EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1063

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1063 av den 16 maj 2018 om ändring och rättelse av delegerad förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex

C/2018/2794

OJ L 192, 30.7.2018, p. 1–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1063/oj

30.7.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 192/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2018/1063

av den 16 maj 2018

om ändring och rättelse av delegerad förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (1), särskilt artiklarna 2, 7, 24, 65, 88, 99, 142, 151, 156, 160, 212, 216, 231 och 253, och

av följande skäl:

(1)

Den praktiska tillämpningen av förordning (EU) nr 952/2013 (nedan kallad kodexen) tillsammans med kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 (2) har visat att vissa ändringar behöver göras av den delegerade förordningen för att bättre anpassa den till ekonomiska aktörers och tullmyndigheters behov.

(2)

I artikel 1.19 i delegerad förordning (EU) 2015/2446 bör definitionen av exportör ändras vad avser export av varor som inte medförs av en privatperson i dennes personliga bagage, för att ge affärspartner större flexibilitet i deras val av vilka personer som kan agera som exportörer. Den nuvarande definitionen är problematisk eftersom den endast anger en person som exportör, vilken måste uppfylla tre kumulativa krav: personen ska vara etablerad inom unionens tullområde, ha ett avtal med en mottagare i ett tredjeland och ha befogenhet att besluta om att varorna ska föras ut ur unionens tullområde. Den nya definitionen av exportör bör därför vara mindre restriktiv och bör begränsa villkoren för att vara exportör till de väsentliga kraven för exportförfarandets funktion: exportören måste ha befogenhet att besluta om att varorna ska föras ut ur unionens tullområde och, i överensstämmelse med artikel 170.2 i förordning (EU) nr 952/2013, exportören måste vara etablerad i unionens tullområde. Endast i fall där affärspartner inte är eniga om vem som får agera som exportör eller där personen inte är etablerad i unionens tullområde fastställs exportören genom tullagstiftningen.

(3)

I artikel 5.1 i delegerad förordning (EU) 2015/2446 bör det krävas att personer som begär bevis för tullstatus för unionsvaror, oberoende av om de är etablerade i unionens tullområde eller inte, registrerar sig för att erhålla ett Eori-nummer så att de kan få tillgång till det system för bevis för unionsstatus som avses i bilagan till kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/578 (3).

(4)

Tullmyndigheterna behöver ett permanent undantag från skyldigheten att använda elektronisk databehandlingsteknik avseende ansökningar och beslut som förekommer sällan och för vilka skyldigheten att använda elektronisk databehandlingsteknik skulle kräva en oproportionerligt stor ekonomisk insats. Eftersom de elektroniska databehandlingsteknikerna skiljer sig åt mellan medlemsstaterna varierar det också från medlemsstat till medlemsstat vilka ansökningar och beslut som bör omfattas av detta undantag. Alla medlemsstater måste använda elektronisk databehandlingsteknik avseende ansökningar och beslut för vilka det finns gemensamma uppgiftskrav och för vilka gemensamma elektroniska system har införts. Följaktligen bör en ny artikel 7a i delegerad förordning (EU) 2015/2446 införas som tillåter användning av andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik uteslutande för ansökningar och beslut för vilka de relevanta uppgiftskraven inte anges i bilaga A till delegerad förordning (EU) 2015/2446.

(5)

För att undvika att beslutsförfarandet försenas i onödan av att sökande inte tillhandahåller rätt uppgifter till tullmyndigheterna trots att de getts tillfälle att göra detta, bör artikel 10 a i delegerad förordning (EU) 2015/2446 inte utvidga rätten att höras till sökande som har uppmanats att lämna relevanta uppgifter och underlåtit att göra detta, vilket lett till att tullmyndigheterna inte har kunnat godta deras ansökan.

(6)

Definitionen av registrerad exportör i artikel 37.21 i delegerad förordning (EU) 2015/2446 bör klargöras så att den också omfattar exportörer som är etablerade i en medlemsstat och registrerade hos tullmyndigheterna i den medlemsstaten i syfte att exportera varor med ursprung inom unionen till ett land eller territorium med vilket unionen har en förmånsordning, för att göra det möjligt för dessa exportörer att upprätta ursprungsdeklarationer för att omfattas av den berörda förmånsordningen. Definitionen bör däremot inte omfatta registreringen av unionsexportörer i syfte att upprätta ersättningsförsäkringar om ursprung när varor vidaresänds till Turkiet, eftersom ersättande av ett ursprungsbevis i EU när varor vidaresänds till Turkiet inte är tillämpligt.

(7)

artikel 40 i delegerad förordning (EU) 2015/2446 föreskriver en möjlighet att använda andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik vid ingivande av ansökningar om att bli registrerad exportör. Detta permanenta undantag bör utvidgas till att omfatta alla meddelanden och utbyten av uppgifter avseende ansökningar och beslut som rör statusen som registrerad exportör och avseende varje efterföljande ansökan eller handling som rör hanteringen av dessa beslut, eftersom det befintliga elektroniska databehandlingssystemet för registrerade exportörer, systemet för registrerade exportörer (REX) som avses i bilagan till genomförandebeslut (EU) 2016/578, för närvarande inte har ett harmoniserat gränssnitt för kommunikation med ekonomiska aktörer. Undantaget är tillfälligt och kommer inte att behövas så snart REX-systemet tillhandahåller det harmoniserade gränssnittet.

(8)

För att säkerställa att reglerna om varornas ursprung iakttas bör tullmyndigheterna i medlemsstaterna och de behöriga myndigheterna i förmånsländer som tillämpar bilateral eller regional kumulation enligt artiklarna 53 och 55.8 i delegerad förordning (EU) 2015/2446 utföra alla nödvändiga kontroller av ursprung och inte endast kontrollera utfärdandet eller upprättandet av ursprungsbevis.

(9)

För att klargöra regeln om bestämning av ursprung vid regional kumulation, bör andra och tredje styckena i artikel 55.4 och 55.6 i delegerad förordning (EU) 2015/2446 slås samman.

(10)

För att säkerställa konsekvens med de begrepp som används i artiklarna 166.1 b och c, 167.1 s, 168 och 169 i delegerad förordning (EU) 2015/2446, bör lydelsen av artikel 76 i den delegerade förordningen, om undantag för beräkning av importtullbeloppet för förädlade produkter som framställts enligt förfarandet för aktiv förädling, ändras.

(11)

Av tydlighetsskäl bör artikel 82 i delegerad förordning (EU) 2015/2446 hänvisa till de bilagor som föreskriver de relevanta gemensamma uppgiftskraven för borgensmannens åtagande.

(12)

För att säkerställa enhetlighet med bestämmelserna om garantier, bör hänvisningen i artikel 83 i delegerad förordning (EU) 2015/2446 till medlemsstaterna ersättas med en hänvisning till tullmyndigheterna.

(13)

Tidsfristen i artikel 97 i delegerad förordning (EU) 2015/2446 för att fatta beslut om återbetalning eller eftergift bör förlängas i fall där det inte är möjligt för tullmyndigheterna att slutföra en bedömning och fatta ett beslut om återbetalning eller eftergift inom föreskriven tidsfrist på grund av att det beslut som ska fattas beror på utfallet i ett mål rörande identiska eller jämförbara sak- eller rättsfrågor som är under prövning vid Europeiska unionens domstol i enlighet med artikel 267 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt eller i enlighet med ett särskilt pågående administrativt förfarande och som kan påverka beslutet. För att säkerställa att förlängningen av tidsfristen för att fatta beslut inte påverkar sökanden negativt, bör en sådan förlängning vara möjlig endast om sökanden inte motsätter sig den och den bör vara tydligt begränsad till dessa specifika situationer.

(14)

För att säkerställa en smidig handel med unionsvaror mellan de delar av unionens tullområde på vilka rådets direktiv 2006/112/EG (4) eller rådets direktiv 2008/118/EG (5) är tillämpliga och de delar av unionens tullområde där de bestämmelserna inte tillämpas (särskilda skatteområden), bör artiklarna 114 och 134 i delegerad förordning (EU) 2015/2446 fastställa vissa förenklingar i fråga om tullformaliteter och tullkontroller för sådan handel när den äger rum inom samma medlemsstat.

(15)

Enligt artikel 115 i delegerad förordning (EU) 2015/2446 får en annan plats än det behöriga tullkontoret godkännas för anmälan av varor på villkor att varorna deklareras för ett tullförfarande eller återexporteras inom en mycket kort tidsperiod. Denna period bör förlängas något så att fler ekonomiska aktörer kan uppfylla detta villkor. Samma förlängning bör gälla för villkoret om godkännande av en annan plats än anläggningen för tillfällig lagring för tillfällig lagring av varor.

(16)

För att skydda uppgifterna om platsen för fångst av fiskeriprodukter när utskriften av fiskeloggboken tillhandahålls myndigheterna i tredjeländer, så att dessa myndigheter kan intyga att produkter och varor från havsfiske som omlastas och transporteras genom deras land och territorium inte har manipulerats, bör ekonomiska aktörer tillåtas att avlägsna dessa uppgifter från utskriften av fiskeloggboken med avseende på detta intyg. För att det ska vara möjligt att koppla produkterna och varorna från havsfiske till motsvarande fiskeloggbok i fall där intyget om icke-manipulation tillhandahålls med hjälp av ett annat formulär eller dokument än utskriften av fiskeloggboken, bör den ekonomiska aktören i detta andra formulär eller dokument hänvisa till den aktuella fiskeloggboken.

(17)

Möjligheten i artikel 136 i delegerad förordning (EU) 2015/2446 att deklarera tillfällig införsel av transportmedel muntligen bör utvidgas till att även omfatta de specifika situationer som avses i artiklarna 214, 215 och 216 i den delegerade förordningen, eftersom standardtullformaliteterna normalt inte är nödvändiga för sådana varor.

(18)

Beräkningen av importtullbeloppet i vissa fall av aktiv förädling har föreskrivits två gånger på samma sätt, i artikel 76 b och i artikel 168.2 i delegerad förordning (EU) 2015/2446. Denna överlappning bör avlägsnas genom att artikel 168.2 stryks.

(19)

Tillstånd för slutanvändning som tillåter att olika produkter som klassificeras enligt kapitlen 27 och 29 i Kombinerade nomenklaturen lagras tillsammas (så kallad blandad lagring) bör fastställa tillräckliga garantier för den efterföljande identifieringen av de olika varor som har blandats och för att göra det möjligt för tullen att övervaka dem. En liknande bestämmelse som den som fanns i den upphävda kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (6) bör införas i delegerad förordning (EU) 2015/2446.

(20)

För att säkerställa överensstämmelse med artikel 118.4 i kodexen bör artikel 189 i delegerad förordning (EU) 2015/2446 tillåta att defekta varor eller varor som inte uppfyller villkoren i avtalet hänförs till förfarandet för extern transitering i stället för att varorna förs ut ur unionens tullområde, vilket i båda fallen leder till att varorna förlorar sin tullstatus som unionsvaror.

(21)

För att förenkla användningen av exportförfarandet som följs av ett transiteringsförfarande och för att undanröja risken för att en tullskuld och en skuld för andra avgifter som inte täcks av en garanti uppkommer, bör det krävas att unionsvaror som exporteras till ett tredjeland och befordras genom unionens tullområde inom ramen för en TIR-transitering eller enligt ett transiteringsförfarande i enlighet med ATA-konventionen eller Istanbulkonventionen hänförs till förfarandet för extern transitering och således blir icke-unionsvaror.

(22)

För att underlätta tullmyndigheternas övervakning av befordran av varor som avses i artikel 1 i rådets direktiv 2008/118/EG och som hänförts till exportförfarandet som följs av transiteringsförfarandet, bör dessa varor tillåtas att hänföras till förfarandet för extern transitering, varigenom de förlorar sin tullstatus som unionsvaror.

(23)

För att förenkla tullmyndigheternas behandling av ansökningar och effektivisera ansökningsförfarandet för ekonomiska aktörer, bör det vara tillåtet för godkända avsändare att ge in ansökningar om tillstånd att använda förseglingar av en särskild typ till den tullmyndighet som är behörig att bevilja status som godkänd avsändare.

(24)

Flera bestämmelser om tillfällig införsel hänvisar till transportmedel som används för privat eller kommersiellt bruk. Innebörden av dessa begrepp bör klargöras med avseende på samtliga regler om fullständig befrielse från importtullar i samband med tillfällig införsel. Definitionerna i artikel 215.4 i delegerad förordning (EU) 2015/2446 bör därför omvandlas till en mer generell regel i artikel 207 i den förordningen.

(25)

En ny punkt bör införas i artikel 215 i delegerad förordning (EU) 2015/2446 så att fysiska personer som har sin vanliga vistelseort i unionens tullområde kan omfattas av förfarandet för tillfällig införsel för att i unionen kunna använda vägtransportmedel som inte är registrerade i unionen och som de har hyrt för privat bruk. Denna möjlighet skulle lösa vissa problem som biluthyrningsföretag ställs inför och skulle främja gränsöverskridande turism. Eftersom tillfällig införsel främst är avsedd för personer som är etablerade utanför unionen, bör artikel 218 dock begränsa sådant privat bruk till en kort tidsperiod.

(26)

Det bör också vara möjligt att använda förfarandet för tillfällig införsel i enlighet med artiklarna 218, 220, 223, 228 och 231–236 i delegerad förordning (EU) 2015/2446 om den person som är ansvarig för förfarandet är etablerad i unionens tullområde. Denna flexibilitet behövs eftersom det inte finns några skäl som berättigar olika behandling av personer som är etablerade i respektive utanför unionens tullområde vad gäller tillfällig införsel av vissa varor, till exempel varor som ska ställas ut eller användas vid offentliga evenemang.

(27)

För att säkerställa att de rättsliga bestämmelserna genomförs korrekt i de relevanta elektroniska systemen bör vissa bestämmelser i bilagorna A och B till delegerad förordning (EU) 2015/2446 ändras.

(28)

Genom beslut 94/800/EG (7) godkände rådet avtalet om ursprungsregler, som bifogas den slutakt som undertecknades i Marrakech den 15 april 1994. Bilaga 22–01 till delegerad förordning (EU) 2015/2446 innehåller särskilda regler för fastställandet av det land där vissa varor genomgick en sista väsentlig bearbetning eller behandling i den mening som avses i artikel 32 i den förordningen. Denna förteckning över regler bör utvidgas till att omfatta ytterligare produkter, så att principen om sista väsentlig bearbetning eller behandling kan tillämpas enhetligt för dessa produkter. För att säkerställa att reglerna tillämpas korrekt uppdateras dessutom förteckningen efter den senaste versionen av den nomenklatur för varor som inrättats genom den internationella konventionen om systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering (Harmoniserade systemet).

(29)

Efter offentliggörandet av delegerad förordning (EU) 2015/2446 har fel av olika karaktär upptäckts och behöver rättas. I artiklarna 124a, 126a, 129a, 129d, 131, 193, 195 och 197 behöver hänvisningarna till de artiklar i kodexen som kompletteras vara mer exakta. I bilagorna A och B behöver vissa dataelement definieras bättre. För att uppnå enhetlighet bör förlagorna i bilagorna B-03 och B-05, som innehåller ett fel i den numeriska hänvisningen till elementet ”Referensnummer / UCR”, ersättas. Vidare bör ett fel i hänvisningen till det gemensamma dataelementet ”KN-nummer, nettokvantitet, värde (M)” i bilaga 71–05 rättas. Vissa felaktiga hänvisningar i bilaga 90 till rådets förordning (EEG) nr 2913/92 (8), till förordning (EEG) nr 2454/93 och till kodexen bör rättas.

(30)

Ändringsbestämmelserna i denna förordning ändrar flera bestämmelser i delegerad förordning (EU) 2015/2446 som har visat sig svåra att tillämpa i praktiken. De bör säkerställa att kodexen och den delegerade förordningen genomförs mer i linje med den ekonomiska verkligheten och det finns därför ett brådskande behov av dem. Denna förordning bör därför träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts.

(31)

Av rättssäkerhetsskäl bör den nya bestämmelsen om användning av andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik avseende ansökningar och beslut för vilka de relevanta uppgiftskraven inte anges i bilaga A till delegerad förordning (EU) 2015/2446 tillämpas från och med den 2 oktober 2017. Den dagen infördes det system för tullbeslut som avses i bilagan till kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/578 och sedan dess får, i enlighet med artikel 2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/341 (9), tullmyndigheterna inte längre tillåta att andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik används för tullansökningar och tullbeslut. Efter den 2 oktober 2017 har dock vissa ansökningar och beslut i pappersform fortfarande behövts användas. Dessa bör ha verkan under en viss tidsperiod och det ligger varken i de ekonomiska aktörernas eller medlemsstaternas intresse att deras giltighet ifrågasätts på grund av formfel.

(32)

Delegerad förordning (EU) 2015/2446 bör därför ändras och rättas i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av delegerad förordning (EU) 2015/2446

Delegerad förordning (EU) 2015/2446 ska ändras på följande sätt:

(1)

Artikel 1.19 ska ersättas med följande:

”19.    exportör :

a)

en privatperson som transporterar varor som ska föras ut ur unionens tullområde, om dessa varor ingår i denna privatpersons personliga bagage.

b)

i övriga fall, om led a inte är tillämpligt:

i)

en person som är etablerad i unionens tullområde och som har befogenhet att besluta om och har beslutat att varor ska föras ut ur det tullområdet.

ii)

om led i inte är tillämpligt, varje person som är etablerad i unionens tullområde och som är part i det avtal enligt vilket varor ska föras ut ur det tullområdet.”.

(2)

I artikel 5.1 ska följande led läggas till som led f:

”f)

begär registrering och påteckning av bevis för tullstatus för unionsvaror.”.

(3)

I avdelning I, kapitel 2, avsnitt 2 ska följande underavsnitt införas som underavsnitt 0:

”Underavsnitt 0

Metoder för utbyte av uppgifter som används för ansökningar och beslut för vilka de relevanta uppgiftskraven inte anges i bilaga A

Artikel 7a

Ansökningar som görs och beslut som fattas med andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik

(Artikel 6.3 a i kodexen)

Tullmyndigheterna får tillåta användning av andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik avseende ansökningar och beslut för vilka de relevanta uppgiftskraven inte anges i bilaga A och avseende varje efterföljande ansökan eller handling som rör hanteringen av dessa beslut.”.

(4)

I artikel 10 ska led a ersättas med följande:

”a)

Om ansökan om ett beslut inte godtas i enlighet med artikel 11 i denna förordning eller i enlighet med artikel 12.2 andra stycket i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 (*1).

(*1)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558).”."

(5)

I artikel 37.21 ska leden b och c ersättas med följande:

”b)

en exportör som är etablerad i en medlemsstat och registrerad hos tullmyndigheterna i den medlemsstaten med avseende på export av varor med ursprung inom unionen till ett land eller territorium med vilket unionen har en förmånsordning, eller

c)

en vidaresändare av varor som är etablerad i en medlemsstat och registrerad hos tullmyndigheterna i den medlemsstaten i syfte att upprätta ersättningsförsäkringar om ursprung för att vidaresända ursprungsprodukter någon annanstans inom unionens tullområde eller, i tillämpliga fall, till Norge eller Schweiz (registrerad vidaresändare).”.

(6)

Artikel 40 ska ersättas med följande:

”Artikel 40

Metoder för att ansöka om att bli registrerad exportör och för att utbyta uppgifter med registrerade exportörer

(Artikel 6.3 a i kodexen)

Andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik får användas för alla meddelanden och utbyten av uppgifter avseende ansökningar och beslut som rör statusen som registrerad exportör och avseende varje efterföljande ansökan eller handling som rör hanteringen av dessa beslut.”.

(7)

I artikel 53 ska andra stycket ersättas med följande:

”Artiklarna 41–52 i denna förordning och artikel 108 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447 ska i tillämpliga delar gälla export från unionen till ett förmånsland för tillämpning av bilateral kumulation.”.

(8)

Artikel 55 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   Regional kumulation mellan förmånsländer i samma regionala grupp ska tillämpas endast på villkor att den behandling eller bearbetning som utförs i det förmånsland där materialen bearbetas ytterligare eller införlivas är mer omfattande än de åtgärder som beskrivs i artikel 47.1 och, i fråga om textilprodukter, även mer omfattande än de åtgärder som anges i bilaga 22–05.

Om villkoret i första stycket inte är uppfyllt ska det land som ska anges som ursprungsland på det ursprungsbevis som utfärdas eller upprättas för export av produkter till unionen vara det land i den regionala grupp där den största andelen av värdet av de material som används vid tillverkningen av slutprodukten har ursprung.”.

b)

Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.   När regional kumulation mellan förmånsländer i grupp I eller grupp III beviljas, ska det medge att material med ursprung i ett land i en regional grupp ska betraktas som material med ursprung i ett land i den andra regionala gruppen när dessa material införlivas i en produkt som framställs där, förutsatt att behandlingen eller bearbetningen i det senare förmånslandet är mer omfattande än de åtgärder som beskrivs i artikel 47.1 och, i fråga om textilprodukter, även mer omfattande än de åtgärder som anges i bilaga 22–05.

Om villkoret i första stycket inte är uppfyllt ska det land som ska anges som ursprungsland på ursprungsbeviset för export av produkter till unionen vara det land som deltar i kumulationen där den största andelen av värdet av de material som används vid tillverkningen av slutprodukten har ursprung.”.

c)

Punkt 8 ska ersättas med följande:

”8.   Artiklarna 41–52 i denna förordning och artiklarna 108–111 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447 ska i tillämpliga delar gälla export från ett förmånsland till ett annat för tillämpning av regional kumulation.”.

(9)

I artikel 76 ska led b ersättas med följande:

”b)

Varorna skulle, vid tidpunkten för godtagandet av tulldeklarationen för hänförande av varorna till förfarandet för aktiv förädling, ha omfattats av en jordbrukspolitisk eller handelspolitisk åtgärd, en provisorisk eller slutgiltig antidumpningstull, en utjämningstull, en skyddsåtgärd eller en tilläggstull till följd av ett upphävande av medgivanden om de hade deklarerats för övergång till fri omsättning.”

(10)

I artikel 82 ska följande punkt läggas till som punkt 5:

”5.   De gemensamma uppgiftskraven för en borgensmans åtagande att ställa en individuell garanti, en individuell garanti med användning av kuponger eller en samlad garanti anges i bilagorna 32–01, 32–02 respektive 32–03.”.

(11)

I artikel 83 ska punkt 3 ersättas med följande:

”3.   Tullmyndigheterna ska godta de former av garantier som avses i punkt 1, i den mån dessa garantiformer godtas enligt nationell lagstiftning.”.

(12)

Artikel 97 ska ersättas med följande:

”Artikel 97

Förlängning av tidsfristen för att fatta ett beslut om återbetalning eller eftergift

(Artikel 22.3 i kodexen)

1.   När artikel 116.3 första stycket i kodexen eller artikel 116.3 andra stycket b i kodexen är tillämplig ska tidsfristen för att fatta ett beslut om återbetalning eller eftergift upphöra tillfälligt till dess att den berörda medlemsstaten har mottagit underrättelse om kommissionens beslut eller underrättelse från kommissionen om att ärendet sänts tillbaka av de skäl som anges i artikel 98.6 i denna förordning.

2.   När artikel 116.3 andra stycket b i kodexen är tillämplig ska tidsfristen för att fatta ett beslut om återbetalning eller eftergift upphöra tillfälligt till dess att den berörda medlemsstaten har mottagit delgivning av kommissionens beslut i det andra fall där faktiska och rättsliga omständigheter är jämförbara.

3.   Om beslutet om återbetalning eller eftergift kan påverkas av utfallet av en eller flera av följande pågående administrativa förfaranden eller domstolsförfaranden, får tidsfristen för att fatta beslutet om återbetalning eller eftergift, med sökandens samtycke, förlängas enligt följande:

a)

Om ett mål rörande identiska eller jämförbara sakfrågor eller rättsfrågor är under prövning vid Europeiska unionens domstol i enlighet med artikel 267 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt får tidsfristen för att fatta ett beslut om återbetalning eller eftergift förlängas för en period som ska löpa ut senast 30 dagar efter den dag då domstolens dom meddelades.

b)

Om beslutet om återbetalning eller eftergift är beroende av utfallet av en begäran om efterkontroll av förmånsursprungsbevis som gjorts i enlighet med artikel 109, 110 eller 125 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447 eller i enlighet med det berörda förmånsavtalet, får tidsfristen för att fatta beslutet om återbetalning eller eftergift förlängas under den tid som kontrollförfarandet varar enligt vad som anges i artikel 109, 110 eller 125 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447 eller i det berörda förmånsavtalet och i vart fall i högst 15 månader från den dag då begäran skickades.

c)

Om beslutet om återbetalning eller eftergift är beroende av utfallet av ett samrådsförfarande som syftar till att på unionsnivå säkerställa en korrekt och enhetlig klassificering enligt tulltaxan eller bestämning av varors ursprung i enlighet med artikel 23.2 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447, får tidsfristen för att fatta beslutet om återbetalning eller eftergift förlängas för en period som ska löpa ut senast 30 dagar efter dagen för kommissionens underrättelse i enlighet med artikel 23.3 i den genomförandeförordningen om att upphörandet med att fatta beslut om bindande klassificeringsbesked eller bindande ursprungsbesked dragits tillbaka.”.

(13)

Artikel 114 ska ersättas med följande:

”Artikel 114

Handel med särskilda skatteområden

(Artikel 1.3 i kodexen)

1.   Medlemsstaterna ska tillämpa artiklarna 115–118 i denna förordning och artiklarna 133–152 i kodexen för unionsvaror som förs från eller till ett särskilt skatteområde till eller från en annan del av unionens tullområde, vilken inte är ett särskilt skatteområde och vilken inte är belägen inom samma medlemsstat.

2.   Om unionsvaror sänds från ett särskilt skatteområde till en annan del av unionens tullområde, vilken inte är ett särskilt skatteområde men vilken är belägen inom samma medlemsstat, ska de anmälas till tullen omedelbart vid ankomsten till denna andra del av unionens tullområde. Efter godkännande av tullmyndigheten i den berörda medlemsstaten får varorna dock anmälas vid det utsedda tullkontoret eller vid någon annan plats som anvisats eller godkänts av den tullmyndigheten innan de avsändes från det särskilda skatteområdet.

Varorna ska anmälas till tullen av den person som för in dem till den andra delen av unionens tullområde eller av den person i vars namn eller på vars vägnar varorna förs in till den delen av unionens tullområde.

3.   Om unionsvaror sänds från en del av unionens tullområde, vilken inte är ett särskilt skatteområde, till ett särskilt skatteområde inom samma medlemsstat, ska de anmälas till tullen omedelbart vid ankomsten till det särskilda skatteområdet. Efter godkännande av tullmyndigheten i den berörda medlemsstaten får varorna dock anmälas vid det utsedda tullkontoret eller vid någon annan plats som anvisats eller godkänts av den tullmyndigheten innan de avsändes från avsändningsplatsen.

Varorna ska anmälas av den person som för in dem till det särskilda skatteområdet eller av den person i vars namn eller på vars vägnar varorna förs in till det särskilda skatteområdet.

4.   Unionsvaror som avses i punkterna 2 och 3 ska endast omfattas av tullbestämmelserna i enlighet med artikel 134 i denna förordning.”.

(14)

Artikel 115 ska ersättas med följande:

”Artikel 115

Godkännande av en plats för anmälan av varor till tullen och tillfällig lagring

(Artiklarna 139.1 och 147.1 i kodexen)

1.   En annan plats än det behöriga tullkontoret får godkännas för anmälan av varor om följande villkor är uppfyllda:

a)

Kraven i artikel 148.2 och 148.3 i kodexen och i artikel 117 i denna förordning är uppfyllda.

b)

Varorna deklareras för ett tullförfarande eller återexporteras senast tre dagar efter det att de har anmälts eller, när det gäller en godkänd mottagare som avses i artikel 233.4 b i kodexen, senast sex dagar efter det att de har anmälts, såvida inte tullmyndigheterna kräver att varorna ska undersökas i enlighet med artikel 140.2 i kodexen.

Om platsen redan är godkänd för drift av anläggningar för tillfällig lagring ska det godkännandet inte krävas.

2.   En annan plats än en anläggning för tillfällig lagring får godkännas för tillfällig lagring av varor om följande villkor är uppfyllda:

a)

Kraven i artikel 148.2 och 148.3 i kodexen och i artikel 117 är uppfyllda.

b)

Varorna deklareras för ett tullförfarande eller återexporteras senast tre dagar efter det att de har anmälts eller, när det gäller en godkänd mottagare som avses i artikel 233.4 b i kodexen, senast sex dagar efter det att de har anmälts, såvida inte tullmyndigheterna kräver att varorna ska undersökas i enlighet med artikel 140.2 i kodexen.”.

(15)

Artikel 133 ska ersättas med följande:

”Artikel 133

Produkter och varor som omlastas och transporteras genom ett land eller territorium som inte ingår i unionens tullområde

(Artikel 6.2 och 6.3 a i kodexen)

1.   Om produkter och varor som avses i artikel 119.1 d och e omlastas och transporteras genom ett land eller territorium som inte ingår i unionens tullområde ska som bevis för tullstatus i enlighet med artikel 129 en utskrift av unionsfiskefartygets eller unionsfabriksfartygets fiskeloggbok, åtföljd av en utskrift av omlastningsdeklarationen, i tillämpliga fall, lämnas på vilken utöver de uppgifter som anges i artikel 130.1 följande uppgifter anges:

a)

Påteckning av tullmyndigheten i det landet eller territoriet.

b)

Datum för produkternas och varornas ankomst till och avgång från det landet eller territoriet.

c)

De transportmedel som använts vid vidaresändning till unionens tullområde.

d)

Adressen till den tullmyndighet som avses i led a.

Vid uppvisande för tullmyndigheten i ett land eller territorium som inte ingår i unionens tullområde, behöver den utskrift av fiskeloggboken som avses i första stycket inte omfatta de uppgifter om platsen där produkterna från havsfiske fångades som anges i artikel 130.1 a.

2.   Om andra formulär eller dokument än en utskrift av fiskeloggboken används för de ändamål som avses i punkt 1 ska dessa formulär eller dokument, utöver de uppgifter som krävs enligt punkt 1, innehålla en hänvisning till fiskeloggboken som gör det möjligt att identifiera respektive fiskeresa.”.

(16)

Artikel 134 ska ersättas med följande:

”Artikel 134

Tulldeklarationer i handeln med särskilda skatteområden

(Artikel 1.3 i kodexen)

1.   Följande bestämmelser ska i tillämpliga delar gälla för handel med unionsvaror som avses i artikel 1.3 i kodexen:

a)

Kapitlen 2, 3 och 4 i avdelning V i kodexen.

b)

Kapitlen 2 och 3 i avdelning VIII i kodexen.

c)

Kapitlen 2 och 3 i avdelning V i denna förordning.

d)

Kapitlen 2 och 3 i avdelning VIII i denna förordning.

2.   I samband med handel med unionsvaror som avses i artikel 1.3 i kodexen vilken äger rum inom samma medlemsstat, får tullmyndigheterna i den medlemsstaten godkänna att ett enda dokument används för att deklarera avsändandet (nedan kallad avsändningsdeklaration) och införseln (nedan kallad införseldeklaration) av de varor som sänts till, från eller mellan särskilda skatteområden.

3.   Fram till de datum då de nationella importsystem som avses i bilagan till genomförandebeslut (EU) 2016/578 uppgraderas får, i samband med handel med unionsvaror som avses i artikel 1.3 i kodexen vilken äger rum inom samma medlemsstat, tullmyndigheterna i den berörda medlemsstaten godkänna att en faktura eller ett transportdokument används i stället för avsändnings- eller införseldeklarationen.”.

(17)

I artikel 136.1 ska led a ersättas med följande:

”a)

Lastpallar, containrar och transportmedel, och reservdelar, tillbehör och utrustning för dessa lastpallar, containrar och transportmedel, som avses i artiklarna 208–216.”.

(18)

I artikel 168 ska punkt 2 utgå.

(19)

I avdelning VII, kapitel 1, avsnitt 2 ska följande artikel införas som artikel 177a:

”Artikel 177a

Blandad lagring av produkter som omfattas av tullövervakning inom ramen för slutanvändning

(Artikel 211.1 i kodexen)

Det tillstånd för användning av förfarandet för slutanvändning som avses i artikel 211.1 a i kodexen ska fastställa metoder för identifiering och tullövervakning för blandad lagring av produkter som omfattas av tullövervakning och som klassificeras enligt kapitlen 27 och 29 i Kombinerade nomenklaturen, eller av sådana produkter med råolja erhållen ur petroleum som klassificeras enligt KN-nummer 2709 00.

Om de produkter som avses i första stycket inte omfattas av samma åttasiffriga KN-nummer eller inte har samma handelskvalitet och samma tekniska och fysiska egenskaper, får blandad lagring tillåtas endast om hela blandningen ska genomgå en av de behandlingar som avses i kompletterande anmärkning 5 till kapitel 27 i Kombinerade nomenklaturen.”.

(20)

Artikel 189 ska ersättas med följande:

”Artikel 189

Tillämpning av förfarandet för extern transitering i särskilda fall

(Artikel 226.2 i kodexen)

1.   Om unionsvaror exporteras till ett tredjeland som är fördragsslutande part i konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande eller om unionsvaror exporteras och passerar ett eller flera länder som omfattas av gemensam transitering och bestämmelserna i konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande är tillämpliga, ska varorna hänföras till det förfarande för extern transitering som avses i artikel 226.2 i kodexen i följande fall:

a)

Unionsvarorna har genomgått tullformaliteter för export med avseende på beviljande av bidrag vid export till tredjeland inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken.

b)

Unionsvarorna har kommit från interventionslager och omfattas av åtgärder för kontroll av varornas användning eller destination, och har genomgått tullformaliteter för export till tredjeland inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken.

c)

Unionsvarorna berättigar till återbetalning eller eftergift av importtullar i enlighet med artikel 118.1 i kodexen.

2.   Unionsvaror som berättigar till återbetalning eller eftergift av importtullar i enlighet med artikel 118.1 i kodexen får hänföras till det förfarande för extern transitering som avses i artiklarna 118.4 och 226.2 i kodexen.

3.   Om unionsvaror exporteras till ett tredjeland och befordras inom unionens tullområde inom ramen för en TIR-transitering eller ett transiteringsförfarande i enlighet med ATA-konventionen eller Istanbulkonventionen, ska varorna hänföras till det förfarande för extern transitering som avses i artikel 226.2 i kodexen.

4.   Vid export av varor som avses i artikel 1 i direktiv 2008/118/EG och som har tullstatus som unionsvaror får dessa varor hänföras till det förfarande för extern transitering som avses i artikel 226.2 i kodexen.”.

(21)

Följande artikel ska införas som artikel 197a:

”artikel 197a

Ansökan om användning av förseglingar av en särskild typ

(Artikel 22.1 tredje stycket i kodexen)

Om en godkänd avsändare eller en ekonomisk aktör som ansöker om status som godkänd avsändare enligt artikel 233.4 a i kodexen ansöker om tillstånd att använda förseglingar av en särskild typ, som avses i artikel 233.4 c i kodexen, får ansökan ges in till den tullmyndighet som är behörig att fatta beslut i den medlemsstat där den godkända avsändarens unionstransiteringar ska börja.”.

(22)

I artikel 207 ska följande stycke läggas till:

”När det i detta underavsnitt hänvisas till kommersiellt bruk av ett transportmedel avses användning av ett transportmedel för transport av personer mot ersättning eller för transport av varor i industriellt eller kommersiellt syfte, mot ersättning eller utan. Med privat bruk avses icke-kommersiell användning av ett transportmedel.”.

(23)

I artikel 212 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.   Om transportmedel deklareras för tillfällig införsel muntligen i enlighet med artikel 136.1 eller genom någon annan handling i enlighet med artikel 139.1, jämförd med artikel 141.1, ska tillståndet för tillfällig införsel beviljas den person som har den fysiska kontrollen över varorna vid tidpunkten för frigörandet av varorna till förfarandet för tillfällig införsel, såvida inte denna person agerar för en annan persons räkning. Om så är fallet ska tillståndet beviljas den senare personen.”.

(24)

Artikel 215 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande punkt ska införas som punkt 2a:

”2a.   Fysiska personer som har sin vanliga vistelseort i unionens tullområde ska omfattas av fullständig befrielse från importtullar på vägtransportmedel som de har hyrt enligt ett skriftligt avtal som ingåtts med en professionell biluthyrningsfirma och som de använder privat.”.

b)

Punkt 4 ska utgå.

(25)

I artikel 218 ska följande punkt läggas till som punkt 4:

”4.   I det fall som avses i artikel 215.2a ska vägtransportmedlet återexporteras inom åtta dagar från den dag då det hänfördes till förfarandet för tillfällig införsel.”.

(26)

I artikel 220 ska följande stycke läggas till:

”Sökande som ansöker om tillstånd att använda förfarandet för tillfällig införsel och personer som är ansvariga för förfarandet för tillfällig införsel vilka är etablerade i unionens tullområde ska också omfattas av fullständig befrielse från importtullar för välfärdsmateriel för sjöfolk.”.

(27)

I artikel 223 ska följande stycke läggas till:

”Sökanden och den person som är ansvarig för förfarandet kan vara etablerade i unionens tullområde.”.

(28)

I artikel 228 ska följande stycke läggas till:

”Sökanden och den person som är ansvarig för förfarandet kan vara etablerade i unionens tullområde.”.

(29)

I artikel 231 ska följande stycke läggas till:

”Sökanden och den person som är ansvarig för förfarandet kan vara etablerade i unionens tullområde.”.

(30)

I artikel 232 ska följande stycke läggas till:

”Sökanden och den person som är ansvarig för förfarandet kan vara etablerade i unionens tullområde.”.

(31)

I artikel 233 ska följande stycke läggas till:

”Sökanden och den person som är ansvarig för förfarandet kan vara etablerade i unionens tullområde.”.

(32)

I artikel 234 ska följande punkt läggas till som punkt 4:

”4.   Sökanden och den person som är ansvarig för förfarandet kan vara etablerade i unionens tullområde.”.

(33)

I artikel 235 ska följande stycke läggas till:

”Sökanden och den person som är ansvarig för förfarandet kan vara etablerade i unionens tullområde.”.

(34)

I artikel 236 ska följande stycke läggas till:

”I de situationer som avses i led b kan sökanden och den person som är ansvarig för förfarandet vara etablerade i unionens tullområde.”.

(35)

Bilaga A ska ändras i enlighet med bilaga I till denna förordning.

(36)

Bilaga B ska ändras i enlighet med bilaga II till denna förordning.

(37)

Bilaga 22–01 ska ändras i enlighet med bilaga III till denna förordning.

Artikel 2

Rättelser av delegerad förordning (EU) 2015/2446

Delegerad förordning (EU) 2015/2446 ska rättas på följande sätt:

(1)

I artikel 124a ska rubriken ersättas med följande:

”Artikel 124a

Bevis för varors tullstatus som unionsvaror med hjälp av ett T2L- eller T2LF-dokument

(Artiklarna 6.2, 6.3 a och 153.2 i kodexen)”.

(2)

I artikel 126a ska rubriken ersättas med följande:

”Artikel 126a

Bevis för varors tullstatus som unionsvaror genom uppvisande av ett rederis manifest

(Artikel 6.2 och 6.3 a i kodexen)”.

(3)

I artikel 129a ska rubriken ersättas med följande:

”Artikel 129a

Formaliteter när en godkänd utfärdare utfärdar ett T2L- eller T2LF-dokument, en faktura eller ett transportdokument

(Artikel 6.2 och 6.3 a i kodexen)”.

(4)

I artikel 129d ska rubriken ersättas med följande:

”Artikel 129d

Villkor för tillstånd att upprätta rederiers manifest efter avgången

(Artiklarna 6.3 a och 153.2 i kodexen)”.

(5)

I artikel 131 ska rubriken ersättas med följande:

”Artikel 131

Omlastning

(Artikel 6.3 a i kodexen)”.

(6)

I artikel 193 ska rubriken ersättas med följande:

”Artikel 193

Tillstånd till status som godkänd avsändare för hänförande av varor till förfarandet för unionstransitering

(Artikel 233.4 a i kodexen)”.

(7)

I artikel 195 ska rubriken ersättas med följande:

”Artikel 195

Tillstånd till status som godkänd mottagare för mottagande av varor som befordras enligt förfarandet för unionstransitering

(Artikel 233.4 b i kodexen)”.

(8)

I artikel 197 ska rubriken ersättas med följande:

”Artikel 197

Tillstånd till användning av förseglingar av en särskild typ

(Artikel 233.4 c i kodexen)”.

(9)

Bilaga A ska rättas i enlighet med bilaga IV till denna förordning.

(10)

Bilaga B ska rättas i enlighet med bilaga V till denna förordning.

(11)

Bilaga B-03 ska rättas i enlighet med bilaga VI till denna förordning.

(12)

I bilaga B-04, avdelning II, punkt 9, ”Formaliteter under transporten”, ska i andra stycket under rubriken ”Omlastning (7/1)” orden ”fält 18” ersättas med orden ”fältet Transportmedlets identitet vid avgången (7/7) och fältet Transportmedlets nationalitet vid avgången (7/8)”.

(13)

Bilaga B-05 ska rättas i enlighet med bilaga VII till denna förordning.

(14)

I bilaga 71–05, avsnitt A, första tabellen, sjunde raden, ”KN-nummer, nettokvantitet, värde (M) av förädlade produkter”, ska texten i första kolumnen, ”Gemensamma dataelement”, ersättas med följande:

”KN-nummer, nettokvantitet, värde (M) av varor”.

(15)

Bilaga 90 ska ändras i enlighet med bilaga VIII till denna förordning.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 1.3 ska tillämpas från och med den 2 oktober 2017.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 maj 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex (EUT L 343, 29.12.2015, s. 1).

(3)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/578 av den 11 april 2016 om upprättande av ett arbetsprogram för utveckling och införande av de elektroniska system som föreskrivs i unionens tullkodex (EUT L 99, 15.4.2016, s. 6).

(4)  Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1).

(5)  Rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG (EUT L 9, 14.1.2009, s. 12).

(6)  Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1).

(7)  Rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar - vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet - av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986–1994) (EGT L 336, 23.12.1994, s. 1).

(8)  Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, 19.10.1992, s. 1).

(9)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/341 av den 17 december 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller övergångsregler för vissa bestämmelser i unionens tullkodex i de fall de relevanta elektroniska systemen ännu inte är i funktion, och om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 (EUT L 69, 15.3.2016, s. 1).


BILAGA I

Bilaga A till delegerad förordning (EU) 2015/2446 ska ändras på följande sätt:

(1)

I avdelning I, kapitel 1, Anmärkningar, ska beskrivningen av anmärkning [14] ersättas med följande:

”Denna information ska lämnas för tillstånd för användning av förfarandet för aktiv förädling EX/IM utan användning av standardiserat utbyte av uppgifter som avses i artikel 176, och för tillstånd för användning av förfarandet för aktiv förädling IM/EX.”.

(2)

I avdelning I, kapitel 1, Anmärkningar, ska beskrivningen av anmärkning [15] ersättas med följande:

”Denna information ska endast lämnas för godkännanden avseende användning av förfarandet för aktiv förädling IM/EX eller slutanvändning.”.

(3)

I avdelning I, kapitel 2, Uppgiftskrav, Grupp 4 – Datum, klockslag, perioder och platser, ska i dataelement 4/3 (”Plats där den huvudsakliga bokföringen för tulländamål förs eller är tillgänglig”) första stycket under rubriken ”Alla relevanta använda kolumner i tabellen:” ersättas med följande:

”Huvudsaklig bokföring för tulländamål, som nämns i artikel 22.1 tredje stycket i kodexen, är den bokföring som av tullmyndigheter ska anses vara huvudsaklig bokföring för tulländamål och som gör det möjligt för tullmyndigheterna att övervaka och kontrollera all verksamhet som omfattas av tillståndet eller beslutet i fråga. Sökandens befintliga affärs-, skatte- eller annat bokföringsmaterial kan godtas som huvudsaklig bokföring för tulländamål om det underlättar revisionsbaserade kontroller.”.

(4)

I avdelning I, kapitel 2, Uppgiftskrav, Grupp 5 – Identifiering av varor, ska i dataelement 5/9 (”Varukategorier eller befordran av varor som inte omfattas”) stycket under rubriken ”Alla relevanta använda kolumner i tabellen:” ersättas med följande:

”Ange befordran eller – med hjälp av de första sex siffrorna i KN-numret – de varor som inte omfattas av förenklingen.”.

(5)

I avdelning I, kapitel 2, Uppgiftskrav, Grupp 7 – Verksamhet och förfaranden, ska i dataelement 7/2 (”Typ av tullförfaranden”) stycket under rubriken ”Alla relevanta använda kolumner i tabellen:” ersättas med följande:

”Ange, med hjälp av tillämpliga unionskoder, om ansökan är avsedd att användas för tullförfaranden eller för drift av anläggningar för lagring. Ange i tillämpliga fall referensnumret för tillståndet, om detta inte kan härledas från annan information i ansökan. Om tillståndet ännu inte beviljats: Ange registreringsnumret för den berörda ansökan.”.

(6)

I avdelning IV, kapitel 1, Uppgiftskravstabellen, raden som avser dataelement IV/6, ska texten i kolumnen ”Dataelementets namn” ersättas med följande:

”Förenklingar och lättnader som redan beviljats, certifikat avseende säkerhet och skydd som utfärdats på grundval av internationella konventioner, en internationell standard från Internationella standardiseringsorganisationen eller en europeisk standard från ett europeiskt standardiseringsorgan eller certifikat som beviljar en status som är likvärdig med AEO-status och som utfärdats i tredjeländer och erkänts i ett avtal.”.

(7)

I avdelning IV, kapitel 2, Uppgiftskrav, ska rubriken till dataelement IV/6 ersättas med följande:

”IV/6.   Förenklingar och lättnader som redan beviljats, certifikat avseende säkerhet och skydd som utfärdats på grundval av internationella konventioner, en internationell standard från Internationella standardiseringsorganisationen eller en europeisk standard från ett europeiskt standardiseringsorgan eller certifikat som beviljar en status som är likvärdig med AEO-status och som utfärdats i tredjeländer och erkänts i ett avtal.”.

(8)

I avdelning V, kapitel 2, Uppgiftskrav, dataelement V/1, ska stycket under rubriken ersättas med följande:

”Ange för vilka tillägg till eller avdrag från priset, enligt artiklarna 71 och 72 i kodexen, eller för vilka delar av det pris som faktiskt betalats eller ska betalas, enligt artikel 70.2 i kodexen, förenklingen är tillämplig (kostnader för varor och tjänster till tillverkaren, royalties, transportkostnader osv.), följt av en hänvisning till den beräkningsmetod som använts för fastställandet av respektive belopp.”.

(9)

I avdelning VI, kapitel 2, Uppgiftskrav, dataelement VI/2, ska stycket under rubriken ersättas med följande:

”Ange den genomsnittliga perioden, beräknad på grundval av den förgående 12-månadersperioden, mellan hänförandet av varor till ett tullförfarande och avslutande av det förfarandet eller, i tillämpliga fall, mellan hänförandet av varor till tillfällig lagring och upphörandet av den tillfälliga lagringen. Denna information ska endast lämnas när den samlade garantin ska användas för att hänföra varor till ett särskilt förfarande eller för drift av en anläggning för tillfällig lagring.”.

(10)

I avdelning XIII, kapitel 1, Uppgiftskravstabellen, raden som avser dataelement XIII/6, ska i kolumnen ”Status” hänvisningen ”[1]” utgå.

(11)

I avdelning XIV, kapitel 1, Uppgiftskravstabellen, raden som avser dataelement XIV/4, ska texten i kolumnen ”Dataelementets namn” ersättas med följande:

”Tidsfrist för ingivande av den kompletterande deklarationen”.

(12)

I avdelning XIV, kapitel 2, Uppgiftskrav, dataelement XIV/2, ska texten under rubriken ersättas med följande:

”Ansökan:

Om ansökan gäller export eller återexport: Bevisa att de villkor som anges i artikel 263.2 i kodexen är uppfyllda.

Tillstånd:

Om tillståndet gäller export eller återexport: Ange skälen till varför ett undantag bör tillämpas i enlighet med artikel 263.2 i kodexen.”.

(13)

I avdelning XIV, kapitel 2, Uppgiftskrav, ska dataelement XIV/4 ersättas med följande:

”XIV/4.   Tidsfrist för ingivande av den kompletterande deklarationen

Den beslutande tullmyndigheten ska i tillståndet ange en tidsfrist inom vilken tillståndshavaren ska sända uppgifterna om den kompletterande deklarationen till övervakningstullkontoret.

Tidsfristen ska uttryckas i dagar.”.

(14)

I avdelning XX, kapitel 2, Uppgiftskrav, dataelement XX/2, ska texten under rubriken ersättas med följande:

”Ansökan:

Ange referensnumret för beslutet om ställande av en samlad garanti eller om undantag från skyldigheten att ställa en garanti. Om respektive tillstånd ännu inte beviljats: Ange registreringsnumret för ansökan.

Tillstånd:

Ange referensnumret för beslutet om ställande av en samlad garanti eller om undantag från skyldigheten att ställa en garanti.”.


BILAGA II

Bilaga B till delegerad förordning (EU) 2015/2446 ska ändras på följande sätt:

(1)

I avdelning I, kapitel 3, avsnitt 1, tabellen för Grupp 1, raden som avser dataelement 1/6, ska texten i kolumn G3 utgå.

(2)

I avdelning I, kapitel 3, avsnitt 1, tabellen för Grupp 2, ska raden som avser dataelement 2/2 ersättas med följande:

”2/2

Ytterligare uppgifter

44

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

B

XY

A

XY

 

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

 

A

XY

 

 

 

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY

A

XY”.

 

(3)

I avdelning I, kapitel 3, avsnitt 1, tabellen för Grupp 2, ska raden som avser dataelement 2/3 ersättas med följande:

”2/3

Framlagda dokument, certifikat och tillstånd, ytterligare referensuppgifter

44

A

[7]

[8]

X

 

A

[7]

X

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7] [9]

XY

 

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

X

A

[7]

XY

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

X

A

Y

A

X

A

X

 

 

 

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

[7]

XY

A

X

A

[7] [9]

XY”.

 

(4)

I avdelning I, kapitel 3, avsnitt 1, tabellen för Grupp 3, ska följande rader läggas till:

”3/45

Identifieringsnummer för den person som ställer en garanti

 

 

 

 

A

Y

A

Y

 

 

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

 

A

Y

A

Y

 

 

 

 

3/46

Identifieringsnummer för den person som betalar tull

 

 

 

 

A

Y

A

Y

 

 

A

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Y

 

 

 

A

Y

A

Y

A

Y”.

 

(5)

I avdelning I, kapitel 3, avsnitt 1, tabellen för Grupp 5, ska följande rad läggas till:

”5/31

Datum för godtagande

 

 

 

 

A

XY

[51]

A

XY

[51]

 

A

XY

[51]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

XY

[51]

 

A

XY

[51]

A

XY

[51]

A

XY

[51]”.

 

 

 

(6)

I avdelning I, kapitel 3, avsnitt 1, tabellen för Grupp 7, raden som avser dataelement 7/1, ska texten i kolumn D3 utgå.

(7)

I avdelning I, kapitel 3, avsnitt 1, tabellen för Grupp 7, raden som avser dataelement 7/19, ska texten i kolumn D3 utgå.

(8)

I avdelning I, kapitel 3, avsnitt 1, tabellen för Grupp 8, raderna som avser dataelementen 8/2 och 8/3, ska texten i kolumn H2 utgå.

(9)

I avdelning I, kapitel 3, avsnitt 1, tabellen för Grupp 8, ska raden som avser dataelement 8/7 ”Avskrivning” utgå.

(10)

I avdelning I, kapitel 3, avsnitt 2, ska följande anmärkning läggas till:

”[51]

Detta dataelement ska endast användas vid kompletterande deklarationer.”.

(11)

I avdelning II, Uppgiftskrav, Grupp 1, dataelement 1/6 ”Varupostnummer”, ska orden ”Uppgiftskravstabellen, kolumnerna A1–A3, B1–B4, C1, D1, D2, E1, E2, F1a till F1d, F2a till F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, G3 till G5, H1 till H6 och I1:” ersättas med:

”Uppgiftskravstabellen, kolumnerna A1 till A3, B1 till B4, C1, D1, D2, E1, E2, F1a till F1d, F2a till F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, G4, G5, H1 till H6 och I1:”.

(12)

I avdelning II, Uppgiftskrav, Grupp 2, ska dataelement 2/1 ”Förenklad deklaration/Tidigare dokument” ändras på följande sätt:

a)

Före rubriken ”Uppgiftskravstabellen, kolumnerna D1 till D3:” ska följande text införas:

”Uppgiftskravstabellen, kolumnerna B1 och H1:

 

Ange de uppgifter som rör avskrivning av de varor som deklarerats i den berörda deklarationen i fråga om upphörandet av den tillfälliga lagringen.

 

Sådana uppgifter ska inbegripa den avskrivna kvantiteten och respektive måttenhet.”.

b)

Rubriken ”Uppgiftskravstabellen, kolumn E2:” och texten under denna rubrik ska ersättas med följande:

”Uppgiftskravstabellen, kolumn E2:

 

Ange MRN för de summariska införseldeklarationer som ingetts för varorna före deras ankomst till unionens tullområde.

 

Om det är fråga om unionsvaror, ange referensen till den tulldeklaration genom vilken varorna har övergått till fri omsättning, om tillämpligt och om denna är tillgänglig för den person som lämnar in manifestet för tulländamål.

 

Om MRN för den summariska införseldeklarationen eller tulldeklarationen för övergång till fri omsättning anges och manifestet för tulländamål eller beviset för tullstatus som unionsvaror inte omfattar alla varuposter i den summariska införseldeklarationen respektive tulldeklarationen: Ange respektive varupostnummer i den summariska införseldeklarationen eller i tulldeklarationen om denna information är tillgänglig för den person som lämnar in det elektroniska manifestet.”.

c)

Rubriken ”Uppgiftskravstabellen, kolumn G3:” och texten under denna rubrik ska ersättas med följande:

”Uppgiftskravstabellen, kolumn G3:

 

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 139.4 i kodexen, ange MRN för den eller de summariska införseldeklarationerna eller, i de fall som avses i artikel 130 i kodexen, deklarationen för tillfällig lagring eller de tulldeklarationer som har ingetts för varorna.

 

Om en deklarationen för tillfällig lagring har ingetts i enlighet med artikel 145.3 i kodexen avseende de berörda varorna, ange referensen till den deklarationen för tillfällig lagring.

 

Om anmälan av varors ankomst inte omfattar alla varuposter i den föregående deklaration som det hänvisas till, ska den person som anmäler varorna tillhandahålla berörda varupostnummer som tilldelats varorna i den föregående deklarationen.”.

(13)

I avdelning II, Uppgiftskrav, Grupp 2, dataelement 2/3 ”Framlagda dokument, certifikat och tillstånd, ytterligare referensuppgifter” ska följande text införas före rubriken ”Uppgiftskravstabellen, kolumnerna B1 till B4, C1, H1 till H5 och I1:

”Uppgiftskravstabellen, kolumnerna B1 och H1:

 

Ange de uppgifter som rör avskrivning av de varor som deklarerats i den berörda deklarationen i fråga om licenser och certifikat för import/export.

 

Sådana uppgifter ska inbegripa en hänvisning till den myndighet som utfärdat licensen eller certifikatet i fråga, licensens/certifikatets giltighetsperiod, det avskrivna beloppet eller den avskrivna kvantiteten och respektive måttenhet.”.

(14)

I avdelning II, Uppgiftskrav, Grupp 3, ska följande text läggas till:

3/45    Identifieringsnummer för den person som ställer en garanti

Alla relevanta använda kolumner i uppgiftskravstabellen:

Denna uppgift ska anges i form av det Eori-nummer som avses i artikel 1.18 för den person som ställer garantin, om denne inte är samma person som deklaranten.

3/46    Identifieringsnummer för den person som betalar tull

Alla relevanta använda kolumner i uppgiftskravstabellen:

Denna uppgift ska anges i form av det Eori-nummer som avses i artikel 1.18 för den person som betalar tull, om denne inte är samma person som deklaranten.”.

(15)

I avdelning II, Uppgiftskrav, Grupp 5, ska följande text läggas till:

5/31   Datum för godtagande

Alla relevanta använda kolumner i uppgiftskravstabellen:

Ange datum för godtagande av den förenklade deklarationen eller datum för registrering av varorna i deklarantens bokföring.”.

(16)

I avdelning II, Uppgiftskrav, Grupp 7, dataelement 7/1 ”Omlastningar”, ska rubriken ”Tabellkolumn D3:” och texten under denna rubrik utgå.

(17)

I avdelning II, Uppgiftskrav, Grupp 7, dataelement 7/19 ”Övriga händelser under transporten”, ska rubriken ”Tabellkolumn D3:” och stycket under denna rubrik utgå.

(18)

I avdelning II, Uppgiftskrav, Grupp 8, ska rubriken till dataelement 8/7 ”Avskrivning” och texten under denna rubrik utgå.


BILAGA III

Bilaga 22–01 till delegerad förordning (EU) 2015/2446 ska ändras på följande sätt:

(1)

I de inledande anmärkningarna, punkt 2.1, ska tredje meningen ersättas med följande:

”Med Harmoniserade systemet eller HS avses den nomenklatur för varor som inrättats genom den internationella konventionen om systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering, i dess lydelse enligt Tullsamarbetsrådets rekommendation av den 27 juni 2014 (nedan kallad HS 2017).”.

(2)

Genomgående i texten till bilagan ska orden ”HS 2012-nummer” ersättas med ”HS 2017-nummer”.

(3)

I avdelning I, kapitel 2, tabellen, ska följande rad läggas till:

”0206

Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur, andra oxdjur, svin, får, get, häst, åsna, mula eller mulåsna, färska, kylda eller frysta.

Varor som klassificeras enligt detta nummer ska anses ha sitt ursprung i det land i vilket djuret göddes under en period på minst tre månader före slakt eller, i fråga om svin, får eller get, minst två månader före slakt.”.

(4)

I avdelning II ska följande text införas före kapitel 14:

”KAPITEL 11

Produkter från kvarnindustrin; malt; stärkelse; inulin; vetegluten

Subsidiär kapitelregel tillämplig på blandningar:

1.

För tillämpningen av denna subsidiära regel avses med blandning en avsiktlig och proportionsmässigt kontrollerad process som består i att sammanföra två eller fler fungibla material.

2.

Ursprunget för en blandning av produkter enligt detta kapitel ska vara ursprungslandet för det material som står för mer än 50 % av blandningens vikt. Vikten av material med samma ursprung ska läggas samman.

3.

Om inget av de använda materialen uppnår den nödvändiga procentsatsen ska ursprungslandet för blandningen vara det land i vilket blandningen ägde rum.

Subsidiär kapitelregel:

Om ursprungslandet inte kan bestämmas genom tillämpning av huvudreglerna och övriga subsidiära kapitelregler, ska varornas ursprungsland vara det land i vilket den största delen av materialen har sitt ursprung, såsom detta fastställs på grundval av materialens vikt.

HS 2017-nummer

Varubeskrivning

Huvudregler

1101

Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av vete och råg

ÄK

1102

Finmalet mjöl av spannmål, annat än av vete eller av blandsäd av vete och råg

ÄK

1103

Krossgryn, grovt mjöl (inbegripet fingryn) och pelletar av spannmål

ÄK

1104

Spannmål, bearbetad på annat sätt (t.ex. skalad, valsad, bearbetad till flingor eller pärlgryn, klippt eller gröpad), med undantag av ris enligt nr 1006 ; groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda

ÄK

1105

Mjöl, pulver, flingor, korn och pelletar av potatis

ÄK

1106

Mjöl och pulver av torkade baljväxtfrön enligt nr 0713 , av sago eller av rötter, stam- eller rotknölar enligt nr 0714 eller av produkter enligt kapitel 8

ÄK

1107

Malt, även rostat

ÄK

1108

Stärkelse; inulin

ÄN

1109

Vetegluten, även torkat

ÄN”.

(5)

(berör ej den svenska versionen)

(6)

I avdelning XI, kapitel 58, tabellen, raden som avser HS 2012-nummer 5804, ska texten i kolumnen ”Varubeskrivning” ersättas med följande:

”Tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar; spetsar som längdvara, remsor eller i form av motiv, andra än vävnader enligt nr 6002 till 6006”.

(7)

I avdelning XVI, kapitel 84, ska rubriken ”Definition av ”sammansättning av halvledarprodukter” i samband med nummer 8473” och de två meningar som följer på den rubriken ersättas med följande:

”Definition av ”sammansättning av halvledarprodukter”

Med huvudregeln ”sammansättning av halvledarprodukter” som används i tabellen nedan avses en ändring från chip, integrerade kretsar eller andra halvledarprodukter till chip, integrerade kretsar eller andra halvledarprodukter som är förpackade eller monterade på ett vanligt medium för anslutning, eller som ansluts och därefter monteras. Sammansättning av halvledarprodukter ska inte betraktas som en minimal bearbetning eller behandling.”.

(8)

I avdelning XVI ska kapitel 85 ändras på följande sätt:

a)

Rubriken ”Definition av ”sammansättning av halvledarprodukter” i samband med nummer 8535, 8536, 8537, 8541 och 8542” och de två meningar som följer på den rubriken ska ersättas med följande:

”Definition av ”sammansättning av halvledarprodukter”

Med huvudregeln ”sammansättning av halvledarprodukter” som används i tabellen nedan avses en ändring från chip, integrerade kretsar eller andra halvledarprodukter till chip, integrerade kretsar eller andra halvledarprodukter som är förpackade eller monterade på ett vanligt medium för anslutning, eller som ansluts och därefter monteras. Sammansättning av halvledarprodukter ska inte betraktas som en minimal bearbetning eller behandling.”.

b)

I tabellen ska följande rader införas efter raden som avser HS 2012-nummer ex 8501:

ex 8523 59

Kretskortsintegrerade kretsar med integrerad spole

ÄN, eller sammansättning av halvledarprodukter

ex 8525 80

Halvledarkomponent för bildåtergivning

ÄN, eller sammansättning av halvledarprodukter”.

c)

I tabellen, raden som avser HS 2012-nummer ex 8536, ska texten i kolumnen ”Varubeskrivning” ersättas med följande:

”Elektriska halvledarapparater och andra artiklar för brytning, omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar eller för åstadkommande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar (t.ex. strömställare, reläer, smältsäkringar, stötvågsfilter, stickproppar, uttag, lamphållare och andra kopplingsanordningar samt kopplingsdosor), för en driftspänning av högst 1 000 V”.

d)

I tabellen ska raden som avser HS 2012-nummer ex 8537 10 utgå.

e)

I tabellen ska följande rad läggas till:

ex 8548 90

Smartconnect-moduler, inbegripet en kommunikationsstyrenhet och en säker smartkortstyrenhet

ÄN, eller sammansättning av halvledarprodukter”.

(9)

I avdelning XVIII ska kapitel 90 ändras på följande sätt:

a)

Rubriken ”Definition av ”sammansättning av halvledarprodukter” i samband med nummer 9026 och 9031” och de två meningar som följer på den rubriken ska ersättas med följande:

”Definition av ”sammansättning av halvledarprodukter”

Med huvudregeln ”sammansättning av halvledarprodukter” som används i tabellen nedan avses en ändring från chip, integrerade kretsar eller andra halvledarprodukter till chip, integrerade kretsar eller andra halvledarprodukter som är förpackade eller monterade på ett vanligt medium för anslutning, eller som ansluts och därefter monteras. Sammansättning av halvledarprodukter ska inte betraktas som en minimal bearbetning eller behandling.”.

b)

Tabellen ska ersättas med följande:

”HS 2017-nummer

Varubeskrivning

Huvudregler

ex 9029

Halvledarkomponent som känner av magnetfält baserad på magnetkänsliga motståndselement, med eller utan en extra komponent för signalomvandling

ÄN, förutom från nummer 9033 ; eller sammansättning av halvledarprodukter”.


BILAGA IV

Bilaga A till delegerad förordning (EU) 2015/2446 ska rättas på följande sätt:

(1)

I avdelning I, kapitel 1, Anmärkning nummer [10] ska beskrivningen av anmärkningen ersättas med följande:

”Denna information ska endast lämnas vid följande ansökningar:

a)

Ansökningar om ett tillstånd att använda förfarandet för aktiv förädling eller förfarandet för slutanvändning där sökanden är etablerad utanför unionens tullområde, som avses i artikel 162.

b)

Ansökningar om tillstånd till tillfällig införsel som avses i artikel 205.”.

(2)

I avdelning I, kapitel 2, Uppgiftskrav, Grupp 4 – Datum, klockslag, perioder och platser, ska i dataelement 4/8 (”Varornas förvaringsplats”) texten under rubriken ”Tabellkolumnerna 7b till 7d:” ersättas med följande:

”Ange, med hjälp av tillämplig kod, den eller de platser där varorna kan vara förvarade när de hänförts till ett tullförfarande.”.

(3)

I avdelning I, kapitel 2, Uppgiftskrav, Grupp 4 – Datum, klockslag, perioder och platser, ska texten i dataelement 4/10 (”Hänförandetullkontor”) ersättas med följande:

”Alla relevanta använda kolumner i tabellen:

Ange det eller de berörda hänförandetullkontoren enligt definitionen i artikel 1.17.”.

(4)

I avdelning I, kapitel 2, Uppgiftskrav, Grupp 4 – Datum, klockslag, perioder och platser, ska texten i dataelement 4/13 (”Övervakningstullkontor”) ersättas med följande:

”Alla relevanta använda kolumner i tabellen:

Ange det behöriga övervakningstullkontoret enligt definitionen i artikel 1.36.”.

(5)

I avdelning I, kapitel 2, Uppgiftskrav, Grupp 5 – Identifiering av varor, ska i dataelement 5/1 (”Varukod”) rubriken ”Tabellkolumnerna 7c till 7d:” ersättas med rubriken

”Tabellkolumnerna 7b till 7d:”.

(6)

I avdelning I, kapitel 2, Uppgiftskrav, Grupp 5 – Identifiering av varor, ska dataelement 5/4 (”Varornas värde”) rättas på följande sätt:

a)

Rubriken ”Tabellkolumnerna 8a, 8b och 8d:” ska ersättas med rubriken ”Tabellkolumnerna 8a till 8d:”.

b)

Rubriken ”Tabellkolumn 8c:” och texten under denna rubrik ska utgå.

(7)

I avdelning XVI, kapitel 2, Uppgiftskrav, ska i dataelement XVI/3 (”Ytterligare garantier”) fjärde strecksatsen ersättas med följande:

”—

bananer har vägts i enlighet med det förfarande som anges i bilaga 61–03 till genomförandeförordning (EU) 2015/2447,”.


BILAGA V

Bilaga B till delegerad förordning (EU) 2015/2446 ska rättas på följande sätt:

(1)

I avdelning I, kapitel 2, avsnitt 1, tabellen, raden som avser G4, ska texten i kolumnen ”Rättslig grund” ersättas med följande:

”Artiklarna 5.17 och 145 i kodexen”.

(2)

I avdelning I, kapitel 2, avsnitt 1, tabellen, raden som avser G5, ska texten i kolumnen ”Rättslig grund” ersättas med följande:

”Artikel 148.5 b och c i kodexen”.

(3)

I avdelning I, kapitel 3, avsnitt 1, tabellen för Grupp 5, raden som avser dataelement 5/1, ska i kolumnen ”Fält nr” hänvisningen ”S12” utgå.

(4)

I avdelning I, kapitel 3, avsnitt 1, tabellen för Grupp 7, raden som avser dataelement 7/13, ska texten i kolumnen ”Dataelementets namn” ersättas med följande:

”Kod för typ av leverantör av transportutrustning”.

(5)

(berör ej den svenska versionen)

(6)

(berör ej den svenska versionen)

(7)

I avdelning II, Uppgiftskrav, Grupp 3 – Parter, ska i dataelement 3/2 ”Exportörens identifieringsnummer” orden ”Uppgiftskravstabellen, kolumnerna H1 till H4 och I1:” ersättas med orden

”Uppgiftskravstabellen, kolumnerna H1, H3 och H4:”.

(8)

I avdelning II, Uppgiftskrav, Grupp 3 – Parter, ska i dataelement 3/17 ”Deklarant” andra stycket under rubriken ”Uppgiftskravstabellen, kolumnerna H1 till H6 och I1:” ersättas med följande:

”Om deklaranten och importören är samma person: Ange tillämplig kod för dataelement 2/2 (Ytterligare uppgifter).”.

(9)

I avdelning II, Uppgiftskrav, Grupp 3 – Parter, ska i dalaelement 3/36 ”Identifieringsnummer för part som ska underrättas – Transportavtal på undernivå” första stycket under rubriken ”Alla relevanta använda kolumner i uppgiftskravstabellen:” ersättas med följande:

”Denna uppgift ska anges i form av det Eori-nummer som avses i artikel 1.18 för den part som ska underrättas, om detta nummer är tillgängligt för deklaranten.”.

(10)

I avdelning II, Uppgiftskrav, Grupp 5 – Datum/Klockslag/Perioder/Platser/Länder/Regioner, ska i dataelement 5/1 ”Beräknat datum och beräknad tid för ankomst till den första ankomstplatsen i unionens tullområde” orden ”Uppgiftskravstabellen, kolumnerna G1 till G3:” ersättas med orden

”Uppgiftskravstabellen, kolumnerna G1 och G2:”.

(11)

I avdelning II, Uppgiftskrav, Grupp 5 – Datum/Klockslag/Perioder/Platser/Länder/Regioner, ska dataelement 5/20 ”Landkoder i ruttordning – sändning” ersättas med följande:

5/20    Landkoder i ruttordning – sändning

Alla relevanta använda kolumner i uppgiftskravstabellen:

Identifiering i kronologisk ordning av de länder genom vilka varorna transporteras mellan det ursprungliga avgångslandet och det slutliga destinationslandet enligt det lägsta underkonossementet, den lägsta underflygfraktsedeln eller transportdokumentet för väg/järnväg. Detta innefattar också varornas ursprungliga avgångsländer och slutdestinationsländer.”.

(12)

(berör ej den svenska versionen)

(13)

I avdelning II, Uppgiftskrav, Grupp 6 – Identifiering av varor, ska dataelementen 6/16 ”Varukod – Taric-tilläggsnummer” och 6/17 ”Varukod – Nationella tilläggsnummer” ersättas med följande:

6/16.    Varukod – Taric-tilläggsnummer

Alla relevanta använda kolumner i uppgiftskravstabellen:

Ange Taric-tilläggsnummer för respektive varupost.

6/17.    Varukod – Nationella tilläggsnummer

Alla relevanta använda kolumner i uppgiftskravstabellen:

Ange det eller de nationella tilläggsnumren för respektive varupost.”.

(14)

I avdelning II, Uppgiftskrav, Grupp 7 – Transportinformation (transportsätt, transportmedel och utrustning) ska dataelement 7/3 ”Transportens referensnummer” ersättas med följande:

7/3    Transportens referensnummer

Alla relevanta använda kolumner i uppgiftskravstabellen:

 

Identifikation av transportmedlets färd, till exempel färdnummer, IATA-flightnummer eller turnummer, om tillämpligt.

 

För sjötransport och lufttransport, i situationer där fartygets eller luftfartygets operatör transporterar varor inom ramen för ett fartygsandelsavtal, code-sharing-arrangemang eller liknande fraktarrangemang med partner, ska respektive partner färdnummer eller flightnummer användas.”.

(15)

I avdelning II, Uppgiftskrav, Grupp 7 – Transportinformation (transportsätt, transportmedel och utrustning) ska dataelement 7/7 ”Transportmedlets identitet vid avgången” rättas på följande sätt:

a)

Orden ”Uppgiftskravstabellen, kolumnerna B1 och B2:” ska ersättas med orden ”Uppgiftskravstabellen, kolumnerna B1, B2 och B3:”.

b)

Första stycket under rubriken ”Uppgiftskravstabellen, kolumnerna D1 till D3:” ska ersättas med följande:

”Denna information ska lämnas i form av IMO-nummer för identifiering av fartyg eller ENI-nummer (unikt europeiskt identifieringsnummer för fartyg) för sjötransport eller transport på inre vattenvägar. För andra transportsätt ska metoden för identifiering vara identisk med den som föreskrivs för kolumnerna B1, B2 och B3 i uppgiftskravstabellen.”.

(16)

I avdelning II, Uppgiftskrav, Grupp 7 – Transportinformation (transportsätt, transportmedel och utrustning), ska i dataelement 7/9 ”Transportmedlets identitet vid ankomsten” orden ”Uppgiftskravstabellen, kolumnerna G4 och G5:” ersättas med orden

”Uppgiftskravstabellen, kolumn G4:”.

(17)

(berör ej den svenska versionen)

(18)

I avdelning II, Uppgiftskrav, Grupp 7 – Transportinformation (transportsätt, transportmedel och utrustning) ska i dataelement 7/14 ”Aktiva transportmedlets identitet vid gränspassagen” orden ”Uppgiftskravstabellen, kolumnerna E2, F1a till F1c, F2a, F2b, F4a, F4b och F5:” ersättas med orden

”Uppgiftskravstabellen, kolumnerna E2, F1a till F1c, F4a, F4b och F5:”.

(19)

I avdelning II, Uppgiftskrav, Grupp 7 – Transportinformation (transportsätt, transportmedel och utrustning) ska i dataelement 7/15 ”Aktiva transportmedlets nationalitet vid gränspassagen” orden ”Uppgiftskravstabellen, kolumnerna F1a, F1b, F2a, F2b, F4a, F4b och F5:” ersättas med orden

”Uppgiftskravstabellen, kolumnerna F1a, F1b, F4a, F4b och F5:”.


BILAGA VI

I bilaga B-03 till delegerad förordning (EU) 2015/2446, kapitel I, ska förlagan till varupostförteckning ersättas med följande:

Image”.


BILAGA VII

I bilaga B-05 till delegerad förordning (EU) 2015/2446, avdelning I, ska förlagan till varupostförteckning för transitering med säkerhetsuppgifter ersättas med följande:

Image”.


BILAGA VIII

I bilaga 90 till delegerad förordning (EU) 2015/2446 ska tabellen ändras på följande sätt:

(1)

På rad 5 ska texten i kolumnen ”Tillämpliga bestämmelser enligt förordning (EEG) nr 2913/92 och förordning (EEG) nr 2454/93” ersättas med följande:

”Tillstånd för ”förenklad deklaration” (artikel 76.1 a och b i förordning (EEG) nr 2913/92, artiklarna 253 till 253g, 254, 260 till 262, 269 till 271, 276 till 278, 282, 289 i förordning (EEG) nr 2454/93)”.

(2)

På rad 6 ska tredje stycket i kolumnen ”Tillämpliga bestämmelser enligt kodexen, denna förordning och genomförandeförordning (EU) 2015/2447” ersättas med följande:

”Och/eller platser som anvisats eller godkänts av tullmyndigheterna enligt vad som avses i artikel 5.33 i kodexen”.

(3)

På rad 15 ska andra stycket i kolumnen ”Tillämpliga bestämmelser enligt förordning (EEG) nr 2913/92 och förordning (EEG) nr 2454/93” ersättas med följande:

”(artiklarna 84 till 90, 114 till 123 och 129 i förordning (EEG) nr 2913/92 samt artiklarna 496 till 523 och 536 till 549 i förordning (EEG) nr 2454/93)”.

(4)

På rad 16 ska första stycket i kolumnen ”Tillämpliga bestämmelser enligt förordning (EEG) nr 2913/92 och förordning (EEG) nr 2454/93” ersättas med följande:

”Tillstånd för aktiv förädling (restitutionssystemet) (artiklarna 84 till 90 och 114 till 129 i förordning (EEG) nr 2913/92 samt artiklarna 496 till 523, 536 till 544 och 550 i förordning (EEG) nr 2454/93)”.


Top