EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0247

2014/247/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 28 april 2014 om erkännande av Mexikos rättsliga ramar och tillsynsregler som likvärdiga med kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut Text av betydelse för EES

OJ L 132, 3.5.2014, p. 71–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 18/08/2019; upphävd genom 32019D1280

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/247/oj

3.5.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 132/71


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 28 april 2014

om erkännande av Mexikos rättsliga ramar och tillsynsregler som likvärdiga med kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut

(Text av betydelse för EES)

(2014/247/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut (1), särskilt artikel 5.6, och

av följande skäl:

(1)

Den 22 oktober 2012 gav kommissionen Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (nedan kallad Esma) i uppdrag att tillhandahålla teknisk rådgivning i samband med den tekniska utvärderingen av Mexikos rättsliga ramar och tillsynsregler när det gäller kreditvärderingsinstitut.

(2)

I sitt tekniska utlåtande av den 31 maj 2013 bedömde Esma att Mexikos rättsliga ramar och tillsynsregler för kreditvärderingsinstitut är jämförbara med dem som fastställs i förordning (EG) nr 1060/2009.

(3)

I enlighet med artikel 5.6 andra stycket i förordning (EG) nr 1060/2009 måste tre villkor uppfyllas för att ett tredjelands rättsliga ramar och tillsynsregler ska anses vara likvärdiga med kraven i förordning (EG) nr 1060/2009.

(4)

Enligt det första villkoret ska kreditvärderingsinstitut i tredjeländer vara föremål för auktorisering eller registrering och fortlöpande vara föremål för effektiv tillsyn och tillämpning. Kreditvärderingsinstitut har reglerats och övervakats av Mexikos myndighet för bank- och värdepapperstillsyn (Comisión Nacional Bancaria y de Valores, nedan kallad CNBV) sedan juli 1993. Sedan december 1999 måste instituten inhämta förhandstillstånd från CNBV för att bedriva och tillhandahålla kreditvärderingstjänster. Den 17 februari 2013 offentliggjorde CNBV den nu gällande ändrade förordningen om kreditvärderingsinstitut (Disposiciones Aplicables a las Institutiones Calificadoras de Valores) i sin officiella tidning, vilken nu trätt i kraft. CNBV är behörig att utreda alla åtgärder eller frågor som kan utgöra eller skulle kunna utgöra en överträdelse av lagen. CNBV har befogenhet att begära alla typer av information och dokument, utföra inspektioner på plats och kalla varje person som kan tänkas bidra till utredningen. Kreditvärderingsinstitut kan permanent eller tillfälligt avstängas, fråntas sina befogenheter eller få sin licens indragen. CNBV har också befogenhet att ålägga administrativa böter. CNBV har varje år genomfört granskningar av registrerade kreditvärderingsinstituts regelefterlevnad, på grundval av vilka den kommit med invändningar och ålagt sanktioner. Det samarbetsavtal som ingåtts mellan Esma och CNBV föreskriver informationsutbyte i fråga om tillämpnings- och tillsynsåtgärder som vidtas gentemot gränsöverskridande kreditvärderingsinstitut. Utifrån denna grundval bör det anses att kreditvärderingsinstitut i Mexiko är föremål för auktoriserings- eller registreringskrav som är likvärdiga med dem som fastställs i förordning (EG) nr 1060/2009 och att Mexikos tillsyns- och verkställighetsregler tillämpliga på kreditvärderingsinstitut effektivt tillämpas och genomförs.

(5)

Enligt det andra villkoret ska kreditvärderingsinstitut i tredjeländer vara föremål för rättsligt bindande bestämmelser som är likvärdiga med dem som anges i artiklarna 6–12 och i bilaga I till förordning (EG) nr 1060/2009, med undantag av artiklarna 6a, 6b, 8a, 8b, 8c och 11a, samt punkt 3 led ba, punkterna 3a och 3b i avsnitt B i bilaga I till den förordningen. Vid bedömningen av om detta villkor är uppfyllt bör vederbörlig hänsyn tas till artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 462/2013 (2) när det gäller datum för tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EG) nr 1060/2009. Enligt Mexikos ramar för företagsstyrning ska kreditvärderingsinstitut ha en styrelse som ska bestå av högst 21 ledamöter och av vilka minst 25 % ska uppfylla kravet på oberoende. De oberoende ledamöterna ska bland annat ha befogenheter att utveckla kreditvärderingspolicyn och kreditvärderingsmetoderna, det interna kontrollsystemets effektivitet samt övervaka regelefterlevnads- och styrningsprocesser. Intressekonflikter måste upptäckas och undanröjas och, om tillämpligt, ska den övervakningsansvarige informeras om eventuella intressekonflikter som kan påverka kreditbetygen. När ett kreditvärderingsinstitut upptäcker intressekonflikter som kan påverka dess kreditbetyg, måste det avstå från att tillhandahålla sina tjänster. Mexikos ramar innehåller omfattande organisatoriska krav rörande registerföring och sekretess, och föreskriver att kreditvärderingsinstitut förblir fullt ansvariga för all verksamhet som lagts ut på entreprenad. Enheter som förser kreditvärderingsinstitut med entreprenadtjänster är också föremål för tillsyn av CNBV. Kreditvärderingsinstitut ska upprätta en formell tillsynsfunktion för översyn av värderingsmodeller och värderingsmetoder och Mexikos ramar innehåller en lång rad informationskrav i fråga om kreditbetyg och kreditvärderingsverksamhet. Mexikos rättsliga ramar och tillsynsregler bör uppnå samma resultat som förordning (EG) nr 1060/2009 när det gäller hantering av intressekonflikter, de organisatoriska processer och förfaranden som kreditvärderingsinstitut ska ha inrättat, kvaliteten på kreditbetyg och kreditvärderingsmetoder, offentliggörande av kreditbetyg samt allmän och periodisk information om kreditvärderingsverksamheten. Mexikos rättsliga ramar och tillsynsregler ger således ett likvärdigt skydd i fråga om kreditvärderingsinstitutens integritet, transparens och goda styrelseformer samt tillförlitlighet vad gäller kreditvärderingsverksamheten.

(6)

Enligt det tredje villkoret ska lagstiftningen i tredjeländer förhindra att tillsynsmyndigheter och andra offentliga myndigheter i tredjeländer ingriper när det gäller kreditbetygens innehåll och kreditvärderingsmetoderna. I Mexikos konstitution fastställs att administrativa myndigheter bara får agera när de har befogenheter som uttryckligen anges i tillämplig lagstiftning. I den mån det är möjligt att fastställa finns det ingen rättslig bestämmelse som ger CNBV eller någon annan offentlig myndighet befogenhet att påverka innehållet i kreditbetygen eller kreditvärderingsmetoderna.

(7)

Mot bakgrund av de faktorer som granskats kan Mexikos rättsliga ramar och tillsynsregler för kreditvärderingsinstitut anses uppfylla villkoren i artikel 5.6 andra stycket i förordning (EG) nr 1060/2009. Mexikos rättsliga ramar och tillsynsregler för kreditvärderingsinstitut bör därför anses vara likvärdiga med de rättsliga ramar och tillsynsregler som fastställs i förordning (EG) nr 1060/2009. Kommissionen kommer i samarbete med Esma att fortsätta att övervaka utvecklingen av Mexikos rättsliga ramar och tillsynsregler för kreditvärderingsinstitut och att de villkor som ligger till grund för detta beslut uppfylls.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från europeiska värdepapperskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Vid tillämpningen av artikel 5 i förordning (EG) nr 1060/2009 ska Mexikos rättsliga ramar och tillsynsregler för kreditvärderingsinstitut anses vara likvärdiga med kraven i den förordningen.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 28 april 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 302, 17.11.2009, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 462/2013 av den 21 maj 2013 om ändring av förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut (EUT L 146, 31.5.2013, s. 1).


Top