EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0252

Rådets beslut nr 252/2013/EU av den 11 mars 2013 om inrättande av ett flerårigt ramprogram 2013–2017 för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter

OJ L 79, 21.3.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 008 P. 195 - 197

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/252/oj

21.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 79/1


RÅDETS BESLUT nr 252/2013/EU

av den 11 mars 2013

om inrättande av ett flerårigt ramprogram 2013–2017 för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 352,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande,

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och

av följande skäl:

(1)

Med tanke på målen med inrättandet av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (nedan kallad byrån) och för att byrån ska kunna utföra sina uppgifter korrekt bör exakta temaområden för dess verksamhet fastställas i ett flerårigt ramprogram som omfattar fem år, såsom föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 168/2007 av den 15 februari 2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (1).

(2)

Det första fleråriga ramprogrammet antogs av rådet genom beslut 2008/203/EG av den 28 februari 2008 om genomförande av förordning (EG) nr 168/2007 vad gäller antagande av ett flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för 2007–2012 (2).

(3)

Det fleråriga ramprogrammet bör genomföras uteslutande inom ramen för unionslagstiftningen.

(4)

Det fleråriga ramprogrammet bör överensstämma med unionens prioriteringar, med vederbörligt beaktande av riktlinjerna enligt Europaparlamentets resolutioner och rådets slutsatser på området för de grundläggande rättigheterna.

(5)

Det fleråriga ramprogrammet bör utformas med vederbörlig hänsyn till byråns ekonomiska och mänskliga resurser.

(6)

Det fleråriga ramprogrammet bör innehålla bestämmelser som syftar till att säkerställa komplementaritet med ansvarsområdena för unionens andra organ, kontor och byråer samt med Europarådet och andra internationella organisationer som är verksamma inom området för grundläggande rättigheter. De av unionens byråer och organ som är mest relevanta för detta fleråriga ramprogram är Europeiska stödkontoret för asylfrågor, inrättat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 439/2010 (3), Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex), inrättad genom rådets förordning (EG) nr 2007/2004 (4), det europeiska migrationsnätverket, inrättat genom rådets beslut 2008/381/EG (5), Europeiska jämställdhetsinstitutet, inrättat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1922/2006 (6), Europeiska datatillsynsmannen, inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (7), Eurojust, Europeiska unionens enhet för rättsligt samarbete, inrättad genom rådets beslut 2002/187/RIF (8), Europeiska polisbyrån (Europol), inrättad genom rådets beslut 2009/371/RIF (9), Europeiska polisakademin (Cepol), inrättad genom rådets beslut 2005/681/RIF (10), Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa, inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1077/2011 (11) och Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound), inrättat genom rådets förordning (EEG) nr 1365/75 (12).

(7)

I det fleråriga ramprogrammet bör kampen mot rasism, främlingsfientlighet och därmed sammanhängande intolerans ingå bland temaområdena för byråns verksamhet.

(8)

Med tanke på hur viktigt det är för unionen att bekämpa fattigdom och social utestängning, vilket är ett av de fem målen för Europa 2020-strategin för tillväxt, bör byrån beakta de ekonomiska och sociala förutsättningarna för att enskilda de facto ska åtnjuta sina grundläggande rättigheter när den samlar in och sprider uppgifter inom de temaområden som fastställs i detta beslut.

(9)

Byrån får, enligt artikel 5.3 i förordning (EG) nr 168/2007, på begäran av Europaparlamentet, rådet eller kommissionen verka på andra områden än de temaområden som fastställs i det fleråriga ramprogrammet, under förutsättning att byråns ekonomiska och mänskliga resurser tillåter detta. I enlighet med Stockholmsprogrammet – ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd (13), antaget av Europeiska rådet, ska institutionerna göra fullt bruk av byråns sakkunskap och, när så är lämpligt, samråda med byrån, i enlighet med dess mandat, om framtagande av politik och lagstiftning med betydelse för de grundläggande rättigheterna.

(10)

Vid utarbetandet av sitt förslag rådfrågade kommissionen styrelsen för byrån och mottog skriftliga synpunkter den 18 oktober 2011.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Flerårigt ramprogram

1.   Härmed upprättas ett flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (nedan kallad byrån) för perioden 2013–2017.

2.   Byrån ska i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 168/2007 utföra de uppgifter som anges i artikel 4.1 i förordning (EG) nr 168/2007 inom ramen för de temaområden som fastställs i artikel 2 i detta beslut.

Artikel 2

Temaområden

Temaområdena ska vara följande:

a)

Tillgång till rättslig prövning.

b)

Brottsoffer, inklusive ersättning till brottsoffer.

c)

Informationssamhället, särskilt respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter.

d)

Integration av romer.

e)

Rättsligt samarbete, utom i brottmål.

f)

Barns rättigheter.

g)

Diskriminering på grund av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

h)

Invandring och integration av migranter, visering och gränskontroller och asyl.

i)

Rasism, främlingsfientlighet och därmed sammanhängande intolerans.

Artikel 3

Komplementaritet och samarbete med andra organ

1.   För genomförandet av detta fleråriga ramprogram ska byrån säkerställa lämpligt samarbete och lämplig samordning med relevanta unionsorgan, -kontor och -byråer, medlemsstater, internationella organisationer och det civila samhället, i enlighet med artiklarna 7, 8 och 10 i förordning (EG) nr 168/2007, för att kunna genomföra det fleråriga ramprogrammet.

2.   Byrån ska behandla frågor rörande diskriminering på grund av kön endast som en del av, och i den mån det är relevant för, dess arbete inom ramen för led g i artikel 2, eftersom det är Europeiska jämställdhetsinstitutets (EIGE) uppgift att samla in data om jämställdhet och könsdiskriminering. Byrån och EIGE ska samarbeta i enlighet med samarbetsavtalet av den 22 november 2010.

3.   Byrån ska samarbeta med Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) enligt bestämmelserna i samarbetsavtalet av den 8 oktober 2009 och med Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna (Frontex) enligt bestämmelserna i samarbetsavtalet av den 26 maj 2010. Den ska dessutom samarbeta med Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo), det europeiska migrationsnätverket, Europeiska unionens enhet för rättsligt samarbete (Eurojust), Europeiska polisbyrån (Europol), Europeiska polisakademin (Cepol) och Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa enligt bestämmelserna i respektive framtida samarbetsavtal. Samarbetet med dessa organ ska begränsas till verksamheter som faller inom räckvidden för temaområdena som föreskrivs i artikel 2 i detta beslut.

4.   Byrån ska utföra sina uppgifter inom området informationssamhället, i synnerhet i fråga om respekten för privatlivet och skyddet av personuppgifter, utan att detta påverkar Europeiska datatillsynsmannen ansvar när det gäller att sörja för att de grundläggande fri- och rättigheterna för fysiska personer, särskilt deras rätt till privatliv, respekteras av unionens institutioner och organ i enlighet med deras uppgifter och befogenheter enligt artiklarna 46 och 47 i förordning (EG) nr 45/2001.

5.   Byrån ska samordna sin verksamhet med Europarådets verksamhet i enlighet med bestämmelserna i artikel 9 i förordning (EG) nr 168/2007 och i det avtal mellan Europeiska gemenskapen och Europarådet om samarbete mellan Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter och Europarådet (14) som avses i den artikeln.

Artikel 4

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2013.

Utfärdat i Bryssel den 11 mars 2013.

På rådets vägnar

E. GILMORE

Ordförande


(1)  EUT L 53, 22.2.2007, s. 1.

(2)  EUT L 63, 7.3.2008, s. 14.

(3)  EUT L 132, 29.5.2010, s. 11.

(4)  EUT L 349, 25.11.2004, s. 1.

(5)  EUT L 131, 21.5.2008, s. 7.

(6)  EUT L 403, 30.12.2006, s. 9.

(7)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(8)  EGT L 63, 6.3.2002, s. 1.

(9)  EUT L 121, 15.5.2009, s. 37.

(10)  EUT L 256, 1.10.2005, s. 63.

(11)  EUT L 286, 1.11.2011, s. 1.

(12)  EGT L 139, 30.5.1975, s. 1.

(13)  EUT C 115, 4.5.2010, s. 1.

(14)  EUT L 186, 15.7.2008, s. 7.


Top