EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0004

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2019/322 av den 31 januari 2019 om delegering av befogenheten att anta beslut om tillsynsbefogenheter som tilldelats enligt nationell lag (ECB/2019/4)

OJ L 55, 25.2.2019, p. 7–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/322/oj

25.2.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 55/7


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2019/322

av den 31 januari 2019

om delegering av befogenheten att anta beslut om tillsynsbefogenheter som tilldelats enligt nationell lag (ECB/2019/4)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (1), särskilt artikel 4.1 d och 4.1 e och artiklarna 4.3 och 9.1,

med beaktande av Europeiska centralbankens beslut (EU) 2017/933 av den 16 november 2016 om en allmän ram för att delegera beslutsbefogenheter för rättsliga instrument som rör tillsynsuppgifter (ECB/2016/40) (2), särskilt artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Inom ramen för artikel 6 i förordning (EU) nr 1024/2013 har Europeiska centralbanken (ECB) exklusiv befogenhet att utöva tillsyn över kreditinstitut i syfte att säkerställa en enhetlig tillämpning av tillsynsstandarder, främja finansiell stabilitet och säkerställa likvärdiga förutsättningar.

(2)

I artikel 4.3 i förordning (EU) nr 1024/2013 fastställs att ECB ska tillämpa all tillämplig unionsrätt och, när denna unionsrätt utgörs av direktiv, den nationella lagstiftning som införlivar dessa direktiv.

(3)

För att utföra de uppgifter som ECB tilldelats ska, enligt artikel 9.1 andra stycket i förordning (EU) nr 1024/2013, ECB ha alla de befogenheter och skyldigheter som anges i förordning (EU) nr 1024/2013 samt alla de befogenheter och skyldigheter som behöriga myndigheter har enligt tillämplig unionsrätt. ECB:s behörighet inbegriper tillsynsbefogenheter som tilldelats enligt nationell lag och som inte uttryckligen föreskrivs i unionsrätten, så länge dessa befogenheter faller under ECB:s uppgifter enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 1024/2013 och stöder en tillsynsfunktion. ECB är behörig myndighet och måste därmed varje år anta ett betydande antal beslut avseende tillsynsbefogenheter som beviljats enligt nationell lag.

(4)

För att underlätta beslutsförfarandet krävs ett delegeringsbeslut när sådana beslut ska antas. Europeiska unionens domstol har slagit fast att befogenhetsöverföringen är nödvändig för att en institution som måste anta ett stort antal beslut ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. På samma sätt har domstolen slagit fast att det är nödvändigt att säkerställa att beslutsfattande organ kan fungera, vilket utgör en princip för alla institutionella system (3).

(5)

Delegeringen av beslutsbefogenheter ska vara begränsad och proportionerlig, och tillämpningsområdet för delegeringen tydligt fastställt.

(6)

I beslut (EU) 2017/933 (ECB/2016/40) anges förfarandet för att anta tillsynsrelaterade delegeringsbeslut samt vilka personer som beslutsbefogenheterna får delegeras till. Det beslutet påverkar varken ECB:s utförande av sina tillsynsuppgifter eller tillsynsnämndens behörighet att lägga fram fullständiga utkast till beslut för ECB-rådet.

(7)

Om kriterierna för att anta ett delegerat beslut enligt detta beslut inte är uppfyllda, ska besluten antas enligt förfarandet med implicit godkännande som framgår av artikel 26.8 i förordning (EU) nr 1024/2013 och vidare i artikel 13g i beslut ECB/2004/2 (4). Förfarandet med implicit godkännande ska även användas om chefer för arbetsenheter ifrågasätter huruvida bedömningskriterierna avseende beslut om nationella befogenheter uppfylls på grund av bedömningens komplexitet.

(8)

ECB-tillsynsbeslut kan bli föremål för en administrativ omprövning som anges i artikel 24 i förordning (EU) nr 1024/2013 och ytterligare specificeras i beslut ECB/2014/16 (5). Vid en sådan administrativ omprövning ska tillsynsnämnden beakta den administrativa omprövningsnämndens yttrande och lägga fram ett nytt utkast till beslut till ECB-rådet för antagande enligt förfarandet med implicit godkännande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I detta beslut avses med

1.    beslut om nationella befogenheter : beslut som fattas av ECB inom ramen för dess tillsynsbefogenheter som tilldelats enligt nationell lag och som inte uttryckligen föreskrivs i unionsrätten.

2.    förvärv av ett innehav : ett förvärv av ett direkt eller indirekt innehav av kapital eller rösträtter i en annan enhet, även som resultat av att en ny enhet etableras, ej inbegripet förvärv av ett kvalificerat innehav i den mening som avses i artikel 22 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (6).

3.    fusion : a) verksamhet varigenom ett eller flera bolag upplöses med eller utan likvidation, och överför alla sina tillgångar och skulder till ett befintligt eller nytt bolag, i utbyte mot att deras aktieägare får ersättning i form av värdepapper eller andelar som representerar kapitalet i det befintliga eller nya bolaget, eller b) varje transaktion som utgör en fusion enligt tillämplig nationell lag.

4.    delning : a) verksamhet varigenom ett eller flera bolag avskiljer en del av sina tillgångar och skulder och bildar ett nytt bolag som innehar dessa tillgångar och skulder, eller b) varje transaktion som utgör en delning enligt tillämplig nationell lag.

5.    tredjeland eller territorium : ett land eller territorium utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

6.    närstående part : en fysisk person med anknytning till ett kreditinstitut, en nära anhörig till den personen eller också en juridisk person med anknytning till ett kreditinstitut, i enlighet med tillämplig nationell lag.

7.    ÖUP-beslut : ett beslut som antas av ECB med stöd av artikel 16 i förordning (EU) nr 1024/2013 efter den årliga översyns- och utvärderingsprocessen enligt artikel 97 i direktiv 2013/36/EU.

8.    likviditetstäckningskvot (LCR) : kvot enligt definitionen i artikel 4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 (7).

9.    motsvarande tillsyns- och regleringsstandarder : tillsyns- och regleringsrelaterade krav eller arrangemang som tillämpas av ett tredjeland eller ett territorium och som av Europeiska kommissionen har erkänts vara likvärdiga med dem som tillämpas i unionen i enlighet med artiklarna 107.4 och 114.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (8). Relevanta tredjeländer och territorier anges i bilagorna I och IV till kommissionens genomförandebeslut 2014/908/EU (9).

10.    delegeringsbeslut och delegerat beslut : ska ha samma betydelse som i artikel 3.2 respektive 3.4 i beslut (EU) 2017/933 (ECB/2016/40).

11.    chefer för arbetsenheter : chefer för ECB-arbetsenheter till vilka befogenheten att anta beslut om nationella befogenheter delegeras.

12.    förfarande med implicit godkännande : det förfarande som anges i artikel 26.8 i förordning (EU) nr 1024/2013 och som ytterligare specificeras i artikel 13g i beslut ECB/2004/2.

13.    negativt beslut : ett beslut som inte eller inte fullt ut beviljar det tillstånd som den betydande enhet som står under tillsyn har sökt. Ett beslut som innehåller villkor eller skyldigheter ska betecknas som ett negativt beslut utom i fall där villkoren a) säkerställer att den enhet som står under tillsyn uppfyller kraven i tillämplig nationell lag och har avtalats skriftligen, eller b) bara upprepar ett eller flera av de befintliga krav som institutet ska uppfylla enligt en tillämplig bestämmelse i nationell lag eller kräver information om att ett eller flera av dessa krav uppfylls.

14.    betydande enhet som står under tillsyn : en betydande enhet som står under tillsyn såsom den definieras i artikel 2.16 i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) (10).

15.    filial : en filial enligt definitionen i artikel 4.1.17 i förordning (EU) nr 575/2013.

16.    representationskontor : ett kontor som främjar eller bistår verksamheten vid en enhet som står under tillsyn, men som inte bedriver ett kreditinstituts verksamhet.

17.    stödtjänster utanför kärnverksamheten : administrativa tjänster, kundservice, skuldindrivning e-signaturer eller andra liknande tjänster i samband med ett kreditinstituts verksamhet.

18.    ECB-anvisningar : varje dokument som antagits av ECB-rådet på förslag från tillsynsnämnden, som publiceras på ECB:s webbplats och som ger vägledning om hur ECB tolkar rättsliga krav.

Artikel 2

Syfte och tillämpningsområde

1.   I detta beslut fastställs kriterierna för att delegera beslutsbefogenheter till chefer för ECB-arbetsenheter för att anta beslut om nationella befogenheter.

2.   Delegeringen av beslutsbefogenheter påverkar inte den tillsynsbedömning som ska utföras för att fatta beslut om nationella befogenheter.

Artikel 3

Delegering av beslut om nationella befogenheter

1.   I enlighet med artikel 4 i beslut (EU) 2017/933 (ECB/2016/40) delegerar ECB-rådet härmed till chefer för ECB-arbetsenheter, nominerade av direktionen i enlighet med artikel 5 i det beslutet, befogenhet att anta beslut om nationella befogenheter avseende följande: a) förvärv av innehav, b) förvärv av tillgångar eller skulder, c) försäljning av innehav, d) försäljning av tillgångar eller skulder, e) fusioner, f) delningar, g) verksamhet i tredjeländer eller territorier, h) utkontraktering, i) stadgeändringar, j) utnämningar av externa revisorer, k) kredit till närstående parter.

2.   Beslut om nationella befogenheter som avses i punkt 1 ska antas genom ett delegerat beslut om de relevanta kriterierna för att anta delegerade beslut, enligt vad som framgår av artiklarna 4–14, är uppfyllda.

3.   Beslut om nationella befogenheter får inte antas genom ett delegerat beslut om det enligt nationell lag krävs att tillsynsmyndigheterna godkänner kreditinstitutens strategiska åtgärder eller om bedömningens komplexitet gör att beslutet måste antas enligt förfarandet med implicit godkännande.

4.   Varje delegering av beslutsbefogenheter är tillämplig på såväl antagandet av tillsynsbeslut som ECB:s godkännande av positiva bedömningar, om det inte krävs ett tillsynsbeslut enligt nationell lag.

5.   Negativa beslut får inte antas genom ett delegerat beslut.

6.   Om ett beslut inte får antas genom ett delegerat beslut, ska det antas i enlighet med förfarandet med implicit godkännande.

Artikel 4

Kriterier för att anta delegerade beslut om förvärv av innehav

1.   Beslut om godkännande av att en betydande enhet som står under tillsyn förvärvar innehav i kreditinstitut eller icke-kreditinstitut ska fattas genom delegerat beslut, om samtliga följande kriterier är uppfyllda:

a)

Inverkan på kapitalbasen för den förvärvande betydande enhet som står under tillsyn är begränsad, vilket innebär att

i)

kapitalbasen, efter förvärvet, överstiger och även framledes beräknas överstiga summan av de krav som framgår av artikel 92.1 i förordning (EU) nr 575/2013, de krav avseende kapitalbasen som framgår av artikel 16.2 a i förordning (EU) nr 1024/2013, det kombinerade buffertkrav som definieras i artikel 128.6 i direktiv 2013/36/EU och vägledningen avseende kapital enligt andra pelaren som framgår av det senast tillgängliga ÖUP-beslutet, och

ii)

konsekvenserna av att reducera kärnprimärkapitalrelationen, primärkapitalrelationen och den totala kapitalrelationen understiger 100 baspunkter.

b)

Inverkan på likviditetsläget för den förvärvande betydande enhet som står under tillsyn är begränsad, vilket innebär att

i)

LCR ligger kvar över 110 procent och överstiger likviditetskraven enligt det senast tillgängliga ÖUP-beslutet, om dessa är högre än miniminivån för LCR,

ii)

LCR inte reduceras med mer än 50 procent på konsoliderad nivå.

c)

Målenheten är belägen i en EU-medlemsstat eller en EES-medlemsstat, eller i ett tredjeland eller territorium med motsvarande tillsyns- och regleringsstandarder.

2.   Bedömningen av förvärv av innehav ska genomföras i enlighet med tillämpliga bestämmelser i nationell lag, även med beaktande av eventuella tillämpliga ECB-anvisningar och/eller nationella behöriga myndigheters policy, riktlinjer eller liknande handlingar.

Artikel 5

Kriterier för att anta delegerade beslut om förvärv av tillgångar eller skulder

1.   Beslut om godkännande av att en betydande enhet som står under tillsyn förvärvar tillgångar eller skulder i kreditinstitut eller icke-kreditinstitut ska fattas genom delegerat beslut, om samtliga följande kriterier är uppfyllda:

a)

Förvärvets inverkan på kapitalbasen för den förvärvande betydande enhet som står under tillsyn är begränsad, vilket innebär att

i)

kapitalbasen, efter förvärvet, överstiger och även framledes beräknas överstiga summan av de krav som framgår av artikel 92.1 i förordning (EU) nr 575/2013, de krav avseende kapitalbasen som framgår av artikel 16.2 a i förordning (EU) nr 1024/2013, det kombinerade buffertkrav som definieras i artikel 128.6 i direktiv 2013/36/EU och vägledningen avseende kapital enligt andra pelaren som framgår av det senast tillgängliga ÖUP-beslutet, och

ii)

konsekvenserna av att reducera kärnprimärkapitalrelationen, primärkapitalrelationen och den totala kapitalrelationen understiger 100 baspunkter.

b)

Förvärvets inverkan på likviditetsläget för den förvärvande betydande enhet som står under tillsyn är begränsad, vilket innebär att

i)

LCR ligger kvar över 110 procent och överstiger likviditetskraven enligt det senast tillgängliga ÖUP-beslutet, om dessa är högre än miniminivån för LCR, och

ii)

LCR inte reduceras med mer än 50 procent på konsoliderad nivå.

c)

Värdet av de förvärvade tillgångarna och skulderna överstiger inte 25 procent av de totala tillgångarna för den förvärvande betydande enhet som står under tillsyn på individuell nivå.

2.   Bedömningen av förvärv av tillgångar eller skulder ska genomföras i enlighet med tillämpliga bestämmelser i nationell lag, även med beaktande av eventuella tillämpliga ECB-anvisningar och/eller nationella behöriga myndigheters policy, riktlinjer eller liknande handlingar.

Artikel 6

Kriterier för att anta delegerade beslut om försäljning av innehav

1.   Beslut om godkännande av att en betydande enhet som står under tillsyn säljer innehav ska fattas genom delegerat beslut, om samtliga följande kriterier är uppfyllda:

a)

Inverkan på kapitalbasen för den säljande betydande enhet som står under tillsyn är begränsad, vilket innebär att

i)

kapitalbasen, efter försäljningen, överstiger och även framledes beräknas överstiga summan av de krav som framgår av artikel 92.1 i förordning (EU) nr 575/2013, de krav avseende kapitalbasen som framgår av artikel 16.2 a i förordning (EU) nr 1024/2013, det kombinerade buffertkravet som definieras i artikel 128.6 i direktiv 2013/36/EU och vägledningen avseende kapital enligt andra pelaren som framgår av det senast tillgängliga ÖUP-beslutet, och

ii)

konsekvenserna av att reducera kärnprimärkapitalrelationen, primärkapitalrelationen och den totala kapitalrelationen understiger 100 baspunkter.

b)

Inverkan på likviditetsläget för den säljande betydande enhet som står under tillsyn är begränsad, vilket innebär att

i)

LCR ligger kvar över 110 procent och överstiger likviditetskraven enligt det senast tillgängliga ÖUP-beslutet, om dessa är högre än miniminivån för LCR, och

ii)

LCR inte reduceras med mer än 50 procent på konsoliderad nivå.

2.   Bedömningen av försäljning av innehav ska genomföras i enlighet med tillämpliga bestämmelser i nationell lag, även med beaktande av eventuella tillämpliga ECB-anvisningar och/eller nationella behöriga myndigheters policy, riktlinjer eller liknande handlingar.

Artikel 7

Kriterier för att anta delegerade beslut om försäljning av tillgångar eller skulder

1.   Beslut om godkännande av att en betydande enhet som står under tillsyn säljer tillgångar eller skulder ska fattas genom delegerat beslut, om samtliga följande kriterier är uppfyllda:

a)

Inverkan av försäljningen av tillgångar eller skulder på kapitalbasen för den säljande betydande enhet som står under tillsyn är begränsad, vilket innebär att

i)

kapitalbasen, efter försäljningen, överstiger och även framledes beräknas överstiga summan av de krav som framgår av artikel 92.1 i förordning (EU) nr 575/2013, de krav avseende kapitalbasen som framgår av artikel 16.2 a i förordning (EU) nr 1024/2013, det kombinerade buffertkravet som definieras i artikel 128.6 i direktiv 2013/36/EU och vägledningen avseende kapital enligt andra pelaren som framgår av det senast tillgängliga ÖUP-beslutet, och

ii)

konsekvenserna av att reducera kärnprimärkapitalrelationen, primärkapitalrelationen och den totala kapitalrelationen understiger 100 baspunkter.

b)

Inverkan av försäljningen av tillgångar eller skulder på likviditetsläget för den säljande betydande enhet som står under tillsyn är begränsad, vilket innebär att

i)

LCR ligger kvar över 110 procent och överstiger likviditetskraven enligt det senast tillgängliga ÖUP-beslutet, om dessa är högre än miniminivån för LCR, och

ii)

LCR inte reduceras med mer än 50 procent på konsoliderad nivå

c)

Värdet av de sålda tillgångarna eller skulderna överstiger inte 25 procent av de totala tillgångarna för den säljande betydande enhet som står under tillsyn på individuell nivå.

2.   Bedömningen av försäljning av tillgångar eller skulder ska genomföras i enlighet med tillämpliga bestämmelser i nationell lag, även med beaktande av eventuella tillämpliga ECB-anvisningar och/eller nationella behöriga myndigheters policy, riktlinjer eller liknande handlingar.

Artikel 8

Kriterier för att anta delegerade beslut om fusioner

1.   Beslut om godkännande av fusioner som involverar minst en betydande enhet som står under tillsyn ska fattas genom delegerat beslut, om samtliga följande kriterier är uppfyllda:

a)

Fusionens inverkan på kapitalbasen för den betydande enhet som står under tillsyn är begränsad, vilket innebär att

i)

kapitalbasen, efter fusionen, överstiger och även framledes beräknas överstiga summan av de krav som framgår av artikel 92.1 i förordning (EU) nr 575/2013, de krav avseende kapitalbasen som framgår av artikel 16.2 a i förordning (EU) nr 1024/2013, det kombinerade buffertkravet som definieras i artikel 128.6 i direktiv 2013/36/EU och vägledningen avseende kapital enligt andra pelaren som framgår av det senast tillgängliga ÖUP-beslutet, och

ii)

konsekvenserna av att reducera kärnprimärkapitalrelationen, primärkapitalrelationen och den totala kapitalrelationen understiger 100 baspunkter.

b)

Fusionens inverkan på likviditetsläget för den betydande enhet som står under tillsyn är begränsad, vilket innebär att

i)

LCR ligger kvar över 110 procent och överstiger likviditetskraven enligt det senast tillgängliga ÖUP-beslutet, om dessa är högre än miniminivån för LCR, och

ii)

LCR inte reduceras med mer än 50 procent på konsoliderad nivå.

c)

Fusionen resulterar inte i att en betydande enhet som står under tillsyn får en ledningsstruktur som väcker tillsynsrelaterade betänkligheter.

2.   Beslutsbefogenheter får under inga omständigheter delegeras till chefer för arbetsenheter i samband med

a)

fusioner mellan en betydande enhet som står under tillsyn och en annan enhet som inte ingår i samma grupp som den betydande enhet som står under tillsyn, eller

b)

gränsöverskridande fusioner mellan betydande enheter som står under tillsyn och som ingår i samma grupp.

3.   Bedömningen av fusioner ska genomföras i enlighet med tillämpliga bestämmelser i nationell lag, även med beaktande av eventuella tillämpliga ECB-anvisningar och/eller nationella behöriga myndigheters policy, riktlinjer eller liknande handlingar.

Artikel 9

Kriterier för att anta delegerade beslut om delningar

1.   Beslut om godkännande av delningar som involverar minst en betydande enhet som står under tillsyn ska fattas genom delegerat beslut, om samtliga följande kriterier är uppfyllda:

a)

Delningens inverkan på kapitalbasen för den eller de betydande enheter som står under tillsyn är begränsad, vilket innebär att

i)

kapitalbasen, efter delningen, överstiger och även framledes beräknas överstiga summan av de krav som framgår av artikel 92.1 i förordning (EU) nr 575/2013, de krav avseende kapitalbasen som framgår av artikel 16.2 a i förordning (EU) nr 1024/2013, det kombinerade buffertkravet som definieras i artikel 128.6 i direktiv 2013/36/EU och vägledningen avseende kapital enligt andra pelaren som framgår av det senast tillgängliga ÖUP-beslutet, och

ii)

konsekvenserna av att reducera kärnprimärkapitalrelationen, primärkapitalrelationen och den totala kapitalrelationen understiger 100 baspunkter.

b)

Delningens inverkan på likviditetsläget för den eller de betydande enheter som står under tillsyn är begränsad, vilket innebär att

i)

LCR ligger kvar över 110 procent och överstiger likviditetskraven enligt det senast tillgängliga ÖUP-beslutet, om dessa är högre än miniminivån för LCR, och

ii)

LCR inte reduceras med mer än 50 procent på konsoliderad nivå.

c)

Delningen resulterar inte i att en eller flera betydande enheter som står under tillsyn får en ledningsstruktur som väcker tillsynsrelaterade betänkligheter.

2.   Beslutsbefogenheter får under inga omständigheter delegeras till chefer för arbetsenheter vad gäller

a)

delningar som resulterar i att det etableras en annan enhet som inte ingår i samma grupp som den betydande enhet som står under tillsyn, eller

b)

delningar som resulterar i att det etableras en enhet i ett annat land eller territorium än det där den betydande enhet som står under tillsyn är etablerad.

3.   Bedömningen av delningar ska genomföras i enlighet med tillämpliga bestämmelser i nationell lag, även med beaktande av eventuella tillämpliga ECB-anvisningar och/eller nationella behöriga myndigheters policy, riktlinjer eller liknande handlingar.

Artikel 10

Kriterier för att anta delegerade beslut om verksamhet i tredjeländer eller territorier

1.   Beslut om godkännande av att en betydande enhet som står under tillsyn etablerar en filial i ett tredjeland eller ett territorium ska fattas genom delegerat beslut, om samtliga följande kriterier är uppfyllda:

a)

Filialen är etablerad i ett tredjeland eller territorium med motsvarande tillsyns- och regleringsstandarder.

b)

Filialens totala tillgångar enligt verksamhetsplanens beräkningar överstiger inte 10 procent av de totala tillgångarna för den betydande enhet som står under tillsyn.

c)

Filialens transaktioner genomförs i första hand i det tredjeland eller territorium där filialen är etablerad.

2.   Beslut om följande verksamhet hos en betydande enhet som står under tillsyn ska fattas genom delegerat beslut:

a)

Nedläggning av en filial.

b)

Förändringar i filialstrukturer.

c)

Etablering eller nedläggning av ett representationskontor.

d)

Tillhandahållande av banktjänster i ett tredjeland eller territorium utan att etablera en fysisk närvaro där i form av en filial eller ett dotterbolag.

Detta gäller med undantag för om den relevanta verksamheten utförs i ett land som finns upptaget i förteckningen i bilagan till kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1675 (11).

3.   Bedömningen av verksamhet i tredjeländer eller territorier ska genomföras i enlighet med tillämpliga bestämmelser i nationell lag, även med beaktande av eventuella tillämpliga ECB-anvisningar och/eller nationella behöriga myndigheters policy, riktlinjer eller liknande handlingar.

Artikel 11

Kriterier för att anta delegerade beslut om utkontraktering

1.   Beslut om godkännande av att en betydande enhet som står under tillsyn utkontrakterar verksamhet ska fattas genom delegerat beslut, om ett eller flera av följande kriterier är uppfyllda:

a)

Leverantören av tjänster ingår i samma grupp som den betydande enheten som står under tillsyn (utkontraktering inom gruppen) och är etablerad i unionen.

b)

Leverantören av tjänster är en enhet som står under tillsyn, som är etablerad i unionen och som har befogenhet att utföra de utkontrakterade tjänsterna.

c)

Utkontrakteringen avser stödtjänster utanför kärnverksamheten och leverantören av tjänster är etablerad i EU eller EES-området.

2.   Bedömningen av utkontrakteringsprojekt ska genomföras i enlighet med tillämpliga bestämmelser i nationell lag, även med beaktande av eventuella tillämpliga ECB-anvisningar och/eller nationella behöriga myndigheters policy, riktlinjer eller liknande handlingar.

Artikel 12

Kriterier för att anta delegerade beslut om stadgeändringar

1.   Beslut om stadgeändringar för en betydande enhet som står under tillsyn ska fattas genom delegerat beslut i följande fall:

a)

Ändringar som enbart är av formell karaktär, inbegripet namn- och adressändringar.

b)

Ändringar som enbart överför stadgekrav av lagstiftnings- eller regleringskaraktär.

c)

Ändringar för att verkställa ett rättsligt eller administrativt beslut eller som genomförs på ECB:s begäran.

d)

Ändringar av aktiekapitalet för den betydande enhet som står under tillsyn om även det relaterade kapitalbasbeslutet, (t.ex. om att klassificera kapitalinstrument som kärnprimärkapital eller reducera kapitalbasen), är delegerat.

e)

Ändringar i ett dotterbolags stadgar i syfte att anpassa dem till moderbolagets stadgar, om moderbolagets ändringar redan har godkänts av ECB.

2.   Bedömningen av stadgeändringar ska genomföras i enlighet med tillämpliga bestämmelser i nationell lag, även med beaktande av eventuella tillämpliga ECB-anvisningar och/eller nationella behöriga myndigheters policy, riktlinjer eller liknande handlingar.

Artikel 13

Kriterier för att anta delegerade beslut om utnämningar eller ändringar av externa revisorer

1.   Beslut om utnämningar eller ändringar av externa revisorer för en betydande enhet som står under tillsyn ska genomföras genom ett delegerat beslut, om dessa beslut enligt tillämplig nationell lag utgör utövande av tillsyn enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 1024/2013.

2.   Beslutsbefogenheter får under inga omständigheter delegeras till chefer för arbetsenheter vad gäller a) beslut om att ersätta en extern revisor med en annan revisor som har utnämnts av den behöriga tillsynsmyndigheten, eller b) beslut om att utnämna en extern revisor efter anvisning från den behöriga tillsynsmyndigheten.

3.   Bedömningen av externa revisorers lämplighet ska genomföras i enlighet med tillämpliga bestämmelser i nationell lag, även med beaktande av eventuella tillämpliga ECB-anvisningar och/eller nationella behöriga myndigheters policy, riktlinjer eller liknande handlingar.

Artikel 14

Kriterier för att anta delegerade beslut om kredit till närstående parter

1.   Beslut om godkännande av att en betydande enhet som står under tillsyn tillhandahåller kredit till en närstående part ska fattas genom delegerat beslut, om samtliga följande kriterier är uppfyllda:

a)

Den betydande enhet som står under tillsyn har en total exponering gentemot den närstående enheten som inte överstiger 5 miljoner euro.

b)

Kreditvillkoren är inte mer fördelaktiga än kreditvillkoren till kunder som inte är närstående parter eller kreditvillkoren är åtminstone likartade dem som tillämpas för samma typ av verksamhet som inleds med anställda som inte är närstående parter till den betydande enhet som står under tillsyn.

2.   Bedömningen av tillhandahållande av kredit till en närstående part ska genomföras i enlighet med tillämpliga bestämmelser i nationell lag, även med beaktande av eventuella tillämpliga ECB-anvisningar och/eller nationella behöriga myndigheters policy, riktlinjer eller liknande handlingar.

Artikel 15

Övergångsbestämmelse

Detta beslut är inte tillämpligt om ansökan om godkännande av någon av den verksamhet som avses i artikel 3.1 har lämnats till ECB innan detta beslut trädde i kraft.

Artikel 16

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 31 januari 2019.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  EUT L 141, 1.6.2017, s. 14.

(3)  Se t.ex. EU-domstolens dom av den 23 september 1986 i mål 5/85, AKZO Chemie mot kommissionen, ECLI:EU:C:1986:328, punkt 37, och dom av den 26 maj 2005 i mål C-301/02 P, Carmine Salvatore Tralli mot ECB, ECLI:EU:C:2005:306, punkt 59.

(4)  Europeiska centralbankens beslut ECB/2004/2 av den 19 februari 2004 om antagande av arbetsordningen för Europeiska centralbanken (EUT L 80, 18.3.2004, s. 33).

(5)  Europeiska centralbankens beslut ECB/2014/16 av den 14 april 2014 om inrättandet av en administrativ omprövningsnämnd och nämndens arbetsordning (EUT L 175, 14.6.2014, s. 47).

(6)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).

(7)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet för kreditinstitut (EUT L 11, 17.1.2015, s. 1).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

(9)  Kommissionens genomförandebeslut 2014/908/EU av den 12 december 2014 om likvärdighet hos tillsyns- och regleringskrav i vissa tredje länder och territorier för behandlingen av exponeringar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (EUT L 359, 16.12.2014, s. 155).

(10)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) av den 16 april 2014 om upprättande av ramen för samarbete inom den gemensamma tillsynsmekanismen mellan Europeiska centralbanken och nationella behöriga myndigheter samt med nationella utsedda myndigheter (ramförordning om den gemensamma tillsynsmekanismen [SSM] (ECB/2014/17) (EUT L 141, 14.5.2014, s. 1).

(11)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1675 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 genom identifiering av högrisktredjeländer med strategiska brister (EUT L 254, 20.9.2016, s. 1).


Top