EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0136

Rådets beslut nr 136/2014/EU av den 20 februari 2014 om regler och förfaranden för att möjliggöra Grönlands deltagande i Kimberleyprocessens certifieringssystem

OJ L 84, 20.3.2014, p. 99–104 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/136(1)/oj

20.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 84/99


RÅDETS BESLUT nr 136/2014/EU

av den 20 februari 2014

om regler och förfaranden för att möjliggöra Grönlands deltagande i Kimberleyprocessens certifieringssystem

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 203,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska unionen deltar i Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter. Som deltagande part måste unionen se till att ett Kimberleyprocesscertifikat åtföljer varje sändning rådiamanter som importeras till eller exporteras från unionens territorium.

(2)

Genom rådets förordning (EG) nr 2368/2002 (2) inrättas ett unionssystem för certifiering samt import- och exportkontroll av rådiamanter i syfte att genomföra Kimberleyprocessens certifieringssystem.

(3)

Grönland står utanför unionens territorium men ingår i förteckningen över utomeuropeiska länder och territorier i bilaga II till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Enligt artikel 198 i EUF-fördraget är syftet med de utomeuropeiska ländernas och territoriernas associering med unionen att främja den ekonomiska och sociala utvecklingen i de utomeuropeiska länderna och territorierna samt att upprätta nära ekonomiska förbindelser mellan dem och unionen som helhet.

(4)

Danmark och Grönland har begärt att det ska bli möjligt för Grönland att genom sitt samarbete med unionen delta i Kimberleyprocessens certifieringssystem för rådiamanter. Detta samarbete skulle stärka de ekonomiska förbindelserna mellan unionen och Grönland inom diamantindustrin och göra det möjligt för Grönland att exportera rådiamanter som åtföljs av EU-certifikat som utfärdats inom ramen för certifieringssystemet, vilket skulle främja den ekonomiska utvecklingen på Grönland.

(5)

Handel med rådiamanter på Grönland bör därför ske i överensstämmelse med unionens regler för genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter. Följaktligen bör tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 2368/2002 utvidgas genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 257/2014 (3) till Grönlands territorium vid tillämpningen av certifieringssystemet.

(6)

I synnerhet bör Grönland exportera rådiamanter till övriga deltagande parter i Kimberleyprocessens certifieringssystem först efter det att diamanterna har certifierats av en unionsmyndighet som anges i förteckningen i bilaga III till förordning (EG) nr 2368/2002. Importen av rådiamanter till Grönland bör också kontrolleras av unionsmyndigheterna.

(7)

För att möjliggöra internationell handel med rådiamanter på Grönland i enlighet med bestämmelserna om handel inom unionen bör Grönland förbinda sig att införliva de relevanta bestämmelserna i förordning (EG) nr 2368/2002 i Grönlands nationella lagstiftning, så att det blir möjligt att tillämpa detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

I detta beslut fastställs de allmänna reglerna och villkoren för Grönlands deltagande i systemet för certifiering samt import- och exportkontroll av rådiamanter enligt förordning (EG) nr 2368/2002. I detta syfte fastställs i detta beslut regler och förfaranden för tillämpning av Kimberleyprocessens certifieringssystem på rådiamanter som importeras till eller exporteras från Grönland, antingen till unionen eller till andra deltagande parter i certifieringssystemet.

Artikel 2

Definitioner

I detta beslut avses med

a)   deltagande part: ”deltagande part” enligt definitionen i artikel 2 c i förordning (EG) nr 2368/2002,

b)   unionsmyndighet: ”gemenskapsmyndighet” enligt definitionen i artikel 2 f i förordning (EG) nr 2368/2002,

c)   unionscertifikat: ”gemenskapscertifikat” enligt definitionen i artikel 2 g i förordning (EG) nr 2368/2002.

Artikel 3

Allmänna regler

1.   Grönland ska se till att förordning (EG) nr 2368/2002 införlivas i de lagstiftningsbestämmelser som är tillämpliga på Grönland när det gäller villkor och formaliteter för import och export av rådiamanter, deras transitering genom unionen från och till andra deltagande parter än unionen, deltagande av unionen inklusive Grönland i Kimberleyprocessens certifieringssystem, skyldigheter avseende vederbörlig noggrannhet, åtgärder mot kringgående, informationsutbyte samt kontroll av att dessa bestämmelser efterlevs.

2.   Grönland ska utse de myndigheter som är ansvariga för genomförandet av de relevanta bestämmelserna i förordning (EG) nr 2368/2002 inom sitt territorium och meddela kommissionen att dessa myndigheter har utsetts samt deras kontaktuppgifter.

Artikel 4

Import till unionen av rådiamanter som utvunnits på Grönland

1.   Rådiamanter som utvunnits på Grönland får importeras till unionen endast om

a)

de åtföljs av ett sådant intyg som avses i punkt 2,

b)

de är förpackade i åverkanssäkra förpackningar och de förseglingar som påförts vid exporten är obrutna,

c)

det i intyget som avses i punkt 2 tydligt anges vilken sändning som avses,

d)

de inte tidigare har exporterats till en annan deltagande part än unionen.

2.   För att rådiamanter som utvunnits på Grönland ska kunna importeras till unionen, ska den behöriga myndighet för Grönland som anges i förteckningen i bilaga II (nedan kallad den grönländska myndigheten) på begäran utfärda ett intyg som uppfyller kraven i bilaga I.

3.   Den grönländska myndigheten ska sända intyget till sökanden och bevara en kopia av intyget i tre år i dokumentationssyfte.

4.   För att en tulldeklaration för övergång till fri omsättning enligt rådets förordning (EEG) nr 2913/92 (4) av rådiamanter som avses i punkt 1 i denna artikel ska kunna godtas krävs det att en unionsmyndighet som anges i förteckningen i bilaga III till förordning (EG) nr 2368/2002 kontrollerar det intyg som utfärdats enligt punkt 2. I detta syfte ska förpackningar med rådiamanter som utvunnits på Grönland vid import till unionen utan dröjsmål lämnas in för kontroll till en lämplig unionsmyndighet.

5.   Om en unionsmyndighet fastställer att villkoren i punkt 1 är uppfyllda ska den bekräfta detta på originalintyget och förse importören med en bestyrkt och förfalskningssäker kopia av detta intyg. Detta förfarande för bekräftelse ska äga rum inom tio arbetsdagar efter överlämnandet av intyget.

6.   Den medlemsstat till vilken rådiamanter importeras från Grönland ska se till att de lämnas in till den lämpliga unionsmyndigheten. Exportören ska ansvara för lämplig transport av rådiamanterna och kostnaderna för denna.

7.   I fall då det råder tvivel om huruvida ett intyg som utfärdats enligt punkt 2 är äkta eller korrekt och i fall då det krävs ytterligare rådgivning ska tullmyndigheterna kontakta den grönländska myndigheten.

8.   Unionsmyndigheten ska bevara originalen av de intyg som avses i punkt 2 och som lämnats in för kontroll i minst tre år. Den ska hålla dessa originalintyg tillgängliga för kommissionen eller för personer eller organ som utsetts av kommissionen, i synnerhet för att kunna besvara frågor som kan komma att uppstå inom ramen för Kimberleyprocessens certifieringssystem.

Artikel 5

Senare import av rådiamanter som har utvunnits på Grönland till unionen

Trots vad som sägs i artikel 4 får rådiamanter som utvunnits på Grönland importeras till unionen om

a)

de tidigare lagligen återexporterats från unionen till Grönland,

b)

de åtföljs av en bestyrkt och förfalskningssäker kopia av det intyg som avses i artikel 4.2 och som validerats av en unionsmyndighet i enlighet med artikel 4.5,

c)

de är förpackade i åverkanssäkra förpackningar och de förseglingar som påförts vid exporten är obrutna,

d)

det i intyget som avses i led b tydligt anges vilken sändning som avses,

e)

de inte tidigare har exporterats till en annan deltagande part än unionen.

Artikel 6

Annan import till unionen av rådiamanter från Grönland

Trots vad som sägs i artiklarna 4 och 5 får rådiamanter från Grönland importeras till unionen om

a)

de tidigare lagligen exporterats från unionen till Grönland,

b)

de åtföljs av det dokument som avses i artikel 9 b,

c)

de är förpackade i åverkanssäkra förpackningar och de förseglingar som påförts vid exporten är obrutna,

d)

det i det dokument som avses i artikel 9 b tydligt anges vilken sändning som avses.

Artikel 7

Export av rådiamanter från Grönland till andra deltagande parter

1.   Rådiamanter får exporteras från Grönland till andra deltagande parter än unionen endast om

a)

de först lagligen importerats från Grönland till unionen i enlighet med artiklarna 4.1, 5 eller 6,

b)

de vid importen till unionen lämnats in för kontroll till en unionsmyndighet,

c)

de åtföljs av ett motsvarande EU-certifikat som utfärdats och validerats av en unionsmyndighet,

d)

de är förpackade i åverkanssäkra förpackningar som har förseglats i enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 2368/2002.

2.   En unionsmyndighet till vilken rådiamanterna som importerats från Grönland till unionen har lämnats in för kontroll, ska utfärda ett EU-certifikat till exportören av dessa diamanter i enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 2368/2002.

3.   En medlemsstat till vilken rådiamanter importeras från Grönland ska se till att de lämnas in till den lämpliga unionsmyndigheten.

4.   Exportören ska ansvara för lämplig transport av rådiamanterna och kostnaderna för denna.

Artikel 8

Återexport från unionen till Grönland av rådiamanter som utvunnits på Grönland

Rådiamanter som utvunnits på Grönland får återexporteras till Grönland från unionen om

a)

de först lagligen importerats från Grönland till unionen i enlighet med artiklarna 4.1, 5 eller 6,

b)

de åtföljs av en bestyrkt och förfalskningssäker kopia av det intyg som avses i artikel 4.2 och som validerats av en unionsmyndighet i enlighet med artikel 4.5,

c)

de är förpackade i åverkanssäkra förpackningar och de förseglingar som påförts vid exporten är obrutna,

d)

det i det dokument som avses i b tydligt anges vilken sändning som avses,

e)

de inte tidigare har exporterats till en annan deltagande part än unionen.

Artikel 9

Annan import till Grönland av rådiamanter från andra deltagande parter

Trots vad som sägs i artikel 8 får rådiamanter exporteras till Grönland från unionen om

a)

de först lagligen importerats till unionen från en annan deltagande part än unionen i enlighet med kapitel II i förordning (EG) nr 2368/2002,

b)

de åtföljs av en bestyrkt och förfalskningssäker kopia av det bekräftade certifikatet i enlighet med artikel 5.1 a i förordning (EG) nr 2368/2002,

c)

de är förpackade i åverkanssäkra förpackningar och de förseglingar som påförts vid exporten är obrutna,

d)

det i det dokument som avses i b tydligt anges vilken sändning som avses.

Artikel 10

Rapportering

1.   Den grönländska myndigheten ska månadsvis tillhandahålla kommissionen en rapport om alla intyg som utfärdats enligt artikel 4.2.

2.   I rapporten ska för varje intyg anges åtminstone

a)

intygets unika löpnummer,

b)

namn på den utfärdande myndigheten enligt förteckningen i bilaga II,

c)

utfärdandedag,

d)

sista giltighetsdag,

e)

ursprungsland,

f)

HS-nummer (HS – systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering),

g)

karatvikt,

h)

uppskattat värde.

Artikel 11

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med den dag då Grönland till kommissionen anmäler att de relevanta bestämmelserna i förordning (EG) nr 2368/2002 som möjliggör Grönlands deltagande i Kimberleyprocessens certifieringssystem har genomförts i den nationella lagstiftningen.

Utfärdat i Bryssel den 20 februari 2014.

På rådets vägnar

K. HATZIDAKIS

Ordförande


(1)  Yttrande av den 4 februari 2014 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Rådets förordning (EG) nr 2368/2002 av den 20 december 2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter (EGT L 358, 31.12.2002, s. 28).

(3)  Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr 257/2014 av den 26 februari 2014 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 vad gäller Grönlands deltagande i genomförandet av Kimberleyprocessens certifieringssystem (se sidan 69 i detta nummer av EUT).

(4)  Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, 19.10.1992, s. 1).


BILAGA I

Intyg som avses i artiklarna 4, 5, 8 och 10

De intyg som avses i artiklarna 4, 5, 8 och 10 ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

a)

Unikt löpnummer.

b)

Utfärdandedag.

c)

Sista giltighetsdag.

d)

Namn, underskrift och stämpel för den utfärdande myndighet som anges i bilaga II.

e)

Ursprungsland (Grönland).

f)

HS-nummer.

g)

Karatvikt.

h)

Uppskattat värde.

i)

Identifikation av exportören och mottagaren.


BILAGA II

Behörig myndighet för Grönland som avses i artiklarna 3.2, 4 och 10

Bureau of Minerals and Petroleum

Imaneq 1A 201, P.O. Box 930, 3900 Nuuk, Grönland

Tfn +299 34 68 00 – Fax +299 32 43 02 – E-post: bmp@nanoq.gl


Top