EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0827

2012/827/EU: Rådets beslut av den 18 december 2012 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Mauretanien under en period av två år

EUT L 361, 31.12.2012, p. 43–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/12/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/827/oj

Related international agreement

31.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 361/43


RÅDETS BESLUT

av den 18 december 2012

om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Mauretanien under en period av två år

(2012/827/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43 jämförd med artikel 218.5,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 30 november 2006 antog rådet förordning (EG) nr 1801/2006 om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien (nedan kallat partnerskapsavtalet) (1).

(2)

Rådet har bemyndigat kommissionen att förhandla fram ett nytt protokoll (nedan kallat det nya protokollet) som ger EU-fartyg fiskemöjligheter i vatten som står under Mauretaniens suveränitet eller jurisdiktion när det gäller fiske. Förhandlingarna ledde till att ett nytt protokoll paraferades den 26 juli 2012.

(3)

Det gällande protokollet till detta partnerskapsavtal löpte ut den 31 juli 2012.

(4)

För att garantera att det inte uppstår något avbrott i EU-fartygens verksamhet fastställs i det nya protokollet möjligheten att tillämpa protokollet provisoriskt från och med dagen för dess undertecknande i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för protokollets ingående avslutas.

(5)

Det nya protokollet bör undertecknas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Mauretanien under en period av två år (nedan kallat protokollet) bemyndigas härmed på unionens vägnar, med förbehåll för att protokollet ingås.

Texten till protokollet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna protokollet på unionens vägnar.

Artikel 3

Protokollet ska tillämpas provisoriskt, i enlighet med artikel 9, från och med dagen för dess undertecknande, i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för protokollets ingående har avslutats.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 18 december 2012.

På rådets vägnar

S. ALETRARIS

Ordförande


(1)  EUT L 343, 8.12.2006, s. 1.


PROTOKOLL

Om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan europeiska unionen och islamiska republiken mauretanien under en period av två år

Artikel 1

Tillämpningsperiod och fiskemöjligheter

1.   I den tabell som bifogas detta protokoll fastställs de fiskemöjligheter som medges enligt artiklarna 5 och 6 i avtalet och de ska gälla från och med den dag då den provisoriska tillämpningen av detta protokoll träder i kraft.

2.   Tillträdet till fiskeresurserna i Mauretaniens fiskezoner medges de utländska flottorna i den mån det finns ett överskott, enligt definitionen i artikel 62 i FN:s havsrättskonvention (1), och efter det att de nationella mauretanska flottornas utnyttjandekapacitet beaktats.

3.   I enlighet med den mauretanska lagstiftningen ska Mauretanien, för varje fiske, fastställa de mål som måste uppnås vad gäller fysisk planering och hållbar förvaltning samt den tillåtna fångstvolymen, i överensstämmelse med yttrandet från det ansvariga mauretanska havsforskningsorganet och de behöriga regionala fiskerorganisationerna.

4.   Enligt detta protokoll garanteras Europeiska unionens flottor företräde till de överskott som finns tillgängliga i Mauretaniens fiskezoner. De fiskemöjligheter som tilldelas Europeiska unionens flottor, enligt bilaga 1 till protokollet, ska tas ur de tillgängliga överskotten och ha företräde framför fiskemöjligheter som tilldelas andra utländska flottor med tillstånd att fiska i Mauretaniens fiskezoner.

5.   Alla tekniska åtgärder för bevarande, utveckling och förvaltning vad gäller resurserna, samt finansiella villkor och avgifter i samband med utfärdandet av fisketillstånd, enligt vad som anges för varje fiske i bilaga 1 till detta protokoll, kommer att vara tillämpliga på alla utländska industriella flottor som bedriver verksamhet i Mauretaniens fiskezoner enligt tekniska villkor som motsvarar dem som gäller för Europeiska unionens flottor.

6.   Enligt artikel 6 i avtalet får fartyg som för en EU-medlemsstats flagg endast bedriva fiske i Mauretaniens fiskezoner om de har ett fisketillstånd som har utfärdats inom ramen för detta protokoll och enligt bestämmelserna i bilaga 1 till detta protokoll.

Artikel 2

Ekonomisk ersättning – betalningsvillkor

1.   Den årliga ekonomiska ersättningen som avser tillträde till Mauretaniens fiskezoner för Europeiska unionens fartyg och som anges i artikel 7 i avtalet fastställs till sextiosju (67) miljoner EUR.

2.   Dessutom föreskrivs ett ekonomiskt stöd på tre (3) miljoner EUR för införandet av en nationell politik för ett hållbart och ansvarsfullt fiske.

3.   Punkt 1 ska tillämpas om inte annat följer av artiklarna 4, 7 och 10 i detta protokoll.

4.   Unionen ska betala den ekonomiska ersättningen enligt punkt 1 för EU-fartygens tillträde till Mauretaniens fiskezoner senast tre (3) månader efter det att den provisoriska tillämpningen trätt i kraft för det första året, och för de efterföljande åren senast på årsdagen för protokollets ikraftträdande.

Artikel 3

Vetenskapligt samarbete

1.   De två parterna förbinder sig att främja ett ansvarsfullt fiske i Mauretaniens fiskezoner på grundval av principerna om ett hållbart utnyttjande av fiskeresurserna och de marina ekosystemen.

2.   Under det här protokollets giltighetstid ska de två parterna samarbeta för att följa utvecklingen vad gäller fiskeresursernas tillstånd och fisket i Mauretaniens fiskezoner. I detta syfte ska den oberoende gemensamma vetenskapliga kommittén sammanträda minst en gång om året, omväxlande i Mauretanien och i Europa. Som tillägg till artikel 4.1 i avtalet kan, vid behov, deltagandet i den oberoende gemensamma vetenskapliga kommittén utvidgas till oberoende forskare samt till observatörer, företrädare för berörda parter eller företrädare för regionala fiskeriförvaltningsorgan som till exempel COPACE.

3.   Den oberoende gemensamma vetenskapliga kommitténs uppdrag avser följande verksamheter:

a)

Utarbeta en årlig vetenskaplig rapport om de fisken som omfattas av detta protokoll.

b)

Identifiera och för gemensamma kommittén föreslå genomförande av program eller åtgärder som rör specifika vetenskapliga frågor och som kan förbättra förståelsen för dynamiken inom de olika fiskena, tillståndet för resurserna och de marina ekosystemens utveckling.

c)

Analysera de vetenskapliga frågeställningar som uppstår under genomförandet av detta protokoll och, om nödvändigt, formalisera ett vetenskapligt utlåtande enligt ett förfarande som godkänts genom konsensus i kommittén.

d)

Sammanställa och analysera uppgifterna rörande ansträngning och fångster i vart och ett av segmenten i varje nationellt fiske (både Europeiska unionens fisken och fisken utanför Europeiska unionen) som pågår i Mauretaniens fiskezoner, när det gäller resurser och fisken som omfattas av detta protokoll.

e)

Planera genomförandet av de årliga utvärderingar som bidrar till beståndsutvärderingsprocessen och som gör det möjligt att fastställa de fiskemöjligheter och de utnyttjandemöjligheter som garanterar bevarande av resurserna och deras ekosystem.

f)

På eget initiativ eller på begäran av gemensamma kommittén eller en av parterna, formulera alla sådana vetenskapliga utlåtanden om målen, strategierna och förvaltningsåtgärderna som anses nödvändiga för ett hållbart utnyttjande av de bestånd och fisken som omfattas av detta protokoll.

g)

Vid behov och inom ramen för gemensamma kommittén föreslå ett program för översyn av fiskemöjligheterna, med tillämpning av artikel 1 i detta protokoll.

Artikel 4

Översyn av fiskemöjligheter

1.   Parterna kan, inom ramen för gemensamma kommittén, anta åtgärder enligt artikel 1 i detta protokoll, som innebär en översyn av fiskemöjligheterna I sådant fall ska den ekonomiska ersättningen höjas i motsvarande grad samt tidsproportionellt.

2.   Vad avser de fiskekategorier som inte omfattas av det gällande protokollet får de två parterna, i enlighet med artikel 6.2 i avtalet, inbegripa nya fiskemöjligheter på grundval av bättre vetenskapliga utlåtanden som validerats av den oberoende gemensamma vetenskapliga kommittén och som antagits av gemensamma kommittén.

3.   Den gemensamma kommittén kommer att hålla sitt första möte senast tre (3) månader från och med detta protokolls ikraftträdande.

Artikel 5

Uppsägning till följd av en minskad utnyttjandegrad vad avser fiskemöjligheter

Om en minskad utnyttjandegrad konstateras vad avser fiskemöjligheterna ska Europeiska unionen med brevförsändelse underrätta den mauretanska avtalsparten om sin avsikt att säga upp protokollet. Uppsägningen ska träda i kraft inom fyra (4) månader från och med underrättelsen.

Artikel 6

Ekonomiskt stöd till främjandet av ett ansvarsfullt och hållbart fiske

1.   Det ekonomiska stöd som avses i artikel 2.2 uppgår till tre (3) miljoner EUR om året och är avsett att bidra till utvecklingen av ett hållbart och ansvarsfullt fiske i Mauretaniens fiskezoner, i överensstämmelse med de strategiska målen för bevarande av fiskeresurserna och en bättre integration av sektorn i den nationella ekonomin.

2.   Stödet är ett offentligt utvecklingsstöd som är oberoende av det stöd som avser tillträdet för Europeiska unionens fiskefartyg till Mauretaniens fiskezoner, och det är avsett att bidra till genomförandet av sektorsanpassade nationella strategier för en hållbar utveckling inom fiskesektorn å ena sidan och för skydd av miljön i de skyddade marina kustområdena å andra sidan, samt är avsett att bidra till det gällande strategidokumentet för minskad fattigdomen.

3.   Det ekonomiska stödet enligt detta protokoll kommer att börja utbetalas så snart finansministeriet har överfört de outnyttjade medlen från sektorsstöd 2008-2012 (beloppet kommer att fastställas efter en översyn från båda parters sida) till kontot för särskilda anslag (CAS) för fiske och dessa medel har utnyttjats i enlighet med den plan för utnyttjande som Mauretanien meddelat i förväg.

4.   Det ekonomiska stödet grundar sig på en resultatinriktad strategi. Utbetalningen kommer att ske i delbetalning enligt ramar som fastställts i gemensamma kommittén.

5.   Mauretanien ska förbinda sig att en gång i halvåret offentliggöra anbudsförfaranden och kontrakt för de projekt som finansieras med detta stöd, samt garantera att de åtgärder som genomförs synliggörs enligt de förfaranden som anges i bilaga 2.

Artikel 7

Avbrytande av protokollets tillämpning

1.   Alla tvister mellan parterna när det gäller tolkning eller tillämpning av detta protokoll och dess bilagor ska bli föremål för överläggningar mellan parterna i den gemensamma kommitté som anges i artikel 10 i avtalet, om så krävs vid ett extraordinärt möte.

2.   Tillämpningen av protokollet kan avbrytas på initiativ av endera parten om tvisten mellan parterna betraktas som allvarlig och om överläggningarna i gemensamma kommittén i enlighet med punkt 1 ovan inte har lett till att tvisten har kunnat lösas i godo.

3.   Den part som önskar avbryta protokollets tillämpning ska skriftligen meddela detta minst fyra (4) månader före den dag då avbrottet är avsett att träda i kraft.

4.   Vidare kan tillämpningen av detta protokoll avbrytas om betalningar uteblir. I så fall ska ministeriet underrätta Europeiska kommissionen om den uteblivna betalningen. Europeiska kommissionen ska göra lämpliga kontroller och vid behov verkställa betalningen senast 30 arbetsdagar efter att den har tagit emot anmälan.

Vid utebliven betalning eller om det inte finns något giltigt skäl till utebliven betalning, ska de behöriga mauretanska myndigheterna ha rätt att avbryta tillämpningen av protokollet. De ska utan dröjsmål underrätta Europeiska kommissionen om detta.

Tillämpningen av protokollet ska återupptas så snart betalningen i fråga har gjorts.

5.   De två parterna är ense om att protokollet, vid brott mot de mänskliga rättigheterna, kan avbrytas på grundval av artikel 9 i Cotonouavtalet.

Artikel 8

Tillämplig nationell lagstiftning

Om inte annat följer av de bestämmelser som fastställs i protokollet och i protokollets bilaga 1, ska hamntjänster som utnyttjas av och proviantering som görs av de fartyg som är verksamma med stöd av detta protokoll och bilaga I omfattas av nationella lagar och andra författningar som är tillämpliga i Mauretanien.

Artikel 9

Varaktighet

Detta protokoll och dess bilagor ska tillämpas under två år från och med dagen för provisorisk tillämpning, det vill säga dagen för undertecknandet med förbehåll för uppsägning.

Artikel 10

Uppsägning

1.   Om en av parterna har för avsikt att säga upp protokollet ska denna skriftligen underrätta den andra parten om detta minst fyra (4) månader före den dag då uppsägningen kommer att träda i kraft.

2.   I och med en underrättelse enligt punkt 2 ska överläggningar inledas mellan parterna.

Artikel 11

Ikraftträdande

Detta protokoll och dess bilagor träder i kraft den dag då parterna underrättar varandra om att de förfaranden som är nödvändiga för ikraftträdandet har slutförts.

Съставено в Брюксел и Нуакшот съответно на дванадесети и шестнадесети декември две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Bruselas y en Nuakchot, el doce de diciembre de dos mil doce y el dieciséis de diciembre de dos mil doce respectivamente.

V Bruselu dne dvanáctého prosince dva tisíce dvanáct a v Nouakchott dne šestnáctého prosince dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Bruxelles og Nouakchott henholdvis den tolvte december og den sekstende december to tusind og tolv.

Geschehen zu Brüssel und Nouakchott am zwölften Dezember beziehungsweise am sechzehnten Dezember zweitausendzwölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrikuu kaheteistkümnendal päeval Brüsselis ja kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrikuu kuueteistkümenendal päeval Nouakchottis

Έγινε στις Βρυξέλλες και στο Νουακσότ, στις δώδεκα Δεκεμβρίου και στις δεκαέξι Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα, αντιστοίχως.

Done at Brussels and Nouakchott, on the twelfth day of December and on the sixteenth day of December in the year two thousand and twelve, respectively.

Fait à Bruxelles et à Nouakchott, le douze décembre et le seize décembre deux mille douze, respectivement.

Fatto a Bruxelles e a Nouakchott, rispettivamente addì dodici dicembre e sedici dicembre duemiladodici.

Briselē un Nuakšotā, attiecīgi, divi tūkstoši divpadsmitā gada divpadsmitajā decembrī un sešpadsmitajā decembrī.

Priimta atitinkamai du tūkstančiai dvyliktų metų gruodžio dvyliktą dieną ir gruodžio šešioliktą dieną Briuselyje ir Nuakšote.

Kelt Brüsszelben és Nouakchottban, a kétezer-tizenkettedik év december havának tizenkettedik, illetve tizenhatodik napján.

Magħmul fi Brussell u Nouakchott, fit-tnax-il jum ta’ Diċembru u fis-sittax-il jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tnax, rispettivament.

Gedaan te Brussel en Nouatchott op twaalf respectievelijk zestien december tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Brukseli i w Nawakszut odpowiednio dnia dwunastego grudnia i dnia szesnastego grudnia roku dwa tysiące dwunastego

Feito em Bruxelas e em Nuaquechote, aos doze dias de dezembro e aos dezasseis dias de dezembro de dois mil e doze, respetivamente.

Întocmit la Bruxelles și Nouakchott la doisprezece decembrie și, respectiv, la șaisprezece decembrie două mii doisprezece.

V Bruseli dvanásteho decembra dvetisícdvanásť a v Nouakchotte šestnásteho decembra dvetisícdvanásť

V Bruslju in Nouakchottu, dne dvanajstega decembra oziroma šestnajstega decembra leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Brysselissä kahdentenatoista päivänä joulukuuta ja Nouakchottissa kuudentenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksitoista

Som skedde i Bryssel och Nouakchott den tolfte december respektive den sextonde december tjugohundratolv.

 


(1)  Förenta nationernas havsrättskonvention (med bilagor, slutakt och rättelseprotokoll till slutakten av den 3 mars 1986 och den 26 juli 1993), undertecknad i Montego Bay den 10 december 1982 – Förenta nationernas fördragssamling, 16.11.1994, vol. 1834, I-31363, s. 3-178.

BILAGA 1

VILLKOR FÖR EU-FARTYGS FISKE I MAURETANIENS FISKEZONER

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1.   Utseende av behörig myndighet

Vid tillämpningen av denna bilaga och om inte annat uttryckligen anges, ska varje hänvisning till en behörig myndighet vad avser Europeiska unionen (EU) eller Mauretanien avse följande:

—   För Europeiska unionen: Europeiska kommissionen genom Europeiska unionens delegation i Nouakchott (kontaktpunkt).

—   För Mauretanien: ministeriet med ansvar för fiske genom avdelningen med ansvar för planering och samarbete (kontaktpunkt), nedan kallat ministeriet.

2.   Mauretaniens exklusiva ekonomiska zon (EEZ)

Mauretanien ska före protokollets ikraftträdande meddela Europeiska unionen de geografiska koordinaterna för landets exklusiva ekonomiska zon (EEZ) samt landets baslinje som utgörs av lågvattenlinjen.

3.   Identifiering av fartyg

3.1

Identifieringsmärkning ska för varje fartyg från Europeiska unionen överensstämma med Europeiska unionens regler på området. Dessa regler ska meddelas ministeriet innan protokollet träder i kraft. En eventuell ändring av reglerna ska anmälas till ministeriet minst en månad innan den träder i kraft.

3.2

Fartyg som döljer sin märkning, sitt namn eller sitt registreringsnummer ska omfattas av påföljder enligt gällande mauretansk lag.

4.   Bankkonton

Innan protokollet träder i kraft ska Mauretanien meddela Europeiska unionen uppgifter om det/de bankkonto/bankkonton (BIC och IBAN-nummer) på vilket/vilka Europeiska unionens fartyg ska sätta in de belopp som de ska betala inom ramen för protokollet. Kostnaderna för banköverföringar ska betalas av fartygsägarna.

5.   Betalningar

5.1

Betalningarna ska göras i euro enligt följande:

Avgifter: genom överföring till ett av Mauretaniens centralbanks utlandskonton, till förmån för Mauretaniens statskassa.

Utgifter för den särskilda avgiften: genom överföring till ett av Mauretaniens centralbanks utlandskonton, till förmån för fiskeriövervakningen.

Böter: genom överföring till ett av Mauretaniens centralbanks utlandskonton, till förmån för Mauretaniens statskassa.

5.2

De belopp som avses i punkt 1 ovan ska anses som faktiskt mottagna om statskassan eller ministeriet, på grundval av meddelanden från Mauretaniens centralbank, bekräftar detta.

KAPITEL II

LICENSER

Detta kapitel ska tillämpas om inte annat följer av de utförliga särskilda bestämmelser som föreskrivs i kapitel XI för fartyg som bedriver riktat fiske efter långvandrande bestånd.

Vid tillämpning av denna bilaga ska den licens som utfärdas av Mauretanien till Europeiska unionens fartyg vara likvärdig med det fisketillstånd som förskrivs i Europeiska unionens gällande lagstiftning.

1.   Dokumentation som krävs för licensansökan

För varje fartyg som för första gången ansöker om licens ska Europeiska unionen till ministeriet lämna en ifylld blankett för fiskelicensansökan enligt förlagan i tillägg 1 till denna bilaga.

1.1

När fartygsägaren ansöker om licens första gången ska följande bifogas:

En av flaggstaten attesterad kopia av det internationella mätbrevet där fartygets tonnage i GT fastställs, bestyrkt av de godkända internationella organen.

Ett nytaget färgfoto av fartyget i dess nuvarande skick, taget från sidan och attesterat av de behöriga myndigheterna i flaggstaten. Fotot ska minst ha måtten 15 × 10 cm.

De handlingar som krävs för inskrivning i Mauretaniens nationella fartygsregister. Inskrivningen är gratis. Inspektionen i samband med registreringen i Mauretaniens nationella fartygsregister är helt och hållet administrativ.

1.2

Vid ändring av ett fartygs tonnage ska ägaren till det berörda fartyget lämna in en av flaggstaten attesterad kopia av det nya mätbrevet med tonnaget uttryckt i GT, samt de dokument som motiverar denna ändring, bland annat en kopia av den ansökan som fartygsägaren lämnade in till de behöriga myndigheterna, myndigheternas godkännande och en närmare beskrivning av de ändringar som gjorts.

På samma sätt ska ett nytt foto bestyrkt av flaggstatens behöriga myndigheter lämnas in om fartygets struktur eller yttre förändras.

1.3

Ansökningar om fiskelicenser ska endast lämnas in för fartyg för vilka de dokument som krävs enligt punkterna 1.1 och 1.2 ovan har lämnats in.

2.   Fartyg som är berättigade att fiska

2.1

Varje fartyg som önskar fiska inom ramen för det här protokollet måste vara inskrivet i registret över Europeiska unionens fiskeflotta och ha behörighet att fiska i Mauretaniens fiskezoner.

2.2

För att ett fartyg ska vara behörigt får varken fartygsägaren, befälhavaren eller själva fartyget ha förbjudits att fiska i Mauretanien. Deras mellanhavanden med Mauretaniens administration ska vara ordnade i den bemärkelsen att de ska ha fullgjort alla tidigare skyldigheter som uppstått genom deras fiskeverksamhet i Mauretanien.

3.   Ansökan om licens

3.1

Kommissionen ska, för varje licens, en gång i kvartalet till ministeriet överlämna förteckningar över de fartyg i varje fiskekategori som ansöker om att få fiska inom de gränser som fastställts i de tekniska specifikationerna till protokollet, minst en (1) månad innan giltighetsperioden börjar för de begärda licenserna. Till dessa förteckningar ska fogas bevis på erlagd betalning. Licensansökningar som inte kommit in inom nämnda tidsfrist behöver inte att behandlas.

3.2

Förteckningarna ska, för varje fiskekategori, ange följande:

Antalet fartyg.

För varje fartyg, de viktigaste tekniska egenskaperna i enlighet med registret över unionens fiskeflotta.

Fiskeredskap.

Utestående betalningar (beloppen redovisade per rubrik).

Antalet mauretanska sjömän.

4.   Utfärdande av licenser

4.1

Ministeriet ska utfärda fartygens licenser efter det att fartygsägarens ombud lagt fram handlingar som styrker att betalningar gjorts för varje fartyg (kvitton utfärdade av Mauretaniens statskassa) i enlighet med kapitel I, minst tio (10) dagar innan licenserna börjar gälla. Licenserna kan erhållas från ministeriets avdelningar i Nouadhibou eller i Nouakchott.

4.2

Licenserna ska bland annat innehålla uppgift om giltighetstid, fartygets tekniska egenskaper, antalet mauretanska sjömän och betalningsreferenser för avgifterna samt om villkor rörande utövandet av fiskeverksamhet i enlighet med relevanta tekniska specifikationer.

4.3

Fartyg som tilldelas licens ska tas upp i förteckningen över fartyg med fisketillstånd, vilken ska överföras samtidigt till övervakningen och Europeiska unionen.

4.4

Ministeriet ska skicka ett meddelande om de licensansökningar som det avvisat till Europeiska unionen. I förekommande fall ska ministeriet lämna ett tillgodohavande för de eventuella inbetalningar som gjorts för dessa ansökningar, efter avdrag av eventuella innestående böter.

5.   Licensernas giltighet och användning

5.1

Licensen är endast giltig under den period som täcks av den betalade avgiften och enligt de villkor som anges i den tekniska specifikationen.

Licenserna utfärdas för perioder om 2 månader för räkfiske och för 3, 6 eller 12 månader för övriga fiskekategorier. De kan förnyas.

Licenserna börjar gälla den första dagen i den begärda perioden.

Licensernas giltighetsperiod ska fastställas på grundval av kalenderårsperioder; den första perioden inleds den dag då detta protokoll träder i kraft och löper ut den 31 december samma år. Den sista perioden löper ut när till protokollets tillämpningsperiod löper ut. En licens får inte börja gälla under en årsperiod och upphöra att gälla under följande årsperiod.

5.2

Varje licens ska utfärdas i ett visst fartygs namn; den får inte överlåtas. Vid förlust av ett fartyg eller då ett fartyg tvingats till långvarigt stillaliggande på grund av ett allvarligt tekniskt fel, ska dock licensen för det ursprungliga fartyget ersättas med en licens för ett annat fartyg som tillhör samma fiskekategori, utan att det tonnage som godkänts för detta fartyg får överskridas.

5.3

Om det vid ersättning av en licens visar sig nödvändigt att göra kompletterande justeringar av betalda belopp, ska dessa göras innan ersättningslicens utfärdas.

6.   Besiktning

6.1

Varje fartyg från Europeiska unionen ska en gång om året samt efter ändring av fartygets tonnage eller efter byte av fiskekategori som får till följd att andra fiskeredskap kommer att användas, infinna sig i Nouadhibous hamn för att genomgå de besiktningar som föreskrivs i gällande bestämmelser. Besiktningarna ska utföras inom 48 timmar från det att fartyget har anlöpt hamn.

Besiktningsvillkoren för tonfiskfartyg och fartyg som bedriver fiske med flytlinor fastställs i kapitel XI i denna bilaga.

6.2

Efter besiktningen ska ett intyg om överensstämmelse utfärdas till fartygets befälhavare; intygets giltighetstid överensstämmer med licensens och får i praktiken förlängas utan kostnad för de fartyg som förnyar sin licens under året. Intyget ska alltid förvaras ombord. Det ska dessutom innehålla exakta uppgifter om de pelagiska fartygens omlastningskapacitet.

6.3

Besiktningen syftar till att kontrollera att de tekniska egenskaperna och redskapen ombord är förenliga med bestämmelserna och att bestämmelserna i fråga om det mauretanska manskapet efterlevs.

6.4

Besiktningskostnaderna ska fartygsägarna stå för och de fastställs enligt den taxa som fastställs i mauretansk lagstiftning och som meddelats Europeiska unionen via EU:s delegation. Kostnaderna får inte överstiga de belopp som normalt betalas av andra fartyg för samma typ av tjänst.

6.5

Om någon av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 ovan inte följs ska fiskelicensen automatiskt dras in till dess att fartygsägaren har fullgjort sina förpliktelser.

KAPITEL III

AVGIFTER

1.   Avgifter

Avgifterna ska beräknas för varje fartyg på grundval av de årsavgifter som fastställs i de tekniska specifikationerna i protokollet. Avgiftsbeloppen omfattar alla skatter och avgifter, förutom den särskilda avgiften, hamn- eller serviceavgifter.

2.   Särskild avgift

Den särskilda avgiften för fartyg för industrifiske ska erläggas i utländsk valuta, i enlighet med den lag genom vilken den särskilda avgiften införs enligt följande:

 

Kräftdjur, bläckfiskar och demersala arter:

< 99

50 000

100–200

100 000

200–400

200 000

400–600

400 000

> 600

600 000

 

Fiskekategori (långvandrande och pelagiska arter):

< 2 000

50 000

2 000-3 000

150 000

3 000-5 000

500 000

5 000-7 000

750 000

7 000-9 000

1 000 000

> 9 000

1 300 000

Med undantag för kategorierna 5 och 6 ska den särskilda avgiften erläggas på grundval av ett helt kvartal eller flera kvartal, oavsett om en eventuell biologisk återhämtningsperiod faller inom den perioden.

Omräkningskursen (MRO/EUR) vid betalning av den särskilda avgiften för ett kalenderår ska vara genomsnittskursen för det föregående året, vilken beräknas av Mauretaniens centralbank och meddelas ministeriet senast den 1 december året före dess tillämpning.

Ett kvartal motsvarar en tremånadersperiod som börjar antingen den 1 oktober, den 1 januari, den 1 april eller den 1 juli, med undantag för protokollets första och sista period.

3.   Avgifter in natura

Ägarna till pelagiska fartyg från Europeiska unionen som fiskar inom ramen för detta protokoll ska bidra till politiken för utdelning av fisk till förmån för behövande befolkningsgrupper; bidraget ska uppgå till 2 % av omlastade pelagiska fångster. Denna bestämmelse utesluter uttryckligen varje annan form av obligatoriska bidrag.

4.   Avräkning av avgifterna för tonfiskfartyg och fartyg som bedriver fiske med flytlinor

Europeiska unionen ska för varje tonfiskfartyg och fartyg som bedriver fiske med flytlinor fastställa en slutavräkning av de avgifter som fartyget ska erlägga för sitt fiskeår under det föregående kalenderåret, eller under det innevarande året vad avser protokollets sista tillämpningsår; slutavräkningen ska fastställas på grundval av fartygets elektroniska fångstdeklarationer som bekräftats av de vetenskapliga institut som avses ovan.

Europeiska unionen ska meddela Mauretanien och fartygsägaren denna slutavräkning före den 15 juli det år som följer på det år under vilket fångsterna togs. När slutavräkningen avser det innevarande året ska den meddelas Mauretanien senast en (1) månad före den dag då protokollet löper ut.

Mauretanien får bestrida slutavräkningen inom 30 dagar efter dagen för meddelandet, på grundval av styrkande uppgifter. Om oenighet uppstår mellan parterna ska förlikning inledas i den gemensamma kommittén. Om Mauretanien inte bestrider slutavräkningen inom fristen på 30 dagar ska slutavräkningen betraktas som godkänd.

Om slutavräkningen överskrider den i förväg erlagda fasta avgiften för licensen ska fartygsägaren betala det återstående beloppet inom 45 dagar från och med Mauretaniens godkännande av slutavräkningen. Om slutavräkningen är lägre än den i förväg betalda fasta avgiften, ska det återstående beloppet inte återbetalas till fartygsägaren.

KAPITEL IV

FÅNGSTDEKLARATION

1.   Fiskeloggbok

1.1

Fartygens befälhavare är skyldiga att varje dag föra in all specificerad verksamhet i fiskeloggboken varav en förlaga återfinns i tillägg 2 till denna bilaga. Fiskeloggboken kan eventuellt ändras i enlighet med mauretansk lag. Detta dokument ska fyllas i korrekt och läsligt samt undertecknas av fartygets befälhavare. För fartyg som fiskar efter långvandrande arter ska bestämmelserna i kapitel XI i denna bilaga tillämpas.

1.2

Vid varje fiskeresas slut ska fartygets befälhavare överlämna fiskeloggboken i original till övervakningen. Fartygsägaren ska inom 15 arbetsdagar översända en kopia av fiskeloggboken till medlemsstatens nationella myndigheter och till kommissionen, via delegationen.

1.3

Om någon av bestämmelserna i punkterna 1.1 och 1.2 ovan inte följs ska detta, utan att det påverkar tillämpningen av påföljder enligt mauretansk lag, medföra att fiskelicensen automatiskt dras in till dess att fartygsägaren har fullgjort sina förpliktelser.

1.4

Mauretanien och Europeiska unionen ska parallellt med varandra sträva efter att få till stånd en elektronisk fiskeloggbok senast vid utgången av protokollets första tillämpningsår.

2.   Bilaga till fiskeloggbok (landnings- och omlastningsdeklarationer)

2.1

Vid landning eller omlastning ska fartygens befälhavare korrekt och läsligt fylla i och underteckna fiskeloggbokens bilaga; en förlaga finns i tillägg 6 till denna bilaga.

2.2

När en landning avslutas ska fartygsägaren översända bilagan till fiskeloggboken i original till övervakningen inom 30 dagar. Inom samma frist ska en kopia skickas till medlemsstatens nationella myndigheter och till kommissionen via delegationen. För pelagiska fartyg är fristen 15 dagar.

2.3

Vid avslutad godkänd omlastning ska fartygsägaren omedelbart överlämna fiskeloggbokens bilaga i original till övervakningen, med kopia till ministeriet. Inom 15 dagar ska en kopia skickas till medlemsstatens nationella myndigheter och till kommissionen via delegationen.

2.4

Om någon av bestämmelserna i punkterna 2.1, 2.2 och 2.3 ovan inte följs ska fiskelicensen automatiskt dras in till dess att fartygsägaren har fullgjort sina förpliktelser.

3.   Uppgifternas trovärdighet

De uppgifter som lämnas i de handlingar som avses i punkterna ovan måste stämma överens med det faktiska fisket för att kunna utgöra en av grunderna för övervakningen av fiskeresursernas utveckling.

När det gäller minimistorlekar för fångst som behålls ombord på fartygen gäller mauretansk lag enligt tillägg 4.

I tillägg 5 finns en förteckning över omräkningsfaktorerna för fångsterna beroende av om fisken är utan huvud/hel och/eller rensad/hel.

4.   Tolerans för avvikelser

På grundval av ett representativt urval får avvikelsen mellan de fångster som deklareras i fiskeloggboken och den fångstbedömning som görs vid en inspektion eller en lossning inte vara högre än

9 % för färsk fisk,

4 % för fryst icke-pelagisk fisk,

2 % för fryst pelagisk fisk.

5.   Bifångster

Bifångsterna specificeras i de tekniska specifikationerna som ingår i detta protokoll. De bestämmelser som gäller för bifångster ska anges i de utfärdade licenserna. Vid överskridande av de fastställda procentsatserna för tillåtna bifångster kan en påföljd utdömas.

6.   Överträdelse i samband med fångstdeklarationer

Om bestämmelserna rörande fångstdeklarationerna inte efterlevs följer automatisk indragning av licensen till dess att fartygsägaren fullgjort sina skyldigheter; detta påverkar inte de påföljder som förskrivs i protokollet.

7.   Deklaration av sammanlagd fångst

Före varje kvartalsslut ska Europeiska unionen på elektronisk väg underrätta Mauretanien om de sammanlagda kvantiteter som fångats av EU-fartygen under det föregående kvartalet avseende samtliga kategorier.

Uppgifterna ska redovisas per månad, per typ av fiske, per fartyg och per art.

I tillägg 5 anges omräkningsfaktorerna för pelagiskt fiske vad avser presentationsformerna utan huvud/hel och/eller rensad/hel.

KAPITEL V

LANDNINGAR OCH OMLASTNINGAR

1.   Landningar

1.1

Den demersala flottan omfattas av skyldigheten att landa.

1.2

Särskilda undantag kan på fartygsägarens begäran beviljas räkfiskeflottan under extremt varma perioder, framför allt månaderna augusti och september.

1.3

Skyldigheten att landa omfattar ingen lagrings- och beredningsskyldighet.

1.4

Den pelagiska flotta som bedriver fiske utan frysanläggning (färsk fisk) omfattas av skyldigheten att landa inom gränserna för beredningskapaciteten i Nouadhibou och enligt marknadsefterfrågan.

1.5

Den sista fiskeresan (den fiskeresa som föregår utträde ur Mauretaniens fiskezoner och en frånvaro som inte får vara kortare än tre månader) omfattas inte av skyldigheten att landa. För räkfartygen ska denna period vara två månader.

1.6

Befälhavaren på ett fartyg från Europeiska unionen ska minst 48 timmar i förväg (respektive 24 timmar för fartyg som fiskar utan frysanläggning) via fax eller e-post, med kopia till Europeiska unionens delegation, underrätta hamnmyndigheterna i Nouadhibou (PAN) och övervakningen om dagen för landning, varvid följande uppgifter ska lämnas:

a)

Namnet på det fiskefartyg som utför landningen.

b)

Planerat datum och klockslag för landningen.

c)

Kvantitet (uttryckt i kg levande vikt för varje art som ska landas eller omlastas, identifierad genom sin treställiga FAO-kod).

Övervakningen ska inom 12 timmar från mottagande av underrättelsen ovan meddela befälhavaren eller dennes ombud sitt medgivande med vändande fax eller e-post och med kopia till Europeiska unionens delegation.

1.7

Fartyg från Europeiska unionen som landar fångst i en hamn i Mauretanien ska vara befriade från alla former av skatter eller skatteliknande avgifter utöver de hamnavgifter och hamnutgifter som gäller för mauretanska fartyg på samma villkor.

Fiskeriprodukter ska omfattas av en ekonomisk tullordning enligt gällande mauretansk lag. De ska därför vara befriade från tullförfaranden och tullavgifter eller tulliknande avgifter när de anländer till den mauretanska hamnen eller vid export och ska betraktas som varor i tillfällig transitering (tillfälligt upplag).

Det är fartygsägaren som beslutar om destinationen för fartygets produktion. Produktionen kan beredas, lagras enligt tullförfarande, säljas i Mauretanien eller exporteras (i utländsk valuta).

Vid försäljning i Mauretanien till den mauretanska marknaden ska samma avgifter och beskattning gälla som för mauretanska fiskeriprodukter.

Vinsten får exporteras utan ytterligare avgifter (befrielse från tullavgifter och tulliknande skatter).

2.   Omlastning

2.1

Pelagiska fartyg med frysanläggning och som i enlighet med intyget om överensstämmelse får omlasta, ska omfattas av skyldighet att omlasta vid boj 10 på redden utanför Nouadhibous autonoma hamn, med undantag för den sista fiskeresan.

2.2

Fartyg från Europeiska unionen som landar fångst i Nouadhibous autonoma hamn ska vara befriade från alla former av skatter eller skatteliknande avgifter utöver de hamnavgifter och hamnutgifter som gäller för mauretanska fartyg på samma villkor.

2.3

Den sista fiskeresan (den fiskeresa som föregår utträde ur Mauretaniens fiskezoner och en frånvaro som inte får vara kortare än tre månader) omfattas inte av skyldigheten att omlasta.

2.4

Den mauretanska parten förbehåller sig rätten att neka omlastning om det transporterande fartyget har bedrivit olagligt, odeklarerat eller oreglerat fiske inom eller utanför Mauretaniens fiskezoner.

KAPITEL VI

KONTROLL

1.   Inträde i och utträde ur Mauretaniens fiskezon

1.1

Med undantag för tonfiskfartyg, fartyg som bedriver fiske med flytlinor och fartyg för pelagiskt fiske (för vilka tidsfristerna styrs av bestämmelserna i kapitlen XI och XV i bilaga I) ska fartyg från Europeiska unionen som är verksamma inom ramen för detta avtal att meddela följande:

a)

Inträden:

Inträden ska anmälas minst 36 timmar i förväg tillsammans med följande upplysningar:

Fartygets position vid tidpunkten för meddelandet.

Dag, datum och ungefärlig tidpunkt för inträdet i Mauretaniens fiskezoner.

De fångster, angivna per art, som finns ombord vid den tidpunkt då meddelandet görs, för de fartyg som tidigare har angivit innehav av en fiskelicens för en annan fiskezon i underregionen. I detta fall ska övervakningen få tillgång till fiskeloggboken för denna andra fiskezon, och den eventuella kontrollens varaktighet får inte överstiga den tidsfrist som anges i punkt 4 i detta kapitel.

b)

Utträden:

Utträden ska anmälas minst 48 timmar i förväg tillsammans med följande upplysningar:

Fartygets position vid tidpunkten för meddelandet.

Dag, datum och ungefärlig tidpunkt för utträdet ur Mauretaniens fiskezon.

De fångster, angivna per art, som finns ombord vid den tidpunkten då meddelandet görs.

1.2

Fartygsägarna ska till övervakningen meddela sina fartygs inträde i och utträde ur Mauretaniens fiskezoner via telefax, e-post eller vanlig post till de faxnummer och de adresser som anges i tillägg 1 i denna bilaga. Vid kommunikationssvårigheter via dessa kanaler kan upplysningarna undantagsvis skickas via Europeiska unionen.

En eventuell ändring av dessa nummer eller adresser ska anmälas till Europeiska unionen via delegationen 15 dagar innan den träder i kraft.

1.3

Under närvaron i Mauretaniens fiskezoner ska Europeiska unionens fartyg ständigt uppmärksamma de internationella anropsfrekvenserna (VHF-kanal 16 eller HF 2 182 KHz).

1.4

Vid mottagande av meddelande om utträde ur fiskezonen förbehåller de mauretanska myndigheterna sig rätten att genomföra en kontroll av fartygen före utträdet, i form av en stickprovskontroll på redden utanför Nouadhibous eller Nouakchotts hamnar.

Dessa kontroller får pågå i högst sex timmar för pelagiska fartyg (kategorierna 7 och 8) och högst tre timmar för övriga kategorier.

1.5

Om bestämmelserna i punkterna ovan inte följs ska följande påföljder tillämpas:

a)

Vid det första tillfället:

Fartyget omdirigeras, om möjligt.

Lasten ombord landas och beslagtas till förmån för statskassan.

Fartyget åläggs böter motsvarande det lägsta beloppet i det intervall som fastställs i mauretansk lag.

b)

Vid det andra tillfället:

Fartyget omdirigeras, om möjligt.

Lasten ombord landas och beslagtas till förmån för statskassan.

Fartyget åläggs böter motsvarande det högsta beloppet i det intervall som fastställs i mauretansk lag.

Licensen annulleras för återstoden av giltighetstiden.

c)

Vid det tredje tillfället:

Fartyget omdirigeras, om möjligt.

Lasten ombord landas och beslagtas till förmån för statskassan.

Licensen dras slutgiltigt in.

Befälhavaren och fartyget förbjuds fiska i Mauretanien.

1.6

Om det fartyg som begått överträdelsen avviker, ska ministeriet meddela kommissionen och medlemsstaten detta, så att de påföljder som föreskrivs i punkt 1.5 ovan kan tillämpas.

2.   Inspektion till sjöss

Inspektion till havs i Mauretaniens fiskezon av fartyg från Europeiska unionen som innehar ett fisketillstånd ska göras av fartyg och inspektörer från Mauretanien som tydligt kan identifieras som fiskerikontrollfartyg och fiskeriinspektörer.

Mauretaniens inspektörer ska underrätta EU-fartyget om beslutet om inspektion före ombordstigningen. Inspektionen ska göras av högst två inspektörer som innan de inleder inspektionen ska kunna styrka sin identitet och att de är inspektörer.

Mauretaniens inspektörer ska inte stanna längre ombord på ett fartyg från Europeiska unionen än vad som krävs för att utföra inspektionsuppgifterna. De ska genomföra inspektionen på ett sådant sätt att den påverkar fartyget, dess fiskeverksamhet och dess last i så liten utsträckning som möjligt. Inspektionen bör inte pågå i mer än 3 timmar för pelagiska fartyg och i mer än 1,5 timmar för övriga fartygskategorier.

Under inspektioner till sjöss, vid omlastningar och vid landningar ska befälhavare på fartyg från Europeiska unionen underlätta ombordstigningen för de mauretanska inspektörerna och deras arbete ombord, bland annat genom att se till att den hantering som inspektörerna bedömt vara nödvändigt utförs.

Efter varje avslutad inspektion ska de mauretanska inspektörerna upprätta en inspektionsrapport. Befälhavaren på fartyget från Europeiska unionen ska ha rätt att lämna kommentarer i inspektionsrapporten. Inspektionsrapporten ska undertecknas av den inspektör som sammanställt rapporten och av befälhavaren på fartyget från Europeiska unionen.

De mauretanska inspektörerna ska, innan de lämnar fartyget, utfärda en kopia av inspektionsrapporten till befälhavaren på fartyget från Europeiska unionen. Mauretanien ska sända en kopia av inspektionsrapporten till Europeiska unionen inom fyra dagar från inspektionsdagen.

3.   Inspektion i hamn

Inspektion i hamn av fartyg från Europeiska unionen som landar eller omlastar fångster som tagits i Mauretaniens fiskezoner ska utföras av mauretanska inspektörer som tydligt kan identifieras som fiskeriinspektörer.

Inspektionen ska göras av högst två inspektörer som innan de inleder inspektionen ska kunna styrka sin identitet och att de är inspektörer. Mauretaniens inspektörer ska inte stanna längre ombord på fartyget från Europeiska unionen än vad som krävs för att utföra inspektionsuppgifterna och ska genomföra inspektionen på ett sådant sätt att den påverkar fartyget, landningen eller omlastningen av lasten i så liten utsträckning som möjligt. Inspektionen får inte vara längre än själva landningen eller omlastningen.

Efter varje avslutad inspektion ska Mauretaniens inspektörer upprätta en inspektionsrapport. Befälhavaren på fartyget från Europeiska unionen ska ha rätt att lämna kommentarer i inspektionsrapporten. Inspektionsrapporten ska undertecknas av den inspektör som sammanställt rapporten och av befälhavaren på fartyget från Europeiska unionen.

Mauretaniens inspektörer ska lämna en kopia av inspektionsrapporten till befälhavaren på fartyget från Europeiska unionen så snart inspektionen avslutats. Mauretanien ska sända en kopia av inspektionsrapporten till Europeiska unionen inom 24 timmar från och med inspektionen.

4.   System för ömsesidig observation vid kontroller på land

Parterna ska besluta att införa ett gemensamt observationssystem för kontroller på land. Parterna ska utse företrädare som ska närvara vid kontroller och inspektioner ledda av respektive nationella kontrollorgan och som får utföra observationer med avseende på genomförandet av detta protokoll.

Dessa företrädare ska ha

yrkesmässiga kvalifikationer,

lämplig erfarenhet av fiske,

ingående kunskaper om bestämmelserna i avtalet och i detta protokoll.

När företrädarna deltar i inspektioner ska dessa genomföras av de nationella övervakningsmyndigheterna och företrädarna får inte på eget initiativ utöva de nationella tjänstemännens övervakningsbefogenheter.

När företrädarna följer med nationella tjänstemän ska de ha tillträde till de fartyg, lokaler och dokument som inspekteras av tjänstemännen, så att de kan samla in de uppgifter (dock ej personuppgifter) som behövs för att de ska kunna utföra sina uppdrag.

Företrädarna ska följa med på de nationella kontrollmyndigheternas besök i hamnarna ombord på fartygen vid kaj, vid offentliga auktionslokaler, hos grossister, i kyllager och andra lokaler som är knutna till landning och lagring av fisken före den första försäljningen på det territorium där det första utsläppandet på marknaden sker.

Var fjärde månad ska företrädarna upprätta och lämna in en rapport rörande de kontroller som de närvarat vid. Rapporten ska lämnas till de behöriga myndigheterna. Dessa myndigheter ska sända en kopia till den andra avtalsparten.

Parterna ska besluta att utföra minst två årliga inspektioner, omväxlande i Mauretanien och i Europa.

4.1   Sekretess

Den företrädare som närvarar vid ömsesidig kontroll ska behandla egendom och utrustning ombord på fartygen och andra installationer med respekt samt respektera det faktum att alla de handlingar som han har tillgång till är sekretessbelagda. Båda parter ska enas om att säkerställa att genomförandet sker under strängaste iakttagande av sekretessen.

Företrädaren ska endast meddela resultatet av sitt arbete till sina egna behöriga myndigheter.

4.2   Plats

Detta program ska tillämpas i landningshamnarna i Europeiska unionen och i de mauretanska hamnarna.

4.3   Finansiering

Varje avtalspart ska stå för alla kostnader för sin företrädare vid ömsesidiga kontroller inbegripet kostnader för resor och uppehälle.

KAPITEL VII

SATELLITÖVERVAKNING (VMS-SYSTEM)

Satellitövervakningen av Europeiska unionens fartyg ska ske via en dubbel överföring enligt ett trepartssystem som införs i experimentellt syfte under hela tillämpningsperioden för detta protokoll, i enlighet med följande:

(1)

EU-fartyg – flaggstatens centrum för fiskerikontroll – Mauretaniens centrum för fiskerikontroll

(2)

EU-fartyg – Mauretaniens centrum för fiskerikontroll – flaggstatens centrum för fiskerikontroll

1.   Överföringsregler

Varje positionsmeddelande ska innehålla följande information:

a)

Fartygsidentifikation.

b)

Fartygets senaste geografiska position (longitud, latitud), med positionsfel på mindre än 500 meter och med en noggrannhetsgrad på 99 %.

c)

Datum och klockslag för positionsregistreringen.

d)

Fartygets hastighet och kurs.

Flaggstatens centrum för fiskerikontroll och Mauretaniens centrum för fiskerikontroll ska säkerställa automatisk behandling och, om möjligt, elektronisk överföring av positionsmeddelandena. Positionsrapporterna ska registreras på ett säkert sätt och sparas under tre år.

2.   Överföring av positionsrapporter om VMS-systemet slutar att fungera

Befälhavaren ska se till att fartygets VMS-system ständigt är fullt funktionsdugligt och att positionsrapporterna överförs på ett korrekt sätt till flaggstatens centrum för fiskerikontroll.

Om det uppstår tekniskt fel i fiskefartygets utrustning för permanent satellitövervakning, eller om den inte fungerar, ska fartygets befälhavare i god tid faxa den information som anges i punkt 5 till flaggstatens kontrollcentrum och till Mauretaniens centrum för fiskerikontroll. Under sådana omständigheter ska en sammanfattande positionsrapport skickas var fjärde timme. Denna sammanfattande positionsrapport ska inbegripa de positionsrapporter som fartygets befälhavare registrerat med en timmas mellanrum i enlighet med punkt 5.

Flaggstatens kontrollcentrum ska omedelbart vidarebefordra meddelandena till Mauretaniens centrum för fiskerikontroll. Defekt utrustning ska repareras eller ersättas inom högst fem dagar. Efter denna tidsfrist måste fartyget i fråga lämna Mauretaniens fiskezoner eller anlöpa en mauretansk hamn. Vid allvarliga tekniska problem som kräver ytterligare tid kan ett undantag på högst 15 dagar beviljas på befälhavarens begäran. I sådant fall ska bestämmelserna i punkt 7 förbli tillämpliga och alla fartyg, utom tonfiskfartyg, ska gå i hamn för att ta ombord en mauretansk vetenskaplig observatör.

3.   Säker överföring av positionsmeddelanden mellan flaggstatens centrum för fiskerikontroll och Mauretanien

Flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll ska automatiskt överföra de berörda fartygens positionsrapporter till Mauretaniens centrum för fiskerikontroll och vice versa. Flaggmedlemsstatens och Mauretaniens respektive centrum för fiskerikontroll ska utbyta elektroniska kontaktadresser och utan dröjsmål informera varandra om varje ändring av dessa adresser.

Överföringen av positionsrapporterna mellan flaggstatens och Mauretaniens centrum för fiskerikontroll ska ske elektroniskt enligt ett säkert kommunikationssystem.

Mauretaniens centrum för fiskerikontroll ska på elektronisk väg och utan dröjsmål informera flaggstatens centrum för fiskerikontroll och Europeiska unionen om varje avbrott i mottagandet av konsekutiva positionsmeddelanden från ett fartyg som innehar ett fisketillstånd, om det berörda fartyget inte har anmält sitt utträde ur Mauretaniens fiskezoner.

4.   Funktionsfel i kommunikationssystemet

Mauretanien ska se till att dess elektroniska utrustning är kompatibel med den utrustning som används av flaggstatens centrum för fiskerikontroll och ska informera Europeiska unionen så snart det uppstår funktionsfel i överföringen och mottagandet av positionsrapporter, för en så snabb teknisk lösning på problemet som möjligt. Vid oenighet ska förlikning inledas i gemensamma kommittén.

Befälhavaren ska betraktas som ansvarig om det visar sig att fartygets VMS-system har manipulerats i syfte att störa dess funktion eller förfalska positionsrapporterna. Alla överträdelser kommer att omfattas av påföljder enligt protkollet.

KAPITEL VIII

ÖVERTRÄDELSER

1.   Besöksrapport och överträdelseprotokoll

Besöksrapporten, vari det redogörs för omständigheterna och skälen till överträdelsen, ska undertecknas av fartygets befälhavare, som kan lägga till eventuella kommentarer och förbehåll. En kopia av rapporten ska skickas till övervakningen. Underskriften ska inte inskränka befälhavarens rättigheter eller möjligheter att försvara sig mot en anklagelse om överträdelse.

Övervakningen ska upprätta ett överträdelseprotokoll som på ett troget sätt återger de överträdelser som konstaterats och angivits i den besöksrapport som upprättats efter fartygskontrollen.

Överensstämmelsen vad avser de tekniska egenskaperna i enlighet med besiktningen (kapitel II) bör beaktas vid kontrollen.

2.   Överträdelseanmälan

Vid överträdelse ska övervakningen skicka en rapport om överträdelsen samt rapporten från inspektionsbesöket med post till företrädaren för fartyget. Övervakningen ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om detta.

Om det rör sig om en överträdelse som inte kan upphöra till sjöss ska fartygets befälhavare på övervakningens begäran föra sitt fartyg till hamnen i Nouadhibou. Vid en överträdelse, som fartygets befälhavare erkänner och som kan upphöra till sjöss, får fartyget fortsätta att fiska.

I båda fallen får fartyget fortsätta att fiska när den konstaterade överträdelsen har upphört.

3.   Överträdelseregler

I enlighet med detta protokoll kan överträdelser regleras antingen genom förlikning eller genom rättsligt förfarande.

Innan åtgärd vidtas mot fartyget, befälhavaren, besättningen eller lasten, undantaget åtgärder för att säkra bevis, ska Mauretanien, vid behov, på Europeiska unionens begäran och inom tre (3) arbetsdagar från och med underrättelsen om arresten av fartyget, organisera ett informationssammanträde för att klargöra de förhållanden som lett till arresten av fartyget och presentera de eventuella följderna. En företrädare för flaggstaten och en företrädare för fartygsägaren ska ges möjlighet att närvara vid informationssammanträdet.

Därefter ska övervakningen kalla in förlikningskommissionen. All information om förlikningsförfarandet eller det rättsliga förfarandet vid överträdelser begångna av fartyg från Europeiska unionen ska utan dröjsmål meddelas Europeiska unionen. Fartygsägaren får vid behov företrädas av två personer vid förlikningskommissionen, genom undantag beviljat av förlikningskommissionens ordförande.

Det eventuella bötesbeloppet ska betalas genom överföring senast 30 dagar efter förlikningen. Om fartyget önskar utträda ur Mauretaniens fiskezoner ska betalningen ske före utträdet. En kvittens från statskassan eller, andra dagar än arbetsdagar, en SWIFT-överföring som bestyrkts av Mauretaniens centralbank (Banque Centrale de Mauretanie, BCM) styrker att böterna betalats så att fartyget kan frisläppas.

Om förlikningen misslyckas ska ministeriet utan dröjsmål överlämna ärendet till Mauretaniens åklagare. Fartygsägaren ska enligt gällande bestämmelser ställa en bankgaranti för eventuella böter. Fartyget frisläpps inom 72 timmar från och med den dag då bankgarantin ställs. Bankgarantin ska inte kunna dras tillbaka förrän det rättsliga förfarandet har avslutats. Den ska frisläppas av ministeriet så snart förfarandet avslutas utan fällande dom. Om utgången blir böter ska bötesbeloppet betalas enligt gällande lagstiftning, enligt vilken bankgarantin ska frisläppas om bötesbeloppet har betalats senast 30 dagar efter domen.

Fartyget ska släppas och besättningen tillåtas lämna hamnen

så snart de förpliktelser som följer av förlikningsförfarandet har fullgjorts, eller

så snart den bankgaranti som avses i punkt 5 ovan har ställts och godkänts av ministeriet, i avvaktan på att det rättsliga förfarandet slutförs.

KAPITEL IX

PÅMÖNSTRING AV MAURETANSKA SJÖMÄN

1.

Med undantag för notfartyg för tonfiskfiske, som är skyldiga att påmönstra en (1) mauretansk sjöman per fartyg, och tonfiskfartyg som bedriver spöfiske med fasta linor, som är skyldiga att påmönstra tre (3) mauretanska sjömän per fartyg, ska 60 % av sjömännen på varje fartyg från Europeiska unionen under hela den tid fartyget faktiskt befinner sig i Mauretaniens fiskezoner vara mauretanska sjömän som påmönstras efter att ha valts ut från en förteckning som upprättats av ministeriet; officerare ingår inte i denna avräkning. Vid påmönstring av mauretanska officerare under utbildning ska deras antal emellertid räknas av från antalet mauretanska sjöman.

2.

Fartygsägaren eller dennes företrädare ska meddela ministeriet namnen på de mauretanska sjömän som mönstrar på fartyget, med uppgift om deras befattning i besättningen.

3.

Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter på arbetet ska gälla fullt ut för de sjömän som anställs på EU-fartygen. Detta gäller särskilt föreningsfriheten, erkännandet av den kollektiva förhandlingsrätten och undanröjandet av diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning.

4.

Anställningsavtal för mauretanska sjömän ska upprättas mellan fartygsägarnas ombud och sjömännen och/eller deras fackförening eller ombud i samråd med den behöriga mauretanska myndigheten; de undertecknande parterna ska få varsin kopia av anställningsavtalet. Avtalen ska säkerställa att sjömännen omfattas av det sociala trygghetssystem som är tillämpligt på dem och att detta omfattar liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring.

5.

Fartygsägaren eller dennes företrädare ska senast två månader efter licensens utfärdande lämna en kopia av avtalet, i vederbörlig ordning styrkt av de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, direkt till ministeriet.

6.

Lönen för mauretanska sjömän ska betalas av fartygsägarna. Den ska fastställas innan utfärdandet av licenser och genom ömsesidig överenskommelse mellan fartygsägarna eller deras företrädare och de berörda mauretanska sjömännen eller deras företrädare. De lönevillkor som är tillämpliga på mauretanska sjömän kan emellertid inte vara sämre än de som är tillämpliga på mauretansk besättning och måste respektera, eller gå utöver, ILO:s standarder.

7.

Om en eller flera av de sjömän som är anställda ombord inte infinner sig vid fartygets planerade avgångstid, kan fartyget inleda sin planerade färd efter att ha informerat de behöriga myndigheterna i avgångshamnen om det otillräckliga antalet sjömän och efter att ha uppdaterat sin besättning. De behöriga myndigheterna ska underrätta övervakningen.

8.

Fartygsägaren ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att fartyget senast vid nästa fiskeresa mönstrar på det antal sjömän som krävs enligt detta avtal.

9.

Om det av andra skäl än de som anges i föregående punkt inte sker någon påmönstring av mauretanska sjömän, ska ägarna till de berörda fartygen från Europeiska unionen inom tre månader betala ett schablonbelopp på 20 EUR per sjöman och fiskedag i Mauretaniens fiskezon.

10.

Betalningen för att inte ha mönstrat på sjömän ska beräknas efter det faktiska antalet fiskedagar och inte efter licensens giltighetstid.

11.

Beloppet ska användas till utbildning av mauretanska fiskare och betalas in på det konto som anges i kapitel I, allmänna bestämmelser för denna bilaga.

12.

Två gånger om året, den 1 januari och den 1 juli, ska Europeiska unionen till ministeriet skicka en förteckning över mauretanska sjömän som mönstrat på fartyg från Europeiska unionen, med uppgifter enligt manskapslistan och om på vilka fartyg de mönstrats på.

13.

Om fartygsägarna vid upprepade tillfällen inte mönstrar på det föreskrivna antalet mauretanska sjömän ska, om inte annat följer av punkt 7 ovan, fiskelicensen automatiskt dras in till dess att fartygsägaren har fullgjort denna skyldighet.

KAPITEL X

VETENSKAPLIGA OBSERVATÖRER

Det ska upprättas ett vetenskapligt observationssystem ombord på fartygen från Europeiska unionen.

1.

Båda parter ska, för varje fiskekategori, utse minst två fartyg per år som ska ta ombord en mauretansk vetenskaplig observatör; detta gäller inte notfartyg för tonfiskfiske, som ska ta ombord vetenskapliga observatörer på ministeriets begäran. Ett fartyg får endast ta ombord en vetenskaplig observatör åt gången.

Den vetenskapliga observatören ska stanna ombord på fartyget under en hel fiskeresa. På uttrycklig begäran från en av parterna får dock tiden ombord fördelas över flera fiskeresor beroende på den genomsnittliga längden av ett visst fartygs planerade fiskeresor.

2.

Ministeriet ska meddela Europeiska unionen namnen på de vetenskapliga observatörer som utsetts och som innehar erforderliga handlingar, minst sju arbetsdagar före den planerade ombordstigningsdagen.

3.

Ministeriet ska stå för alla kostnader förbundna med observatörens verksamhet, inklusive lön, arvode samt traktamente.

4.

Ministeriet ska vidta alla åtgärder som krävs för den vetenskapliga observatörens ombordstigning respektive landstigning.

Ombord ska samma villkor gälla för den vetenskapliga observatören som för fartygets befäl.

Den vetenskapliga observatören ska ha tillgång till alla hjälpmedel som är nödvändiga för tjänsteutövningen. Befälhavaren ska ge observatören tillgång till de kommunikationsmedel som är nödvändiga för tjänsteutövningen, de handlingar som är direkt förbundna med fartygets fiskeverksamhet, dvs. fiskeloggbok, bilaga till denna och skeppsdagbok, samt tillträde till de delar av fartyget som är nödvändiga för att underlätta observationsarbetet.

5.

Den vetenskapliga observatören ska anmäla sig hos befälhavaren för det utsedda fartyget dagen före det datum som fastställts för ombordstigningen. Om den vetenskapliga observatören inte inställer sig ska fartygets befälhavare underrätta ministeriet och Europeiska unionen. I detta fall har fartyget rätt att lämna hamnen. Ministeriet kan dock, utan dröjsmål och på egen bekostnad, vidta åtgärder för att påmönstra en ny vetenskaplig observatör, men utan att störa fartygets fiskeverksamhet.

6.

Den vetenskapliga observatören ska ha

yrkesmässiga kvalifikationer,

lämplig erfarenhet av fiske och ingående kunskaper om bestämmelserna i detta protokoll.

7.

Den vetenskapliga observatören ska se till att de fartyg från Europeiska unionen som bedriver fiske i Mauretaniens fiskezon följer bestämmelserna i detta protokoll.

Den vetenskapliga observatören ska avge rapport om detta. Uppdraget omfattar särskilt att

observera fartygens fiskeverksamhet,

notera fartygens position vid fiske,

genomföra biologiska provtagningar inom ramen för vetenskapliga program,

göra en sammanställning över de fiskeredskap och maskstorleken på de nätredskap som används.

8.

Allt observationsarbete ska begränsas till fiskeverksamhet och därmed förbunden verksamhet som regleras av detta protokoll.

9.

Den vetenskapliga observatören ska

vidta alla lämpliga åtgärder för att se till att ombordstigningen och närvaron ombord på fartyget varken avbryter eller hindrar fisket,

använda de instrument och mätmetoder som är godkända för mätning av maskstorleken hos de nätredskap som används inom ramen för detta protokoll,

behandla egendom och utrustning ombord med respekt samt respektera det faktum att alla de handlingar som tillhör fartyget är sekretessbelagda.

10.

I slutet av observationsperioden och innan den vetenskapliga observatören lämnar fartyget ska denne upprätta en rapport enligt förlagan i tillägg 9 till denna bilaga. Observatören ska underteckna rapporten i närvaro av befälhavaren som får lägga till, eller låta lägga till, de kommentarer som han eller hon anser relevanta och signera dessa. En kopia av rapporten ska lämnas till fartygets befälhavare när den vetenskapliga observatören går i land samt till ministeriet och till Europeiska unionen.

KAPITEL XI

FARTYG SOM FISKAR EFTER LÅNGVANDRANDE BESTÅND

1.

Licenser för notfartyg för tonfiskfiske, tonfiskfartyg som bedriver spöfiske med fasta linor och fartyg som bedriver fiske med flytlinor ska utfärdas för perioder som sammanfaller med kalenderåren, utom för detta protokolls första och sista tillämpningsår.

Så snart inbetalningen av förskottet styrkts ska ministeriet utfärda licensen och föra in fartyget i förteckningen över fartyg med tillstånd att fiska samt vidarebefordra denna till övervakningen och Europeiska unionen.

2.

Innan licensen utfärdas ska fartyg som för första gången fiskar enligt avtalet inspekteras enligt gällande lagstiftning. Kontrollerna får ske i en utländsk hamn enligt överenskommelse. Fartygsägaren ska stå för samtliga kostnader i samband med sådan inspektion.

3.

För att underlätta upprepade in- och utträden i fiskezonen kan de fartyg som har fiskelicenser i länder i underregionen, i licensansökan ange land, arter och giltighetstid för sina licenser.

4.

Licenserna ska utfärdas efter överföring till det konto som anges i kapitel I av ett schablonbelopp motsvarande det förskott som anges i de tekniska specifikationerna i protokollet. För det första och det sista protokollsåret ska detta schablonbelopp fastställas i proportion till licensens giltighetstid.

När det gäller den särskilda avgiften ska den betalas proportionellt till den tid som fartyget befunnit sig i Mauretaniens fiskezon. Varje månatlig betalning ska täcka en period om 30 faktiska fiskedagar. Denna bestämmelse innebär att avgiften inte är delbar, och därför ska hela avgiften betalas för varje påbörjad period.

Ett fartyg som har fiskat i 1–30 dagar under ett år ska betala avgift för en månad. Den andra månatliga betalningen ska betalas efter den första perioden på 30 dagar osv.

Ytterligare månatliga betalningar ska betalas senast tio dagar efter den första dagen i varje ytterligare period.

5.

Loggbok (enligt Iccats förlaga som återfinns i tillägg 3 till denna bilaga) ska föras ombord på fartygen för varje fiskeperiod som tillbringas i de mauretanska vattnen. Den ska fyllas i även vid utebliven fångst.

6.

Med förbehåll för de kontroller som Mauretanien kan önska utföra, ska Europeiska unionen före den 15 juni varje år förse ministeriet med en avräkning av de avgifter som ska betalas för det föregående fiskeåret på grundval av de fångstdeklarationer som varje fartygsägare har lämnat, och som bestyrkts av vetenskapliga institut ansvariga för bekräftelse av fångstuppgifter i medlemsstaterna, exempelvis IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografia), INIAP (Instituto Nacional de Investigaçao Agraria e das Pescas) och IMROP (Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches).

7.

Tonfiskfartyg och fartyg som bedriver fiske med flytlinor ska iaktta samtliga rekommendationer som antas av Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat).

8.

För protokollets sista tillämpningsår ska avräkningen för det föregående fiskeåret lämnas senast fyra månader efter det att protokollet har löpt ut.

9.

Den slutgiltiga avräkningen ska skickas till berörda fartygsägare som, från den dag då ministeriet meddelar att det har godkänt beloppen, har 30 dagar på sig att fullgöra sina ekonomiska skyldigheter hos de behöriga myndigheterna. Betalningen, utställd i euro och med Mauretaniens statskassa som mottagare, ska göras till det konto som anges i kapitel I, senast en och en halv månad efter nämnda meddelande.

Om beloppet i den slutgiltiga avräkningen är lägre än den förskottsbetalning som avses i punkt 3, ska det resterande beloppet inte betalas tillbaka till fartygsägaren.

10.

Senast tre timmar före varje inträde i eller utträde ur zonen ska fartygen direkt meddela de mauretanska myndigheterna sina positioner och vilka fångster de har ombord; meddelandet ska om möjligt ske elektroniskt, annars via radio.

Adresser och radiofrekvens ska meddelas av övervakningen.

11.

Notfartyg för tonfiskfiske ska på begäran av de mauretanska myndigheterna och i samförstånd med berörda fartygsägare ta ombord en vetenskaplig observatör per fartyg för en period enligt överenskommelse.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

FISKEKATEGORI 1:

FARTYG SOM FISKAR EFTER KRÄFTDJUR UTOM LANGUSTER OCH KRABBA

1.   

Fiskezon

a)

Norr om latitud 19°00 N, zonen avgränsas av en linje som binder samman följande punkter:

20°46,30 N

17°03,00 W

20°40,00 N

17°07,50 W

20°05,00 N

17°07,50 W

19°49,00 N

17°10,60 W

19°43,50 N

16°57,00 W

19°18,70 N

16°46,50 W

19°00,00 N

16°22, 00 W

b)

Söder om latitud 19°00,00N fram till latitud 16°04,00N, 6 sjömil från lågvattenlinjen för fartyg med särskilt tillstånd och 8 sjömil från lågvattenlinjen för alla andra fartyg.

2.   

Tillåtna redskap

Bottenräktrål, även utrustad med skrapkätting och annan selektivitetsanordning.

Skrapkättingen ingår i utrustningen på bomtrålar för räkfiske. Den består av en enda kedjelängd med länkar med en diameter av högst 12 mm och är fästad mellan trålborden, framför underteln.

Den obligatoriska användningen av selektivitetsanordningar fastställs genom beslut av gemensamma kommittén, på grundval av en gemensam vetenskaplig, teknisk och ekonomisk utvärdering.

Dubblering av trålsäcken är förbjuden.

Dubblering av de garn som trålsäcken består av är förbjuden. 3.

Skydd är tillåtna.

3.   

Minsta tillåtna maskstorlek

50 mm

4.   

Minimistorlek

För djuphavsräka ska minimistorleken mätas från pannhornets spets till stjärtfenans bakkant. Pannhornets spets är ryggsköldens förlängning framtill längs ryggsköldens mittlinje.

Djuphavsräkor:

Djuphavsräka (Parapeneus longirostrus) 06 cm

Kusträkor:

Sydlig rosenräka eller gamba (Penaeus notialis) och gaffelräka (Penaeus kerathurus) 200 st/kg

Gemensamma kommittén får fastställa en minimistorlek för de arter som inte anges ovan.

5.   

Bifångster

Tillåtna

Ej tillåtna

10 % fiskar

Languster

5 % krabbor

Bläckfisk

Gemensamma kommittén får fastställa en tillåten bifångstnivå för de arter som inte anges ovan.

6.   

Fiskemöjligheter/Avgifter

Period

År 1

År 2

Tillåten fångstvolym (i ton)

5 000

5 000

Avgift

620 EUR/ton

620 EUR/ton

 

Avgiften ska beräknas vid utgången av varje tvåmånadersperiod för vilken fartyget har haft tillstånd att fiska, med beaktande av de fångster som gjorts under denna period.

För att licens ska kunna utfärdas måste ett förskott på 1 000 EUR per fartyg (som kommer att avräknas från det totala avgiftsbeloppet) erläggas; beloppet ska betalas ut i början av varje tvåmånadersperiod för vilken fartyget har tillstånd att fiska.

Högst 36 fartyg kan ha tillstånd samtidigt;

50 % av det totala antalet fartyg som är aktiva samtidigt i Mauretaniens fiskezoner kommer att ges tillstånd att arbeta samtidigt under samma fiskeperiod i zonen väster om en linje 6 sjömil från lågvattenlinjen söder om latitud 19°00,00 N.

Om denna 50 %-tröskel utgörs av högst 10 fartyg kommer alla att ha tillstånd att fiska väster om en linje 6 sjömil från lågvattenlinjen söder om latitud 19°00,00 N.

På en licens som utfärdats till ett fartyg för en fast period om två månader anges om fartyget har tillstånd att fiska från och med 6 sjömil från lågvattenlinjen söder om latitud 19°00,00 N.

Norr om latitud 19°00,00 N har alla fartyg med en licens för räkfiske tillstånd att fiska väster om den linje vars koordinater anges i punkt 1 i denna specifikation.

7.   

Fredningstid

Två perioder om två månader: Maj–juni och oktober–november.

Om fredningstiden ändras till följd av ett vetenskapligt utlåtande ska detta omedelbart anmälas till Europeiska unionen.

8.   

Kommentarer

Avgifterna fastställs för protokollets hela löptid.


FISKEKATEGORI 2:

BOTTENTRÅLARE (EJ FRYSFARTYG) OCH BOTTENLÅNGREVSFARTYG SOM FISKAR EFTER SENEGALKUMMEL

1.   

Fiskezon

a)

Norr om latitud 19° 15′60 N: väster om en linje som binder samman följande punkter:

20° 46,30N

17° 03,00 W

20° 36,00N

17° 11,00 W

20° 36,00N

17° 36,00 W

20° 03,00N

17° 36,00 W

19° 45,70N

17° 03,00 W

19° 29,00N

16° 51,50 W

19° 15,60N

16° 51,50 W

19° 15,60N

16° 49,60 W

b)

Söder om latitud 19° 15,60 N fram till latitud 17° 50,00 N: väster om en linje 24 sjömil från lågvattenlinjen.

c)

Söder om latitud 17° 50,00 N: väster om en linje 18 sjömil från lågvattenlinjen.

d)

Under fredningstiden inom fisket efter bläckfisk:

1)

Mellan Cap Blanc och Cap Timiris definieras fredningszonen av följande punkter:

20° 46,00N

17° 03,00 W

20° 46,00N

17° 47,00 W

20° 03,00N

17° 47,00 W

19° 47,00N

17° 14,00 W

19° 21,00N

16° 55,00 W

19° 15,60N

16° 51,50 W

19° 15,60N

16° 49,60 W

2)

Söder om latitud 19° 15,60 N (Cap Timiris) fram till latitud 17° 50,00 N (Nouakchott) är fiske förbjudet bortom en linje 24 sjömil från lågvattenlinjen.

3)

Söder om latitud 17° 50,00 N (Nouakchott) är fiske förbjudet bortom en linje 18 sjömil från lågvattenlinjen.

2.   

Tillåtna redskap

Långrev för bottenfiske

Bottentrål för kummel

Dubblering av trålsäcken är förbjuden.

Dubblering av de garn som trålsäcken består av är förbjuden.

3.   

Minsta tillåtna maskstorlek

70 mm (trål)

4.   

Minimistorlek

1)

Fiskar: minimistorleken ska mätas från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets (total längd). (Se tillägg 4)

Gemensamma kommittén får fastställa en minimistorlek för de arter som inte anges ovan.

5.   

Bifångster

Tillåtna

Ej tillåtna

Trålare: 25 % fiskar

Bläckfisk och skaldjur

Långrevsfartyg: 50 % fiskar

Gemensamma kommittén får fastställa en tillåten bifångstnivå för de arter som inte anges ovan.

6.   

Fiskemöjligheter/Avgifter

Period

År 1

År 2

Tillåten fångstvolym (i ton)

4 000

4 000

Avgift

90 EUR/ton

90 EUR/ton

 

Avgiften ska beräknas vid utgången av varje tremånadersperiod för vilken fartyget har haft tillstånd att fiska, med beaktande av de fångster som gjorts under denna period.

För att licens ska kunna utfärdas måste ett förskott på 1 000 EUR per fartyg (som kommer att avräknas från det totala avgiftsbeloppet) erläggas; beloppet ska betalas ut i början av varje tremånadersperiod för vilken fartyget har tillstånd att fiska.

Högst 11 fartyg kan ha tillstånd samtidigt;

7.   

Fredningstid

Vid behov ska gemensamma kommittén fatta beslut om en fredningstid på grundval av ett utlåtande från gemensamma vetenskapliga kommittén.

8.   

Kommentarer

Avgifterna fastställs för protokollets hela löptid.


FISKEKATEGORI 3:

FARTYG SOM FISKAR EFTER ANDRA DEMERSALA ARTER ÄN SENEGALKUMMEL, MED ANDRA REDSKAP ÄN TRÅL

1.   

Fiskezon

a)

Norr om latitud 19° 48,50′ N från en linje 3 sjömil från baslinjen Cap Blanc – Cap Timiris.

b)

Söder om latitud 19° 48,50 N fram till latitud 19° 21,00 N väster om longitud 16° 45,00 W.

c)

Söder om latitud 19° 21,00 N från en linje 9 sjömil från lågvattenlinjen.

d)

Under fredningstiden inom fisket efter bläckfisk:

1)

Mellan Cap Blanc och Cap Timiris:

20° 46,00N

17° 03,00 W

20° 46,00N

17° 47,00 W

20° 03,00N

17° 47,00 W

19° 47,00N

17° 14,00 W

19° 21,00N

16° 55,00 W

19° 15,60N

16° 51,50 W

19° 15,60N

16° 49,60 W

2)

Söder om latitud 19° 15,60 N (Cap Timiris), är fiske förbjudet bortom en linje 9 sjömil från lågvattenlinjen.

2.   

Tillåtna redskap

Långrev

Fast bottengarn med högst 7 m nätdjup och 100 m längd. Monofilament i polyamid är förbjudet.

Handlina

Fiskeredskap av instängningstyp liknande ryssja eller tina

Not för fiske efter bete

3.   

Minsta tillåtna maskstorlek

120 mm för nät.

20 mm för nät för fiske med levande bete.

4.   

Minimistorlek

Fiskar: minimistorleken ska mätas från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets (total längd). (Se tillägg 4)

Gemensamma kommittén får på grundval av vetenskapliga utlåtanden fastställa en minimistorlek för de arter som inte anges ovan.

5.   

Bifångster

Tillåtna

Ej tillåtna

10 % av den totala mängden för den tillåtna målarten eller målartsgruppen (uttryckt i levande vikt)

 

Gemensamma kommittén får fastställa en tillåten bifångstnivå för de arter som inte anges ovan.

6.   

Fiskemöjligheter/Avgifter

Period

År 1

År 2

Tillåten fångstvolym (i ton)

2 500

2 500

Avgift

105 EUR/ton

105 EUR/ton

 

Avgiften ska beräknas vid utgången av varje tremånadersperiod för vilken fartyget har haft tillstånd att fiska, med beaktande av de fångster som gjorts under denna period.

För att licens ska kunna utfärdas måste ett förskott på 1 000 EUR per fartyg (som kommer att avräknas från det totala avgiftsbeloppet) erläggas; beloppet ska betalas ut i början av varje tremånadersperiod för vilken fartyget har tillstånd att fiska.

Högst 9 fartyg kan ha tillstånd att fiska samtidigt.

7.   

Fredningstid

Vid behov ska gemensamma kommittén fatta beslut om en fredningstid på grundval av ett utlåtande från gemensamma vetenskapliga kommittén.

8.   

Kommentarer

Avgifterna fastställs för protokollets hela löptid.

Not får endast användas för fiske efter bete som ska användas för fiske med handlina eller instängningsredskap.

Högst sju fartyg på vardera högst 135 GT tillåts använda instängningsredskap.


FISKEKATEGORI 4:

KRABBA

1.   

Fiskezon

a)

Norr om latitud 19° 15,60 N: väster om en linje som binder samman följande punkter:

20° 46,30N

17° 03,00 W

20° 36,00N

17° 11,00 W

20° 36,00N

17° 36,00 W

20° 03,00N

17° 36,00 W

19° 45,70N

17° 03,00 W

19° 29,00N

16° 51,50 W

19° 15,60N

16° 51,50 W

19° 15,60N

16° 49,60 W

b)

Söder om latitud 19° 15,60 N fram till latitud 17° 50 N: väster om en linje 18 sjömil från lågvattenlinjen.

2.   

Tillåtna redskap

Tina

3.   

Minsta tillåtna maskstorlek

60 mm (nätstycket)

4.   

Minimistorlek

För kräftdjur ska minimistorleken mätas från pannhornets spets till stjärtfenans bakkant. Pannhornets spets är ryggsköldens förlängning framtill längs ryggsköldens mittlinje (se tillägg 4).

Gemensamma kommittén får fastställa en minimistorlek för de arter som inte anges ovan.

5.   

Bifångster

Tillåtna

Ej tillåtna

Fiskar, bläckfiskar och kräftdjur, utom målarten

Gemensamma kommittén får fastställa en tillåten bifångstnivå för de arter som inte anges ovan.

6.   

Fiskemöjligheter/Avgifter

Period

År 1

År 2

Tillåten fångstvolym (i ton)

200

200

Avgift

310 EUR/ton

310 EUR/ton

 

Avgiften ska beräknas vid utgången av varje tremånadersperiod för vilken fartyget har haft tillstånd att fiska, med beaktande av de fångster som gjorts under denna period.

För att licens ska kunna utfärdas måste ett förskott på 1 000 EUR per fartyg (som kommer att avräknas från det totala avgiftsbeloppet) erläggas; beloppet ska betalas ut i början av varje tremånadersperiod för vilken fartyget har tillstånd att fiska.

Det tillåtna antalet tinor är högst 500 tinor per licens.

7.   

Fredningstid

Två perioder om två månader: Maj–juni och oktober–november.

Eventuella ändringar av fredningstiden ska föregås av ett beslut i gemensamma kommittén på grundval av ett vetenskapligt utlåtande.

8.   

Kommentarer

Avgifterna fastställs för protokollets hela löptid.


FISKEKATEGORI 5:

NOTFARTYG FÖR TONFISKFISKE

1.   

Fiskezon

a)

Norr om latitud 19° 21,00 N: väster om en linje 30 sjömil från lågvattenlinjen Cap Blanc-Cap Timiris.

b)

Söder om latitud 19° 21,00 N: väster om en linje 30 sjömil från lågvattenlinjen.

2.   

Tillåtna redskap

Not

3.   

Minsta tillåtna maskstorlek

4.   

Minimistorlek

Fiskar: minimistorleken ska mätas från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets (total längd).

Gemensamma kommittén får fastställa en minimistorlek för de arter som inte anges i tillägg 4.

5.   

Bifångster

Tillåtna

Ej tillåtna

Andra arter än målarten eller målartsgruppen

Gemensamma kommittén får fastställa en tillåten bifångstnivå för de arter som inte anges i Iccats fiskeloggbok.

6.   

Fiskemöjligheter/Avgifter

Antal tillåtna fartyg

22 notfartyg för tonfiskfiske.

Årlig fast avgift

1 750 EUR per notfartyg för tonfiskfiske, för 5 000 ton fångst av långvandrande arter och närstående arter

Andel beräknad på fångsterna

35 EUR/ton

7.   

Fredningstid

8.   

Kommentarer

Avgifterna fastställs för protokollets hela löptid.


FISKEKATEGORI 6:

TONFISKFARTYG SOM BEDRIVER SPÖFISKE MED FASTA LINOR OCH FARTYG SOM BEDRIVER FISKE MED FLYTLINOR

1.   

Fiskezon

Fartyg som bedriver fiske med flytlinor

a)

Norr om latitud 19° 21,00 N: väster om en linje 30 sjömil från lågvattenlinjen Cap Blanc-Cap Timiris.

b)

Söder om latitud 19° 21,00 N: väster om en linje 30 sjömil från lågvattenlinjen.

Tonfiskfartyg som bedriver spöfiske med fasta linor

a)

Norr om latitud 19° 21,00 N: väster om en linje 15 sjömil från lågvattenlinjen Cap Blanc-Cap Timiris.

b)

Söder om latitud 19° 21,00 N: väster om en linje 12 sjömil från lågvattenlinjen.

Fiske med levande bete.

a)

Norr om latitud 19° 48,50 N: väster om en linje 3 sjömil från lågvattenlinjen Cap Blanc–Cap Timiris.

b)

Söder om latitud 19° 48,50 N fram till latitud 19° 21,00 N: väster om longitud 16° 45,00 W.

c)

Söder om latitud 19° 21,00 N: väster om en linje 3 sjömil från lågvattenlinjen.

2.   

Tillåtna redskap

Tonfiskfartyg som bedriver spöfiske med fasta linor: Spö och trål (för fiske med levande bete):

Fartyg som bedriver fiske med flytlinor: Flytlinor

3.   

Minsta tillåtna maskstorlek

16 mm (fiske med levande bete).

4.   

Minimistorlek

Fiskar: minimistorleken ska mätas från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets (total längd). (Se tillägg 4).

Gemensamma kommittén får fastställa en minimistorlek för de arter som inte anges i tillägg 4.

5.   

Bifångster

Tillåtna

Ej tillåtna

Andra arter än målarten eller målartsgruppen

Gemensamma kommittén får fastställa en tillåten bifångstnivå för de arter som inte anges ovan.

6.   

Fiskemöjligheter/Avgifter

Antal tillåtna fartyg

22 tonfiskfartyg som bedriver spöfiske med fasta linor och fartyg som bedriver fiske med flytlinor

Årlig fast avgift

2 500 EUR per tonfiskfartyg som bedriver spöfiske och

3 500 EUR per fartyg som bedriver fiske med flytlinor,

för fångst av 10 000 ton långvandrande och associerade arter

Andel beräknad på fångsterna

25 EUR/ton för tonfiskfartyg som bedriver spöfiske med fasta linor

35 EUR/ton för fartyg som bedriver fiske med flytlinor

7.   

Fredningstid

8.   

Kommentarer

Avgifterna fastställs för protokollets hela löptid.

Fiske med levande bete.

Fisket med levande bete kommer att begränsas till ett visst antal dagar, som fastställs av gemensamma kommittén. Inledning och avslutande av sådant fiske ska anmälas till övervakningen.

De två parterna ska gemensamt besluta om de praktiska villkor som gör det möjligt för denna kategori att fiska eller samla in sådant levande bete som behövs för fartygens verksamhet. Om denna verksamhet sker i känsliga områden eller med icke konventionella redskap, kommer nämnda villkor att fastställas på grundval av IMROP:s rekommendationer och i samförstånd med övervakningen.

Hajar

1.

I överensstämmelse med rekommendationer från Iccat och FAO är fiske efter arterna brugd (Cetorhinus maximus), vithaj (Carcharodon carcharias), oxhaj (Carcharias taurus) och gråhaj (Galeorhinus galeus) förbjudet.

2.

I överensstämmelse med Iccats rekommendationer 04-10 och 05-05 om bevarande av hajar som fångas i samband med fiske som förvaltas av ICCAT.


FISKEKATEGORI 7:

FRYSTRÅLARE FÖR PELAGISKT FISKE

1.   

Fiskezon

a)

orr om latitud 19°00,00N, zonen avgränsas av en linje som binder samman följande punkter:

20°46,30N

17°03,00W

20°36,00N

17°11,00W

20°36,00N

17°35,00W

20°00,00N

17°30,00W

19°34,00N

17°00,00W

19°21,00N

16°52,00W

19°10,00N

16°41,00W

19°00,00N

16°39,50W

b)

Söder om latitud 19°00,00N fram till latitud 16°04,00N 20 sjömil från lågvattenlinjen.

2.   

Tillåtna redskap

Pelagisk trål:

Trålsäcken får vara förstärkt med ett nätstycke med minst 400 mm sträckta maskor och med stroppar med minst 1,5 meters mellanrum, utom stroppen längst bak i trålen som inte får vara placerad mindre än 2 meter från säckens fönster. Det är förbjudet att förstärka eller dubblera säcken på något som helst annat sätt och trålen får inte i något fall användas för riktat fiske efter andra arter än de små pelagiska arter som är tillåtna.

3.   

Minsta tillåtna maskstorlek

40 mm

4.   

Minimistorlek

Fiskar: minimistorleken ska mätas från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets (total längd). (Se tillägg 4).

Gemensamma kommittén får fastställa en minimistorlek för de arter som inte anges ovan.

5.   

Bifångster

Tillåtna

Ej tillåtna

3 % av den totala mängden för den tillåtna målarten eller målartsgruppen (uttryckt i levande vikt)

Kräftdjur eller bläckfiskar, utom tioarmad bläckfisk

Gemensamma kommittén får fastställa en tillåten bifångstnivå för de arter som inte anges i tillägg 4.

6.   

Fiskemöjligheter/Avgifter

Period

År 1

År 2

Tillåten fångstvolym (i ton)

300 000

300 000

Avgift

123 EUR/ton

123 EUR/ton

 

Avgiften ska beräknas vid utgången av varje tremånadersperiod för vilken fartyget har haft tillstånd att fiska, med beaktande av de fångster som gjorts under denna period.

För att licens ska kunna utfärdas måste ett förskott på 5 000 EUR per fartyg (som kommer att avräknas från det totala avgiftsbeloppet) erläggas; beloppet ska betalas ut i början av varje tremånadersperiod för vilken fartyget har tillstånd att fiska.

Högst 19 fartyg kan ha tillstånd samtidigt;

7.   

Fredningstid

En fredningstid kan överenskommas mellan de två parterna i gemensamma kommittén, på grundval av ett vetenskapligt utlåtande från gemensamma vetenskapliga kommittén.

8.   

Kommentarer

Avgifterna fastställs för protokollets hela löptid.

Omräkningsfaktorerna för små pelagiska arter fastställs i tillägg 5.

Outnyttjade fiskemöjligheter ur kategori 8 får användas; dock högst för två licenser per månad.


FISKEKATEGORI 8:

FARTYG FÖR PELAGISKT FISKE, UTAN FRYSANLÄGGNING

1.   

Fiskezon

a)

Norr om latitud 19° 00,00 N: väster om en linje som binder samman följande punkter:

20° 46,30 N

17° 03,00 W

20° 36,00 N

17° 11,00 W

20° 36,00 N

17° 35,00 W

20° 00,00 N

17° 30,00 W

19° 34,00 N

17° 00,00 W

19° 21,00 N

16° 52,00 W

19° 10,00 N

16° 41,00 W

19° 00,00 N

16° 39,50 W

b)

Söder om latitud 19°00,00′ N fram till latitud 16°04,00 N 20 sjömil från lågvattenlinjen.

2.   

Tillåtna redskap

Pelagisk trål och ringnot för industrifiske.

Trålsäcken får vara förstärkt med ett nätstycke med minst 400 mm sträckta maskor och med stroppar med minst 1,5 meters mellanrum, utom stroppen längst bak i trålen som inte får vara placerad mindre än 2 meter från säckens fönster. Det är förbjudet att förstärka eller dubblera säcken på något som helst annat sätt och trålen får inte i något fall användas för riktat fiske efter andra arter än de små pelagiska arter som är tillåtna.

3.   

Minsta tillåtna maskstorlek

40 mm för trål och 20 mm för not.

4.   

Minimistorlek

Fiskar: minimistorleken ska mätas från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets (total längd). (Se tillägg 4).

Gemensamma kommittén får fastställa en minimistorlek för de arter som inte anges ovan.

5.   

Bifångster

Tillåtna

Ej tillåtna

3 % av den totala mängden för den tillåtna målarten eller målartsgruppen (uttryckt i levande vikt)

Kräftdjur och bläckfiskar, utom tioarmad bläckfisk

Gemensamma kommittén får fastställa en tillåten bifångstnivå för de arter som inte anges ovan.

6.   

Fiskemöjligheter/Avgifter

Tillåten fångstvolym (i ton)

15 000 ton per år

Om dessa fiskemöjligheter utnyttjas ska de dras av från den tilldelning på 300 000 ton som föreskrivs för kategori 7.

Period

År 1

År 2

Avgift

123 EUR/ton

123 EUR/ton

 

Avgiften ska beräknas vid utgången av varje tremånadersperiod för vilken fartyget har haft tillstånd att fiska, med beaktande av de fångster som gjorts under denna period.

För att licens ska kunna utfärdas måste ett förskott på 5 000 EUR per fartyg (som kommer att avräknas från det totala avgiftsbeloppet) erläggas; beloppet ska betalas ut i början av varje tremånadersperiod för vilken fartyget har tillstånd att fiska.

Högst två fartyg kan ha tillstånd samtidigt, vilket motsvarar två kvartalslicenser för frystrålare för pelagiskt fiske i kategori 7.

7.   

Fredningstid

En fredningstid kan överenskommas mellan de två parterna i gemensamma kommittén, på grundval av ett vetenskapligt utlåtande från gemensamma vetenskapliga kommittén.

8.   

Kommentarer

Avgifterna fastställs för protokollets hela löptid.

Omräkningsfaktorerna för små pelagiska arter fastställs i tillägg 5.


FISKEKATEGORI 9:

BLÄCKFISK

1.   

Fiskezon

p.m.

2.   

Tillåtna redskap

p.m.

3.   

Minsta tillåtna maskstorlek

p.m.

4.   

Bifångster

Tillåtna

Ej tillåtna

p.m.

p.m.

5.   

Tillåtet tonnage/Avgifter

Period

År 1

År 2

Tillåten fångstvolym (i ton)

p.m.

p.m.

Avgift

p.m.

p.m.

6.   

Fredningstid

p.m.

7.   

Kommentarer

p.m.

Tillägg 1

FISKEAVTAL MAURETANIEN - EUROPEISKA UNIONEN

ANSÖKAN OM FISKELICENS

Image

Tillägg 2

Image

Tillägg 3

Image

Tillägg 4

Gällande lagstiftning om minimistorlekar för fångster som behålls ombord

Avsnitt III:   Minimistorlek och minsta vikt per art

1.

Arternas minimistorlekar ska mätas på följande sätt:

För fisk: från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets (totala längd).

För bläckfisk: kroppens (mantelns) längd, utan armar.

För kräftdjur: från pannhornets spets till stjärtfenans bakkant.

Pannhornets spets är ryggsköldens förlängning framtill längs ryggsköldens mittlinje. För mauretansk langust väljs mitten av ryggsköldens konkava del mellan de två hornen som referenspunkt.

2.

Minimistorlek och minsta vikt för saltvattenfisk, bläckfisk och kräftdjur som det är tillåtet att fiska efter är följande:

a)

För saltvattenfiskar:

Sardinell (Sardinella aurita och Sardinella maderensis)

18 cm

Sardin (Sardina pilchardus)

16 cm

Taggmakrill och afrikansk cunenetaggmakrill (Trachurus spp.)

19 cm

Taggmakrill, medelhavstaggmakrill (Decapturus rhonchus)

19 cm

Spansk makrill (Scomber japonicus)

25 cm

Guldsparid (Sparus auratus)

20 cm

Blåfläckig rödbraxen (Sparus coeruleostictus)

23 cm

Rödbandad rödbraxen (Sparus auriga), rödbraxen (Sparus pagrus)

23 cm

Tandbraxen (Dentex spp.)

15 cm

Prickpagell, pagell (Pagellus bellottii, Pagellus acarne)

19 cm

Gummiläpp (Plectorhynchus mediterraneus)

25 cm

Skuggfisk

25 cm

Brun havsgös (Sciaena umbra)

25 cm

Havsgös (Argyrosomus regius) och kassavakväkare (Pseudotholithus senegalensis)

70 cm

Groupers, röd grouper, vrakfisk m.fl. (Epinephelus spp.)

40 cm

Blåfisk (Pomatomus saltator)

30 cm

Västafrikansk mulle (Pseudupeneus prayensis)

17 cm

Multefiskar (Mugil spp.)

20 cm

Sydlig hundhaj, skäggig hundhaj (Mustellus mustellus, Leptocharias smithi)

60 cm

Fläckig havsaborre (Dicentrarchus punctatus)

20 cm

Tungor (Cynoglossus canariensis, Cynoglossus monodi)

20 cm

Tungor (Cynoglossus cadenati, Cynoglossus senegalensis)

30 cm

Kummel (Merluccius ssp.)

30 cm

Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares) med en vikt på mindre än

3,2 kg

Storögd tonfisk (Thunnus obesus) med en vikt på mindre än

3,2 kg.

b)

För bläckfisk:

Vanlig åttaarmad bläckfisk (Octopus vulgaris)

500 gr (rensad)

Vanlig bläckfisk (Loligo vulgaris)

13 cm

Sepiabläckfisk (Sepia officinalis)

13 cm

Tioarmad bläckfisk (Sepia bertheloti)

7 cm

c)

För kräftdjur:

Kungslangust (Panulirus regius)

21 cm

Mauretansk langust (Palinurus mauritanicus)

23 cm

Djuphavsräka (Parapenaeus longirostris)

06 cm

Djuphavsrödkrabba (Geryon maritae)

06 cm

Sydlig rosenräka och gaffelräka (Penaeus notialis, Penaeus kerathurus)

200 st/kg

Tillägg 5

Förteckning över omräkningsfaktorer

OMRÄKNINGSFAKTORER FÖR FÄRDIGA FISKVAROR SOM ÄR FRAMSTÄLLDA AV SMÅ PELAGISKA ARTER OCH SOM BERETTS OMBORD PÅ TRÅLARE

Produktion

Typ av beredning

Omräkningsfaktor

Sardinell

Utan huvud

Manuell styckning

1,416

Utan huvud och rensad

Manuell styckning

1,675

Utan huvud och rensad

Maskinell styckning

1,795

Makrill

Utan huvud

Manuell styckning

1,406

Utan huvud och rensad

Manuell styckning

1,582

Utan huvud

Maskinell styckning

1,445

Utan huvud och rensad

Maskinell styckning

1,661

Hårstjärtfiskar

Utan huvud och rensad

Manuell styckning

1,323

Skivad

Manuell styckning

1,340

Utan huvud och rensad (specialstyckning)

Manuell styckning

1,473

Sardin

Utan huvud

Manuell styckning

1,416

Utan huvud och rensad

Manuell styckning

1,704

Utan huvud och rensad

Maskinell styckning

1,828

Taggmakrill

Utan huvud

Manuell styckning

1,570

Utan huvud

Maskinell styckning

1,634

Utan huvud och rensad

Manuell styckning

1,862

Utan huvud och rensad

Maskinell styckning

1,953

Anm.: För beredning av fisk till fiskmjöl är omräkningsfaktorn 5,5, ton färsk fisk för 1 ton fiskmjöl.

Tillägg 6

Image

Tillägg 7

AVGRÄNSNING AV MAURETANIENS FISKEZONER

Koordinater för den exklusiva ekonomiska zonen / Protokoll

VMS EU

1

Sydlig gräns

Lat.

16°

04′

N

Long.

19°

58′

W

2

Koordinater

Lat.

16°

30′

N

Long.

19°

54′

W

3

Koordinater

Lat.

17°

00′

N

Long.

19°

47′

W

4

Koordinater

Lat.

17°

30′

N

Long.

19°

33′

W

5

Koordinater

Lat.

18°

00′

N

Long.

19°

29′

W

6

Koordinater

Lat.

18°

30′

N

Long.

19°

28′

W

7

Koordinater

Lat.

19°

00′

N

Long.

19°

43′

W

8

Koordinater

Lat.

19°

23′

N

Long.

20°

01′

W

9

Koordinater

Lat.

19°

30′

N

Long.

20°

04′

W

10

Koordinater

Lat.

20°

00′

N

Long.

20°

14,5′

W

11

Koordinater

Lat.

20°

30′

N

Long.

20°

25,5′

W

12

Nordlig gräns

Lat.

20°

46′

N

Long.

20°

04,5′

W

Tillägg 8

Image

Image

BILAGA 2

EKONOMISKT STÖD TILL FRÄMJANDET AV ETT ANSVARSFULLT OCH HÅLLBART FISKE

1.   Syfte och belopp

Det ekonomiska stödet är ett offentligt utvecklingsstöd som är oberoende av den kommersiella delen av avtalet enligt artikel 7.1 a i avtalet och artikel 2.1 i detta protokoll.

Utvecklingsstödet enligt artikel 2.2 i detta protokoll uppgår till 3 miljoner EUR per år. Syftet är att bidra till utvecklingen av ett ansvarsfullt och hållbart fiske i Mauretaniens fiskezoner, i överensstämmelse med de strategiska bevarandemålen för fiskeresurserna och för en bättre integrering av fiskesektorn i den nationella ekonomin.

Det ekonomiska stödet delas in i tre insatsområden:

 

Åtgärder

Insatsområde I:

VETENSKAPLIGT SAMARBETE OCH UTBILDNING

Stöd för genomförandet av utvecklingsplaner för fisket (IMROP, ONISPA, ENEMP)

Insatsområde II:

ÖVERVAKNING

Stöd till DSPCM:s (delegationen för övervakning av fisket och kontroll på havet) verksamhet

Insatsområde III:

MILJÖ

Bevarande av havs- och kustmiljön (Banc d’Arguins nationalpark och den nationella utvecklingsplanen)

2.   Mottagare

Mottagarna av stödet är dels ministeriet med ansvar för fiske och ministeriet med ansvar för miljö och hållbar utveckling. De mottagande ministerierna har ett nära samarbete med finansministeriet.

3.   Ram för genomförande

Europeiska unionen och Mauretanien ska i gemensamma kommittén, enligt i artikel 10 i protokollet, efter protokollets ikraftträdande, komma överens om behörighetsvillkoren för detta stöd, de rättsliga grunderna, programplaneringen, uppföljning-utvärdering samt betalningsvillkoren.

4.   Synlighet

Mauretanien förbinder sig att garantera att de åtgärder som genomförs med hjälp av stödet synliggörs. Stödmottagarna ska samarbeta med Europeiska unionens delegation i Nouakchott för att genomföra Europeiska kommissionens riktlinjer för synlighet. Varje projekt ska åtföljas av en bestämmelse om synliggörande av stödet från Europeiska unionen, bland annat genom presentation av logon (EU-flaggan). Mauretanien ska även meddela Europeiska unionen en tidsplan för invigningar.


Top