EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2423

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2423 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess, och om tillfälligt upphävande av dess tillämpning med avseende på Bosnien och Hercegovina

OJ L 341, 24.12.2015, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2423/oj

24.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 341/18


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2015/2423

av den 16 december 2015

om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess, och om tillfälligt upphävande av dess tillämpning med avseende på Bosnien och Hercegovina

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (1), och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 1215/2009 (2) föreskrivs en asymmetrisk handelsliberalisering mellan unionen och berörda länder och territorier på västra Balkan som ger dem särskilt och obegränsat tullfritt tillträde till unionens marknad för i stort sett alla sina produkter till och med den 31 december 2015.

(2)

Förordning (EG) nr 1215/2009 erbjuder inte någon möjlighet att tillfälligt upphäva beviljandet av särskilda handelsåtgärder om förmånstagarna på ett allvarligt och systematiskt sätt skulle kränka mänskliga rättigheter, däribland arbetstagarnas grundläggande rättigheter, samt grundläggande principer om demokrati och rättsstaten. Det är lämpligt att införa en sådan möjlighet så att snabba åtgärder kan vidtas om mänskliga rättigheter, däribland arbetstagarnas grundläggande rättigheter, samt grundläggande principer om demokrati och rättsstaten på ett allvarligt och systematiskt sätt kränks i något av de länder och territorier som deltar i eller är knutna till unionens stabiliserings- och associeringsprocess.

(3)

Med beaktande av skillnader i tillämpningsområdet för tulliberalisering i enlighet med de avtalssystem som har utarbetats mellan unionen och alla dem som deltar i stabiliserings- och associeringsprocessen och de förmåner som beviljas enligt förordning (EG) nr 1215/2009, är det lämpligt att giltighetstiden för förordning (EG) nr 1215/2009 förlängs till och med den 31 december 2020 så att de länder och territorier som omfattas av de särskilda handelsåtgärderna och unionen får tillräckligt med tid för att, vid behov, anpassa de beviljade förmånerna enligt förordning (EG) nr 1215/2009 till vad som föreskrivs inom ramen för stabiliserings- och associeringsavtalen.

(4)

I förordning (EG) nr 1215/2009 föreskrivs en övergripande kvot för import till unionen av vin med KN-nummer 2204 21 93 till 2204 21 98 och 2204 29 93 till 2204 29 98. Denna kvot är tillgänglig för alla länder och territorier på västra Balkan som förbrukat sin enskilda vinkvot, såsom det fastställts i deras bilaterala stabiliserings- och associeringsavtal, med undantag för Montenegro. Protokollet om vin som avtalats med Montenegro innehåller en vinkvot endast för KN-nummer ex 2204 10 och ex 2204 21, som det inte har kunnat fylla. Detta innebär att Montenegro inte får tillgång till en tullfri vinkvot för produkter som inte omfattas av dess stabiliserings- och associeringsavtal. För att se till att alla berörda länder och territorier på västra Balkan behandlas lika, är det lämpligt att föreskriva att Montenegro också får tillträde till en övergripande vinkvot för produkter med KN-nummer 2204 29, utan att behöva förbruka sin individuella kvot.

(5)

Sedan inledandet av stabiliserings- och associeringsprocessen har stabiliserings- och associeringsavtal ingåtts med alla berörda länder och territorier på västra Balkan, med undantag av Kosovo (3). I maj 2014 slutfördes förhandlingarna om ett stabiliserings- och associeringsavtal med Kosovo och avtalet undertecknades i oktober 2015.

(6)

År 2003 erkändes Bosnien och Hercegovina som ett potentiellt kandidatland för anslutning till unionen, och den 16 juni 2008 undertecknade landet ett stabiliserings- och associeringsavtal (nedan kallat stabiliserings- och associeringsavtalet), och samtyckte till villkoren för medlemskap i unionen. Ett interimsavtal om handel och handelsrelaterade frågor med Bosnien och Hercegovina (4) (nedan kallat interimsavtalet) tillämpades till och med den 31 maj 2015, och stabiliserings- och associeringsavtalet tillämpas från och med den 1 juni 2015.

(7)

Bosnien och Hercegovina har dock ännu inte accepterat att anpassa de handelsmedgivanden som beviljats enligt stabiliserings- och associeringsavtalet för att ta hänsyn till den traditionella förmånshandeln mellan Kroatien och Bosnien och Hercegovina inom ramen för Centraleuropeiska frihandelsavtalet. Om ett avtal om anpassning av de handelsmedgivanden som anges i stabiliserings- och associeringsavtalet inte har undertecknats och tillämpas provisoriskt av unionen och Bosnien och Hercegovina när denna förordning antas, bör de förmåner som beviljats Bosnien och Hercegovina upphävas från och med den 1 januari 2016. När unionen och Bosnien och Hercegovina har undertecknat och provisoriskt tillämpar ett avtal om anpassning av handelsmedgivandena i stabiliserings- och associeringsavtalet, ska dessa tullförmåner återinföras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1215/2009 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2.1 ska följande led läggas till:

”d)

de länder och territorier som avses i artikel 1 ska avstå från att på ett allvarligt och systematiskt sätt kränka de mänskliga rättigheterna, däribland arbetstagarnas grundläggande rättigheter, samt grundläggande principer om demokrati och rättsstaten.”

2.

Artikel 2.3 ska ersättas med följande:

”3.   Om ett land eller territorium inte uppfyller villkoren i punkt 1 a, b eller c eller punkt 2 får kommissionen genom genomförandeakter helt eller delvis tillfälligt upphäva rätten till förmåner enligt denna förordning för berörda länder eller territorier. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 8.4.”

3.

I artikel 7 ska följande led läggas till:

”c)

tillfälligt upphävande, helt eller delvis, av rätten för ett land eller territorium till handelsförmåner enligt denna förordning om det berörda landet eller territoriet inte uppfyller de villkor som fastställs i artikel 2.1 d.”

4.

I artikel 10.1 ska inledningen ersättas med följande:

”1.   Om kommissionen finner att det finns tillräckliga bevis för bedrägeri, för avsaknad av det administrativa samarbete som krävs för kontroll av ursprung, för en extrem ökning av exporten till unionen som överskrider de berörda ländernas och territoriernas normala produktions- och exportkapacitet eller för att de länder och territorier som avses i artikel 1 inte iakttar bestämmelserna i artikel 2.1 a, b eller c, får kommissionen vidta åtgärder för att helt eller delvis tillfälligt upphäva ordningarna enligt denna förordning under en period av tre månader, förutsatt att kommissionen först har”.

5.

I artikel 12 ska andra och tredje styckena ersättas med följande:

”Den ska tillämpas till och med den 31 december 2020.”

6.

I bilaga I ska fotnot 5 ersättas med följande:

”(5)

Vin med ursprung i Montenegro ska enbart omfattas av denna övergripande tullkvot när det gäller produkter med KN-nummer 2204 21, om den individuella tullkvot som fastställs i protokollet om vin för Montenegro har förbrukats. Denna individuella tullkvot öppnas under löpnummer 09.1514.”

Artikel 2

Tillämpningen av förordning (EG) nr 1215/2009 med avseende på Bosnien och Hercegovina ska tillfälligt upphävas med verkan från och med den 1 januari 2016.

Artikel 3

1.   Utan hinder av artikel 2 ska tillämpningen av förordning (EG) nr 1215/2009 med avseende på Bosnien och Hercegovina inte tillfälligt upphävas om unionen och Bosnien och Hercegovina före den 1 januari 2016 undertecknar och provisoriskt tillämpar ett avtal om anpassning av stabiliserings- och associeringsavtalet och interimsavtalet, för att ta hänsyn till Kroatiens anslutning till Europeiska unionen.

2.   Om det avtal om anpassning som avses i punkt 1 endast undertecknas och tillämpas provisoriskt den 1 januari 2016 eller därefter ska förordning (EG) nr 1215/2009 tillämpas på nytt för Bosnien och Hercegovina från och med den dag då avtalet undertecknas och börjar tillämpas provisoriskt.

3.   Kommissionen ska offentliggöra ett meddelande i Europeiska unionens officiella tidning så snart det avtal om anpassning som avses i punkt 1 har undertecknats.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2016.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 16 december 2015.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

N. SCHMIT

Ordförande


(1)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 15 december 2015 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 16 december 2015.

(2)  Rådets förordning (EG) nr 1215/2009 av den 30 november 2009 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess (EUT L 328, 15.12.2009, s. 1).

(3)  Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

(4)  Interimsavtal mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, om handel och handelsrelaterade frågor (EUT L 233, 30.8.2008, s. 6).


Top