EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0949

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/949 av den 5 juni 2019 om undantagande från unionsfinansiering av vissa utgifter som betalats ut av medlemsstaterna inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) [delgivet med nr C(2019) 3981]

C/2019/3981

OJ L 152, 11.6.2019, p. 74–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/949/oj

11.6.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 152/74


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/949

av den 5 juni 2019

om undantagande från unionsfinansiering av vissa utgifter som betalats ut av medlemsstaterna inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu)

[delgivet med nr C(2019) 3981]

(Endast de bulgariska, spanska, tjeckiska, danska, tyska, grekiska, franska, italienska, ungerska, nederländska, polska, portugisiska och slovakiska texterna är giltiga)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (1), särskilt artikel 52,

efter samråd med kommittén för jordbruksfonderna, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 52 i förordning (EU) nr 1306/2013 ska kommissionen genomföra nödvändiga kontroller, meddela medlemsstaterna sina iakttagelser, beakta medlemsstaternas synpunkter, kalla till bilaterala samtal i syfte att nå en överenskommelse med berörda medlemsstater och formellt underrätta dessa om sina slutsatser.

(2)

Medlemsstaterna har haft möjlighet att begära ett förlikningsförfarande. Denna möjlighet har utnyttjats i vissa fall och kommissionen har studerat rapporterna från förlikningsförfarandena i fråga.

(3)

I enlighet med förordning (EU) nr 1306/2013 får endast de jordbruksutgifter som har betalats ut i överensstämmelse med unionsrätten finansieras.

(4)

De kontroller som genomförts, resultaten av de bilaterala samtalen och förlikningsförfarandena har visat att en del av de utgifter som medlemsstaterna deklarerat inte uppfyller detta krav och därför inte kan finansieras inom ramen för EGFJ eller Ejflu.

(5)

De belopp som inte anses kunna belasta EGFJ eller Ejflu bör anges. Dessa belopp avser inte utgifter som betalats ut mer än tjugofyra månader innan kommissionen skriftligen meddelade medlemsstaterna resultaten av kontrollerna.

(6)

De belopp som undantas från unionsfinansiering genom detta beslut bör också beakta minskningar eller innehållanden i enlighet med artikel 41 i förordning (EU) nr 1306/2013, eftersom sådana minskningar eller innehållanden till sin natur är tillfälliga och inte påverkar beslut som fattas enligt artiklarna 51 eller 52 i den förordningen.

(7)

Vad gäller de ärenden som omfattas av detta beslut har kommissionen i en sammanfattande rapport (2) underrättat medlemsstaterna om vilka belopp som ska undantas eftersom dessa inte är förenliga med unionsrätten.

(8)

Detta beslut påverkar inte eventuella finansiella slutsatser som kommissionen kan komma att dra av Europeiska unionens domstols domar i mål som ännu inte hade avgjorts den 1 april 2019.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De belopp som anges i bilagan och som rör utgifter som betalats ut av medlemsstaternas godkända utbetalande organ, och som deklarerats inom ramen för EGFJ eller Ejflu, ska undantas från unionsfinansiering.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Republiken Tjeckien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Ungern, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal och Republiken Slovakien.

Utfärdat i Bryssel den 5 juni 2019.

På kommissionens vägnar

Phil HOGAN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Ares(2019)3170272


BILAGA

Beslut: 60

Budgetpost: 050452

Medlems-stat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

GR

Landsbygds-utveckling EUGFJ (2000–2006) – förbättrad konkurrenskraft

2011

Återbetalning till följd av utslaget i mål C-670/17P

Engångs-belopp

 

EUR

72 105 592,41

0,00

72 105 592,41

 

 

 

 

 

Totalt GR:

EUR

72 105 592,41

0,00

72 105 592,41


Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

EUR

72 105 592,41

0,00

72 105 592,41

Budgetpost: 05070107

Medlems-stat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

FR

Frikopplat direktstöd

2012

Återbetalning till följd av utslaget i mål T-156/15

Schablon-avdrag

100,00 %

EUR

9 630 390,11

0,00

9 630 390,11

 

Övrigt direktstöd – artiklarna 68–72 i förordning (EG) nr 73/2009

2012

Återbetalning till följd av utslaget i mål T-156/15

Schablon-avdrag

100,00 %

EUR

1 576 620,23

0,00

1 576 620,23

 

Övrigt direktstöd

2012

Återbetalning till följd av utslaget i mål T-156/15

Schablon-avdrag

100,00 %

EUR

968 446,88

– 0,01

968 446,89

 

Frikopplat direktstöd

2013

Återbetalning till följd av utslaget i mål T-156/15

Schablon-avdrag

100,00 %

EUR

9 594 884,58

0,00

9 594 884,58

 

Övrigt direktstöd – artiklarna 68–72 i förordning (EG) nr 73/2009

2013

Återbetalning till följd av utslaget i mål T-156/15

Schablon-avdrag

100,00 %

EUR

1 651 565,64

0,00

1 651 565,64

 

Övrigt direktstöd

2013

Återbetalning till följd av utslaget i mål T-156/15

Schablon-avdrag

100,00 %

EUR

930 600,78

0,00

930 600,78

 

 

 

 

 

Totalt FR:

EUR

24 352 508,22

– 0,01

24 352 508,23


Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

EUR

24 352 508,22

– 0,01

24 352 508,23

Budgetpost: 6701

Medlems-stat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

AT

Attestering

2017

CEB/2018/001/AT

Fel i EGFJ-populationen

Engångs-belopp

 

EUR

– 244 593,89

– 124,07

– 244 469,82

 

 

 

 

 

Totalt AT:

EUR

– 244 593,89

– 124,07

– 244 469,82

Medlems-stat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

BE

Frikopplat direktstöd

2017

Brist i administrativa kontroller vad gäller begärt stöd

Engångs-belopp

 

EUR

– 12 999,05

0,00

– 12 999,05

 

Frikopplat direktstöd

2016

Brist i administrativa kontroller vad gäller begärt stöd

Engångs-belopp

 

EUR

– 27 973,79

0,00

– 27 973,79

 

Frikopplat direktstöd

2016

Brist i korrekt beräkning av stödet, inbegripet administrativa minskningar och påföljder

Engångs-belopp

 

EUR

– 14 715,59

0,00

– 14 715,59

 

Frikopplat direktstöd

2017

Brist i korrekt beräkning av stödet, inbegripet administrativa minskningar och påföljder

Engångs-belopp

 

EUR

– 12 418,85

0,00

– 12 418,85

 

Frikopplat direktstöd

2016

Brist i utförandet av kontroller på plats av tillräckligt hög kvalitet

Engångs-belopp

 

EUR

– 29 289,00

0,00

– 29 289,00

 

Frikopplat direktstöd

2016

Brist i utförandet av korskontroller för att fastställa om det deklarerade skiftet är berättigat till stöd

Engångs-belopp

 

EUR

– 2 191,26

0,00

– 2 191,26

 

Frikopplat direktstöd

2018

Brist i utförandet av kontroller på plats av tillräckligt hög kvalitet

Engångs-belopp

 

EUR

– 37 795,75

0,00

– 37 795,75

 

Frikopplat direktstöd

2017

Brist i utförandet av kontroller på plats av tillräckligt hög kvalitet

Engångs-belopp

 

EUR

– 39 280,16

0,00

– 39 280,16

 

 

 

 

 

Totalt BE:

EUR

– 176 663,45

0,00

– 176 663,45

Medlems-stat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

BG

Säljfrämjande åtgärder

2013

Konkurrensutsatt urval av genomförandeorgan

Schablon-avdrag

5,00 %

EUR

– 9 095,98

0,00

– 9 095,98

 

Säljfrämjande åtgärder

2014

Konkurrensutsatt urval av genomförandeorgan

Schablon-avdrag

5,00 %

EUR

– 59 411,71

0,00

– 59 411,71

 

Säljfrämjande åtgärder

2015

Konkurrensutsatt urval av genomförandeorgan

Schablon-avdrag

5,00 %

EUR

– 40 564,98

0,00

– 40 564,98

 

Säljfrämjande åtgärder

2016

Konkurrensutsatt urval av genomförandeorgan

Schablon-avdrag

5,00 %

EUR

– 33 543,97

0,00

– 33 543,97

 

Säljfrämjande åtgärder

2017

Konkurrensutsatt urval av genomförandeorgan

Schablon-avdrag

5,00 %

EUR

– 51 618,39

0,00

– 51 618,39

 

Säljfrämjande åtgärder

2018

Konkurrensutsatt urval av genomförandeorgan

Schablon-avdrag

5,00 %

EUR

– 28 896,31

0,00

– 28 896,31

 

 

 

 

 

Totalt BG:

EUR

– 223 131,34

0,00

– 223 131,34

Medlems-stat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

DE

Attestering

2014

Finansiella fel som upptäckts av det attesterande organet

Engångs-belopp

 

EUR

– 2 044,54

– 623,96

– 1 420,58

 

Attestering

2015

Finansiella fel som upptäckts av det attesterande organet

Engångs-belopp

 

EUR

– 49 706,62

0,00

– 49 706,62

 

Attestering

2016

Finansiella fel som upptäckts av det attesterande organet

Engångs-belopp

 

EUR

– 7 164,69

– 143,01

– 7 021,68

 

 

 

 

 

Totalt DE:

EUR

– 58 915,85

– 766,97

– 58 148,88

Medlems-stat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

ES

Avslutande av räkenskaperna – granskning och godkännande av räkenskaperna

2017

1 fel vid substansgranskning

Engångs-belopp

 

EUR

– 54 828,84

0,00

– 54 828,84

 

Avslutande av räkenskaperna – granskning och godkännande av räkenskaperna

2017

2 fel vid substansgranskning

Engångs-belopp

 

EUR

– 45 558,72

0,00

– 45 558,72

 

Frikopplat direktstöd

2016

Beräkning av administrativa minskningar för sen ansökan

Engångs-belopp

 

EUR

– 204,40

0,00

– 204,40

 

Frikopplat direktstöd

2017

Beräkning av administrativa minskningar för sen ansökan

Engångs-belopp

 

EUR

– 370,28

0,00

– 370,28

 

Frikopplat direktstöd

2018

Beräkning av administrativa minskningar för sen ansökan

Engångs-belopp

 

EUR

– 9,09

0,00

– 9,09

 

Frukt och grönsaker – operativa program, inbegripet återtag

2016

Brister i två grundläggande kontroller som påverkar vissa åtgärder i OP 2015

Schablon-avdrag

5,00 %

EUR

– 321 760,21

0,00

– 321 760,21

 

Frukt och grönsaker – operativa program, inbegripet återtag

2017

Brister i två grundläggande kontroller som påverkar vissa åtgärder i OP 2015

Schablon-avdrag

5,00 %

EUR

– 19 356,88

0,00

– 19 356,88

 

Frukt och grönsaker – operativa program, inbegripet återtag

2015

Brister i två grundläggande kontroller som påverkar flera typer av åtgärder OP 2014

Schablon-avdrag

5,00 %

EUR

– 308 998,78

0,00

– 308 998,78

 

Frukt och grönsaker – operativa program, inbegripet återtag

2016

Brister i två grundläggande kontroller som påverkar flera typer av åtgärder OP 2014

Schablon-avdrag

5,00 %

EUR

– 25 996,02

0,00

– 25 996,02

 

Frukt och grönsaker – operativa program, inbegripet återtag

2016

Brister i två grundläggande kontroller som påverkar flera typer av åtgärder i OP 2016

Schablon-avdrag

5,00 %

EUR

– 12 943,95

0,00

– 12 943,95

 

Frukt och grönsaker – operativa program, inbegripet återtag

2017

Brister i två grundläggande kontroller som påverkar flera typer av åtgärder i OP 2016

Schablon-avdrag

5,00 %

EUR

– 368 280,61

0,00

– 368 280,61

 

Övrigt direktstöd – POSEI (2014+)

2017

Kända fel i EGFJ-population

Engångs-belopp

 

EUR

– 14 613,06

0,00

– 14 613,06

 

Avslutande av räkenskaperna – granskning och godkännande av räkenskaperna

2016

Mest sannolikt fel

Engångs-belopp

 

EUR

– 71 516,80

– 0,23

– 71 516,57

 

Frukt och grönsaker – operativa program, inbegripet återtag

2017

Icke stödberättigande kostnad för miljöåtgärd ES01 – OP 2016

Engångs-belopp

 

EUR

– 269 821,58

0,00

– 269 821,58

 

Frukt och grönsaker – operativa program, inbegripet återtag

2017

Icke stödberättigande kostnad för miljöåtgärd ES03 – OP 2016

Engångs-belopp

 

EUR

– 98,45

0,00

– 98,45

 

Frukt och grönsaker – operativa program, inbegripet återtag

2016

Icke stödberättigande kostnad för miljöåtgärd ES04 – OP 2016

Engångs-belopp

 

EUR

– 14 818,73

0,00

– 14 818,73

 

Frukt och grönsaker – operativa program, inbegripet återtag

2016

Icke stödberättigande kostnad för miljöåtgärd ES07 – OP 2016

Engångs-belopp

 

EUR

– 1 368,84

0,00

– 1 368,84

 

Frukt och grönsaker – operativa program, inbegripet återtag

2017

Icke stödberättigande kostnad för miljöåtgärd ES07 – OP 2016

Engångs-belopp

 

EUR

– 2 530,89

0,00

– 2 530,89

 

Frukt och grönsaker – operativa program, inbegripet återtag

2017

Icke stödberättigande kostnad för miljöåtgärd ES08 – OP 2016

Engångs-belopp

 

EUR

– 1 579,72

0,00

– 1 579,72

 

Frukt och grönsaker – operativa program, inbegripet återtag

2017

Icke stödberättigande kostnad för miljöåtgärd ES10 – OP 2016

Engångs-belopp

 

EUR

– 29 651,25

0,00

– 29 651,25

 

Frukt och grönsaker – operativa program, inbegripet återtag

2016

Icke stödberättigande kostnad för miljöåtgärd ES13 – OP 2016

Engångs-belopp

 

EUR

– 10 261,27

0,00

– 10 261,27

 

Frukt och grönsaker – operativa program, inbegripet återtag

2017

Icke stödberättigande kostnad för miljöåtgärd ES13 – OP 2016

Engångs-belopp

 

EUR

– 291 953,22

0,00

– 291 953,22

 

Frukt och grönsaker – operativa program, inbegripet återtag

2016

Icke stödberättigande kostnad för miljöåtgärd ES14 – OP 2016

Engångs-belopp

 

EUR

– 430,01

0,00

– 430,01

 

Frukt och grönsaker – operativa program, inbegripet återtag

2017

Icke stödberättigande kostnad för miljöåtgärd ES14 – OP 2016

Engångs-belopp

 

EUR

– 57 303,49

0,00

– 57 303,49

 

Frukt och grönsaker – operativa program, inbegripet återtag

2017

Icke stödberättigande kostnad för miljöåtgärd ES16 – OP 2016

Engångs-belopp

 

EUR

– 10 206,61

0,00

– 10 206,61

 

Frukt och grönsaker – operativa program, inbegripet återtag

2016

Icke stödberättigande kostnad för miljöåtgärd ES17 – OP 2016

Engångs-belopp

 

EUR

– 29 177,46

0,00

– 29 177,46

 

Frukt och grönsaker – operativa program, inbegripet återtag

2017

Icke stödberättigande kostnad för miljöåtgärd ES17 – OP 2016

Engångs-belopp

 

EUR

– 462 341,09

0,00

– 462 341,09

 

Frikopplat direktstöd

2016

Kvalitet på kontroller på plats

Engångs-belopp

 

EUR

– 25 491,94

0,00

– 25 491,94

 

Frikopplat direktstöd

2017

Kvalitet på kontroller på plats

Engångs-belopp

 

EUR

– 51 397,83

0,00

– 51 397,83

 

Frikopplat direktstöd

2018

Kvalitet på kontroller på plats

Engångs-belopp

 

EUR

– 3 062,37

0,00

– 3 062,37

 

Frikopplat direktstöd

2018

Ordningen för småbrukare ES02

Engångs-belopp

 

EUR

– 389 305,22

0,00

– 389 305,22

 

Frikopplat direktstöd

2018

Ordningen för småbrukare ES03

Engångs-belopp

 

EUR

– 93 315,18

0,00

– 93 315,18

 

Frikopplat direktstöd

2018

Ordningen för småbrukare ES04

Engångs-belopp

 

EUR

– 13 113,20

0,00

– 13 113,20

 

Frikopplat direktstöd

2018

Ordningen för småbrukare ES06

Engångs-belopp

 

EUR

– 1 340,58

0,00

– 1 340,58

 

Frikopplat direktstöd

2018

Ordningen för småbrukare ES07

Engångs-belopp

 

EUR

– 453 708,92

0,00

– 453 708,92

 

Frikopplat direktstöd

2018

Ordningen för småbrukare ES08

Engångs-belopp

 

EUR

– 123 869,40

0,00

– 123 869,40

 

Frikopplat direktstöd

2018

Ordningen för småbrukare ES09

Engångs-belopp

 

EUR

– 112 568,54

0,00

– 112 568,54

 

Frikopplat direktstöd

2018

Ordningen för småbrukare ES10

Engångs-belopp

 

EUR

– 259 027,07

0,00

– 259 027,07

 

Frikopplat direktstöd

2018

Ordningen för småbrukare ES11

Engångs-belopp

 

EUR

– 87 011,45

0,00

– 87 011,45

 

Frikopplat direktstöd

2018

Ordningen för småbrukare ES12

Engångs-belopp

 

EUR

– 8 781,25

0,00

– 8 781,25

 

Frikopplat direktstöd

2018

Ordningen för småbrukare ES13

Engångs-belopp

 

EUR

– 30 805,25

0,00

– 30 805,25

 

Frikopplat direktstöd

2018

Ordningen för småbrukare ES14

Engångs-belopp

 

EUR

– 8 098,76

0,00

– 8 098,76

 

Frikopplat direktstöd

2018

Ordningen för småbrukare ES15

Engångs-belopp

 

EUR

– 135 664,65

0,00

– 135 664,65

 

Frikopplat direktstöd

2018

Ordningen för småbrukare ES16

Engångs-belopp

 

EUR

– 43 253,37

0,00

– 43 253,37

 

Frikopplat direktstöd

2018

Ordningen för småbrukare ES17

Engångs-belopp

 

EUR

– 254 178,60

0,00

– 254 178,60

 

Frikopplat direktstöd

2018

Ordningen för småbrukare ES01

Engångs-belopp

 

EUR

– 1 594 286,40

0,00

– 1 594 286,40

 

 

 

 

 

Totalt ES:

EUR

– 6 114 260,23

– 0,23

– 6 114 260,00

Medlems-stat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

FR

Vin – investeringar

2014

Brist i administrativ kontroll. Icke-tillämpning av artikel 19 i förordning (EG) 555/2008

Schablon-avdrag

5,00 %

EUR

– 26 203,46

0,00

– 26 203,46

 

Vin – investeringar

2015

Brist i administrativ kontroll. Icke-tillämpning av artikel 19 i förordning (EG) 555/2008

Schablon-avdrag

5,00 %

EUR

– 53 953,04

0,00

– 53 953,04

 

Vin – investeringar

2016

Brist i administrativ kontroll. Icke-tillämpning av artikel 19 i förordning (EG) 555/2008

Schablon-avdrag

5,00 %

EUR

– 110 333,61

– 41 120,58

– 69 213,03

 

Vin – investeringar

2017

Brist i administrativ kontroll. Icke-tillämpning av artikel 19 i förordning (EG) 555/2008

Schablon-avdrag

5,00 %

EUR

– 234 535,04

0,00

– 234 535,04

 

Tvärvillkor

2015

Direktstöd – ansökningsåret 2014 – bristfällig omfattning av kontroller av SMR 4

Schablon-avdrag

2,00 %

EUR

– 4 735 519,50

– 652 058,51

– 4 083 460,99

 

Tvärvillkor

2016

Direktstöd – ansökningsåret 2015 – bristfällig omfattning av kontroller av SMR 4, ej uppnådda mål för GAEC

Schablon-avdrag

2,00 %

EUR

– 6 401 557,55

– 12 509,90

– 6 389 047,65

 

Tvärvillkor

2017

Direktstöd – ansökningsåret 2016 – bristfällig omfattning av kontroller av SMR 4, ej uppnådda mål för GAEC

Schablon-avdrag

2,00 %

EUR

– 6 130 471,10

0,00

– 6 130 471,10

 

Attestering

2015

Känt fel vid granskning av fordringar – felaktighet eller handlingar som inte lämnats in

Engångs-belopp

 

EUR

– 3 626,53

0,00

– 3 626,53

 

Attestering

2015

Fel vid överensstämmelse-granskningen av fordringar

Engångs-belopp

 

EUR

– 299 346,32

0,00

– 299 346,32

 

Mjölk – övrigt

2016

Icke stödberättigande utgifter i det tillfälliga extraordinära stödet enligt 1853/2015 avseende åtgärden att subventionera lånekostnader i sektorn för animalieproduktion

Beräknat i procent

3,49 %

EUR

– 42 266,97

– 22 568,21

– 19 698,76

 

Tillfälliga och extraordinära stödåtgärder

2016

Icke stödberättigande utgifter i det tillfälliga extraordinära stödet enligt 1853/2015 avseende åtgärden att subventionera lånekostnader i sektorn för animalieproduktion

Beräknat i procent

3,49 %

EUR

– 33 608,98

– 13 573,20

– 20 035,78

 

Attestering

2016

Kända fel i EGFJ ej-IAKS

Engångs-belopp

 

EUR

– 7 737,00

0,00

– 7 737,00

 

Attestering

2016

Mest sannolikt fel EGFJ för budgetåret 2016

Beräknat enligt belopp

 

EUR

– 2 427 577,79

– 1 268 772,69

– 1 158 805,10

 

Attestering

2016

Mest sannolikt fel EGFJ icke-IAKS

Beräknat enligt belopp

 

EUR

– 8 808 247,56

– 1 834 453,27

– 6 973 794,29

 

Attestering

2016

Betalningsförseningar och betalningsoriktigheter

Engångs-belopp

 

EUR

– 4 827 821,58

0,00

– 4 827 821,58

 

 

 

 

 

Totalt FR:

EUR

– 34 142 806,03

– 3 845 056,36

– 30 297 749,67

Medlems-stat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

GR

Attestering

2016

Finansiella fel till följd av den överensstämmelse-granskning och substansgranskning som fastställts för EGFJ ej-IAKS

Engångs-belopp

 

EUR

– 378 466,15

– 125 695,79

– 252 770,36

 

Attestering

2016

Kända fel som fastställts för EGFJ IAKS

Engångs-belopp

 

EUR

– 4 849,56

– 285,01

– 4 564,55

 

Attestering

2016

Mest sannolikt fel för EGFJ icke-IAKS-population

Beräknat enligt belopp

 

EUR

– 1 231 590,15

– 164 655,21

– 1 066 934,94

 

Attestering

2016

Mest sannolikt fel för EGFJ IAKS-population

Finansiella fel till följd av substansgranskningen av EGFJ IAKS-populationen som inte godtas som ”kända fel” eftersom de inte uppfyller alla de villkor som är angivna i riktlinje nr 2.

Beräknat enligt belopp

 

EUR

– 9 191 375,64

– 3 131 051,66

– 6 060 323,98

 

Frivilligt kopplat stöd

2016

Frivilligt kopplat stöd, åtgärd 6 – ansökningsår 2015

Engångs-belopp

 

EUR

– 1 106 829,36

– 4 949,59

– 1 101 879,77

 

Frivilligt kopplat stöd

2017

Frivilligt kopplat stöd, åtgärd 6 – ansökningsår 2016

Engångs-belopp

 

EUR

– 620 098,02

0,00

– 620 098,02

 

 

 

 

 

Totalt GR:

EUR

– 12 533 208,88

– 3 426 637,26

– 9 106 571,62

Medlems-stat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

HU

Attestering

2017

Finansiella fel som upptäckts av det attesterande organet för EGFJ i samband med attesteringsgranskningen för budgetåret 2017

Engångs-belopp

 

EUR

– 174 675,42

0,00

– 174 675,42

 

Finansiell revision – Överskridande

2017

Överskridande av tak

Engångs-belopp

 

EUR

– 155 193,34

0,00

– 155 193,34

 

 

 

 

 

Totalt HU:

EUR

– 329 868,76

0,00

– 329 868,76

Medlems-stat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

 

Oriktigheter

2016

Försumlighet i skuldhantering avseende vissa oriktigheter

Engångs-belopp

 

HUF

– 560 597 219,00

0,00

– 560 597 219,00

 

 

 

 

 

Totalt HU:

HUF

– 560 597 219,00

0,00

– 560 597 219,00

Medlems-stat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

IT

Frukt och grönsaker – operativa program, inbegripet återtag

2015

OP 2015 – Brist i grundläggande kontroll ”1.1 – Kontroller för att fastställa tillgången till det stöd som begärs” – Huruvida beräkningarna och stödplanen är välgrundade.

Schablon-avdrag

5,00 %

EUR

– 221 515,41

0,00

– 221 515,41

 

Frukt och grönsaker – operativa program, inbegripet återtag

2016

OP 2015 – Brist i grundläggande kontroll ”1.1 – Kontroller för att fastställa tillgången till det stöd som begärs” – Huruvida beräkningarna och stödplanen är välgrundade.

Schablon-avdrag

5,00 %

EUR

– 354 973,50

0,00

– 354 973,50

 

Frukt och grönsaker – operativa program, inbegripet återtag

2017

OP 2016 – Brist i grundläggande kontroll ”1.1 – Kontroller för att fastställa tillgången till det stöd som begärs” – Huruvida beräkningarna och stödplanen är välgrundade.

Schablon-avdrag

5,00 %

EUR

– 572 955,52

0,00

– 572 955,52

 

Säljfrämjande åtgärder

2011

Omfattande oriktigheter som påverkar det konkurrensutsatta urvalsförfarandet

Schablon-avdrag

25,00 %

EUR

– 224 182,53

0,00

– 224 182,53

 

Säljfrämjande åtgärder

2012

Omfattande oriktigheter som påverkar det konkurrensutsatta urvalsförfarandet

Schablon-avdrag

25,00 %

EUR

– 759 468,11

0,00

– 759 468,11

 

Säljfrämjande åtgärder

2013

Omfattande oriktigheter som påverkar det konkurrensutsatta urvalsförfarandet

Schablon-avdrag

25,00 %

EUR

– 1 271 140,33

0,00

– 1 271 140,33

 

Säljfrämjande åtgärder

2014

Omfattande oriktigheter som påverkar det konkurrensutsatta urvalsförfarandet

Schablon-avdrag

25,00 %

EUR

– 1 503 826,13

0,00

– 1 503 826,13

 

Säljfrämjande åtgärder

2015

Omfattande oriktigheter som påverkar det konkurrensutsatta urvalsförfarandet

Schablon-avdrag

25,00 %

EUR

– 1 515 488,76

0,00

– 1 515 488,76

 

Säljfrämjande åtgärder

2016

Omfattande oriktigheter som påverkar det konkurrensutsatta urvalsförfarandet

Schablon-avdrag

25,00 %

EUR

– 1 734 102,30

0,00

– 1 734 102,30

 

 

 

 

 

Totalt IT:

EUR

– 8 157 652,59

0,00

– 8 157 652,59

Medlems-stat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

PL

Attestering

2017

CEB/2018/073/PL – fel i EGFJ-populationen

Engångs-belopp

 

EUR

– 671 437,45

0,00

– 671 437,45

 

Frikopplat direktstöd

2016

Effektivitet hos/avsaknad av effektiva riskfaktorer rörande ansökningsåret 2015

Schablon-avdrag

5,00 %

EUR

– 2 113 458,68

0,00

– 2 113 458,68

 

Frikopplat direktstöd

2017

Effektivitet hos/avsaknad av effektiva riskfaktorer rörande ansökningsåret 2015

Schablon-avdrag

5,00 %

EUR

– 3 418,28

0,00

– 3 418,28

 

Frikopplat direktstöd

2018

Effektivitet hos/avsaknad av effektiva riskfaktorer rörande ansökningsåret 2015

Schablon-avdrag

5,00 %

EUR

– 642,19

0,00

– 642,19

 

Frikopplat direktstöd

2017

Effektivitet hos/avsaknad av effektiva riskfaktorer rörande ansökningsåret 2016

Schablon-avdrag

5,00 %

EUR

– 2 145 081,96

0,00

– 2 145 081,96

 

Frikopplat direktstöd

2018

Effektivitet hos/avsaknad av effektiva riskfaktorer rörande ansökningsåret 2016

Schablon-avdrag

5,00 %

EUR

– 2 027,32

0,00

– 2 027,32

 

Återbetalning av direktstöd i samband med finansiell disciplin

2017

Effektivitet hos/avsaknad av effektiva riskfaktorer rörande finansiell disciplin

Schablon-avdrag

5,00 %

EUR

– 62 762,45

0,00

– 62 762,45

 

Återbetalning av direktstöd i samband med finansiell disciplin

2018

Effektivitet hos/avsaknad av effektiva riskfaktorer rörande finansiell disciplin

Schablon-avdrag

5,00 %

EUR

– 61 383,50

0,00

– 61 383,50

 

 

 

 

 

Totalt PL:

EUR

– 5 060 211,83

0,00

– 5 060 211,83

Medlems-stat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

SK

Attestering

2016

CEB/2017/080/SK – Känt fel i EGFJ

Engångs-belopp

 

EUR

– 19 782,57

– 0,65

– 19 781,92

 

 

 

 

 

Totalt SK:

EUR

– 19 782,57

– 0,65

– 19 781,92


Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

EUR

– 67 061 095,42

– 7 272 585,54

– 59 788 509,88

HUF

– 560 597 219,00

0,00

– 560 597 219,00

Budgetpost: 6711

Medlems-stat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

AT

Attestering

2017

CEB/2018/001/AT

Fel i Ejflu-populationen

Engångs-belopp

 

EUR

– 47,27

0,00

– 47,27

 

 

 

 

 

Totalt AT:

EUR

– 47,27

0,00

– 47,27

Medlems-stat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

BE

Landsbygds-utveckling Ejflu, stöd som omfattas av IAKS

2015

M10: Granskning av kriterier för stödberättigande – ansökningsåret 2015 – 8.8.2015–31.12.2015

Engångs-belopp

 

EUR

– 22 522,68

0,00

– 22 522,68

 

Landsbygds-utveckling Ejflu, stöd som omfattas av IAKS

2016

M10: Granskning av kriterier för stödberättigande – ansökningsåret 2015 – 8.8.2015–31.12.2015

Engångs-belopp

 

EUR

– 6 053,91

0,00

– 6 053,91

 

Landsbygds-utveckling Ejflu, stöd som omfattas av IAKS

2018

M10: Granskning av kriterier för stödberättigande – ansökningsåret 2017 – budgetåret 2018

Engångs-belopp

 

EUR

– 200,25

0,00

– 200,25

 

Landsbygds-utveckling Ejflu, stöd som omfattas av IAKS

2016

M10: Granskning av kriterier för stödberättigande – ansökningsåren 2015 och 2016 – budgetåren 2016 och 2017

Engångs-belopp

 

EUR

– 2 445,12

0,00

– 2 445,12

 

Landsbygds-utveckling Ejflu, stöd som omfattas av IAKS

2017

M10: Granskning av kriterier för stödberättigande – ansökningsåren 2015 och 2016 – budgetåren 2016 och 2017

Engångs-belopp

 

EUR

– 862,56

0,00

– 862,56

 

Landsbygds-utveckling Ejflu, stöd som omfattas av IAKS

2018

M10–M11: Kontroller på plats av tillräckligt hög kvalitet – ansökningsåret 2017 – budgetåret 2018

Schablonavdrag

5,00 %

EUR

– 656 898,08

0,00

– 656 898,08

 

Landsbygds-utveckling Ejflu, stöd som omfattas av IAKS

2016

M10–M11: Kontroller på plats av tillräckligt hög kvalitet – ansökningsåren 2015 och 2016 – budgetåren 2016 och 2017

Schablonavdrag

5,00 %

EUR

– 501 261,87

– 19 909,38

– 481 352,49

 

Landsbygds-utveckling Ejflu, stöd som omfattas av IAKS

2017

M10–M11: Kontroller på plats av tillräckligt hög kvalitet – ansökningsåren 2015 och 2016 – budgetåren 2016 och 2017

Schablonavdrag

5,00 %

EUR

– 591 934,60

0,00

– 591 934,60

 

Landsbygds-utveckling Ejflu, stöd som omfattas av IAKS

2016

M11: Granskning av kriterier för stödberättigande – ansökningsåren 2015 och 2016 – budgetåren 2016 och 2017

Engångs-belopp

 

EUR

– 19 091,54

0,00

– 19 091,54

 

Landsbygds-utveckling Ejflu, stöd som omfattas av IAKS

2017

M11: Granskning av kriterier för stödberättigande – ansökningsåren 2015 och 2016 – budgetåren 2016 och 2017

Engångs-belopp

 

EUR

– 1 981,00

0,00

– 1 981,00

 

 

 

 

 

Totalt BE:

EUR

– 1 803 251,61

– 19 909,38

– 1 783 342,23

Medlems-stat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

BG

Attestering

2015

Beslut om avslutande av Ejflu-räkenskaperna för det senaste genomförandeåret (16.10.2014–31.12.2015) med avseende på programperioden 2007–2013 – utbetalande organ BG01 – State Fund Agriculture – extrapolerad korrigering

Beräknat enligt belopp

 

EUR

– 4 884 875,78

– 105 195,63

– 4 779 680,15

 

Attestering

2016

Beslut om avslutande av Ejflu-räkenskaperna för det senaste genomförandeåret (16.10.2014–31.12.2015) med avseende på programperioden 2007–2013 – utbetalande organ BG01 – State Fund Agriculture – extrapolerad korrigering

Beräknat enligt belopp

 

EUR

– 8 519 759,96

0,00

– 8 519 759,96

 

 

 

 

 

Totalt BG:

EUR

– 13 404 635,74

– 105 195,63

– 13 299 440,11

Medlems-stat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

CZ

Landsbygds-utveckling Ejflu – stöd i form av schablonbelopp

2015

M313: Brist i en grundläggande kontroll – budgetåret 2015

Engångs-belopp

 

EUR

– 158 095,58

0,00

– 158 095,58

 

 

 

 

 

Totalt CZ:

EUR

– 158 095,58

0,00

– 158 095,58

Medlems-stat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

DE

Attestering

2016

Finansiella fel som upptäckts av det attesterande organet

Engångs-belopp

 

EUR

– 48 037,60

– 34 606,25

– 13 431,35

 

 

 

 

 

Totalt DE:

EUR

– 48 037,60

– 34 606,25

– 13 431,35

Medlems-stat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

DK

Landsbygds-utveckling Ejflu – Leader

2016

Brister i grundläggande kontroller och avsaknad av kompletterande kontroller – fortsatt finansiell korrigering 3455 av revision RD3/2015/016/DK

Schablon-avdrag

5,00 %

EUR

– 29 636,79

0,00

– 29 636,79

 

Landsbygds-utveckling Ejflu – Leader

2016

Brister i grundläggande kontroller och avsaknad av kompletterande kontroller – fortsatt finansiell korrigering 3455 av revision RD3/2015/016/DK

Schablon-avdrag

10,00 %

EUR

– 18 068,66

0,00

– 18 068,66

 

Landsbygds-utveckling Ejflu – Leader

2018

Brister i grundläggande kontroller och avsaknad av kompletterande kontroller – fortsatt finansiell korrigering 3455 av revision RD3/2015/016/DK

Schablon-avdrag

5,00 %

EUR

– 26 643,18

0,00

– 26 643,18

 

 

 

 

 

Totalt DK:

EUR

– 74 348,63

0,00

– 74 348,63

Medlems-stat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

ES

Landsbygds-utveckling Ejflu, kunskap och innovation

2017

Kända fel i Ejflu-population

Engångs-belopp

 

EUR

– 401 981,04

0,00

– 401 981,04

 

Avslutande av räkenskaperna – granskning och godkännande av räkenskaperna

2016

Mest sannolikt fel

Engångs-belopp

 

EUR

– 28 886,62

0,00

– 28 886,62

 

Attestering

2017

Mest sannolikt fel i Ejflu-population

Beräknat enligt belopp

 

EUR

– 21 548,63

0,00

– 21 548,63

 

 

 

 

 

Totalt ES:

EUR

– 452 416,29

0,00

– 452 416,29

Medlems-stat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

FR

Attestering

2015

Känt fel 5T som identifierats utanför urvalet icke-IAKS_32

Engångs-belopp

 

EUR

– 3 516,32

0,00

– 3 516,32

 

Attestering

2015

Känt fel – granskning icke-IAKS_107

Engångs-belopp

 

EUR

– 22 243,89

0,00

– 22 243,89

 

Attestering

2015

Känt fel – granskning icke-IAKS_111

Engångs-belopp

 

EUR

– 11 776,80

0,00

– 11 776,80

 

Attestering

2015

Känt fel – granskning icke-IAKS_114

Engångs-belopp

 

EUR

– 9 277,33

0,00

– 9 277,33

 

Attestering

2015

Känt fel – granskning icke-IAKS_117

Engångs-belopp

 

EUR

– 2 595,00

– 51,90

– 2 543,10

 

Attestering

2015

Känt fel – granskning icke-IAKS_125

Engångs-belopp

 

EUR

– 3 110,00

0,00

– 3 110,00

 

Attestering

2015

Känt fel – granskning icke-IAKS_96

Engångs-belopp

 

EUR

– 5 667,02

0,00

– 5 667,02

 

Attestering

2015

Känt fel – granskning icke-IAKS_97

Engångs-belopp

 

EUR

– 110 670,00

0,00

– 110 670,00

 

Attestering

2015

Känt fel – granskning IAKS_45

Engångs-belopp

 

EUR

– 33,69

0,00

– 33,69

 

Attestering

2015

Känt fel – granskning IAKS_48

Engångs-belopp

 

EUR

– 85,08

0,00

– 85,08

 

Attestering

2016

Extrapolerat fel – Q5 av budgetåret 2015 – Agence de Services et de Paiement

Beräknat enligt belopp

 

EUR

– 10 386 236,30

– 4 267 954,16

– 6 118 282,14

 

Attestering

2015

Mest sannolikt fel – 16.10.2014–15.10.2015

Beräknat enligt belopp

 

EUR

– 49 445 057,00

– 13 827 302,63

– 35 617 754,37

 

Attestering

2015

Fel vid överensstämmelse-granskning av förskott nr 3

Engångs-belopp

 

EUR

– 10 666,80

0,00

– 10 666,80

 

Attestering

2015

Fel vid överensstämmelse-granskning nr 21

Engångs-belopp

 

EUR

– 60 000,00

0,00

– 60 000,00

 

Landsbygd-sutveckling Ejflu – tekniskt bistånd (2007–2013)

2014

Projekt som omfattas av reglerna för offentlig upphandling – tekniskt bistånd – 2014

Schablon-avdrag

7,00 %

EUR

– 20 326,87

– 3,61

– 20 323,26

 

Landsbygds-utveckling Ejflu, investeringar – offentliga stödmottagare

2015

Projekt som omfattas av reglerna för offentlig upphandling – tekniskt bistånd – 2015 och 2016

Schablon-avdrag

7,00 %

EUR

– 162 511,43

0,00

– 162 511,43

 

Landsbygds-utveckling Ejflu, investeringar – offentliga stödmottagare

2016

Projekt som omfattas av reglerna för offentlig upphandling – tekniskt bistånd – 2015 och 2016

Schablon-avdrag

7,00 %

EUR

– 461 686,57

0,00

– 461 686,57

 

Landsbygds-utveckling Ejflu – tekniskt bistånd (2007–2013)

2014

Projekt som inte omfattas av reglerna för offentlig upphandling – tekniskt bistånd – 2014

Schablon-avdrag

5,00 %

EUR

– 35 958,05

– 6,38

– 35 951,67

 

Landsbygds-utveckling Ejflu, investeringar – offentliga stödmottagare

2015

Projekt som inte omfattas av reglerna för offentlig upphandling – tekniskt bistånd – 2015 och 2016

Schablon-avdrag

5,00 %

EUR

– 143 907,17

0,00

– 143 907,17

 

Landsbygds-utveckling Ejflu, investeringar – offentliga stödmottagare

2016

Projekt som inte omfattas av reglerna för offentlig upphandling – tekniskt bistånd – 2015 och 2016

Schablon-avdrag

5,00 %

EUR

– 68 193,15

0,00

– 68 193,15

 

 

 

 

 

Totalt FR:

EUR

– 60 963 518,47

– 18 095 318,68

– 42 868 199,79

Medlems-stat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

HU

Landsbygds-utveckling Ejflu, investeringar – privata stödmottagare

2016

Brister i den grundläggande kontrollen ”Verifiering av att förfarandena för offentlig upphandling är i överensstämmelse med relevanta regler för offentlig upphandling”

Schablon-avdrag

3,00 %

EUR

– 260,01

– 8,67

– 251,34

 

Landsbygds-utveckling Ejflu, investeringar – offentliga stödmottagare

2016

Brister i den grundläggande kontrollen ”Verifiering av att förfarandena för offentlig upphandling är i överensstämmelse med relevanta regler för offentlig upphandling”

Schablon-avdrag

3,00 %

EUR

– 1 532 196,09

– 51 073,21

– 1 481 122,88

 

Landsbygds-utveckling Ejflu – stöd i form av schablonbelopp

2016

Brister i den grundläggande kontrollen ”Verifiering av att förfarandena för offentlig upphandling är i överensstämmelse med relevanta regler för offentlig upphandling”

Schablon-avdrag

3,00 %

EUR

– 348 959,87

– 11 632,00

– 337 327,87

 

Landsbygds-utveckling Ejflu, investeringar – privata stödmottagare

2017

Brister i den grundläggande kontrollen ”Verifiering av att förfarandena för offentlig upphandling är i överensstämmelse med relevanta regler för offentlig upphandling”

Schablon-avdrag

3,00 %

EUR

– 5 380,04

– 179,34

– 5 200,70

 

Landsbygds-utveckling Ejflu, investeringar – offentliga stödmottagare

2017

Brister i den grundläggande kontrollen ”Verifiering av att förfarandena för offentlig upphandling är i överensstämmelse med relevanta regler för offentlig upphandling”

Schablon-avdrag

3,00 %

EUR

– 7 499,04

– 249,97

– 7 249,07

 

Landsbygds-utveckling Ejflu – stöd i form av schablonbelopp

2017

Brister i den grundläggande kontrollen ”Verifiering av att förfarandena för offentlig upphandling är i överensstämmelse med relevanta regler för offentlig upphandling”

Schablon-avdrag

3,00 %

EUR

– 682,47

– 22,75

– 659,72

 

Attestering

2017

Finansiella fel som upptäckts för Ejflu under attesteringen av Ejflu budgetåret 2017

Engångs-belopp

 

EUR

– 3 291,78

0,00

– 3 291,78

 

 

 

 

 

Totalt HU:

EUR

– 1 898 269,30

– 63 165,94

– 1 835 103,36

Medlems-stat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

PL

Attestering

2017

CEB/2018/073/PL – fel i Ejflu-populationen

Engångs-belopp

 

EUR

– 51 877,48

0,00

– 51 877,48

 

 

 

 

 

Totalt PL:

EUR

– 51 877,48

0,00

– 51 877,48

Medlems-stat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

PT

Landsbygds-utveckling Ejflu, investeringar – privata stödmottagare

2015

Bedömningen av kostnadernas rimlighet inte tillfredsställande

Schablon-avdrag

5,00 %

EUR

– 219 054,43

– 17 662,44

– 201 391,99

 

Landsbygds-utveckling Ejflu, investeringar – privata stödmottagare

2016

Bedömningen av kostnadernas rimlighet inte tillfredsställande

Schablon-avdrag

5,00 %

EUR

– 88 055,91

– 5 225,71

– 82 830,20

 

Landsbygds-utveckling Ejflu, investeringar – privata stödmottagare

2017

Bedömningen av kostnadernas rimlighet inte tillfredsställande

Schablon-avdrag

5,00 %

EUR

– 20 221,69

0,00

– 20 221,69

 

 

 

 

 

Totalt PT:

EUR

– 327 332,03

– 22 888,15

– 304 443,88

Medlems-stat

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

Korrigering %

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

SK

Attestering

2016

CEB/2017/080/SK – Mest sannolikt fel i Ejflu

Beräknat enligt belopp

 

EUR

– 4 112 948,58

0,00

– 4 112 948,58

 

Landsbygds-utveckling Ejflu, investeringar – privata stödmottagare

2015

Budgetåret 2015, engångsbelopp, kriterier för små och medelstora företag

Engångs-belopp

 

EUR

– 739 799,46

0,00

– 739 799,46

 

Landsbygds-utveckling Ejflu, investeringar – privata stödmottagare

2017

Budgetåret 2017, engångsbelopp, kriterier för små och medelstora företag

Engångs-belopp

 

EUR

– 177 375,00

0,00

– 177 375,00

 

 

 

 

 

Totalt SK:

EUR

– 5 030 123,04

0,00

– 5 030 123,04


Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

EUR

– 84 211 953,04

– 18 341 084,03

– 65 870 869,01


Top