EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1469

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1469 av den 11 augusti 2017 om ett standardiserat presentationsformat för produktfaktablad för försäkringsprodukter (Text av betydelse för EES. )

C/2017/5544

OJ L 209, 12.8.2017, p. 19–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1469/oj

12.8.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 209/19


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/1469

av den 11 augusti 2017

om ett standardiserat presentationsformat för produktfaktablad för försäkringsprodukter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRODNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 av den 20 januari 2016 om försäkringsdistribution (1), särskilt artikel 20.9, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv (EU) 2016/97 ska utvecklare av skadeförsäkringsprodukter enligt förteckningen i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (2) upprätta ett standardiserat produktfaktablad för försäkringsprodukter, så att kunderna får nödvändig information om skadeförsäkringsprodukter enligt förteckningen i bilaga I till direktiv 2009/138/EG och därmed kan fatta ett välgrundat beslut.

(2)

I artikel 20.8 i direktiv (EU) 2016/97 anges vilken information produktfaktabladet för försäkringsprodukter ska innehålla.

(3)

För att ge konsumenterna produktinformation som är lättläst, lättbegriplig och jämförbara bör en gemensam utformning, struktur och format användas för presentation av den information som avses i artikel 20.8 i direktiv (EU) 2016/97 i det standardiserade produktfaktablad för försäkringsprodukter som avses i artikel 20.5 i det direktivet, bland annat genom användning av ikoner eller symboler. Eventuell information om tillägg och frivilliga försäkringar bör inte heller föregås av bockar, kryss eller utropstecken, och de uppgifter som ska anges produktfaktabladet för försäkringsprodukter bör i normala fall anges på två A4-sidor, men bör under inga omständigheter vara längre än tre A4-sidor.

(4)

Denna förordning grundar sig på de förslag till tekniska standarder för genomförande som Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) har lämnat till kommissionen.

(5)

I enlighet med artikel 20.9 i direktiv (EU) 2016/97 har Eiopa genomfört konsumenttester av ett standardiserat produktfaktablad för försäkringsprodukter och samrått med de nationella myndigheterna. Eiopa har också anordnat öppna offentliga samråd om de förslag till tekniska standarder för genomförande som den här förordningen grundas på, analyserat de potentiella kostnaderna och fördelarna samt begärt ett yttrande från den intressentgrupp för försäkring och återförsäkring som inrättas genom artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Försäkringsutvecklarens namn och företagslogotyp

1.   Namnet på utvecklaren av de skadeförsäkringsprodukter, den medlemsstat där utvecklaren är registrerad, dennes rättsliga status och, i förekommande fall, godkännandenummer ska följa omedelbart efter titeln ”Faktablad för försäkringsprodukter” överst på första sidan.

2.   Utvecklaren får ange företagets logotyp till höger om titeln.

Artikel 2

Hänvisning till fullständig information om produkten före och efter ingående av avtalet

Faktabladet för försäkringsprodukter ska tydligt upplysa om att komplett information om skadeförsäkringsprodukten före och efter ingående av avtalet finns att tillgå för kunden i andra dokument. Denna uppgift ska placeras omedelbart under namnet på tillverkaren av skadeförsäkringsprodukten.

Artikel 3

Längd

Faktabladet för försäkringsprodukter ska omfatta två A4-sidor vid utskrift. I undantagsfall, om mer utrymme behövs, får faktabladet för försäkringsprodukter maximalt omfatta tre A4-sidor vid utskrift. Om en utvecklare använder tre A4-sidor ska den, på begäran från den behöriga myndigheten, kunna belägga att mer utrymme behövts.

Artikel 4

Innehållets presentation och ordningsföljd

1.   Informationen i det försäkringsproduktfaktablad som avses i artikel 20.8 i direktiv (EU) 2016/97 ska presenteras i olika avsnitt och i enlighet med strukturen och layouten, rubrikerna och ordningsföljden i det standardiserade format som anges i bilagan till denna förordning, med en teckenstorlek med en x-höjd på minst 1,2 mm.

2.   Avsnittens längd kan variera beroende på den mängd information som ingår i varje avsnitt. Information om tillägg och frivilliga försäkringar ska inte föregås av bockar, kryss eller utropstecken.

3.   Om försäkringsproduktfaktabladet presenteras på ett annat varaktigt medium än papper, får storleken på de olika delarna i layouten justeras, förutsatt att det standardiserade presentationsformatets layout, rubriker och ordningsföljd bibehålls, liksom även de enskilda elementens relativa vikt och storlek.

4.   Om måtten för ett annat hållbart medium än papper är sådana att en layout med två kolumner inte är möjlig får en presentation med en enda kolumn användas, förutsatt att avsnittens ordningsföljd är följande:

a)

”Vilken typ av försäkring handlar det om?”

b)

”Vad ingår i försäkringen?”

c)

”Vad ingår inte i försäkringen?”

d)

”Finns det några begränsningar av vad försäkringen täcker?”

e)

”Var gäller försäkringen?”

f)

”Vilka är mina skyldigheter?”

g)

”När och hur ska jag betala?”

h)

”När börjar och slutar försäkringen gälla?”

i)

”Hur kan jag säga upp avtalet?”.

5.   Användning av digitala verktyg, inklusive presentationsskikt och poppuppfönster ska tillåtas, förutsatt att alla uppgifter som avses i artikel 20.8 i direktiv (EU) 2016/97 tillhandahålls i försäkringsproduktfaktabladets huvuddel, och att användningen av sådana verktyg inte avleder konsumentens uppmärksamhet från innehållet i huvuddokumentet.

Information som tillhandahålls via presentationsskikt och poppuppfönster ska inte omfatta marknadsföring eller reklam.

Artikel 5

Klarspråk

Faktabladet för försäkringsprodukter ska vara klart formulerat och underlätta kundernas förståelse av innehållet i handlingen, och ska fokusera på viktig information som kunderna behöver för att fatta välgrundade beslut. Jargong ska undvikas.

Artikel 6

Rubriker och den information de omfattar

1.   Avsnitten i faktabladet för försäkringsprodukter ska ha följande rubriker, som ska omfatta följande uppgifter:

a)

Uppgifter om typ av försäkring enligt artikel 20.8 a i direktiv (EU) 2016/97 ska anges under rubriken ”Vilken typ av försäkring handlar det om?” högst upp i dokumentet.

b)

Uppgifter om de huvudsakliga risker som försäkringen täcker, enligt artikel 20.8 b i direktiv (EU) 2016/97, ska anges under rubriken ”Vad ingår i försäkringen?”. Varje uppgift som anges i detta avsnitt ska föregås av en grön ”bock”- eller ”kryss”-symbol.

c)

Uppgifter om försäkringsbeloppet enligt artikel 20.8 b i direktiv (EU) 2016/97 ska anges under rubriken ”Vad ingår i försäkringen?”.

d)

Uppgifter om eventuellt geografiskt tillämpningsområde enligt artikel 20.8 b i direktiv (EU) 2016/97 ska anges under rubriken ”Var gäller försäkringen?”. Varje uppgift som anges i detta avsnitt ska föregås av en blå ”bock”- eller ”kryss”-symbol.

e)

Uppgifter om en sammanfattning av undantagna risker enligt artikel 20.8 b i förordning (EU) 2016/97 ska anges under rubriken ”Vad ingår inte i försäkringen?”. Varje uppgift som anges i detta avsnitt ska föregås av en röd ”X”-symbol.

f)

Uppgifter om de viktigaste undantagen enligt artikel 20.8 d i direktiv (EU) 2016/97 ska anges under rubriken ”Finns det några begränsningar av vad försäkringen täcker?”. Varje uppgift som anges i detta avsnitt ska föregås av en orange utropstecken-symbol.

g)

Uppgifter om de relevanta skyldigheter som avses i leden e, f och g i artikel 20.8 i direktiv (EU) 2016/97 ska ingå under rubriken ”Vilka är mina skyldigheter?”.

h)

Uppgifter om hur premier ska betalas och premieperioder enligt artikel 20.8 c i direktiv (EU) 2016/97 ska ingå under rubriken ”När och hur ska jag betala?”.

i)

Uppgifter om avtalsvillkor enligt artikel 20.8 h i direktiv (EU) 2016/97 ska ingå under rubriken ”När börjar och slutar försäkringen gälla?”.

j)

Uppgifter om hur avtalet kan sägas upp enligt artikel 20.8 i i direktiv (EU) 2016/97 ska ingå under rubriken ”Hur kan jag säga upp avtalet?”.

2.   Underrubriker får användas vid behov.

Artikel 7

Användning av ikoner

1.   Varje avsnitt ska dessutom föregås av ikoner som visuellt anger innehållet i respektive avsnitt, enligt följande:

a)

Uppgifter om de huvudsakliga risker som försäkringen täcker, enligt artikel 20.8 b i direktiv (EU) 2016/97 ska föregås av en ikon föreställande ett paraply, som ska vara vitt på grön bakgrund eller grönt på vit bakgrund.

b)

Uppgifter om geografiskt tillämpningsområde enligt artikel 20.8 b i direktiv (EU) 2016/97 ska föregås av en ikon föreställande en jordglob, som ska vara vit på blå bakgrund eller blå på vit bakgrund.

c)

Uppgifter om undantagna risker enligt artikel 20.8 b i förordning (EU) 2016/97 ska föregås av en ikon föreställande ett ”X” i en triangel, som ska vara vitt på röd bakgrund eller rött på vit bakgrund.

d)

Uppgifter om de viktigaste undantagen enligt artikel 20.8 d i direktiv (EU) 2016/97 ska föregås av ett utropstecken (”!”) i en triangel, som ska vara vitt på orange bakgrund eller orange på vit bakgrund

e)

Uppgifter om skyldigheter då avtalet börjar gälla, under avtalets löptid och i fall av krav på ersättning enligt artikel 20.8 leden e, f respektive g i direktiv (EU) 2016/97 ska föregås av en ikon med ett handslag, som ska vara vitt på grön bakgrund eller grönt på vit bakgrund.

f)

Uppgifter om hur premier ska betalas och premieperioder enligt artikel 20.8 c i direktiv (EU) 2016/97 ska föregås av en ikon med mynt, som ska vara vita på gul bakgrund eller gula på vit bakgrund.

g)

Uppgifter om avtalsvillkor enligt artikel 20.8 h i direktiv (EU) 2016/97 ska föregås av en ikon med ett timglas, som ska vara vitt på blå bakgrund eller blått på vit bakgrund.

h)

Uppgifter om hur avtalet kan sägas upp enligt artikel 20.8 i i direktiv (EU) 2016/97 ska föregås av en ikon med en öppen handflata på en sköld, som ska vara vit på svart bakgrund eller svart på vit bakgrund.

2.   Alla ikoner ska visas på ett sätt som är förenligt med det standardiserade presentationsformatet i bilagan.

3.   De ikoner som avses i punkt 1 och 2 får visas i svartvitt om försäkringsproduktfaktabladet skrivits ut eller fotokopierats i svartvitt.

Artikel 8

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 augusti 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 26, 2.2.2016, s. 19.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 48).


BILAGA

Image


Top