EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0733

2012/733/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 26 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen med avseende på förmedling av lediga platser och platsansökningar och nyinrättandet av Eures-nätverket [delgivet med nr C(2012) 8548] Text av betydelse för EES

OJ L 328, 28.11.2012, p. 21–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 008 P. 121 - 126

No longer in force, Date of end of validity: 11/05/2016; upphävd genom 32016D0716

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/733/oj

28.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/21


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 26 november 2012

om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen med avseende på förmedling av lediga platser och platsansökningar och nyinrättandet av Eures-nätverket

[delgivet med nr C(2012) 8548]

(Text av betydelse för EES)

(2012/733/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen (1), särskilt artikel 38,

av följande skäl:

(1)

Stora framsteg har gjorts sedan Eures-nätverket inrättades genom kommissionens beslut 93/569/EEG av den 22 oktober 1993 om genomförandet av rådets förordning (EEG) nr 1612/68 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen, särskilt vad avser nätverket Eures-nätverket (European Employment Services) (2) för att genomföra rådets förordning (EEG) nr 1612/68 (3). Nätverket reformerades och nyinrättades för att konsolidera och stärka det genom kommissionens beslut 2003/8/EG (4).

(2)

Europeiska rådet gav vid sitt möte den 17 juni 2010 stöd till Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla och uppmanade samtidigt till en fullständig mobilisering av passande EU-instrument och EU-politik för att bidra till att de gemensamma målen uppnås och uppmanade medlemsstaterna att utöka de samordnade åtgärderna.

(3)

Europeiska rådet fattade vid sitt möte den 28 och 29 juni 2012 beslut om en pakt för tillväxt och sysselsättning och angav, på grundval av meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Att skapa förutsättningar för en återhämtning med ökad sysselsättning av den 18 april 2012, att Euresportalen bör utvecklas till ett verkligt europeiskt arbetsförmedlings- och rekryteringsverktyg.

(4)

Eures-nätverket bör främja att arbetsmarknaderna fungerar bättre och att ekonomiska behov tillgodoses genom att underlätta arbetstagares geografiska rörlighet mellan olika länder och i gränstrakter, och samtidigt säkerställa att det är en rörlighet med skäliga villkor och att gällande arbetsnormer respekteras. Det bör bidra till att skapa ökad öppenhet på arbetsmarknaderna genom att garantera förmedling och behandling av lediga platser och platsansökningar (dvs. ”förmedling” eller ”matchning” enligt förordningen) och stödja verksamhet inom rekrytering, rådgivning och vägledning på nationell och gränsöverskridande nivå, och därmed bidra till att målen i Europa 2020-strategin uppnås.

(5)

Mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts sedan verksamheten först inleddes 1993 och sedan reformen 2003 och med beaktande av behovet att ytterligare stärka och utvidga nätverket för att till fullo stödja målen i Europa 2020-strategin, måste nätverkets nuvarande sammansättning, ansvarsfördelning och beslutsfattande samt förteckningen över de tjänster som tillhandahålls nu få en ny utformning.

(6)

I detta syfte bör Eures-nätverket ges en tydligare inriktning på målstyrning och resultat i fråga om matchning, platsförmedling och rekrytering. I detta sammanhang kan platsförmedling sägas vara tillhandahållande av tjänster av en förmedlare mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden med syftet att uppnå en rekrytering, där rekryteringen innebär att en ledig plats besätts.

(7)

Avskaffandet av monopol och utvecklingen på andra områden har lett till framväxten av ett brett urval av arbetsförmedlare på arbetsmarknaden. För att nå sin fulla potential måste Eures-nätverket öppnas så att dessa aktörer kan delta, vilka förbinder sig att fullt ut respektera gällande arbetsnormer och rättsliga krav och andra Eures-kvalitetsnormer.

(8)

Eures-tjänsterna måste klart definieras för att se till att de skyldigheter som medlemsstaterna har enligt förordningen, nämligen att tillhandahålla förmedling av lediga platser och platsansökningar samt utbyte och information om arbetsmarknaden, uppfylls på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Detta skulle innebära att olika aktörer involverades, däribland i förekommande fall arbetsmarknadens parter.

(9)

I pakten för tillväxt och sysselsättningspakten begärde Europeiska rådet att det skulle undersökas om det var möjligt att utvidga Eures-nätverket till att omfatta lärlings- och praktikprogram. För att skapa synergieffekter och för att Eures-nätverket ska kunna till fullo stödja målen i Europa 2020-strategin, särskilt när det gäller att höja sysselsättningsgraden till 75 % senast 2020, samtidigt som förordningens tillämpningsområde respekteras, bör Eures-nätverket kunna täcka lärlings- och praktikprogram i den mån de berörda personerna betraktas som arbetstagare i den mening som avses i förordningen och är minst 18 år när det anses att förmedling av sådan information i enlighet med lämpliga normer är praktiskt genomförbar.

(10)

För att leverera tjänster på effektivast möjliga sätt bör Eures-nätverket integreras i de deltagande organisationernas allmänna och reguljära utbud av tjänster, som kan beviljas finansiering för nationell och gränsöverskridande verksamhet från Europeiska socialfonden.

(11)

För att effektivt bidra till att arbetsmarknaderna fungerar bättre och utvecklas mot en europeisk arbetsmarknad, bör Eures-nätverket också ha en mer framträdande roll när det gäller att tillsätta tjänster som blivit ”flaskhalsar” och hjälpa vissa grupper av arbetstagare och arbetsgivare genom att Eures-nätverket utvidgas till att stödja riktad utbytesverksamhet på EU-nivå, och i synnerhet uppmuntra utbyte av unga arbetstagare.

(12)

Möjligheterna att genom ny informations- och kommunikationsteknik ytterligare förbättra och rationalisera tjänsteutbudet bör också beaktas.

(13)

All behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för detta beslut bör ske i enlighet med den EU-rätt och nationella rätt som avser skydd av personuppgifter.

(14)

För tydlighetens skull är det lämpligt att nyinrätta Eures-nätverket och samtidigt tydligare definiera dess sammansättning, uppbyggnad och funktioner.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetstagare.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Eures-nätverket

I syfte att fullgöra de skyldigheter som fastställs i kapitel II i förordning (EU) nr 492/2011 ska kommissionen tillsammans med medlemsstaterna inrätta och driva ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar, som ska betecknas Eures-nätverket.

Artikel 2

Mål

Till förmån för arbetssökande, arbetstagare och arbetsgivare ska Eures-nätverket, när så är lämpligt, i samarbete med andra europeiska tjänster eller nätverk, främja

a)

utvecklingen av en europeisk arbetsmarknad som är öppen och tillgänglig för alla, där tillämpliga arbetsnormer och rättsliga krav respekteras fullt ut,

b)

arbetsförmedling mellan olika länder och regioner och i gränstrakter genom förmedling av lediga platser och platsansökningar och deltagande i riktad utbytesverksamhet på EU-nivå,

c)

öppenhet och utbyte av information om europeiska arbetsmarknader, inklusive om levnads- och arbetsvillkor och utbildningsmöjligheter,

d)

utveckling av åtgärder för att främja och underlätta rörlighet för unga arbetstagare,

e)

utbyte av information om lärlings- och praktikplatser i den mening som avses i förordning (EU) nr 492/2011 och, när så är lämpligt, placering av praktikanter och lärlingar, och

f)

utveckling av metoder och indikatorer för detta ändamål.

Artikel 3

Sammansättning

Eures-nätverket ska omfatta följande parter:

a)

Den europeiska byrån för förmedling av lediga platser och platsansökningar, enligt artiklarna 18, 19 och 20 i förordning (EU) nr 492/2011.

b)

Eures-medlemmar, som ska vara bemyndigade särskilda förmedlingar som medlemsstaterna utser i enlighet med artikel 11.2 i förordning (EU) nr 492/2011 (nedan kallade nationella samordningskontor), som anges i artikel 5.

c)

Eures-samarbetspartner, i enlighet med artikel 15.1 i förordning (EU) nr 492/2011. Eures-samarbetspartner utses av respektive Eures-medlem och kan omfatta offentliga eller privata tjänsteleverantörer inom det aktuella anställnings- och sysselsättningsområdet, och fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer. I detta syfte ska en Eures-samarbetspartner åta sig att fullgöra de uppgifter och skyldigheter som föreskrivs i artikel 7.

d)

Associerade Eures-samarbetspartner som i enlighet med artikel 6 tillhandahåller begränsade tjänster under överinseende och ansvar av en Eures-samarbetspartner eller Europeiska samordningsbyrån.

Artikel 4

Europeiska samordningsbyråns uppgifter och ansvarsområden

1.   Kommissionen ska vara ansvarig för Europeiska samordningsbyrån.

2.   Europeiska samordningsbyrån ska övervaka iakttagandet av bestämmelserna i kapitel II i förordning (EU) nr 492/2011 och hjälpa nätverket att genomföra sin verksamhet.

3.   Europeiska samordningsbyrån ska särskilt

a)

utforma en samstämmig och övergripande strategi och ge horisontellt stöd till förmån för Eures-nätverket och dess användare, t.ex.

1)

användning och utveckling av en europeisk webbportal för rörlighet i arbetslivet (nedan kallad Euresportalen) och IT-tjänster i samband därmed, däribland system och förfaranden för utbyte av lediga platser, platsansökningar i form av ansökningsbrev, meritförteckningar, färdighetspass och liknande samt andra uppgifter, i samarbete med andra relevanta europeiska tjänster eller nätverk,

2)

informations- och kommunikationsverksamhet om Eures-nätverket,

3)

utbildning av personal som arbetar med Eures-nätverket,

4)

främjande av bildandet av nätverk, utbyte av bästa metoder och erfarenheter, ömsesidigt lärande mellan Eures-medlemmar och Eures-samarbetspartner, och

5)

deltagande av Eures-nätverket i riktad verksamhet för rörlighet på EU-nivå.

b)

analysera den geografiska och yrkesmässiga rörligheten, mot bakgrund av uppnåendet av balans mellan utbud och efterfrågan, och utarbeta en generell strategi för rörlighet i enlighet med den europeiska sysselsättningsstrategin, och

c)

ansvara för den övergripande övervakningen och utvärderingen av Eures-verksamheten, fastställa resultatindikatorer för bland annat prestanda och anställning och vidta åtgärder för att kontrollera att den genomförs i enlighet med förordning (EU) nr 492/2011 och detta beslut.

4.   Den ska anta sitt arbetsprogram och målen för Eures-nätverket i samarbete med Eures samordningsgrupp och efter samråd med Eures styrelse.

Artikel 5

De nationella samordningsbyråernas uppgifter och ansvarsområden

1.   Varje medlemsstat ska utse en särskild förmedling enligt artikel 11.2 i förordning (EU) nr 492/2011 som ska ges i uppdrag att organisera Eures-nätverkets arbete i respektive medlemsstat.

2.   Den nationella samordningsbyrån ska se till att medlemsstatens alla skyldigheter enligt förordning (EU) nr 492/2011, särskilt de som rör utbyte av information enligt artiklarna 12, 13 och 14, fullgörs, genom

a)

att inrätta och underhålla all teknisk och funktionell infrastruktur och de system som krävs för att Eures-samarbetspartner och associerade Eures-samarbetspartner ska kunna delta i systemet för informationsutbyte, och

b)

att tillhandahålla de begärda uppgifterna själv eller genom Eures-samarbetspartner under dess ansvar.

3.   Den ska, i nära samarbete med Europeiska samordningsbyrån och andra nationella samordningskontor, i synnerhet vidta följande åtgärder:

a)

Utse en eller flera Eures-samarbetspartner på grundval av systemet för urval och ackreditering enligt artikel 10.2 b vii och övervaka deras verksamhet.

b)

Planera och regelbundet rapportera om det nationella Eures-nätverkets verksamhet och resultat till Europeiska samordningsbyrån.

c)

Samordna Eures-nätverkets deltagande i relevant målinriktad utbytesverksamhet på EU-nivå.

4.   När den nationella samordningsbyrån utser Eures-samarbetspartner ska den sträva efter att uppnå bästa möjliga geografiska räckvidd och arbetsmarknadstäckning och bästa möjliga service till arbetssökande, arbetstagare och arbetsgivare genom att säkerställa att berörda arbetsförmedlingar och aktörer på arbetsmarknaden deltar i tillräckligt hög grad.

5.   Den nationella samordningsbyrån ska på grundval av gemensamt överenskomna verksamhetsmål upprätta arbetsprogram för sitt nationella nätverk, vilka ska lämnas in till Europeiska samordningsbyrån. Arbetsprogrammet ska särskilt avse följande:

a)

De viktigaste verksamheter som under dess ansvar kommer att bedrivas av den nationella samordningsbyrån, Eures-samarbetspartner och associerade Eures-samarbetspartner inom ramen för Eures-nätverket, däribland den transnationella, gränsöverskridande och branschspecifika verksamhet som avses i artikel 15 i förordning (EU) nr 492/2011.

b)

Den personal och de ekonomiska resurser som tilldelats för tillämpningen av kapitel II i förordning (EU) nr 492/2011.

c)

Formerna för övervakning och utvärdering av den planerade verksamheten.

Arbetsprogrammen ska även innehålla en utvärdering av verksamheten och de resultat som uppnåtts under den föregående perioden.

Samråd om arbetsprogrammen ska ske på lämplig nivå med arbetsmarknadens parter och andra relevanta Eures-aktörer.

6.   Den nationella samordningsbyrån kan besluta att själv tillhandahålla Eures-tjänster direkt till arbetssökande och arbetsgivare och ska i detta avseende omfattas av de regler som gäller för de Eures-samarbetspartner som utför samma tjänster. I sådana fall ska den nationella samordningsbyrån begära ackreditering som Eures-samarbetspartner av Europeiska samordningsbyrån.

7.   Varje medlemsstat ska se till att den nationella samordningsbyrån får den personal och andra resurser som är nödvändiga för att den ska kunna utföra sina uppgifter.

8.   Den nationella samordningsbyrån leds av den nationella Eures-samordnare som anges i artikel 10.2 b iii.

Artikel 6

Eures-samarbetspartnernas uppgifter och ansvarsområden

1.   En organisation som vill bli Eures-samarbetspartner ska ansöka till sin nationella samordningsbyrå, som får utse den enligt artikel 3 b), förutsatt att organisationen åtar sig att, under överinseende av den nationella samordningsbyrån, samarbeta på regional, nationell och europeisk nivå inom Eures-nätverket och tillhandahålla åtminstone alla de samhällsomfattande tjänster som avses i artikel 7.

2.   En Eures-samarbetspartner ska självständigt eller i samarbete med andra Eures-samarbetspartner utse en eller flera kontaktpunkter, såsom placerings- och rekryteringskontor, teletjänstcentraler, självbetjäningsverktyg och liknande, där arbetssökande, arbetstagare och arbetsgivare kan få tillgång till dess tjänster.

3.   En Eures-samarbetspartner ska tydligt ange vilka tjänster i Eures-tjänstekatalogen den erbjuder. Tjänsternas nivå och innehåll får variera från en kontaktpunkt till en annan så länge en Eures-samarbetspartners tjänsteutbud som helhet omfattar alla de samhällsomfattande tjänster som krävs.

4.   Alla Eures-samarbetspartner ska förbinda sig att fullt ut delta i utbytet av lediga platser samt platsansökningar från arbetssökande som är intresserade av att arbeta i en annan medlemsstat, enligt artikel 13 a och b i förordning (EU) nr 492/2011 och artikel 4 a i i detta beslut. De ska se till att all personal som deltar i tillhandahållandet av Eures-tjänster har full tillgång till de IT- och andra kommunikationsverktyg som nätverket tillhandahålls.

5.   En Eures-samarbetspartner som inte tillhandahåller någon särskild kompletterande tjänst som ingår i Eures-nätverket tjänstekatalog ska se till att ansökningar om denna tjänst hänvisas till andra Eures-samarbetspartner som erbjuder denna tjänst.

6.   En Eures-samarbetspartner får anförtro en annan organisation tillhandahållandet av tjänster som ger ett högre värde åt dess egna tjänster. Denna organisation ska i detta avseende anses vara en associerad Eures-samarbetspartner och ska arbeta under fullt ansvar av den Eures-samarbetspartner den är associerad till.

7.   För att fullgöra sin uppgift kan en Eures-samarbetspartner etablera partnerskap med en eller flera Eures-samarbetspartner i andra medlemsstater.

8.   Det kan krävas att en Eures-samarbetspartner eller associerad Eures-samarbetspartner bidrar till den tekniska och funktionella infrastruktur och de system som avses i artikel 5.2 a.

9.   För att behålla sin ackreditering ska en Eures-samarbetspartner fortsätta att uppfylla sina skyldigheter och utföra de tjänster som man kommit överens om och genomgå de regelbundna översyner som anges i systemet för urval och ackreditering enligt artikel 10.2 b vii.

Artikel 7

Eures-tjänster

1.   Hela utbudet av Eures-tjänster ska omfatta rekrytering, jobbmatchning och arbetsförmedling, vilket omfattar alla faser av processen, från förberedelser för rekrytering till stöd efter anställning och därmed förbunden information och rådgivning.

2.   Tjänsterna kommer att beskrivas närmare i Eures tjänstekatalog som ska ingå i Eures-stadgan som avses i artikel 10 och ska bestå av samhällsomfattande tjänster som tillhandahålls av alla Eures-samarbetspartner samt kompletterande tjänster.

3.   Samhällsomfattande tjänster är de som anges i kapitel II i förordning (EU) nr 492/2011, särskilt artiklarna 12.3 och 13. Kompletterande tjänster är inte obligatoriska enligt kapitel II i förordning (EU) nr 492/2011, men fyller viktiga behov på arbetsmarknaden.

4.   All service till arbetssökande och arbetstagare ska vara kostnadsfri. Om en Eures-samarbetspartner tar ut en avgift för tjänster för andra användare ska det inte göras någon skillnad mellan de avgifter som tas ut för Eures-tjänster och för andra jämförbara tjänster som tillhandahålls av denna Eures-samarbetspartner. All finansiering från Europeiska unionen för att stödja tillhandahållande av Eures-tjänster ska beaktas när avgifterna fastställs för att undvika dubbelfinansiering.

Artikel 8

Eures styrelse

1.   Eures styrelse ska bistå kommissionen, Europeiska samordningsbyrån och de nationella samordningskontoren med att främja och övervaka utvecklingen av Eures-nätverket.

2.   Styrelsen ska bestå av en företrädare för varje medlemsstat.

3.   Om Eures-nätverkets verksamhet i en medlemsstat finansieras av EU:s finansiella instrument som Europeiska socialfonden, kan vid behov den nationella myndighet som tillhandahåller finansieringen delta.

4.   Företrädare för arbetsmarknadsorganisationerna på EU-nivå ska inbjudas att delta i styrelsemötena som observatörer.

5.   Styrelsen ska själv fastställa sina arbetsmetoder och anta sin arbetsordning. Styrelsen ska sammankallas av ordföranden minst två gånger per år. Den ska anta sina yttranden med enkel majoritet.

6.   Styrelseordförandeskapet ska utövas av en företrädare för Europeiska samordningsbyrån, som ska ställa sekreterartjänster till förfogande.

7.   Kommissionen ska samråda med Eures styrelse i frågor som rör strategisk planering, utveckling, genomförande, övervakning och utvärdering när det gäller de tjänster och verksamheter som avses i det här beslutet, inklusive

a)

Eures-stadgan, enligt artikel 10,

b)

strategier, verksamhetsmål och arbetsprogram för Eures-nätverket, och

c)

kommissionens rapporter som kan krävas enligt artikel 17 i förordning (EU) nr 492/2011.

Artikel 9

Eures samordningsgrupp

1.   För att bistå Eures samordningsbyrå med utvecklingen, genomförandet och övervakningen av Eures-verksamheten ska Europeiska samordningsbyrån inrätta en samordningsgrupp som består av de nationella Eures-samordnarna, som var och en företräder en Eures-medlem. Europeiska samordningsbyrån kan bjuda in företrädare för arbetsmarknadens parter på EU-nivå och, i lämpliga fall, företrädare för andra samarbetspartner och experter inom Eures-nätverket att delta i samordningsgruppens möten.

2.   Samordningsgruppen ska delta aktivt i utarbetandet av arbetsprogrammen och samordningen av deras genomförande.

3.   Samordningsgruppen får inrätta permanenta eller tillfälliga arbetsgrupper, särskilt för planeringen och genomförandet av horisontell stödverksamhet.

4.   Europeiska samordningsbyrån ska organisera arbetet i samordningsgruppen.

Artikel 10

Eures-stadga

1.   Kommissionen ska anta Eures-stadgan enligt de förfaranden som anges i artiklarna 12.2, 13.2, 19.1 och 20 i förordning (EU) nr 492/2011, efter samråd med Eures styrelse som inrättas genom artikel 8 i detta beslut.

2.   Utifrån principen om att alla lediga platser och platsansökningar som offentliggörs av Eures-medlemmarna ska göras tillgängliga i hela Europeiska unionen, ska Eures-stadgan särskilt innehålla följande information:

a)

Eures tjänstekatalog, som beskriver de allmänna och kompletterande tjänster som ska tillhandahållas av Eures-medlemmar och Eures-samarbetspartner, inklusive arbetsförmedling, såsom personlig vägledning och rådgivning till kunder, antingen de är arbetssökande, arbetstagare eller arbetsgivare.

b)

Utveckling av nyskapande samarbete mellan olika länder och i gränstrakter, mellan arbetsförmedlingar t.ex. gemensamma arbetsförmedlingar, med sikte på att arbetsmarknaderna ska fungera bättre och integreras samt på att öka rörligheten. Samarbetet kan innefatta social service, arbetsmarknadens parter och andra institutioner som berörs.

c)

Främjande av en samordnad övervakning och bedömning av överskott och brist på kunskaper.

d)

Verksamhetsmål för Eures-nätverket, de kvalitetskrav som ska gälla samt Eures-medlemmars och samarbetspartners skyldigheter, vilket inbegriper

i)

driftskompatibilitet hos databaser för lediga platser och platsansökningar med Eures-nätverket för förmedling av lediga platser och den servicenivå som ska gälla,

ii)

typ av information, t.ex. information om arbetsmarknaden, levnads- och arbetsvillkor, lediga platser och platsansökningar, lärlings- och praktikplatser, åtgärder för att främja ungdomsrörlighet, kompetensutveckling samt hinder för rörlighet, som de måste lämna till sina kunder och till nätverket, i samarbete med andra relevanta europeiska tjänster eller nätverk,

iii)

uppgiftsbeskrivningar och urvalskriterier för nationella samordnare, Eures-rådgivare och annan nyckelpersonal på nationell nivå,

iv)

utbildning och kvalifikationer som krävs av Eures-personal samt villkor och förfaringssätt för att organisera besök och uppdrag för tjänstemän och specialiserad personal,

v)

utarbetande, inlämnande till Europeiska samordningsbyrån och genomförande av arbetsprogram,

vi)

villkor för användning av Eures-logotypen för Eures-medlemmar och Eures-samarbetspartner,

vii)

systemet för urval och godkännande av Eures-samarbetspartner, och

viii)

principer för övervakning och utvärdering av Eures-verksamheten.

e)

Förfaranden för att upprätta ett enhetligt system och gemensamma former för utbyte av information om arbetsmarknaden och om rörlighet över gränserna inom Eures-nätverket, i enlighet med artiklarna 12, 13 och 14 i förordning (EU) nr 492/2011, inklusive information om lediga platser och utbildningsmöjligheter inom Europeiska unionen som ska integreras i Eures-portalen.

Artikel 11

Marknadsföring av Eures-nätverket

1.   Eures-medlemmar och Eures-samarbetspartner ska aktivt främja Eures-nätverket.

2.   De ska utarbeta en övergripande kommunikationsstrategi avsedd att se till att nätverket är konsekvent och samordnat gentemot sina användare och delta i gemensamma informations- och marknadsföringsåtgärder.

3.   Akronymen Eures får användas endast för verksamhet inom Eures-nätverket. Den ska illustreras med en logotyp som är definierad i ett grafiskt dokument som antagits av Europeiska samordningsbyrån.

4.   Logotypen, som registrerats som ett gemenskapsvarumärke vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och formgivning), ska användas av Eures-medlemmar och Eures-samarbetspartner i all verksamhet som har med Eures-nätverket att göra för att säkerställa en gemensam visuell identitet.

Artikel 12

Samarbete med andra organ och nätverk

Eures-medlemmar och Eures-samarbetspartner ska aktivt samarbeta med andra europeiska informations- och rådgivningsorgan och nätverk på europeisk, nationell och regional nivå för att uppnå synergieffekter och undvika överlappningar.

Artikel 13

Upphävande

Beslut 2003/8/EG ska upphöra att gälla. Det ska dock fortsätta att tillämpas på verksamhet för vilken en ansökan hade lämnats in innan det här beslutet trädde i kraft.

Artikel 14

Datum för tillämpning

Detta beslut ska tillämpas från och med 1 januari 2014.

Artikel 15

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 november 2012.

På kommissionens vägnar

László ANDOR

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 141, 27.5.2011, s. 1.

(2)  EUT L 274, 6.11.1993, s. 32.

(3)  EGT L 257, 19.10.1968, s. 2.

(4)  EGT L 5, 10.1.2003, s. 16.


Top