EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0692

2014/692/EU, Euratom: Rådets beslut av den 29 september 2014 om ändring av rådets arbetsordning

OJ L 289, 3.10.2014, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/692/oj

3.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/18


RÅDETS BESLUT

av den 29 september 2014

om ändring av rådets arbetsordning

(2014/692/EU, Euratom)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 240.3, och

av följande skäl:

(1)

Från och med den 1 november 2014 måste det när en akt ska antas av rådet med kvalificerad majoritet kontrolleras att de medlemsstater som utgör denna kvalificerade majoritet motsvarar minst 65 % av unionens befolkning.

(2)

Till och med den 31 mars 2017 kan en rådsmedlem, när en akt ska antas av rådet med kvalificerad majoritet, begära att akten ska antas med kvalificerad majoritet enligt definitionen i artikel 3.3 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser, fogat till fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen. I det fallet får en rådsmedlem begära en kontroll av att de medlemsstater som utgör denna kvalificerade majoritet motsvarar minst 62 % av unionens totala befolkning. För att en begäran från en rådsmedlem i enlighet med artikel 3.2 i protokoll nr 36 ska kunna registreras på korrekt sätt bör den lämnas skriftligen till generalsekreteraren eller ställas muntligen vid ett möte i Coreper eller rådet. Varje muntlig begäran bör tas till protokollet från mötet.

(3)

För att beräkna dessa procentandelar bör befolkningssiffrorna och de procentandelar av unionens befolkning som de motsvarar anges i rådets arbetsordning (1) (nedan kallad arbetsordningen).

(4)

Arbetsordningen bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Arbetsordningen ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 11.5 ska ersättas med följande:

”5.   När rådet ska anta ett beslut som kräver kvalificerad majoritet ska 65 % av unionens befolkning eller, om inte alla medlemsstater deltar i omröstningen, av befolkningen i de deltagande medlemsstaterna och det lägsta antalet rådsmedlemmar som företräder mer än 35 % av befolkningen i de deltagande medlemsstaterna beräknas i enlighet med de befolkningssiffror som anges i bilaga III. Dessa siffror ska även gälla mellan den 1 november 2014 och den 31 mars 2017 om en rådsmedlem, i enlighet med artikel 3.2 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser, fogat till fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, begär att en akt ska antas med kvalificerad majoritet enligt definitionen i punkt 3 i den artikeln och en rådsmedlem kräver att det ska kontrolleras att de medlemsstater som utgör den kvalificerade majoriteten motsvarar minst 62 % av unionens totala befolkning.”

2.

I artikel 11 ska följande punkt läggas till

”6.   Rådet ska, i enlighet med de uppgifter som Europeiska unionens statistikkontor innehar den 30 september föregående år, anpassa sifferuppgifterna i bilaga III med verkan från och med den 1 januari varje år. Det beslutet ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.”

3.

Bilaga III ska ersättas med följande:

”BILAGA III

Sifferuppgifter om unionens befolkning och befolkningen i varje medlemsstat för genomförande av bestämmelserna om omröstning med kvalificerad majoritet i rådet

Vid genomförande av artikel 16.4 i EU-fördraget, artikel 238.2 och 238.3 i EUF-fördraget och artikel 3.2 i protokoll nr 36 ska unionens befolkning, befolkningen i varje medlemsstat och den procentandel som varje enskild medlemsstats befolkning utgör av unionens befolkning under perioden 1 november 2014–31 december 2014 vara följande:

Medlemsstat

Befolkning (× 1 000)

Procentandel av unionens befolkning

Tyskland

80 523,7

15,93

Frankrike

65 633,2

12,98

Förenade kungariket

63 730,1

12,61

Italien

59 685,2

11,81

Spanien

46 704,3

9,24

Polen

38 533,3

7,62

Rumänien

20 057,5

3,97

Nederländerna

16 779,6

3,32

Belgien

11 161,6

2,21

Grekland

11 062,5

2,19

Tjeckien

10 516,1

2,08

Portugal

10 487,3

2,07

Ungern

9 908,8

1,96

Sverige

9 555,9

1,89

Österrike

8 451,9

1,67

Bulgarien

7 284,6

1,44

Danmark

5 602,6

1,11

Finland

5 426,7

1,07

Slovakien

5 410,8

1,07

Irland

4 591,1

0,91

Kroatien

4 262,1

0,84

Litauen

2 971,9

0,59

Slovenien

2 058,8

0,41

Lettland

2 023,8

0,40

Estland

1 324,8

0,26

Cypern

865,9

0,17

Luxemburg

537,0

0,11

Malta

421,4

0,08

Totalt

505 572,5

100”

Tröskel (62 %)

313 455,0

 

Tröskel (65 %)

328 622,1

 

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med den 1 november 2014.

Utfärdat i Bryssel den 29 september 2014.

På rådets vägnar

S. GOZI

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2009/937/EU av den 1 december 2009 om antagande av rådets arbetsordning (EUT L 325, 11.12.2009, s. 35).


Top