EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0582

Kommissionens förordning (EU) 2016/582 av den 15 april 2016 om ändring av förordning (EG) nr 333/2007 vad gäller analys av oorganisk arsenik, bly och polycykliska aromatiska kolväten samt vissa prestandakrav för analys (Text av betydelse för EES)

C/2016/2130

EUT L 101, 16.4.2016, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/582/oj

16.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 101/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/582

av den 15 april 2016

om ändring av förordning (EG) nr 333/2007 vad gäller analys av oorganisk arsenik, bly och polycykliska aromatiska kolväten samt vissa prestandakrav för analys

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (1), särskilt artikel 11.4, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 333/2007 (2) fastställs provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av halten av vissa främmande ämnen i livsmedel.

(2)

Gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel har fastställts genom kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 (3). Genom kommissionens förordning (EU) 2015/1006 (4) ändrades förordning (EG) nr 1881/2006 genom att det fastställdes gränsvärden för oorganisk arsenik, varför det också bör fastställas särskilda förfaranden för analys av oorganisk arsenik.

(3)

Standard EN 13804 om bestämning av element och deras kemiska species har uppdaterats, och hänvisningen till standarden bör uppdateras i enlighet med detta.

(4)

Gränsvärdena för polycykliska aromatiska kolväten i kakaobönor och produkter av kakaobönor måste fastställas i förhållande till fettmängden. Kvalifikationsprövningar utförda av Europeiska unionens referenslaboratorium för polycykliska aromatiska kolväten visar på skillnader i bestämningen av fetthalt. Därför bör metoden för bestämning av fetthalt harmoniseras.

(5)

På inrådan av Europeiska unionens referenslaboratorium för tungmetaller i foder och livsmedel bör man ändra definitionen av kvantifieringsgräns och prestandakraven avseende detektionsgränsen för analysmetoderna för bly, kadmium, kvicksilver och oorganiskt tenn.

(6)

Bestämmelserna om provtagnings- och analysmetoder bör också vara tillämpliga utanför ramen för offentlig kontroll.

(7)

Förordning (EG) nr 333/2007 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 333/2007 ska ändras på följande sätt:

1.

Titeln ska ersättas med följande:

”Kommissionens förordning (EG) nr 333/2007 av den 28 mars 2007 om provtagnings- och analysmetoder för kontroll av halterna av spårämnen och främmande ämnen från bearbetningen i livsmedel”.

2.

Artikel 1.1 ska ersättas med följande:

”1.   Provtagning och analys för kontroll av halten av bly, kadmium, kvicksilver, oorganiskt tenn, oorganisk arsenik, 3-MCPD och polycykliska aromatiska kolväten (PAH) enligt avsnitten 3, 4 och 6 i bilagan till förordning (EG) nr 1881/2006 ska utföras enligt bilagan till den här förordningen.”

3.

Bilagan ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 april 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 333/2007 av den 28 mars 2007 om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av halten av bly, kadmium, kvicksilver, oorganiskt tenn, 3-MCPD och bens(a)pyren i livsmedel (EUT L 88, 29.3.2007, s. 29).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel (EUT L 364, 20.12.2006, s. 5).

(4)  Kommissionens förordning (EU) 2015/1006 av den 25 juni 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för oorganisk arsenik i livsmedel (EUT L 161, 26.6.2015, s. 14).


BILAGA

Bilagan till förordning (EG) nr 333/2007 ska ändras på följande sätt:

1.

Punkt C.2.2.1 ska ersättas med följande:

”C.2.2.1   Särskilda förfaranden för bly, kadmium, kvicksilver, oorganiskt tenn och oorganisk arsenik

Den som utför analysen ska säkerställa att proven inte kontamineras under beredningen av dem. Om möjligt ska apparatur och utrustning som kommer i kontakt med provet inte innehålla de metaller som ska bestämmas, och de ska vara tillverkade av inaktivt material, t.ex. plaster som polypropen, polytetrafluoreten (PTFE) osv. Dessa bör rengöras med syra så att risken för kontaminering är så liten som möjligt. Eggarna på skärande verktyg får vara tillverkade av rostfritt stål av hög kvalitet.

Det finns många specifika provberedningsmetoder som med fördel kan användas för de berörda produkterna. För de aspekter som inte särskilt omfattas av den här förordningen har CEN-standarden Foodstuffs. Determination of elements and their chemical species. General considerations and specific requirements  (*) bedömts som tillräcklig, men andra provberedningsmetoder kan vara lika lämpliga.

Avseende oorganiskt tenn ska det säkras att allt material kommer i lösning eftersom det är känt att förluster lätt kan förekomma, särskilt på grund av hydrolys till olösliga hydrerade SN(IV)-oxider.

(*)  Standard EN 13804:2013, Foodstuffs. Determination of elements and their chemical species. General considerations and specific requirements, CEN, Rue de Stassart 36, 1050 Bryssel.”"

2.

I punkt C.2.2.2, Särskilda förfaranden för polycykliska aromatiska kolväten, ska följande stycke läggas till:

”När det gäller analys av polycykliska aromatiska kolväten i kakaobönor och produkter av kakaobönor ska bestämningen av fetthalt utföras i enlighet med AOAC:s Official method 963.15 för bestämning av fetthalten i kakaobönor och produkter av kakaobönor. Likvärdiga förfaranden för bestämning av fetthalt kan användas om det kan visas att det förfarande som använts för bestämningen ger ett likadant (likvärdigt) fetthaltsvärde.”

3.

I punkt C.3.1, Definitioner, ska definitionen av LOQ ersättas med följande definition:

””LOQ”

=

kvantifieringsgräns : den lägsta halt av analyten som kan mätas med rimlig statistisk säkerhet. Om såväl noggrannhet som precision är konstanta inom ett koncentrationsintervall kring detektionsgränsen är kvantifieringsgränsen numeriskt lika med tio gånger standardavvikelsen för medelvärdet av blankmatrisbestämningar (n ≥ 20).”

4.

I punkt C.3.3.1, Prestandakrav, ska led a ersättas med följande:

”a)

Prestandakrav för analysmetoder för bly, kadmium, kvicksilver, oorganiskt tenn och oorganisk arsenik:

Tabell 5

Parameter

Kriterium

Tillämplighet

Livsmedel som anges i förordning (EG) nr 1881/2006

Specificitet

Fri från matrisinterferenser eller spektrala interferenser

Repeterbarhet (RSDr)

HORRATr under 2

Reproducerbarhet (RSDR)

HORRATR under 2

Utbyte

Bestämmelserna i punkt D.1.2 ska gälla

LOD

= tre tiondelar av LOQ

LOQ

Oorganiskt tenn

≤ 10 mg/kg

Bly

Gränsvärde ≤ 0,01 mg/kg

0,01 < gränsvärde ≤ 0,02 mg/kg

0,02 < gränsvärde < 0,1 mg/kg

Gränsvärde ≥ 0,1 mg/kg

≤ gränsvärde

≤ två tredjedelar av gränsvärdet

≤ två femtedelar av gränsvärdet

≤ en femtedel av gränsvärdet

Kadmium, kvicksilver, oorganisk arsenik

Gränsvärde < 0,100 mg/kg

Gränsvärde ≥ 0,100 mg/kg

≤ två femtedelar av gränsvärdet

≤ en femtedel av gränsvärdet”

5.

Punkt C.3.2 ska ersättas med följande:

”C.3.2   Allmänna krav

De analysmetoder som används för kontroll av livsmedel ska uppfylla kraven i bilaga III till förordning (EG) nr 882/2004.

De analysmetoder som används för den totala halten av tenn är lämpade för kontroll av halten av oorganiskt tenn.

För analys av bly i vin ska de metoder och regler som fastställts av OIV (**) gälla i enlighet med artikel 80.5 i förordning (EU) nr 1308/2013 (***).

De analysmetoder som används för den totala halten av arsenik är lämpade för screening vid kontroll av halten av oorganisk arsenik. Om den totala koncentrationen av arsenik ligger under gränsvärdet för oorganisk arsenik krävs inga ytterligare analyser och provet bedöms överensstämma med gränsvärdet för oorganisk arsenik. Om den totala koncentrationen av arsenik ligger på eller över gränsvärdet för oorganisk arsenik ska det utföras uppföljande analyser för att bestämma om koncentrationen av oorganisk arsenik ligger över gränsvärdet för oorganisk arsenik.

(**)  Internationella vinorganisationen (Organisation internationale de la vigne et du vin)."

(***)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671).”"Top