EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0557

Kommissionens förordning (EU) nr 557/2013 av den 17 juni 2013 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik vad gäller tillgång till konfidentiella uppgifter för vetenskapliga syften och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 831/2002 Text av betydelse för EES

OJ L 164, 18.6.2013, p. 16–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 004 P. 23 - 26

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/557/oj

18.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/16


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 557/2013

av den 17 juni 2013

om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik vad gäller tillgång till konfidentiella uppgifter för vetenskapliga syften och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 831/2002

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik (1), särskilt artikel 23,

med beaktande av Europeiska datatillsynsmannens yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 223/2009 innehåller bestämmelser om utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik, inklusive allmänna bestämmelser om skyddet av och tillgången till konfidentiella uppgifter.

(2)

Nyttan med uppgifter som samlats in för att användas för den europeiska statistiken bör maximeras, bland annat genom att forskare ges bättre tillgång till konfidentiella uppgifter för vetenskapliga syften.

(3)

Rättvisande svar på många ekonomiska, sociala, miljörelaterade och politiska frågor kan man endast få med hjälp av relevanta och detaljerade uppgifter som möjliggör djupgående analyser. Kvaliteten på och aktualiteten hos de detaljerade uppgifter som är tillgängliga för forskning har därför blivit ett viktigt inslag i en vetenskapligt underbyggd förståelse och styrning av samhället.

(4)

Forskarvärlden bör därför få bättre möjligheter att ta del av konfidentiella uppgifter som används för utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik, för analys i den vetenskapliga utvecklingens intresse, utan att det äventyrar den höga skyddsnivå som krävs för konfidentiella statistikuppgifter.

(5)

Organ som har till syfte att främja och ge tillgång till uppgifter i den vetenskapliga forskningens intresse på samhälleligt och politiskt relevanta områden skulle kunna bidra till processen att lämna ut konfidentiella uppgifter för vetenskapliga syften och på så sätt förbättra konfidentiella uppgifters tillgänglighet.

(6)

En riskhanteringsstrategi torde vara det effektivaste sättet att göra ett bredare utbud av konfidentiella uppgifter tillgängliga för vetenskapliga syften samtidigt som sekretessen bevaras för uppgiftslämnare och statistiska objekt.

(7)

Det fysiska och logiska skyddet av konfidentiella uppgifter bör garanteras genom rättsliga, administrativa, tekniska och organisatoriska åtgärder. Dessa åtgärder bör inte vara så omfattande att de begränsar uppgifternas användbarhet för vetenskaplig forskning.

(8)

Medlemsstaterna och kommissionen bör därför i enlighet med förordning (EG) nr 223/2009 vidta åtgärder för att förhindra, och införa sanktioner för, åsidosättande av statistiksekretessen.

(9)

Denna förordning garanterar full respekt för privatlivet och familjelivet och skydd av personuppgifter (artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna).

(10)

Tillämpningen av denna förordning bör inte påverka tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (2) eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (3).

(11)

Tillämpningen av denna förordning bör inte påverka tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation (4) eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ (5).

(12)

Kommissionens förordning (EG) nr 831/2002 av den 17 maj 2002 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik, med avseende på tillgång till förtroliga uppgifter för vetenskapliga syften (6) bör upphöra att gälla.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet (ESS-kommittén).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Genom denna förordning fastställs villkoren för när tillgång till konfidentiella uppgifter som översänts till kommissionen (Eurostat) får beviljas för att möjliggöra statistiska analyser för vetenskapliga syften, samt reglerna för samarbetet mellan kommissionen (Eurostat) och de nationella statistikansvariga myndigheterna för att underlätta sådan tillgång.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med:

1.   konfidentiella uppgifter för vetenskapliga syften: uppgifter som endast medger indirekt identifiering av de statistiska objekten, i form av antingen filer för användning i säker miljö (secure-use files) eller filer för vetenskapligt bruk (scientific-use files),

2.   filer för användning i säker miljö (secure-use files): konfidentiella uppgifter för vetenskapliga syften på vilka inga ytterligare metoder för statistisk röjandekontroll har tillämpats,

3.   filer för vetenskapligt bruk (scientific-use files): konfidentiella uppgifter för vetenskapliga syften på vilka metoder för statistisk röjandekontroll har tillämpats för att minska risken för identifiering av enskilda statistiska objekt till en lämplig nivå och i enlighet med gällande bästa praxis,

4.   metoder för statistisk röjandekontroll: metoder för att minska risken för att information om enskilda statistiska objekt röjs, vanligtvis genom att man begränsar mängden uppgifter som lämnas ut eller ändrar uppgifterna,

5.   åtkomstplats: den fysiska eller virtuella miljö och dess organisatoriska ramar där det ges tillgång till konfidentiella uppgifter för vetenskapliga syften,

6.   nationella statistikansvariga myndigheter: de nationella statistikbyråerna och andra nationella myndigheter som i enlighet med förordning (EG) nr 223/2009 utsetts att i medlemsstaterna ansvara för att utveckla, framställa och sprida europeisk statistik.

Artikel 3

Allmänna principer

Kommissionen (Eurostat) får ge tillgång till konfidentiella uppgifter för vetenskapliga syften som den innehar för utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik i den mening som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 223/2009, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

a)

Den som begär tillgång är en erkänd forskningsenhet.

b)

Ett lämpligt forskningsförslag har lämnats in.

c)

Det har angetts vilken typ av konfidentiella uppgifter för vetenskapliga syften som begärs.

d)

Tillgången ges antingen genom kommissionen (Eurostat) eller genom en annan åtkomstplats som kommissionen (Eurostat) godkänt.

e)

Den relevanta nationella statistikansvariga myndighet som lämnat uppgifterna har gett sitt medgivande.

Artikel 4

Forskningsenheter

1.   Erkännande av forskningsenheter ska baseras på följande typer av kriterier:

a)

Enhetens syfte: enhetens syfte ska bedömas mot bakgrund av dess stadgar, uppdrag eller annan förklaring om ändamålet; i enhetens syfte ska forskning ingå.

b)

Enhetens dokumenterade förmåga eller renommé när det gäller att bedriva kvalitetsforskning och göra den tillgänglig för allmänheten: enhetens erfarenhet av att bedriva forskningsprojekt ska bedömas mot bakgrund av bl.a. tillgängliga förteckningar över publikationer och forskningsprojekt där enheten medverkat.

c)

Den interna organisationen när det gäller forskning: forskningsenheten ska antingen vara en separat organisation med status som juridisk person och vara inriktad på forskning, eller en forskningsavdelning inom en organisation; forskningsenheten ska vara oberoende, självständig när det gäller att dra vetenskapliga slutsatser och avskild från politikområdena inom det organ den tillhör.

d)

Befintliga skyddsåtgärder för att garantera datasäkerheten: forskningsenheten ska uppfylla tekniska krav och infrastrukturkrav som garanterar datasäkerheten.

2.   En vederbörligen utsedd företrädare för forskningsenheten ska underteckna en sekretessförbindelse som omfattar alla forskare inom enheten som kommer att få tillgång till de konfidentiella uppgifterna för vetenskapliga syften, där villkoren för tillgång, forskarnas skyldigheter, åtgärderna för att se till att statistikuppgifterna behandlas konfidentiellt och sanktioner vid ett eventuellt åsidosättande av dessa skyldigheter anges.

3.   Kommissionen (Eurostat) ska i samarbete med ESS-kommittén utarbeta riktlinjer för bedömningen av forskningsenheter, inbegripet den sekretessförbindelse som avses i artikel 4.2. När det är motiverat ska kommissionen (Eurostat) uppdatera riktlinjerna i enlighet med rutiner som ESS-kommittén godkänt.

4.   De nationella statistikansvariga myndigheterna ska ges tillgång till rapporter om bedömningen av forskningsenheter.

5.   På kommissionens (Eurostats) webbplats ska det finnas en uppdaterad förteckning över erkända forskningsenheter.

6.   Kommissionen (Eurostat) ska regelbundet göra nya bedömningar av forskningsenheterna i förteckningen.

Artikel 5

Forskningsförslag

1.   Forskningsförslaget ska innehålla tillräckligt detaljerade uppgifter om:

a)

vilket som är det berättigade ändamålet med forskningen,

b)

varför ändamålet inte kan uppnås med icke-konfidentiella uppgifter,

c)

vilken enhet som begär tillgång,

d)

vilka enskilda forskare som kommer att få tillgång till uppgifterna,

e)

vilka åtkomstplatser som kommer att användas,

f)

vilka uppsättningar data som behövs och vilka analysmetoder som kommer att användas, samt

g)

vilka förväntade forskningsresultat som kommer att offentliggöras eller på annat sätt spridas.

2.   Forskningsförslaget ska åtföljas av enskilda sekretessförsäkringar som undertecknats av de forskare som kommer att få tillgång till uppgifterna.

3.   Kommissionen (Eurostat) ska i samarbete med ESS-kommittén utarbeta riktlinjer för bedömningen av forskningsförslag. När det är motiverat ska kommissionen (Eurostat) uppdatera riktlinjerna i enlighet med rutiner som ESS-kommittén godkänt.

4.   De nationella statistikansvariga myndigheter som lämnat de konfidentiella uppgifterna i fråga till kommissionen (Eurostat) ska ges tillgång till rapporter om bedömningen av forskningsförslag.

Artikel 6

Ståndpunkter från nationella statistikansvariga myndigheter

1.   För varje forskningsförslag ska medgivande inhämtas hos den nationella statistikansvariga myndighet som lämnat de konfidentiella uppgifterna i fråga innan tillgång ges. Den nationella statistikansvariga myndigheten ska lämna sin ståndpunkt till Eurostat inom fyra veckor från det datum då den mottog rapporten om bedömningen av forskningsförslaget i fråga.

2.   De nationella statistikansvariga myndigheter som lämnat de konfidentiella uppgifterna i fråga och kommissionen (Eurostat) ska när så är möjligt komma överens om att förenkla och förkorta samrådsförfarandet.

Artikel 7

Konfidentiella uppgifter för vetenskapliga syften

1.   Tillgång till filer för användning i säker miljö (secure-use files) får ges under förutsättning att forskningsresultaten inte sprids utan att det först kontrollerats att de inte röjer några konfidentiella uppgifter. Tillgången till filer för användning i säker miljö får endast ges på kommissionens (Eurostat) åtkomstplats eller andra åtkomstplatser som kommissionen (Eurostat) godkänt för tillgång till filer för användning i säker miljö.

2.   Det får ges tillgång till filer för användning i säker miljö under förutsättning att det finns lämpliga skyddsåtgärder hos den forskningsenhet som begär tillgång. Kommissionen (Eurostat) ska offentliggöra upplysningar om vilka skyddsåtgärder som krävs.

3.   I samarbete med de nationella statistikansvariga myndigheterna ska kommissionen (Eurostat) utarbeta datauppsättningar för användning inom forskning som är anpassade efter de olika typerna av konfidentiella uppgifter för vetenskapliga syften. När kommissionen (Eurostat) och de nationella statistikansvariga myndigheterna utarbetar datauppsättningar för användning inom forskning ska de ta hänsyn till risken och effekterna av otillåtet röjande av de konfidentiella uppgifterna.

Artikel 8

Åtkomstplatser

1.   Tillgång till konfidentiella uppgifter för vetenskapliga syften får ges via åtkomstplatser som kommissionen (Eurostat) godkänt.

2.   Åtkomstplatsen ska finnas hos de nationella statistikansvariga myndigheterna. Undantagsvis får åtkomstplatser vara belägna utanför de nationella statistikansvariga myndigheterna om de nationella statistikansvariga myndigheter som lämnat uppgifterna i fråga uttryckligen gett sitt medgivande på förhand.

3.   Godkännande av åtkomstplatser ska grunda sig på kriterier som rör åtkomstplatsens syfte, organisationsstruktur och normer för datasäkerhet och datahantering.

4.   Kommissionen (Eurostat) ska i samarbete med ESS-kommittén utarbeta riktlinjer för bedömningen av åtkomstplatser. När så krävs ska kommissionen (Eurostat) uppdatera riktlinjerna i enlighet med rutiner som ESS-kommittén godkänt.

5.   De nationella statistikansvariga myndigheterna ska ges tillgång till rapporter om bedömningen av åtkomstplatser. Rapporterna ska innehålla en rekommendation om vilken typ av konfidentiella uppgifter som åtkomstplatser kan ge tillgång till. Kommissionen (Eurostat) ska rådfråga ESS-kommittén innan den beslutar att godkänna en åtkomstplats.

6.   Den vederbörligen utsedda företrädaren för åtkomstplatsen eller för den organisation där åtkomstplatsen finns ska teckna ett avtal med kommissionen (Eurostat) där åtkomstplatsens skyldigheter med avseende på skyddet av konfidentiella uppgifter och de organisatoriska åtgärderna fastställs. Kommissionen (Eurostat) ska regelbundet informeras om åtkomstplatsernas verksamhet.

7.   På kommissionens (Eurostats) webbplats ska det finnas en uppdaterad förteckning över godkända åtkomstplatser.

Artikel 9

Organisatoriska frågor

1.   Kommissionen (Eurostat) ska regelbundet informera ESS-kommittén om de administrativa, tekniska och organisatoriska åtgärder som vidtagits för att garantera det fysiska och logiska skyddet av konfidentiella uppgifter och för att övervaka och förhindra risken för otillåtet röjande eller användning för andra ändamål än det för vilket tillgången getts.

2.   Kommissionen (Eurostat) ska på sin webbplats offentliggöra

a)

riktlinjer för bedömningen av forskningsenheter, forskningsförslag och åtkomstplatser,

b)

förteckningen över erkända forskningsenheter,

c)

förteckningen över godkända åtkomstplatser,

d)

förteckningen över datauppsättningar för användning inom forskning tillsammans med relevant dokumentation och åtkomstmöjligheter.

Artikel 10

Upphävande

Förordning (EG) nr 831/2002 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 11

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 juni 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 87, 31.3.2009, s. 164.

(2)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(3)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(4)  EUT L 41, 14.2.2003, s. 26.

(5)  EUT L 264, 25.9.2006, s. 13.

(6)  EGT L 133, 18.5.2002, s. 7.


Top