EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0242

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/242 av den 7 februari 2019 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2017/675 vad gäller åtgärder för att förhindra introduktion av mul- och klövsjukevirus från Algeriet, Libyen, Marocko och Tunisien i unionen [delgivet med nr C(2019) 768] (Text av betydelse för EES.)

C/2019/768

OJ L 39, 11.2.2019, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/242/oj

11.2.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 39/16


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/242

av den 7 februari 2019

om ändring av genomförandebeslut (EU) 2017/675 vad gäller åtgärder för att förhindra introduktion av mul- och klövsjukevirus från Algeriet, Libyen, Marocko och Tunisien i unionen

[delgivet med nr C(2019) 768]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av regler för hur veterinärkontroller skall organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredje land och om ändring av direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG och 90/675/EEG (1), särskilt artikel 18.7,

med beaktande av rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (2), särskilt artikel 22.6, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 91/496/EEG fastställs regler för veterinärkontroller av de djur som förs in till Europeiska unionen från tredjeländer. I kommissionens genomförandedirektiv 97/78/EG fastställs principer för veterinärkontroller av de produkter som förs in till unionen från tredjeländer. I båda dessa direktiv föreskrivs också vilka åtgärder som kommissionen kan vidta om en sjukdom som kan utgöra en allvarlig fara för djurs eller människors hälsa uppträder eller om något annat tungt vägande djurhälsoskäl motiverar det.

(2)

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/675 (3), ändrat genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/887 (4) och (EU) 2018/489 (5), antogs på grund av utbrott av mul- och klövsjuka i Algeriet och Tunisien och genom samma beslut fastställdes skyddsåtgärder på unionsnivå med hänsyn till mul- och klövsjukevirusets överlevnadsmöjligheter i miljön och dess potentiella smittvägar.

(3)

Dessa åtgärder omfattade ordentlig rengöring och desinfektion av fordon och fartyg för djurtransport från Algeriet och Tunisien som kommer in på unionens territorium, antingen direkt eller efter transitering genom andra länder, eftersom detta är det bästa sättet att minska risken för att viruset snabbt sprids över stora områden.

(4)

Situation vad gäller mul- och klövsjuka i Libyen är oklar och de första resultaten av den laboratoriediagnos som gjordes av ett misstänkt fall den 19 oktober 2018 förefaller vara positiva för en SAT-serotyp. Serotypen håller fortfarande på att typbestämmas. Marocko har också anmält ett utbrott av mul- och klövsjuka av obestämd serotyp.

(5)

Eftersom förekomsten av mul- och klövsjuka i Libyen och Marocko kan utgöra en allvarlig fara för djurbesättningar i unionen bör samma skyddsåtgärder som gäller för Algeriet och Tunisien även gälla för Libyen och Marocko.

(6)

I likhet med de åtgärder som gäller för Algeriet och Tunisien, bör alla fordon för djurtransport från Libyen och Marocko omfattas av dessa åtgärder, även om de kommer till unionens territorium efter transitering genom något annat tredjeland.

(7)

Algeriet och Tunisien har dessutom rapporterat ytterligare utbrott av mul- och klövsjuka.

(8)

Genomförandebeslut (EU) 2017/675, i dess ändrade lydelse enligt genomförandebeslut (EU) 2018/489, ska för närvarande tillämpas till och med den 30 juni 2019. De åtgärder som föreskrivs i det här beslutet bör dock tillämpas tillräckligt länge för att man ska kunna göra en fullständig utvärdering av utvecklingen av mul- och klövsjuka i de drabbade områdena.

(9)

Eftersom situationen vad gäller mul- och klövsjuka i Algeriet, Libyen, Marocko och Tunisien alltjämt är osäker och ett betydande antal sändningar av levande nötkreatur exporteras från EU:s medlemsstater till dessa länder bör även de gällande åtgärderna förlängas.

(10)

Genomförandebeslut (EU) 2017/675 bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandebeslut (EU) 2017/675 ska ändras på följande sätt:

1.

Titeln ska ersättas med följande:

”om åtgärder för att förhindra introduktion av mul- och klövsjukevirus från Algeriet, Libyen, Marocko och Tunisien i unionen”.

2.

I artiklarna 2.1 och 3.1 ska orden

”från Algeriet och Tunisien antingen direkt eller efter transitering genom något annat tredjeland”

ersättas med orden

”från Algeriet, Libyen, Marocko och Tunisien antingen direkt eller efter transitering genom något annat tredjeland”.

3.

I artiklarna 3.2 och 4 ska orden ”Algeriet och Tunisien” ersättas med orden ”Algeriet, Libyen, Marocko och Tunisien”.

4.

Tillämpningsdatumet i artikel 5 ska ersättas med den ”31 december 2019”.

5.

I titeln till bilaga I och titeln till bilaga II ska orden

”från Algeriet och Tunisien antingen direkt eller efter transitering genom något annat tredjeland”

ersättas med orden

”från Algeriet, Libyen, Marocko och Tunisien antingen direkt eller efter transitering genom något annat tredjeland”.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 7 februari 2019.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 268, 24.9.1991, s. 56.

(2)  EGT L 24, 30.1.1998, s. 9.

(3)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/675 av den 7 april 2017 om åtgärder för att förhindra introduktion av mul- och klövsjukevirus från Algeriet och Tunisien i unionen (EUT L 97, 8.4.2017, s. 31).

(4)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/887 av den 22 maj 2017 om åtgärder för att förhindra introduktion av mul- och klövsjukevirus från Tunisien i unionen och om ändring av genomförandebeslut (EU) 2017/675 (EUT L 135, 24.5.2017, s. 25).

(5)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/489 av den 21 mars 2018 om ändring av beslut (EU) 2017/675 om åtgärder för att förhindra introduktion av mul- och klövsjukevirus från Algeriet och Tunisien i unionen (EUT L 81, 23.3.2018, s. 20).


Top