EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22016D1436

Beslut nr 1/2016 av associeringskommittén EU–Jordanien av den 19 juli 2016 om ändring av bestämmelserna i protokoll 3 till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, vad gäller definitionen av begreppet ursprungsprodukter och förteckningen över den bearbetning eller behandling som ska utföras på icke-ursprungsmaterial för att vissa produktkategorier som tillverkas i särskilda utvecklingszoner och industriområden i Jordanien och som har samband med skapande av sysselsättning bland syriska flyktingar och jordaner, ska få ursprungsstatus [2016/1436]

OJ L 233, 30.8.2016, p. 6–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1436/oj

30.8.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 233/6


BESLUT nr 1/2016 AV ASSOCIERINGSKOMMITTÉN EU–JORDANIEN

av den 19 juli 2016

om ändring av bestämmelserna i protokoll 3 till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, vad gäller definitionen av begreppet ursprungsprodukter och förteckningen över den bearbetning eller behandling som ska utföras på icke-ursprungsmaterial för att vissa produktkategorier som tillverkas i särskilda utvecklingszoner och industriområden i Jordanien och som har samband med skapande av sysselsättning bland syriska flyktingar och jordaner, ska få ursprungsstatus [2016/1436]

ASSOCIERINGSKOMMITTÉN EU–JORDANIEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, (nedan kallat avtalet), särskilt artikel 94 i avtalet och artikel 39 i protokoll 3 till avtalet, och

av följande skäl:

(1)

Hashemitiska konungariket Jordanien (nedan kallat Jordanien) lade fram förslag till det internationella samfundet om en helhetsstrategi för ekonomisk hantering av den syriska flyktingkrisen och begärde den 12 december 2015 som en del av detta initiativ uttryckligen en uppmjukning av de ursprungsregler som tillämpas enligt avtalet i syfte att stärka Jordaniens export till unionen och skapa ytterligare möjligheter till sysselsättning, särskilt för syriska flyktingar och jordanier.

(2)

Inom ramen för den internationella konferensen om stöd till Syrien och regionen, som hölls i London den 4 februari 2016, förklarade Jordanien sin avsikt att främja deltagande av syriska flyktingar i den formella arbetsmarknaden i Jordanien och att i detta sammanhang skapa 50 000 arbetstillfällen för syriska flyktingar inom ett år efter konferensen och som ett övergripande mål att öka denna andel till omkring 200 000 arbetstillfällen under de kommande åren.

(3)

En tillfällig uppmjukning av de tillämpliga ursprungsreglerna skulle göra det möjligt för vissa varor som framställts i Jordanien att omfattas av mindre stränga ursprungsregler med sikte på fastställande av förmånsbehandling vid import till unionen än som annars hade varit fallet. Denna tillfälliga uppmjukning av de tillämpliga ursprungsreglerna skulle ingå i unionens stöd till Jordanien i samband med Syrienkrisen och med målet att minska de kostnader det innebär att ta emot ett stort antal syriska flyktingar.

(4)

Unionen anser att den begärda uppmjukningen av ursprungsreglerna skulle bidra till det övergripande målet att skapa omkring 200 000 arbetstillfällen för syriska flyktingar.

(5)

Uppmjukningen av ursprungsreglerna skulle omfattas av vissa villkor i syfte att säkerställa att vinsten går till de exportörer som bidrar till Jordaniens insatser för att anställa syriska flyktingar.

(6)

Bilagan till detta beslut omfattar varor som producerats i anläggningar i särskilda utvecklingszoner och industriområden i Jordanien och som bidrar till skapande av sysselsättning bland syriska flyktingar och den jordanska befolkningen.

(7)

Syftet med initiativet är att stimulera handel och investeringar i dessa utvecklingszoner och industriområden och därmed bidra till förbättrade ekonomiska möjlighet och sysselsättningsmöjligheter för syriska flyktingar och den jordanska befolkningen.

(8)

Bilaga II till protokoll 3 till avtalet bör därför kompletteras för att specificera en förteckning över den bearbetning eller behandling som ska utföras på icke-ursprungsmaterial för att sådana produkter ska få ursprungsstatus. Denna kompletterande förteckning över bearbetning eller behandling bör grundas på de ursprungsregler som tillämpas av unionen för import från de minst utvecklade länderna inom ramen för det allmänna preferenssystemets ”Allt utom vapen”-initiativ.

(9)

Det bör finnas en möjlighet att tillfälligt upphäva tillämpningen av bilagan till detta beslut om upprättandet av en kompletterande förteckning över bearbetning eller behandling i förhållande till en specifik produktionsanläggning, om de villkor som anges i artikel 1.1 i bilagan till detta beslut inte uppfylls vid denna anläggning.

(10)

Det bör också finnas en möjlighet att tillfälligt upphäva tillämpningen av bilagan till detta beslut med avseende på varje sådan produkt som avses i artikel 2 i bilagan, om den importeras i sådana ökade mängder och under sådana omständigheter att importen orsakar, eller hotar att orsaka, allvarlig skada för unionens tillverkare av liknande eller direkt konkurrerande produkter inom hela eller en del av unionens territorium eller allvarliga störningar inom någon sektor av unionens ekonomi i enlighet med artiklarna 24 och 26 i avtalet.

(11)

Detta beslut bör gälla under en begränsad period som är tillräckligt lång för att ge incitament till ytterligare investeringar och skapande av sysselsättning och bör därför upphöra att gälla den 31 december 2026. Unionen och Jordanien kommer att genomföra en halvtidsöversyn i enlighet med artikel 1.7 i bilagan till detta beslut, samt kommer eventuellt att ändra bilagan till detta beslut genom ett beslut av associeringskommittén på grundval av erfarenheterna från genomförandet av detta beslut.

(12)

Om Jordanien uppnår sitt mål som fastställdes inom ramen för den internationella konferensen den 4 februari 2016 att skapa omkring 200 000 arbetstillfällen för syriska flyktingar, skulle det utgöra ett viktigt steg i genomförandet av detta beslut, varvid unionen och Jordanien kommer överväga att ytterligare förenkla denna stödåtgärd. Detta skulle kräva en ändring av bilagan till detta beslut genom ett beslut av associeringskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till protokoll 3 till avtalet, som innehåller en förteckning över den bearbetning eller behandling som ska utföras på icke-ursprungsmaterial för att den tillverkade produkten ska få ursprungsstatus, ska ändras och kompletteras av bilaga II a till protokoll 3 till avtalet, som återfinns i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

I bilaga II a till protokoll 3 till avtalet, som återfinns i bilagan till detta beslut, anges villkoren för tillämpning och förteckningen över den bearbetning eller behandling som ska utföras på icke-ursprungsmaterial för att den produkt som tillverkas i specifika geografiska områden kopplade till ytterligare anställning av syriska flyktingar ska få ursprungsstatus.

Artikel 3

Bilagan ska utgöra en integrerad del av detta beslut.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas av associeringskommittén.

Det ska tillämpas till och med den 31 december 2026.

Upprättat i Amman den 19 juli 2016.

För associeringskommittén EU-Jordanien

S. AL-KHARABSHEH


BILAGA

”BILAGA II a

TILLÄGG TILL FÖRTECKNING ÖVER DEN BEARBETNING ELLER BEHANDLING AV ICKE-URSPRUNGSMATERIAL SOM KRÄVS FÖR ATT DEN TILLVERKADE PRODUKTEN SKA FÅ URSPRUNGSSTATUS

Artikel 1

Gemensamma bestämmelser

A.   Definition av ursprung.

1.

För de produkter som förtecknas i artikel 2 får följande regler även gälla i stället för reglerna i bilaga II till protokoll 3, under förutsättning att produkterna uppfyller följande villkor:

a)

Den bearbetning eller behandling som ska utföras på icke-ursprungsmaterial för att sådana produkter ska få ursprungsstatus äger rum i anläggningar i någon av följande utvecklingszoner och industriområden: Alhussein Bin Abdullah II Industrial City – Alkarak, Aljeeza Industrial Area – Amman, Alqastal Industrial Area – Amman, Al Quwayrah Industrial Area- Aqaba, Al Tajamuat Industrial City- Sahab, Dulail Industrial City- Zarqa, El-Hashmieh Industrial Area- Zarqa, El-Ressaiefeh Industrial Areas- Zarqa, El-Sukhneh Industrial Area- Zarqa, Irbid Development Zone och Irbid Alhassan Industrial City, King Abdullah II Bin Alhussein City- Sahab, King Hussein Bin Talal Development Zone- Mafraq (inklusive Mafraq Industrial City), Ma'an Development Zone- Ma'an, Marka Industrial Area- Amman, Muwaqqar Industrial City- Amman, Wadi El-Eisheh Industrial Area- Zarqa, och

b)

den totala arbetsstyrkan vid varje produktionsanläggning som är belägen i dessa utvecklingszoner och industriområden där sådana produkter bearbetas eller behandlas rymmer en andel syriska flyktingar som motsvarar minst 15 % under det första och andra året efter ikraftträdandet av denna bilaga och minst 25 % från och med början av det tredje året efter ikraftträdandet av denna bilaga. Den relevanta andelen ska beräknas när som helst efter det att denna bilaga har trätt i kraft och därefter årligen varvid hänsyn ska tas till antalet syriska flyktingar som anställs i formella och anständiga arbeten och på heltidsbasis, och som har erhållit ett arbetstillstånd med en giltighetstid på minst tolv månader i enlighet med tillämplig lagstiftning i Jordanien.

2.

Jordaniens behöriga myndigheter ska kontrollera att de villkor som anges i punkt 1 uppfylls, bevilja en exportör av produkter som uppfyller dessa villkor ett tillståndsnummer och ska omedelbart återkalla detta tillståndsnummer om villkoren inte längre uppfylls.

B.   Ursprungsintyg

3.

Ett ursprungsintyg som utfärdats enligt denna bilaga ska innehålla följande förklaring på engelska: Derogation – Annex II(a) of Protocol 3 – name of the Development Zone or industrial area and authorisation number granted by the competent authorities of Jordan.

C.   Administrativt samarbete

4.

När tullmyndigheterna i Jordanien i enlighet med artikel 33.5 i detta protokoll, i dess lydelse enligt beslut nr 1/2006 av associeringsrådet EU–Jordanien (1) meddelar resultaten av kontrollen till Europeiska kommissionen eller de tullmyndigheter i medlemsstaterna i Europeiska unionen (nedan kallade medlemsstaterna) som begärt kontrollen, ska de ange att de varor som förtecknas i artikel 2 uppfyller de villkor som anges i punkt 1.

5.

Om kontrollförfarandet eller andra tillgängliga uppgifter tyder på att villkoren i punkt 1 inte uppfylls, ska Jordanien på eget initiativ eller på begäran av Europeiska kommissionen eller tullmyndigheterna i medlemsstaterna göra lämpliga undersökningar eller se till att sådana undersökningar görs med vederbörlig skyndsamhet, så att sådana överträdelser avslöjas och förhindras. För detta ändamål får Europeiska kommissionen eller tullmyndigheterna i medlemsstaterna delta i undersökningarna.

D.   Rapportering, övervakning och översyn

6.

Varje år efter det att denna bilaga trätt i kraft ska Jordanien lämna en rapport till Europeiska kommissionen om tillämpningen och effekterna av denna bilaga, inklusive produktions- och exportstatistik på 8-siffrig nivå eller med så hög noggranhet som finns tillgänglig, och en lista över de företag som bedriver tillverkning i utvecklingszonerna och industriområdena med uppgift om andelen syriska flyktingarna som var och en anställde på årsbasis. Parterna ska gemensamt se över dessa rapporter och eventuella frågor som rör genomförandet och övervakningen av denna bilaga inom ramen för de befintliga organ som inrättats inom ramen för associeringsavtalet och i synnerhet i underkommittén för industri, handel och tjänster. Parterna ska också överväga möjligheten att involvera relevanta internationella organisationer i övervakningen såsom Internationella arbetsorganisationen och Världsbanken.

7.

Fyra år efter det att denna bilaga har trätt i kraft ska parterna göra en halvtidsöversyn för att avgöra om eventuella ändringar bör göras mot bakgrund av de lärdomar som dragits mot bakrund av genomförandet av denna bilaga och hur konflikten i Syrien utvecklas. På grundval av denna halvtidsöversyn får associeringskommittén överväga eventuella ändringar av denna bilaga.

8.

När Jordanien uppnår sitt mål att underlätta ett ökat deltagande av syriska flyktingar i den formella arbetsmarknaden genom att utfärda totalt cirka 200 000 arbetstillstånd till syriska flyktingar ska parterna överväga att ytterligare förenkla bestämmelserna i denna bilaga. Associeringskommittén får ändra denna bilaga för detta ändamål.

E.   Tillfälligt upphävande

9.

a)

Unionen får hänskjuta ärendet till associeringskommittén om unionen anser att det inte finns tillräckliga bevis för att Jordanien eller en särskild produktionsanläggning uppfyller de villkor som anges i punkt 1. I hänskjutandet ska det fastställas huruvida underlåtenheten att iaktta de villkor som anges i punkt 1 hänför sig till Jordanien eller en särskild produktionsanläggning.

b)

Om associeringskommittén, inom 90 dagar efter det att ärendet har hänskjutits till denna, underlåter att ange att de villkor som anges i punkt 1 iakttas eller underlåter att ändra denna bilaga, ska tillämpningen av denna bilaga tillfälligt upphävas. Varaktigheten hos det tillfälliga upphävandet ska vara den som fastställs i unionens hänskjutande till associeringskommittén.

c)

Associeringskommittén får också besluta att förlänga den 90-dagarsperiod vid vars utgång det tillfälliga upphävandet ska få verkan om associeringsrådet har underlåtit att vidta någon av de åtgärder som beskrivs i led b inom den förlängda tidsperioden.

d)

Tillämpningen av denna bilaga får återupptas om associeringskommittén beslutar detta.

e)

I händelse av ett tillfälligt upphävande ska denna bilaga fortsätta att gälla för en period av 4 månader för varor som är under transitering eller i tillfällig lagring i tullager eller i frizoner i unionen, på dagen för det tillfälliga upphävandet av bilagan och för vilka ett ursprungsbevis har upprättats i enlighet med bestämmelserna i denna bilaga före dagen för tillfälligt upphävande.

F.   Skyddsmekanism

10.

Om importen av en produkt som förtecknas i artikel 2 som omfattas av denna bilaga ökar så mycket och sker under sådana förhållanden att den förorsakar eller riskerar att förorsaka allvarlig skada för unionens tillverkare av liknande eller direkt konkurrerande produkter inom hela eller en del av unionens territorium eller allvarliga störningar inom någon sektor av unionens ekonomi, i enlighet med artiklarna 24 och 26 i avtalet, får unionen hänskjuta ärendet till associeringskommittén. Om associeringskommittén inom 90 dagar efter det att ärendet har hänskjutits till denna, underlåter att anta ett beslut om att förhindra sådan allvarlig skada eller risk för allvarlig skada eller allvarliga störningar, eller om inte någon annan tillfredsställande lösning nås, ska tillämpningen av denna bilaga tillfälligt upphävas med avseende på den produkten fram till dess att associeringskommittén antar ett beslut i vilket det fastställs att störningarna har upphört eller till dess att en tillfredsställande lösning har nåtts av parterna och anmäls till associeringskommittén.

G.   Ikraftträdande och tillämpning

11.

Denna bilaga ska tillämpas från och med dagen för ikraftträdandet av det beslut av associeringkommittén till vilken den är knuten och till och med den 31 december 2026.

Artikel 2

Förteckning över produkter och erfordrad behandling och bearbetning

Förteckningen över de produkter som omfattas av denna bilaga och de bestämmelser om behandling och bearbetning som kan användas som alternativ till dem som förtecknas i bilaga II återges nedan.

Bilaga I till protokoll 3 till avtalet, som innehåller inledande anmärkningar till förteckningen i bilaga II till protokoll 3 till avtalet gäller i tillämpliga delar med avseende på förteckningen nedan, med förbehåll för följande ändringar:

 

I anmärkning 5.2 ska följande råvaror läggas till i andra stycket:

Glasfibrer.

Metallfibrer.

 

Anmärkning 7.3 ska ersättas med följande:

I fråga om tulltaxenumren ex 2707 och 2713 ska enkel behandling såsom rengöring, dekantering, avsaltning, vattenseparering, filtrering, färgning, märkning, uppnående av ett visst svavelinnehåll genom blandning av produkter med olika svavelhalt eller någon kombination av dessa eller liknande behandlingar inte medföra ursprungsstatus.

ex kapitel 25

Salt; svavel; jord och sten; gips, kalk och cement med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2519

Krossat naturligt magnesiumkarbonat (magnesit) i hermetiskt förslutna behållare och magnesiumoxid, även rent, annat än smält magnesia eller dödbränd (sintrad) magnesia

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit) får dock användas

ex kapitel 27

Mineraliska bränslen, mineraloljor och destillationsprodukter av dessa; bituminösa ämnen; mineralvaxer; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2707

Oljor som liknar mineraloljor och i vilka de aromatiska beståndsdelarnas vikt överstiger de icke-aromatiska beståndsdelarnas vikt, framställda genom destillation av högtemperaturtjära från stenkol, som ger mer än 65 volymprocent destillat vid en temperatur på upp till 250 °C (inklusive blandningar av bensin [petroleum spirit] och bensen), avsedda att användas som drivmedel eller bränsle

Raffinering och/eller någon eller några andra särskilda processer (2)

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

2710

Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, andra än råolja; produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, innehållande som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral; avfallsoljor

Raffinering och/eller någon eller några andra särskilda processer (3)

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

2711

Petroleumgaser och andra gasformiga kolväten

Raffinering och/eller någon eller några andra särskilda processer

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

2712

Vaselin; paraffin, mikrovax, slack wax, ozokerit, montanvax (lignitvax), torvvax, andra mineralvaxer och liknande produkter erhållna genom syntes eller genom andra processer, även färgade

Raffinering och/eller någon eller några andra särskilda processer (3)

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

2713

Petroleumkoks, petroleumbitumen (asfalt) och andra återstoder från oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

Raffinering och/eller någon eller några andra särskilda processer (2)

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 28

Oorganiska kemikalier; organiska och oorganiska föreningar av ädla metaller, av sällsynta jordartsmetaller, av radioaktiva grundämnen och av isotoper; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2811

Svaveltrioxid

Tillverkning utgående från svaveldioxid

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2840

Natriumperborat

Tillverkning utgående från dinatriumtetraboratpentahydrat

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

2843

Ädla metaller i kolloidal form; oorganiska och organiska föreningar av ädla metaller, även inte kemiskt definierade; amalgamer av ädla metaller

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, även annat material enligt nummer 2843

ex 2852

Kvicksilverföreningar av inre etrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst Värdet av allt använt material enligt nr 2909 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

 

Kvicksilverföreningar av nukleinsyror och salter av nukleinsyror, även inte kemiskt definierade; andra heterocykliska föreningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst Värdet av allt använt material enligt nr 2852 , 2932 , 2933 och 2934 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 29

Organiska kemikalier; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2905

Metallalkoholater av alkoholer enligt detta HS-nummer och av etanol; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, även annat material enligt nummer 2905 . Metallalkoholater enligt detta nummer får dock användas, om deras totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik,

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

2905 43 ; 2905 44 ; 2905 45

Mannitol; D-glucitol (sorbitol); Glycerol

Tillverkning utgående från material enligt vilket undernummer som helst, utom material enligt samma undernummer som produkten Material enligt samma undernummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik,

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

2915

Mättade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst Värdet av allt använt material enligt nr 2915 och 2916 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2932

Inre etrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst Värdet av allt använt material enligt nr 2909 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

 

Cykliska acetaler och inre hemiacetaler, samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

2933

Heterocykliska föreningar med enbart kväve som heteroatom(er)

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst Värdet av allt använt material enligt nr 2932 och 2933 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

2934

Nukleinsyror och salter av nukleinsyror, även inte kemiskt definierade; andra heterocykliska föreningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst Värdet av allt använt material enligt nr 2932 , 2933 och 2934 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 31

Gödselmedel

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 32

Garvämnes- och färgämnesextrakter; garvsyror och garvsyraderivat; pigment och andra färgämnen; lacker och andra målningsfärger; kitt och andra tätnings- och utfyllningsmedel; tryckfärger, bläck och tusch

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 33

Eteriska oljor och resinoider; parfymerings-, skönhets- och kroppsvårdsmedel; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3301

Eteriska oljor (även avterpeniserade), inbegripet concretes och absolutes; resinoider; extraherade oleoresiner; koncentrat av eteriska oljor i fett, icke flyktig olja, vax e.d., erhållna genom s.k. enfleurage eller maceration; terpenhaltiga biprodukter erhållna vid avterpenisering av eteriska oljor; vatten från destillation av eteriska oljor och vattenlösningar av sådana oljor

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, även material ur en annan ”grupp” (4) enligt detta nummer. Material enligt samma grupp som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 34

Tvål och såpa, organiska ytaktiva ämnen, tvättmedel, smörjmedel, konstgjorda vaxer, beredda vaxer, puts- och skurmedel, ljus och liknande artiklar, modelleringspastor, så kallad dentalvax samt dentalpreparat på basis av gips; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3404

Konstgjorda vaxer och beredda vaxer

Baserade på paraffin, petroleumvax, vaxer erhållna ur bituminösa mineraler, slack wax eller scale wax

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst

Kapitel 35

Proteiner; modifierad stärkelse; lim och klister; enzymer

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, och vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 37

Varor för foto- eller kinobruk

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 38

Diverse kemiska produkter med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3803

Raffinerad tallolja

Raffinering av rå tallolja

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3805

Sulfatterpentin, renad

Rening genom destillation eller raffinering av rå sulfatterpentin

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

3806 30

Estrar bildade av hartssyror och glycerol eller annan polyol

Tillverkning utgående från hartssyror

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3807

Trätjära (vegetabiliskt beck)

Destillation av trätjära

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

3809 10

Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat (t.ex. glättmedel och betmedel), av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: På basis av stärkelse eller stärkelseprodukter

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

3823

Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering; tekniska fettalkoholer

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, även annat material enligt nummer 3823

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

3824 60

Sorbitol, annan än sorbitol enligt undernummer 2905 44

Tillverkning utgående från material enligt vilket undernummer som helst, utom material enligt samma undernummer som produkten och material enligt undernummer 2905 44 . Material enligt samma undernummer som produkten får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik,

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 39

Plast och plastvaror; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten.

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3907

Sampolymerer, framställda från polykarbonater samt av akrylnitril, butadien och styren (ABS)

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik (5)

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

 

Polyester

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

tillverkning utgående från polykarbonat av tetrabrombifenol A

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3920

Duk eller film av jonomer

Tillverkning utgående från ett termoplastiskt partiellt salt utgörande en sampolymer av eten och metakrylsyra delvis neutraliserad med metalljoner, huvudsakligen zink och natrium

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3921

Metallbelagda folier av plastmaterial

Tillverkning utgående från högtransparenta folier av polyester med en tjocklek på mindre än 23 my (6)

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 40

Gummi och gummivaror; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

4012

Regummerade eller begagnade däck, andra än massivdäck, av gummi; massivdäck, slitbanor samt fälgband, av gummi:

 

 

Regummerade däck (även massivdäck och s.k. slanglösa däck) av gummi

Regummering av begagnade däck

 

Andra

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt nummer 4011 och 4012

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 41

Oberedda hudar och skinn (andra än pälsskinn) samt läder; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

4101 –4103

Oberedda hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) samt av hästdjur (färska eller saltade, torkade, kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade, men inte garvade, beredda till pergament eller vidare beredda), även avhårade eller spaltade; oberedda skinn av får och lamm (färska eller saltade, torkade, kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade, men inte garvade, beredda till pergament eller vidare beredda), även avhårade eller spaltade, med undantag av sådana som enligt anmärkning 1 c inte omfattas av anmärkning 1 c till kapitel 41; andra oberedda hudar och skinn (färska eller saltade, torkade, kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade, men inte garvade, beredda till pergament eller vidare beredda), även avhårade eller spaltade, med undantag av sådana som inte omfattas av anmärkning 1 b eller 1 c till kapitel 41.

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst

4104 –4106

Hudar och skinn, garvade eller som crust, utan kvarsittande ull eller hår, även spaltade men inte vidare beredda

Återgarvning av garvade eller förgarvade hudar och skinn enligt undernummer 4104 11 , 4104 19 , 4105 10 , 4106 21 , 4106 31 eller 4106 91 ,

eller

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

4107 , 4112 och 4113

Läder, vidare berett efter garvning eller crustning

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Material enligt undernumren 4104 41 , 4104 49 , 4105 30 , 4106 22 , 4106 32 och 4106 92 får dock bara användas om återgarvning görs av torra hudar och skinn som är garvade eller som crust

Kapitel 42

Lädervaror; sadelmakeriarbeten; reseffekter, handväskor och liknande artiklar; varor av tarmar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 43

Pälsskinn och konstgjord päls; varor av dessa material; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

4301

Oberedda pälsskinn (inbegripet huvuden, svansar, tassar och andra delar eller avklipp, lämpliga för körsnärsbruk), andra än oberedda hudar och skinn enligt nr 4101 , 4102 eller 4103

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst

ex 4302

Garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn, hopfogade

 

 

Tavlor, kors och liknande former

Blekning eller färgning, förutom tillskärning och hopfogning av lösa garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn

 

Andra

Tillverkning från lösa, garvade eller på annat sätt bearbetade pälsskinn

4303

Kläder och tillbehör till kläder samt andra varor av pälsskinn

Tillverkning utgående från lösa garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn enligt nr 4302

ex kapitel 44

Trä och varor av trä; träkol; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex 4407

Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av mer än 6 mm, hyvlat, slipat eller längdskarvat

Hyvling, slipning eller längdskarvning

ex 4408

Skivor för fanering (inbegripet sådana som erhållits genom skärning av laminerat virke) och skivor för plywood, med en tjocklek av högst 6 mm, kantskarvade, och annat virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av högst 6 mm, hyvlat, slipat eller längdskarvat

Kantskarvning, hyvling, slipning eller längdskarvning

ex 4410 –ex 4413

Profilerade lister, inbegripet profilerade socklar och andra profilerade skivor

Profilering av virke

ex 4415

Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar, av trä

Tillverkning utgående från bräder eller skivor i icke avpassade dimensioner

ex 4418

Byggnadssnickerier och timmermansarbeten av trä

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Cellplattor och vissa takspån (shingles och shakes) får dock användas

 

Profilerat virke

Profilering av virke

ex 4421

Ämnen till tändstickor; träpligg till skodon

Tillverkning utgående från virke enligt vilket nummer som helst, utom trätråd enligt nr 4409

ex kapitel 51

Ull samt fina eller grova djurhår; garn och vävnader av tagel; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

5106 –5110

Garn av ull eller fina eller grova djurhår eller av tagel

Spinning av naturfibrer eller sprutning av konstfibrer åtföljd av spinning (7)

5111 –5113

Vävnader av ull eller fina eller grova djurhår eller av tagel:

Vävning (7)

eller

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 52

Bomull; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

5204 –5207

Garn och sytråd av bomull

Spinning av naturfibrer eller sprutning av konstfibrer åtföljd av spinning (7)

5208 –5212

Vävnader av bomull:

Vävning (7)

eller

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

ex Kapitel 53

Andra vegetabiliska textilfibrer; pappersgarn och vävnader av pappersgarn; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

5306 –5308

Garn av andra vegetabiliska textilfibrer; pappersgarn

Spinning av naturfibrer eller sprutning av konstfibrer åtföljd av spinning (7)

5309 –5311

Vävnader av andra vegetabiliska textilfibrer; vävnader av pappersgarn

Vävning (7)

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

5401 –5406

Garn, monofilamentgarn och sytråd av konstfilament

Sprutning av konstfibrer åtföljd av spinning eller spinning av naturfibrer (7)

5407 och 5408

Vävnader av garn av konstfilament

Vävning (7)

eller

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

5501 –5507

Konststapelfibrer

Sprutning av konstfibrer

5508 –5511

Sytråd och annat garn avkonststapelfibrer

Spinning av naturfibrer eller sprutning av konstfibrer åtföljd av spinning (7)

5512 –5516

Vävnader av konststapelfibrer:

Vävning (7)

eller

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

ex Kapitel 56

Vadd, filt och bondad duk; specialgarner; surrningsgarn och tågvirke samt varor av sådana produkter; med undantag av följande:

Sprutning av konstfibrer åtföljd av spinning eller spinning av naturfibrer

eller

stoftning åtföljd av färgning eller tryckning (7)

5602

Filt, även impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad:

 

 

Nålfilt

Sprutning av konstfibrer åtföljd av framställning av textilvaror.

Emellertid får

garn av polypropenfilament enligt nr 5402 ,

stapelfibrer av polypropen enligt nr 5503 eller 5506 , eller

fiberkabel av polypropenfilament enligt nr 5501 ,

användas, om varje enskilt filament eller varje enskild fiber har en längdvikt av mindre än 9 decitex,

och om det totala värdet av dessa material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik,

eller

enbart framställning av textilvaror, om filten har tillverkats av naturfibrer (7)

 

Andra

Sprutning av konstfibrer åtföljd av framställning av textilvaror.

eller

enbart framställning av textilvaror, när det gäller annan filt som har tillverkats av naturfibrer (7)

5603

Bondad duk, även impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad

Varje typ av bondning inbegripet nålfiltning

5604

Tråd och rep av gummi, textilöverdragna; textilgarn samt remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405 , impregnerade, överdragna eller belagda med gummi eller plast eller försedda med hölje av gummi eller plast:

 

 

Tråd och rep av gummi, textilöverdragna

Tillverkning utgående från tråd eller rep av gummi, inte textilöverdragna

 

Andra

Sprutning av konstfibrer åtföljd av spinning eller spinning av naturfibrer (7)

5605

Metalliserat garn (även överspunnet), dvs. textilgarn eller remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405 , i förening med metall i form av tråd, remsa eller pulver eller överdragna med metall

Sprutning av konstfibrer åtföljd av spinning eller spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer (7)

5606

Överspunnet garn samt remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405 , överspunna (dock inte garn enligt nr 5605 och överspunnet tagelgarn); sniljgarn (inbegripet sniljgarn framställt av textilflock); chainettegarn

Sprutning av konstfibrer åtföljd av spinning eller spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer

eller

spinning åtföljd av stoftning,

eller

stoftning åtföljd av färgning (7)

Kapitel 57

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial:

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer eller sprutning av konstfilamentgarn, i varje enskilt fall åtföljd av vävning,

eller

tillverkning utgående från garn av kokosfibrer, garn av sisal eller garn av jute,

eller

stoftning åtföljd av färgning eller av tryckning,

eller

tuftning åtföljd av färgning eller av tryckning

Sprutning av konstfibrer, åtföljd av bondningsmetoder inbegripet nålfiltning (7)

Emellertid får

garn av polypropenfilament enligt nr 5402 ,

stapelfibrer av polypropen enligt nr 5503 eller 5506 , eller

fiberkabel av polypropenfilament enligt nr 5501 ,

får användas om varje enskilt filament eller varje enskild fiber har en längdvikt av mindre än 9 decitex, och om det totala värdet av dessa material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Vävnader av jute får dock användas som bas

ex kapitel 58

Speciella vävnader; tuftade dukvaror av textilmaterial; spetsar; tapisserier; snörmakeriarbeten; broderier; med undantag av följande:

Vävning (7)

eller

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

5805

Handvävda tapisserier av typerna Gobelins, Flandern, Aubusson, Beauvais och liknande samt handbroderade tapisserier (t.ex. med petits points eller korsstygn), även konfektionerade

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

5810

Broderier som längdvara, remsor eller i form av motiv

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

5901

Textilvävnader överdragna med gummi arabicum e.d. eller med stärkelseprodukter, av sådana slag som används till bokpärmar o.d.; kalkerväv; preparerad målarduk; kanfas och liknande styva textilvävnader av sådana slag som används till hattstommar

Vävning åtföljd av färgning eller av stoftning eller av överdragning

eller

Stoftning åtföljd av färgning eller av tryckning

5902

Kordväv av högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider, polyestrar eller viskos:

 

 

Innehållande högst 90 viktprocent textilmaterial

Vävning

 

Andra

Sprutning av konstfibrer åtföljd av vävning

5903

Textilvävnader, impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med plast, andra än vävnader enligt HS-nummer 5902

vävning åtföljd av färgning eller av överdragning

eller

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

5904

Linoleum, även i tillskurna stycken; golvbeläggning bestående av en textilbotten med överdrag eller beläggning, även i tillskurna stycken

vävning åtföljd av färgning eller av överdragning (7)

5905

Textiltapeter

 

 

Impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med gummi, plast eller andra material

vävning åtföljd av färgning eller av överdragning

 

Andra

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer eller sprutning av konstfilamentgarn, i varje enskilt fall åtföljd av vävning,

eller

vävning åtföljd av färgning eller av överdragning

eller

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik (7):

5906

Gummibehandlade textilvävnader, andra än vävnader enligt nr 5902 :

 

 

Dukvaror av trikå

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer eller sprutning av konstfilamentgarn, i varje enskilt fall åtföljd av stickning (produkter direkt stickade till passform),

eller

stickning åtföljd av färgning eller av överdragning,

eller

färgning av garn av naturfibrer åtföljd av stickning (7)

 

Andra vävnader gjorda av garn av syntetfilament, innehållande mer än 90 viktprocent textilmaterial

Sprutning av konstfibrer åtföljd av vävning

 

Andra

vävning åtföljd av färgning eller av överdragning

eller

färgning av garn av naturfibrer åtföljd av vävning

5907

Textilvävnader med annan impregnering, annat överdrag eller annan beläggning; målade teaterkulisser, ateljéfonder o.d., av textilvävnad

Vävning åtföljd av färgning eller av stoftning eller av överdragning

eller

stoftning åtföljd av färgning eller av tryckning,

eller

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

5908

Vekar av vävt, flätat eller stickat textilmaterial, för lampor, kaminer, tändare, ljus e.d.; glödstrumpor och rundstickad glödstrumpsväv, även impregnerade

 

 

Glödstrumpor, impregnerade

Tillverkning utgående från rundstickad glödstrumpsväv

 

Andra

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

5909 –5911

Produkter och artiklar av textilmaterial av sådana slag som lämpar sig för tekniskt bruk:

 

 

Polerskivor eller ringar, andra än av filt enligt nr 5911

Vävning

 

Vävnader, även filtade, av sådana slag som används i pappersmaskiner eller för annat tekniskt bruk, även impregnerade eller belagda, tubformade eller ändlösa, med ett eller flera varp- och/eller väftsystem, eller flatvävda med flera varp- och/eller väftsystem enligt nr 5911

Vävning (7)

 

Andra

Sprutning av konstfilamentgarn eller spinning av naturfibrer eller konststapelfibrer, åtföljd av vävning (7)

eller

vävning åtföljd av färgning eller av överdragning

Kapitel 60

Dukvaror av trikå

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer eller sprutning av konstfilamentgarn, i varje enskilt fall åtföljd av stickning (produkter direkt stickade till passform),

eller

stickning åtföljd av färgning eller av stoftning eller av överdragning,

eller

stoftning åtföljd av färgning eller av tryckning,

eller

färgning av garn av naturfibrer åtföljd av stickning

eller

snoddning eller texturering åtföljd av stickning, om värdet av använda icke-snodda/icke-texturerade garner inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 61

Kläder och tillbehör till kläder, av trikå:

 

 

Tillverkade genom sömnad eller annan hopfogning av två eller flera stycken av trikå, som antingen tillskurits eller formats direkt vid framställningen

Tillverkning utgående från vävnad

 

Andra

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer eller sprutning av konstfilamentgarn, i varje enskilt fall åtföljd av stickning (produkter direkt stickade till passform),

eller

färgning av garn av naturfibrer åtföljd av stickning (produkter direkt stickade till passform) (7)

ex kapitel 62

Kläder och tillbehör till kläder, av annan textilvara än trikå; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från vävnad

6213 och 6214

Näsdukar, sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d.:

 

 

Broderade

Vävning åtföljd av konfektion (inklusive skärning),

eller

tillverkning utgående från obroderad vävnad, vars värde inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik (8)

eller

konfektion föregången av tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik (7)  (8)

 

Andra

Vävning åtföljd av konfektion (inklusive skärning),

eller

Konfektionering följd av tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik (7)  (8)

6217

Andra konfektionerade tillbehör till kläder; delar till kläder eller till tillbehör till kläder, andra än sådana enligt nr 6212 :

 

 

Broderade

Vävning åtföljd av konfektion (inklusive skärning),

eller

tillverkning utgående från obroderad vävnad, vars värde inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik (8)

 

Brandsäker utrustning av väv med en beläggning av aluminerad polyesterfolie

Vävning åtföljd av konfektion (inklusive skärning),

eller

överdragning, om värdet av den använda icke-överdragna textilvävnaden inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, åtföljd av konfektion (inklusive skärning) (8)

 

Tillskurna mellanlägg till kragar och manschetter

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, och vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 63

Andra konfektionerade textilvaror; handarbetssatser; begagnade kläder och andra begagnade textilvaror; lump; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

6301 –6304

Res- och sängfiltar, sänglinne etc.; gardiner etc.; andra inredningsartiklar:

 

 

Av filt eller av bondad duk

Varje typ av bondning inbegripet nålfiltning, åtföljd av konfektion (inklusive skärning)

 

Andra

 

 

– –

Broderade

Vävning eller stickning åtföljd av konfektion (inklusive skärning),

eller

tillverkning utgående från obroderad vävnad, vars värde inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik (8)  (9)

 

– –

Andra

Vävning eller stickning åtföljd av konfektion (inklusive skärning),

6305

Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor

Vävning eller stickning och konfektion (inklusive skärning) (7)

6306

Presenningar och markiser; tält; segel till båtar, segelbrädor eller fordon; campingartiklar:

 

 

Av bondad duk

Varje typ av bondning inbegripet nålfiltning, åtföljd av konfektion (inklusive skärning)

 

Andra

Andra förmånsländer Vävning åtföljd av konfektion (inklusive skärning) (7)  (8)

eller

överdragning, om värdet av den använda icke-överdragna textilvävnaden inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, åtföljd av konfektion (inklusive skärning)

6307

Andra konfektionerade artiklar, inbegripet tillskärningsmönster

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

6308

Satser bestående av vävnadsstycken och garn, med eller utan tillbehör, avsedda för tillverkning av mattor, tapisserier, broderade borddukar eller servetter eller liknande artiklar av textilmaterial, i detaljhandelsförpackningar

Varje enskild vara i satsen måste uppfylla den regel som skulle gälla för den om den inte ingick i satsen. Icke-ursprungsvaror får dock ingå om deras sammanlagda värde inte överstiger 25 % av satsens pris fritt fabrik

ex kapitel 64

Skodon, damasker o.d.; delar till sådana artiklar; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom överdelar hopfogade med innersulor eller med andra delar av sulan enligt nummer 6406

6406

Delar till skodon (inbegripet överdelar, även hopfogade med andra sulor än yttersulor); lösa inläggssulor, hälinlägg o.d.; damasker, benläder och liknande artiklar samt delar till sådana artiklar:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

Kapitel 65

Huvudbonader och delar till huvudbonader

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

ex kapitel 68

Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer eller liknande material; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex 6803

Varor av skiffer eller agglomererad skiffer

Tillverkning utgående från bearbetad skiffer

ex 6812

Varor av asbest eller av blandningar på basis av asbest eller på basis av asbest och magnesiumkarbonat

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst

ex 6814

Varor av glimmer, inbegripet agglomererad eller rekonstruerad glimmer, på underlag av papper, papp eller annat material

Tillverkning utgående från bearbetad glimmer (även agglomererad eller rekonstruerad glimmer)

Kapitel 69

Keramiska produkter

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 70

Glas och glasvaror; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

7006

Glas enligt nr 7003 , 7004 eller 7005 , böjt, bearbetat på kanterna, graverat, borrat,

 

 

Glasplattor (substrat), täckta med ett dielektriskt metallskikt, utgörande halvledare enligt SEMII:s standard (10)

Tillverkning utgående från icke-täckta glasplattor (substrat) enligt nr 7006

 

Andra

Tillverkning utgående från material enligt nr 7001

7010

Damejeanner, flaskor, burkar, krukor, ampuller och andra behållare av glas, av sådana slag som används för transport eller förpackning av varor; konserveringsburkar av glas; proppar, lock och andra tillslutningsanordningar av glas

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

slipning av glasvaror, förutsatt att det totala värdet av sådan vara i oslipat skick inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

7013

Glasvaror av sådana slag som används som bords-, köks-, toalett- eller kontorsartiklar, för prydnadsändamål inomhus eller för liknande ändamål (andra än sådana som omfattas av nr 7010 eller 7018 )

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

slipning av glasvaror, förutsatt att det totala värdet av sådan vara i oslipat skick inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

eller

Dekorering för hand (utom serigrafiskt tryck) av munblåsta glasvaror, om det totala värdet av den munblåsta glasvaran inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex 7019

Varor (andra än garn) av glasfibrer

Tillverkning utgående från

förgarn (slivers), roving och andra fiberknippen, även huggna, eller garn, utan färg, eller

glasull

ex kapitel 71

Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, ädla metaller och metaller med plätering av ädel metall samt varor av sådana produkter; oäkta smycken; mynt; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

7106 , 7108 och 7110

Ädla metaller:

 

 

I obearbetad form

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt nr 7106 , 7108 och 7110 ,

eller

elektrolytisk, termisk eller kemisk separering av ädla metaller enligt nr 7106 , 7108 eller 7110 ,

eller

sammansmältning och/eller legering av ädla metaller enligt nr 7106 , 7108 eller 7110 , med varandra eller med oädla metaller

 

I form av halvfabrikat eller pulver

Tillverkning utgående från obearbetade ädla metaller

ex 7107 , ex 7109 och ex 7111

Metall med plätering av ädel metall, i form av halvfabrikat

Tillverkning utgående från metall med plätering av ädel metaller, obearbetad

7115

Andra varor av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

7117

Oäkta smycken

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

tillverkning utgående från delar av oädel metall, som inte är förgyllda, försilvrade eller patinerade, om värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens prisfritt fabrik

ex kapitel 73

Varor av järn eller stål; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

ex 7301

Spont

Tillverkning utgående från material enligt nr 7207

7302

Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar: räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler

Tillverkning utgående från material enligt nr 7206

7304 , 7305 och 7306

Rör och ihåliga profiler, av järn (annat än gjutjärn) eller stål

Tillverkning utgående från material enligt HS-nummer 7206 , 7207 , 7208 , 7209 , 7210 , 7211 , 7212 , 7218 , 7219 , 7220 eller 7224

ex 7307

Rördelar av rostfritt stål

Svarvning, borrning, brotschning, gängning, gradning och sandblästring av smidda ämnen, vars totala värde inte överstiger 35 % av produktens pris fritt fabrik

7308

Konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406 ) och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Profiler framställda genom svetsning enligt nr 7301 får dock inte användas

ex 7315

Snökedjor o.d.

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt nr 7315 inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 74

Koppar och varor av koppar; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

7403

Raffinerad koppar och kopparlegeringar, i obearbetad form

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst

ex kapitel 76

Aluminium och varor av aluminium; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

7601

Aluminium i obearbetad form

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst

7607

Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt samma HS-nummer som produkten och enligt nr 7606

ex kapitel 78

Bly och varor av bly; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

7801

Bly i obearbetad form:

 

 

Raffinerat bly

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst

 

Andra

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Avfall och skrot enligt nr 7802 får dock inte användas

Kapitel 80

Tenn och varor av tenn

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

ex kapitel 82

Verktyg, redskap, knivar, skedar och gafflar av oädel metall; delar av oädel metall till sådana artiklar; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8206

Satser av handverktyg enligt två eller flera av nr 8202 –8205 , i detaljhandelsförpackningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt nr 8202 –8205 . Verktyg enligt nr 8202 –8205 får dock ingå i satsen, om deras totala värde inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik

8211

Knivar med skärande egg, även tandad (inbegripet trädgårdsknivar), andra än knivar enligt nr 8208 , samt blad till sådana knivar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Knivblad och knivskaft av oädel metall får dock användas

8214

Andra skär- och klippverktyg (t.ex. hårklippningsmaskiner, huggknivar och hackknivar för slakterier och charkuterier eller för hushållsbruk, pappersknivar); artiklar och satser av artiklar för manikyr eller pedikyr (inbegripet nagelfilar)

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Handtag och skaft av oädel metall får dock användas

8215

Skedar, gafflar, slevar, tårtspadar, fiskknivar, smörknivar, sockertänger och liknande köks- och bordsartiklar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Handtag och skaft av oädel metall får dock användas

ex kapitel 83

Diverse varor av oädel metall; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex 8302

Andra beslag och liknande artiklar lämpliga för byggnader samt automatiska dörrstängare

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Annat material enligt nr 8302 får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

ex 8306

Statyetter och andra prydnadsföremål, av oädel metall;

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Annat material enligt nr 8306 får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 84

Kärnreaktorer, ångpannor, maskiner, apparater och mekaniska redskap; delar till sådana varor; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8401

Kärnreaktorer; obestrålade bränsleelement för kärnreaktorer; maskiner och apparater för isotopseparation

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8407

Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående eller roterande kolvar

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8408

Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotorer)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8427

Gaffeltruckar; andra truckar samt icke självgående vagnar, med lyft- eller annan hanteringsutrutsning:

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8482

Kullager och rullager

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 85

Elektriska maskiner och apparater, elektrisk materiel samt delar till sådana varor; apparater för inspelning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för television samt delar och tillbehör till sådana apparater; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8501 , 8502

Elektriska motorer och generatorer; elektriska generatoraggregat och roterande omformare

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten och enligt nr 8503 ,

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8513

Bärbara elektriska lampor med egen kraftkälla (t.ex. torrbatterier, ackumulatorer eller generatorer), andra än sådana som omfattas av nr 8512

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8519

Apparater för ljudinspelning eller ljudåtergivning

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten och enligt nr 8522 ,

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8521

Apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler, även med inbyggd videotuner

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten och enligt nr 8522 ,

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8523

Skivor, band, icke-flyktiga halvledarminnen, smartkort och andra medier för inspelning av ljud eller av andra fenomen, även inspelade, inbegripet matriser och förlagor (masters) för framställning av skivor med undantag av produkter enligt kapitel 37

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8525

Apparater för sändning av rundradio eller television, även med inbyggd utrustning för mottagning, ljudinspelning eller ljudåtergivning; televisionskameror, digitala kameror och videokameror

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten och enligt nr 8529 ,

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8526

Radarapparater, apparater för radionavigering samt apparater för radiomanövrering eller radiostyrning

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten och enligt nr 8529 ,

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8527

Apparater för mottagning av rundradio, även med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller med inbyggt ur

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten och enligt nr 8529 ,

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8528

Monitorer och projektorer utan inbyggd televisionsmottagare; televisionsmottagare, även med inbyggd rundradiomottagare eller inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller videosignaler

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten och enligt nr 8529 ,

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8535 –8537

Elektriska apparater och andra artiklar för brytning, omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar eller för åstadkommande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar; kopplingsdon för optiska fibrer eller för knippen eller kablar av optiska fibrer; tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d., avsedda att tjänstgöra som elektriska manöver- eller kopplingsorgan

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten och enligt nr 8538 ,

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8540 11 och 8540 12

Bildrör för televisionsmottagare, inbegripet sådana för videomonitorer

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex 8542 31 –ex 8542 33 och ex 8542 39

Integrerade monolitkretsar

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

eller

diffusion, varvid integrerade kretsar framställs på ett halvledarsubstrat genom selektiv tillsats av lämpliga dopämnen, även om montering eller provning äger rum i ett land som inte är part

8544

Isolerad (inbegripet lackerad eller anodoxiderad) tråd och kabel (inbegripet koaxialkabel) och andra isolerade elektriska ledare, även försedda med kopplingsanordningar; optiska fiberkablar, i vilka varje enskild fiber är försedd med eget hölje, även i förening med elektriska ledare eller försedda med kopplingsanordningar

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8545

Kolelektroder, kolborstar, lampkol, kol för galvaniska element och andra artiklar av grafit eller annat kol, även i förening med metall, av sådana slag som används för elektriskt ändamål

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8546

Elektriska isolatorer, oavsett material

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8547

Isolerdetaljer (med undantag av isolatorer enligt nr 8546 ) för elektriska maskiner eller apparater eller för annat elektriskt ändamål, utgörande detaljer helt av isolermaterial bortsett från mindre metalldelar (t.ex. gängade hylsor) som ingjutits eller inpressats i massan i samband med tillverkningen och som är avsedda uteslutande för sammanfogning; elektriska isolerrör samt förbindningsdetaljer till sådana, av oädel metall, invändigt belagda med isolermaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8548

Avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elektriska ackumulatorer förbrukade galvaniska element, förbrukade batterier och förbrukade elektriska ackumulatorer; elektriska delar till maskiner och apparater, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 86

Lok och annan rullande järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel; stationär järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel; mekanisk (inbegripet elektromekanisk) trafiksignaleringsutrustning av alla slag

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 87

Fordon, andra än rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel, samt delar och tillbehör till fordon; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

8711

Motorcyklar (inbegripet mopeder) samt cyklar försedda med hjälpmotor, med eller utan sidvagn; sidvagnar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 90

Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning eller kontroll, medicinska och kirurgiska instrument och apparater; delar till sådana artiklar; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

9002

Linser, prismor, speglar och andra optiska element, oavsett material, monterade, utgörande delar eller tillbehör till instrument eller apparater, andra än sådana element av glas som inte är optiskt bearbetade

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

9033

Delar och tillbehör (inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel) till maskiner, instrument och apparater enligt kapitel 90

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 91

Ur och delar till ur

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

Kapitel 94

Möbler; sängkläder, madrasser, resårbottnar till sängar, kuddar och liknande stoppade inredningsartiklar; belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; Ljusskyltar, namnplåtar med belysning, o.d. monterade eller monteringsfärdiga byggnader

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 95

Leksaker, spel och sportartiklar; delar till sådana artiklar; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

ex 9506

Golfklubbor och delar till golfklubbor

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Grovt tillformade ämnen till golfklubbhuvuden får dock användas

ex kapitel 96

Diverse artiklar; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten

eller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

9601 och 9602

Elfenben, ben, sköldpadd, horn, korall, pärlemor och andra animaliska snidningsmaterial, bearbetade, samt varor av dessa material (inbegripet varor erhållna genom gjutning)

Vegetabiliska eller mineraliska snidningsmaterial, bearbetade, samt varor av dessa material; varor gjutna eller genom snidning eller på annat sätt formade av vax, stearin, naturliga gummiarter eller naturliga hartser eller av modelleringspastor samt andra gjutna eller genom snidning eller på annat sätt formade varor, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; bearbetat icke härdat gelatin (med undantag av gelatin enligt nr 3503 ) samt varor av icke härdat gelatin

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst

9603

Kvastar, viskor, borstar (inbegripet borstar som utgör delar till maskiner, apparater eller fordon), penslar, mekaniska mattsopare utan motor samt moppar och dammvippor; Bindlar för borsttillverkning avtorkare o.d. av gummi eller annat mjukt material

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

9605

Reseetuier med artiklar för toalettändamål, för sömnad eller för rengöring av skor eller kläder

Varje enskild vara i satsen måste uppfylla den regel som skulle gälla för den om den inte ingick i satsen. Icke-ursprungsvaror får dock ingå om deras sammanlagda värde inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik

9606

Knappar samt knappformar och andra delar till knappar; knappämnen

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

9608

Kulpennor; pennor med filtspets eller annan porös spets; reservoarpennor och liknande pennor; pennor för duplicering; stiftpennor; pennskaft, pennförlängare o.d.; delar (inbegripet hylsor och hållare) till artiklar enligt detta nummer, andra än sådana som omfattas av nr 9609

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten. Skrivpennor (stålpennor o.d.) och spetsar till sådana pennor enligt samma nummer som produkten får dock användas

9612

Färgband för skrivmaskiner och liknande färgband, indränkta med färg eller på annat sätt preparerade för att kunna ge ett avtryck, även på spolar eller i patroner; Färgdynor, även sådana som inte är indränkta med färg, med eller utan ask

Tillverkning:

utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt samma nummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av produktens pris fritt fabrik

9613 20

Ficktändare för gas, påfyllningsbara

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt nr 9613 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

9614

Rökpipor (inbegripet piphuvuden), cigarr- och cigarettmunstycken samt delar till sådana artiklar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst


(1)  Beslut nr 1/2006 av associeringsrådet EU–Jordanien av den 15 juni 2006 om ändring av protokoll 3 till Europa–Medelhavsavtalet, om definitionen av begreppet ursprungsprodukter och metoder för administrativt samarbete (EUT L 209, 31.7.2006, s. 30).

(2)  För särskilda villkor rörande ”särskilda processer”, se inledande anmärkningar 7.1 och 7.3.

(3)  För särskilda villkor rörande ”särskilda processer”, se inledande anmärkning 7.2.

(4)  Med ”grupp” avses en del av varubeskrivningen för ett nummer som är skild från resten genom ett semikolon.

(5)  För produkter som är sammansatta av material klassificerade både enligt nr 3901–3906 och enligt nr 3907–3911 gäller denna inskränkning endast produktens viktmässigt dominerande materialgrupp.

(6)  Folier för vilka den optiska störningen är mindre än 2 %, mätt enligt ASTM-D 1003–16 (störningsfaktor) med Gardners nefelometri, anses som högtransparenta.

(7)  För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 5.

(8)  Se inledande anmärkning 6.

(9)  För trikåartiklar, ej elastiska eller gummerade, som framställts genom att dukvara av trikå (tillskuren eller direkt stickad till passform), sytts ihop eller hopfogats, se inledande anmärkning 6.

(10)  SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.”


Top