EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0106

Kommissionens direktiv 2014/106/EU av den 5 december 2014 om ändring av bilagorna V och VI till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen Text av betydelse för EES

OJ L 355, 12.12.2014, p. 42–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/10/2020; tyst upphävande genom 32016L0797

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/106/oj

12.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 355/42


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2014/106/EU

av den 5 december 2014

om ändring av bilagorna V och VI till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen (1), särskilt artikel 30.3, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga V till direktiv 2008/57/EG bör omfattningen av och innehållet i EG-kontrollförklaringar för delsystem definieras bättre. Särskilt bör ansvaret som vilar på den som undertecknar en sådan förklaring klargöras.

(2)

I bilaga V till direktiv 2008/57/EG bör de förfaranden som gäller kontrollförklaringen vid ändringar av befintliga delsystem och vid ytterligare kontroller som utförts av de anmälda organen klargöras.

(3)

I bilaga VI till direktiv 2008/57/EG bör syftet med kontrollförfarandet för delsystem klargöras. Dessutom bör principerna för kontrollförfarandet vid ändringar av befintliga delsystem definieras i samma bilaga.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som har inrättats i enlighet med artikel 29.1 i direktiv 2008/57/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna V och VI till direktiv 2008/57/EG ska ersättas med texten i bilagorna I respektive II till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 1 januari 2016 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

3.   Skyldigheterna att införliva och genomföra detta direktiv ska inte gälla Republiken Cypern och Republiken Malta, så länge som inget järnvägssystem har upprättats på deras territorier.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 5 december 2014.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 191, 18.7.2008, s. 1.


BILAGA I

”BILAGA V

EG-KONTROLLFÖRKLARING AV DELSYSTEM

1.   EG-KONTROLLFÖRKLARING AV DELSYSTEM

EG-kontrollförklaringen för ett delsystem är en förklaring som upprättas av 'sökanden' i den mening som avses i artikel 18, där denne förklarar sig vara fullt ansvarig för att det berörda delsystemet, som har varit föremål för relevanta kontrollförfaranden, uppfyller kraven i den relevanta unionslagstiftningen samt i eventuella relevanta nationella bestämmelser.

EG-kontrollförklaringen och åtföljande dokument ska vara daterade och undertecknade.

EG-kontrollförklaringen ska grundas på de uppgifter som framkommit vid EG-kontrollförfarandet för delsystem enligt bilaga VI. Den ska avfattas på samma språk som det tekniska underlaget som åtföljer EG-kontrollförklaringen och måste innehålla åtminstone följande uppgifter:

a)

Hänvisning till detta direktiv, TSD:er och tillämpliga nationella bestämmelser.

b)

I samband med undantag, partiell tillämpning av TSD:er vid modernisering eller ombyggnad, övergångsperiod i en TSD eller specialfall: Hänvisning till TSD:er eller delar av dessa för vilka överensstämmelsen inte har granskats under EG-kontrollförfarandet och till de nationella bestämmelser som har tillämpats.

c)

Uppgifter om namn och adress för 'sökanden' i den mening som avses i artikel 18 (inklusive firmanamn och fullständig adress; om det är fråga om ett behörigt ombud ska den upphandlande enhetens eller tillverkarens firmanamn också uppges).

d)

Kortfattad beskrivning av delsystemet.

e)

Uppgifter om namn, adress och identifikationsnummer för de anmälda organ som utförde de EG-kontrollförfaranden som avses i artikel 18.

f)

Uppgifter om namn, adress och identifikationsnummer för de anmälda organ som utförde bedömningen av överensstämmelse med övriga bestämmelser som följer av fördraget.

g)

Uppgifter om namn och adress för de utsedda organ som utförde kontrollerna av överensstämmelse med nationella bestämmelser som avses i artikel 17.3.

h)

Uppgifter om namn och adress för det/de bedömningsorgan som fastställde de säkerhetsbedömningsrapporter som rör användningen av de gemensamma säkerhetsmetoderna för riskbedömning, när så krävs enligt detta direktiv.

i)

Hänvisningar till dokumenten i det tekniska underlag som åtföljer EG-kontrollförklaringen.

j)

Alla relevanta, tillfälliga eller slutliga bestämmelser som delsystemet ska uppfylla, och särskilt (om tillämpligt) sådana som gäller eventuella begränsningar av eller villkor för driften.

k)

Undertecknarens identitet (dvs. den eller de fysiska personer som är bemyndigade att underteckna förklaringen).

När det i bilaga VI hänvisas till det 'mellanliggande kontrollintyget' ska bestämmelserna i detta avsnitt tillämpas på den förklaringen.

2.   EG-KONTROLLFÖRKLARINGAR VID ÄNDRINGAR AV DELSYSTEM

I samband med en ändring, som inte är ett utbyte inom ramen för underhåll, av ett delsystem som omfattas av en EG-kontrollförklaring ska följande bestämmelser tillämpas, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 20.

2.1   Följande gäller om enheten som inför ändringen visar att ändringen inte påverkar de grundläggande konstruktionsegenskaper hos delsystemet som är relevanta för överensstämmelsen med kraven avseende grundparametrarna:

a)

Enheten som inför ändringen ska uppdatera hänvisningarna i de dokument som ingår i det tekniska underlag som åtföljer EG-kontrollförklaringen.

b)

Ingen ny EG-kontrollförklaring behöver upprättas.

2.2   Följande gäller om enheten som inför ändringen visar att ändringen påverkar de grundläggande konstruktionsegenskaper hos delsystemet som är relevanta för överensstämmelsen med kraven avseende vissa grundparametrar:

a)

Enheten som inför ändringen ska upprätta en kompletterande EG-kontrollförklaring med hänvisning till de berörda grundparametrarna.

b)

Den kompletterande EG-kontrollförklaringen ska åtföljas av en förteckning över dokument i det ursprungliga tekniska underlaget som åtföljer den ursprungliga EG-kontrollförklaringen vilka inte längre gäller.

c)

Det tekniska underlaget som åtföljer EG-kontrollförklaringen ska innehålla bevis för att ändringarnas inverkan är begränsad till de grundparametrar som avses i punkt a.

d)

Bestämmelserna i avsnitt 1 i denna bilaga ska gälla med nödvändiga ändringar för denna kompletterande EG-kontrollförklaring.

e)

Den ursprungliga EG-kontrollförklaringen ska anses gälla för de grundparametrar som inte berörs av ändringen.

3.   EG-KONTROLLFÖRKLARINGAR VID YTTERLIGARE KONTROLLER

En EG-kontrollförklaring för ett delsystem kan kompletteras om ytterligare kontroller utförts, särskilt när sådana ytterligare kontroller är nödvändiga för ett kompletterande godkännande för ibruktagande. I detta fall ska omfattningen av den kompletterande förklaringen begränsas till omfattningen av de ytterligare kontrollerna.”


BILAGA II

”BILAGA VI

EG-KONTROLLFÖRFARANDE FÖR DELSYSTEM

1.   ALLMÄNNA PRINCIPER

'EG-kontroll' innebär ett förfarande som genomförs av sökanden i den mening som avses i artikel 18 för att visa att kraven i den relevanta unionslagstiftningen, samt i eventuella relevanta nationella bestämmelser, har uppfyllts för ett delsystem och att delsystemet kan godkännas för att tas i bruk.

2.   KONTROLLINTYG UTFÄRDAT AV ETT ANMÄLT ORGAN

2.1   Inledning

I detta direktiv avses med kontroll i förhållande till TSD:er det förfarande genom vilket ett anmält organ kontrollerar och intygar att delsystemet överensstämmer med de tillämpliga tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet (TSD).

Detta påverkar inte skyldigheterna för den upphandlande enheten eller tillverkaren (dvs. sökanden i den mening som avses i artikel 18) att följa övrig tillämplig lagstiftning som följer av fördraget, inklusive alla kontroller som utförs av de bedömningsorgan som krävs enligt denna övriga lagstiftning.

2.2   Mellanliggande kontrollintyg

2.2.1   Principer

På begäran av den upphandlande enheten eller tillverkaren (dvs. sökanden i den mening som avses i artikel 18) kan kontrollerna genomföras för delar av ett delsystem eller begränsas till bestämda etapper av kontrollförfarandet. I dessa fall kan kontrollresultaten dokumenteras i ett 'mellanliggande kontrollintyg' som utfärdas av det anmälda organ som utsetts av den upphandlande enheten eller tillverkaren (dvs. sökanden i den mening som avses i artikel 18).

Det mellanliggande kontrollintyget ska innehålla hänvisningar till de TSD:er som överensstämmelsen har bedömts i förhållande till.

2.2.2   Delar av delsystemet

Sökanden i den mening som avses i artikel 18 kan ansöka om ett mellanliggande kontrollintyg för valfri del som sökanden beslutar att dela upp delsystemet i. Varje del ska då kontrolleras under varje etapp såsom fastställs i punkt 2.2.3.

2.2.3   Etapper i kontrollförfarandet

Delsystemet, eller bestämda delar av delsystemet, ska kontrolleras i var och en av följande etapper:

a)

Den allmänna utformningen.

b)

Produktion: uppbyggnad, inbegripet särskilt konstruktionsarbetet, tillverkning, montering av komponenterna och slutjustering av hela delsystemet.

c)

Slutlig provning.

Sökanden (i den mening som avses i artikel 18) får ansöka om ett mellanliggande kontrollintyg för utformningsskedet (inklusive typprovning) och för produktionsskedet för hela delsystemet eller för valfri del som sökanden beslutar att dela upp det i (se avsnitt 2.2.2).

2.3   Kontrollintyg

2.3.1   De anmälda organ som ansvarar för kontrollen ska bedöma utformning, produktion och slutlig provning av delsystemet och utfärda kontrollintyget som är avsett för den upphandlande enheten eller tillverkaren (dvs. sökanden i den mening som avses i artikel 18), vilken därefter ska utfärda EG-kontrollförklaringen. Kontrollintyget ska innehålla hänvisningar till de TSD:er som överensstämmelsen har bedömts i förhållande till.

Om delsystemets överensstämmelse med alla relevanta TSD:er inte har bedömts (t.ex. vid undantag, partiell tillämpning av TSD:er vid ombyggnad eller modernisering, övergångsperioder i en TSD eller specialfall) ska det i kontrollintyget exakt anges för vilken eller vilka TSD:er, eller vilka delar av TSD:er, som det anmälda organet inte har undersökt om kravet på överensstämmelse uppfylls under kontrollförfarandet.

2.3.2   Om mellanliggande kontrollintyg har utfärdats ska det anmälda organ som ansvarar för kontrollen av delsystemet beakta dessa mellanliggande kontrollintyg, och innan det utfärdar sitt kontrollintyg

a)

kontrollera att de mellanliggande kontrollintygen korrekt uppfyller de relevanta kraven i TSD:erna,

b)

kontrollera alla aspekter som inte omfattas av de mellanliggande kontrollintygen, och

c)

kontrollera den slutliga provningen av delsystemet som helhet.

2.3.3   I samband med en ändring av ett delsystem som redan omfattas av ett kontrollintyg ska det anmälda organet endast utföra de undersökningar och provningar som är relevanta och nödvändiga, dvs. bedömningen ska avse endast de delar av delsystemet som har ändrats samt deras gränssnitt mot de oförändrade delarna av delsystemet.

2.3.4   Varje anmält organ som medverkar i kontrollen av ett delsystem ska sammanställa ett tekniskt underlag i enlighet med artikel 18.3 vilket omfattar dess verksamhetsområde.

2.4   Tekniskt underlag som åtföljer EG-kontrollförklaringen

Det tekniska underlag som åtföljer EG-kontrollförklaringen ska sammanställas av sökanden (i den mening som avses i artikel 18) och måste innehålla följande:

a)

Information om tekniska egenskaper rörande utformningen, inklusive allmänna ritningar och detaljritningar när det gäller utförandet, elektriska och hydrauliska diagram, kopplingsscheman, beskrivningar av datasystem och automatiska system på en detaljnivå som är tillräcklig för att den pågående kontrollen av överensstämmelse ska kunna dokumenteras, dokumentation om drift och underhåll osv., som har relevans för delsystemet i fråga.

b)

En förteckning över driftskompatibilitetskomponenter, så som avses i artikel 5.3 d, som ingår i delsystemet.

c)

Det tekniska underlag som avses i artikel 18.3, sammanställt av vart och ett av de anmälda organ som medverkar i kontrollen av delsystemet, som ska omfatta följande:

Kopior av de EG-försäkringar om överensstämmelse, och i förekommande fall EG-försäkringar om lämplighet för användning, som fastställts för driftskompatibilitetskomponenter enligt artikel 5.3 d, vid behov åtföljda av tillhörande beräkningar och av en kopia av de provnings- och undersökningsprotokoll som upprättats av de anmälda organen på grundval av de gemensamma tekniska specifikationerna.

Mellanliggande kontrollintyg, om sådana finns tillgängliga, som åtföljer kontrollintyget, inklusive resultatet av det anmälda organets kontroll av de mellanliggande kontrollintygens giltighet.

Kontrollintyget som visar att delsystemet överensstämmer med kraven i den eller de relevanta TSD:erna, med tillhörande beräkningar och undertecknat av det anmälda organ som ansvarar för kontrollen. Detta kontrollintyg ska också innehålla uppgifter om eventuella förbehåll som givits under arbetets utförande och som inte dragits tillbaka. Det ska även åtföljas av inspektions- och kontrollrapporter som det anmälda organet utarbetat inom ramen för sitt uppdrag, i enlighet med punkterna 2.5.2 och 2.5.3.

d)

Kontrollintyg som utfärdats i enlighet med annan lagstiftning som ska tillämpas i överensstämmelse med fördraget.

e)

När det krävs en kontroll av säker integrering enligt artikel 15 ska det relevanta tekniska underlaget innehålla bedömarens rapporter om de gemensamma säkerhetsmetoderna för riskbedömning i enlighet med artikel 6.3 i direktiv 2004/49/EG.

2.5   Övervakning genom anmälda organ

2.5.1   Det anmälda organ som ansvarar för att kontrollera utförandet ska ha permanent tillträde till byggplatser, tillverkningsanläggningar, lagerutrymmen och, i förekommande fall, till prefabriceringsanläggningar, provningsanläggningar och mer generellt till alla de platser som organet anser sig behöva ha tillgång till för att utföra sitt uppdrag. Det anmälda organet ska från den upphandlande enheten eller tillverkaren (dvs. sökanden i den mening som avses i artikel 18) få alla dokument som organet kan ha nytta av för detta ändamål, bl.a. införandeplaner och teknisk dokumentation för delsystemet.

2.5.2   Det anmälda organ som ansvarar för övervakningen av utförandet ska regelbundet genomföra kontroller för att försäkra sig om överensstämmelsen med den eller de relevanta TSD:erna. Det ska vid dessa tillfällen överlämna en kontrollrapport till de parter som ansvarar för utförandet. Organet kan behöva närvara vid vissa moment i byggande och tillverkning.

2.5.3   Det anmälda organet får också avlägga oanmälda besök på byggarbetsplatsen eller i tillverkningsanläggningarna. Vid dessa besök får det anmälda organet göra fullständiga eller partiella kontroller. Organet ska överlämna en inspektionsrapport och i förekommande fall en kontrollrapport till de parter som ansvarar för utförandet.

2.5.4   Det anmälda organet ska kunna övervaka ett delsystem där en driftskompatibilitetskomponent är monterad för att, om motsvarande TSD så kräver, bedöma dess lämplighet för användning i avsedd järnvägsmiljö.

2.6   Förvaring

En kopia av det tekniska underlag som åtföljer EG-kontrollförklaringen ska behållas av tillverkaren eller den upphandlande enheten (dvs. sökanden i den mening som avses i artikel 18) så länge delsystemet är i bruk. Den ska överlämnas till de medlemsstater som begär detta.

Den dokumentation som lämnats in i samband med en ansökan om godkännande att ta delsystemet i bruk ska lämnas till den nationella säkerhetsmyndigheten i den medlemsstat som ansökan gäller. Den nationella säkerhetsmyndigheten får begära att delar av de dokument som lämnas in tillsammans med ansökan ska översättas till dess eget språk.

2.7   Offentliggörande

Varje anmält organ ska regelbundet offentliggöra relevant information om

a)

mottagna ansökningar om kontroll och mellanliggande kontrollintyg,

b)

ansökningar om bedömning av driftskompatibilitetskomponenters överensstämmelse och lämplighet för användning,

c)

utfärdade eller avvisade mellanliggande kontrollintyg,

d)

utfärdade eller avvisade intyg om överensstämmelse och EG-intyg om lämplighet för användning,

e)

utfärdade eller avvisade kontrollintyg.

2.8   Språk

Underlag och korrespondens om EG-kontrollförfarandet ska vara avfattade på ett av unionens officiella språk i den medlemsstat där den upphandlande enheten eller tillverkaren (dvs. sökanden i den mening som avses i artikel 18) är etablerad eller på ett av unionens officiella språk som godtas av den upphandlande enheten eller tillverkaren (dvs. sökanden i den mening som avses i artikel 18).

3.   KONTROLLINTYG UTFÄRDAT AV ETT UTSETT ORGAN

3.1   Inledning

I de fall där nationella bestämmelser är tillämpliga ska kontrollförfarandet omfatta ett förfarande där det organ som utsetts i enlighet med artikel 17.3 (nedan kallat utsett organ) kontrollerar och intygar att delsystemet överensstämmer med de nationella bestämmelser som anmälts i enlighet med artikel 17.3 för varje medlemsstat där delsystemet är avsett att godkännas för ibruktagande.

3.2   Kontrollintyg

Det utsedda organet ska utfärda kontrollintyget för den upphandlande enheten eller tillverkaren (dvs. sökanden i den mening som avses i artikel 18).

I intyget ska det anges exakt för vilka nationella bestämmelser som det utsedda organet har undersökt om kravet på överensstämmelse uppfylls under kontrollförfarandet.

Om det finns nationella bestämmelser som gäller de delsystem som ett fordon består av ska det utsedda organet dela in intyget i två delar: en del med uppgifter om vilka nationella bestämmelser som strikt rör den tekniska kompatibiliteten mellan fordonet och det berörda nätet, och den andra delen för alla andra nationella bestämmelser.

3.3   Tekniskt underlag

Det tekniska underlag som sammanställts av det utsedda organet och som åtföljer kontrollintyget när nationella bestämmelser är tillämpliga ska bifogas det tekniska underlag som åtföljer EG-kontrollförklaringen som avses i punkt 2.4 och ska innehålla de tekniska data som är relevanta för bedömningen av delsystemets överensstämmelse med de nationella bestämmelserna.

3.4   Språk

Underlag och korrespondens om EG-kontrollförfarandet ska vara avfattade på ett av unionens officiella språk i den medlemsstat där den upphandlande enheten eller tillverkaren (dvs. sökanden i den mening som avses i artikel 18) är etablerad eller på ett av unionens officiella språk som godtas av den upphandlande enheten eller tillverkaren (dvs. sökanden i den mening som avses i artikel 18).

4.   KONTROLL AV DELAR AV DELSYSTEM I ENLIGHET MED ARTIKEL 18.5

Om ett kontrollintyg ska utfärdas för vissa delar av ett delsystem ska bestämmelserna i denna bilaga gälla med nödvändiga anpassningar för dessa delar.”


Top