EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1788

Rådets Beslut (Gusp) 2019/1788 av den 24 oktober 2019 om ändring av beslut (Gusp) 2015/1763 om restriktiva åtgärdermed hänsyn till situationen i Burundi

ST/12618/2019/INIT

EUT L 272, 25.10.2019, p. 147–149 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1788/oj

25.10.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 272/147


RÅDETS BESLUT (Gusp) 2019/1788

av den 24 oktober 2019

om ändring av beslut (Gusp) 2015/1763 om restriktiva åtgärdermed hänsyn till situationen i Burundi

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 1 oktober 2015 antog rådet beslut (Gusp) 2015/1763 (1) om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Burundi.

(2)

På grundval av en översyn av beslut (Gusp) 2015/1763 bör de restriktiva åtgärderna förlängas till och med den 31 oktober 2020.

(3)

En bestämmelse bör läggas till i beslut (Gusp) 2015/1763 där det anges att rådet och den höga representanten får behandla personuppgifter i syfte att fullgöra sina uppgifter enligt det beslutet.

(4)

En översyn gjordes av de enskilda uppförandena på förteckningen i bilagan till beslut (Gusp) 2015/1763, och uppgifterna om en fysisk person bör ändras.

(5)

Beslut (Gusp) 2015/1763 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut (Gusp) 2015/1763 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande artikel ska införas:

Artikel 4a

1.   Rådet och den höga representanten får behandla personuppgifter i syfte att fullgöra sina uppgifter enligt detta beslut, särskilt

a)

för rådets del, i syfte att utarbeta och göra ändringar i bilagan,

b)

för den höga representantens del, i syfte att utarbeta ändringar i bilagan.

2.   Rådet och den höga representanten får, i tillämpliga fall, behandla relevanta uppgifter beträffande brott som begåtts av fysiska personer som är uppförda på förteckningen, fällande domar i brottmål avseende sådana personer eller säkerhetsåtgärder som gäller sådana personer endast i den utsträckning som sådan behandling är nödvändig för att utarbeta bilagan.

3.   Vid tillämpning av detta beslut ska rådet och den höga representanten vara personuppgiftsansvariga i den mening som avses i artikel 3.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 (*1), för att säkerställa att de berörda fysiska personerna kan utöva sina rättigheter i enlighet med förordning (EU) 2018/1725.

(*1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).”"

2.

Artikel 6 andra stycket ska ersättas med följande:

”Detta beslut ska tillämpas till och med den 31 oktober 2020.”

3.

Bilagan ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 24 oktober 2019.

På rådets vägnar

A.-K. PEKONEN

Ordförande


(1)  Rådets beslut (Gusp) 2015/1763 av den 1 oktober 2015 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Burundi (EUT L 257, 2.10.2015, s. 37).


BILAGA

I bilagan till beslut (Gusp) 2015/1763 ska uppgift nr 1 under rubriken ”Förteckning över personer, enheter och organ som avses i artiklarna 1 och 2” ersättas med följande:

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl för uppförande på förteckningen

”1.

Godefroid BIZIMANA

Kön: man

Födelsedatum: 23.4.1968

Födelseort: Nyagaseke, Mabayi, Cibitoke

Burundisk nationalitet. Passnummer: DP0001520

Chargé de missions de la Présidence och tidigare biträdande generaldirektör vid den nationella polisen. Ansvarig för att ha undergrävt demokratin genom att fatta operativa beslut som lett till oproportionerlig våldsanvändning och brutal repression mot de fredliga demonstrationer som inleddes den 26 april 2015 efter det att president Nkurunziza meddelat att han skulle ställa upp i presidentvalet.”


Top