EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1888

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1888 av den 3 december 2018 om fastställande av att ett tillfälligt upphävande av förmånstullarna i enlighet med artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 19/2013 och i enlighet med artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 20/2013 inte är lämpligt för import av bananer med ursprung i Guatemala och Peru

C/2018/7948

OJ L 308, 4.12.2018, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1888/oj

4.12.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/49


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2018/1888

av den 3 december 2018

om fastställande av att ett tillfälligt upphävande av förmånstullarna i enlighet med artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 19/2013 och i enlighet med artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 20/2013 inte är lämpligt för import av bananer med ursprung i Guatemala och Peru

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 19/2013 av den 15 januari 2013 om tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia, Peru och Ecuador, å andra sidan (1), särskilt artikel 15.2,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 20/2013 av den 15 januari 2013 om tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan (2), särskilt artikel 15.2, och

av följande skäl:

(1)

En stabiliseringsmekanism för bananer infördes genom avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan. En liknande mekanism ingår i handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia, Peru och Ecuador, å andra sidan. Dessa avtal (nedan kallade avtalen), började tillämpas provisoriskt för Guatemala den 1 augusti 2013 och Peru den 1 mars 2013.

(2)

Enligt dessa stabiliseringsmekanismer, som genomfördes genom förordning (EU) nr 20/2013 och förordning (EU) nr 19/2013, får kommissionen när en fastställd tröskelvolym överskrids för import av färska bananer (3) från ett av de berörda länderna antingen tillfälligt upphäva förmånstullen på import av färska bananer för det berörda landet, eller besluta att ett sådant upphävande inte är lämpligt. Detta ska ske genom en genomförandeakt som antas i enlighet med det skyndsamma förfarande som föreskrivs i artikel 14.4 i förordning (EU) nr 20/2013 och i artikel 14.4 i förordning (EU) nr 19/2013.

(3)

Den 10 september och den 15 oktober 2018 överskred importen till unionen av färska bananer med ursprung i Guatemala och Peru den tröskelvolym på 70 000 ton respektive 97 500 ton som fastställs i respektive avtal.

(4)

I enlighet med artikel 15.3 i förordning (EU) nr 20/2013 och artikel 15.3 i förordning (EU) nr 19/2013 analyserade kommissionen den berörda importens inverkan på situationen för unionsmarknaden för bananer, för att fatta beslut om huruvida förmånstullen tillfälligt borde upphävas. Kommissionen undersökte den berörda importens betydelse för prisnivån i unionen, utvecklingen av importen från andra källor samt den övergripande stabiliteten på unionsmarknaden för färska bananer.

(5)

Den 15 oktober 2018 utgjorde import av färska bananer från Guatemala och Peru 2,95 % respektive 2,80 % av den import till unionen av färska bananer som omfattas av stabiliseringsmekanismen. Dessutom utgjorde import från Guatemala och Peru 1,8 % respektive 2,2 % av den sammanlagda importen av färska bananer till unionen.

(6)

Samtidigt uppgick importen från stora exportländer som också omfattas av stabiliseringsmekanismen, bland annat Colombia, Ecuador och Costa Rica, till 51 %, 64,3 % och 64,3 % av deras respektive tröskelvärden. De ”outnyttjade” volymerna inom ramen för stabiliseringsmekanismen (ungefär 2,4 miljoner ton) överskrider således väsentligt den totala importen från Guatemala och Peru (105 366 respektive 99 698 ton).

(7)

Importpriserna från Guatemala och Peru var i genomsnitt 527 euro/ton och 730 euro/ton under de första åtta månaderna av 2018 (senast tillgängliga uppgifter), vilket är 20 % lägre och 10,7 % högre än genomsnittspriset för övrig import av färska bananer till unionen.

(8)

Trots det låga priset på bananer som importeras från Guatemala uppvisade det genomsnittliga grossistpriset på bananer på unionsmarknaden i juli 2018 inte någon nedåtgående trend och låg kvar på en hög nivå. Det genomsnittliga grossistpriset på bananer (av alla ursprung) i augusti 2018 uppgick till 911,5 euro/ton, vilket är 2,8 % högre än motsvarande pris i augusti 2017 (855,3 euro/ton). Dessutom uppgick det genomsnittliga grossistpriset på bananer producerade i unionen i augusti 2018 till 1 228,6 euro/ton, vilket är 38,9 % högre jämfört med nivån i augusti 2017 (884,6 euro/ton). Detta trots att importen från Nicaragua nu överskridit sin tröskel med 409 %.

(9)

Med tanke på att importen av bananer från Guatemala och Peru är relativt liten har den inte haft någon inverkan på priserna på unionens bananmarknad. Det finns i detta skede således varken några tecken på att stabiliteten på unionsmarknaden har påverkats negativt av den import av färska bananer från Guatemala och Peru som överskrider den fastställda årliga tröskelimportvolymen, eller på att detta har haft någon större inverkan på unionsproducenternas situation.

(10)

Det finns inte heller några tecken på att det föreligger ett hot om allvarlig försämring på unionsmarknaden eller om allvarlig försämring av det ekonomiska läget för unionens yttersta randområden i augusti 2018.

(11)

Därför är det inte lämpligt med ett tillfälligt upphävande av förmånstullarna på import av bananer med ursprung i Guatemala och Peru i detta skede.

(12)

Kommissionen kommer att fortsätta med sin övervakning i detta avseende och kan komma att vidta åtgärder om så är lämpligt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ett tillfälligt upphävande av förmånstullar på import av färska bananer som klassificeras enligt undernummer 0803 90 10 i Europeiska unionens kombinerade nomenklatur med ursprung i Guatemala eller Peru är inte lämpligt.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 december 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 17, 19.1.2013, s. 1.

(2)  EUT L 17, 19.1.2013, s. 13.

(3)  Undernummer 0803 90 10 i Europeiska unionens kombinerade nomenklatur av den 11 oktober 2018


Top