EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1058

Kommissionens förordning (EU) nr 1058/2012 av den 12 november 2012 om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för aflatoxiner i torkade fikon Text av betydelse för EES

OJ L 313, 13.11.2012, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 212 - 213

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1058/oj

13.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 313/14


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1058/2012

av den 12 november 2012

om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för aflatoxiner i torkade fikon

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel (1), särskilt artikel 2.3, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel (2) fastställs gränsvärden för aflatoxin B1 och för den totala aflatoxinhalten (aflatoxin B1 + G1 + B2 + G2) i en rad livsmedel.

(2)

Gränsvärdena för aflatoxiner i torkade fikon måste ändras med hänsyn till ändringar i Codex Alimentarius, ny information om i vilken utsträckning förekomsten av aflatoxiner kan förhindras genom god praxis samt nya vetenskapliga rön om skillnaderna i hälsorisker mellan olika hypotetiska gränsvärden för aflatoxin B1 och den totala aflatoxinhalten i olika livsmedel.

(3)

I Codex Alimentarius har gränsvärdet för den totala aflatoxinhalten i konsumtionsfärdiga torkade fikon fastställts till 10 μg/kg (3). Gränsvärdet fastställdes på grundval av den bedömning som FAO/WHO:s gemensamma expertkommitté för livsmedelstillsatser (nedan kallad kommittén) lämnade vid sitt 68:e möte om exponering för och hälsorisken med olika hypotetiska gränsvärden för aflatoxiner i mandlar, paranötter, hasselnötter, pistaschmandlar och torkade fikon (4). När det gäller torkade fikon konstaterade kommittén att oavsett vilket hypotetiskt gränsvärde som tillämpades skulle det inte få någon större inverkan på den totala exponeringen för aflatoxiner via kosten. Det konstaterades att man genom att tillämpa god praxis skulle kunna uppnå ett gränsvärde på 10 μg/kg för den totala aflatoxinhalten.

(4)

I Codex Alimentarius fastställs endast ett gränsvärde för den totala aflatoxinhalten, på grund av de stora skillnader som konstaterats i förhållandet mellan halten av aflatoxin B1 och den totala aflatoxinhalten till följd av olika faktorer (skördeår, sort, väder). Eftersom aflatoxin B1 är mest cancerframkallande har ett separat lägre gränsvärde för aflatoxin B1 fastställts i EU-lagstiftningen utöver gränsvärdet för den totala aflatoxinhalten. Den totala aflatoxinhalten är summan av aflatoxin B1, B2, G1 och G2. Därför bör gränsvärdet för aflatoxin B1 svara mot gränsvärdet för den totala aflatoxinhalten. Den motsvarande aflatoxin B1-halten har beräknats med hjälp av de uppgifter om förekomsten av aflatoxiner i torkade fikon som samlats in sedan 2005. Av den beräkningen framgår det att förhållandet mellan aflatoxin B1-halten och den totala aflatoxinhalten i genomsnitt är ca 0,6, medan man tidigare antog att koncentrationen av aflatoxin B1 i genomsnitt var ca 50 % av den totala aflatoxinhalten.

(5)

Resultatet av kommitténs ovannämnda bedömning av effekten på exponeringen mellan olika gränsvärden i torkade fikon har bekräftats av en uppdaterad bedömning av exponering (5) som gjorts av enheten för bevakning av kostvanor och kemikalier i livsmedel (Dietary and Chemical Monitoring Unit) vid Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa), där det för olika exponeringsscenarier beräknas att ökningen av exponeringen för aflatoxiner via kosten är 0,15–0,26 % vid ett gränsvärde för aflatoxiner i torkade fikon på 10 μg/kg i stället för 4 μg/kg. Enligt Efsas tidigare bedömningar i denna fråga (6) skulle folkhälsan inte påverkas negativt av en sådan ökning. Därför bör man ersätta det gällande gränsvärdet i unionen med Codex Alimentarius gränsvärde för den totala aflatoxinhalten i torkade fikon och det motsvarande gränsvärdet för aflatoxin B1 och ändra förordning (EG) nr 1881/2006 i enlighet med detta.

(6)

Eftersom Codex Alimentarius-kommissionen inte har fastställt något gränsvärde för den totala aflatoxinhalten i andra fikon än konsumtionsfärdiga fikon, bör man behålla det befintliga gränsvärdet i unionen för den totala aflatoxinhalten i dessa fikon och endast ändra gränsvärdet för aflatoxin B1 i dessa fikon för att ta hänsyn till nyare uppgifter om förhållandet mellan halten av aflatoxin B1 och den totala aflatoxinhalten i torkade fikon.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 1881/2006 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 november 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  EUT L 364, 20.12.2006, s. 5.

(3)  Codex General Standard for Contaminants and toxins in foods (CODEX STAN 193-1995), se http://www.codexalimentarius.net/download/standards/17/CXS_193e.pdf.

(4)  WHO Food Additive Series: 59. Safety evaluation of certain food additives and contaminants, se http://www.who.int/foodsafety/chem/jecfa/publications/monographs/en/index.html.

(5)  ”Effect on dietary exposure of an increase of the levels for aflatoxin total from 4 μg/kg to 10 μg/kg for dried figs”. Supporting Publications 2012:EN-311, [6 s.]. Finns på www.efsa.europa.eu/publications.

(6)  ”Opinion of the scientific panel on contaminants in the food chain on a request from the Commission related to the potential increase of consumer health risk by a possible increase of the existing maximum levels for aflatoxins in almonds, hazelnuts and pistachios and derived products”, se http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/446.pdf.

”Effects on public health of an increase of the levels for aflatoxin total from 4 μg/kg to 10 μg/kg for tree nuts other than almonds, hazelnuts and pistachios”, se http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1168.pdf.


BILAGA

Bilagan till förordning (EG) nr 1881/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

I avsnitt 2 ska posterna 2.1.9 och 2.1.10 ersättas med följande:

”2.1.9

Torkad frukt, utom torkade fikon, avsedd att sorteras eller genomgå annan mekanisk behandling innan den används för direkt konsumtion eller som ingrediens i livsmedel

5,0

10,0

2.1.10

Torkad frukt, utom torkade fikon, och bearbetade produkter därav avsedda för direkt konsumtion eller som ingrediens i livsmedel

2,0

4,0

—”

2.

I avsnitt 2 ska följande post läggas till som post 2.1.18:

”2.1.18

Torkade fikon

6,0

10,0

—”


Top