EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42013A0806(01)

Internt Avtal mellan företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, om finansiering av Europeiska unionens bistånd inom den fleråriga budgetramen för perioden 2014–2020 i enlighet med AVS–EU-partnerskapsavtalet och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är tillämplig

OJ L 210, 6.8.2013, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Information about publishing Official Journal not found, p. 77–86 (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_eums/2013/806/oj

6.8.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 210/1


INTERNT AVTAL

mellan företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, om finansiering av Europeiska unionens bistånd inom den fleråriga budgetramen för perioden 2014–2020 i enlighet med AVS–EU-partnerskapsavtalet och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är tillämplig

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE

MED BEAKTANDE av fördraget om Europeiska unionen,

MED BEAKTANDE av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

EFTER ATT HA HÖRT Europeiska kommissionen,

EFTER ATT HA HÖRT Europeiska investeringsbanken, och

av följande skäl:

(1)

I partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (1), ändrat för första gången i Luxemburg den 25 juni 2005 (2) och ändrat för andra gången i Ouagadougou den 22 juni 2010 (3), (nedan kallat AVS–EU-partnerskapsavtalet), föreskrivs att ett finansprotokoll ska fastställas för varje femårsperiod.

(2)

Den 17 juli 2006 antog företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, ett internt avtal om finansiering av gemenskapens bistånd inom den fleråriga budgetramen för perioden 2008–2013 i enlighet med AVS–EU-partnerskapsavtalet och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen av EG-fördraget är tillämplig (4).

(3)

Rådets beslut 2001/822/EG av den 27 november 2001 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen (5) (nedan kallat ULT-beslutet) gäller till och med den 31 december 2013. Ett nytt beslut bör antas före detta datum.

(4)

Det bör inrättas en elfte europeisk utvecklingsfond (EUF) för att genomföra AVS–EU-partnerskapsavtalet och ULT-beslutet och fastläggas ett förfarande för att fastställa tilldelningen av medel och medlemsstaternas bidrag till dessa medel.

(5)

Unionen och dess medlemsstater har i enlighet med bilaga Ib till AVS–EU-partnerskapsavtalet och tillsammans med gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (nedan kallade AVS-staterna) genomfört en resultatöversyn som innehåller en bedömning av det faktiska genomförandet av åtaganden och utbetalningar.

(6)

Det bör fastställas regler för förvaltningen av det ekonomiska samarbetet.

(7)

En kommitté bestående av företrädare för medlemsstaternas regeringar (nedan kallad EUF-kommittén) bör inrättas vid kommissionen, och en liknande kommitté bör inrättas vid Europeiska investeringsbanken (nedan kallad EIB). EIB:s och kommissionens arbete för att tillämpa AVS–EU-partnerskapsavtalet och motsvarande bestämmelser i ULT-beslutet bör harmoniseras.

(8)

Unionens politik på området utvecklingssamarbete styrs av de millennieutvecklingsmål som antogs av Förenta nationernas generalförsamling den 8 september 2000, inklusive alla senare ändringar.

(9)

Den 22 december 2005 antog rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, Europaparlamentet och kommissionen en gemensam förklaring om Europeiska unionens utvecklingspolitik: ”Europeiskt samförstånd” (6).

(10)

Den 9 december 2010 antog rådet slutsatser om ömsesidig ansvarsskyldighet och insyn: Ett fjärde kapitel i EU:s operativa ram för biståndseffektivitet. Dessa slutsatser bifogades den konsoliderade texten om den operativa ramen för biståndseffektivitet genom vilken överenskommelserna inom Parisförklaringen om biståndseffektivitet (2005), EU:s uppförandekod om komplementaritet och arbetsfördelning inom utvecklingspolitiken (2007) och EU:s riktlinjer för Accra-handlingsplanen (2008) bekräftades. Den 14 november 2011 antog rådet EU:s gemensamma ståndpunkt, däribland EU:s öppenhetsgaranti och andra aspekter på öppenhet och ansvarsutkrävande, inför det fjärde högnivåforumet om biståndseffektivitet i Busan i Sydkorea, vilket bland annat resulterade i Busandokumentet. Unionen och dess medlemsstater har godkänt Busandokumentet. Den 14 maj 2012 antog rådet slutsatser om att göra EU:s utvecklingspolitik mer effektiv: en agenda för förändring och om det framtida upplägget för budgetstödet från EU till tredjeländer.

(11)

Hänsyn bör tas till de mål för det offentliga utvecklingsbiståndet som anges i skäl 10. När kommissionen rapporterar om EUF-utgifter till medlemsstaterna och OECD:s kommitté för utvecklingsbistånd bör den göra åtskillnad mellan offentligt utvecklingsbistånd och annan verksamhet.

(12)

Den 22 december 2009 antog rådet slutsatser om EU:s förbindelser med utomeuropeiska länder och territorier (ULT).

(13)

Tillämpningen av detta avtal bör överensstämma med rådets beslut 2010/427/EU av den 26 juli 2010 om hur den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska organiseras och arbeta (7).

(14)

För att undvika ett avbrott i finansieringen under perioden mars till december 2020 bör den fleråriga budgetramen för elfte EUF ges samma giltighetstid som den fleråriga budgetramen för perioden 2014–2020 som är tillämplig på unionens allmänna budget. Följaktligen bör sista dag för åtaganden avseende medel från elfte EUF fastställas till den 31 december 2020 snarare än den 28 februari 2020 som är den sista giltighetsdagen för AVS–EU-partnerskapsavtalet.

(15)

Målen för elfte EUF, som bygger på de grundläggande principerna för AVS–EU-partnerskapsavtalet, är utrotning av fattigdom, en hållbar utveckling samt en gradvis integration av AVS-länderna i världsekonomin. De minst utvecklade länderna bör få specialbehandling.

(16)

I syfte att stärka det sociala och ekonomiska samarbetet mellan regionerna i unionens yttersta randområden och AVS-länderna, samt de utomeuropeiska länderna och territorierna i Västindien, Västafrika och Indiska oceanen, bör förordningarna om Europeiska regionala utvecklingsfonden och europeiskt territoriellt samarbete inbegripa en förstärkning av anslagen för perioden 2014–2020 för samarbete mellan dessa.

HÄRIGENOM AVTALAS FÖLJANDE.

KAPITEL 1

FINANSIELLA MEDEL

Artikel 1

Medel avsedda för elfte EUF

1.   Medlemsstaterna inrättar härmed en elfte europeisk utvecklingsfond, nedan kallad elfte EUF.

2.   Elfte EUF ska bestå av:

a)

Ett belopp på 30 506 miljoner EUR (i löpande priser) som finansieras av medlemsstaterna enligt följande:

Medlemsstat

Fördelningsnyckel

(%)

Bidrag i EUR

Belgien

3,24927

991 222 306

Bulgarien

0,21853

66 664 762

Tjeckien

0,79745

243 270 097

Danmark

1,98045

604 156 077

Tyskland

20,5798

6 278 073 788

Estland

0,08635

26 341 931

Irland

0,94006

286 774 704

Grekland

1,50735

459 832 191

Spanien

7,93248

2 419 882 349

Frankrike

17,81269

5 433 939 212

Kroatien (8)

0,22518

68 693 411

Italien

12,53009

3 822 429 255

Cypern

0,11162

34 050 797

Lettland

0,11612

35 423 567

Litauen

0,18077

55 145 696

Luxemburg

0,25509

77 817 755

Ungern

0,61456

187 477 674

Malta

0,03801

11 595 331

Nederländerna

4,77678

1 457 204 507

Österrike

2,39757

731 402 704

Polen

2,00734

612 359 140

Portugal

1,19679

365 092 757

Rumänien

0,71815

219 078 839

Slovenien

0,22452

68 492 071

Slovakien

0,37616

114 751 370

Finland

1,50909

460 362 995

Sverige

2,93911

896 604 897

Förenade kungariket

14,67862

4 477 859 817

SUMMA

100,00000

30 506 000 000

Beloppet på 30 506 miljoner EUR ska ställas till förfogande från och med den dag då den fleråriga budgetramen för perioden 2014–2020 träder i kraft; därav

i)

29 089 miljoner EUR ska tilldelas AVS-staterna,

ii)

364,5 miljoner EUR ska tilldelas ULT,

iii)

1 052,5 miljoner EUR ska tilldelas kommissionen för stödutgifter enligt artikel 6 i förbindelse med programplaneringen och genomförandet av elfte EUF; av vilket åtminstone 76,3 miljoner EUR ska tilldelas kommissionen för de åtgärder för att förbättra EUF-programmens effekt som avses i artikel 6.3.

b)

Med undantag av bidragen för finansiering av räntesubventioner ska de medel som avses i bilagorna I och Ib till AVS–EU-partnerskapsavtalet och bilagorna II A och II Aa till ULT-beslutet och som inom ramen för nionde och tionde EUF avsatts till finansiering av investeringsanslagen inte påverkas av beslut 2005/446/EG (9), och punkt 5 i bilaga Ib till AVS–EU-partnerskapsavtalet där det fastställs en tidpunkt efter vilken det inte längre får ingås åtaganden avseende medel från nionde och tionde EUF. Dessa medel ska överföras till elfte EUF och förvaltas i enlighet med tillämpningsföreskrifterna för elfte EUF, vad gäller de medel som avses i bilagorna I och 1b till AVS–EU-partnerskapsavtalet, från och med dagen för ikraftträdandet av den fleråriga budgetramen för perioden 2014–2020 inom ramen för AVS–EU-partnerskapsavtalet och, vad gäller de medel som avses i bilagorna II A och II Aa till ULT-beslutet, från och med dagen för ikraftträdandet av rådets beslut om ekonomiskt bistånd till ULT för perioden 2014–2020.

3.   Efter den 31 december 2013, eller efter dagen för ikraftträdandet av den fleråriga budgetramen för perioden 2014–2020 om den dagen infaller senare, får det inte längre ingås åtaganden avseende medel från tionde EUF eller från tidigare EUF, om inte rådet med enhällighet beslutar något annat på grundval av ett förslag från kommissionen, med undantag för återstående medel och de medel som efter dagen i fråga frigjorts från Stabex (systemet för stabilisering av exportinkomster från jordbruksråvaror) inom ramen för de EUF som föregått nionde EUF och med undantag för de medel som avses i punkt 2 b.

4.   Efter den 31 december 2013, eller efter dagen för ikraftträdandet av den fleråriga budgetramen för 2014–2020 om den dagen infaller senare, får det inte längre ingås åtaganden avseende medel som frigjorts från projekt inom ramen för tionde EUF eller tidigare EUF, om inte rådet med enhällighet beslutar något annat på grundval av ett förslag från kommissionen, med undantag för de medel som efter dagen i fråga frigjorts från Stabex inom ramen för de EUF som föregått nionde EUF, och som automatiskt ska överföras till de berörda nationella vägledande program som avses i artiklarna 2 a i och 3.1 och de medel som ska finansiera de investeringsanslag som avses i punkt 2 b i den här artikeln.

5.   De sammanlagda medlen för elfte EUF ska avse perioden 1 januari 2014–31 december 2020. Åtaganden för medel från elfte EUF, och när det gäller investeringsanslaget medel från återflöden, ska inte löpa längre än till den 31 december 2020, om inte rådet med enhällighet beslutar något annat på grundval av ett förslag från kommissionen. De medel som medlemsstaterna anslagit inom ramen för nionde, tionde och elfte EUF för att finansiera investeringsanslaget ska dock vara tillgängliga för utbetalning även efter den 31 december 2020, till det datum som ska fastställas i den budgetförordning för elfte EUF som avses i artikel 10.2.

6.   Ränteintäkter från transaktioner som finansierats inom ramen för tidigare EUF och ränteintäkter från de medel från elfte EUF som förvaltas av kommissionen ska krediteras ett eller flera bankkonton som öppnats i kommissionens namn och användas i enlighet med artikel 6. Användningen av ränteintäkterna från de medel som förvaltas av EIB ska fastställas i den budgetförordning som avses i artikel 10.2.

7.   Om en stat ansluter sig till unionen ska de bidrag och fördelningsnycklar som anges i punkt 2 a ändras genom enhälligt beslut av rådet på förslag från kommissionen.

8.   De finansiella medlen kan också justeras genom ett enhälligt rådsbeslut, särskilt i enlighet med artikel 62.2 i AVS–EU-partnerskapsavtalet.

9.   Varje medlemsstat kan, utan att det påverkar reglerna och förfarandena för beslutsfattande enligt artikel 8, lämna frivilliga bidrag till kommissionen eller EIB för att stödja målen i AVS–EU-partnerskapsavtalet. Medlemsstaterna kan även medfinansiera projekt eller program, till exempel inom ramen för särskilda initiativ som förvaltas av kommissionen eller EIB. AVS-staterna ska garanteras äganderätten till sådana initiativ på det nationella planet.

Den genomförandeförordning och budgetförordning som avses i artikel 10 ska omfatta nödvändiga bestämmelser om medfinansiering genom elfte EUF samt om medfinansieringsverksamhet genomförd av medlemsstaterna. Medlemsstaterna ska i förväg informera rådet om sina frivilliga bidrag.

10.   Unionen och dess medlemsstater ska genomföra en resultatöversyn för att bedöma i vilken utsträckning åtaganden och utbetalningar har genomförts och vilka resultat och effekter som uppnåtts genom det stöd som lämnats. Översynen ska företas på grundval av ett förslag från kommissionen.

Artikel 2

Medel för AVS-staterna

Det belopp på 29 089 miljoner EUR som avses i artikel 1.2 a i ska fördelas mellan samarbetsinstrumenten på följande sätt:

a)

beloppet 24 365 miljoner EUR ska avsättas till finansieringen av nationella och regionala vägledande program. Detta anslag ska användas för att finansiera

i)

nationella vägledande program i AVS-staterna i enlighet med artiklarna 1–5 i bilaga IV till AVS–EU-partnerskapsavtalet,

ii)

regionala vägledande program till stöd för regionalt och interregionalt samarbete och integration i AVS-staterna i enlighet med artiklarna 6–11 i bilaga IV till AVS–EU-partnerskapsavtalet.

b)

Beloppet 3 590 miljoner EUR ska avsättas till samarbete mellan AVS-staterna och interregionalt samarbete som omfattar många eller samtliga AVS-stater, i enlighet med artiklarna 12–14 i bilaga IV till AVS–EU-partnerskapsavtalet. I detta anslag kan ingå strukturstöd till institutioner och organ som inrättats enligt AVS–EU-partnerskapsavtalet. Detta anslag ska omfatta stöd till driftskostnaderna för det AVS-sekretariat som det hänvisas till i punkterna 1 och 2 i protokoll 1 till AVS–EU-partnerskapsavtalet.

c)

Delar av medlen enligt leden a och b får användas för bistånd till oförutsedda behov och för att mildra de kortsiktiga skadliga verkningarna av exogena chocker, i enlighet med artiklarna 60, 66, 68, 72, 72a och 73 i AVS–EU-partnerskapsavtalet och artiklarna 3 och 9 i bilaga IV till AVS–EU-partnerskapsavtalet, inbegripet för kompletterande kortsiktigt humanitärt bistånd och katastrofbistånd i fall där sådant stöd inte kan finansieras från unionens budget.

d)

Beloppet 1 134 miljoner EUR ska avsättas till EIB för finansiering av investeringsanslaget i enlighet med de finansieringsformer och finansieringsvillkor som fastställs i bilaga II till AVS–EU-partnerskapsavtalet, inbegripet ett extra bidrag på 500 miljoner EUR till investeringsanslaget, som ska förvaltas som en revolverande fond, samt 634 miljoner EUR i form av bidrag för finansiering av räntesubventioner och projektrelaterat tekniskt bistånd i enlighet med artiklarna 1, 2 och 4 i bilaga II till AVS–EU-partnerskapsavtalet under den period som omfattas av elfte EUF.

Artikel 3

Medel för ULT

1.   Det belopp på 364,5 miljoner EUR som avses i artikel 1.2 a ii ska fördelas i enlighet med ett nytt ULT-beslut som ska fattas av rådet före den 31 december 2013, varav 359,5 miljoner EUR ska anslås till finansieringen av territoriella och regionala program och 5 miljoner EUR ska anslås till EIB för att finansiera räntesubventioner och tekniskt bistånd i enlighet med det nya ULT-beslutet.

2.   Om ett utomeuropeiskt land eller territorium som blivit självständigt ansluter sig till AVS–EU-partnerskapsavtalet ska det belopp som anges i punkt 1, nämligen 364,5 miljoner EUR, minskas och det belopp som anges i artikel 2 a i ökas i motsvarande grad genom ett enhälligt beslut av rådet på förslag från kommissionen.

Artikel 4

Lån ur EIB:s egna medel

1.   Till det belopp som avsatts för det investeringsanslag inom nionde, tionde och elfte EUF som avses i artikel 1.2 b och det belopp som avses i artikel 2 d ska det läggas ett vägledande belopp på upp till 2 600 miljoner EUR i form av lån ur EIB:s egna medel. Dessa medel ska anslås för de ändamål som anges i bilaga II till AVS–EU-partnerskapsavtalet till ett belopp på upp till 2 500 miljoner EUR som kan utökas efter halva tiden efter ett beslut som ska fattas av EIB:s styrande organ och till ett belopp på upp till 100 miljoner EUR för de ändamål som anges i ULT-beslutet, i enlighet med villkoren i EIB:s stadga och de tillämpliga bestämmelserna om formerna och villkoren för finansiering av investeringar i bilaga II till AVS–EU-partnerskapsavtalet samt i ULT-beslutet.

2.   Medlemsstaterna ska förbinda sig att i proportion till sina respektive insatser i bankens kapital, och med avstående från varje rätt att göra invändningar, gå i borgen gentemot EIB avseende alla ekonomiska skyldigheter för låntagarna enligt avtal om lån som banken beviljat ur egna medel genom tillämpning av artikel 1.1 i bilaga II till AVS–EU-partnerskapsavtalet och motsvarande bestämmelser i ULT-beslutet.

3.   Den borgensförbindelse som avses i punkt 2 ska begränsas till att omfatta 75 % av totalbeloppet för alla de krediter som EIB ställt avseende samtliga låneavtal och ska omfatta alla risker för projekt inom den offentliga sektorn. När det gäller projekt inom den privata sektorn ska borgensförbindelsen omfatta alla politiska risker, men EIB ska påta sig hela den kommersiella risken.

4.   De åtaganden som medlemsstaterna gör enligt punkt 2 ska bli föremål för borgensförbindelser mellan var och en av medlemsstaterna och EIB.

Artikel 5

Transaktioner som förvaltas av EIB

1.   Betalningar till EIB för särskilda lån som beviljats AVS-staterna, ULT och de franska utomeuropeiska departementen samt inkomster från riskkapitaltransaktioner som gjorts inom ramen för fonder som föregått nionde EUF ska krediteras medlemsstaterna i förhållande till deras bidrag till de fonder från vilka dessa medel härrör, om inte rådet på förslag från kommissionen med enhällighet beslutar att medlen ska avsättas till en reserv eller för andra ändamål.

2.   De belopp som ska krediteras medlemsstaterna ska först minskas med EIB:s avgifter för förvaltningen av de lån och transaktioner som avses i punkt 1.

3.   EIB:s inkomster från transaktioner inom ramen för investeringsanslaget inom nionde, tionde och elfte EUF ska användas för ytterligare transaktioner inom ramen för investeringsanslaget i enlighet med artikel 3 i bilaga II till AVS–EU-partnerskapsavtalet, efter avdrag för exceptionella utgifter och förpliktelser i samband med investeringsanslaget.

4.   EIB ska få full ersättning för förvaltningen av de transaktioner inom ramen för investeringsanslaget som avses i punkt 3 i enlighet med artikel 3.1 a i bilaga II till AVS–EU-partnerskapsavtalet och relevanta bestämmelser i ULT-beslutet.

Artikel 6

Medel för kommissionens stödutgifter i förbindelse med EUF

1.   Kostnaderna för stödutgifter ska täckas av medlen för elfte EUF. De medel för stödåtgärder som anges i artiklarna 1.2 a iii och 1.6 ska täcka sådana kostnader i förbindelse med programplanering och genomförande av EUF som inte nödvändigtvis omfattas av de strategidokument och fleråriga vägledande program som avses i den genomförandeförordning som ska antas i enlighet med artikel 10.1 i detta avtal. Kommissionen ska vartannat år informera om hur dessa medel används och om ytterligare ansträngningar för att göra effektivitetsinbesparingar och effektivitetsvinster. Kommissionen ska i förväg underrätta medlemsstater om eventuella ytterligare belopp som tas från EU:s budget för att genomföra EUF.

2.   Medlen för stödåtgärder kan användas till att täcka kommissionens utgifter i förbindelse med följande:

a)

Förberedelse, uppföljning, övervakning, redovisning, revision och utvärdering, inbegripet resultatrapportering, som är direkt nödvändiga för programplaneringen och genomförandet av EUF-medlen.

b)

Förverkligandet av EUF:s mål, t.ex. utgifter för forskning på utvecklingsområdet, studier, möten, information, upplysningsverksamhet, utbildning och publikationer, inbegripet information och kommunikation om bl.a. resultatet av EUF-programmen. Den budget som anslås till kommunikation enligt detta avtal ska också omfatta den övergripande kommunikationen om unionens politiska prioriteringar för EUF.

c)

Datornätverk för informationsutbyte och andra administrativa eller tekniska utgifter vid programplaneringen och genomförandet av EUF.

De medel som avses i artiklarna 1.2 a iii och 1.6 ska också täcka utgifter såväl vid kommissionens huvudkontor som vid unionens delegationer för det administrativa stöd som krävs för att förvalta de transaktioner som finansieras inom ramen för AVS–EU-partnerskapsavtalet och ULT-beslutet.

De medel som avses i artiklarna 1.2 a iii och 1.6 ska dock inte anslås för verksamhet som ingår i den europeiska offentliga förvaltningens centrala arbetsuppgifter.

3.   De medel för stödåtgärder för att förbättra EUF-programmens effekt som anges i artikel 1.2 a iii ska inkludera kommissionens utgifter i samband med genomförandet av en omfattande resultatram samt en utökad övervakning och utvärdering av EUF-programmen från och med 2014. Medlen ska också bidra till kommissionens insatser för att förbättra EUF:s finansiella förvaltning och prognoser med hjälp av regelbundna lägesrapporter.

KAPITEL II

GENOMFÖRANDE OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 7

Bidrag till elfte EUF

1.   Kommissionen ska före den 20 oktober varje år fastställa och till rådet överlämna en plan över åtaganden, betalningar och infordran av bidrag som ska göras under det innevarande samt de två påföljande budgetåren, med beaktande av EIB:s prognoser avseende förvaltning och åtgärder inom ramen för investeringsanslaget. De angivna beloppen ska grunda sig på förmågan att faktiskt tillhandahålla de föreslagna medlen.

2.   På förslag från kommissionen ska rådet med kvalificerad majoritet enligt artikel 8 besluta om taket för det årliga bidragsbeloppet för det andra året efter kommissionens förslag (n + 2) och, inom det tak som fastställdes det föregående året, om det årliga beloppet för infordran av bidrag för det första året efter kommissionens förslag (n + 1) och därvid ange hur stor del som ska gå till kommissionen respektive EIB.

3.   Om de bidrag som beslutas enligt punkt 2 avviker från elfte EUF:s faktiska behov under budgetåret i fråga ska kommissionen för rådet lägga fram förslag till ändring av bidragsbeloppen inom det tak som avses i punkt 2. I detta hänseende ska rådet fatta beslut med kvalificerad majoritet enligt artikel 8.

4.   Infordran av bidrag kan inte överskrida det tak som fastställs i punkt 2, och taket kan inte heller höjas, om inte detta beslutas med kvalificerad majoritet av rådet enligt artikel 8 i fall då det föreligger särskilda behov på grund av exceptionella och oförutsedda omständigheter, exempelvis i situationer efter en kris. I sådana fall ska kommissionen och rådet se till att bidragen motsvarar de förväntade betalningarna.

5.   Varje år ska kommissionen med beaktande av EIB:s prognoser senast den 20 oktober meddela rådet sina beräkningar av åtaganden, utbetalningar och bidrag för vart och ett av de påföljande tre budgetåren.

6.   När det gäller medel som överförts från tidigare fonder till elfte EUF enligt artikel 1.2 b ska varje medlemsstats bidrag beräknas i förhållande till dess bidrag till respektive berörd EUF.

När det gäller eventuella medel från tionde EUF och tidigare EUF som inte överförts till elfte EUF, ska tidigare inverkan på bidraget från varje medlemsstat beräknas i förhållande till varje medlemsstats bidrag till tionde EUF.

7.   Närmare bestämmelser om hur medlemsstaterna ska betala sina bidrag ska fastställas i den budgetförordning som avses i artikel 10.2.

Artikel 8

Kommittén för Europeiska utvecklingsfonden

1.   En kommitté (nedan kallad EUF-kommittén) bestående av företrädare för medlemsstaternas regeringar ska inrättas vid kommissionen för förvaltning av de medel från elfte EUF som förvaltas av kommissionen. En företrädare för kommissionen ska vara ordförande i EUF-kommittén och dess sekretariat ska tillhandahållas av kommissionen. En observatör från EIB ska delta i kommitténs överläggningar när det är fråga om ärenden som rör EIB.

2.   Medlemsstaternas röster i EUF-kommittén ska fördelas på följande sätt:

Medlemsstat

Röster

Belgien

33

Bulgarien

2

Tjeckien

8

Danmark

20

Tyskland

206

Estland

1

Irland

9

Grekland

15

Spanien

79

Frankrike

178

Kroatien (10)

[2]

Italien

125

Cypern

1

Lettland

1

Litauen

2

Luxemburg

3

Ungern

6

Malta

1

Nederländerna

48

Österrike

24

Polen

20

Portugal

12

Rumänien

7

Slovenien

2

Slovakien

4

Finland

15

Sverige

29

Förenade kungariket

147

Summa EU-27

998

Summa EU-28 (10)

[1 000]

3.   För kvalificerad majoritet i EUF-kommittén ska det krävas 720 röster av 998, varvid minst 14 medlemsstater röstar för förslaget. En blockerande minoritet ska utgöras av 279 röster.

4.   Om en stat ansluter sig till unionen, ska ändringar av den röstfördelning som fastställs i punkt 2 och den kvalificerade majoritet som anges i punkt 3 beslutas enhälligt av rådet.

5.   Rådet ska anta EUF-kommitténs arbetsordning med enhällighet på grundval av ett förslag från kommissionen.

Artikel 9

Kommittén för investeringsanslag

1.   En kommitté (nedan kallad kommittén för investeringsanslaget) bestående av företrädare för medlemsstaternas regeringar och en företrädare för kommissionen ska inrättas under EIB:s överinseende. EIB ska tillhandahålla kommitténs sekretariat och stödtjänster. Ordföranden i kommittén för investeringsanslaget ska väljas av och bland kommitténs medlemmar.

2.   Rådet ska enhälligt anta arbetsordningen för kommittén för investeringsanslaget.

3.   Kommittén för investeringsanslaget ska fatta beslut med kvalificerad majoritet i enlighet med artikel 8.2 och 8.3.

Artikel 10

Genomförandebestämmelser

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8 i detta avtal eller röstfördelningen mellan medlemsstaterna, ska alla relevanta bestämmelser i rådets förordning (EG) nr 617/2007 av den 14 maj 2007 om genomförande av tionde Europeiska utvecklingsfonden enligt AVS–EG-partnerskapsavtalet (11) och kommissionens förordning (EG) nr 2304/2002 av den 20 december 2002 om genomförande av rådets beslut 2001/822/EG (12) om bistånd till ULT fortsätta att gälla i avvaktan på rådets antagande av en genomförandeförordning för elfte EUF (nedan kallad genomförandeförordningen för elfte EUF) och tillämpningsföreskrifter för ULT-beslutet. Genomförandeförordningen för elfte EUF ska fattas med enhällighet på förslag från kommissionen och efter hörande av EIB. Genomförandebestämmelserna för unionens ekonomiska stöd till ULT ska antas sedan rådet efter samråd med Europaparlamentet enhälligt antagit ett nytt ULT-beslut.

Genomförandeförordningen för elfte EUF och tillämpningsföreskrifterna för ULT-beslutet ska innehålla de ändringar och förbättringar av programplanerings- och beslutsförfarandena som krävs för att unionens och elfte EUF:s förfaranden i ännu ett steg ska kunna harmoniseras så långt som möjligt. Genomförandeförordningen för elfte EUF ska dessutom innehålla särskilda förvaltningsförfaranden för den fredsbevarande resursen för Afrika. Med tanke på att finansiellt och tekniskt bistånd för genomförandet av artikel 11b i AVS–EU-partnerskapsavtalet ska finansieras genom andra specifika instrument än de som är avsedda för finansiering av AVS–EU-samarbetet, måste verksamhet under dessa bestämmelser godkännas genom på förhand fastställda budgetförvaltningsförfaranden.

Genomförandeförordningen för elfte EUF ska innehålla lämpliga åtgärder som gör det möjligt att matcha finansiering av anslag från elfte EUF och Europeiska regionala utvecklingsfonden för att finansiera samarbetsprojekt mellan unionens yttersta randområden och AVS-staterna samt de utomeuropeiska länderna och territorierna i Västindien, Västafrika och Indiska oceanen, särskilt förenklade mekanismer för gemensam förvaltning av sådana projekt.

2.   Rådet ska anta en budgetförordning, varvid det ska fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet i enlighet med artikel 8 på grundval av ett förslag från kommissionen och efter ett yttrande från EIB om de bestämmelser som berör den och ett yttrande från revisionsrätten.

3.   Kommissionens förslag till de förordningar som avses i punkterna 1 och 2 ska bland annat innehålla en möjlighet att vid behov delegera genomförandet av uppgifter till tredje part.

Artikel 11

Finansiellt genomförande, redovisning, revision och ansvarsfrihet

1.   Kommissionen ska svara för det finansiella genomförandet av de anslag som den förvaltar, särskilt det finansiella genomförandet av projekt och program i enlighet med den budgetförordning som avses i artikel 10.2. För återbetalning av otillbörligen utbetalade belopp ska kommissionens beslut vara verkställbara i enlighet med artikel 299 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

2.   EIB ska förvalta investeringsanslaget och genomföra transaktionerna inom ramen för detta på unionens vägnar i enlighet med den budgetförordning som avses i artikel 10.2. EIB ska därvid agera på medlemsstaternas risk. Medlemsstaterna ska bli innehavare av alla med dessa transaktioner förbundna rättigheter, särskilt som fordringsägare eller ägare.

3.   EIB ska, i enlighet med sin stadga och bästa bankpraxis, svara för det finansiella genomförandet av transaktionerna med användning av lån ur sina egna medel enligt artikel 4, i tillämpliga fall kombinerade med räntesubventioner ur EUF:s bidragsmedel.

4.   Kommissionen ska för varje budgetår fastställa och godkänna EUF:s räkenskaper och skicka dem till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten.

5.   EIB ska varje år till kommissionen och rådet överlämna en årsrapport om genomförandet av de transaktioner som finansierats med de medel från EUF som förvaltas av EIB.

6.   Om inte annat följer av artikel 9 i denna artikel ska revisionsrätten utöva sina befogenheter enligt artikel 287 i EUF-fördraget avseende EUF:s transaktioner. Villkoren för revisionsrättens utövande av sina befogenheter ska fastställas i den budgetförordning som avses i artikel 10.2.

7.   Europaparlamentet ska besluta om ansvarsfrihet för kommissionen för den finansiella förvaltningen av EUF, med undantag av de transaktioner som förvaltas av EIB, på rekommendation av rådet som ska fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet enligt artikel 8.

8.   Transaktioner som finansieras med de medel från EUF som förvaltas av EIB ska omfattas av det kontroll- och ansvarsfrihetsförfarande som anges i EIB:s stadga för all dess verksamhet.

Artikel 12

Revisionsklausul

Rådet får, på förslag av kommissionen, enhälligt fatta beslut om att ändra artikel 1.3 och artiklarna i kapitel II, med undantag av artikel 8. EIB ska vara delaktig i kommissionens förslag när det gäller frågor som berör dess verksamhet och investeringsanslaget.

Artikel 13

Europeiska utrikestjänsten

Denna avtal ska tillämpas i överensstämmelse med rådets beslut 2010/427/EU av den 26 juli 2010 om hur den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska organiseras och arbeta.

Artikel 14

Ratificering, ikraftträdande och giltighetstid

1.   Varje medlemsstat ska godkänna detta avtal i enlighet med sina egna konstitutionella bestämmelser. Varje medlemsstats regering ska till generalsekretariatet för Europeiska unionens råd anmäla när de förfaranden som krävs för att detta avtal ska kunna träda i kraft har slutförts.

2.   Detta avtal träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter det att den sista medlemsstaten har anmält att den har godkänt avtalet.

3.   Detta avtal ska ha samma giltighetstid som den fleråriga budgetramen för perioden 2014–2020, som är bifogad AVS–EU-partnerskapsavtalet, och ULT-beslutet (2014–2020). Trots vad som sägs i artikel 1.4 ska detta avtal emellertid vara i kraft under den tid som krävs för att alla transaktioner som finansieras inom ramen för AVS–EU-partnerskapsavtalet, ULT-beslutet och den fleråriga budgetramen ska kunna genomföras i sin helhet.

Artikel 15

Giltiga språk

Detta avtal som upprättats i ett enda original på de bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska språken, vilka samtliga texter är lika giltiga, ska deponeras i arkiven hos generalsekretariatet för Europeiska unionens råd som ska överlämna en bestyrkt kopia till var och en av regeringarna i signatärstaterna.

Съставено в Люксембург и Брюксел съответно на двадесет и четвърти юни и на двадесет и шести юни две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Luxemburgo y en Bruselas, el veinticuatro de junio de dos mil trece y el veintiseis de junio de dos mil trece respectivamente.

V Lucemburku dne dvacátého čtvrtého června dva tisíce třináct a v Bruselu dne dvacátého šestého června dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Luxembourg og Bruxelles, henholdsvis den fireogtyvende juni og den seksogtyvende juni to tusind og tretten.

Geschehen zu Luxemburg und Brüssel am vierundzwanzigsten Juni beziehungsweise am sechsundzwanzigsten Juni zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne neljandal päeval Luxembourgis ja kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne kuuendal päeval Brüsselis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο και στις Βρυξέλλες στις είκοσι τέσσερις Ιουνίου και στις είκοσι έξι Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δεκατρία, αντιστοίχως.

Done at Luxembourg and Brussels, on the twenty-fourth day of June and on the the twenty-sixth day of June in the year two thousand and thirteen, respectively.

Fait à Luxembourg et à Bruxelles, le vingt-quatre juin et le vingt-six juin deux mille treize respectivement.

Fatto a Lussemburgo e a Bruxelles, rispettivamente addì ventiquattro giugno e ventisei giugno duemilatredici.

Luksemburgā un Briselē, attiecīgi, divi tūkstoši trīspadsmitā gada divdesmit ceturtajā jūnijā un divdesmit sestajā jūnijā.

Priimta atitinkamai du tūkstančiai tryliktų metų birželio dvidešimt ketvirtą dieną ir birželio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge ir Briuselyje.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-tizenharmadik év június havának huszonnegyedik napján, illetve Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év június havának huszonhatodik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu u fi Brussell, fl-erbgħa u għoxrin jum ta' Ġunju u fis-sitta u għoxrin jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u tlettax, rispettivament.

Gedaan te Luxemburg en te Brussel op vierentwintig, respectievelijk zesentwintig juni tweeduizend dertien

Sporządzono w Luksemburgu i w Brukseli odpowiednio dnia dwudziestego czwartego czerwca i dwudziestego szóstego czerwca roku dwa tysiące trzynastego

Feito no Luxemburgo e em Bruxelas, em vinte e quarto e vinte e seis de junho de dois mil e treze, respetivamente.

Întocmit la Luxemburg și Bruxelles, la douăzeci și patru iunie și, respectiv, la douăzeci și șase iunie două mii treisprezece.

V Luxemburgu dvadsiateho štvrtého júna a v Bruseli dvadsiateho šiesteho júna dvetisíctrinásť.

Sestavljeno v Luxembourgu in Bruslju na štiriindvajseti dan meseca junija oziroma šestindvajseti dan meseca junija leta dva tisoč trinajst.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä kesäkuuta ja Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Som skedde i Luxemburg och Bryssel den tjugofjärde juni respektive den tjugosjätte juni tjugohundratretton.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

За Република България

Image

Za prezidenta České republiky

Image

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Image

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Image

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Image

Por Su Majestad el Rey de España

Image

Pour le Président de la République française

Image

Per il Presidente della Repubblica italiana

Image

Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Image

Latvijas Republikas Valsts prezidenta vārdā –

Image

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Image

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Image

Magyarország köztársasági elnöke részéről

Image

Għall-President tar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden

Image

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Image

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pelo Presidente da República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za predsednika Republike Slovenije

Image

Za prezidenta Slovenskej republiky

Image

Suomen tasavallan hallituksen puolesta

För republiken Finlands regering

Image

För Konungariket Sveriges regering

Image

For Her Majesty The Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


(1)  EGT L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  EUT L 287, 28.10.2005, s. 4.

(3)  EUT L 287, 4.11.2010, s. 3.

(4)  EUT L 247, 9.9.2006, s. 32.

(5)  EGT L 314, 30.11.2001, s. 1.

(6)  EUT C 46, 24.2.2006, s. 1.

(7)  EUT L 201, 3.8.2010, s. 30.

(8)  Uppskattat belopp.

(9)  Beslut 2005/446/EG av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet av den 30 maj 2005 om fastställande av den tidpunkt efter vilken det inte längre får ingås åtaganden avseende medel från nionde Europeiska utvecklingsfonden (EUF) (EUT L 156, 18.6.2005, s. 19).

(10)  Uppskattat röstantal.

(11)  EUT L 152, 13.6.2007, s. 1.

(12)  EGT L 348, 21.12.2002, s. 82.


Top