EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2273

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2273 av den 8 december 2017 om ändring av förordning (EG) nr 889/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll (Text av betydelse för EES. )

C/2017/8171

OJ L 326, 9.12.2017, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2273/oj

9.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 326/42


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/2273

av den 8 december 2017

om ändring av förordning (EG) nr 889/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (1), särskilt artikel 22.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 42 i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 (2), ändrad genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 836/2014 (3), får icke-ekologiskt uppfödda värphöns som är högst 18 veckor gamla i undantagsfall, på vissa villkor och när ekologiskt uppfödda värphöns inte finns att tillgå, införlivas med en enhet med ekologisk produktion fram till och med den 31 december 2017.

(2)

Det har inte funnits ekologiskt uppfödda värphöns i tillräcklig kvalitet eller kvantitet på unionsmarknaden för att tillfredsställa äggproducenternas behov. I syfte att ge mer tid att utveckla produktionen av ekologiska värphöns bör tidsfristen för att i undantagsfall tillämpa produktionsbestämmelser för användning av icke-ekologiskt uppfödda värphöns som är högst 18 veckor gamla förlängas till och med den 31 december 2018.

(3)

Enligt artikel 43 i förordning (EG) nr 889/2008, ändrad genom genomförandeförordning (EU) nr 836/2014, får i undantagsfall högst 5 % icke-ekologiskt proteinfoder användas för svin och fjäderfä under kalenderåren 2015, 2016 och 2017.

(4)

Det har inte funnits ekologiskt protein i tillräcklig kvalitet eller kvantitet på unionsmarknaden för att tillfredsställa näringsbehoven hos grisar och fjäderfä som föds upp på ekologiska jordbruksföretag. Produktionen av ekologiska proteingrödor ligger fortfarande efter efterfrågan. Det är därför lämpligt att förlänga möjligheten att i undantagsfall använda en begränsad andel icke-ekologiskt proteinfoder till den 31 december 2018.

(5)

Förordning (EG) nr 889/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för ekologisk produktion.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 889/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 42 b ska datumet ”den 31 december 2017” ersättas med ”den 31 december 2018”.

2.

I artikel 43 ska andra stycket ersättas med följande:

”För dessa arter ska den högsta tillåtna andelen av icke-ekologiskt proteinfoder per 12-månadersperiod vara 5 % för kalenderåret 2018.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 december 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 av den 5 september 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll (EUT L 250, 18.9.2008, s. 1).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 836/2014 av den 31 juli 2014 om ändring av förordning (EG) nr 889/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll (EUT L 230, 1.8.2014, s. 10).


Top