EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1467

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1467 av den 11 augusti 2017 om ändring av förordning (EU) nr 1255/2010 vad gäller importtullkvoter för ”baby beef”-produkter med ursprung i Kosovo (Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring. )

C/2017/5501

OJ L 209, 12.8.2017, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; tyst upphävande genom 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1467/oj

12.8.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 209/13


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/1467

av den 11 augusti 2017

om ändring av förordning (EU) nr 1255/2010 vad gäller importtullkvoter för ”baby beef”-produkter med ursprung i Kosovo (*1)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 187 första stycket led b, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EU) nr 1255/2010 (2) fastställs utförliga föreskrifter för tillämpningen av importtullkvoter för ”baby beef”-produkter.

(2)

I rådets förordning (EG) nr 1215/2009 (3) fastställs en årlig importtullkvot på 475 ton för ”baby beef”-produkter med ursprung i Kosovos tullområde (*1).

(3)

Kommissionen antog genomförandeförordning (EU) nr 374/2012 (4) varigenom förordning (EU) nr 1255/2010 ändrades för att öppna och föreskriva förvaltning av den årliga importtullkvoten för ”baby beef”-produkter med ursprung i Kosovo (*1).

(4)

Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Kosovo (*1), å andra sidan (nedan kallat avtalet) ingicks på Europeiska unionens vägnar av rådet genom beslut (EU) 2016/342 (5) och är den nya rättsakt som styr handelsförbindelserna med Kosovo (*1). I artikel 28.3 i avtalet fastställs en tullkvot på 475 ton för ”baby beef”-produkter med ursprung i Kosovos tullområde (*1). Till följd av det angavs den tullkvot för ”baby beef”-produkter som föreskrevs i artikel 3.2 första stycket i förordning (EG) nr 1215/2009 till noll ton genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1464 (6).

(5)

Förordning (EU) nr 1255/2010 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Fält 8 i bilaga VIIa till förordning (EU) nr 1255/2010 ska ersättas med följande:

”8.

Jag, undertecknad, …intygar på det utfärdande organets vägnar (fält 9) att de ovan beskrivna varorna har genomgått sundhetskontroll i …, i enlighet med bifogade veterinärintyg av den …, har sitt ursprung i och kommer från Kosovo (*2) och exakt överensstämmer med den definition som anges i bilaga II till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Kosovo (*2), å andra sidan (EUT L 71, 16.3.2016, s. 3).”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 augusti 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(*1)  Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 1255/2010 av den 22 december 2010 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för importtullkvoter för ”baby beef”-produkter med ursprung i Bosnien och Hercegovina, Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Serbien och Kosovo * (EUT L 342, 28.12.2010, s. 1).

(3)  Rådets förordning (EG) nr 1215/2009 av den 30 november 2009 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess (EUT L 328, 15.12.2009, s. 1).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 374/2012 av den 26 april 2012 om ändring av förordning (EU) nr 1255/2010 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för importtullkvoter för ”baby beef”-produkter med ursprung i Bosnien och Hercegovina, Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro och Serbien (EUT L 118, 3.5.2012, s. 1).

(5)  Rådets beslut (EU) 2016/342 av den 12 februari 2016 om ingående på unionens vägnar av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Kosovo *, å andra sidan (EUT L 71, 16.3.2016, s. 1).

(6)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1464 av den 2 juni 2017 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 vad gäller handelsmedgivanden som beviljats Kosovo * som följer på ikraftträdandet av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Kosovo, å andra sidan (se sidan 1 i detta nummer av EUT).

(*2)  Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.


Top