EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0501

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 501/2012 av den 13 juni 2012 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (镇江香醋 [Zhenjiang Xiang Cu] [SGB])

OJ L 153, 14.6.2012, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 024 P. 96 - 99

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/501/oj

14.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 153/4


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 501/2012

av den 13 juni 2012

om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Image [Zhenjiang Xiang Cu] [SGB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.5 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

Kinas begäran om registrering av beteckningen ”

Image

(Zhenjiang Xiang Cu)” som skyddad geografisk beteckning inkom 16 juli 2007 och har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2) i enlighet med artikel 6.2 i förordning (EG) nr 510/2006.

(2)

Tyskland har gjort invändningar mot registreringen i enlighet med artikel 7.2 i förordning (EG) nr 510/2006. Det ansågs möjligt att ta upp invändningarna till prövning på grundval av artikel 7.3 första stycket led c i förordningen.

(3)

Genom en skrivelse av den 2 augusti 2011 uppmanade kommissionen de berörda parterna att söka nå en gemensam överenskommelse.

(4)

Eftersom ingen formell överenskommelse har kunnat nås mellan Tyskland och Kina inom den givna tidsfristen, är det kommissionens uppgift att fatta ett beslut i enlighet med förfarandet i artikel 15.2 i förordning (EG) nr 510/2006.

(5)

I invändningen anges att registrering av ”

Image

(Zhenjiang Xiang Cu)” skulle kunna äventyra överlevnaden för namn, varumärken eller produkter enligt artikel 7.3 första stycket led c i förordning (EG) nr 510/2006 på grund av att vinägern har en lägre syrahalt (4,5 gram) än vad som föreskrivs i tysk lag (5,0 gram) och i Europastandarden EN 13188. Med tanke på att syrahalten är av avgörande betydelse för en vinägers kvalitet hävdar den part som lämnat in invändningen att saluföring av den aktuella vinägern i Europeiska unionen skulle kunna leda till att konsumenterna vilseleds och till att konkurrensen snedvrids.

(6)

I avsaknad av specifik lagstiftning i Europeiska unionen kan vinäger med lägre syrahalt lagligen framställas och saluföras inom EU och importeras till EU. Dessutom är ”

Image

(Zhenjiang Xiang Cu)” en risvinäger med typiska egenskaper och nära kopplad till det kinesiska köket. Det var därför inte möjligt att belägga att saluföringen inom EU av ”

Image

(Zhenjiang Xiang Cu)” med en lägsta total syrahalt på 4,5 gram/100 ml skulle innebära en risk för att konsumenterna vilseleds eller att det skulle föreligga ett hot mot den riktiga och traditionella användningen.

(7)

Kommissionen konstaterar att Kina skulle kunna godta en syrahalt för ”

Image

(Zhenjiang Xiang Cu)” på lägst 5,0 gram per 100 ml, vilket skulle innebära att Tysklands begäran tillgodoses och att Europastandarden EN 13188 respekteras. Tyskland har bekräftat att man kan godta denna lösning.

(8)

För att säkra största möjliga samförstånd bör den lägsta totala syrahalten för ”

Image

(Zhenjiang Xiang Cu)” fastställas till 5,00 gram/100 ml.

(9)

Mot denna bakgrund bör namnet ”

Image

(Zhenjiang Xiang Cu)” tas upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för skyddade geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska föras in i registret.

Artikel 2

Det aktualiserade sammanfattande dokumentet ingår i bilaga II till denna förordning.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 juni 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 254, 22.9.2010, s. 10.


BILAGA I

Jordbruksprodukter i bilaga I till fördraget avsedda att användas som livsmedel:

Klass 1.8   Övriga produkter i bilaga I till fördraget (kryddor etc.)

KINA

Image (Zhenjiang Xiang Cu) (SGB)


BILAGA II

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

Image(ZHENJIANG XIANG CU)

EG-nr: CN-PGI-0005-0630–16.07.2007

SGB ( X ) SUB ( )

1.   Namn

Image (Zhenjiang Xiang Cu)”

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Folkrepubliken Kina

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet

3.1   Produkttyp

Klass 1.8

Övriga produkter i bilaga I till fördraget (kryddor etc.)

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken beteckningen i punkt 1 är tillämplig

Image (Zhenjiang Xiang Cu)” är en typ av bryggd risvinäger med kladdris som huvudråvara. Den har en särpräglad doft och en mild smak. Färgen är starkt skimrande rödbrun med inslag av umbra. Vinägern har en stark doft av stekt ris och bryggeriprodukter. Smaken är tät och mild, fin och fräsch, sur men inte kärv, delikat och aningen söt. Beroende på specifikationerna har vinägern en total syrahalt (baserad på ättiksyra) på 5,00–6,00 g per 100 ml (högst 15,50 g), en fast syrahalt (baserad på mjölksyra) på 1,20–1,60 g per 100 ml, en kvävehaltig aminosyranivå (baserad på kväve) på 0,12–0,18 g per 100 ml och en halt av reducerande sockerarter (baserad på glukos) som är högre än 2,20 g per 100 ml.

Image (Zhenjiang Xiang Cu)” delas på grundval av lagringstiden in i två kategorier. Den första kategorin är en väldoftande vinäger (”Fragrant Vinegar”) som är den vanliga formen med en lagringsperiod på över 180 dagar. Den andra kategorin är en mogen vinäger (”Mature Vinegar”) som består av väldoftande vinäger av typen Zhenjiang som har lagrats i mer än 365 dagar.

3.3   Råvaror

1.   Kladdris: Riset kommer från regionen Zhenjiang. Det är av genomgående god kvalitet med stark klibbighet och lämplig halt av råprotein. Halten amylopektin kan vara så hög som 100 %.

2.   Vetekli: Vetekliet kommer från lokalt vete av högsta kvalitet. Det är rikt på de näringsämnen som behövs för att ättiksyrebakterierna ska jäsa.

3.   Risskal: Risskalet hämtas från bearbetningen av lokalt ris. Det fungerar som bärare och bildar det särskilda gasmedium som används för de jäsande ättiksyrebakteriernas tillväxt.

4.   Daqu: Daqu är en bärare som främjar tillväxten av sockerbildande stammar som bildas genom traditionella jästekniker, där lokala råvaror som vete, korn och gröna ärtor av prima kvalitet används.

5.   Stekris: En slags gröt av kladdigt mjukt stekt ris, gjord av lokalt ris av högsta kvalitet. Det är huvudsakligen denna ingrediens som ger den väldoftande vinägern dess karakteristiska doft och färg.

6.   Vatten: Rent vatten som samlas i den terrängkontur och geologi som är typisk för regionen Zhenjiang och som är rikt på mineralämnen. Det har en svagt söt smak samt en hårdhet och ett pH-värde som lämpar sig särskilt väl för vinägerproduktion.

3.4   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung)

3.5   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området

Produktionen av ”Image (Zhenjiang Xiang Cu)”, inklusive beredning av Daqu och spad av risvin, jäsning av bryggmassa, extraktion av vinäger, förångning samt lagring/mogning av rå vinäger, måste äga rum i det angivna geografiska området.

3.6   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning etc.

Produkten ska förpackas i glasflaskor som uppfyller kraven på god livsmedelshygien. Den yttre förpackningen kan utgöras av lådor av kartong.

3.7   Särskilda regler för märkning

Beteckningen ”Image (Zhenjiang Xiang Cu)” ska vara tryckt på en etikett som är varaktigt fäst på flaskan. De viktigaste detaljerna på etiketten omfattar produktens namn (”Zhenjiang Xiang Cu”), produktionsteknik (fastfaskultur), kategori av vinäger (bryggd vinäger), huvudingredienser, nettovikt, tillverkarens namn och adress, tillverkningsdatum och produktens standardkod.

4.   Kort beskrivning av det geografiska området

Regionen Zhenjiang är belägen i sydöstra Kina, vid den södra stranden av floden Chang Jiang. Den ligger mellan lat. 31°37′–32°19′ N och long. 118°58′–119°58′ Ö. Regionen omfattar städerna Jurong, Danyang och Yangzhong, distrikten Dantu, Jingkou och Runzhou samt utvecklingsområdet Zhenjiang.

5.   Samband med det geografiska området

5.1   Specifika uppgifter om det geografiska området

Zhenjiang är beläget i sydöstra Kina, där floden Chang Jiang flödar samman med Stora kanalen (Da Yunhe). Regionen har ett typiskt monsunklimat med en övergång från en varm tempererad zon till en subtropisk zon. Det genomsnittliga antalet soltimmar per år är 2 050,7, andelen soltimmar är 46,8 %, den årliga medeltemperaturen är 15,4 °C, den genomsnittliga luftfuktigheten är 77 % och den årliga genomsnittsnederbörden är högre än 1 000 mm. Regionen består av ojämna låga kullar, bördig åkerjord, ett slingrade nätverk av floder, samt ett stort antal små öar och hamnar längs floden. Området är grönt, med ett behagligt, ljust och fuktigt klimat.

5.2   Produktens särskilda egenskaper

Image (Zhenjiang Xiang Cu)” har en starkt skimrande rödbrun färg med inslag av umbra. Vinägern har en stark doft av stekt ris och bryggeriprodukter. Smaken är tät och mild, om än med en viss surhet som utan att bli särskilt kärv inkluderar ättiksyra, mjölksyra, äppelsyra, bärnstenssyra, citronsyra och glukonsyra. Den är fin och fräsch, delikat och aningen söt.

5.3   Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB)

Zhenjiang är beläget i sydöstra Kina och har ett typiskt fuktigt monsunklimat med en övergång från en varm tempererad zon till en subtropisk zon. Regionen är belägen där floden Chang Jiang flödar samman med Stora kanalen (Da Yunhe), med en landsbygd präglad av låga gröna kullar, bördig åkerjord, ett slingrande nätverk av floder, samt ett stort antal små öar och hamnar längs floden. Den har ett överflöd av jordbruksgrödor som ris, vete, korn och gröna ärtor, med rikliga biprodukter i form av vetekli och risskal. Zhenjiangs fuktiga och gröna landskap kan bidra till att främja såväl skörd som reproduktion av ättiksyrebakterier. Vatten från bergskullar och källor samlas i floder, sjöar och våtmarker efter att ha strömmat genom sten och berg. Detta ger vattnet rika halter av mineralämnen och skapar en stark och svagt söt smak, som är mycket väl lämpad för vinägerproduktion.

Staden Zhenjiang har länge varit känd som ”staden i bergsskogen och vinägerns hemstad”. Folket i Zhenjiang började tillverka vinäger för 1 400 år sedan. Användningen av ”Zhenjiang Xiang Cu” etablerades under Liangdynastin. I Kinas klassiska tidiga medicinska verk ansågs ”Image (Zhenjiang Xiang Cu)” vara den bästa risvinägern och den vann ett internationellt guldpris under Qingdynastin. ”Zhenjiang Xiang Cu” har blivit stadens visitkort. Det finns nästan 100 anläggningar som tillverkar vinäger i staden, där luften är mättad av doften av vinäger och såväl matvanor som kokkonst med anknytning till vinäger kan ses överallt.

Hänvisning till offentliggörandet av specifikationen

(Artikel 5.7 i förordning (EG) nr 510/2006)


Top