EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1263

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1263 av den 12 juli 2017 om uppdatering av den förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse som fastställs i genomförandeförordning (EU) 2016/1141 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014

C/2017/4755

OJ L 182, 13.7.2017, p. 37–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1263/oj

13.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 182/37


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/1263

av den 12 juli 2017

om uppdatering av den förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse som fastställs i genomförandeförordning (EU) 2016/1141 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter (1), särskilt artikel 4.1 och 4.2, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1141 (2) fastställs en förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse, vilken ska uppdateras när det är lämpligt, i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EU) nr 1143/2014.

(2)

Kommissionen har på grundval av tillgängliga belägg och de riskbedömningar som utförts i enlighet med artikel 5.1 i förordning (EU) nr 1143/2014 fastställt att samtliga kriterier i artikel 4.3 i förordningen är uppfyllda för följande invasiva främmande arter: Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766, Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb., Asclepias syriaca L., Elodea nuttallii (Planch.) St. John, Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel, Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, Impatiens glandulifera Royle, Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus, Myriophyllum heterophyllum Michaux, Nyctereutes procyonoides Gray, 1834, Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766, Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

(3)

Kommissionen har konstaterat att för alla dessa invasiva främmande arter har vederbörlig hänsyn tagits till alla aspekter som anges i artikel 4.6 i förordning (EU) nr 1143/2014.

(4)

Några medlemsstater har för avsikt att ansöka om kommissionens godkännande av fortsatt uppfödning av Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 i enlighet med artikel 9 i förordning (EU) nr 1143/2014 och som skäl anföra tvingande hänsyn till allmänintresset av social och ekonomisk karaktär. Mot denna bakgrund bör införandet av denna art i unionsförteckningen omfattas av en övergångsperiod för att förfarandet enligt artikel 9 i förordningen ska kunna slutföras innan förtecknandet av arten får verkan.

(5)

Efter antagandet av genomförandeförordning (EU) 2016/1141 har de KN-nummer som fastställs i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (3) uppdaterats, och de senaste ändringarna har fastställts i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1821 (4). Genomförandeförordning (EU) 2016/1141 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för invasiva främmande arter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till genomförandeförordning (EU) 2016/1141 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 juli 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 317, 4.11.2014, s. 35.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1141 av den 13 juli 2016 om antagande av en förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 (EUT L 189, 14.7.2016, s. 4).

(3)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1821 av den 6 oktober 2016 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EUT L 294, 28.10.2016, s. 1).


BILAGA

Bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1141 ska ändras på följande sätt:

1.

I tabellen med förteckningen över invasiva främmande arter av unionsbetydelse ska följande arter föras in i alfabetisk ordning:

Art

KN-nummer för levande exemplar

KN-nummer för delar med reproduktionsförmåga

Kategorier av förknippade varor

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766

ex ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (befruktade ägg för inkubering)

 

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

12

Asclepias syriaca L.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

7

Elodea nuttallii (Planch.) St. John

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

 

Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

 

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

 

Impatiens glandulifera Royle

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

 

Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

7, 12

Myriophyllum heterophyllum Michaux

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

 

Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 (*1)

ex ex 0106 19 00

 

Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766

ex ex 0106 19 00

 

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

 

2.

I anmärkningarna till tabellen för kolumn iv ska följande punkt läggas till:

”12.

ex 2309 90: Foderberedningar för fåglar”.

3.

Alla hänvisningar i bilagan till KN-nummer ”0301 99 18” ska ersättas med ”0301 99 17”.

4.

Alla hänvisningar i bilagan till KN-nummer ”0306 24 80” ska ersättas med ”0306 33 90”.

5.

Alla hänvisningar i bilagan till KN-nummer ”0306 29 10” ska ersättas med ”0306 39 10”.

6.

Alla hänvisningar i bilagan till KN-nummer ”0602 90 49” ska ersättas med ”0602 90 46 eller 0602 90 48”.


(*1)  Införandet av Nyctereutes procyonoides Gray, 1834, ska gälla från och med den 2 februari 2019.”


Top