EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0587

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/587 av den 14 april 2016 om godkännande av den teknik som används i effektiv yttre fordonsbelysning med användning av lysdioder som en innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen från personbilar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 (Text av betydelse för EES)

C/2016/2128

OJ L 101, 16.4.2016, p. 17–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; upphävd genom 32020D1806 . Latest consolidated version: 27/08/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/587/oj

16.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 101/17


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/587

av den 14 april 2016

om godkännande av den teknik som används i effektiv yttre fordonsbelysning med användning av lysdioder som en innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen från personbilar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 av den 23 april 2009 om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon (1), särskilt artikel 12.4, och

av följande skäl:

(1)

Den ansökan som lämnades in av tillverkaren Mazda Motor Europe GmbH den 7 juli 2015 om godkännande av belysning i form av lysdioder (LED), och den ansökan som lämnades in av Honda den 8 januari 2016 om godkännande av effektiv yttre LED-belysning har bedömts i enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 443/2009, kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 725/2011 (2) och Technical Guidelines for the preparation of applications for the approval of innovative technologies pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 (nedan kallade de tekniska riktlinjerna).

(2)

Den information som Mazda och Honda ger i sina ansökningar visar att de villkor och kriterier som avses i artikel 12 i förordning (EG) nr 443/2009 och artiklarna 2 och 4 i genomförandeförordning (EU) nr 725/2011 är uppfyllda. Därför bör Mazdas och Hondas effektiva yttre LED-belysning godkännas som innovativ teknik.

(3)

Genom genomförandebeslut 2014/128/EU (3), (EU) 2015/206 (4) och (EU) 2016/160 (5) har kommissionen godkänt tre ansökningar som gäller teknik som förbättrar yttre belysningssystems effektivitet. På grundval av de erfarenheter som gjorts i samband med bedömningen av dessa ansökningar samt Mazda- och Honda-ansökningarna har det på ett tillfredsställande och avgörande sätt visats att effektiv yttre LED-belysning som omfattar en eller lämpliga kombinationer av effektiva yttre LED-lampor, t.ex. halvljusstrålkastare, helljusstrålkastare, främre sidopositionsljus, främre dimljus, bakre dimljus, främre körriktningsvisare, bakre körriktningsvisare, registreringsskyltsbelysning och backlyktor uppfyller kriterierna för godkännande i artikel 12 i förordning (EG) nr 443/2009 och genomförandeförordning (EU) nr 725/2011 och medför en minskning av koldioxidutsläppen med minst 1 g CO2/km jämfört med ett standardpaket för yttre belysning som omfattar samma kombination av fordonslampor.

(4)

Det är därför lämpligt att tillverkare ges möjlighet att certifiera de minskade koldioxidutsläppen tack vare effektiv yttre LED-belysning som uppfyller dessa villkor. För att säkerställa att endast yttre LED-belysning som uppfyller dessa villkor föreslås för certifiering, bör tillverkaren lämna in en kontrollrapport från ett oberoende kontrollorgan som bekräftar uppfyllandet av villkoren tillsammans med den ansökan om certifiering som lämnas till typgodkännandemyndigheten.

(5)

Om typgodkännandemyndigheten anser att LED-belysningen inte uppfyller villkoren för certifiering bör ansökan om certifiering av minskningen av koldioxidutsläppen avslås.

(6)

Det är lämpligt att godkänna provningsmetoden för fastställande av den koldioxidminskning som kan uppnås med yttre LED-belysning.

(7)

För att kunna fastställa den koldioxidminskning som kan uppnås med yttre LED-belysning måste man avgränsa den referensteknik mot vilken LED-belysningens effektivitet bör bedömas. På grundval av de erfarenheter som gjorts är det lämpligt att betrakta halogenlampor som referensteknik.

(8)

Den koldioxidminskning som uppnås med yttre LED-belysning kan delvis påvisas med hjälp av den provning som föreskrivs i bilaga XII till kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 (6). Det är därför nödvändigt att se till att denna överlappning beaktas i provningsmetoden för koldioxidminskning med hjälp av yttre LED-belysning.

(9)

För att det ska bli lättare att ta i bruk effektiv yttre LED-belysning i nya fordon i större omfattning, bör en tillverkare också ha möjlighet att ansöka om samtidig certifiering av minskade koldioxidutsläpp från flera yttre LED-belysningar med en enda ansökan om certifiering. När denna möjlighet utnyttjas bör man emellertid se till att en mekanism tillämpas som uppmuntrar till ibruktagande av endast de yttre LED-belysningar som erbjuder den högsta effektiviteten.

(10)

För att fastställa den allmänna miljöinnovationskod som ska användas i relevanta typgodkännandedokument i enlighet med bilagorna I, VIII och IX till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG (7) bör den individuella koden för den innovativa tekniken för yttre LED-belysning fastställas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Godkännande

Den teknik som används i Mazdas yttre belysning med användning av lysdioder (LED) och i Hondas LED-belysning godkänns härmed som en innovativ teknik i den mening som avses i artikel 12 i förordning (EG) nr 443/2009.

Artikel 2

Ansökan om certifiering av koldioxidminskning

1.   Tillverkaren får ansöka om certifiering av koldioxidminskning från en eller flera yttre LED-belysningar som är avsedda att användas i M1-fordon och som omfattar en eller en kombination av följande LED-belysningar:

a)

Halvljusstrålkastare.

b)

Helljusstrålkastare.

c)

Främre positionslykta.

d)

Främre dimljus.

e)

Bakre dimljus.

f)

Främre körriktningsvisare.

g)

Bakre körriktningsvisare.

h)

Registreringsskyltsbelysning.

i)

Backlykta.

LED-belysningen eller en kombination av LED-belysningar som utgör en effektiv yttre LED-belysning ska minst leda till den koldioxidminskning som anges i artikel 9.1 i förordning (EU) nr 725/2011.

2.   En ansökan om certifiering av koldioxidminskningen från en eller flera effektiva yttre LED-belysningar ska åtföljas av en oberoende kontrollrapport som intygar att den eller de LED-belysningarna uppfyller de villkor som anges i punkt 1.

3.   Typgodkännandemyndigheten ska avslå ansökan om certifiering om den finner att en eller flera yttre LED-belysningar inte uppfyller de villkor som anges i punkt 1.

Artikel 3

Certifiering av koldioxidminskning

1.   Den koldioxidminskning som uppnås genom användning av effektiv yttre LED-belysning som avses i artikel 2.1 ska fastställas med hjälp av den metod som anges i bilagan.

2.   Om en tillverkare ansöker om certifiering av en koldioxidminskning som uppnås med hjälp av en av flera olika effektiva yttre LED-belysningar som avses i artikel 2.1 med avseende på en fordonsversion, ska typgodkännandemyndigheten fastställa vilken av de provade effektiva yttre LED-belysningarna som ger den lägsta koldioxidminskningen samt ange det lägsta värdet i relevant typgodkännandedokumentation. Detta värde ska anges i intyget om överensstämmelse i enlighet med artikel 11.2 i genomförandeförordning (EU) nr 725/2011.

Artikel 4

Miljöinnovationskod

Miljöinnovationskod nr 19 ska anges i typgodkännandedokumentationen när det hänvisas till detta beslut i enlighet med artikel 11.1 i genomförandeförordning (EU) nr 725/2011.

Artikel 5

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 14 april 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 140, 5.6.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 725/2011 av den 25 juli 2011 om inrättandet av ett förfarande för godkännande och certifiering av innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen från personbilar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 (EUT L 194, 26.7.2011, s. 19).

(3)  Kommissionens genomförandebeslut 2014/128/EU av den 10 mars 2014 om godkännande av lysdiodmodulen för halvljus, E-Light, som en innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen från personbilar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 (EUT L 70, 11.3.2014, s. 30).

(4)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/206 av den 9 februari 2015 om godkännande av Daimler AG:s effektiva yttre belysning med användning av lysdioder som en innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen från personbilar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 (EUT L 33, 10.2.2015, s. 52).

(5)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/160 av den 5 februari 2016 om godkännande av Toyota Motor Europes effektiva yttre belysning med användning av lysdioder som en innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen från personbilar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 (EUT L 31, 6.2.2016, s. 70).

(6)  Kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 av den 18 juli 2008 om genomförande och ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (EUT L 199, 28.7.2008, s. 1).

(7)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (ramdirektiv) (EUT L 263, 9.10.2007, s. 1).


BILAGA

METOD FÖR ATT FASTSTÄLLA MINSKNINGEN AV KOLDIOXIDUTSLÄPP FRÅN YTTRE FORDONSBELYSNING MED ANVÄNDNING AV LYSDIODER (LED).

1.   INLEDNING

För att den koldioxidminskning som kan tillskrivas ett paket med effektiva yttre LED-lampor som består av en lämplig kombination av fordonsbelysning som avses i artikel 2 för användning i ett M1-fordon ska kunna bestämmas måste följande fastställas:

1.

Provningsförhållanden.

2.

Provningsutrustning.

3.

Fastställande av effektbesparingen.

4.

Beräkning av koldioxidminskningen.

5.

Beräkning av det statistiska felet.

2.   SYMBOLER, PARAMETRAR OCH ENHETER

Latinska symboler

Formula

Koldioxidminskning [g CO2/km]

CO2

Koldioxid

CF

Omräkningsfaktor (l/100 km) – (g CO2/km) [gCO2/l] enligt definitionen i tabell 3

m

Antal effektiva yttre LED-lampor som ingår i paketet

n

Antal mätningar av provexemplaret

P

Fordonslampans effektförbrukning [W]

Formula

Standardavvikelse för LED-lampans effektförbrukning [W]

Formula

Standardavvikelse för LED-lampans effektförbrukning (medelvärde) [W]

Formula

Standardavvikelse för de totala koldioxidminskningarna [g CO2/km]

UF

Användningsfaktor [-] enligt definitionen i tabell 4

v

Genomsnittshastighet enligt den nya europeiska körcykeln (NEDC) [km/h]

VPe

Faktisk effektförbrukning [l/kWh] enligt definitionen i tabell 2

Image

Känsligheten i den beräknade koldioxidminskningen till följd av LED-lampans effektförbrukning

Grekiska symboler

Δ

Skillnad

ηA

Generatorns verkningsgrad [%]

Indexbeteckningar

Index i avser fordonslampor

Index j avser den enskilda mätningen av provexemplaret

EI

Miljöinnovativ

RW

Under verkliga förhållanden

TA

Typgodkännandeförhållanden

B

Referensvärde

3.   PROVNINGSFÖRHÅLLANDEN

Provningsförhållandena ska uppfylla kraven i förordning UN/ECE nr 112 (1) om enhetliga bestämmelser beträffande typgodkännande av strålkastare till motorfordon som avger ett asymmetriskt halv- eller helljus eller bådadera och som är utrustade med glödlampor och/eller lysdiodmoduler. Effektförbrukningen ska fastställas i enlighet med punkt 6.1.4 i förordning UN/ECE nr 112 samt punkterna 3.2.1 och 3.2.2 i bilaga 10 till den förordningen.

4.   PROVNINGSUTRUSTNING

Följande utrustning ska användas, såsom visas i figuren:

En strömförsörjningsenhet (med variabel spänningsförsörjning)

Två digitala multimetrar, en för mätning av likström och en för mätning av likspänning. I figuren visas en tänkbar provningsuppställning där mätning av likspänning är integrerad i strömförsörjningsenheten.

Image

5.   MÄTNINGAR OCH FASTSTÄLLANDE AV DEN MINSKADE EFFEKTFÖRBRUKNINGEN

För varje effektiv yttre LED-lampa som ingår i paketet ska strömmätningen utföras såsom visas i figuren vid en spänning på 13,2 V. LED-moduler där ljuskällan styrs elektroniskt ska mätas enligt sökandens anvisningar.

Tillverkaren får begära att andra mätningar av strömmen görs vid andra ytterligare spänningsnivåer. I det fallet måste tillverkaren till typgodkännandemyndigheten överlämna kontrollerad dokumentation som visar att det är nödvändigt att göra sådana mätningar. Strömmen ska mätas minst fem (5) gånger i följd i samtliga de fall där ytterligare spänningsnivåer används. De exakta inställda spänningsnivåerna och den uppmätta strömmen anges med fyra decimaler.

Effektförbrukningen ska bestämmas genom att den inställda spänningsnivån multipliceras med det uppmätta strömvärdet. Medelvärdet av effektförbrukningen för varje effektiv yttre LED-lampa (Formula) ska beräknas. Varje värde ska anges med fyra decimaler. När en stegmotor eller elektronisk styranordning används för elförsörjningen till LED-lamporna ska denna komponents eleffekt inte tas med i beräkningen.

Den åtföljande effektbesparingen för varje effektiv yttre LED-lampa (ΔPi) ska beräknas med följande formel:

Formel 1

Formula

där effektförbrukningen för motsvarande fordonslampa som används som referens bestäms i tabell 1.

Tabell 1

Effektbehov för olika fordonslampor som används som referens

Fordonslampa

Total eleffekt (PB)

[W]

Halvljusstrålkastare

137

Helljusstrålkastare

150

Främre sidopositionsljus

12

Registreringsskyltsbelysning

12

Främre dimljus

124

Bakre dimljus

26

Främre körriktningsvisare

13

Bakre körriktningsvisare

13

Backlykta

52

6.   BERÄKNING AV KOLDIOXIDMINSKNINGEN

Den totala koldioxidminskningen från belysningspaketet ska beräknas med formel 2.

Formel 2

Formula

där

v

:

Genomsnittshastighet för NEDC [km/h], som är 33,58 km/tim

ηA

:

Generatorns verkningsgrad [%], som är 67 %

VPe

:

Faktisk effektförbrukning [l/kWh] enligt definitionen i tabell 2

Tabell 2

Faktisk effektförbrukning

Motortyp

Faktisk effektförbrukning (VPe)

[l/kWh]

Bensin

0,264

Bensinturbo

0,280

Diesel

0,220

CF

:

Omräkningsfaktor (l/100 km) – (g CO2/km) [gCO2/l] enligt definitionen i tabell 3

Tabell 3

Bränsleomräkningsfaktor

Typ av bränsle

Omräkningsfaktor (l/100 km) – (g CO2 /km)

[gCO2/l]

Bensin

2 330

Diesel

2 640

UF

:

Användningsfaktor för fordonslampan [-] enligt definitionen i tabell 4

Tabell 4

Användningsfaktor för olika fordonslampor

Fordonslampa

Användningsfaktor (UF)

[-]

Halvljusstrålkastare

0,33

Helljusstrålkastare

0,03

Främre sidopositionsljus

0,36

Registreringsskyltsbelysning

0,36

Främre dimljus

0,01

Bakre dimljus

0,01

Främre körriktningsvisare

0,15

Bakre körriktningsvisare

0,15

Backlykta

0,01

7.   BERÄKNING AV DET STATISTISKA FELET

De statistiska fel i provningsmetodens resultat som orsakas av mätningarna ska kvantifieras. För varje effektiv yttre LED-lampa som ingår i paketet beräknas standardavvikelsen enligt formel 3.

Formel 3

Formula

där

n

:

Antalet mätningar av provexemplaret, som är minst 5.

Standardavvikelsen för effektförbrukningen för varje effektiv yttre LED-lampa (Formula) leder till ett fel i koldioxidminskningarna (Formula). Detta fel ska beräknas med hjälp av formel 4:

Formel 4

Image

8.   STATISTISK SIGNIFIKANS

Det ska påvisas för varje typ, variant och version av ett fordon utrustat med en kombination av effektiva yttre LED-lampor att felet i de koldioxidminskningar som beräknas med formel 4 inte är större än skillnaden mellan den totala koldioxidminskningen och det tröskelvärde för minsta besparing som anges i artikel 9.1 i genomförandeförordning (EU) nr 725/2011 (se formel 5).

Formel 5

Formula

där

MT

:

Tröskelvärde för minsta besparing [g CO2/km], som är 1 g CO2/km

Om den totala koldioxidminskningen från paketet med effektiva yttre LED-lampor, erhållen genom beräkning med formel 5, ligger under det tröskelvärde som anges i artikel 9.1 i genomförandeförordning (EU) nr 725/2011, ska artikel 11.2 andra stycket i den förordningen tillämpas.


(1)  E/ECE/324/Rev.2/Add.111/Rev.3–E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.111/Rev.3, 9 januari 2013.


Top