EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0305

2012/305/EU: Rådets beslut av den 7 juni 2012 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Island och Konungariket Norge om tillämpningen av vissa bestämmelser i konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och 2001 års protokoll till denna

OJ L 153, 14.6.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 031 P. 302 - 303

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/305/oj

Related international agreement

14.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 153/1


RÅDETS BESLUT

av den 7 juni 2012

om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Island och Konungariket Norge om tillämpningen av vissa bestämmelser i konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och 2001 års protokoll till denna

(2012/305/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 82.1 d jämförd med artikel 218.6 a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande, och

av följande skäl:

(1)

Den 19 december 2002 beslutade rådet att bemyndiga ordförandeskapet, biträtt av kommissionen, att inleda förhandlingar med Island och Norge om tillämpning av vissa bestämmelser i konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och 2001 års protokoll till denna (nedan kallad konventionen).

(2)

I enlighet med beslut 2004/79/EG (1) undertecknades den 19 december 2003 avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Island och Konungariket Norge om tillämpningen av vissa bestämmelser i konventionen (nedan kallat avtalet), med förbehåll för att det ingås.

(3)

Avtalet har ännu inte ingåtts. I och med att Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009 regleras de förfaranden som ska följas av unionen för att ingå avtalet i artikel 218 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

(4)

Avtalet bör godkännas.

(5)

I enlighet med artikel 3 i det protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, har dessa medlemsstater meddelat att de önskar delta i antagandet och tillämpningen av detta beslut.

(6)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i det protokollet om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, och avtalet är inte bindande för eller tillämpligt på Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Island och Konungariket Norge om tillämpningen av vissa bestämmelser i konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och 2001 års protokoll till denna (2) godkänns härmed på unionens vägnar.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha rätt att på unionens vägnar med för unionen bindande verkan lämna den underrättelse som föreskrivs i 6.1 i avtalet (3).

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 7 juni 2012.

På rådets vägnar

M. BØDSKOV

Ordförande


(1)  EUT L 26, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT L 26, 29.1.2004, s. 3.

(3)  Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


Top