EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0292

2013/292/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 14 juni 2013 om ändring av beslut 2007/777/EG vad gäller transitering från Bosnien och Hercegovina av vissa köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar avsedda att användas som livsmedel [delgivet med nr C(2013) 3484] Text av betydelse för EES

OJ L 164, 18.6.2013, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 072 P. 170 - 171

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/292/oj

18.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/27


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 14 juni 2013

om ändring av beslut 2007/777/EG vad gäller transitering från Bosnien och Hercegovina av vissa köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar avsedda att användas som livsmedel

[delgivet med nr C(2013) 3484]

(Text av betydelse för EES)

(2013/292/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (1), särskilt artikel 8.5 tredje strecksatsen samt artikel 9.2 b och 9.4 c, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 2007/777/EG (2) fastställs djur- och folkhälsovillkoren och förlagorna till hälsointyg för import från tredjeländer av vissa köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar avsedda att användas som livsmedel.

(2)

Särskilda villkor behöver fastställas för transitering via unionen av sändningar av köttprodukter till tredjeländer från Bosnien och Hercegovina på grund av det geografiska läget och behovet av att upprätthålla tillträdet till hamnen i den kroatiska staden Ploče efter Kroatiens anslutning till unionen.

(3)

I kommissionens beslut 2009/821/EG (3) finns en förteckning över godkända gränskontrollstationer och vissa regler för inspektioner som utförs av kommissionens veterinärexperter, och dessutom anges där veterinärenheter i Traces. Eftersom arrangemangen för transitering via unionen av sändningar av köttprodukter till tredjeländer från Bosnien och Hercegovina bara kan ges verkan genom tillträde via de kroatiska gränskontrollstationerna i Nova Sela och Ploče, behöver de gränskontrollstationerna föras upp på förteckningen i bilaga I till beslut 2009/821/EG så snart som de tekniska villkoren för att godkänna dem är uppfyllda.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I beslut 2007/777/EG ska följande artikel föras in som artikel 6a:

”Artikel 6a

Undantag för transitering genom Kroatien av sändningar som kommer från Bosnien och Hercegovina och är destinerade till tredjeländer

1.   Genom undantag från artikel 5 ska direkt transitering på landsväg genom unionen mellan gränskontrollstationen i Nova Sela och gränskontrollstationen i Ploče vara tillåten för sändningar som kommer från Bosnien och Hercegovina och är destinerade till tredjeländer, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

a)

Den officiella veterinären vid gränskontrollstationen för införsel till unionen har försett sändningen med en försegling med löpnummer.

b)

De handlingar som åtföljer sändningen och som avses i artikel 7 i direktiv 97/78/EG har på varje sida märkts med ”ENDAST FÖR TRANSITERING TILL TREDJELÄNDER VIA EU” av den officiella veterinären vid gränskontrollstationen för införsel.

c)

Formföreskrifterna i artikel 11 i direktiv 97/78/EG är uppfyllda.

d)

Den officiella veterinären vid gränskontrollstation för införsel har på den gemensamma veterinärhandling vid införsel som avses i artikel 2.1 i kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 (4) angett att sändningen är godkänd för transitering.

2.   Lossning eller lagring enligt artikel 12.4 eller artikel 13 i direktiv 97/78/EG av sådana sändningar ska inte vara tillåten inom unionen.

3.   Den behöriga myndigheten ska göra regelbundna kontroller för att säkerställa att antalet sändningar och mängden produkter som lämnar unionen motsvarar det antal och den mängd som fördes in till unionen.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 juni 2013.

På kommissionens vägnar

Tonio BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 312, 30.11.2007, s. 49.

(3)  EUT L 296, 12.11.2009, s. 1.

(4)  EUT L 21, 28.1.2004, s. 11.”


Top