EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1251

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1251 av den 12 juli 2016 om antagande av ett flerårigt unionsprogram för insamling, förvaltning och utnyttjande av data inom sektorerna för fiske och vattenbruk för perioden 2017–2019 [delgivet med nr C(2016) 4329]

C/2016/4329

OJ L 207, 1.8.2016, p. 113–177 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019; upphävd genom 32019D0909

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1251/oj

1.8.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 207/113


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/1251

av den 12 juli 2016

om antagande av ett flerårigt unionsprogram för insamling, förvaltning och utnyttjande av data inom sektorerna för fiske och vattenbruk för perioden 2017–2019

[delgivet med nr C(2016) 4329]

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 199/2008 av den 25 februari 2008 om upprättande av en gemenskapsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskapliga utlåtanden rörande den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 3, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 199/2008 antas ett flerårigt unionsprogram för insamling, förvaltning och utnyttjande av data inom fiskerisektorn för en period av tre år i syfte att säkerställa en enhetlig tillämpning av skyldigheten att samla in och förvalta data.

(2)

Det nuvarande fleråriga programmet bygger på det fleråriga programmet för perioden 2011–2013, som förlängdes genom kommissionens genomförandebeslut C(2013) 5243 för att överbrygga perioden mellan antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (2) och den 31 december 2016. Det är därför nödvändigt att fastställa ett flerårigt unionsprogram för en period av tre år med början den 1 januari 2017.

(3)

Enligt artikel 25 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska medlemsstaterna samla in de biologiska, miljörelaterade, tekniska och socioekonomiska data som är nödvändiga för fiskeriförvaltningen. Det fleråriga unionsprogrammet är nödvändigt för att medlemsstaterna ska kunna ange och planera datainsamlingen i sina nationella arbetsplaner. I enlighet med artikel 21 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 (3) måste de nationella arbetsplanerna lämnas in till kommissionen senast den 31 oktober året före det år då arbetsplanen ska börja tillämpas.

(4)

Det fleråriga unionsprogrammet bör fastställa datainsamlingskrav i enlighet med artikel 1 i förordning (EG) nr 199/2008. Programmet bör innehålla de element som behövs för att genomföra den gemensamma fiskeripolitiken, i den mån dessa inte redan omfattas av annan lagstiftning.

(5)

För att uppnå de mål för den reformerade gemensamma fiskeripolitiken som anges i artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013, är det nödvändigt att uppdatera unionens datakrav för välgrundade vetenskapliga utlåtanden för den period som inleds från och med den 1 januari 2017.

(6)

Dessutom kräver nya internationella skyldigheter och åtaganden som åläggs medlemsstaterna och unionen genom multilaterala och bilaterala avtal om fiske att vissa bestämmelser om datainsamling införlivas i det fleråriga unionsprogrammet, särskilt de som härrör från partnerskapsavtal om hållbart fiske.

(7)

Utvärderingen av den nuvarande ramen för insamling, förvaltning och utnyttjande av data inom fiskerisektorn och efterföljande samråd med berörda parter har visat att det fleråriga unionsprogrammet snarare bör inriktas på vilka data som krävs från medlemsstaterna än på metoderna för att samla in dem. Metodkraven beskrivs i medlemsstaternas arbetsplaner och godkänns av kommissionen, efter ett nära samarbete mellan medlemsstater i de marina regionerna.

(8)

Unionsprogrammet för perioden 2017–2019 bör därför ta hänsyn till alla dessa faktorer och till målen enligt förordning (EU) nr 1380/2013, särskilt artiklarna 2 och 25, i den mån det är möjligt inom den nuvarande rättsliga ram som tillhandahålls genom förordning (EG) nr 199/2008. När de nya datakraven går utöver den nuvarande lagstiftningsramen bör de tillämpas på frivillig basis. När en ny rättslig ram om ändring av förordning (EG) nr 199/2008 träder i kraft får kommissionen ändra det fleråriga unionsprogrammet, om det behövs för att återspegla eventuella nya datainsamlingskrav.

(9)

Kommissionen har beaktat rekommendationerna från samrådet med de regionala samordningsmöten som avses i artikel 5 i förordning (EG) nr 199/2008 och vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF). Andra lämpliga rådgivande vetenskapliga organ, såsom Internationella havsforskningsrådet (Ices), har också hörts samt företrädare för medlemsstaterna som sammanträtt i särskilda expertgrupper.

(10)

Av rättssäkerhetsskäl bör genomförandebeslut C(2013) 5243 upphävas.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det fleråriga unionsprogrammet för insamling, förvaltning och utnyttjande av data inom fiskerisektorn för perioden 2017–2019, som avses i artikel 3 i förordning (EG) nr 199/2008, fastställs i bilagan.

Artikel 2

Genomförandebeslut C(2013) 5243 ska upphöra att gälla med verkan den 1 januari 2017.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 12 juli 2016.

På kommissionens vägnar

Karmenu VELLA

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 60, 5.3.2008, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (EUT L 149, 20.5.2014, s. 1).


BILAGA

KAPITEL I

Definitioner

Vid tillämpning av denna bilaga gäller definitionerna i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 (1), kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 (2) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (3). Dessutom gäller följande definitioner:

1.    aktiva fartyg : fartyg som har bedrivit någon fiskeverksamhet (en dag eller mer) under ett kalenderår. Fartyg som inte bedrivit någon fiskeverksamhet under ett år anses vara inaktivt.

2.    anadroma arter : levande akvatiska resurser med en livscykel som inleds med att de kläcks i sötvatten, migrerar till saltvatten, återvänder till och slutligen leker i sötvatten.

3.    katadroma arter : levande akvatiska resurser med en livscykel som inleds med att de kläcks i saltvatten, migrerar till sötvatten, återvänder till och slutligen leker i saltvatten.

4.    fångstfraktion : en del av den totala fångsten, till exempel den del av fångsten över minsta referensstorlek för bevarande som landas, den del av fångsten under minsta referensstorlek för bevarande som landas, den del av fångsten under minsta referensstorlek för bevarande som kastas överbord, de minimis-utkasten och utkasten.

5.    dagar till sjöss : en kontinuerlig 24-timmarsperiod (eller del därav) under vilken ett fartyg är närvarande i ett område och ute ur hamn.

6.    fiskedagar : en kalenderdag till sjöss under vilken en fiskeinsats äger rum, utan att det påverkar unionens och dess medlemsstaters internationella skyldigheter. En fiskeresa kan bidra både till summan av fiskedagarna för passiva redskap och till summan av fiskedagarna för aktiva redskap på den resan.

7.    fångstplats : (grupp av) geografiska enheter där fiske äger rum. Dessa enheter ska överenskommas på nivån för den marina regionen på grundval av de befintliga områden som definieras av regionala fiskeriförvaltningsorganisationer eller vetenskapliga organ.

8.    flottsegment : grupp av fartyg i samma längdklass (LOA, längd överallt) och samma övervägande fiskeredskap under året.

9.    verksamhetsgren : en grupp fiskeverksamheter som är inriktade på likartade artgrupper och använder likartade redskap (4) under samma period av året och/eller inom samma område samt kännetecknas av ett liknande fiskemönster.

10.    forskningsstudier till havs : resor som görs på ett forskningsfartyg, eller ett fartyg som är avsett för vetenskaplig forskning med avseende på bestånds- och ekosystemövervakning, som har utsetts för detta uppdrag av det organ som ansvarar för genomförandet av den nationella arbetsplan som upprättats i enlighet med artikel 21 i förordning (EU) nr 508/2014.

KAPITEL II

Datainsamlingsmetoder

Datainsamlingsmetoderna och datakvaliteten ska vara anpassade till de avsedda ändamål som anges i artikel 25 i förordning (EU) nr 1380/2013 och ska grunda sig på den bästa praxis och de relevanta metoder som rekommenderas av relevanta vetenskapliga organ. Oberoende vetenskapliga organ ska med lämpliga intervall pröva metoderna och resultatet av tillämpningen av metoderna i syfte att fastställa hur väl de lämpar sig för förvaltningen av den gemensamma fiskeripolitiken.

KAPITEL III

Datakrav

1.   Dataset

1.1

Medlemsstaterna ska, som en del av de arbetsplaner som upprättas i enlighet med artikel 21 i förordning (EU) nr 508/2014, fastställa vilka data som ska samlas in bland följande dataset enligt specifikationerna i punkterna 2–7 i detta kapitel:

a)

Biologiska data, per fångstfraktion, rörande bestånd som fångats inom unionens kommersiella fisken i unionens vatten och i vatten utanför unionen samt per fritidsfiske i unionens vatten.

b)

Data i syfte att bedöma unionsfiskets effekter på de marina ekosystemen i unionens vatten och utanför unionens vatten.

c)

Detaljerade data om unionsfiskefartygens verksamhet i unionens vatten och utanför unionens vatten enligt rapporteringen inom ramen för förordning (EG) nr 1224/2009.

d)

Sociala och ekonomiska data om fisket (5).

e)

Sociala, ekonomiska och miljörelaterade data.

1.2

Vilka data som ska samlas in ska fastställas i enlighet med artiklarna 3, 4 och 5 i förordning (EG) nr 199/2008, och med beaktande av de tröskelvärden som fastställs i kapitel V i denna bilaga.

1.3

Data ska samlas in så att giltiga uppskattningar kan härledas för typ av fisken, tidsperioder och områden baserat på de slutanvändarbehov som överenskommits på marinregional nivå. Frekvensen för datainsamlingen ska samordnas på marinregional nivå, om inget annat anges i denna bilaga och motsvarande tabeller.

2.   Biologiska data rörande bestånd som fångats inom unionens kommersiella fisken i unionens vatten och i vatten utanför unionen samt inom fritidsfiske i unionens vatten

Dessa data ska bestå av följande:

a)

Fångstmängderna per art och biologiska data från enskilda exemplar som gör det möjligt att uppskatta följande:

i)

För kommersiella fisken, volym och längdfrekvens för alla fångstfraktioner (inbegripet utkast och oönskade fångster) för de bestånd som förtecknas i tabellerna 1A, 1B och 1C, rapporterade på aggregationsnivå 6 i enlighet med tabell 2. Tidsupplösningen ska samordnas på marinregional nivå grundat på slutanvändarnas behov.

ii)

För kommersiella fisken, medelvikt och åldersfördelning i fångster av de bestånd som anges i tabell 1A, 1B och 1C. Valet av bestånd från vilka dessa variabler ska samlas in och tidsupplösningen ska samordnas på marinregional nivå grundat på slutanvändarnas behov.

iii)

För kommersiella fisken, könsfördelnings-, könsmognads- och fekunditetsdata i fångster av bestånd som förtecknas i tabellerna 1A, 1B och 1C vid de frekvenser som behövs för vetenskapliga utlåtanden. Valet av bestånd från vilka dessa variabler ska samlas in och tidsupplösningen ska samordnas på marinregional nivå grundat på slutanvändarnas behov.

iv)

För fritidsfiske, årlig volym (antal och vikt eller längd) av fångster och frisläppanden för de arter som förtecknas i tabell 3 och/eller de arter som har identifierats på marinregional nivå efter vad som anses behövas för förvaltningen av fisket. Slutanvändarbehoven avseende ålder eller andra biologiska data enligt vad som anges i leden i–iii ska utvärderas för fritidsfiske på marinregional nivå.

b)

Utöver de uppgifter som samlats in enligt led a, uppgifter om anadroma och katadroma arter som förtecknas i tabell 1E och som fångats inom kommersiellt fiske och fritidsfiske under den limniska delen av deras livscykel, oavsett hur dessa fisken bedrivs, enligt följande:

i)

Beståndsrelaterade variabler (för enskilda exemplar, ålder, längd, vikt, kön, könsmognad och fekunditet, indelade efter utvecklingsstadium, men ytterligare specificerade på artnivå och regional nivå).

ii)

Årliga fångstmängder indelade efter åldersklass eller utvecklingsstadium.

c)

Utöver detta:

För ål: information (t.ex. data, skattningar, relativa trender, osv.) samlas in årligen i minst ett avrinningsområde per ålförvaltningsenhet vad gäller

i)

rekrytering av yngel,

ii)

beståndsstorlek (gulål) och

iii)

antal eller vikt och könsfördelning för utvandrande blankål,

För all vildlax: information samlas in årligen – om inte annat överenskommits på regional nivå – om förekomsten av smolt och stirr och antalet uppvandrande individer.

Vilka vattendrag som ska övervakas för ål och lax ska fastställas på regional nivå. Valet av bestånd från vilka dessa variabler ska samlas in ska samordnas på regional nivå grundat på slutanvändarnas behov.

3.   Data i syfte att bedöma unionsfiskets effekter på marina ekosystem i unionens vatten och i vatten utanför unionen

Dessa data ska bestå av följande:

a)

För alla typer av fisken, oavsiktliga bifångster av alla fåglar, däggdjur och reptiler samt fiskar som skyddas enligt unionens lagstiftning och internationella avtal, inklusive de arter som förtecknas i tabell 1D, även frånvaro i fångsten, som registreras under vetenskapliga observatörsresor på fiskefartyg eller av yrkesfiskarna själva via loggböckerna.

Om de data som samlats in under observatörsresor inte anses ge tillräckliga data om oavsiktlig bifångst för slutanvändarnas behov, ska andra metoder genomföras av medlemsstaterna. Valet av dessa metoder ska samordnas på marinregional nivå och vara grundat på slutanvändarnas behov.

b)

Data som kan vara till hjälp vid bedömningen av effekterna av fiske i unionens vatten och i vatten utanför unionen på marina livsmiljöer.

De variabler som används för att bedöma fiskets effekter på marina livsmiljöer ska vara de som registrerats enligt förordning (EG) nr 1224/2009. Data ska vara uppdelade på fiskeverksamhetsnivå 3 (6), om inte en lägre aggregeringsnivå krävs på regional nivå, särskilt när det gäller marina skyddsområden.

Om data som registrerats enligt förordning (EG) nr 1224/2009 inte har rätt upplösning eller inte har tillräcklig kvalitet eller täckning för den avsedda vetenskapliga användningen, ska de samlas in på ett alternativt sätt med hjälp av lämpliga urvalsmetoder. Data som registrerats enligt förordning (EG) nr 1224/2009 ska göras tillgängliga på lämplig aggregeringsnivå för de nationella institutioner som genomför arbetsplanerna.

c)

Data för uppskattning av fiskenivån och av fiskeverksamhetens effekter på marina biologiska resurser och på marina ekosystem, t.ex. effekter på icke-kommersiella arter, predator–byte-relationer och den naturliga dödligheten för fiskarter i varje marin region.

Dessa data ska först bedömas inom pilotstudier. På grundval av resultaten av pilotstudierna ska medlemsstaterna fastställa framtida datainsamling som ska vara specifik för varje marin region, samordnas på regional nivå och grunda sig på slutanvändarnas behov.

4.   Detaljerade data om unionsfiskefartygens verksamhet  (7) i unionens vatten och i vatten utanför unionen, som registrerats inom ramen för förordning (EG) nr 1224/2009

Data för bedömning av unionsfiskefartygens verksamhet i unionens vatten och i vatten utanför unionen består av de variabler som anges i tabell 4. Data som registrerats, rapporterats och överförts enligt förordning (EG) nr 1224/2009 ska göras tillgängliga i form av primärdata för de nationella institutioner som genomför arbetsplanerna. Om dessa data inte ska samlas in enligt förordning (EG) nr 1224/2009 eller när data som samlas in enligt förordning (EG) nr 1224/2009 inte har rätt upplösning eller inte har tillräcklig kvalitet eller täckning för den avsedda vetenskapliga användningen, ska de samlas in på ett alternativt sätt med hjälp av lämpliga urvalsmetoder. Dessa metoder ska möjliggöra en uppskattning av de variabler som anges i tabell 4 på lägsta geografiska nivå per flottsegment (tabell 5a) och verksamhetsgrensnivå 6 (tabell 2).

5.   Sociala och ekonomiska data om olika fisken, i syfte att möjliggöra en bedömning av socioekonomiska resultat inom unionens fiskesektor

Dessa data ska bestå av följande:

a)

Ekonomiska variabler som anges i tabell 5A enligt sektorsindelningen i tabell 5B och enligt de supraregioner som definieras i tabell 5C.

Populationen ska utgöras av alla aktiva och inaktiva fartyg som är registrerade i registret över unionens fiskeflotta enligt definitionen i kommissionens förordning (EG) nr 26/2004 (8) den 31 december rapporteringsåret och fartyg som inte finns med i registret vid den tidpunkten men som har fiskat minst en dag under rapporteringsåret

För inaktiva fartyg ska endast kapitalvärdet och kapitalkostnaden samlas in.

Om det finns risk för att fysiska och/eller juridiska personer identifieras får klusterbildning användas för att rapportera ekonomiska variabler i syfte att garantera insynsskydd för statistiska uppgifter. Klusterbildning kan även användas för att ta fram en statistiskt sund provtagningsplan. En sådan klustringsmetod ska vara konsekvent över tiden.

Ekonomiska data ska samlas in på årsbasis.

b)

Sociala variabler enligt tabell 6.

Sociala data ska samlas in vart tredje år från och med 2018.

Data om sysselsättning indelade efter utbildningsnivå och sysselsättning efter nationalitet får samlas in på grundval av pilotstudier.

6.   Sociala, ekonomiska och miljömässiga data om vattenbruk till havs och valfritt om vattenbruk i inlandet, i syfte att möjliggöra en bedömning av social, ekonomisk och miljömässig prestanda inom unionens vattenbrukssektor

Dessa data ska bestå av följande:

a)

Ekonomiska variabler enligt tabell 7 och enligt den sektorsindelning som anges i tabell 9.

Populationen ska vara alla företag vars primära verksamhet är definierad enligt Europeiska unionens statistiska näringsgrensindelning (Nace (9)) med koderna 03.21 och 03.22 och som bedriver verksamhet i vinstsyfte.

Ekonomiska data ska samlas in på årsbasis.

b)

Sociala variabler enligt tabell 6.

Sociala data ska samlas in vart tredje år från och med 2018.

Data om sysselsättning indelade efter utbildningsnivå och sysselsättning efter nationalitet får samlas in på grundval av pilotstudier.

c)

Miljödata om vattenbruket enligt tabell 8 för att möjliggöra bedömning av olika aspekter av dess miljöprestanda.

Miljödata får samlas in på grundval av pilotstudier och extrapoleras för att få fram totalvärden för den totala mängden fisk som produceras i medlemsstaten.

Miljödata ska samlas in vartannat år.

KAPITEL IV

Forskningsstudier till havs

1.

Minst alla de forskningsstudier till havs som anges i tabell 10 ska utföras, om inte en granskning av studierna leder till slutsatsen att en studie inte längre utgör ett lämpligt underlag för beståndsbedömning och fiskeriförvaltning. Nya studier kan läggas till i tabellen på grundval av samma vetenskapliga granskningskriterier.

2.

Medlemsstaterna ska, som en del av de arbetsplaner som definieras i artikel 21 i förordning (EU) nr 508/2014, fastställa vilka forskningsstudier till havs som ska genomföras och ansvara för dessa studier.

3.

Medlemsstaternas respektive bidrag till internationella forskningsstudier ska samordnas inom samma marina region.

4.

Medlemsstaterna ska i sina nationella arbetsprogram garantera kontinuitet i förhållande till tidigare upplägg för studierna.

KAPITEL V

Tröskelvärden

1.

Detta kapitel ska tillämpas på unionens fiske.

2.

Inga biologiska data behöver samlas in för ett visst fiskbestånd eller en viss art

a)

om en medlemsstats andel av den totala tillåtna fångstmängden (TAC) för beståndet eller arten är mindre än 10 %, eller

b)

om ingen TAC har fastställts, en medlemsstats totala landningar av ett bestånd eller en art är mindre än 10 % av de genomsnittliga totala EU-landningarna under de senaste tre åren, eller

c)

om en medlemsstats totala årliga landningar av en art är mindre än 200 ton. För arter med ett särskilt förvaltningsbehov får ett lägre tröskelvärde fastställas på marinregional nivå.

När summan av de berörda kvoterna i flera medlemsstater, vars andel av en total tillåten fångstmängd (TAC) är mindre än 10 %, är högre än 25 % av den totala tillåtna fångstmängden för vissa bestånd, ska det tröskelvärde på 10 % som avses i led a inte tillämpas och medlemsstaterna ska säkerställa arbetsfördelning på regional nivå för att se till att beståndet omfattas av provtagning i linje med slutanvändarnas behov.

Inget tröskelvärde ska gälla för stora pelagiska arter och anadroma och katadroma arter.

3.

Utan att det påverkar tillämpningen av mer specifika bestämmelser om internationella skyldigheter inom ramen för regionala fiskeriförvaltningsorganisationer behöver inga biologiska data samlas in för ett visst bestånd som nyttjas internationellt, med undantag för bestånd av stora pelagiska eller långvandrande arter, om unionens andel är mindre än 10 %.

4.

Medlemsstaterna ska inom två år från den dag då detta beslut träder i kraft ange fångstuppskattningar från befintliga studier av fritidsfisket, inbegripet från sådana studier som utförts enligt datainsamlingsramen eller från en kompletterande pilotstudie. Dessa studier ska göra det möjligt att bedöma hur stor andel fångsterna inom fritidsfisket utgör i förhållande till de kommersiella fångsterna avseende alla arter i en marin region för vilka det krävs uppskattningar av fångsterna inom fritidsfisket enligt detta fleråriga unionsprogram. Den efterföljande utformningen och omfattningen av nationella studier av fritidsfiske, inklusive eventuella tröskelvärden för datainsamling, ska samordnas på marinregional nivå och baseras på slutanvändarnas behov.

Inget tröskelvärde ska gälla för fångster från fritidsfiske ur fiskbestånd som omfattas av återhämtningsplaner eller fleråriga förvaltningsplaner, som till exempel de som gäller för stora pelagiska arter och långvandrande arter.

5.

Inga sociala och ekonomiska data om vattenbruk behöver samlas in, om medlemsstatens totala produktion är mindre än 1 % av unionens totala produktionsvolym och -värde. Inga uppgifter behöver samlas in rörande vattenbruk för arter som står för mindre än 10 % av medlemsstatens vattenbruksproduktion uttryckt i volym och värde. Dessutom får medlemsstater med en total produktion på mindre än 2,5 % av unionens totala vattenbruksproduktionsvolym och -värde fastställa en förenklad metod, till exempel pilotstudier, för att extrapolera de data som krävs för arter som står för mer än 10 % av medlemsstaternas vattenbruksproduktion uttryckt i volym och värde.

Referensdata ska vara medlemsstaternas senaste inlämning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 762/2008 (10) och de motsvarande data som offentliggjorts av Eurostat.

6.

Inga miljödata om vattenbruk behöver samlas in när medlemsstatens totala vattenbruksproduktion är mindre än 2,5 % av unionens totala produktionsvolym och produktionsvärde för vattenbruket.

Referensdata ska vara senaste data som medlemsstaterna lämnat in enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 762/2008 och de motsvarande data som offentliggjorts av Eurostat.

7.

En medlemsstats deltagande (fysiskt eller finansiellt) i forskningsstudier till havs enligt tabell 10 är inte obligatoriskt när medlemsstatens andel av en unions-TAC för den art som omfattas av studien ligger under ett tröskelvärde på 3 %. Om inga TAC har fastställts är en medlemsstats deltagande (fysiskt eller finansiellt) i forskningsstudier till havs inte obligatoriskt när dess andel av unionens totala landningar av ett bestånd eller en art under de föregående tre åren ligger under ett tröskelvärde på 3 %. Tröskelvärden för flerartsstudier och ekosystemstudier får definieras på marinregional nivå.

8.

Trots vad som sägs i punkterna 2–7 får medlemsstaterna komma överens om alternativa tröskelvärden inom samma marina region.

BIOLOGISKA DATA

Tabell 1A

Bestånd i unionens vatten

Art (svenskt namn, om namn saknas anges högre taxon och/eller engelskt namn)

Art (vetenskapligt namn)

Område (områdeskod enligt Ices (11), IBSFC (12) eller FAO (13) där beståndet förekommer/beståndskod

Östra Arktis, Norska havet och Barents hav

Ål

Anguilla anguilla

I, II

Lubb

Brosme brosme

I, II

Atlantoskandisk sill

Clupea harengus

I, II

Torsk

Gadus morhua

I, II

Lodda

Mallotus villosus

I, II

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

I, II

Blåvitling

Micromesistius poutassou

I–II

Nordhavsräka

Pandalus borealis

I, II

Gråsej

Pollachius virens

I, II

Liten hälleflundra

Reinhardtius hippoglossoides

I, II

Lax

Salmo salar

I, II

Makrill

Scomber scombrus

II

Större kungsfisk

Sebastes marinus

I, II

Djuphavskungsfisk

Sebastes mentella

I, II

Taggmakrill

Trachurus trachurus

IIa

Skagerrak och Kattegatt

Tobisfiskar

Ammodytidae

IIIa

Ål

Anguilla anguilla

IIIa

Sill

Clupea harengus

IIIa/22–24, IIIa

Skoläst

Coryphaenoides rupestris

IIIa

Knorrhane

Eutrigla gurnardus

IIIa

Rödknot

Aspitrigla cuculus

IIIa

Torsk

Gadus morhua

IIIaN

Torsk

Gadus morhua

IIIaS

Rödtunga

Glyptocephalus cynoglossus

IIIa

Sandskädda

Limanda limanda

IIIa

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

IIIa

Vitling

Merlangius merlangus

IIIa

Kummel

Merluccius merluccius

IIIa

Blåvitling

Micromesistius poutassou

IIIa

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Funktionell enhet

Nordhavsräka

Pandalus borealis

IIIa

Rödspätta

Pleuronectes platessa

IIIa

Gråsej

Pollachius virens

IIIa

Lax

Salmo salar

IIIa

Piggvar

Psetta maxima

IIIa

Makrill

Scomber scombrus

IIIa

Slätvar

Scophthalmus rhombus

IIIa

Tunga

Solea solea

IIIa

Skarpsill

Sprattus sprattus

IIIa

Vitlinglyra

Trisopterus esmarkii

IIIa

Alla kommersiellt fiskade hajar och rockor (14)

Selachii, Rajidae

IIIa

Östersjön

Ål

Anguilla anguilla

22–32

Sill/strömming

Clupea harengus

22–24/25–29, 32/30/31/Rigabukten

Lavaretsik

Coregonus lavaretus

IIId

Siklöja

Coregonus albula

22–32

Torsk

Gadus morhua

22–24/25–32

Sandskädda

Limanda limanda

22–32

Abborre

Perca fluviatilis

IIId

Skrubbskädda

Platichthys flesus

22–32

Rödspätta

Pleuronectes platessa

22–32

Piggvar

Psetta maxima

22–32

Lax

Salmo salar

22–31/32

Öring

Salmo trutta

22–32

Gös

Sander lucioperca

IIId

Slätvar

Scophthalmus rhombus

22–32

Tunga

Solea solea

22

Skarpsill

Sprattus sprattus

22–32

Nordsjön och östra delen av Engelska kanalen

Tobisfiskar

Ammodytidae

IV

Havskatter

Anarhichas spp.

IV

Ål

Anguilla anguilla

IV, VIId

Guldlaxar

Argentina spp.

IV

Knorrhane

Eutrigla gurnardus

IV

Lubb

Brosme brosme

IV

Sill

Clupea harengus

IV, VIId

Hästräka, sandräka

Crangon crangon

IV, VIId

Havsabborre

Dicentrarchus labrax

IV, VIId

Knorrhane

Eutrigla gurnardus

IV

Torsk

Gadus morhua

IV, VIId

Rödtunga

Glyptocephalus cynoglossus

IV

Blåkäft

Helicolenus dactylopterus

IV

Fyrfläckig var

Lepidorhombus boscii

IV, VIId

Glasvar

Lepidorhombus whiffiagonis

IV, VIId

Sandskädda

Limanda limanda

IV, VIId

Mindre marulk

Lophius budegassa

IV, VIId

Marulk

Lophius piscatorius

IV

Långstjärt

Macrourus berglax

IV

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

IV

Vitling

Merlangius merlangus

IV, VIId

Kummel

Merluccius merluccius

IV, VII

Blåvitling

Micromesistius poutassou

IV, VIId

Bergskädda, bergtunga

Microstomus kitt

IV, VIId

Birkelånga

Molva dypterygia

IV

Långa

Molva molva

IV

Röd mulle

Mullus barbatus

IV, VIId

Mulle

Mullus surmuletus

IV, VIId

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Alla funktionella enheter

Nordhavsräka

Pandalus borealis

IVa östra/IVa/IVb

Stor kammussla

Pecten maximus

VIId

Fjällbrosme

Phycis blennoides

IV

Klippbrosme

Phycis phycis

IV

Skrubbskädda

Platichthys flesus

IV

Rödspätta

Pleuronectes platessa

IV

Rödspätta

Pleuronectes platessa

VIId

Gråsej

Pollachius virens

IV

Piggvar

Psetta maxima

IV, VIId

Liten hälleflundra

Reinhardtius hippoglossoides

IV

Lax

Salmo salar

IV, VIId

Makrill

Scomber scombrus

IV, VIId

Slätvar

Scophthalmus rhombus

IV, VIId

Djuphavskungsfisk

Sebastes mentella

IV

Tunga

Solea solea

IV

Tunga

Solea solea

VIId

Skarpsill

Sprattus sprattus

IV/VIId

Taggmakrill

Trachurus trachurus

IV, VIId

Fenknot

Trigla lucerna

IV

Vitlinglyra

Trisopterus esmarkii

IV

Sanktpersfisk

Zeus faber

IV, VIId

Alla kommersiellt fiskade hajar och rockor (14)

Selachii, Rajidae

IV, VIId

Nordöstra Atlanten och västra delen av Engelska kanalen

Bairds släthuvudfisk

Alepocephalus bairdii

VI, XII

Tobisfiskar

Ammodytidae

VIa

Trynfisk

Capros aper

V, VI, VII

Stor kammussla

Pecten maximus

IV, VI, VII

Hoppmussla, drottningkammussla

Aequipecten opercularis

VII

Maskeringskrabbor, spindelkrabba

Maja squinado

V, VI, VII

Ål

Anguilla anguilla

Alla områden

Dolkfiskar

Aphanopus spp.

Alla områden

Guldlaxar

Argentina spp.

Alla områden

Havsgös

Argyrosomus regius

Alla områden

Rödknot

Aspitrigla cuculus

Alla områden

Beryxar

Beryx spp.

Alla områden, utom X och IXa

Beryxar

Beryx spp.

IXa och X

Krabbtaska

Cancer pagurus

Alla områden

Sill

Clupea harengus

VIa/VIaN/

VIa S, VIIbc/VIIa/VIIj

Havsål

Conger conger

Alla områden, utom X

Havsål

Conger conger

X

Skoläst

Coryphaenoides rupestris

Alla områden

Chokladhaj

Dalatias licha

Alla områden

Spjutrocka

Dasyatis pastinaca

VII, VIII

Skednoshaj

Deania calcea

V, VI, VII, IX, X, XII

Havsabborre

Dicentrarchus labrax

Alla områden, utom IX

Havsabborre

Dicentrarchus labrax

IX

Tjocktunga

Dicologlossa cuneata

VIIIc och IX

Ansjovis

Engraulis encrasicolus

IXa (endast Cádiz)

Ansjovis

Engraulis encrasicolus

VIII

Blåkäxa

Etmopterus spinax

VI, VII, VIII

Knorrhane

Eutrigla gurnardus

VIId, e

Torsk

Gadus morhua

Va/Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe–k

Rödtunga

Glyptocephalus cynoglossus

VI, VII

Blåkäft

Helicolenus dactylopterus

Alla områden

Hummer

Homarus gammarus

Alla områden

Atlantisk soldatfisk

Hoplostethus atlanticus

Alla områden

Strumpebandsfisk

Lepidopus caudatus

IXa

Fyrfläckig var

Lepidorhombus boscii

VIIIc, IXa

Glasvar

Lepidorhombus whiffiagonis

VI/VII, VIIIabd/VIIIc, IXa

Sandskädda

Limanda limanda

VIIe/VIIa, f–h

Vanlig bläckfisk, vanlig kalmar

Loligo vulgaris

Alla områden, utom VIIIc, IXa

Vanlig bläckfisk, vanlig kalmar

Loligo vulgaris

VIIIc, IXa

Mindre marulk

Lophius budegassa

IV, VI/VIIb–k, VIIIabd

Mindre marulk

Lophius budegassa

VIIIc, IXa

Marulk

Lophius piscatorius

IV, VI/VIIb–k, VIIIabd

Marulk

Lophius piscatorius

VIIIc, IXa

Lodda

Mallotus villosus

XIV

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Va/Vb

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

VIa/VIb/VIIa/VIIb–k

Vitling

Merlangius merlangus

VIII/IX, X

Vitling

Merlangius merlangus

Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe–k

Kummel

Merluccius merluccius

IIIa, IV, VI, VII, VIIIab/VIIIc, IXa

Strimmad tunga

Microchirus variegatus

Alla områden

Blåvitling

Micromesistius poutassou

I–IX, XII, XIV

Bergskädda, bergtunga

Microstomus kitt

Alla områden

Birkelånga

Molva dypterygia

Alla områden, utom X

Medelhavslånga

Molva macrophthalma

X

Långa

Molva molva

Alla områden

Mulle

Mullus surmuletus

Alla områden

Nordlig hundhaj

Mustelus asterias

VI, VII, VIII, IX

Sydlig hundhaj

Mustelus mustelus

VI, VII, VIII, IX

Skarpfjällig haj, svartfläckig glatthaj

Mustelus punctulatus

VI, VII, VIII, IX

Havskräfta

Nephrops norvegicus

VI funktionell enhet

Havskräfta

Nephrops norvegicus

VII funktionell enhet

Havskräfta

Nephrops norvegicus

VIII, IX funktionell enhet

Vanlig åttaarmad bläckfisk

Octopus vulgaris

Alla områden, utom VIIIc, IXa

Vanlig åttaarmad bläckfisk

Octopus vulgaris

VIIIc, IXa

Fläckpagell

Pagellus bogaraveo

IXa, X

Pandalusräkor

Pandalus spp.

Alla områden

Djuphavsräka

Parapenaeus longirostris

IXa

Fjällbrosme

Phycis blennoides

Alla områden

Klippbrosme

Phycis phycis

Alla områden

Rödspätta

Pleuronectes platessa

VIIa/VIIe/VIIfg

Rödspätta

Pleuronectes platessa

VIIbc/VIIh–k/VIII, IX, X

Lyrtorsk, bleka

Pollachius pollachius

Alla områden, utom IX, X

Lyrtorsk, bleka

Pollachius pollachius

IX, X

Gråsej

Pollachius virens

Va/Vb/IV, IIIa, VI

Gråsej

Pollachius virens

VII, VIII

Vrakfisk

Polyprion americanus

X

Piggvar

Psetta maxima

Alla områden

Liten hälleflundra

Reinhardtius hippoglossoides

V, XIV/VI

Hälleflundra

Hippoglossus hippoglossus

V, XIV

Lax

Salmo salar

Alla områden

Sardin

Sardina pilchardus

VIIIabd/VIIIc, IXa

Spansk makrill

Scomber colias

VIII, IX, X

Makrill

Scomber scombrus

II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX

Slätvar

Scophthalmus rhombus

Alla områden

Större kungsfisk

Sebastes marinus

Ices-delområdena V, VI, XII, XIV & Nafo SA 2 + (sektion 1F + 3K)

Djuphavskungsfisk

Sebastes mentella

Ices-delområdena V, VI, XII, XIV & Nafo SA 2 + (sektion 1F + 3K)

Sidensepia, sepiabläckfisk

Sepia officinalis

Alla områden

Tunga

Solea solea

VIIa/VIIfg

Tunga

Solea solea

VIIbc/VIIhjk/IXa/VIIIc

Tunga

Solea solea

VIIe

Tunga

Solea solea

VIIIab

Havsrudefiskar

Sparidae

Alla områden

Medelhavstaggmakrill

Trachurus mediterraneus

VIII, IX

Blå taggmakrill

Trachurus picturatus

VIII, IX, X

Taggmakrill

Trachurus trachurus

IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde/X

Taggmakrill

Trachurus trachurus

VIIIc, IXa

Skäggtorsk, vitlinglyra, glyskolja

Trisopterus spp.

Alla områden

Sanktpersfisk

Zeus faber

Alla områden

Alla kommersiellt fiskade hajar och rockor (14)

Selachii, Rajidae

IV, VIId

Medelhavet och Svarta havet

Ål

Anguilla anguilla

Alla områden i Medelhavet

Aristeidräkor (giant red shrimp)

Aristeomorpha foliacea

Alla områden i Medelhavet

Blåröd räka

Aristeus antennatus

Alla områden i Medelhavet

Oxögonfisk

Boops boops

1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2

Guldmakrillfiskar

Coryphaena equiselis

Alla områden i Medelhavet

Guldmakrill

Coryphaena hippurus

Alla områden i Medelhavet

Havsabborre

Dicentrarchus labrax

Alla områden i Medelhavet

Virvelkrake

Eledone cirrhosa

1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1

Myskbläckfisk, vit bläckfisk

Eledone moschata

1.3, 2.1, 2.2, 3.1

Ansjovis

Engraulis encrasicolus

Alla områden i Medelhavet

Ansjovis

Engraulis encrasicolus

Svarta havet geografiskt delområde 29

Knorrhane

Eutrigla gurnardus

2.2, 3.1

Bläckfiskar

Illex spp., Todarodes spp.

Alla områden i Medelhavet

Spjutfiskar

Istiophoridae

Alla områden i Medelhavet

Vanlig bläckfisk, vanlig kalmar

Loligo vulgaris

Alla områden i Medelhavet

Mindre marulk

Lophius budegassa

1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 3.1

Marulk

Lophius piscatorius

1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 3.1

Vitling

Merlangius merlangus

Svarta havet geografiskt delområde 29

Kummel

Merluccius merluccius

Alla områden i Medelhavet

Blåvitling

Micromesistius poutassou

1.1, 3.1

Multfiskar

Mugilidae

1.3, 2.1, 2.2, 3.1

Röd mulle

Mullus barbatus

Alla områden i Medelhavet

Röd mulle

Mullus barbatus

Svarta havet geografiskt delområde 29

Mulle

Mullus surmuletus

Alla områden i Medelhavet

Vanlig åttaarmad bläckfisk

Octopus vulgaris

Alla områden i Medelhavet

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Alla områden i Medelhavet

Rödpagell

Pagellus erythrinus

Alla områden i Medelhavet

Djuphavsräka

Parapenaeus longirostris

Alla områden i Medelhavet

Gaffelräka

Penaeus kerathurus

3.1

Piggvar

Psetta maxima

Svarta havet geografiskt delområde 29

Sardin

Sardina pilchardus

Alla områden i Medelhavet

Makrillar

Scomber spp.

Alla områden i Medelhavet

Sidensepia, sepiabläckfisk

Sepia officinalis

Alla områden i Medelhavet

Tunga

Solea vulgaris

1.2, 2.1, 3.1

Guldsparid

Sparus aurata

1.2, 3.1

Menolapikarell

Spicara smaris

2.1, 3.1, 3.2

Skarpsill

Sprattus sprattus

Svarta havet geografiskt delområde 29

Bönsyrseräka

Squilla mantis

1.3, 2.1, 2.2

Medelhavstaggmakrill

Trachurus mediterraneus

Alla områden i Medelhavet

Medelhavstaggmakrill

Trachurus mediterraneus

Svarta havet geografiskt delområde 29

Taggmakrill

Trachurus trachurus

Alla områden i Medelhavet

Taggmakrill

Trachurus trachurus

Svarta havet geografiskt delområde 29

Fenknot

Trigla lucerna

1.3, 2.2, 3.1

Venusmusslor

Veneridae

2.1, 2.2

Klarbult

Aphia minuta

Geografiska delområden 9, 10, 16 och 19

Silversidor

Atherina spp.

Geografiska delområden 9, 10, 16 och 19

Glyskolja

Trisopterus minutus

Alla regioner

Alla kommersiellt fiskade hajar och rockor (14)

Selachii, Rajidae

Alla regioner

BIOLOGISKA DATA

Tabell 1B

Bestånd i unionens yttersta randområden

Art (svenskt namn, om namn saknas anges högre taxon och/eller engelskt namn)

Art (vetenskapligt namn)

Franska Guyana

Sydlig rödsnapper

Lutjanus purpureus

Penaeidräkor

Farfantepenaeus subtilis

Vekfiskar

Cynoscion acoupa

Småtandad vekfisk

Cynoscion steindachneri

Grön vekfisk

Cynoscion virescens

Havsmalar, korsmalar

Ariidae

Lobotidae (tripletail)

Lobotes surinamensis

Grymtfiskar

Genyatremus luteus

Snookar

Centropomus spp.

Havsabborrfiskar

Serranidae

Multfiskar

Mugil spp.

Guadeloupe och Martinique

Gruntfiskar

Lutjanidae

Grymtfiskar

Haemulidae

Havsabborrfiskar

Serranidae

Drakfisk

Pterois volitans

Makrillfiskar

Scombridae

Blå marlin

Makaira nigricans

Guldmakrill

Coryphaena hippurus

Réunion och Mayotte

Gruntfiskar

Lutjanidae

Havsabborrfiskar

Serranidae

Makrillfiskar

Scombridae

Svärdfisk

Xiphias gladius

Spjutfiskar

Istiophoridae

Guldmakrill

Coryphaena hippurus

Storögonselar

Selar crumenophthalmus

Azorerna, Madeira och Kanarieöarna

Spansk makrill

Scomber colias

Afrikansk sardinell

Sardinella maderensis

Taggmakrillar

Trachurus spp.

Sardin

Sardina pilchardus

Kretensisk papegojfisk

Sparisoma cretense

Skålsnäckor

Patellidae

BIOLOGISKA DATA

Tabell 1C

Bestånd i marina regioner inom regionala fiskeriförvaltningsorganisationer och partnerskapsavtal om hållbart fiske

IATTC (Interamerikanska kommissionen för tropisk tonfisk)

ARTER

Vid utformningen av provtagningsplaner som syftar till insamling av biologisk information som föreskrivs i kapitel III i denna bilaga ska de beståndsgränser som fastställts av behöriga regionala fiskeriförvaltningsorganisationer eller regionala fiskeriorganisationer beaktas och lämpliga provtagningsinsatser ska göras för varje bestånd

Frekvens för insamling av biologiska variabler

Vetenskapligt namn

Svenskt namn (om namn saknas anges högre taxon och/eller engelskt namn)

Geografiskt område

Prioritet

Datainsamlingen är årlig och uppdateringen/hanteringen av data måste ske i tid för att passa med tidsplanen för beståndsbedömningar

Thunnus albacares

Gulfenad tonfisk

Östra Stilla havet

Hög

Thunnus obesus

Storögd tonfisk

Östra Stilla havet

Hög

Katsuwonus pelamis

Bonit

Östra Stilla havet

Hög

Thunnus alalunga

Långfenad tonfisk

Östra Stilla havet

Hög

Thunnus orientalis

Stillahavstonfisk

Östra Stilla havet

Hög

Xiphias gladius

Svärdfisk

Östra Stilla havet

Hög

Makaira nigricans (ellerM. mazara)

Blå marlin

Östra Stilla havet

Hög

Makaira indica

Svart marlin

Östra Stilla havet

Hög

Tetrapturus audax

Randig marlin

Östra Stilla havet

Hög


Iccat (Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten)

ARTER

Vid utformningen av provtagningsplaner som syftar till insamling av biologisk information som föreskrivs i kapitel III i denna bilaga ska de beståndsgränser som fastställts av behöriga regionala fiskeriförvaltningsorganisationer eller regionala fiskeriorganisationer beaktas och lämpliga provtagningsinsatser ska göras för varje bestånd

Frekvens för insamling av biologiska variabler

Vetenskapligt namn

Svenskt namn (om namn saknas anges högre taxon och/eller engelskt namn)

Geografiskt område

Prioritet

Datainsamlingen är årlig och uppdateringen/hanteringen av data måste ske i tid för att passa med tidsplanen för beståndsbedömningar

Thunnus albacares

Gulfenad tonfisk

Atlanten och angränsande hav

Hög

Thunnus obesus

Storögd tonfisk

Atlanten och angränsande hav

Hög

Katsuwonus pelamis

Bonit

Atlanten och angränsande hav

Hög

Thunnus alalunga

Långfenad tonfisk

Atlanten och angränsande hav

Hög

Thunnus thynnus

Blåfenad tonfisk

Atlanten och angränsande hav

Hög

Xiphias gladius

Svärdfisk

Atlanten och angränsande hav

Hög

Makaira nigricans (eller M. mazara)

Blå marlin

Atlanten och angränsande hav

Hög

Istiophorus albicans

Atlantisk segelfisk

Atlanten och angränsande hav

Hög

Tetrapturus albidus

Vit marlin

Atlanten och angränsande hav

Hög

Prionace glauca

Blåhaj

Atlanten och angränsande hav

Hög

Auxis rochei

Auxid

Atlanten och angränsande hav

Hög

Sarda sarda

Ryggstrimmig pelamid

Atlanten och angränsande hav

Hög

Euthynnus alletteratus

Tunnina

Atlanten och angränsande hav

Medelhög

Thunnus atlanticus

Karibisk tonfisk, svart tonfisk

Atlanten och angränsande hav

Medelhög

Orcynopsis unicolor

Ostrimmig pelamid

Atlanten och angränsande hav

Medelhög

Scomberomorus brasiliensis

Brasiliansk kungsmakrill

Atlanten och angränsande hav

Medelhög

Scomberomorus regalis

Karibisk kungsmakrill

Atlanten och angränsande hav

Medelhög

Auxis thazard

Fregattauxid

Atlanten och angränsande hav

Medelhög

Scomberomorus cavalla

Kungsmakrill

Atlanten och angränsande hav

Medelhög

Scomberomorus tritor

Afrikansk kungsmakrill

Atlanten och angränsande hav

Medelhög

Scomberomorus maculatus

Fläckig kungsmakrill

Atlanten och angränsande hav

Medelhög

Acanthocybium solandri

Wahoo

Atlanten och angränsande hav

Medelhög

Coryphaena hippurus

Guldmakrill

Atlanten och angränsande hav

Medelhög


Nafo (Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del)

ARTER

Vid utformningen av provtagningsplaner som syftar till insamling av biologisk information som föreskrivs i kapitel III i denna bilaga ska de beståndsgränser som fastställts av behöriga regionala fiskeriförvaltningsorganisationer eller regionala fiskeriorganisationer, beaktas och lämpliga provtagningsinsatser ska göras för varje bestånd

Frekvens för insamling av biologiska variabler

Vetenskapligt namn

Svenskt namn (om namn saknas anges högre taxon och/eller engelskt namn)

Bestånd definierade av den regionala fiskeriförvaltningsorganisationen

Prioritet

Datainsamlingen är årlig och uppdateringen/hanteringen av data måste ske i tid för att passa med tidsplanen för beståndsbedömningar

Gadus morhua

Torsk

Nafo 2J 3KL

Låg

Gadus morhua

Torsk

Nafo 3M

Hög

Gadus morhua

Torsk

Nafo 3NO

Hög

Gadus morhua

Torsk

Nafo 3Ps

Hög

Gadus morhua

Torsk

Nafo SA1

Hög

Glyptocephalus cynoglossus

Rödtunga

Nafo 3NO

Hög

Glyptocephalus cynoglossus

Rödtunga

Nafo 2J3KL

Låg

Hippoglossoides platessoides

Lerskädda

Nafo 3LNO

Hög

Hippoglossoides platessoides

Lerskädda

Nafo 3M

Hög

Limanda ferruginea

Gulstjärtsskädda

Nafo 3LNO

Medelhög

Coryphaenoides rupestris

Skoläst

Nafo SA0 + 1

Låg

Macrourus berglax

Långstjärt

Nafo SA2 + 3

Hög

Pandalus borealis

Nordhavsräka

Nafo 3LNO

Hög

Pandalus borealis

Nordhavsräka

Nafo 3M

Hög

Amblyraja radiata

Klorocka

Nafo 3LNOPs

Hög

Reinhardtius hippoglossoides

Liten hälleflundra

Nafo 3KLMNO

Hög

Reinhardtius hippoglossoides

Liten hälleflundra

Nafo SA1

Hög

Hippoglossus hippoglossus

Hälleflundra

Nafo SA1

Låg

Sebastes mentella

Djuphavskungsfisk

Nafo SA1

Hög

Sebastes spp.

Kungsfiskar

Nafo 3LN

Hög

Sebastes spp.

Kungsfiskar

Nafo 3M

Hög

Sebastes spp.

Kungsfiskar

Nafo 3O

Hög

Urophycis tenuis

Vitbrosme

Nafo 3NO

Hög

Mallotus villosus

Lodda

Nafo 3NO

Hög

Beryx sp.

Beryxar

Nafo 6G

Hög

Illex illecebrosus

Nordlig stjärtfenad bläckfisk

Nafo-delområdena 3 + 4

Låg

Salmo salar

Lax

Nafo S1+ Ices-delområde XIV, Neaf, Nasco

Hög

 


FAO havsområde 34 – Fiskerikommittén för östra Centralatlanten (Cecaf)

ARTER

Vid utformningen av provtagningsplaner som syftar till insamling av biologisk information som föreskrivs i kapitel III i denna bilaga ska de beståndsgränser som fastställts av behöriga regionala fiskeriförvaltningsorganisationer eller regionala fiskeriorganisationer beaktas och lämpliga provtagningsinsatser ska göras för varje bestånd

Frekvens för insamling av biologiska variabler

Vetenskapligt namn

Svenskt namn (om namn saknas anges högre taxon och/eller engelskt namn)

Geografiskt område

Prioritet

Datainsamlingen är årlig och uppdateringen/hanteringen av data ska ske i tid för att passa med tidsplanen för beståndsbedömningar

Brachydeuterus spp.

Grymtfiskar

34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

hög

Caranx spp.

Taggmakrillar

34.3.1, 34.3.3–6

hög

Cynoglossus spp.

Hundtungefiskar

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

hög

Decapterus spp.

Taggmakrillar

34.3.1, 34.3.3–6

hög

Dentex canariensis

Kanarietandbraxen

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

medelhög

Dentex congoensis

Kongotandbraxen

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

medelhög

Dentex macrophthalmus

Storögd tandbraxen

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

hög

Dentex maroccanus

Röd tandbraxen

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

medelhög

Dentex spp.

Tandbraxnar

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

hög

Engraulis encrasicolus

Ansjovis

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

hög

Epinephelus aeneus

Vit grouper

34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

hög

Ethmalosa fimbriata

Bongasill

34.3.1, 34.3.3–6

hög

Farfantepenaeus notialis

Sydlig rosenräka

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

hög

Galeoides decadactylus

Polynemidae (lesser African threadfin)

34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

hög

Datainsamlingen är årlig och uppdateringen/hanteringen av data ska ske i tid för att passa med tidsplanen för beståndsbedömningar

Loligo vulgaris

Vanlig bläckfisk, vanlig kalmar

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

hög

Merluccius polli

Svart kummel

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

hög

Merluccius senegalensis

Senegalkummel

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

hög

Merluccius spp.

Annan kummel

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

medelhög

Octopus vulgaris

Vanlig åttaarmad bläckfisk

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

hög

Pagellus acarne

Silverpagell, pagell

34.1.1

hög

Pagellus bellottii

Pandorapagell, prickpagell

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

hög

Pagellus bogaraveo

Fläckpagell

34.1.1

medelhög

Pagellus spp.

Pageller

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

hög

Pagrus caeruleostictus

Blåfläckig rödbraxen

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

hög

Parapenaeus longirostris

Djuphavsräka

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

hög

Pomadasys incisus

Blandgrymta

34.1.1

medelhög

Pomadasys spp.

Sötläppar

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

hög

Pseudotolithus spp.

Kväkare

34.1.1

hög

Sardina pilchardus

Sardin

34.1.1, 34.1.3

hög

Sardinella aurita

Rund sardinell

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

hög

Sardinella maderensis

Afrikansk sardinell

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

hög

Datainsamlingen är årlig och uppdateringen/hanteringen av data ska ske i tid för att passa med tidsplanen för beståndsbedömningar

Scomber japonicus

Stillahavsmakrill

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

hög

Scomber spp.

Makrillar

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

hög

Sepia hierredda

Sidensepia, sepiabläckfisk

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

hög

Sepia officinalis

Sidensepia, sepiabläckfisk

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

hög

Sepia spp.

Sepiabläckfiskar

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

medelhög

Sparidae

Havsrudefiskar

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

hög

Sparus spp.

Havsrudefiskar

34.1.1

hög

Trachurus trachurus

Taggmakrill

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

hög

Trachurus trecae

Cunenetaggmakrill

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3–6

hög

Umbrina canariensis

Skuggfiskar

34.3.3–6

medelhög


Seafo (Fiskeriorganisationen för Sydostatlanten)

ARTER

Vid utformningen av provtagningsplaner som syftar till insamling av biologisk information som föreskrivs i kapitel III i denna bilaga ska de beståndsgränser som fastställts av behöriga regionala fiskeriförvaltningsorganisationer eller regionala fiskeriorganisationer beaktas och lämpliga provtagningsinsatser ska göras för varje bestånd

Frekvens för insamling av biologiska variabler

Vetenskapligt namn

Svenskt namn (om namn saknas anges högre taxon och/eller engelskt namn)

Geografiskt område

Prioritet

Datainsamlingen är årlig och uppdateringen/hanteringen av data ska ske i tid för att passa med tidsplanen för beståndsbedömningar

Dissostichus eleginoides

Tandnoting

Sydostatlanten

Hög

Beryx spp.

Beryxar

Sydostatlanten

Hög

Chaceon spp.

Krabbor

Sydostatlanten

Hög

Pseudopentaceros richardsoni

Pelagic armourhead, southern boarfish

Sydostatlanten

Hög

Helicolenus spp.

Blåkäftar

Sydostatlanten

Hög

Hoplostethus atlanticus

Atlantisk soldatfisk

Sydostatlanten

Hög

Trachurus spp.

Taggmakrillar

Sydostatlanten

Hög

Scomber spp.

Makrillar

Sydostatlanten

Hög

Polyprion americanus

Vrakfisk

Sydostatlanten

Medelhög

Jasus tristani

Tristanlangust

Sydostatlanten

Medelhög

Lepidotus caudatus

Strumpebandsfisk

Sydostatlanten

Medelhög

Schedophilus ovalis

Svartfiskar (imperial blackfish)

Sydostatlanten

Låg

Schedophilus velaini

Svartfiskar (violet warehou)

Sydostatlanten

Låg

Allocyttus verrucosus

Guldkroppar

Sydostatlanten

Låg

Neocyttus romboidales

 

Sydostatlanten

 

Allocyttus guineensis

 

Sydostatlanten

 

Pseudocyttus maculatus

 

Sydostatlanten

 

Emmelichthys nitidus

Kapbahytt

Sydostatlanten

Låg

Ruvettus pretiosus

Oljefisk

Sydostatlanten

Låg

Promethichthys prometheus

Havsgäddfiskar (roudi escolar)

Sydostatlanten

Låg

Macrourus spp.

Långstjärtar

Sydostatlanten

Låg

Antimora rostrata

Blå antimora

Sydostatlanten

Låg

Epigonus spp.

Djuphavsabborrfiskar

Sydostatlanten

Låg

Merluccius spp.

Kumlar

Sydostatlanten

Låg

Notopogon fernandezianus

Rakknivsfiskar (orange bellowfish)

Sydostatlanten

Låg

Octopodidae och Loliginidae

Åttaarmade bläckfiskar och kalmarer

Sydostatlanten

Låg

 


WCPFC (Fiskerikommissionen för västra och centrala Stilla havet)

ARTER

Vid utformningen av provtagningsplaner som syftar till insamling av biologisk information som föreskrivs i kapitel III i denna bilaga ska de beståndsgränser som fastställts av behöriga regionala fiskeriförvaltningsorganisationer eller regionala fiskeriorganisationer, beaktas och lämpliga provtagningsinsatser ska göras för varje bestånd

Frekvens för insamling av biologiska variabler

Vetenskapligt namn

Svenskt namn (om namn saknas anges högre taxon och/eller engelskt namn)

Geografiskt område

Prioritet

Datainsamlingen är årlig och uppdateringen/hanteringen av data ska ske i tid för att passa med tidsplanen för beståndsbedömningar

Thunnus albacares

Gulfenad tonfisk

Västra centrala Stilla havet

Hög

Thunnus obesus

Storögd tonfisk

Västra centrala Stilla havet

Hög

Katsuwonus pelamis

Bonit

Västra centrala Stilla havet

Hög

Thunnus alalunga

Långfenad tonfisk

Västra centrala Stilla havet

Hög

Thunnus orientalis

Stillahavstonfisk

Västra centrala Stilla havet

Hög

Xiphias gladius

Svärdfisk

Västra centrala Stilla havet

Hög

Makaira nigricans (eller M. mazara)

Blå marlin

Västra centrala Stilla havet

Hög

Makaira indica

Svart marlin

Västra centrala Stilla havet

Hög

Tetrapturus audax

Randig marlin

Västra centrala Stilla havet

Hög

Acanthocybium solandri

Wahoo

Västra centrala Stilla havet

Medelhög

Coryphaena hippurus

Guldmakrill

Västra centrala Stilla havet

Medelhög

Elagatis bipinnulata

Regnbågslöpare

Västra centrala Stilla havet

Medelhög

Lepidocybium flavobrunneum

Havsgäddor

Västra centrala Stilla havet

Medelhög

Lampris regius

Glansfisk

Västra centrala Stilla havet

Medelhög

Mola mola

Klumpfisk

Västra centrala Stilla havet

Medelhög

Istiophorus platypterus

Segelfisk

Västra centrala Stilla havet

Medelhög

Tetrapturus angustirostris

Kortnosad spjutfisk

Västra centrala Stilla havet

Medelhög

Ruvettus pretiosus

Oljefisk

Västra centrala Stilla havet

Medelhög

Prionace glauca

Blåhaj

Västra centrala Stilla havet

Hög

 

Carcharhinus longimanus

Årfenhaj

Västra centrala Stilla havet

Hög

Carcharhinus falciformis

Silkeshaj

Västra centrala Stilla havet

Hög

Alopias superciliosus

Storögd rävhaj

Västra centrala Stilla havet

Hög

Alopias vulpinus

Rävhaj

Västra centrala Stilla havet

Hög

Alopias pelagicus

Stillahavsrävhaj

Västra centrala Stilla havet

Hög

OBS: för WCPF ska följande rapporteringskrav för långrevsfartyg läggas till:

(1)

Antal tafsar mellan flötena. Antalet tafsar mellan flötena ska rapporteras för varje fiskeinsats.

(2)

Antal fångade fiskar per fiskeinsats, för följande arter: långfenad tonfisk (Thunnus alalunga), storögd tonfisk (Thunnus obesus), bonit (Katsuwonus pelamis), gulfenad tonfisk (Thunnus albacares), randig marlin (Tetrapturus audax), blå marlin (Makaira mazara), svart marlin (Makaira indica), svärdfisk (Xiphias gladius), blåhaj, silkeshaj, årfenhaj, makohajar, rävhajar, håbrand (söder om 20°S, fram till dess att biologiska data visar att denna eller en annan geografisk gräns är lämplig), hammarhajar (vinghammarhaj, flerhornig hammarhaj, stor hammarhaj och hammarhaj), valhaj och andra arter som fastställs av kommissionen.

Om totalvikten eller den genomsnittliga vikten av fisk som fångats per fiskeinsats har registrerats, ska totalvikten eller den genomsnittliga vikten av fisk som fångats per fiskeinsats, per art, också rapporteras. Om totalvikten eller den genomsnittliga vikten av fisk som fångats per fiskeinsats inte har registrerats, ska totalvikten eller den genomsnittliga vikten av fisk som fångats per fiskeinsats, per art, uppskattas och rapporteras. Totalvikten eller den genomsnittliga vikten ska avse hel vikt, inte beredd vikt.


WECAFC (Fiskerikommissionen för västra Centralatlanten)

ARTER

Vid utformningen av provtagningsplaner som syftar till insamling av biologisk information som föreskrivs i kapitel III i denna bilaga ska de beståndsgränser som fastställts av behöriga regionala fiskeriförvaltningsorganisationer eller regionala fiskeriorganisationer beaktas och lämpliga provtagningsinsatser ska göras för varje bestånd

Frekvens för insamling av biologiska variabler

Vetenskapligt namn

Svenskt namn (om namn saknas anges högre taxon och/eller engelskt namn)

Geografiskt område

Prioritet

Datainsamlingen är årlig och uppdateringen/hanteringen av data ska ske i tid för att passa med tidsplanen för beståndsbedömningar

Panulirus argus

Karibisk langust

Västra Centralatlanten

Hög

Strombus gigas

Jättevingsnäcka

Västra Centralatlanten

Hög

Selachii, Rajidae

Hajar och rockor

Västra Centralatlanten

Hög

Coryphaena hippurus

Guldmakrill

Västra Centralatlanten

Hög

Acanthocybium solandri

Wahoo

Västra Centralatlanten

Hög

Epinephelus guttatus

Röd prickig grouper

Västra Centralatlanten

Hög

Lutjanus vivanus

Sidensnapper

Västra Centralatlanten

Hög

Lutjanus buccanella

Svartfenad snapper

Västra Centralatlanten

Hög

Lutjanus campechanus

Röd snapper

Västra Centralatlanten

Hög

Penaeus subtilis

Penaeusräkor

Franska Guyana EEZ

Hög


IOTC (Tonfiskkommissionen för Indiska oceanen)

ARTER

Vid utformningen av provtagningsplaner som syftar till insamling av biologisk information som föreskrivs i kapitel III i denna bilaga ska de beståndsgränser som fastställts av behöriga regionala fiskeriförvaltningsorganisationer eller regionala fiskeriorganisationer beaktas och lämpliga provtagningsinsatser ska göras för varje bestånd

Frekvens för insamling av biologiska variabler

Vetenskapligt namn

Svenskt namn (om namn saknas anges högre taxon och/eller engelskt namn)

Geografiskt område

Prioritet

Datainsamlingen är årlig och uppdateringen/hanteringen av data ska ske i tid för att passa med tidsplanen för beståndsbedömningar

Thunnus albacares

Gulfenad tonfisk

Västra och östra Indiska oceanen

Hög

Thunnus obesus

Storögd tonfisk

Västra och östra Indiska oceanen

Hög

Katsuwonus pelamis

Bonit

Västra och östra Indiska oceanen

Hög

Thunnus alalunga

Långfenad tonfisk

Västra och östra Indiska oceanen

Hög

Xiphias gladius

Svärdfisk

Västra och östra Indiska oceanen

Hög

Makaira nigricans (eller M. mazara)

Blå marlin

Västra och östra Indiska oceanen

Hög

Makaira indica

Svart marlin

Västra och östra Indiska oceanen

Hög

Tetrapturus audax

Randig marlin

Västra och östra Indiska oceanen

Hög

Istiophorus platypterus

Segelfisk

Västra och östra Indiska oceanen

Hög

Auxis rochei

Auxid

Västra och östra Indiska oceanen

Medelhög

Auxis thazard

Fregattauxid

Västra och östra Indiska oceanen

Medelhög

Euthynnus affinis

Kawakawa

Västra och östra Indiska oceanen

Medelhög

Thunnus tonggol

Tonggol, långstjärtad tonfisk

Västra och östra Indiska oceanen

Medelhög

Scomberomorus guttatus

Prickig kungsmakrill

Västra och östra Indiska oceanen

Medelhög

Scomberomorus commerson

Strimmig kungsmakrill

Västra och östra Indiska oceanen

Medelhög

Prionace glauca

Blåhaj

Västra och östra Indiska oceanen

Hög

Alopias superciliosus

Storögd rävhaj

Västra och östra Indiska oceanen

Hög

Carcharhinus falciformes

Silkeshaj

Västra och östra Indiska oceanen

Hög

Carcharhinus longimanus

Årfenhaj

Västra och östra Indiska oceanen

Hög

Alopias pelagicus

Stillahavsrävhaj

Västra och östra Indiska oceanen

Hög

Sphyrna lewini

Flerhornig hammarhaj

Västra och östra Indiska oceanen

Hög


Andra regionala fiskeriförvaltningsorganisationer

ARTER

Vid utformningen av provtagningsplaner som syftar till insamling av biologisk information som föreskrivs i kapitel III i denna bilaga ska de beståndsgränser som fastställts av behöriga regionala fiskeriförvaltningsorganisationer eller regionala fiskeriorganisationer beaktas och lämpliga provtagningsinsatser ska göras för varje bestånd

Frekvens för insamling av biologiska variabler

Vetenskapligt namn

Svenskt namn (om namn saknas anges högre taxon och/eller engelskt namn)

Geografiskt område

Prioritet

Datainsamlingen är årlig och uppdateringen/hanteringen av data ska ske i tid för att passa med tidsplanen för beståndsbedömningar

Trachurus murphyi

Chilensk taggmakrill

SPRFMO:s konventionsområde

Hög

Euphausia superba

Antarktisk krill

CCAMLR:s konventionsområde

Hög

Dissostichus spp.

Dissostichus eleginoides och Dissostichus mawsoni

Tandnotingar

CCAMLR:s konventionsområde

Hög

Champsocephalus gunnari

Gunnars isfisk

CCAMLR:s konventionsområde

Låg

Resurser av fisk, blötdjur, kräftdjur och andra sedentära arter inom konventionsområdet, utom i) sedentära arter som omfattas av kuststaters fiskerijurisdiktion i enlighet med artikel 77.4 i FN:s havsrättskonvention från 1982, och ii) långvandrande arter förtecknade i bilaga I till FN:s havsrättskonvention från 1982.

SIOFA:s konventionsområde

 

 

BIOLOGISKA DATA

Tabell 1D

Arter som ska övervakas inom unionens skyddsprogram eller i enlighet med internationella åtaganden

Svenskt namn (om namn saknas anges högre taxon och/eller engelskt namn)

Vetenskapligt namn

Region/regional fiskeriförvaltningsorganisation

Rättslig ram

Egentliga benfiskar

Teleostei

 

 

Störar

Acipenser spp.

Medelhavet och Svarta havet; Östersjön; Ospar II, IV

Bilaga II till Barcelonakonventionen (15), bilaga IV till Black Sea Biodiversity and Landscape Conservation Protocol; Ospar (16); Helcom (17)

Släthuvudfiskar

Alepocephalidae

Alla regioner

Relevant för djuphavsfiske (18)

Bairds släthuvudfisk

Alepocephalus bairdii

Alla regioner

Relevant för djuphavsfiske

Släthuvad djuphavsfisk

Alepocephalus rostratus

Alla regioner

Relevant för djuphavsfiske

Svartahavsstaksill

Alosa immaculata

Svarta havet

Bilaga IV till Black Sea Biodiversity and Landscape Conservation Protocol

Majfisk

Alosa alosa

Ospar II, III, IV

Ospar

Lavaretsik

Coregonus lavaretus

Ospar II

Ospar

Torsk

Gadus morhua

Ospar II, III; Östersjön

Ospar; Helcom

Långnosad sjöhäst

Hippocampus guttulatus (synonym: Hippocampus ramulosus)

Ospar II, III, IV, V

Ospar

Kortnosad sjöhäst

Hippocampus hippocampus

Ospar II, III, IV, V

Ospar

Staksillar

Alosa tanaica

Svarta havet

Bilaga IV till Black Sea Biodiversity and Landscape Conservation Protocol

Blå antimora

Antimora rostrata

Alla regioner

Relevant för djuphavsfiske

Dolkfisk

Aphanopus carbo

Alla regioner

Relevant för djuphavsfiske

Dolkfiskar

Aphanopus intermedius

Alla regioner

Relevant för djuphavsfiske

Kräftor

Astacus spp.

Svarta havet

Bilaga IV till Black Sea Biodiversity and Landscape Conservation Protocol

Silversidor

Atherina pontica

Svarta havet

Bilaga IV till Black Sea Biodiversity and Landscape Conservation Protocol

Näbbgädda

Belone belone euxini Günther

Svarta havet

Bilaga IV till Black Sea Biodiversity and Landscape Conservation Protocol

Beryxar

Beryx spp.

Alla regioner

Relevant för djuphavsfiske

Bythitidae (brotula)

Cataetyx laticeps

Alla regioner

Relevant för djuphavsfiske

Siklöja

Coregonus albula

Östersjön

Rekommendation från regionalt samordningsmöte Östersjön

Sjurygg

Cyclopterus lumpus

Alla regioner

Relevant för djuphavsfiske

Stjärtbandsblecka

Diplodus annularis

Medelhavet

Rådets förordning (EG) nr 1967/2006 (19) (minsta referensstorlek för bevarande)

Spetsnosblecka

Diplodus puntazzo

Medelhavet

Förordning (EG) nr 1967/2006 (minsta referensstorlek för bevarande)

Vitblecka

Diplodus sargus

Medelhavet

Förordning (EG) nr 1967/2006 (minsta referensstorlek för bevarande)

Tvåbandsblecka

Diplodus vulgaris

Medelhavet

Förordning (EG) nr 1967/2006 (minsta referensstorlek för bevarande)

Tandnoting

Dissostichus eleginoides

Alla regioner

Relevant för djuphavsfiske

Antarktisk tandnoting

Dissostichus mawsoni

Alla regioner

Relevant för djuphavsfiske

Groupers

Epinephelus spp.

Medelhavet

Förordning (EG) nr 1967/2006 (minsta referensstorlek för bevarande)

Teleskopabborre

Epigonus telescopus

Alla regioner

Sårbar art, relevant för djuphavsfiske

Smörbultar

Gobiidae

Svarta havet

Bilaga IV till Black Sea Biodiversity and Landscape Conservation Protocol

Blåkäft

Helicolenus dactylopterus

Alla regioner

Relevant för djuphavsfiske

Hälleflundra

Hippoglossus hippoglossus

Alla regioner

Relevant för djuphavsfiske

Atlantisk soldatfisk

Hoplostethus atlanticus

Alla regioner; Ospar I, V

Sårbar art, relevant för djuphavsfiske

Medelhavssoldatfisk

Hoplostethus mediterraneus

Alla regioner

Relevant för djuphavsfiske

Strumpebandsfisk

Lepidopus caudatus

Alla regioner

Relevant för djuphavsfiske

Randig sandblecka

Lithognathus mormyrus

Medelhavet

Förordning (EG) nr 1967/2006 (minsta referensstorlek för bevarande)

Guldmulte

Liza aurata

Svarta havet

Bilaga IV till Black Sea Biodiversity and Landscape Conservation Protocol

Hoppmulte

Liza saliens

Svarta havet

Bilaga IV till Black Sea Biodiversity and Landscape Conservation Protocol

Stor ålbrosme

Lycodes esmarkii

Alla regioner

Relevant för djuphavsfiske

Skolästfiskar andra än skoläst och långstjärt

Macrouridae andra än Coryphaenoides rupestris och Macrourus berglax

Alla regioner

Relevant för djuphavsfiske

Långstjärt

Macrourus berglax

Alla regioner

Relevant för djuphavsfiske

Vitling

Merlangius merlangus

Östersjön och Svarta havet

Rekommendation från regionalt samordningsmöte Östersjön; bilaga IV till Black Sea Biodiversity and Landscape Conservation Protocol

Ål

Anguilla anguilla

Ospar I, II, III, IV, Östersjön

Ospar; Helcom

Lax

*Salmo salar

Ospar I, II, III, IV, Östersjön

Ospar; Helcom

Blåfenad tonfisk

*Thunnus thynnus

Ospar V

Ospar; Helcom

Birkelånga

Molva dypterygia

Alla regioner

Relevant för djuphavsfiske

Moratorsk

Mora moro

Alla regioner

Relevant för djuphavsfiske

Multfiskar

Mugil spp.

Svarta havet

Bilaga IV till Black Sea Biodiversity and Landscape Conservation Protocol

Havsgädda

Nesiarchus nasutus

Alla regioner

Relevant för djuphavsfiske

Nordlig piggål

Notocanthus chemnitzii

Alla regioner

Relevant för djuphavsfiske

Nors

Osmerus eperlanus

Östersjön

Rekommendation från regionalt samordningsmöte Östersjön, Helcom

Silverpagell, pagell

Pagellus acarne

Medelhavet

Förordning (EG) nr 1967/2006 (minsta referensstorlek för bevarande)

Fläckpagell

Pagellus bogaraveo

Medelhavet

Förordning (EG) nr 1967/2006 (minsta referensstorlek för bevarande)

Rödbraxen

Pagrus pagrus

Medelhavet

Förordning (EG) nr 1967/2006 (minsta referensstorlek för bevarande)

Vrakfisk

Polyprion americanus

Medelhavet

Förordning (EG) nr 1967/2006 (minsta referensstorlek för bevarande)

Vrakfisk

Polyprion americanus

Alla regioner

Relevant för djuphavsfiske

Blåfisk

Pomatomus saltatrix

Svarta havet

Bilaga IV till Black Sea Biodiversity and Landscape Conservation Protocol

Mindre kungsfisk

Sebastes viviparus

Alla regioner

Relevant för djuphavsfiske

Hus

Huso huso

Svarta havet

Bilaga IV till Black Sea Biodiversity and Landscape Conservation Protocol

Kungsfiskar

Trachyscorpia cristulata

Alla regioner

Relevant för djuphavsfiske

Havsbraxnar

Brama spp.

Geografiska delområden 1.1, 1.2, 1.3 och Svarta havet geografiskt delområde 29

Bilaga VIII till rådets förordning (EG) nr 894/97 (20)

Spansk makrill

Scomber colias Gmelin

Svarta havet

Bilaga IV till Black Sea Biodiversity and Landscape Conservation Protocol

Glasbult

Crystallogobius linearis

Svarta havet

Nationella förvaltningsplaner

Havsmus

Chimaera monstrosa

Östersjön

Helcom

Majfisk

Alosa alosa

Östersjön

Helcom

Staksill

Alosa fallax

Östersjön

Helcom

Höstlekande sill/strömming

Clupea harengus subsp.

Östersjön

Helcom

Faren

Abramis ballerus

Östersjön

Helcom

Löja

Alburnus alburnus

Östersjön

Helcom

Asp

Aspius aspius

Östersjön

Helcom

Flodbarb

Barbus barbus

Östersjön

Helcom

Sandkrypare

Gobio gobio

Östersjön

Helcom

Skärkniv

Pelecus cultratus

Östersjön

Helcom

Elritsa

Phoxinus phoxinus

Östersjön

Helcom

Vimma

Vimba vimba

Östersjön

Helcom

Nissöga

Cobitis taenia

Östersjön

Helcom

Öring

Salmo trutta

Östersjön

Helcom

Siklöja

Coregonus albula

Östersjön

Helcom

Lavaretsik

Coregonus balticus Synonym: Coregonus lavaretus, vandrande

Östersjön

Helcom

Älvsik

Coregonus maraena Synonym: Coregonus lavaretus, stationär

Östersjön

Helcom

Aspsik

Coregonus pallasii

Östersjön

Helcom

Nors

Osmerus eperlanus

Östersjön

Helcom

Mindre marulk

Lophius budegassa

Östersjön

Helcom

Tångspigg

Spinachia spinachia

Östersjön

Helcom

Större havsnål

Entelurus aequoreus

Östersjön

Helcom

Mindre havsnål

Nerophis ophidion

Östersjön

Helcom

Krumnosig havsnål

Nerophis lumbriciformis

Östersjön

Helcom

Större kantnål

Syngnathus acus

Östersjön

Helcom

Tångsnälla

Syngnathus typhle

Östersjön

Helcom

Skoläst

Coryphaenoides rupestris

Östersjön

Helcom

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Östersjön

Helcom

Lyrtorsk, bleka

Pollachius pollachius

Östersjön

Helcom

Långa

Molva molva

Östersjön

Helcom

Spetsstjärtat långebarn

Lumpenus lampretaeformis

Östersjön

Helcom

Större kungsfisk

Sebastes marinus

Östersjön

Helcom

Mindre kungsfisk

Sebastes viviparus

Östersjön

Helcom

Stensimpa

Cottus gobio

Östersjön

Helcom

Bergsimpa

Cottus poecilopus

Östersjön

Helcom

Rötsimpa

Myoxocephalus scorpius

Östersjön

Helcom

Oxsimpa

Taurulus bubalis

Östersjön

Helcom

Hornsimpa

Triglopsis quadricornis

Östersjön

Helcom

Sjurygg

Cyclopterus lumpus

Östersjön

Helcom

Ringbuk

Liparis liparis

Östersjön

Helcom

Tångringbuk

Liparis montagui

Östersjön

Helcom

Sanktpersfisk

Zeus faber

Östersjön

Helcom

Havsabborre

Dicentrarchus labrax

Östersjön

Helcom

Berggylta

Labrus bergylta

Östersjön

Helcom

Blågylta

Labrus mixtus

Östersjön

Helcom

Skärsnultra

Symphodus melops

Östersjön

Helcom

Fjärsing

Trachinus draco

Östersjön

Helcom

Havskatt

Anarhichas lupus

Östersjön

Helcom

Havstobis

Ammodytes marinus

Östersjön

Helcom

Kusttobis

Ammodytes tobianus

Östersjön

Helcom

Bergstubb

Pomatoschistus pictus

Östersjön

Helcom

Auxid

Auxis rochei

Östersjön

Helcom

Tunnina

Euthynnus alletteratus

Östersjön

Helcom

Ostrimmig pelamid

Orcynopsis unicolor

Östersjön

Helcom

Makrill

Scomber scombrus

Östersjön

Helcom

Hälleflundra

Hippoglossus hippoglossus

Östersjön

Helcom

Svärdfisk

Xiphias gladius

Östersjön

Helcom

Svartfisk

Centrolophus niger

Östersjön

Helcom

Broskfiskar

Chondrichthyes

 

 

Knivtandad sågfisk

Anoxypristis cuspidata

Alla oceaner

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet

Skednoshaj

Deania calcea

Alla oceaner

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet

Slätkäxa

Etmopterus pusillus

Alla oceaner

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet

Dvärgsågfisk

Pristis clavata

Alla oceaner

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet

Jättesågfisk

Pristis zijsron

Alla oceaner

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet

Svartbuksrocka

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Alla oceaner

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet

Knaggrocka

Raja clavata

Alla oceaner

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet Ospar; Helcom

Brokrocka

Raja undulata

Alla oceaner

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet

Stillahavsrävhaj

Alopias pelagicus

Alla oceaner

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet

Storögd rävhaj

Alopias superciliosus

Alla oceaner

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet

Rävhaj

Alopias vulpinus

Alla oceaner

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet; Helcom

Klorocka

Amblyraja radiata

Alla oceaner

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet

Rödhajar

Apristurus spp.

Alla oceaner

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet, sårbar art, relevant för djuphavsfiske

Silkeshaj

Carcharhinus falciformis

Alla oceaner

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet

Galapagoshaj

Carcharhinus galapagensis

Alla oceaner

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet

Årfenhaj

Carcharhinus longimanus

Alla oceaner

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet

Högfenad haj

Carcharhinus plumbeus

Alla oceaner + Medelhavet och Svarta havet

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet, Barcelonakonventionen bilaga II

Oxhaj

Carcharias taurus

Alla oceaner + Medelhavet och Svarta havet

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet, Barcelonakonventionen bilaga II

Vithaj

Carcharodon carcharias

Alla oceaner

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet

Sorghaj

Centrophorus granulosus

Alla oceaner och hav

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet, Barcelonakonventionen bilaga III; Ospar

Pigghajar

Centrophorus spp.

Alla regioner

Relevant för djuphavsfiske

Brun pigghaj

Centrophorus squamosus

Alla oceaner och hav

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet; Ospar

Svart pigghaj

Centroscyllium fabricii

Alla oceaner

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet, relevant för djuphavsfiske

Pailonahaj

Centroscymnus coelolepis

Alla oceaner

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet, relevant för djuphavsfiske; Ospar

Långnospailona

Centroscymnus crepidater

Alla oceaner

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet, sårbar art, relevant för djuphavsfiske

Brugd

Cetorhinus maximus

Alla oceaner och hav

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet; Ospar; Helcom

Havsmus

Chimaera monstrosa

Alla regioner

Relevant för djuphavsfiske

Kråshaj

Chlamydoselachus anguineus

Alla oceaner

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet, sårbar art, relevant för djuphavsfiske

Chokladhaj

Dalatias licha

Alla oceaner

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet, sårbar art, relevant för djuphavsfiske

Spjutrocka

Dasyatis pastinaca

Svarta havet

Bilaga IV till Black Sea Biodiversity and Landscape Conservation Protocol; Helcom

Skednoshaj

Deania calcea

Alla oceaner

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet, relevant för djuphavsfiske

Slätrocka

Dipturus batis

Alla oceaner och hav

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet, Barcelonakonventionen bilaga II; Ospar; Helcom

Grårocka

*Rostroraja alba

Ospar II, III, IV

Ospar

Brunkäxa

Etmopterus princeps

Alla oceaner

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet, sårbar art, relevant för djuphavsfiske

Blåkäxa

Etmopterus spinax

Alla oceaner

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet, relevant för djuphavsfiske; Helcom

Vinghuvudhaj

Eusphyra blochii

Alla oceaner

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet

Gråhaj

Galeorhinus galeus

Alla oceaner + Medelhavet och Svarta havet

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet, Barcelonakonventionen bilaga II; Helcom

Hågäl

Galeus melastomus

Alla oceaner

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet, relevant för djuphavsfiske

Rödhajar (mouse catshark)

Galeus murinus

Alla oceaner

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet, relevant för djuphavsfiske

Marmorerad fjärilsrocka

Gymnura altavela

Alla oceaner + Medelhavet och Svarta havet

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet, Barcelonakonventionen bilaga II

Pärlhaj

Heptranchias perlo

Alla oceaner + Medelhavet och Svarta havet

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet, Barcelonakonventionen bilaga III

Sexbågig kamtandhaj

Hexanchus griseus

Alla oceaner + Medelhavet och Svarta havet

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet, Barcelonakonventionen bilaga II; Helcom

Blåvingad havsmus

Hydrolagus mirabilis

Alla regioner

Relevant för djuphavsfiske

Mako

Isurus oxyrinchus

Alla oceaner

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet

Långfenad mako

Isurus paucus

Alla oceaner

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet

Håbrand

Lamna nasus

Alla oceaner

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet, Ospar; Helcom

Sandrocka

Leucoraja circularis

Alla oceaner + Medelhavet och Svarta havet

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet, Barcelonakonventionen bilaga II

Egentliga rockor (Maltese skate)

Leucoraja melitensis

Alla oceaner + Medelhavet och Svarta havet

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet, Barcelonakonventionen bilaga II

Vingrockor (reef manta ray)

Manta alfredi

Alla oceaner

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet

Manta

Manta birostris

Alla oceaner

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet

Vingrockor (longhorned mobula)

Mobula eregoodootenkee

Alla oceaner

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet

Vingrockor (lesser devil ray)

Mobula hypostoma

Alla oceaner

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet

Vingrockor (spinetail mobula)

Mobula japanica

Alla oceaner

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet

Vingrockor (shortfin devil ray)

Mobula kuhlii

Alla oceaner

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet

Mindre djävulsrocka

Mobula mobular

Alla oceaner

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet

Vingrockor (Munk's devil ray)

Mobula munkiana

Alla oceaner

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet

Vingrockor (lesser Guinean devil ray)

Mobula rochebrunei

Alla oceaner

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet

Vingrockor (Chilean devil ray)

Mobula tarapacana

Alla oceaner

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet

Vingrockor (smoothtail mobula)

Mobula thurstoni

Alla oceaner

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet

Nordlig hundhaj

Mustelus asterias

Alla oceaner + Medelhavet och Svarta havet

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet, Barcelonakonventionen bilaga III

Sydlig hundhaj

Mustelus mustelus

Alla oceaner + Medelhavet och Svarta havet

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet, Barcelonakonventionen bilaga III

Skarpfjällig haj, svartfläckig glatthaj

Mustelus punctulatus

Alla oceaner + Medelhavet och Svarta havet

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet, Barcelonakonventionen bilaga III

Hågäl

Galeus melanostomus

Östersjön

Helcom

Småfläckig rödhaj

Scyliorhinus canicula

Östersjön

Helcom

Klorocka

Amblyraja radiata

Östersjön

Helcom

Näbbrocka

Leucoraja fullonica

Östersjön

Helcom

Marmorerad darrocka

Torpedo marmorata

Östersjön

Helcom

Spetsfenshaj

Oxynotus paradoxus

Alla oceaner

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet, sårbar art, relevant för djuphavsfiske

Småtandad sågfisk

Pristis pectinata

Alla oceaner + Medelhavet och Svarta havet

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet, Barcelonakonventionen bilaga II

Allmän sågfisk

Pristis pristis

Alla oceaner + Medelhavet och Svarta havet

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet, Barcelonakonventionen bilaga II

Krokodilhaj

Pseudocarcharias kamoharai

Alla oceaner

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet

Violett spjutrocka

Pteroplatytrygon violacea

Alla oceaner

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet

Rundrocka

Raja fyllae

Alla regioner

Relevant för djuphavsfiske

Isrocka

Raja hyperborea

Alla regioner

Relevant för djuphavsfiske

Svartbuksrocka

Raja nidarosiensus

Alla regioner

Relevant för djuphavsfiske

Fläckrocka

Raja montagui

Ospar I, II, III, IV

Ospar; Helcom

Valhaj

Rhincodon typus

Alla oceaner

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet

Hajrockor

Rhinobatos cemiculus

Alla oceaner + Medelhavet och Svarta havet

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet, Barcelonakonventionen bilaga II

Hajrockor

Rhinobatos rhinobatos

Alla oceaner + Medelhavet och Svarta havet

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet, Barcelonakonventionen bilaga II

Långnosad havsmus

Rhinochimaera atlantica

Alla regioner

Relevant för djuphavsfiske

Grårocka

Rostroraja alba

Alla oceaner + Medelhavet och Svarta havet

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet, Barcelonakonventionen bilaga II

Knorrhaj

Scymnodon ringens

Alla oceaner

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet, relevant för djuphavsfiske

Andra hajar

Selachimorpha (eller Selachii), Batoidea (anges per art enligt landnings-, undersöknings- eller fångstdata)

Alla oceaner

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet; Helcom

Håkäring

Somniosus microcephalus

Alla oceaner

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet, relevant för djuphavsfiske; Helcom

Flerhornig hammarhaj

Sphyrna lewini

Alla oceaner

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet

Stor hammarhaj

Sphyrna mokarran

Alla oceaner

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet

Hammarhaj

Sphyrna zygaena

Alla oceaner

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet

Pigghaj

Squalus acanthias

Alla oceaner + Medelhavet och Svarta havet

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet, Barcelonakonventionen bilaga III, Ospar; Helcom

Tagghavsängel

Squatina aculeata

Alla oceaner + Medelhavet och Svarta havet

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet, Barcelonakonventionen bilaga II

Parfläckig havsängel

Squatina oculata

Alla oceaner + Medelhavet och Svarta havet

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet, Barcelonakonventionen bilaga II

Havsängel

Squatina squatina

Alla oceaner + Medelhavet och Svarta havet

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, hög prioritet, Barcelonakonventionen bilaga II, Ospar; Helcom

Havsnejonöga

Petromyzon marinus

Ospar I, II, III, IV

Ospar; Helcom

Flodnejonöga

Lampetra fluviatilis

Östersjön

Helcom

Däggdjur

Mammalia

 

 

Valar – alla arter

Cetacea – alla arter

Alla områden

Rådets direktiv 92/43/EEG (21)

Vikval

Balaenoptera acutorostrata

Medelhavet

Rek. AKFM (22)/36/2012/2 & bilaga II till Barcelonakonventionen

Grönlandsval

Balaena mysticetus

Ospar I

Ospar

Blåval

Balaenoptera musculus

Hela Ospar

Ospar

Nordkapare

Eubalaena glacialis

Hela Ospar

Ospar

Sejval

Balaenoptera borealis

Medelhavet

Rek. AKFM/36/2012/2 & bilaga II till Barcelonakonventionen

Sillval

Balaenoptera physalus

Medelhavet

Rek. AKFM/36/2012/2 & bilaga II till Barcelonakonventionen

Sadeldelfin

Delphinus delphis

Medelhavet

Rek. AKFM/36/2012/2 & bilaga II till Barcelonakonventionen

Nordkapare

Eubalaena glacialis

Medelhavet

Rek. AKFM/36/2012/2 & bilaga II till Barcelonakonventionen

Långfenad grindval

Globicephala melas

Medelhavet

Rek. AKFM/36/2012/2 & bilaga II till Barcelonakonventionen

Rissos delfin

Grampus griseus

Medelhavet

Rek. AKFM/36/2012/2 & bilaga II till Barcelonakonventionen

Dvärgkaskelot

Kogia simus

Medelhavet

Rek. AKFM/36/2012/2 & bilaga II till Barcelonakonventionen

Knölval

Megaptera novaeangliae

Medelhavet

Rek. AKFM/36/2012/2 & bilaga II till Barcelonakonventionen

Blainvilles näbbval

Mesoplodon densirostris

Medelhavet

Rek. AKFM/36/2012/2 & bilaga II till Barcelonakonventionen

Späckhuggare

Orcinus orca

Medelhavet

Rek. AKFM/36/2012/2 & bilaga II till Barcelonakonventionen

Tumlare

Phocoena phocoena

Medelhavet; Ospar II, III

Rek. AKFM/36/2012/2 & bilaga II till Barcelonakonventionen; direktiv 92/43/EEG, Ospar

Kaskelot

Physeter macrocephalus

Medelhavet

Rek. AKFM/36/2012/2 & bilaga II till Barcelonakonventionen

Falsk späckhuggare

Pseudorca crassidens

Medelhavet

Rek. AKFM/36/2012/2 & bilaga II till Barcelonakonventionen

Strimmig delfin

Stenella coeruleoalba

Medelhavet

Rek. AKFM/36/2012/2 & bilaga II till Barcelonakonventionen

Näbbdelfin

Steno bredanensis

Medelhavet

Rek. AKFM/36/2012/2 & bilaga II till Barcelonakonventionen

Öresvin, flasknosdelfin

Tursiops truncatus

Medelhavet

Rek. AKFM/36/2012/2 & bilaga II till Barcelonakonventionen

Småhuvudval

Ziphius cavirostris

Medelhavet

Rek. AKFM/36/2012/2 & bilaga II till Barcelonakonventionen

Havsmunk

Monachus monachus

Alla områden

Rek. AKFM/35/2011/5 & bilaga II till Barcelonakonventionen; direktiv 92/43/EEG

Saimenvikare

Phoca hispida saimensis

Alla områden

Direktiv 92/43/EEG

Gråsäl

Halichoerus grypus

Alla områden

Direktiv 92/43/EEG

Knubbsäl

Phoca vitulina

Alla områden

Direktiv 92/43/EEG

Östersjövikare

Phoca hispida bottnica

Alla områden

Direktiv 92/43/EEG

Fåglar

Aves

 

 

Gulnäbbad lira

Calonectris borealis

Alla områden

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG (23)

Storskarv

Phalacrocorax carbo

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Havssula

Morus bassanus

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Lunnefågel

Fratercula arctica

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Balearisk lira

Puffinus mauretanicus

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Skrattmås

Larus ridibundus

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Sjöorre

Melanitta nigra

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Toppskarv

Phalacrocorax aristotelis

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Större lira

Ardenna gravis

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Mindre lira

Puffinus puffinus

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Stormfågel

Fulmarus glacialis

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Scopolilira

Calonectris diomedea

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Grålira

Ardenna grisea

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Medelhavslira

Puffinus yelkouan

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Rödnäbbad trut

Larus audouinii

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Islandsknipa

Bucephala islandica

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Spetsstjärtad petrell

Bulweria bulwerii

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Knipa

Bucephala clangula

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Gråtrut

Larus argentatus

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Vittrut

Larus hyperboreus

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Havstrut

Larus marinus

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Storlabb

Catharacta skua

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Bergand

Aythya marila

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG, bilaga IV till Black Sea Biodiversity and Landscape Conservation Protocol

Brunand

Aythya ferina

Svarta havet

Bilaga IV till Black Sea Biodiversity and Landscape Conservation Protocol

Silltrut

Larus fuscus

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Alkekung

Alle alle

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Fjällabb

Stercorarius longicaudus

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Tordmule

Alca torda

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Kustlabb

Stercorarius parasiticus

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Storlom

Gavia arctica

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Audobonlira

Puffinus lherminieri

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Tobisgrissla

Cepphus grylle

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Amerikansk sjöorre

Melanitta americana

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Svarthalsad dopping

Podiceps nigricollis

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Kaspisk trut

Larus cachinnans

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Ejder

Somateria mollissima

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Sillgrissla

Uria aalge

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Svartnäbbad islom

Gavia immer

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Storskrake

Mergus merganser

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Skäggdopping

Podiceps cristatus

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Strömand

Histrionicus histrionicus

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Svarthakedopping

Podiceps auritus

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Vitvingad trut

Larus glaucoides

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Praktejder

Somateria spectabilis

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Alfågel

Clangula hyemalis

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Svarthuvad mås

Larus melanocephalus

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Fiskmås

Larus canus

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Småskrake

Mergus serrator

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Gråhakedopping

Podiceps grisegena

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Smålom

Gavia stellata

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Långnäbbad mås

Larus genei

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Alförrädare

Polysticta stelleri

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Bredstjärtad labb

Stercorarius pomarinus

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Spetsbergsgrissla

Uria lomvia

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Svärta

Melanitta fusca

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Vitnäbbad islom

Gavia adamsii

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Medelhavstrut

Larus michahellis

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Madeirapetrell

Pterodroma madeira

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Svarthuvad trut

Larus ichthyaetus

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Tretåig mås

Rissa tridactyla

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Vit pelikan

Pelecanus onocrotalus

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Klykstjärtad stormsvala

Oceanodroma leucorhoa

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Brednäbbad simsnäppa

Phalaropus fulicarius

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Smalnäbbad simsnäppa

Phalaropus lobatus

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Havslöpare

Oceanites oceanicus

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Silvertärna

Sterna paradisaea

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Oceanlöpare

Hydrobates castro

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Svarttärna

Chlidonias niger

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Skräntärna

Hydroprogne caspia

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Sandtärna

Gelochelidon nilotica

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Fisktärna

Sterna hirundo

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Desertaspetrell

Pterodroma deserta

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Ismås

Pagophila eburnea

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Iltärna

Thalasseus bengalensis

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Dvärgmås

Hydrocoloeus minutus

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Småtärna

Sternula albifrons

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Monteirostormsvala

Hydrobates monteiroi

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Rosentärna

Sterna dougallii

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Rosenmås

Rhodostethia rosea

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Tärnmås

Xema sabini

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Kentsk tärna

Thalasseus sandvicensis

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Thayertrut

Larus thayeri

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Fregattstormsvala

Pelagodroma marina

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Stormsvala

Hydrobates pelagicus

Alla områden

Direktiv 2009/147/EG

Silltrut

Larus fuscus fuscus

Ospar I

Ospar-förteckning över hotade och minskande arter

Ismås

Pagophila eburnea

Ospar I

Ospar-förteckning över hotade och minskande arter

Alförrädare

Polysticta stelleri

Ospar I

Ospar-förteckning över hotade och minskande arter

Dvärglira (makaronesisk lira)

Puffinus assimilis baroli (auct.incert.)

Ospar V

Ospar-förteckning över hotade och minskande arter

Balearisk lira

Puffinus mauretanicus

Ospar II, III, IV, V

Ospar-förteckning över hotade och minskande arter

Tretåig mås

Rissa tridactyla

Ospar I, II

Ospar-förteckning över hotade och minskande arter

Rosentärna

Sterna dougallii

Ospar II, III, IV, V

Ospar-förteckning över hotade och minskande arter

Sillgrissla (iberiska populationen)

Uria aalge – iberiska populationen (synonymer: Uria aalge albionis, Uria aalge ibericus)

Ospar IV

Ospar-förteckning över hotade och minskande arter

Spetsbergsgrissla

Uria lomvia

Ospar I

Ospar-förteckning över hotade och minskande arter

Reptiler

Reptilia

 

 

Atlantisk bastardsköldpadda

Lepidochelys kempii

Alla områden

Direktiv 92/43/EEG; Rek. AKFM/35/2011/4 & bilaga II till Barcelonakonventionen

Oäkta karettsköldpadda

Caretta caretta

Alla områden

Direktiv 92/43/EEG; Rek. AKFM/35/2011/4 & bilaga II till Barcelonakonventionen; Ospar

Havslädersköldpadda

Dermochelys coriacea

Alla områden

Direktiv 92/43/EEG; Rek. AKFM/35/2011/4 & bilaga II till Barcelonakonventionen; Ospar

Karettsköldpadda

Eretmochelys imbricata

Alla områden

Direktiv 92/43/EEG; Rek. AKFM/35/2011/4 & bilaga II till Barcelonakonventionen

Grön havssköldpadda

Chelonia mydas

Alla områden

Direktiv 92/43/EEG; Rek. AKFM/35/2011/4 & bilaga II till Barcelonakonventionen

Afrikansk lädersköldpadda

Trionyx triunguis

Medelhavet

Rek. AKFM/35/2011/4 & bilaga II till Barcelonakonventionen

Blötdjur

Mollusca

 

 

Randig venusmussla

Chamelea gallina

Svarta havet

Bilaga IV till Black Sea Biodiversity and Landscape Conservation Protocol

Musslor (banded wedge shell)

Donacilla cornea

Svarta havet

Bilaga IV till Black Sea Biodiversity and Landscape Conservation Protocol

Eledonebläckfiskar

Eledone spp.

Alla områden

Nationella förvaltningsplaner

Medelhavsblåmussla

Mytilus galloprovincialis

Alla områden i Medelhavet

Nationella förvaltningsplaner

Medelhavsblåmussla

Mytilus galloprovincialis

Svarta havet

Bilaga IV till Black Sea Biodiversity and Landscape Conservation Protocol

 

 

 

 

Skålsnäckor

Patella spp.

Medelhavet

Bilaga II till Barcelonakonventionen

Purpursnäckor (veined rapa whelk)

Rapana venosa

Svarta havet

Bilaga IV till Black Sea Biodiversity and Landscape Conservation Protocol

Hjärtmusslor (tuberculate cockle)

Acanthocardia tuberculata

Alla områden

Nationella förvaltningsplaner

Purpursnäckor

Bolinus brandaris

Alla områden

Nationella förvaltningsplaner

Brun venusmussla

Callista chione

Alla områden

Nationella förvaltningsplaner

Musslor (wedge shell)

Donax trunculus

Alla områden

Nationella förvaltningsplaner

Islandsmussla

Arctica islandica

Ospar II

Ospar

Havstulpaner (Azorean barnacle)

Megabalanus azoricus

Alla förekomster inom Ospar V

Ospar

Purpursnäcka

Nucella lapillus

Ospar II, III, IV

Ospar

Europeiskt ostron

Ostrea edulis

Ospar II

Ospar

Skålsnäckor (Azorean limpet)

Patella ulyssiponensis aspera

Alla förekomster inom Ospar

Ospar

Kräftdjur

Crustacea

 

 

Hummer

Homarus gammarus

Medelhavet

Förordning (EG) nr 1967/2006 (minsta referensstorlek för bevarande)

Djuphavskrabbor

Chaceon (Geryon) affinis

Alla regioner

Relevant för djuphavsfiske

Hästräka, sandräka

Crangon crangon

Svarta havet

Bilaga IV till Black Sea Biodiversity and Landscape Conservation Protocol

Vanlig tångräka

Palaemon adspersus

Svarta havet

Bilaga IV till Black Sea Biodiversity and Landscape Conservation Protocol

Elegant tångräka

Palaemon elegans

Svarta havet

Bilaga IV till Black Sea Biodiversity and Landscape Conservation Protocol

Languster

Palinuridae

Medelhavet

Förordning (EG) nr 1967/2006 (minsta referensstorlek för bevarande)

Nässeldjur

Cnidaria

 

 

Ädelkorall

Corallium rubrum

Medelhavet

Rek. AKFM/36/2012/1 & Rek. AKFM/35/2011/2

För förbjudna arter: endast individer som är döda vid fångst får användas. De ska kastas överbord efter mätningarna. Datainsamlingen är årlig och uppdateringen/hanteringen av data måste ske i tid för att passa med tidsplanen för beståndsbedömningar.

BIOLOGISKA DATA

Tabell 1E

Anadroma och katadroma sötvattensarter

Art (svenskt namn)

Art (vetenskapligt namn)

Icke-havsområden där beståndet förekommer/beståndskod

Ål

Anguilla anguilla

Ålförvaltningsenheter som fastställts i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1100/2007 (24)

Lax

Salmo salar

Alla naturliga utbredningsområden

Öring

Salmo trutta

Alla inlandsvatten som mynnar i Östersjön


Tabell 2

Fiskeverksamhet (verksamhetsgren) indelad efter region

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4

Nivå 5

Nivå 6

LOA-klasser (m) (d)

Verksamhet

Redskapsklasser

Redskapsgrupper

Redskapstyper

Grupp av målarter (a)

Maskstorlek och annan selektiv utrustning

< 10

10-< 12

12-< 18

18-< 24

24-< 40

40 & +

Fiskeverksamhet

Skrapredskap

Skrapredskap

Bottenskrapa [DRB]

Anadroma arter (ANA)

Katadroma arter (CAT)

Bläckfiskar (CEP)

Kräftdjur (CRU)

Demersala arter (DEF)

Djuphavsarter (DWS)

Fiskar (FIF)

Sötvattensarter (ingen kod)

Övriga arter (MIS)

Blandad fångst bläckfiskar och demersala (MCF)

Blandad fångst kräftdjur och demersala (MCD)

Blandad fångst djuphavsarter och demersala (MDD)

Blandad fångst pelagiska och demersala (MPD)

Blötdjur (MOL)

Stora pelagiska fiskar (LPF)

Små pelagiska fiskar (SPF)

Stora pelagiska fiskar (LPF) och små pelagiska fiskar (SPF)

(b)

 

 

 

 

 

 

Mekaniska skrapredskap/Sugskrapor (HMD)

(b)

 

 

 

 

 

 

Trålar

Bottentrålar

Enbåtsbottentrål [OTB]

(b)

 

 

 

 

 

 

Dubbeltrål [OTT]

(b)

 

 

 

 

 

 

Parbottentrål [PTB]

(b)

 

 

 

 

 

 

Bomtrål [TBB]

(b)

 

 

 

 

 

 

Pelagiska trålar

Enbåtsflyttrål

(b)

 

 

 

 

 

 

Parflyttrål

(b)

 

 

 

 

 

 

Krokar och linor

Spön och linor

Hand- och spölinor och pilkmaskiner [LHP] [LHM]

(b)

 

 

 

 

 

 

Dörjlinor [LTL]

(b)

 

 

 

 

 

 

Backor/långrevar

Drivande backor/långrevar [LLD]

(b)

 

 

 

 

 

 

Förankrade backor/långrevar [LLS]

(b)

 

 

 

 

 

 

Fällor

Fällor

Tinor och fällor [FPO]

(b)

 

 

 

 

 

 

Ryssjor [FYK]

(b)

 

 

 

 

 

 

Bottengarn utan tak [FPN]

(b)

 

 

 

 

 

 

Fasta installationer för sättgarn och fiskgårdar (kod behövs)

(b)

 

 

 

 

 

 

Nät

Nät

Grimgarn [GTR]

(b)

 

 

 

 

 

 

Förankrat nät/garn [GNS]

(b)

 

 

 

 

 

 

Drivgarn [GND]

(b)

 

 

 

 

 

 

Notar/vadar

Stänggarn

Snörpvad/Ringnot

(b)

 

 

 

 

 

 

Lamparanät [LA]

(b)

 

 

 

 

 

 

Notar/vadar (c)

Skotsk snurrevad [SSC]

(b)

 

 

 

 

 

 

Snurrevad [SDN]

(b)

 

 

 

 

 

 

Parsnurrevad [SPR]

(b)

 

 

 

 

 

 

Landvad/not och fartygsvad/not [SB] [SV]

(b)

 

 

 

 

 

 

Andra redskap

Andra redskap

Glasålsfiske (ingen kod)

Glasål

(b)

 

 

 

 

 

 

Övriga (Specificera)

Övriga (Specificera)

 

 

(b)

 

 

 

 

 

 

Annan verksamhet än fiske

Annan verksamhet än fiske

 

 

 

 

 

 

 

Inaktiv

Inaktiv

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Enligt nuvarande koder i relevanta förordningar.

(b)

Enligt nuvarande koder i relevanta förordningar.

(c)

Med anordningar som samlar fisk (FAD)/i fria stim.

(d)

i Medelhavet < 6 m och 6–12 m.


Tabell 3

Arter som ska samlas in för fritidsfiske

 

Område

Arter

1

Östersjön (Ices-delområdena 22–32)

Lax, ål och öring (inklusive sötvatten) och torsk

2

Nordsjön (Ices-områdena IIIa, IV och VIId)

Lax och ål (inklusive sötvatten). Havsabborre, torsk, lyrtorsk samt hajar och rockor

3

Östra Norra ishavet (Ices-områdena I och II)

Lax och ål (inklusive sötvatten). Torsk, lyrtorsk samt hajar och rockor

4

Nordatlanten (Ices-områdena V–XIV och Nafo-områden)

Lax och ål (inklusive sötvatten). Havsabborre, torsk, lyrtorsk, hajar och rockor samt långvandrande Iccat-arter

5

Medelhavet

Ål (inklusive sötvatten), hajar och rockor samt långvandrande Iccat-arter

6

Svarta havet

Ål (inklusive sötvatten), hajar och rockor samt långvandrande Iccat-arter


Tabell 4

Variabler för fiskeverksamhet

 

Variabler (25)

Enhet

Kapacitet

 

Antal fartyg

Antal

 

GT, kW, fartygets ålder

Antal

Ansträngning

 

Dagar till sjöss

Dagar

 

Antal fisketimmar (frivillig uppgift)

Timmar

 

Fiskedagar

Dagar

 

kW * Fiskedagar

Antal

 

GT * Fiskedagar

Antal

 

Antal resor

Antal

 

Antal fiskeinsatser

Antal

 

Antal nät / Längd (*)

Antal/meter

 

Antal krokar, antal linor (*)

Antal

 

Antal tinor, fällor (*)

Antal

Landningar

 

Värdet av landningarna totalt och per kommersiell art

Euro

 

Levande vikt i landningar, totalt och per art

Ton

 

Priser per kommersiell art

Euro/kg

EKONOMISKA DATA FÖR FLOTTAN

Tabell 5A

Ekonomiska variabler för flottan

Variabelgrupp

Variabel

Enhet

Inkomst

Landningarnas bruttovärde

Euro

Intäkter från uthyrda kvoter eller andra fiskerättigheter

Euro

Övriga intäkter

Euro

Arbetskraftskostnader

Personalkostnader

Euro

Värdet av oavlönat arbete

Euro

Energikostnader

Energikostnader

Euro

Reparations- och underhållskostnader

Reparations- och underhållskostnader

Euro

Andra driftskostnader

Rörliga kostnader

Euro

Fasta kostnader

Euro

Betalningar för hyra av kvoter eller andra fiskerättigheter

Euro

Subventioner

Driftsstöd

Euro

Subventioner på investeringar

Euro

Kapitalkostnader

Kapitalförslitning

Euro

Kapitalvärde

Värdet av fysiskt kapital

Euro

Värdet av kvoter eller andra fiskerättigheter

Euro

Investeringar

Investeringar i materiella tillgångar, netto

Euro

Finansiell ställning

Långfristig/kortfristig skuld

Euro

Summa tillgångar

Euro

Sysselsättning

Anställd besättning

Antal

Oavlönad arbetskraft

Antal

Totalt antal arbetstimmar per år

Antal

Flotta

Antal fartyg

Antal

Genomsnittlig LOA för fartygen

Meter

Total dräktighet

BT

Total maskinstyrka

kW

Fartygens genomsnittliga ålder

År

Ansträngning

Dagar till sjöss

Dagar

Energiförbrukning

Liter

Antal fiskeföretag/-enheter

Antal fiskeföretag/-enheter

Antal

Produktionsvärde per art

Landningsvärdet per art

Euro

Genomsnittligt pris per art

Euro/kg

EKONOMISKA DATA FÖR FLOTTAN

Tabell 5B

Flottsegmentindelning

 

Längdklasser (LOA) (26)

Aktiva fartyg

0-< 10 m

0-< 6 m

10-< 12 m

6-< 12 m

12-< 18 m

18-< 24 m

24-< 40 m

40 meter eller längre

som använder aktiva redskap

Bomtrålare

 

 

 

 

 

 

Bottentrålare och/eller notfartyg för demersalt fiske

 

 

 

 

 

 

Flyttrålare

 

 

 

 

 

 

Snörpvads-/ringnotsfartyg

 

 

 

 

 

 

Fartyg med skrapredskap

 

 

 

 

 

 

Fartyg som använder andra aktiva redskap

 

 

 

 

 

 

Fartyg som endast använder polyvalenta aktiva redskap

 

 

 

 

 

 

som använder passiva redskap

Fartyg som använder krokredskap

 (27)

 (27)

 

 

 

 

Drivgarn och fasta garn

 

 

 

 

Fartyg som använder tinor och/eller fällor

 

 

 

 

Fartyg som använder andra passiva redskap

 

 

 

 

Fartyg som endast använder polyvalenta passiva redskap

 

 

 

 

som använder polyvalenta redskap

Fartyg som använder aktiva och passiva redskap

 

 

 

 

 

 

Inaktiva fartyg

 

 

 

 

 

 

EKONOMISKA DATA FÖR FLOTTAN

Tabell 5C

Geografisk områdesindelning efter region

Delregion/fångstområde

Region

Supra-region

I

II

III

Kluster av rumsliga enheter på nivå 3 i enlighet med tabell 3 (Nafo-sektion)

Nafo (FAO-område 21)

Östersjön, Nordsjön, östra Norra ishavet, Nafo, utvidgade nordvästliga vatten (Ices-områdena V, VI och VII) och sydvästliga vatten

Kluster av rumsliga enheter på nivå 4 i enlighet med tabell 3 (Ices-delområden)

Östersjön (Ices-områdena III b–d)

Kluster av rumsliga enheter på nivå 3 i enlighet med tabell 3 (Ices-sektion)

Nordsjön (Ices-områdena IIIa och IV)

Östra Norra ishavet (Ices-områdena I och II)

Nordvästliga vatten (Ices-områdena Vb (endast EU-vatten), VI och VII)

Nordvästliga vatten som inte är unionsvatten (Ices-områdena Va och Vb) (endast andra vatten än unionsvatten)

Kluster av rumsliga enheter på nivå 3 i enlighet med tabell 3 (Ices/Cecaf-sektion)

Sydvästliga vatten (Ices-områdena VIII, IX och X (vattnen runt Azorerna)

Cecaf-områdena 34.1.1, 34.1.2 och 34.2.0 (vattnen runt Madeira och Kanarieöarna)

Kluster av rumsliga enheter på nivå 4 i enlighet med tabell 3 (GSA)

Medelhavet (Medelhavets marina vatten öster om linjen 5° 36′ West)

Svarta havet (AKFM:s geografiska delområde såsom det definieras i resolution AKFM/33/2009/2)

Medelhavet och Svarta havet

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationers delområden för provtagning (utom AKFM)

Övriga regioner där unionsfartyg bedriver fiske och som förvaltas av regionala fiskeriförvaltningsorganisationer där Europeiska unionen är avtalsslutande part eller observatör (t.ex. Iccat, IOTC, Cecaf m.fl.)

Övriga regioner


Tabell 6

Sociala variabler för fisket och vattenbruket

Variabel

Enhet

Arbetstillfällen, redovisade efter kön

Antal

Heltidsekvivalenter, redovisade efter kön

Antal

Oavlönad arbetskraft, redovisad efter kön

Antal

Arbetstillfällen, redovisade efter ålder

Antal

Arbetstillfällen, redovisade efter utbildningsnivå

Antal per utbildningsnivå

Arbetstillfällen, redovisade efter nationalitet

Antal från EU, EES och länder utanför EU/EES

Arbetstillfällen, redovisade enligt anställningsstatus

Antal

Heltidsekvivalenter nationellt

Antal


Tabell 7

Ekonomiska variabler för vattenbrukssektorn

Variabelgrupp

Variabel

Enhet

Intäkter  (**)

Bruttoförsäljning per art

Euro

Övriga intäkter

Euro

Personalkostnader

Personalkostnader

Euro

Värdet av oavlönat arbete

Euro

Energikostnader

Energikostnader

Euro

Råvarukostnader

Kostnader för djurbesättningar

Euro

Foderkostnader

Euro

Reparation och underhåll

Reparation och underhåll

Euro

Andra driftskostnader

Andra driftskostnader

Euro

Subventioner

Driftsstöd

Euro

Subventioner på investeringar

Euro

Kapitalkostnader

Kapitalförslitning

Euro

Kapitalvärde

Totalt värde av tillgångar

Euro

Finansiellt resultat

Finansiella intäkter

Euro

 

Finansiella utgifter

Euro

Investeringar

Nettoinvesteringar

Euro

Skuld

Skuld

Euro

Råvaruvikt

Använda djurbesättningar

kg

Använt fiskfoder

kg

Försäljningens vikt

Försäljningsvikt per art

kg

Sysselsättning

Anställda personer

Antal/heltidsekvivalenter

Oavlönad arbetskraft

Antal/heltidsekvivalenter

Antal arbetade timmar av anställda personer och av oavlönade arbetstagare

Timmar

Antal företag

Antal företag (per kategori av antalet anställda personer)

Antal


Tabell 8

Miljövariabler för vattenbrukssektorn

Variabel

Specifikation

Enhet

Medicinska produkter eller behandlingar som givits (28)

Redovisade efter typ

Gram

Dödlighet (29)

 

Procent


Tabell 9

Indelning som ska användas vid insamling av uppgifter om vattenbruket  (30)

 

Fiskodlingsmetoder (31)

Blandodling

Kläckerier och yngelanläggningar (32)

Odlingsmetoder för skaldjur

Dammar

Tankar och bassänger

Inhägnader (35)

Recirkulerande system (34)

Andra metoder

Kassar (36)

Alla metoder

Pelagisk odling

Bottenodling (33)

Annan

Flottar

Rep