EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0433

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 433/2012 av den 23 maj 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1236/2010 om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som avses i konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten

OJ L 136, 25.5.2012, p. 41–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 011 P. 146 - 198

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/02/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/433/oj

25.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 136/41


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 433/2012

av den 23 maj 2012

om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1236/2010 om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som avses i konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1236/2010 av den 15 december 2010 om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2791/1999 (1), särskilt artiklarna 4.5, 5.2, 8.4, 9.4, 10.3, 11, 12.2, 16.2, 18.3 och 18.4, 19, 20.9, 24.4, 27.1 och 45.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 1236/2010 fastställs särskilda kontrollåtgärder för att övervaka unionens fiskeverksamhet i det område som omfattas av Nordostatlantiska fiskerikommissionen (nedan kallad NEAFC); åtgärderna kompletterar de kontrollåtgärder som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (2). Det bör fastställas tillämpningsföreskrifter för förordning (EU) nr 1236/2010. NEAFC har antagit en rad rekommendationer om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan (nedan kallad planen) för fiskefartyg som är verksamma i de konventionsvatten som ligger utanför gränserna för de avtalsslutande parternas jurisdiktion i konventionsområdet; i bilagorna till flera av dessa fastställs formatet för överföring av data och förlagor för vissa inspektionsverktyg och de bör införlivas i unionslagstiftningen.

(2)

I förordning (EU) nr 1236/2010 fastställs en ny kontroll- och tillsynsplan, och kommissionen förordning (EG) nr 1085/2000 av den 15 maj 2000 om fastställande av vissa tillämpningsföreskrifter för de kontrollåtgärder som skall tillämpas i det område som avses i konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten (3) bör därför upphävas och ersättas av den förordningen.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I denna förordning avses med

a)   positionsmeddelande: den rapport om ett fartygs position som av fartygets satellitföljare automatiskt överförs till flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll.

b)   positionsrapport: den rapport som fartygets befälhavare lämnar i enlighet med artikel 25 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 (4)

c)   CFR-nummer: fartygets identitetsnummer i registret över gemenskapens fiskeflotta enligt artikel 10 i kommissionens förordning (EG) nr 26/2004 (5).

Artikel 2

Kontaktpunkter

1.   Medlemsstaterna ska skicka de uppgifter om kontaktpunkter som avses i artikel 4.3 och 4.4 i förordning (EU) nr 1236/2010 till NEAFC:s sekreterare och till Europeiska fiskerikontrollbyrån (nedan kallat kontrollbyrån) i maskinläsbar form.

2.   Medlemsstaterna ska offentliggöra de uppgifter som avses i punkt 1 på den säkra delen av sina webbplatser som upprättats i enlighet med artiklarna 114 och 116 i förordning (EU) nr 1224/2009.

KAPITEL II

ÖVERVAKNINGSÅTGÄRDER

Artikel 3

Europeiska unionens deltagande

1.   Den förteckning som avses i artikel 5.1 i förordning (EU) nr 1236/2010 ska omfatta de fartyg som har tillstånd att fiska en eller flera reglerade resurser, indelade efter art.

I tillämpliga fall ska förteckningen innehålla en hänvisning till CFR-numret för varje fartyg.

2.   Medlemsstaterna ska utan dröjsmål genom elektronisk dataöverföring informera kommissionen om fartyg vars tillstånd att fiska i regleringsområdet har dragits in eller upphört att gälla.

Artikel 4

Registrering av fångster

1.   Utöver de uppgifter som anges i artikel 14 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska den fiskeloggbok som avses i artikel 8 i förordning (EU) nr 1236/2010 innehålla de uppgifter som föreskrivs i bilaga I del A till denna förordning.

2.   Den produktionsloggbok som avses i artikel 8.2 och 8.3 i förordning (EU) nr 1236/2010 ska ha det format som anges i bilaga I del B.

3.   Den lastplan som avses i artikel 8.2 och 8.3 ska ha det format som anges i bilaga I del C.

4.   Den kod som ska användas för varje art ska vara den kod som fastställts av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och som anges i bilaga II.

Artikel 5

Rapportering om fångster av reglerade resurser och om position

Medlemsstaterna ska använda det format och de specifikationer för överföringen till NEAFC:s sekretariat som föreskrivs i artiklarna 9 och 11 i förordning (EU) nr 1236/2010 och som anges i bilaga III.

Artikel 6

Övergripande rapportering om fångster

Medlemsstaterna ska överföra data enligt artikel 10.1 och 10.2 i förordning (EU) nr 1236/2001 i XML-format.

KAPITEL III

INSPEKTIONER

Artikel 7

Utsett organ

Kontrollbyråns uppgift är att

a)

samordna övervaknings- och inspektionsverksamhet enligt artikel 17.1 i förordning (EU) nr 1236/2010,

b)

ta emot, sända och vidarebefordra meddelanden enligt artiklarna 18.2, 19.1 och 20.9 i förordning (EU) nr 1236/2010,

c)

föra de register som avses i artikel 18.4 i förordning (EU) nr 1236/2010.

Artikel 8

Identifiering av inspektörer och av inspektionsutrustning

1.   Den särskilda identitetshandling som avses i artikel 16.2 i förordning (EU) nr 1236/2010 ska överensstämma med förlagan i bilaga IV del A.

2.   Den särskilda inspektionssignal som avses i artikel 18.3 i förordning (EU) nr 1236/2010 ska överensstämma med förlagan i bilaga IV del B.

Artikel 9

Inspektionsverksamhet

Medlemsstaterna ska med hjälp av det formulär som anges i bilaga V till kontrollbyrån sända den information om datum och klockslag för inspektionsfartygens och -flygplanens inledande och avslutande av sina uppdrag som avses i artikel 18.4 i förordning (EU) nr 1236/2010.

Artikel 10

Övervakningsförfarande

1.   De observationsrapporter som avses i artikel 19.1 i förordning (EU) nr 1236/2010 ska överföras med hjälp av det formulär som anges i bilaga VI del A.

2.   De övervakningsrapporter som avses i artikel 19.2 i förordning (EU) nr 1236/2010 ska upprättas på det formulär som anges i bilaga VI del B.

Artikel 11

Inspektionsrapporter

De inspektionsrapporter som avses i artikel 20.9 i förordning (EU) nr 1236/2010 ska upprättas i enlighet med förlagan i bilaga VII.

KAPITEL IV

HAMNSTATSKONTROLL

Artikel 12

Förhandsanmälan av ankomst till hamn

Den anmälan som avses i artikel 24 i förordning (EU) nr 1236/2010 ska göras på den blankett för hamnstatskontroll (PSC) som finns i bilaga VIII, varvid del A ska vara ifylld på följande sätt:

a)

Blankett PSC 1 ska användas när fartyget landar sin egen fångst.

b)

Blankett PSC 2 ska användas när fartyget deltar i omlastning. I sådana fall ska en separat blankett fyllas i för varje levererande fartyg.

Artikel 13

Behandling av förhandsanmälan

När flaggmedlemsstaten returnerar en kopia av förhandsanmälan i enlighet med artikel 25 i förordning (EU) nr 1236/2010 ska flaggmedlemsstaten använda den PSC-blankett som finns i bilaga VIII och del B ska fyllas i på vederbörligt sätt.

Artikel 14

Hamninspektionsrapporter

De inspektionsrapporter som avses i artikel 27 i förordning (EU) nr 1236/2010 ska upprättas i enlighet med förlagan i bilaga IX och överföras till NEAFC:s sekreterare med kopia till kommissionen.

KAPITEL V

ÖVERTRÄDELSER

Artikel 15

Utsett organ

Kontrollbyrån har utsetts att ta emot, sända och vidarebefordra den information som avses i artiklarna 29, 30, 32, 33, 34, 36 och 43 i förordning (EU) nr 1236/2010.

KAPITEL VI

DATA

AVSNITT 1

Dataöverföring

Artikel 16

Överföring till NEAFC:s sekreterare

De dataöverföringsformat och -protokoll som avses i artikel 12.2 i förordning (EU) nr 1236/2010 som ska användas för att översända rapporter och information till NEAFC:s sekreterare ska överensstämma med de bestämmelser som anges i bilaga X; de koder som ska användas i kommunikationen med NEAFC:s sekreterare fastställs i bilaga XI.

AVSNITT 2

Datasäkerhet och datakonfidentialitet

Artikel 17

Gemensamma bestämmelser om datasäkerhet och datakonfidentialitet

1.   I detta avsnitt anges tillämpningsföreskrifter vad gäller konfidentialiteten vid genomförandet av artikel 45 i förordning (EU) nr 1236/2010. Den ska tillämpas för alla elektroniska rapporter och meddelanden enligt denna förordning med undantag för den övergripande rapportering av fångster som avses i artikel 6 i denna förordning.

2.   På begäran av NEAFC:s sekreterare ska varje medlemsstat, när så behövs, korrigera eller radera elektroniska rapporter eller meddelanden som inte har behandlats i enlighet med förordning (EG) nr 1236/2010 och denna förordning.

3.   De elektroniska rapporterna och meddelandena får endast användas för de ändamål som anges i den plan som fastställs i förordning (EU) nr 1236/2010.

Artikel 18

Data från inspektioner

1.   Medlemsstater som genomför en inspektion får bevara och arkivera elektroniska rapporter och meddelanden från NEAFC:s sekreterare under 24 timmar efter det att det fartyg som uppgifterna avser har lämnat regleringsområdet och därefter inte återvänt. Fartyget ska anses ha lämnat kontrollområdet sex timmar efter rapporten om avsikt att lämna området.

2.   Medlemsstater som genomför en inspektion ska garantera säkerheten för de elektroniska rapporter och meddelanden som behandlas i deras elektroniska databehandlingssystem, särskilt om behandlingen kräver att uppgifterna överförs via ett nät.

3.   Medlemsstaterna ska vidta alla tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att förhindra att elektroniska rapporter och meddelanden förstörs på grund av slarv eller oegentligheter, försvinner, ändras, sprids eller läses av utomstående, samt förhindra all felaktig behandling.

4.   Medlemsstater som genomför en inspektion ska endast göra de elektroniska rapporterna och meddelandena tillgängliga för inspektionsändamål och endast för de inspektörer som är knutna till planen i förordning (EU) nr 1236/2010.

Artikel 19

Databehandlingssystem

1.   De databehandlingssystem som medlemsstaterna, kommissionen och kontrollorganet använder ska uppfylla de minimikrav för säkerhet som fastställs i bilaga XII del A.

2.   Medlemsstaterna ska vinnlägga sig om att deras huvuddatorsystem uppfyller kriterierna i bilaga XII del B.

3.   För att överföra data inom ramen för planen i förordning (EU) nr 1236/2010 ska https-protokoll användas. När sådana data överförs ska lämplig kryptering användas för att garantera konfidentialitet och äkthet.

4.   Tillträdet till data ska begränsas genom ett flexibelt system med användaridentifiering och lösenord. Varje användare har endast tillträde till data som krävs i hans eller hennes arbete.

5.   Tekniska standarder för elektroniskt datautbyte mellan medlemsstater, kommissionen och kontrollbyrån kan fastställas i samråd med medlemsstaterna, kommissionen och kontrollbyrån.

KAPITEL VII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 20

Upphävande

Förordning (EG) nr 1085/2000 ska upphöra att gälla.

Artikel 21

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 maj 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 348, 31.12.2010, s. 17.

(2)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(3)  EGT L 128, 29.2.2000, s. 1.

(4)  EUT L 112, 30.4.2011, s. 1.

(5)  EUT L 5, 9.1.2004, s. 25.


BILAGA I

REGISTRERING AV FÅNGST

A.   Loggboksnoteringar

Dataelement

Kod

Obligatorisk (M)/Ej obligatorisk (O)

Kommentarer

Information om inträde i regleringsområdet

Datum

DA

M

Uppgifter om fartygets aktivitet: datum för inträde i regleringsområdet

Tidpunkt för inträde

TI

M

Uppgifter om fartygets aktivitet: tidpunkt för inträde i regleringsområdet

Lokalisering

 

 

Uppgifter om fartygets aktivitet: position vid inträde i regleringsområdet

Latitud

LA

M

Position vid inträdet

Longitud

LO

M

Position vid inträdet

Kvantitet ombord

OB

 

Uppgifter om fartygets aktivitet: kvantitet ombord, per art

Artnamn (1)

 

M

FAO:s artkod för de arter som förtecknas i bilaga II

Kvantitet (1)

 

M

Levande vikt i kg

Fångst per drag eller fiskeinsats

Fiskeplats

 

 

Uppgifter om fartygets aktivitet: position

Latitud

LA

M (2)

Position då fiskeinsatsen inleds

Longitud

LO

M (2)

Position då fiskeinsatsen inleds

Tid

TI

M (2)

Uppgifter om fartygets aktivitet: tidpunkt då fiskeinsatsen inleds

Fångst

CA

 

Uppgifter om fartygets aktivitet: fångst som behålls ombord per fiskeinsats, per art

Arter (1)

 

M (2)

FAO:s artkod för de arter som förtecknas i bilaga II

Kvantitet (1)

 

M (2)

Levande vikt i kg

Fiskedjup

FD

M (3)

Avstånd från vattenytan till den lägsta delen av fiskeredskapet (i meter).

Daglig information

Totalt antal drag/fiskeinsatser under dagen

FO

M (4)

Uppgifter om fartygets aktivitet: antal fiskeinsatser per 24-timmarsperiod

Fångst som kastats överbord

RJ

 

Uppgifter om fartygets aktivitet: kvantitet som fångats och kastats överbord, per art

Arter

 

M

FAO:s artkod

Kvantitet

 

M

Levande vikt i kg

Kumulativ fångst

CC

 

Uppgifter om fartygets aktivitet: uppskattad kumulativ fångst sedan inträdet i regleringsområdet, per art

Arter (1)

 

M

FAO:s artkod för de arter som förtecknas i bilaga II

Kvantitet (1)

 

M

Levande vikt i kg

Information om omlastningar

Datum

DA

M

Uppgifter om fartygets aktivitet: omlastningsdatum

Omlastningar

KG

 

Uppgifter om fartygets aktivitet: kvantiteter per art som lastats eller lossats i regleringsområdet

Arter (1)

 

M

FAO:s artkod för de arter som förtecknas i bilaga II

Kvantitet (1)

 

M

Levande vikt i kg

Omlastning till

TT

M

Registreringsuppgifter för fartyget: det mottagande fartygets internationella radioanropssignal

Omlastning från

TF

M

Registreringsuppgifter för fartyget: det levererande fartygets internationella radioanropssignal

Information om rapportöverföringar

Datum

DA

M

Rapportuppgift: datum för överföring av en rapport

Tid

TI

M

Rapportuppgift: tidpunkt för överföring av en rapport (UTC)

Använd överföring

TU

M (4)

Rapportuppgift: namnet på den radiostation genom vilken rapporten har överförts

Typ av rapport

TM

M

Rapportuppgift:

Information om utträde ur regleringsområdet

Tid

TI

M

Uppgifter om fartygets aktivitet: tidpunkt för utträde (UTC)

Datum

DA

M

Uppgifter om fartygets aktivitet: datum för utträde

Position

 

 

Uppgifter om fartygets aktivitet: position vid utträde ur regleringsområdet

Latitud

LA

M

position vid utträde ur kontrollområdet

Longitud

LO

M

position vid utträde ur kontrollområdet

Kumulativ fångst ombord

OB

 

Uppgifter om fartygets aktivitet: kumulativ fångst som medförs ombord, per art

Arter (1)

 

M

FAO:s artkod för de arter som förtecknas i bilaga II

Kvantitet (1)

 

M

Levande vikt i kg

Befälhavarens namn och underskrift

MA

M

 

B.   Produktionsloggboksnoteringar

Dataelement

Kod

Obligatorisk (M)/Ej obligatorisk (O)

Kommentarer

1.   Fartygets identitet  (5)

Radioanropssignal

RC

M

Registreringsuppgifter för fartyget, fartygets internationella radioanropssignal

Fartygets namn

NA

O

Registreringsuppgifter för fartyget, fartygets namn

Avtalsslutande partens interna referensnummer

IR

O

Registreringsuppgifter för fartyget, Avtalspartens unika fartygsnummer (flaggstatens treställiga alfabetiska kod + nummer)

Fartygets distriktsbeteckning

XR

O

Registreringsuppgifter för fartyget, numret på fartygets sida eller IMO-nummer om sådant nummer saknas

2.   Information om produktionen

Datum

DA

M

Uppgifter om fartygets aktivitet: produktionsdatum

Producerad kvantitet

QP

 

Uppgifter om fartygets aktivitet: producerad kvantitet per art och per dag

Artnamn

 

M

FAO:s artkod

Kvantitet

 

M

Total produktvikt i kg

Produktform

 

M

Kod för produkttyp (bilaga IX del E)

Kvantitet

 

M

Produktvikt i kg

Kod för produkttyp och produktvikt; använd så många par som behövs för att täcka alla produkter.

Sammanlagd produktion under perioden

AP

 

Uppgifter om fartygets aktivitet: total kvantitet som producerats sedan inträdet i regleringsområdet, per art

Artnamn

 

M

FAO:s artkod

Kvantitet

 

M

Total produktvikt i kg

Produktform

 

M

Kod för produkttyp (bilaga IX del E)

Kvantitet

 

M

Produktens produktvikt i kg

Kod för produkttyp och produktvikt; använd så många par som behövs för att täcka alla produkter.

3.   Information om förpackning

Artnamn

SN

O

Uppgifter om fartygets aktivitet: FAO:s artkod

Produktkod

PR

O

Uppgifter om fartygets aktivitet: kod för produkttyp (bilaga IX del E)

Typ av förpackning

TY

O

Uppgifter om fartygets aktivitet: typ av förpackning (bilaga IX del F)

Enhetsvikt

NE

O

Uppgifter om fartygets aktivitet: nettoproduktvikt i kg

Antal enheter

NU

O

Uppgifter om fartygets aktivitet: antal förpackade enheter

4.

Befälhavarens namn och adress

MA

M

 

C.   Lastplan

1.

Beredda fångster ska lagras och märkas på ett sådant sätt att samma arter, produktkategorier och kvantiteter kan identifieras när de är lagrade i olika delar av utrymmet.

2.

En lastplan ska visa var i utrymmet produkterna lagras samt vilka kvantiteter (i kg) av produkterna som finns ombord.

3.

Lastplanen ska uppdateras varje dag med uppgifter från föregående dag räknat från kl. 00.00 (UTC) till kl. 24.00 (UTC).


(1)  Varje art som fångats i mängder över 50 kg ska noteras.

(2)  Varje medlemsstat ska se till att deras fiskefartyg noterar denna information dagligen eller per drag eller fiskeinsats, eller båda.

(3)  Obligatoriskt när det krävs enligt särskilda förvaltningsbestämmelser.

(4)  Endast obligatoriskt vid användning av radiostation.

(5)  Utöver radioanropssignal måste ytterligare en uppgift om fartygets identitet anges.


BILAGA II

ARTFÖRTECKNING

FAO:s

treställiga alfabetiska kod

Svenskt namn

Vetenskapligt namn

ALF

Beryxar

Beryx spp.

ALC

Bairds släthuvudfisk

Alepocephalus bairdii

ANT

Blå antimora

Antimora rostrata

API

Hajar i släktet Apristurus spp.

Apristuris spp

ARG

Guldlaxfiskar

Argentina spp.

BLI

Birkelånga

Molva dypterygia

BRF

Blåkäft

Helicolenus dactylopterus

BSF

Dolkfisk

Aphanopus carbo

BSH

Blåhaj

Prionace glauca

BSK

Brugd

Cetorhinus maximus

BSS

Havsabborre

Dicentrarchus labrax

CAP

Lodda

Mallotus villosus

CAS

Fläckig havskatt

Anarhichas minor

CAT

Havskattfiskar

Anarhichas spp.

CFB

Svart pigghaj

Centroscyllium fabricii

CMO

Havsmus

Chimaera monstrosa

COD

Torsk

Gadus morhua

COE

Havsål

Conger conger

CYO

Pailonahaj

Centroscymnus coelolepis

CYH

Blåvingad havsmus

Hydrolagus mirabilis

CYP

Långnospailona

Centroscymnus crepidater

DCA

Skednoshaj

Deania calceus

ELP

Stor ålbrosme/Esmarks ålbrosme

Lycods esmarkii

EPI

Teleskopabborre

Epigonus telescopus

FOR

Klippbrosme

Phycis phycis

GAM

Galeus murinus

Galeus murinus

GHL

Liten hälleflundra

Reinhardtius hippoglossoides

GFB

Fjällbrosme

Phycis blennoides

GSK

Håkäring

Somniosus microcephalus

GUP

Sorghaj

Centrophorus granulosus

GUQ

Brun pigghaj

Centrophorus squamosus

HAD

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

HAL

Hälleflundra

Hippoglossus hippoglossus

HER

Sill

Clupea harengus

HOM

Taggmakrill

Trachurus trachurus

HPR

Medelhavssoldatfisk

Hoplostethus mediterraneus

HXC

Kråshaj

Chlamydoselachus anguineus

JAD

Svartbuksrocka

Raja nidarosiensus

KCD

Kamtjatkakrabba

Paralithodes camtschaticus

KEF

Djuphavsrödkrabba

Chacon (Geyron) affinis

LIN

Långa

Molva molva

LUM

Sjurygg

Cyclopterus lumpus

MAC

Makrill

Scomber scombrus

MOR

Djuphavstorskfiskar

Moridae

ORY

Atlantisk soldatfisk

Hoplosthethus atlanticus

OXN

Spetsfenshaj

Oxynotus paradoxus

PHO

Släthuvad djuphavsfisk

Alepocephalus rostratus

PLA

Lerskädda

Hippoglossoides platessoides

PLE

Rödspätta

Pleuronectes platessa

POC

Polartorsk

Boreogadus saida

POK

Gråsej

Pollachius virens

PRA

Nordhavsräka

Pandalus borealis

REB

Djuphavskungsfisk

Sebastes mentella

RED

Kungsfiskar (Sebastes spp.)

Sebastes spp.

REG

Större kungsfisk

Sebastes marinus

RHG

Långstjärt

Macrourus berglax

RIB

Moratorsk

Mora moro

RNG

Skoläst

Coryphaenoides rupestris

SBL

Sexbågig kamtandhaj

Hexanchus griseus

SBR

Fläckpagell

Pagellus bogaraveo

SCK

Chokladhaj

Dalatias licha

SFS

Strumpebandsfisk

Lepidopus caudatus

SHL

Brunkäxa

Etmopterus princeps

SHL

Blåkäxa

Etmopterus spinax

SHO

Hågäl

Galeus melastomus

RCT

Långnosad havsmus

Rhinochimaera atlantica

RJG

Isrocka

Raja hyperborea

RJY

Rundrocka

Raja fyllae

SFV

Mindre kungsfisk

Sebastes viviparus

SKA

Rockor

Raja spp.

SKH

Hajar

Selachimorpha

SYR

Knorrhaj

Scymnodon ringens

TJX

Trachyscorpia cristulata

Trachyscorpia cristulata

USK

Lubb

Brosme brosme

WHB

Blåvitling

Micromesistius poutassou

WRF

Vrakfisk

Polyprion americanus


BILAGA III

RAPPORTERING AV FÅNGSTER, OMLASTNING OCH POSITIONER

1)   Rapport om FÅNGST VID INTRÄDE

Dataelement

Kod

Obligatorisk (M) /Ej obligatorisk (O)

Kommentarer

Ny rapport

SR

M

Systemuppgift som visar att rapporten påbörjas

Adress

AD

M

Rapportuppgift: destination ”XNE” för NEAFC

Ordningsnummer

SQ

M

Rapportuppgift: löpnummer under innevarande år

Typ av meddelande

TM

M

Rapportuppgift: meddelandetyp ”COE” för rapport om fångst vid inträde

Radioanropssignal

RC

M

Registreringsuppgifter för fartyget, fartygets internationella radioanropssignal

Fiskeresa nummer

TN

O

Uppgifter om fartygets aktivitet, fiskeresans löpnummer under innevarande år

Fartygets namn

NA

O

Registreringsuppgifter för fartyget, fartygets namn

Nummer i registret över gemenskapens fiskeflotta (CFR)

IR

O

Registreringsuppgifter för fartyget: unikt fartygsnummer från den avtalsslutande parten i form av medlemsstatens treställiga alfabetiska kod (ISO-kod) följt av en identifikationskod (nio tecken).

Distriktsbeteckning

XR

O

Registreringsuppgifter för fartyget, numret på fartygets sida eller IMO-nummer om detta nummer saknas

Latitud

LA

M

Uppgifter om fartygets aktivitet, position då överföringen görs

Longitud

LO

M

Uppgifter om fartygets aktivitet, position då överföringen görs

Kvantitet ombord

OB

 

Uppgifter om fartygets aktivitet, total fångst ombord, per art; parvis vid behov

arter

 

M

FAO:s artkod

levande vikt

 

M

Levande vikt i kg, avrundat till närmaste 100 kg

Datum

DA

M

Rapportuppgift: dag då sändningen görs

Tid

TI

M

Rapportuppgift: tidpunkt för sändning

Slut på rapporten

ER

M

Systemuppgift som visar att rapporten är avslutad


2)   Rapport om FÅNGST

Dataelement

Kod

Obligatorisk (M)/ Ej obligatorisk (O)

Kommentarer

Ny rapport

SR

M

Systemuppgift som visar att rapporten påbörjas

Adress

AD

M

Rapportuppgift: destination ”XNE” för NEAFC

Ordningsnummer

SQ

M

Rapportuppgift: löpnummer under innevarande år

Typ av meddelande

TM

M

Rapportuppgift: meddelandetyp ”CAT” för fångstrapport

Radioanropssignal

RC

M

Registreringsuppgifter för fartyget, fartygets internationella radioanropssignal

Fiskeresa nummer

TN

O

Uppgifter om fartygets aktivitet, fiskeresans löpnummer under innevarande år

Fartygets namn

NA

O

Registreringsuppgifter för fartyget, fartygets namn

Nummer i registret över gemenskapens fiskeflotta (CFR)

IR

O

Registreringsuppgifter för fartyget. unikt fartygsnummer från den avtalsslutande parten i form av medlemsstatens treställiga alfabetiska kod (ISO-kod) följt av en identifikationskod (nio tecken).

Distriktsbeteckning

XR

O

Registreringsuppgifter för fartyget, numret på fartygets sida eller IMO-nummer om detta nummer saknas

Latitud

LA

M (1)

Uppgifter om fartygets aktivitet, position då överföringen görs

Longitud

LO

M (1)

Uppgifter om fartygets aktivitet, position då överföringen görs

Veckofångst

CA

 

Uppgifter om fartygets aktivitet, kumulativ fångst ombord, per art, antingen sedan fisket påbörjades i regleringsområdet (2) eller sedan senaste fångstrapporten; parvis vid behov

arter

 

M

FAO:s artkod

levande vikt

 

M

Levande vikt i kg, avrundat till närmaste 100-tal

Antal fiskedagar

DF

M

Uppgifter om fartygets aktivitet, antal fiskedagar i regleringsområdet sedan fisket påbörjades eller sedan den senaste fångstrapporten

Datum

DA

M

Rapportuppgift: dag då sändningen görs

Tid

TI

M

Rapportuppgift: tidpunkt för sändning

Slut på rapporten

ER

M

Systemuppgift som visar att rapporten är avslutad


3)   Rapport om FÅNGST VID UTTRÄDE

Dataelement

Kod

Obligatorisk (M)/Ej obligatorisk (O)

Kommentarer

Ny rapport

SR

M

Systemuppgift som visar att rapporten påbörjas

Adress

AD

M

Rapportuppgift: destination ”XNE” för NEAFC

Ordningsnummer

SQ

M

Rapportuppgift: löpnummer under innevarande år

Typ av meddelande

TM

M

Rapportuppgift: ”COX” för rapport om fångst vid utträde

Radioanropssignal

RC

M

Registreringsuppgifter för fartyget, fartygets internationella radioanropssignal

Fiskeresa nummer

TN

O

Uppgifter om fartygets aktivitet, fiskeresans löpnummer under innevarande år

Fartygets namn

NA

O

Registreringsuppgifter för fartyget, fartygets namn

Nummer i registret över gemenskapens fiskeflotta (CFR)

IR

O

Registreringsuppgifter för fartyget: unikt fartygsnummer från den avtalsslutande parten i form av medlemsstatens treställiga alfabetiska kod (ISO-kod) följt av en identifikationskod (nio tecken).

Distriktsbeteckning

XR

O

Registreringsuppgifter för fartyget, numret på fartygets sida eller IMO-nummer om detta nummer saknas

Latitud

LA

M (3)

Uppgifter om fartygets aktivitet, position då överföringen görs

Longitud

LO

M (3)

Uppgifter om fartygets aktivitet, position då överföringen görs

Veckofångst

CA

 

Uppgifter om fartygets aktivitet, kumulativ fångst ombord, per art, antingen sedan fisket påbörjades i regleringsområdet (4) eller sedan senaste fångstrapporten; parvis vid behov

arter

 

M

FAO:s artkod

levande vikt

 

M

Levande vikt i kg, avrundat till närmaste 100-tal

Antal fiskedagar

DF

M

Uppgifter om fartygets aktivitet, antal fiskedagar i regleringsområdet antingen sedan fisket påbörjades eller sedan den senaste fångstrapporten

Datum

DA

M

Rapportuppgift: dag då sändningen görs

Tid

TI

M

Rapportuppgift: tidpunkt för sändning

Slut på rapporten

ER

M

Systemuppgift som visar att rapporten är avslutad


4)   Rapport om OMLASTNING

Dataelement

Kod

Obligatorisk (M) /Ej obligatorisk (O)

Kommentarer

Ny rapport

SR

M

Systemuppgift som visar att rapporten påbörjas

Adress

AD

M

Rapportuppgift: destination ”XNE” för NEAFC

Ordningsnummer

SQ

M

Rapportuppgift: löpnummer under innevarande år

Typ av meddelande

TM

M

Rapportuppgift: meddelandetyp ”TRA” för rapport om omlastning

Radioanropssignal

RC

M

Registreringsuppgifter för fartyget, fartygets internationella radioanropssignal

Fiskeresa nummer

TN

O

Uppgifter om fartygets aktivitet, fiskeresans löpnummer under innevarande år

Fartygets namn

NA

O

Registreringsuppgifter för fartyget, fartygets namn

Nummer i registret över gemenskapens fiskeflotta (CFR)

IR

O

Vessel registration detail. Unikt fartygsnummer från den avtalsslutande parten i form av medlemsstatens treställiga alfabetiska kod (ISO-kod) följt av en identifikationskod (nio tecken).

Distriktsbeteckning

XR

O

Registreringsuppgifter för fartyget, numret på fartygets sida eller IMO-nummer om sådant nummer saknas

Kvantitet som har lastats eller lossats

KG

 

Kvantitet av varje fiskart som lastats eller lossats i regleringsområdet, parvis vid behov

arter

 

M

FAO:s artkod

levande vikt

 

M

Levande vikt i kg, avrundat till närmaste 100 kg

Omlastning till

TT

M (5)

Registreringsuppgifter för fartyget, det mottagande fartygets internationella anropssignal

Omlastning från

TF

M (5)

Registreringsuppgifter för fartyget, det omlastande fartygets internationella anropssignal

Latitud

LA

M (6)

Uppgifter om fartygets aktivitet, beräknad latitud där befälhavaren har för avsikt att genomföra omlastningen

Longitud

LO

M (6)

Uppgifter om fartygets aktivitet, beräknad longitud där befälhavaren har för avsikt att genomföra omlastningen

Planerat datum

PD

M (6)

Uppgifter om fartygets aktivitet, planerat datum UTC när befälhavaren har för avsikt att genomföra omlastningen (ÅÅÅÅMMDD)

Planerad tidpunkt

PT

M (6)

Uppgifter om fartygets aktivitet, planerat klockslag UTC när befälhavaren har för avsikt att genomföra omlastningen (TTMM)

Datum

DA

M

Rapportuppgift: dag då sändningen görs

Tid

TI

M

Rapportuppgift: tidpunkt för sändning

Slut på rapporten

ER

M

Systemuppgift som visar att rapporten är avslutad


5)   Rapport/meddelande om POSITION

Dataelement

Kod

Obligatorisk (M)/Ej obligatorisk (O)

Kommentarer

Ny rapport

SR

M

Systemuppgift som visar att rapporten påbörjas

Adress

AD

M

Rapportuppgift: destination, ”XNE” för NEAFC

Ordningsnummer

SQ

M (7)

Rapportuppgift: löpnummer under innevarande år

Typ av meddelande

TM (8)

M

Rapportuppgift: meddelandetyp ”POS” för positionsrapport/-meddelande att överföra via VMS eller på annat sätt för fartyg med defekt satellitföljare

Radioanropssignal

RC

M

Registreringsuppgifter för fartyget, fartygets internationella radioanropssignal

Fiskeresa nummer

TN

O

Uppgifter om fartygets aktivitet, fiskeresans löpnummer under innevarande år

Fartygets namn

NA

O

Registreringsuppgifter för fartyget, fartygets namn

Nummer i registret över gemenskapens fiskeflotta (CFR)

IR

O

Registreringsuppgifter för fartyget: unikt fartygsnummer från den avtalsslutande parten i form av medlemsstatens treställiga alfabetiska kod (ISO-kod) följt av en identifikationskod (nio tecken).

Distriktsbeteckning

XR

O

Registreringsuppgifter för fartyget, numret på fartygets sida eller IMO-nummer om detta nummer saknas

Latitud

LA

M (9)

Uppgifter om fartygets aktivitet, position då överföringen görs

Longitud

LO

M (9)

Uppgifter om fartygets aktivitet, position då överföringen görs

Latitud (med decimaler)

LT

M (10)

Uppgifter om fartygets aktivitet, position då överföringen görs

Longitud (med decimaler)

LG

M (10)

Uppgifter om fartygets aktivitet, position då överföringen görs

Hastighet

SP

M

Uppgifter om fartygets aktivitet, fartygets hastighet

Kurs

CO

M

Uppgifter om fartygets aktivitet, fartygets kurs

Flaggstat

FS

M (11)

Uppgifter om fartygets aktivitet, fartygets flaggstat

Datum

DA

M

Rapportuppgift: dag då sändningen görs

Tid

TI

M

Rapportuppgift: tidpunkt för sändning

Slut på rapporten

ER

M

Systemuppgift som visar att rapporten är avslutad


6)   Rapport om LANDNINGSHAMN

Dataelement

Kod

Obligatorisk (M) /Ej obligatorisk (O)

Kommentarer

Ny rapport

SR

M

Systemuppgift som visar att rapporten påbörjas

Adress

AD

M

Rapportuppgift: destination ”XNE” för NEAFC

Ordningsnummer

SQ

M

Rapportuppgift: löpnummer på fartygets rapport under det aktuella året

Typ av meddelande

TM

M

Rapportuppgift: meddelandetyp ”POR”

Radioanropssignal

RC

M

Registreringsuppgifter för fartyget, fartygets internationella radioanropssignal

Fiskeresa nummer

TN

O

Uppgifter om fartygets aktivitet, fiskeresans löpnummer under innevarande år

Fartygets namn

NA

O

Registreringsuppgifter för fartyget, fartygets namn

Nummer i registret över gemenskapens fiskeflotta (CFR)

IR

O

Registreringsuppgifter för fartyget: unikt fartygsnummer från den avtalsslutande parten i form av medlemsstatens treställiga alfabetiska kod (ISO-kod) följt av en identifikationskod (nio tecken).

Distriktsbeteckning

XR

O

Registreringsuppgifter för fartyget, numret på fartygets sida eller IMO-nummer om detta nummer saknas

Latitud

LA

M (12)

Uppgifter om fartygets aktivitet, position då överföringen görs

Longitud

LO

M (12)

Uppgifter om fartygets aktivitet, position då överföringen görs

Kuststat

CS

M

Uppgifter om fartygets aktivitet, landningshamnens kuststat

Hamnens namn

PO

M

Uppgifter om fartygets aktivitet, landningshamnens namn

Planerat datum

PD

M

Uppgifter om fartygets aktivitet, planerat datum UTC när befälhavaren har för avsikt att ligga i hamn (ÅÅÅÅMMDD)

Planerad tidpunkt

PT

M

Uppgifter om fartygets aktivitet, planerad tidpunkt UTC när befälhavaren har för avsikt att ligga i hamn (TTMM)

Kvantitet som ska landas

KG

M

Uppgifter om fartygets aktivitet, kvantitet av varje fiskart som ska landas i hamnen, parvis vid behov

arter

 

 

FAO:s artkod

levande vikt

 

 

Levande vikt i kg, avrundat till närmaste 100-tal

Kvantitet ombord

OB

M

Uppgifter om fartygets aktivitet, kvantitet av varje fiskart ombord, parvis vid behov

arter

 

 

FAO:s artkod

levande vikt

 

 

Levande vikt i kg, avrundat till närmaste 100-tal

Datum

DA

M

Rapportuppgift: datum UTC då överföringen görs

Tid

TI

M

Rapportuppgift: tidpunkt UTC då överföringen görs

Slut på rapporten

ER

M

Systemuppgift: som visar att rapporten är avslutad


7)   ANNULLERINGS-rapport

Dataelement

Kod

Obligatorisk (M)/ Ej obligatorisk (O)

Anmärkningar

Ny rapport

SR

M

Systemuppgift som visar att rapporten påbörjas

Avsändare

FR

M

Avsändarpartens namn

Adress

AD

M

Rapportuppgift: destination ”XNE” för NEAFC

Typ av meddelande

TM

M

Rapportuppgift: meddelandetyp ”CAN” (13) för annulleringsrapport

Radioanropssignal

RC

M

Registreringsuppgifter för fartyget, fartygets internationella radioanropssignal

Annullerad rapport

CR

M

Rapportuppgift: registreringsnummer för den rapport som ska annulleras

Den annullerade rapportens år

YR

M

Rapportuppgift: den annullerade rapportens år

Datum

DA

M

Rapportuppgift: dag då sändningen görs

Tid

TI

M

Rapportuppgift: tidpunkt för sändning

Slut på rapporten

ER

M

Systemuppgift som visar att rapporten är avslutad


(1)  Ej obligatorisk uppgift om ett fartyg satellitövervakas i enlighet med artikel 11 i förordning (EU) nr 1236/2010.

(2)  Avser den första fångstrapporten under pågående fiskeresa i regleringsområdet.

(3)  Ej obligatorisk uppgift om ett fartyg satellitövervakas i enlighet med artikel 11 i förordning (EU) nr 1236/2010.

(4)  Avser den första fångstrapporten under pågående fiskeresa i regleringsområdet.

(5)  Välj det alternativ som är lämpligt.

(6)  Ej obligatorisk uppgift för rapporter som översänds av det mottagande fartyget efter omlastning.

(7)  Ej obligatorisk uppgift vid VMS-meddelande.

(8)  

 

Meddelandetypen ska vara ”ENT” för det första VMS-meddelande från regleringsområdet som konstateras av den avtalsslutande partens centrum för fiskerikontroll (FMC).

 

Meddelandetypen ska vara ”EXI” för det första VMS-meddelandet skickat utanför regleringsområdet som konstateras av den avtalsslutande partens centrum för fiskerikontroll. Uppgifterna om latitud och longitud är ej obligatoriska i denna typ av meddelande.

 

Meddelandetypen ska vara ”MAN” för rapporter från fartyg med defekta satellitföljare, utöver vad som föreskrivs i artikel 25 i förordning (EG) nr 404/2011.

(9)  Obligatoriskt för manuella meddelanden.

(10)  Obligatoriskt för VMS-meddelanden.

(11)  Obligatoriskt, används endast i överföringar mellan NEAFC:s sekreterare och centrumet för fiskerikontroll.

(12)  Ej obligatorisk uppgift om ett fartyg är föremål för satellitövervakning.

(13)  En annulleringsrapport får inte användas för att annullera en annan annulleringsrapport.


BILAGA IV

INSPEKTIONSIDENTIFIKATION

A.   Identifiering av inspektörer

Image

Image

Kortet ska vara 10 × 7 cm och får vara inplastat.

Färgerna på NEAFC:s inspektionsvimpel anges i bilaga VI B

Kortets nummer ska bestå av landets ISO 3-alfakod följd av avtalspartens fyrsiffriga nummer.

B.   Inspektionssignal för NEAFC

1.

Två vimplar, den ena direkt ovanför den andra, ska användas på dagtid och vid god sikt.

Image

Avståndet mellan vimplarna får vara högst en meter

Image

2.

Bordningsbåten ska hissa en inspektionsvimpel enligt beskrivningen ovan. Vimpeln får vara hissad till hälften. Vimpeln får vara målad på sidan eller på vilken vertikal yta som helst på båten. I detta fall är det inte nödvändigt att måla bokstäverna ”NE” i svart.


BILAGA V

MEDDELANDE OM INSPEKTIONS- OCH ÖVERVAKNINGSVERKSAMHETEN

A.   Rapport om att ett fartyg eller luftfartyg med övervaknings- eller inspektionsuppdrag inträder i regleringsområdet

Dataelement

Kod

Obligatorisk (M)/Ej obligatorisk (O)

Kommentarer

Ny rapport

SR

M

Systemuppgift som visar att rapporten påbörjas

Adress

AD

M

Rapportuppgift: destination, ”XNE” för NEAFC

Avsändare

FR

M

Rapportuppgift: den sändande avtalsslutande partens adress

Ordningsnummer

RN

M

Rapportuppgift: löpnummer under innevarande år

Typ av meddelande

TM

M

Rapportuppgift: meddelandetyp ”SEN” för rapport om att ett övervakande fartyg eller luftfartyg inträder i regleringsområdet

Rapporteringsdatum

RD

M

Rapportuppgift: dag då sändningen görs

Rapporteringstid

RT

M

Rapportuppgift: tidpunkt för sändning

Övervakningsmetod

MI

M

Uppgift om övervakning: för fartyg anges ”VES”, för flygplan med fasta vingar ”AIR” och för helikoptrar ”HEL”

Radioanropssignal

RC

M

Uppgift om övervakning: internationell radioanropssignal för det övervakande fartyget eller luftfartyget

Identitetsuppgifter för de officiella inspektörerna

AI

M

Uppgift om övervakning: kortnummer; upprepas om nödvändigt

Datum

DA

M

Uppgift om övervakning: datum för inträde i regleringsområdet (1)

Tid

TI

M

Uppgift om övervakning: tidpunkt för inträde i regleringsområdet (1)

Latitud

LA

M

Uppgift om övervakning: position vid inträde i regleringsområdet (1)

Longitud

LO

M

Uppgift om övervakning: position vid inträde i regleringsområdet (1)

Slut på rapporten

ER

M

Systemuppgift som visar att rapporten är avslutad


B.   Rapportering om att ett fartyg eller luftfartyg med övervaknings- eller inspektionsuppdrag lämnar regleringsområdet

Dataelement

Kod

Obligatorisk (M)/Ej obligatorisk (O)

Kommentarer

Ny rapport

SR

M

Systemuppgift som visar att rapporten påbörjas

Adress

AD

M

Rapportuppgift: destination, ”XNE” för NEAFC

Avsändare

FR

M

Rapportuppgift: den sändande avtalsslutande partens adress

Rapportnummer

RN

M

Rapportuppgift: löpnummer under innevarande år

Typ av meddelande

TM

M

Rapportuppgift: meddelandetyp ”SEX” för rapport om att ett övervakande fartyg eller luftfartyg lämnar regleringsområdet

Rapporteringsdatum

RD

M

Rapportuppgift: dag då sändningen görs

Rapporteringstid

RT

M

Rapportuppgift: tidpunkt för sändningen

Övervakningsmetod

MI

M

Uppgift om övervakning: för fartyg anges ”VES”, för flygplan med fasta vingar ”AIR” och för helikoptrar ”HEL”

Radioanropssignal

RC

M

Uppgift om övervakning: internationell radioanropssignal för det övervakande fartyget eller luftfartyget

Datum

DA

M

Uppgift om övervakning: datum för utträde ur regleringsområdet (2)

Tid

TI

M

Uppgift om övervakning: tidpunkt för utträde ur regleringsområdet (2)

Latitud

LA

M

Uppgift om övervakning: position vid utträde ur regleringsområdet (2)

Longitud

LO

M

Uppgift om övervakning: position vid utträde ur regleringsområdet (2)

Slut på rapporten

ER

M

Systemuppgift som visar att rapporten är avslutad


(1)  Uppskattad när meddelandet skickas före det övervakande fartygets eller luftfartygets inträde i regleringsområdet.

(2)  Samma som den uppskattade uppgiften om övervakning i meddelandet ”SEN” när det meddelandet annulleras.


BILAGA VI

ÖVERVAKNINGS- OCH OBSERVATIONSRAPPORTER

A.   NEAFC:s observationsrapport

Dataelement

Kod

Obligatorisk (M)/ Ej obligatorisk (O)

Kommentarer

Ny rapport

SR

M

Systemuppgift som visar att rapporten påbörjas.

Adress

AD

M

Rapportuppgift: destination, ”XNE” för NEAFC

Avsändare

FR

M

Rapportuppgift: den sändande avtalsslutande partens adress

Rapportnummer

RN

M

Rapportuppgift: löpnummer under innevarande år

Typ av meddelande

TM

M

Rapportuppgift: meddelandetyp ”OBS” för observationsrapport

Radioanropssignal

RC

M

Uppgift om övervakning: det övervakande fartygets eller luftfartygets internationella radioanropssignal

Rapporteringsdatum

RD

M

Rapportuppgift: dag då sändningen görs

Rapporteringstid

RT

M

Rapportuppgift: tidpunkt för sändningen

Observationens löpnummer

OS

M

Uppgift om övervakning: observationens löpnummer

Datum

DA

M

Uppgift om övervakning: datum för observation av fartyg

Tid

TI

M

Uppgift om övervakning: tidpunkt för observation av fartyg

Latitud

LA

M

Uppgift om övervakning: latitud vid observation av fartyg

Longitud

LO

M

Uppgift om övervakning: longitud vid observation av fartyg

Objektidentifiering

OI

M

Registreringsuppgifter för fartyget, det observerade fartygets radioanropssignal

Distriktsbeteckning

XR

M

Registreringsuppgifter för fartyget, numret på det observerade fartygets sida eller IMO-nummer om detta nummer saknas

Fartygets namn

NA

O

Registreringsuppgifter för fartyget, det observerade fartygets namn

Flaggstat

FS

M

Registreringsuppgifter för fartyget, det observerade fartygets flaggstat

Fartygstyp

TP

O

Fartygets kännetecken: typ av fartyg som observerats

Hastighet

SP

O

Uppgift om övervakning: det observerade fartygets hastighet

Kurs

CO

O

Uppgift om övervakning: det observerade fartygets kurs

Aktivitet

AC

M

Uppgift om övervakning: det observerade fartygets aktivitet (bilaga XI B)

Fotografi

PH

M

Uppgift om övervakning: togs det något fotografi av det observerade fartyget? Ange ”J” eller ”N”

Kommentarer

MS

O

Uppgift om övervakning: i rapportens sista del kan fritext föras in

Slut på rapporten

ER

M

Systemuppgift som visar att rapporten är avslutad

En säker identifiering kan bara göras genom visuell kontroll av radioanropssignalen eller av distriktsbeteckningen på själva fartyget.

Om det inte går att göra en säker identifiering ska skälen anges i fältet ”Kommentarer”.

B   NEAFC:s övervakningsrapport

AVTALSSLUTANDE PART

OFFICIELLT INSPEKTIONSFARTYG

TYP …

RADIOANROPSSIGNAL …

NEAFC-REFERENS …

OFFICIELLA INSPEKTÖRER:

BETECKNING …

NEAFC-REFERENS …

NAMN…

NEAFC-REFERENS…

A.   PATRULL

A1

PATRULLEN ANLÄNDE TILL REGLERINGSOMRÅDET:

DATUM …

TIDPUNKT …

UTC

LATITUD …

LONGITUD …

A2

PATRULLEN LÄMNADE REGLERINGSOMRÅDET:

DATUM …

TIDPUNKT …

UTC

LATITUD …

LONGITUD …

A3

UTRUSTNING FÖR ATT FASTSTÄLLA POSITIONEN: …

B.   OBSERVATIONER

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

Nr

Datum

Tid UTC

Position

Fartyg observerat (1)

IRCS/Distriktsbeteckning

Flaggstat

Kurs/hastighet

Typ av fartyg

Verksamhet

Foto nr

Överträdelse eller observation

Latitud

Longitud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Underskrift av den eller de officiella inspektörerna (namnteckning) …

Namnteckning: …


(1)  Identifiering (namn/nummer)


BILAGA VII

RAPPORT OM INSPEKTIONER (NEAFC)

AVTALSSLUTANDE PART:

 

OFFICIELLT INSPEKTIONSFARTYG:

NAMN

REGISTRERINGSNUMMER

RADIOANROPSSIGNAL

NEAFC-REFERENS

OFFICIELLA INSPEKTÖRER:

NAMN

NEAFC-REFERENS

NAMN

NEAFC-REFERENS

DEL A   IDENTIFIERING AV DET INSPEKTERADE FARTYGET

A.1.1

IMO-nummer…

A.1.2

Internationell radioanropssignal…

A.1.3

Fartygets namn…

A.2

Distriktsbeteckning…

A.3

Fartygstyp…

A.4

Position där inspektionen ägde rum enligt positionsbestämning på inspektionsfartyget

DATUM …

TID … UTC

Latitud … Longitud …

A.5

Utrustning som användes för positionsbestämning

A.6

Flaggstat …

A.7

Befälhavarens namn och adress …

A.8

Fartygets aktivitet …

A.9

Position där inspektionen ägde rum enligt positionsbestämning på det inspekterade fartyget

DATUM …

TID … UTC

Latitud … Longitud …

A.10

Utrustning som användes för positionsbestämning

Inspektörernas eventuella observationer: …

… Initialer: …

DEL B   KONTROLL  (1)

B.1

Fartygets dokumentation

Kontrollerad: J/N

B.1.1

Tillstånd att fiska i NEAFC:s regleringsområde

J/N

B.1.2

Tillstånd att fiska efter följande reglerade resurser: …

 

B.1.3

I förekommande fall

J/N

Godkänd ritning eller beskrivning av lagerutrymmena för fisk ombord

J/N

B.1.4

I förekommande fall

J/N

Godkänd ritning eller beskrivning av tankarna med kylt havsvatten ombord

J/N

B.1.5

I förekommande fall

J/N

Godkända kalibreringstabeller för tankarna med kylt havsvatten ombord

J/N

Inspektörernas eventuella observationer:

… Initialer …


B.2

Rapportering om fartygets rörelser/VMS

Kontrollerad: J/N

B.2.1

FISKERESA

B.2.2

RAPPORTER/VMS

 

Ankomst till NEAFC:s regleringsområde

Senast uppgivna position

VMS-transponder installerad

J/N

VMS-systemet i drift

J/N

Datum

 

 

Har rapporterna överlämnats

J/N Om ja, anmärkning:

Tid

 

 

a)

Rapport om fångst vid inträde

datum: …

Longitud

 

 

b)

Veckofångstrapport

datum: …

Latitud

 

 

c)

Omlastning

datum: …

Antal dagar i NEAFC:s regleringsområde

 

d)

Senaste manuella positionsrapport

datum: …

e)

Rapport om fångst vid utträde

datum: …

B.3   Uppgifter om fiskeansträngningar och fångster

B.3.1

Fiskeloggbok

Kontrollerad: J/N

B.3.1.1

Har rapporteringen gjorts i enlighet med artikel 9 (2):

J/N

B.3.1.1.1

Om nej, ange vilka uppgifter som är felaktiga eller saknas:

 

a)

Onumrerade sidor i fiskeloggboken

b)

Fiskeredskap som använts

c)

Fångstmängd för varje art och totalt

d)

Fiskezoner/geografiskt läge

e)

I förekommande fall

J/N

Omlastningar

f)

I förekommande fall

J/N

Överföringar av anropsrapporter

g)

Befälhavarens godkännande av uppgifterna

h)

Övrigt: …


B.3.2

Produktionsloggbok/lastplan

Kontrollerad: J/N

B.3.2.1

Krävs produktionsloggbok eller lastplan:

J/N

B.3.2.2

Produktionsloggbok finns:

J/N

Om nej, gå till 3.2.4

B.3.2.3

Om ja, är den:

FULLSTÄNDIG/EJ FULLSTÄNDIG

B.3.2.3.1

Om den inte är fullständig, markera vilka uppgifter som saknas.

 

a)

Kvantiteter som behållits ombord: produktvikt för varje art och varje typ av presentation i handeln

b)

Omvandlingsfaktorer för varje typ av presentation

c)

Befälhavarens godkännande av uppgifterna

d)

Övrigt: …

B.3.2.4

Lastplan finns:

J/N

B.3.2.5

Om ja, är den:

FULLSTÄNDIG/EJ FULLSTÄNDIG

B.3.2.5.1

Om den inte är fullständig, markera vilka uppgifter som saknas.

 

a)

Fångsten är inte lastad efter art eller typ av presentation på det sätt som anges i planen

b)

Fångsten är inte identifierad efter art eller typ av presentation i handeln

c)

Övrigt: …


B.4

Fångster som behållits ombord

Kontrollerade: J/N

B.4.1

Kvantiteter som noterats av befälhavaren

Arter

Angivna kvantiteter ombord

(kg levande vikt)

Om uppgifterna är tillgängliga

Beredda kvantiteter

(kg beredd vikt)

Omvandlings-faktor

Ombord (3)

Fångst (4)

Omlastning (5)

Totalt ombord (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

 

 


B.4.2

Kvantiteter ombord som kunnat fastställas av inspektörerna

Arter

Kvantitet

(kg beredd vikt)

Volym/densitets-faktor / omvandlings-faktor

Beräknad kvantitet

(kg levande vikt)

Skillnad (%) (7)

Observationer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

 


B.5

Fiskeredskap och markeringar

Kontrollerade: J/N

B.5.1

Typ av fiskeredskap som använts (tillägg 2 A till bilaga II (8)): …

B.5.2

Typ av nättillbehör som använts (tillägg 2 B till bilaga II (9)): …

B.5.3

Markering av vilka fasta redskap som använts:

J/N

Kommentar: …

B.5.4

Oanvända redskap surrade och stuvade på ett säkert sätt:

J/N

Kommentar …


B.5.5

Mätning av maskstorleken på använda redskap

Storleken kontrollerad: J/N

B.5.5.1

Lyft (inklusive förlängning(ar)), om ett sådant finns – stickprov omfattande 20 maskor)

Typ av redskap (10)

TILLSTÅND: VÅTA/TORRA

MATERIAL: …

Genom-snittlig bredd

Tillåten storlek

MASKSTORLEK (BREDD)

I millimeter

(in mm)

(in mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B.5.5.2

Stickprov från slitduken omfattande … maskor

Typ (12)

TILLSTÅND: VÅTA/TORRA

MATERIAL: …

Genom-snittlig bredd

Tillåten storlek

MASKSTORLEK (BREDD)

I millimeter

(i mm)

(i mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B.5.5.3

Resten av nätet – stickprov bestående av 20 maskor

Typ (14)

TILLSTÅND: VÅTA/TORRA

MATERIAL: …

Genom-snittlig bredd

Tillåten storlek

MASKSTORLEK (BREDD)

I millimeter

(i mm)

(i mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL C   UTVÄRDERING

C.1

Analys av fångsterna i det sista draget

Kontrollerad: J/N

PROVTAGNING: J/N

Vikt: … i kg

VISUELL BEDÖMNING J/N

Art enligt

FAO:s treställiga alfabetiska kod

Vikt

(kg levande vikt)

Andel fisk som är mindre än minimilängden

(%)

Andel som kastats överbord

(%)

Kommentarer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

DEL D   SAMARBETE

D.1

:

Godtagbar samarbetsnivå

:

J/N

D.1.1

:

Om inte, ange bristerna:

:

a)

Inspektören hindrades från att fullgöra sina uppgifter.

b)

Fiskefartygets registrerings- eller identitetsuppgifter samt andra typer av märkningar hade förfalskats eller dolts

c)

Bevis som behövs vid en undersökning hade dolts, manipulerats eller undanröjts

d)

Otillräckliga insatser för att underlätta en snabb och säker bordning och debarkering

e)

Inspektörerna fick inte kontakta flaggavtalspartens eller den inspekterande avtalspartens myndigheter.

f)

Inspektörerna fick inte tillträde till fiskefartygets olika områden, däck, utrymmen, fångst (beredd eller ej beredd), nät eller andra redskap, övrig utrustning eller viktiga dokument.

Inspektörernas eventuella observationer: …

… Initialer: …

DEL E   ÖVERTRÄDELSER OCH OBSERVATIONER

E.1

Noterade överträdelser

Artikel

Ange vilken eller vilka NEAFC-bestämmelser som överträtts och sammanfatta relevanta observationer och fakta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förseglings- nummer

Dokumentation, fotografier eller annat bevismaterial

 

 

 

 

 

 

 

 

E.2   Inspektörernas observationer

_

_

_

_

_

_

Initialer: …

Vittnets intygande: _

_

_

Datum: _ Underskrift: _

Namn: _ Adress:_

E.3   Befälhavarens observationer

_

_

_

_

_

_

Undertecknad, som är befälhavare på fartyget …, intygar att jag idag har tagit emot en kopia av denna rapport och – i förekommande fall – av de fotografier som tagits. Min underskrift innebär inte att jag godtar någon del av innehållet i denna rapport, utom de eventuella observationer som jag själv gjort.

Underskrift: _ Datum: _

PART F   FÖRKLARING FRÅN NEAFC-INSPEKTÖRERNA

Datum … och tid … (UTC) då inspektörerna gick ombord.

Datum … och tid … (UTC) för överföring

I förekommande fall: datum … och tid … (UTC) då inspektionen avslutades

Inspektörens/-ernas underskrift …

Inspektörens/-ernas namn …


(1)  Om kontrollen ger ett positivt resultat markeras detta med en ring runt bokstaven ”J”. Ett negativt resultat markeras med en ring runt bokstaven ”N”. I övriga fall: markera rätt alternativ eller lämna de upplysningar som krävs.

(2)  Artikel 9 i planen motsvaras av artikel 8 i förordning (EU) nr 1236/2010.

(3)  Kvantiteter ombord vid inseglingen i NEAFC-området

(4)  Kvantiteter som fångats och behållits ombord i NEAFC-området.

(5)  Kvantiteter som lastats (+) eller lossats (–) i NEAFC-området.

(6)  Total kvantitet ombord som uppgivits vid inspektion.

(7)  Skillnaden mellan den totala kvantitet ombord som fastställts av inspektörerna och den som befälhavaren uppgivit.

(8)  Tillägg 2 A till bilaga II till planen motsvaras av bilaga XI del C till denna förordning.

(9)  Tillägg 2 B till bilaga II till planen motsvaras av bilaga XI del D till denna förordning.

(10)  Tillägg 2 A till bilaga II ()

(11)  Tillägg 2 A till bilaga II till planen motsvaras av bilaga XI del C till denna förordning

(12)  Tillägg 2 B till bilaga II ()

(13)  Tillägg 2 B till bilaga II till planen motsvaras av bilaga XI del D till denna förordning

(14)  Tillägg 2 B till bilaga II.


BILAGA VIII

BLANKETTER FÖR HAMNSTATSKONTROLL

Image

Image


BILAGA IX

FORMULÄR FÖR INSPEKTIONSRAPPORT

Image

Image

Image


BILAGA X

FORMAT OCH PROTOKOLL FÖR DATAUTBYTE

A.   Format för datautybte

1.

Datatecknen ska vara i enlighet med ISO 8859.1.

2.

Alla dataöverföringar ska ha följande struktur:

 

Dubbla snedstreck ”//” tillsammans med bokstäverna ”SR” anger att ett meddelande påbörjas.

 

Dubbla snedstreck ”//” tillsammans med datafältkoden anger att ett dataelement påbörjas.

 

Enkelt snedstreck ”/” används för att skilja datafältkoden från efterföljande data.

 

Data som lämnas parvis ska åtskiljas av ett mellanslag.

 

Dubbla snedstreck ”//” tillsammans med bokstäverna ”ER” anger att rapporten är avslutad.

B.   Protokoll för datautbyte

Datautbytesprotokoll för elektronisk överföring av rapporter och meddelanden mellan de medlemsstater och sekretariatet ska testas i vederbörlig ordning.

C.1   Elektroniskt format för utbyte av information om övervakning, inspektion och kontroll av fisket

Kategori

Dataelement

Kod

Typ

Innehåll

Definitioner

System Uppgifter

Ny rapport

SR

 

 

Visar att rapporten påbörjas

Slut på rapporten

ER

 

 

Visar att rapporten är avslutad

Returstatus

RS

Char*3

Koder

ACK / NAK = bekräftad/ej bekräftad

Felnummer

RE

Num*3

001 – 999

Koder som vid mottagandet på den operativa centralen visar att ett fel uppstått

Meddelande Uppgifter

Destinationsadress

AD

Char*3

ISO-3166-adress

Adress till den part som tar emot meddelandet: för NEAFC anges ” XNE”

Avsändare

FR

Char*3

ISO-3166-adress

Den sändande avtalsslutande partens adress

Typ av meddelande

TM

Char*3

Kod

De första tre bokstäverna som anger typ av meddelande

Ordningsnummer

SQ

Num*6

NNNNNN

Meddelandets löpnummer

Rapportnummer

RN

Num*6

NNNNNN

Rapportens löpnummer under innevarande år

Rapporteringsdatum

RD

Num*8

ÅÅÅÅMMDD

År, månad och dag

Rapporteringstid

RT

Num*4

TTMM

Timmar och minuter (UTC)

Datum

DA

Num*8

ÅÅÅÅMMDD

År, månad och dag

Tid

TI

Num*4

TTMM

Timmar och minuter (UTC)

Annullerad rapport

CR

Num*6

NNNNNN

Den annullerade rapportens nummer

Den annullerade rapportens år

YR

Num*4

NNNN

Den annullerade rapportens år

Fartyg Registrering Uppgifter

Radioanropssignal

RC

Char*7

IRCS-kod

Fartygets internationella radioanropssignal

Fartygets namn

NA

Char*30

 

Fartygets namn

Distriktsbeteckning

XR

Char*14

 

Numret på fartygets sida eller IMO-nummer om detta nummer saknas

Flaggstat

FS

Char*3

ISO-3166

Registreringsstat

Avtalsslutande partens interna referensnummer

IR

Char*3

ISO-3166

Unikt fartygsnummer som fastställts av flaggstatens myndigheter vid registrering

Num*9

+ max. 9N

Hamn (namn)

PO

Char*20

 

Hamn där fartyget är registrerat/hemmahamn

Fartygets ägare

VO

Char*60

 

Namn och adress för den som äger fartyget

Fartygets befraktare

VC

Char*60

 

Namn och adress för den som befraktar fartyget

Fartyg Egenskaper Uppgifter

Fartygets kapacitet

VT

Char*2

”OC”/”LC”

Enligt Oslokonventionen från 1947 ”OC” eller Londonkonventionen ICTM-69 ”LC”

Enhet

 

Num*4

Tonnage

Fartygets kapacitet i ton

Fartygets maskinstyrka

VP

Char*2

0-99999

Angivelse av vilken mätenhet som används: ”hK” eller ”kW”

Enhet

 

Num*5

 

Total huvudmaskinstyrka

Fartygets längd

VL

Char*2

„OA“/„PP“

”OA” totallängd, ”PP” längd mellan perpendiklarna

 

 

Num*3

Längd i meter

Fartygets totala längd, avrundat till närmaste hela meter

Fartygstyp

TP

Char*3

Kod

Enligt förteckningen i bilaga IX del A

Fiskeredskap

GE

Char*3

FAO-kod

Internationell statistisk standardklassificering av fiskeredskap (bilaga XI del C)

Licens Uppgifter

Datum för utfärdande

IS

Num*8

ÅÅÅÅMMDD

Datum då tillstånd beviljades att fiska efter en eller flera reglerade arter

Reglerade resurser

RR

Char*3

FAO:s artkod

FAO:s artkod för de reglerade resurserna i fråga

Startdatum

SD

Num*8

ÅÅÅÅMMDD

Datum då tillståndet/upphävandet börjar gälla

Slutdatum

ED

Num*8

ÅÅÅÅMMDD

Datum då tillståndet att fiska efter de reglerade resurserna upphör att gälla

Begränsat tillstånd

LU

Char*1

 

”J” eller ”N” för att ange om ett begränsat tillstånd är giltigt eller inte

Område

RA

Char*6

ICES-kod

Förbjudet/-na område(n)

Artnamn

SN

Char*3

FAO:s artkod

Förbjudna arter

Uppgifter om aktivitet

Latitud

LA

Char*5

NDDMM (WGS-84)

t.ex. //LA/N6235 = 62°35' North

Longitud

LO

Char*6

E/WDDDMM (WGS-84)

t.ex. //LO/W02134 = 21°34′ West

Latitud (med decimaler)

LT

Char*7

+/-DD.ddd 1

Negativa värden om latituden ligger på södra halvklotet1 (WGS84).

Longitud (med decimaler)

LG

Char*8

+/-DDD.ddd 1

Negativa värden om longituden ligger på västra halvklotet1 (WGS84).

Fiskeresa nummer

TN

Num*3

001-999

Fiskeresans nummer under innevarande år

Antal fiskedagar

DF

Num*3

1 – 365

Antal dagar som fartyget tillbringat i regleringsområdet under fiskeresan

Planerat datum

PD

Num*8

ÅÅÅÅMMDD

Uppskattat datum UTC för framtida händelse

Planerad tidpunkt

PT

Num*4

TTMM

Uppskattad tidpunkt UTC för framtida händelse

Fångst per vecka

CA

 

 

Den kumulativa fångst som behållits ombord efter det att fartyget seglade in i regleringsområdet; uppgifter ska lämnas för varje enskild art i kg levande vikt avrundat till närmaste 100 kg; om en överföring redan gjorts under samma fiskeresa ska uppgiften i stället avse fångsten efter det att den senaste fångstrapporten lämnats; uppgifterna får vid behov lämnas i par

Arter

 

Char*3

FAO:s artkod

 

Kvantitet

 

Num*7

0-9999999

 

Kvantitet ombord

OB

 

 

Anges i kg levande vikt avrundat till närmaste 100 kg. Uppgifterna får vid behov anges i par.

Arter

 

Char*3

FAO-koder

 

Kvantitet

 

Num*7

0-9999999

 

Överförda arter

KG

 

 

Uppgifter om vilka kvantiteter som överförts mellan fartyg under aktiviteten i regleringsområdet; uppgifter ska lämnas för varje art och anges i kg levande vikt avrundat till närmaste 100 kg.

Arter

 

Char*3

FAO-koder, parvisa

 

Kvantitet

 

Num*7

0-9999999

 

Omlastning från

TF

Char*7

IRCS-kod

Det levererande fartygets internationella radioanropssignal

Omlastning till

TT

Char*7

IRCS-kod

Det mottagande fartygets internationella radioanropssignal

Kuststat

CS

Char*3

ISO-3166

Kuststat

Hamn (namn)

PO

Char*20

 

Hamnens namn

Rapporterings- uppgifter

Fångst

CA

 

 

Total fångst, landad eller omlastad, som gjorts av den avtalsslutande partens fiskefartyg; uppgifter ska lämnas för varje art och anges i ton levande vikt avrundat till hela ton;

Arter

 

Char*3

FAO:s artkod

 

Kvantitet

 

Num*6

0-9999999

 

Kumulativ fångst

CC

 

 

Kumulativ total fångst, landad eller omlastad, som gjorts av den avtalsslutande partens fiskefartyg; uppgifter ska lämnas för varje art och anges i ton levande vikt avrundat till hela ton; uppgifterna får vid behöv lämnas i par

Arter

 

Char*3

FAO:s artkod

 

Kvantitet

 

Num*6

0-9999999

 

Område

RA

Char*6

Ices/Nafo-koder

Fiskeområdets kod

Zon

ZO

Char*3

ISO-3166

Kod för den avtalsslutande partens fiskezon

År och månad

YM

Num*6

ÅÅÅÅMM

Rapporteringsår och rapporteringsmånad

Kontroll/ observation

Latitud

LA

Char*5

NDDMM (WGS-84)

t.ex. //LA/N6535 = 65°35' North

Longitud

LO

Char*6

E/WDDDMM (WGS-84)

t.ex. //LO/W02134 = 21°34' West

Hastighet

SP

Num*3

Knop* 10

t.ex. //SP/105 = 10,5 knots

Kurs

CO

Num*3

360°-skalan

t.ex.. //CO/270 = 270°

Aktivitet

AC

Char*3

Aktivitetskod

De tre första tecknen för aktiviteten i fråga, se bilaga XI del B

Kontrollmetod

MI

Char*3

NEAFC-kod

”VES” = fartyg, ”AIR” = flygplan med fasta vingar, ”HEL” = helikopter

Officiell inspektör CP ID

AI

Char*7

NEAFC-kod

Den avtalsslutande partens kod (ISO-3166) följt av ett fyrsiffrigt nummer. Upprepas om nödvändigt.

Observationens löpnummer

OS

Num*3

0 - 999

Observationens löpnummer vid patrulleringen i regleringsområdet

Datum då fartyget observerades

DA

Num*8

ÅÅÅÅMMDD

Datum då fartyget observerades

Tidpunkt då fartyget observerades

TI

Num*4

TTMM

Tidpunkt (UTC) då fartyget observerades

Objektidentifiering

OI

Char*7

IRCS-kod

Det observerade fartygets internationella radioanropssignal

Fotografi

PH

Char*1

 

Togs det något fotografi? Ange ”JA” eller ”NEJ”

Fritext

MS

Char*255

 

Fritextfält

C.2   Koder som används i bilagorna, men som inte används vid elektroniskt datautbyte mellan NEAFC:s sekreterare och de avtalsslutande parterna

Kategori

Dataelement

Kod

Typ

Innehåll

Definitioner

Fiskeloggbok.

Daglig fångst

CD

 

 

Total fångst som behållits ombord per art från det antal fiskeinsatser som gjorts per 24-timmarsperiod

Arter

 

Char*3

FAO:s artkod

FAO:s artkod för de arter som förtecknas i bilaga II

Kvantitet

 

Num*7

0-9999999

Levande vikt i kg

Totalt antal drag/fiskeinsatser under dagen

FO

Num*6

0-999999

Antal fiskeinsatser per 24-timmarsperiod

Fångst som kastats överbord

RJ

 

 

Kvantitet som fångats och kastats överbord, per art

Arter

 

Char*3

FAO:s artkod

FAO:s artkod

Kvantitet

 

Num*7

0-9999999

Levande vikt i kg

Använd överföring

TU

 

 

Namnet på den radiostation genom vilken rapporten har överförts

Befälhavarens namn

MA

Char*30

 

Befälhavarens namn

Produktionsloggbok

Producerad kvantitet

QP

 

 

Producerad kvantitet per art och per dag

Artnamn

 

 

 

FAO:s artkod

Kvantitet

 

 

 

Total produktvikt i kg

Produktform

 

 

 

Kod för produkttyp (bilaga XI del E)

Kvantitet

 

 

 

Produktvikt i kg

 

 

 

 

Kod för produkttyp och produktvikt; använd så många par som behövs för att täcka alla produkter.

Kumulativ produktion under perioden

AP

 

 

Total kvantitet som producerats sedan inträdet i regleringsområdet, per art

Artnamn

 

 

 

FAO:s artkod

Kvantitet

 

 

 

Total produktvikt i kg

Produktform

 

 

 

Kod för produkttyp (bilaga XI del E)

Kvantitet

 

 

 

Produktvikt i kg

 

 

 

 

Kod för produkttyp och produktvikt; använd så många par som behövs för att täcka alla produkter.

Produktkod

PR

Char*1

 

Kod för produkttyp (bilaga XI del E)

Typ av förpackning

TY

Char*3

 

Typ av förpackning (bilaga XI del F)

Enhetsvikt

NE

 

 

Nettoproduktvikt i kg

Antal enheter

NU

 

 

Antal förpackade enheter

C.3   Koder beskrivna i C.1 eller C.2 i alfabetisk ordning

Kod

Dataelement

Använd i rapport eller meddelande

AC

Aktivitet

OBS

AD

Destinationsadress

Alla

AI

Officiell inspektör

SEN

AP

Kumulativ produktion under perioden

Produktionsloggbok

CA

Fångst

REP, JUR ,CAT, COX, loggbok

CC

Kumulativ fångst

REP, JUR, loggbok

CD

Daglig fångst

Loggbok.

CO

Kurs

OBS

CR

Annullerad rapport

CAN

CS

Kuststat

POR

DA

Datum

COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN, SEN, SEX, OBS, loggbok, produktionsloggbok, RET

DF

Antal fiskedagar

CAT, COX

ED

Slutdatum

LIM, AUT

ER

Slut på rapporten

Alla

FO

Totalt antal drag/fiskeinsatser under dagen

Loggbok

FR

Avsändare

Alla

FS

Flaggstat

NOT, OBS

GE

Fiskeredskap

NOT, loggbok

IR

Avtalsslutande partens interna referensnummer

NOT, WIT, LIM, AUT, SUS, COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN, loggbok, produktionsloggbok

IS

Datum för utfärdande

AUT

KG

Överförda arter

TRA, POR, loggbok

LA

Latitud

COE, CAT, COX, TRA, POR, MAN, SEN, SEX, OBS, loggbok

LG

Longitud (med decimaler)

POS, ENT

LO

Longitud

COE, CAT, COX, TRA, POR, MAN, SEN, SEX, OBS, loggbok

LT

Latitud (med decimaler)

POS, ENT

LU

Begränsat tillstånd

NOT

MA

Befälhavarens namn

Loggbok, produktionsloggbok

MI

Kontrollmetod

SEN, SEX

MS

Fritext

OBS

NA

Fartygets namn

NOT, WIT, LIM, AUT, SUS, COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN, OBS, loggbok, produktionsloggbok

NE

Enhetsvikt

Produktionsloggbok

NU

Antal enheter

Produktionsloggbok

OB

Kvantitet ombord

COE, POR, loggbok

OI

Objektidentifiering

OBS

OS

Observationens löpnummer No.

OBS

PD

Planerat datum

TRA, POR

PH

Fotografi

OBS

PO

Hamn (namn)

NOT, POR

PR

Produktkod

Produktionsloggbok

PT

Planerad tidpunkt

TRA, POR

QP

Producerad kvantitet

Produktionsloggbok

RA

Område

REP, JUR, LIM, loggbok

RC

Radioanropssignal:

Alla

RD

Rapporteringsdatum

Alla

RE

Felnummer

RET

RJ

Fångst som kastats överbord

Loggbok

RN

Rapportnummer

Alla

RR

Reglerade resurser

AUT, SUS

RS

Returstatus

RET

RT

Rapporteringstid

Alla

SD

Startdatum

WIT, LIM, AUT, SUS

SN

Artnamn

Produktionsloggbok, LIM

SP

Hastighet

OBS

SQ

Ordningsnummer

COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN

SR

Ny rapport

Alla

TF

Omlastning från

TRA, loggbok

TI

Tid

Alla

TM

Typ av meddelande

Alla utom loggbok och produktionsloggbok

TN

Fiskeresa nummer

ENT, COE, CAT, COX, EXI, POS, MAN, TRA, POR, loggbok

TP

Fartygstyp

NOT, OBS

TT

Omlastning till

TRA, loggbok

TU

Använd överföring

Loggbok

TY

Typ av förpackning

Produktionsloggbok

VC

Fartygets befraktare

NOT

VL

Fartygets längd

NOT

VO

Fartygets ägare

NOT

VP

Fartygets maskinstyrka

NOT

VT

Fartygets kapacitet

NOT

XR

Distriktsbeteckning

NOT, OBS, COE, CAT, COX, TRA, POS, MAN, POR, WIT, AUT, LIM, SUS

YM

År och månad

REP, JUR

YR

Den annullerade rapportens år

CAN

ZO

Zon

JUR

D. 1   Uppställning för sådana rapporter och meddelanden enligt bilaga III som medlemsstaterna skickar vidare till NEAFC:s sekretariat

I förekommande fall ska varje medlemsstat till sekretariatet skicka vidare de rapporter och uppgifter som mottagits från deras fartyg enligt artiklarna 9 och 11 i förordning (EU) nr 1236/2010, under förutsättning att följande ändringar görs:

Adressen (AD) ska ersättas av adressen till NEAFC:s sekretare (XNE).

Följande dataelement ska läggas till: rapporteringsdatum (RD), rapporteringstid (RT), rapportnummer (RN) samt avsändare (FR).

D. 2   Returmeddelanden

Om en avtalsslutande part så begär ska NEAFC:s sekreterare skicka ett returmeddelande varje gång en elektronisk överföring av en rapport eller en uppgift tas emot.

a)

Format för returmeddelanden

Dataelement

Kod

Obligatorisk (M)/Ej obligatorisk (O)

Kommentarer

Ny rapport

SR

M

Systemuppgift som visar att rapporten påbörjas.

Adress

AD

M

Rapportuppgift: destination samt den avtalsslutande part som skickar rapporten

Avsändare

FR

M

Rapportuppgift: XNE för NEAFC (som sänder returmeddelandet)

Typ av meddelande

TM

M

Rapportuppgift: ”RET” för returmeddelande

Ordningsnummer

SQ

O

Rapportuppgift: löpnumret på rapporten från fartyget under berört år, enligt den rapport som mottagits.

Radioanropssignal

RC

O

Rapportuppgift: fartygets internationella radioanropssignal, enligt den rapport som mottagits.

Returstatus

RS

M

Rapportuppgift: kod som visar om rapporten/uppgiften tagits emot eller inte (”ACK” eller ”NAK”)

Felnummer

RE

O

Rapportuppgift: nummer som visar vilket slags fel det rör sig om: Se tabell b för felnummer.

Rapportnummer

RN

M

Rapportuppgift: registreringsnummer för den rapport/uppgift som mottagits

Datum

DA

M

Rapportuppgift: datum för överföring av RET-meddelandet

Tid

TI

M

Rapportuppgift: tidpunkt för överföring av RET-meddelandet

Slut på rapporten

ER

M

Systemuppgift som visar att rapporten är avslutad

b)

Felnummer

Ärende/Bilaga

Fel

Felorsak

Uppföljning av åtgärden krävs

Godtagna

Kommunikation

101

 

Meddelandet är oläsligt

 

102

 

Osammanhängande data

 

104

 

Obligatoriska data saknas

 

105

 

Denna rapport är en duplikatrapport och har status ”ej mottagen” (NAK) eftersom detta var dess status när den mottogs förra gången

 

106

 

Otillåten datakälla

 

 

150

Sekvensfel

 

 

151

Datum/tidpunkt i framtiden

 

 

155

Denna rapport är en duplikatrapport och har status ”mottagen” (ACK) eftersom detta var dess status när den mottogs förra gången

Bilaga I

 

250

Försök att återkontakta ett fartyg

 

 

251

Fartyget har inte anmälts

 

 

252

Arterna inte AUT, LIM eller SUS

Bilaga III

301

 

Fångst före fångst vid inträde

 

302

 

Omlastning före fångst vid inträde

 

303

 

Fångst vid utträde före fångst vid inträde

 

304

 

Positionsbestämning ej mottagen (CAT, TRA, COX)

 

 

350

Position utan fångst vid inträde

Bilaga VIII

401

 

Övervakning vid utträde före övervakning vid inträde

 

 

450

Observation utan övervakning vid inträde

 

 

451

Inspektörer eller inspekterande fartyg eller luftfartyg inte anmält


BILAGA XI

KODER SOM SKA ANVÄNDAS I ALLA MEDDELANDEN TILL NEAFC:s SEKRETERARE

A.   Huvudsakliga fartygstyper

FAO-kod

Fartygstyp

BO

Inspektionsfartyg

CO

Fiskefartyg för utbildning

DB

Fartyg med skrapredskap (ej kontinuerligt)

DM

Fartyg med skrapredskap (kontinuerligt)

DO

Bomtrålare

DOX

Andra fartyg med skrapredskap

FO

Fartyg för fisketransport

FX

Andra fiskefartyg

GO

Fartyg för garnfiske

HOX

Moderfartyg som inte nämnts tidigare

HSF

Fabriksmoderfartyg

KO

Sjukvårdsfartyg

LH

Fartyg med handlinor

LL

Långrevsfartyg

LO

Fartyg med linor

LP

Spöfiskefartyg

LT

Dörjningsfartyg

MO

Kombinationsfartyg

MSN

Vad/notfartyg för fiske med handlinor

MTG

Trålare med drivgarn

MTS

Trålare–vad/notfartyg med ringnot

NB

Fartyg med enkelt lyftnät

NO

Fartyg med lyftnät

NOX

Andra fartyg med lyftnät

PO

Fartyg med fiskpump

SN

Vadfartyg

SO

Vad/notfartyg

SOX

Andra vad/notfartyg

SP

Vad/notfartyg med ringnot

SPE

Vad/notfartyg med ringnot av europeisk typ

SPT

Vad/notfartyg för tonfiskfiske

TO

Trålare

TOX

Andra trålare

TS

Sidotrålare

TSF

Sidotrålare/frysfartyg

TSW

Sidotrålare för färsk fisk

TT

Häcktrålare

TTF

Häcktrålare/frysfartyg

TTP

Häcktrålare/fabriksfartyg

TU

Trålare med utriggade bommar

WO

Fartyg med fällor

WOP

Tinfiskefartyg

WOX

Andra fartyg med fällor

ZO

Fiskeriforskningsfartyg

DRN

Fartyg med drivgarn


B.   Fartygens huvudsakliga aktivitet

Tre-ställig alfabetisk kod

Kategori

ANC

Ankring

DRI

Drivande

FIS

Fiske

HAU

Inhalning av garn

PRO

Beredning

STE

Skållning

TRX

Omlastning (lastning eller lossning)

OTH

Annat (specificeras)


C.   Huvudsakliga redskapstyper

FAO:s treställiga alfabetiska kod

Redskapstyp

Ringnot

PS

Med snörplina

PS1

1 ringnotsfartyg

PS2

2 ringnotsfartyg

Vad/not

SSC

Skotsk snurrevad

Bottentrålar

OTB

Trål med trålbord

PTB

Partrålar

TBN

Kräfttrål

TBS

Räktrål

OTT

Dubbeltrål

Flyttrålar

OTM

Trål med trålbord

PTM

Partrålar

Nät och garn

GNS

Förankrat bottenstående nät

GND

Drivgarn

GEN

Nät och garn (ospecificerat)

Fällor

FPO

Tina

Krokar och linor

LHP

Handlinor

LHM

Pilkmaskin

LLS

Förankrade backor/långrevar

LLD

Drivande backor/långrevar

LL

Långrevar/backor

LTL

Linor för dörjning

LX

Krokar och linor

Utfiskningsredskap

HMP

Fiskpump


D.   Huvudsakliga kategorier av utrustning och tillbehör till redskap

FAO:s treställiga alfabetiska kod

Utrustning eller Tillbehör

BSC

Undre slitskydd

TSC

Övre slitskydd

SBG

Förstärkande nätkasse

CPP

Lyftstroppsskydd

CDL

Bottenstropp

LST

Lyftstropp

RST

Rundstropp

FLP

Stängnät

SNT

Selektionsnät

SRP

Förstärkningslina

TQT

Tätningsduk

MLT

Listning av byxkasse

STL

Förstärkningssöm

LAR

Listförstärkningslina

FLT

Flöte

EMD

Elektromekanisk enhet

KTE

Skärplan

SPG

Sorteringsrist

SMP

Nätstycke med kvadratiska maskor

CSS

Lyft

LIN

Annat som ska specificeras


E.   Koder för produkttyper

Tre-ställig alfa-betisk kod

Presentationsform

Beskrivning

CBF

Dubbelfilé av torsk (escalado)

HEA med skinn, ryggrad och stjärtfena

CLA

Klor

Enbart klor

DWT

Iccat-kod

Utan gälar, urtagna, delvis utan huvud, utan fenor

FIL

Filead

HEA + GUT + TLD + utan ben. Varje fisk ger två filéer

FIS

Fileade och flådda filéer

FIL + SKI. Varje fisk ger två filéer som inte sitter ihop

FSB

Filead med skinn och ben

Filead med skinn och ben

FSP

Filead, flådd, med nålben

Filead utan skinn och med nålben

GHT

Urtagen, utan huvud och stjärtfena

GUH + TLD

GUG

Urtagen och utan gälar

Inälvor och gälar har tagits bort

GUH

Urtagen och utan huvud

Inälvor och huvud har tagits bort

GUL

Urtagen, med lever

GUT men leverdelarna sitter kvar

GUS

Urtagen, utan huvud och flådd

GUH + SKI

GUT

Urtagen

Alla inälvor har tagits bort

HEA

Utan huvud

Huvudet har tagits bort

HET

Utan huvud och stjärtfena

Huvud och stjärtfena har tagits bort

JAP

Japansk skärning

Tvärsnitt som avlägsnar alla delar från huvud till mage

JAT

Japansk skärning, utan stjärtfena

Japansk skärning där stjärtfenan skärs bort

LAP

Lappen

Dubbel filé, HEA, med skinn, stjärtfena och fenor

LVR

Lever

Endast lever. Vid samlad presentation (*) används koden LVR-C

OTH

Annan

Annan presentationsform

ROE

Rom

Endast rom. Vid samlad presentation (*) används koden ROE-C

SAD

Torrsaltad

Utan huvud, med skinn, ryggrad och stjärtfena och torrsaltade

SAL

I lättsaltad lake

CBF + saltad

SGH

Saltad, urtagen och utan huvud

GUH + saltad

SGT

Saltad och urtagen

GUT + saltad

SKI

Flådd

Utan skinn

SUR

Surimi

Surimi

TAL

Stjärtfena

Endast stjärtfenor

TAD

Utan stjärtfena

Utan stjärtfena

TNG

Tunga

Endast tungor. Vid samlad presentation* används koden TNG-C

TUB

Endast mantel

Endast själva kroppen (bläckfisk)

WHL

Hel

Ingen beredning

WNG

Vingar

Endast vingar


F.   Typ av förpackning

Kod

Typ

CRT

Kartonger

BOX

Lådor

BGS

Påsar

BLC

Block


BILAGA XII

SÄKERHET OCH KONFIDENTIALITET I BEHANDLINGEN AV ELEKTRONISKA UPPGIFTER OCH RAPPORTER

A.

Minimisäkerhetskrav:

a)

Kontroll av tillträdet: systemet ska vara utrustat med säkerhetsfunktioner som ser till att inga obehöriga kan ta sig in.

b)

Autentisering och behörighetskontroll: systemet ska kunna begränsa de godkända användarnas behörighet så att de bara har tillgång till vissa, på förhand fastställda uppgifter.

c)

Säker överföring: det ska kunna garanteras att data och meddelanden överförs på ett säkert sätt.

d)

Datasäkerhet: det ska kunna garanteras att alla data och meddelanden som kommer in i systemet lagras på ett säkert sätt under den tid det är fråga om och att de inte kan manipuleras.

e)

Säkerhetsförfaranden: säkerhetsförfaranden ska utformas för att reglera tillträdet till systemet (beträffande såväl hårdvaran som programmen), systemadministration och underhåll, säkerhetskopior och allmän användning av systemet.

B.

Minimikrav som ska vara uppfyllda av datasystemet:

a)

Ett välfungerande system för användning av lösenord och autentisering. Alla systemanvändare ska ha ett unikt användarnamn och ett därtill kopplat lösenord. Varje gång som en användare loggar in i systemet ska han eller hon ange korrekt lösenord. Efter inloggningen ska användaren endast ha tillgång till de funktioner och uppgifter som motsvarar hans/hennes konfigurering. Bara en systemadministratör med särskilda rättigheter får ha tillgång till alla uppgifter.

b)

Det fysiska tillträdet till datasystemet ska kontrolleras.

c)

Kontroller: stickprov för analys och upptäckt av brott mot säkerhetsföreskrifterna.

d)

Tidsbaserad tillträdeskontroll: rätten att logga in i systemet kan inskränkas till vissa tidpunkter och/eller veckodagar.

e)

Kontroll av tillträdet till terminalerna: för varje arbetsstation ska det anges vilka personer som får använda den.


Top