EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0419

2012/419/EU: Europeiska rådets beslut av den 11 juli 2012 om ändring av Mayottes ställning i förhållande till Europeiska unionen

EUT L 204, 31.7.2012, p. 131–131 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
EUT L 204, 31.7.2012, p. 18–18 (GA)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/419/oj

31.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 204/131


EUROPEISKA RÅDETS BESLUT

av den 11 juli 2012

om ändring av Mayottes ställning i förhållande till Europeiska unionen

(2012/419/EU)

EUROPEISKA RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 355.6,

med beaktande av Republiken Frankrikes initiativ,

med beaktande av Europeiska kommissionens yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 355.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) medger att Europeiska rådet på initiativ av den berörda medlemsstaten, med enhällighet och efter att ha hört kommissionen, antar ett beslut om ändring av ställningen i förhållande till unionen för ett danskt, franskt eller nederländskt land eller territorium som avses i artikel 355.1 och 355.2.

(2)

I en skrivelse av den 26 oktober 2011 från Frankrikes president begärde Republiken Frankrike (nedan kallad Frankrike) att Europeiska rådet fattar ett sådant beslut för att Mayotte som för närvarande har ställning som utomeuropeiskt land och territorium enligt artikel 355.2 i EUF-fördraget och som förtecknas som sådant i bilaga II till detta fördrag ska ges ställning som yttersta randområde enligt artikel 349 i EUF-fördraget.

(3)

Frankrikes begäran följer på Mayottes befolknings val att stegvis närma sig den europeiska delen av Frankrike, vilket bekräftades genom en folkomröstning den 29 mars 2009 där 95,2 % av de angivna rösterna godkände att Mayotte blir ett departement. Sedan den 31 mars 2011 utgör Mayotte således det etthundraförsta franska departementet och det femte franska utomeuropeiska departementet.

(4)

Mayottes strukturella ekonomiska och sociala situation och geografiska läge har alla de egenskaper som kännetecknar yttersta randområden enligt artikel 349 i EUF-fördraget. Det bör därför införas en hänvisning till Mayotte i den artikeln för att den till fullo ska vara tillämplig på Mayotte liksom i artikel 355.1 i EUF-fördraget.

(5)

Ändringen av Mayottes ställning i förhållande till unionen, vilket svarar mot ett demokratiskt uttryckt önskemål, bör utgöra en etapp som överensstämmer med Mayottes nya ställning som liknar den i den europeiska delen av Frankrike.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Från och med den 1 januari 2014 upphör Mayotte att vara ett utomeuropeiskt land och territorium som omfattas av bestämmelserna i fjärde delen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och får ställning som yttersta randområde enligt artikel 349 i EUF-fördraget.

Artikel 2

EUF-fördraget ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 349 första stycket ska ordet ”Mayotte” införas efter ordet ”Martinique”.

2.

I artikel 355.1 ska ordet ”Mayotte” införas efter ordet ”Martinique”.

3.

I bilaga II ska sjätte strecksatsen utgå.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2014.

Utfärdat i Bryssel den 11 juli 2012.

På Europeiska rådets vägnar

H. VAN ROMPUY

Ordförande


Top