EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0034

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/34 av den 28 september 2017 om fastställande av tekniska genomförandestandarder vad gäller det standardiserade presentationsformatet för dokumentet med avgiftsinformation och dess gemensamma symbol enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU (Text av betydelse för EES. )

C/2017/6456

OJ L 6, 11.1.2018, p. 37–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/01/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/34/oj

11.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 6/37


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/34

av den 28 september 2017

om fastställande av tekniska genomförandestandarder vad gäller det standardiserade presentationsformatet för dokumentet med avgiftsinformation och dess gemensamma symbol enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU av den 23 juli 2014 om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner (1), särskilt artikel 4.6 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2014/92/EU ska medlemsstaterna se till att betaltjänstleverantörer förser konsumenten med ett dokument med avgiftsinformation på papper eller annat varaktigt medium, med de standardiserade termerna i den slutliga förteckningen över de mest representativa betalkontotjänsterna och, om dessa tjänster erbjuds av betaltjänstleverantören, motsvarande avgifter för varje tjänst. De slutliga förteckningarna ska offentliggöras av medlemsstaterna, genom att integrera den standardiserade unionsterminologi som fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/32 (2).

(2)

För att se till att dokumentet med avgiftsinformation uppnår syftena med direktiv 2014/92/EU och samtidigt ger konsumenten all relevant information på ett sätt som ökar jämförbarheten och transparensen bör betaltjänstleverantörerna använda en standardiserad mall för dokumentet med avgiftsinformation tillsammans med tydliga anvisningar om hur dokumentet med avgiftsinformation ska fyllas i.

(3)

Eftersom dokumentet med avgiftsinformation är avsett att informera konsumenterna innan de ingår ett avtal om ett betalkonto, så att det blir möjligt för dem att jämföra betalkontoerbjudanden, bör en betaltjänstleverantör använda en standardiserad mall för att ta fram ett dokument med avgiftsinformation för vart och ett av de betalkonton som erbjuds konsumenter.

(4)

För att göra det möjligt för konsumenterna att välja det kontoerbjudande som bäst passar deras behov och samtidigt säkerställa en hög grad av standardisering bör det vara möjligt att presentera en lämplig kombination av paket, och därför bör betaltjänstleverantören ha möjlighet att utarbeta mer än ett dokument med avgiftsinformation för det betalkontot, förutsatt att minst ett paket ingår i varje dokument.

(5)

För att göra det lättare för konsumenterna att förstå innehållet i de olika typerna av paket och deras avgifter bör paketen förtecknas separat i dokumentet med avgiftsinformation.

(6)

Om tjänster som går utöver det antal tjänster som omfattas av paketet inte ingår i den slutliga nationella förteckningen över mest representativa tjänster och därför inte visas i dokumentet med avgiftsinformation, bör de redovisas i en separat tabell och inte kombineras med information om innehållet i paketen, så att konsumenterna får en klar överblick över paketet.

(7)

Eftersom innehållet i varje dokument med avgiftsinformation som ges till konsumenten är beroende av den enskilda betaltjänstleverantörens erbjudande om tjänster och av varje medlemsstats slutliga förteckning över de mest representativa betalkontotjänsterna, bör mallen för dokumentet med avgiftsinformation omfatta vissa rubriker där de olika tjänsterna bör grupperas för att säkerställa jämförbarhet mellan de betalkonton som erbjuds på den inre marknaden.

(8)

Mallen för dokumentet med avgiftsinformation bör inkludera en separat tabell att användas av de betaltjänstleverantörer som är skyldiga att tillhandahålla en heltäckande kostnadsindikator.

(9)

Denna förordning bygger på det förslag till tekniska genomförandestandarder som den europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten, EBA) har överlämnat till kommissionen.

(10)

EBA har genomfört öppna offentliga samråd om de förslag till tekniska genomförandestandarder som denna förordning grundar sig på, analyserat dess potentiella kostnader och nytta samt begärt ett yttrande från den bankintressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Mall för dokumentet med avgiftsinformation och dess gemensamma symbol

1.   Betaltjänstleverantörer ska använda mallen i bilagan och fylla i den i enlighet med artiklarna 2–13.

2.   Betaltjänstleverantörer får inte ändra mallen för dokumentet med avgiftsinformation genom att fylla i den på annat sätt än det som föreskrivs i denna förordning. Betaltjänstleverantörer ska i synnerhet följa den i mallen angivna ordningen för information, rubriker och underrubriker. Dokumentet med avgiftsinformation ska

a)

presenteras i A4 porträttformat,

b)

ha rubriken ”Dokumentet med avgiftsinformation” högst upp på första sidan, centrerad och placerad mellan betaltjänsteleverantörens logotyp – som är placerad i dokumentets övre vänstra hörn – och den gemensamma symbolen – som är placerad i dokumentets övre högra hörn,

c)

innehålla den gemensamma symbolen, som får vara högst 2,5 × 2,5 cm, och återgiven enligt mallen i bilagan,

d)

återges med typsnitt Arial eller liknande typsnitt och teckenstorlek 11, med undantag för rubriken ”Dokument med avgiftsinformation” som ska ha teckenstorlek 16 i fetstil, rubriker, som ska ha storlek 14 i fetstil, och underrubriker, som ska ha storlek 12 i fetstil, såvida inte större teckenstorlek eller blindskrift för personer med synnedsättning antingen krävs enligt nationell lag eller har överenskommits mellan konsumenten och betaltjänstleverantören,

e)

återges i gråskala, förutom betaltjänstleverantörens logotyp och den gemensamma symbolen vilka får återges i färg i enlighet med artikel 2,

f)

ha rubriker i halvmörk grå färg med referensnummer 166,166,166 enligt RGB-färgmodellen och ha underrubriker i ljusgrå färg med referensnummer 191,191,191 enligt RGB-färgmodellen,

g)

ha numrerade sidor.

3.   Betaltjänstleverantören ska tillhandahålla ett separat dokument med avgiftsinformation för vart och ett av de betalkonton som erbjuds konsumenterna.

4.   Utan hinder av tillhandahållandet av betalkonton med grundläggande funktioner som avses i kapitel IV i direktiv 2014/92/EU, där endast en betaltjänstleverantör erbjuder konsumenterna ett betalkonto som kan kombineras med olika paket med tjänster som avses i artikel 4.3 i direktiv 2014/92/EU får en betaltjänstleverantör utarbeta mer än ett dokument med avgiftsinformation för kontot, förutsatt att varje dokument med avgiftsinformation innehåller minst ett paket.

Artikel 2

Den gemensamma symbolen och betaltjänstleverantörens logotyp

1.   Om den gemensamma symbolen återges i färg ska den för bakgrunden följa färgmönstret med referensnummer 0/51/153 (hexadecimal: 003399) enligt RGB-färgmodellen, och för symbolen färgmönster 255/204/0 (hexadecimal: FFCC00) enligt RGB-färgmodellen.

2.   Betaltjänstleverantörens logotyp och den gemensamma symbolen ska vara lika stora.

3.   Logotypen får endast återges i färg om den gemensamma symbolen är i färg. Om den gemensamma symbolen skrivs ut i gråskala ska den vara tydligt läsbar.

Artikel 3

Kontohållarens namn

Namnet på den betaltjänstleverantör som tillhandahåller kontot ska anges med vänsterställd fetstil.

Artikel 4

Kontobeteckning

Kontobeteckningen ska anges med vänsterställd fetstil och under kontohållarens namn.

Artikel 5

Datum

Det datum då betaltjänstleverantören senast uppdaterade dokumentet med avgiftsinformation ska anges med det typsnitt som föreskrivs i artikel 1.2 d, vänsterställt och under kontobeteckningen.

Artikel 6

Inledning

1.   Inledningstexten i mallen ska återges i dokumentet med avgiftsinformation; radavståndet ska vara 1,15, 0 pt före och 10 pt efter texten.

2.   Betaltjänstleverantörer ska ersätta texten inom hakparentes med namnen på de relevanta handlingarna med informationsunderlag inför ingående av avtal och de relevanta avtalshandlingarna.

Artikel 7

Tabell över tjänster och avgifter

1.   Betaltjänstleverantörer ska förteckna de tjänster som ingår i den nationella slutliga förteckningen över de mest representativa betalkontotjänsterna som avses i artikel 3.5 i direktiv 2014/92/EU, om betaltjänstleverantören erbjuder dessa tjänster, tillsammans med motsvarande avgifter i tabellen över tjänster och avgifter enligt följande:

a)

Tjänsterna ska anges i kolumnen ”Tjänst” med vänsterställd fetstil.

b)

Varje tjänst ska anges endast en gång och visas under respektive underrubrik i tabellen, exempelvis ska tillhandahållande eller underhåll av kontot förtecknas under underrubriken ”Allmänna kontotjänster”.

c)

De avgifter som motsvarar tjänsterna ska högerställt anges i kolumnen ”Avgift”.

d)

När avgiften tas ut med regelbundna intervaller snarare än på basis av nyttjande ska intervallen anges vänsterställt i kolumnen ”Avgift”, följt av motsvarande avgift för den perioden, högerställt. Den totala årliga avgiften ska anges på raden omedelbart under frekvens, i vänsterställd fetstil och med lydelsen ”Totalt årlig avgift” med motsvarande avgifter högerjusterade.

e)

Enkelt radavstånd ska användas: 0 pt före och 0 pt efter varje tjänst och avgift.

2.   Om ingen av de tjänster som tillhandahålls av en betaltjänstleverantör, vilket skulle motsvara en underrubrik, ingår i den nationella slutliga förteckningen över de mest representativa betalkontotjänsterna, ska hela den rad som avser den underrubriken strykas, inbegripet underrubrikens titel.

3.   Om betaltjänstleverantörer inte erbjuder en eller flera tjänster från den slutliga nationella förteckningen över de mest representativa tjänsterna som avses i artikel 3.5 i direktiv 2014/92/EU, eller om tjänsten inte görs tillgänglig tillsammans med kontot, ska frasen ”tjänsten ej tillgänglig” användas.

4.   Om separata avgifter tas ut på ett eller flera av följande sätt ska betaltjänstleverantörer i kolumnen ”Avgift” för den tjänsten och på en egen rad ge en beskrivning av varje avgiftsbelagd händelse, kanal eller villkor (”typer av avgifter”):

a)

för olika avgiftsbelagda händelser inom samma tjänst, exempelvis en startavgift och efterföljande expeditionsavgifter för samma tjänst,

b)

för olika kanaler genom vilka samma tjänst begärs, nyttjas eller tillhandahålls, till exempel telefon, filial eller internet,

c)

beroende på om ett särskilt kriterium för samma tjänst har uppfyllts, exempelvis att ett minimi- eller maximibelopp för kreditöverföringar eller kontantuttag har överskridits.

Beskrivningen ska vara vänsterställd och avgiften ska vara högerställd.

5.   Om avgifter tas ut beroende på en kombination av olika typer av avgifter, såsom avgifter som skiljer sig åt beroende på kanal och därefter ytterligare separeras beroende på om ett visst tröskelvärde nås, ska betaltjänstleverantörerna förutom att tillämpa punkt 4 ge en högerställd beskrivning av varje typ av avgift.

Artikel 8

Presentation av paket med tjänster som utgör delunderlag för avgifter under underrubriken ”Allmänna kontotjänster”

1.   Om avgift för ett paket med betalkontotjänster tas ut som en del av avgifterna enligt underrubriken ”Allmänna kontotjänster, ska alla tjänster som ingår i paketet, oavsett om de ingår i den slutliga nationella förteckningen över de mest representativa betalkontotjänsterna som avses i artikel 3.5 i direktiv 2014/92/EU, anges i det avsnitt i tabellen som avser allmänna kontotjänster, i raden för paket med tjänster.

2.   Betaltjänstleverantörer ska lämna information om extraavgiften för eventuella tjänster som går utöver det antal tjänster som omfattas av paketet med tjänster, i enlighet med artikel 10.

3.   Om det totala antalet tjänster som omfattas av paketet med tjänster inte är begränsat ska betaltjänstleverantörer stryka förklaringen längst ner på raden ”Avgift för ytterligare tjänster än ovan angivna tas ut separat”.

4.   Hela raden om paket med tjänster ska strykas om ett paket med tjänster inte erbjuds tillsammans med kontot och när avgift för paketet med tjänster tas ut separat från avgifter för allmänna kontotjänster.

Artikel 9

Presentation av paket med tjänster för vilka avgift tas ut separat från avgifter under underrubriken ”Allmänna kontotjänster”

1.   Om en betaltjänstleverantör erbjuder ett paket med betalkontotjänster och avgift för paketet tas ut separat från eventuella avgifter under underrubriken ”Allmänna kontotjänster”, som avses i tabellen över tjänster och avgifter, ska betaltjänstleverantören lämna följande information i tabellen rörande paketet med tjänster:

a)

En förteckning över alla tjänster som ingår i paketet, oavsett om de ingår i den slutliga nationella förteckningen över de mest representativa betalkontotjänsterna som avses i artikel 3.5 i direktiv 2014/92/EU.

b)

Kvantiteten av varje tjänst som omfattas av paketavgiften, som kan vara antingen en siffra eller en uppgift om att antalet tjänster inte är begränsat.

c)

Paketavgiften, högerställd i kolumnen ”Avgift”.

2.   Om en avgift tas ut för paketet med regelbundna intervaller ska intervallerna visas vänsterställt i kolumnen ”Avgift”, och den totala årsavgiften ska visas på raden omedelbart under intervallerna, i fetstil och med lydelsen ”Total årlig avgift”.

3.   Betaltjänstleverantörer ska lämna information om extraavgiften för eventuella tjänster som går utöver det antal tjänster som omfattas av paketet med tjänster, i enlighet med artikel 10.

4.   Om det totala antalet tjänster i paketet inte är begränsat, ska betaltjänstleverantören stryka förklaringen längst ner i tabellen ”Avgift för ytterligare tjänster än ovan angivna tas ut separat”.

5.   Om mer än ett paket som faller under punkt 1 ingår i dokumentet med avgiftsinformation, ska betaltjänstleverantören lämna information enligt denna artikel för varje paket i en separat tabell och i tillämpliga fall ange varumärkesnamnet för paketet med tjänster.

6.   Betaltjänstleverantörerna ska stryka hela tabellen om ett paket med tjänster inte erbjuds tillsammans med kontot eller om avgift för paketet med tjänster tas ut som en del av avgiften för allmänna kontotjänster.

Artikel 10

Tabell över extraavgifter för tjänster som går utöver det antal tjänster som omfattas av paket med betalkontotjänster

1.   Betaltjänstleverantörerna ska i denna tabell lämna information om extraavgifter för alla tjänster som går utöver det antal tjänster som omfattas av ett sådant paket som avses i artiklarna 8 och 9 om sådan information inte anges i tabellen över tjänster och avgifter, eller om avgiften för tjänsten är en annan än den som anges i tabellen.

2.   Om betaltjänstleverantörer erbjuder mer än ett paket och den extraavgift som avses i punkt 1 varierar beroende på paket ska betaltjänstleverantörer förteckna de olika avgifterna separat för varje paket och i förekommande fall använda paketets varumärkesnamn.

3.   Betaltjänstleverantörerna ska när de fyller i tabellen i förekommande fall följa den presentation och den struktur som föreskrivs i denna förordning.

4.   Om ett dokument med avgiftsinformation inte innehåller information om paket med tjänster ska betaltjänstleverantörerna stryka den tabell som avses i punkt 1.

Artikel 11

Heltäckande kostnadsindikator

1.   Betaltjänstleverantörer ska i en separat tabell ange den heltäckande kostnadsindikator där den övergripande årliga kostnaden för betalkontot summeras, om så krävs enligt nationella bestämmelser.

2.   Om det enligt nationella bestämmelser inte åligger betaltjänstleverantörer att ange en heltäckande kostnadsindikator ska de stryka tabellen för den heltäckande kostnadsindikatorn.

Artikel 12

Namn på varumärken

Om ett varumärkesnamn används ska detta anges omedelbart efter namnet på tjänsten med det typsnitt som föreskrivs i artikel 1.2 d och inom hakparentes.

Artikel 13

Användning av elektroniska medel

1.   Om dokumentet med avgiftsinformation tillhandahålls elektroniskt får betaltjänstleverantörerna – under förutsättning att konsumenten samtidigt förses med en kopia av dokumentet med avgiftsinformation i linje med mallen i bilagan och ifylld i enlighet med artiklarna 2–12 – ändra mallen endast på följande sätt:

a)

Genom undantag från artikel 1.2 d öka teckenstorleken förutsatt att proportionerna alltjämt är desamma som de som anges i artikel 1.2.

b)

Om dimensionerna inom de elektroniska verktygen är sådana att flera tabeller eller kolumner gör dokumentet med avgiftsinformation svårläst, använda en enda kolumn eller en enda tabell, förutsatt att ordningsföljden för information, rubriker och underrubriker förblir densamma.

c)

Använda elektroniska verktyg, såsom så kallad layering eller popup-fönster, förutsatt att titeln på dokumentet med avgiftsinformation, den gemensamma symbolen, inledningen, rubriker och underrubriker är väl synliga och att informationens ordningsföljd förblir densamma.

2.   Användning av de elektroniska verktyg som avses i punkt 1 c får inte vara störande på ett sätt som gör att det avleder konsumentens uppmärksamhet från informationen i dokumentet med avgiftsinformation. Information som tillhandahålls genom layering eller popup-fönster ska begränsas till den information som avses i denna förordning.

Artikel 14

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 september 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 257, 28.8.2014, s. 214.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/32 av den 28 september 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder för en standardiserad unionsterminologi för de mest representativa betalkontotjänsterna (se sidan 3 i detta nummer av EUT).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).


BILAGA

Mall för dokument med avgiftsinformation

Image Text av bilden Image Text av bilden

Top