EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0393

Kommissionens beslut (EU) 2018/393 av den 12 mars 2018 om godkännande, på Europeiska unionens vägnar, av ändring av protokollet mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som avses i avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko

C/2018/1407

OJ L 69, 13.3.2018, p. 60–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/393/oj

13.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 69/60


KOMMISSIONENS BESLUT (EU) 2018/393

av den 12 mars 2018

om godkännande, på Europeiska unionens vägnar, av ändring av protokollet mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som avses i avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets beslut 2013/785/EU av den 16 december 2013 om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av protokollet mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som avses i det gällande avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko (1), särskilt artikel 3, och

av följande skäl:

(1)

Genom artikel 10 i avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko (2) (nedan kallat avtalet), vilket godkändes genom rådet förordning (EG) nr 764/2006 (3), inrättas en gemensam kommitté vars uppgift är att övervaka tillämpningen av avtalet, särskilt avtalets genomförande, tolkning och funktion samt att där så krävs se över nivån för fiskemöjligheterna.

(2)

Genom artikel 5 i protokollet mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko (4) (nedan kallat protokollet), vilket godkändes genom beslut 2013/785/EU, bemyndigas gemensamma kommittén att se över fiskemöjligheterna genom gemensamt beslut, på villkor att man vid denna översyn tar hänsyn till de marockanska fiskeresursernas hållbarhet.

(3)

Vid gemensamma kommitténs sammanträde i Bryssel den 25–27 oktober 2017 meddelade Marockos företrädare sin avsikt att minska 2018 års kvot för flyttrålare (se tekniskt uppgiftsblad nr 6), för att säkerställa ett hållbart utnyttjande av de berörda bestånden. Med tanke på den förväntade effekten av en sådan åtgärd för de berörda fiskeflottorna föreslog unionens företrädare vissa ändringar av formerna för genomförandet av protokollet om industriellt pelagiskt fiske, för att optimera användningen av fiskemöjligheterna inom denna kategori.

(4)

I ett dokument som översändes till rådet direkt efter gemensamma kommitténs sammanträde redogjorde kommissionen för de närmare detaljerna i den planerade unionsståndpunkten med avseende på de ändringar i protokollet som föreslagits.

(5)

Rådet godkände den planerade unionsståndpunkten i enlighet med punkt 3 i bilagan till beslut 2013/785/EU.

(6)

Slutsatserna av gemensamma kommitténs möte i Bryssel den 25–27 oktober 2017 när det gäller ändringar av kvoten, den högsta tillåtna månatliga fångstmängden samt fångstsammansättningen per grupp av arter i kategori 6 har bekräftats genom en skriftväxling mellan ministeriet för jordbruk, fiske, landsbygdsutveckling, vatten och skog i Marocko och Europeiska kommissionen.

(7)

Dessa ändringar bör godkännas på Europeiska unionens vägnar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De ändringar i det tekniska uppgiftsbladet nr 6 i protokollet mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som avses i avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko, vilka antagits av den gemensamma kommitté som inrättas genom artikel 10 i avtalet och vilka följer av den skriftväxling som återges i bilagan till detta beslut, godkänns på unionens vägnar.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 12 mars 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 349, 21.12.2013, s. 1.

(2)  EUT L 141, 29.5.2006, s. 4.

(3)  Rådets förordning (EG) nr 764/2006 av den 22 maj 2006 om ingående av avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko (EUT L 141, 29.5.2006, s. 1).

(4)  EUT L 328, 7.12.2013, s. 2.


BILAGA

A.   Utdrag ur skrivelse (Ares) 5493915 av den 10 november 2017 från generaldirektoratet för havsfrågor och fiske vid Europeiska kommissionen

Fru generalsekreterare

Med hänvisning till min skrivelse av den 3 november om uppföljning av den gemensamma kommitténs slutsatser (ref. 5362568 av den 3 november 2017) har jag nöjet att bekräfta att Europeiska unionens råd i enlighet med artikel 5 i protokollet har godkänt en minskning med 15 % av 2018 års kvot för fartyg i kategori 6, i syfte att säkra ett hållbart utnyttjande av de berörda bestånden.

(…)

Med hänvisning till vår tidigare skrivelse (se ovan) och för att optimera användningen av fiskemöjligheterna i denna kategori ber jag Er samtidigt att med vändande post godkänna följande tekniska ändringar för denna kategori:

En ändrad fångstsammansättning i form av en ökning av fångstandelen sardiner/sardineller till 40 % av den tilldelade kvoten, uppvägd av en motsvarande minskning av fångstandelen för artgruppen taggmakrill/makrill/ansjovis, med andelen bifångster oförändrad.

En höjning av den månatliga maxfångsten till 12 000 ton för perioden 1 april–14 juli 2018, eftersom den europeiska sidan står fast vid att nivån för månatlig maxfångst måste upprätthållas för perioden 1 januari–14 juli 2018.

Med vänlig hälsning

B.   Utdrag ur skrivelse nr 8885 av den 27 november 2017 från ministeriet för jordbruk, fiske, landsbygdsutveckling, vatten och skog i Konungariket Marocko

Herr enhetschef

Först och främst vill jag tacka för Er enhets ansträngningar för att erhålla samtycke från Europeiska unionens råd om minskningen med 15 % av 2018 års kvot för fartyg i kategori 6.

(…)

I fråga om de övriga punkterna i Er skrivelse kan jag, i anknytning till min tidigare skrivelse av den 10 november 2017, meddela

1.

att vi från marockansk sida godtar möjligheten att revidera fångstsammansättningen inom kategori 6 enligt fördelningen 40 % sardiner/sardineller, 58 % taggmakrill/makrill/ansjovis, 2 % bifångster, samt

2.

att vi inte heller har några invändningar mot att den månatliga maxfångsten 12 000 ton tillämpas, dock först från och med mars 2018. För månaderna januari och februari 2018, det vill säga slutet av sardinernas lekperiod, kommer den tillåtna maxfångsten att förbli 10 000 ton.

Med vänlig hälsning


Top