EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0321

2013/321/EU: Beslut nr 1/2013 av AVS–EU-ministerrådet av den 7 juni 2013 om antagande av ett protokoll om den fleråriga budgetramen för perioden 2014–2020 för partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan

OJ L 173, 26.6.2013, p. 67–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/321/oj

26.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 173/67


BESLUT nr 1/2013 AV AVS–EU-MINISTERRÅDET

av den 7 juni 2013

om antagande av ett protokoll om den fleråriga budgetramen för perioden 2014–2020 för partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan

(2013/321/EU)

AVS–EU-MINISTERRÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (1), och ändrat i Luxemburg den 25 juni 2005 (2) samt i Ouagadougou den 22 juni 2010 (3) (nedan kallat AVS–EU-partnerskapsavtalet), särskilt artiklarna 95.2 och 100, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 7 i bilaga Ib till AVS–EU-partnerskapsavtalet har Europeiska unionen och dess medlemsstater tillsammans med AVS-staterna genomfört en resultatöversyn för att bland annat bedöma i vilken utsträckning åtaganden och betalningar har genomförts.

(2)

Europeiska unionen och dess medlemsstater har enats om att inrätta en finansieringsmekanism, nämligen elfte EUF, samt fattat beslut om den exakta tidsperioden (2014–2020) och om det belopp som ska anslås till den mekanismen.

(3)

Protokollet om inrättandet av den fleråriga budgetramen för perioden 2014–2020 bör införas i avtalet som bilaga Ic.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till detta beslut ska antas som en ny bilaga Ic till partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 och ändrat i Luxemburg den 25 juni 2005 samt i Ouagadougou den 22 juni 2010.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 7 juni 2013.

På AVS–EU-ministerrådets vägnar

P. T. C. SKELEMANI

Ordförande


(1)  EGT L 317, 15.12.2000, s. 3. Avtalet rättat i EUT L 385, 29.12.2004, s. 88.

(2)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 27.

(3)  EUT L 287, 4.11.2010, s. 3.


BILAGA

Följande bilaga ska införas i AVS–EU-partnerskapsavtalet:

"BILAGA Ic

Flerårig budgetram för perioden 2014–2020

1.

För de ändamål som anges i detta avtal och för en period från och med den 1 januari 2014 ska det ekonomiska biståndet till AVS-staterna inom den fleråriga budgetramen uppgå till totalt 31 589 miljoner EUR i enlighet med punkterna 2 och 3.

2.

Beloppet 29 089 miljoner EUR inom ramen för elfte Europeiska utvecklingsfonden (EUF) ska göras tillgängligt från den dag den fleråriga budgetramen träder i kraft. Det ska fördelas mellan de olika samarbetsinstrumenten enligt följande:

a)

Ett belopp av 24 365 miljoner EUR till finansiering av nationella och regionala vägledande program. Dessa medel ska användas till att finansiera

(i)

nationella vägledande program i de enskilda AVS-staterna i enlighet med artiklarna 1–5 i bilaga IV (Genomförande- och förvaltningsförfaranden) till detta avtal,

(ii)

regionala vägledande stödprogram för samarbete på såväl regional som interregional nivå och regional integration i AVS-staterna i enlighet med artiklarna 6–11 i bilaga IV (Genomförande- och förvaltningsförfaranden) till detta avtal.

(b)

Ett belopp av 3 590 miljoner EUR till finansiering av samarbete mellan AVS-stater och mellan regioner vilket kommer flera eller samtliga AVS-stater till godo, i enlighet med artiklarna 12–14 i bilaga IV (Genomförande- och förvaltningsförfaranden) till detta avtal. Detta anslag ska omfatta stöd till gemensamma institutioner och organ som inrättas enligt detta avtal. Det ska också innefatta stöd till administrationskostnaderna för det AVS-sekretariat som avses i punkterna 1 och 2 i protokoll nr 1 om de gemensamma institutionernas driftskostnader.

c)

Ett belopp av 1 134 miljoner EUR till finansieringen av finansieringsanslaget i enlighet med de villkor som anges i bilaga II (Finansieringsformer och finansieringsvillkor) till detta avtal, innehållande ett ytterligare bidrag på 500 miljoner EUR för investeringsanslagets medel, som ska förvaltas som en fond som automatiskt förnyas och 634 miljoner EUR i form av bidrag för finansiering av räntesubventioner och projektrelaterat tekniskt bistånd i enlighet med artiklarna 1, 2 och 4 i bilaga II under den period som omfattas av elfte EUF.

3.

De åtgärder som finansieras inom ramen för investeringsanslaget, inklusive tillhörande räntesubventioner, ska förvaltas av Europeiska investeringsbanken (EIB). Ett belopp på upp till 2 500 miljoner EUR utöver de medel som är tillgängliga för elfte EUF ska tillhandahållas från EIB i form av lån ur bankens egna medel. Dessa medel ska anslås för de ändamål som anges i bilaga II till detta avtal i enlighet med villkoren i EIB:s stadga och med tillämpliga bestämmelser i den bilagan när det gäller formerna och villkoren för finansiering av investeringar. Alla andra finansiella resurser enligt den fleråriga budgetramen ska förvaltas av kommissionen.

4.

Efter den 31 december 2013, eller den dag då denna fleråriga budgetram träder i kraft om den dagen infaller senare, får inga åtaganden ingås för eventuella medel som återstår från tionde EUF eller tidigare EUF eller medel som frigjorts från projekt som fått bidrag från dessa EUF, såvida inte Europeiska unionens råd enhälligt beslutar något annat, med undantag av återstående medel och återbetalningar av belopp som anslagits för finansiering av investeringsanslaget, exklusive tillhörande räntesubventioner, samt återstående medel från systemet för stabilisering av exportinkomster från jordbruksråvaror (Stabex) inom ramen för de EUF som föregått nionde EUF.

5.

Det totala beloppet för den fleråriga budgetramen ska omfatta perioden 1 januari 2014–31 december 2020. Efter den 31 december 2020 får inga åtaganden ingås för medlen från elfte EUF, eller när det gäller investeringsanslaget medlen från återflöden, såvida inte Europeiska unionens råd enhälligt beslutar något annat på förslag av kommissionen. De medel som medlemsstaterna anslagit inom ramen för nionde, tionde och elfte EUF för att finansiera investeringsanslag ska dock vara tillgängliga för utbetalning även efter den 31 december 2020.

6.

Ambassadörskommittén får på AVS–EU-ministerrådets vägnar vidta lämpliga åtgärder inom ramen för det totala anslaget till den fleråriga budgetramen, i syfte att tillgodose behov i samband med programplaneringen av något av de anslag som anges i punkt 2, däribland omfördelning av medel mellan dessa anslag.

7.

På begäran av endera parten får parterna besluta att genomföra en resultatöversyn, vid en gemensamt överenskommen tidpunkt, för att bedöma i vilken utsträckning åtaganden och betalningar har genomförts samt resultat och verkan av det bistånd som tillhandahållits. Denna översyn bör genomföras på grundval av ett förslag som utarbetats av kommissionen. Den skulle kunna bidra till de förhandlingar som avses i artikel 95.4 i detta avtal.

8.

Varje medlemsstat får lämna frivilliga bidrag till kommissionen eller EIB för att stödja AVS–EU-partnerskapsavtalets mål. Medlemsstaterna får även samfinansiera projekt och program, exempelvis inom ramen för särskilda initiativ som ska förvaltas av kommissionen eller EIB. AVS egenansvar för sådana initiativ på nationell nivå måste kunna garanteras."


Top