EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2012_112_R_0006_01

Europeiska unionens råds beslut av den 5 december 2011 om upptagande av Republiken Kroatien som medlem i Europeiska unionen
Innehållsförteckning
Fördrag mellan Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Republiken Tjeckien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Irland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Ungern, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland, Konungariket Sverige, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (Europeiska unionens medlemsstater) och Republiken Kroatien om Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen
Akt om villkoren för Republiken Kroatiens anslutning och om anpassning av fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen
BILAGA I Förteckning över konventioner och protokoll som Republiken Kroatien tillträder vid anslutningen (enligt artikel 3.4 i anslutningsakten)
BILAGA II Förteckning över bestämmelser i Schengenregelverket, som det införlivats inom Europeiska unionens ramar, och i de akter som grundas på Schengenregelverket eller som på annat sätt har samband med detta, vilka ska vara bindande för och tillämpliga i Republiken Kroatien från och med anslutningen (enligt artikel 4.1 i anslutningsakten)
BILAGA III Förteckning enligt artikel 15 i anslutningsakten: anpassningar av institutionernas akter
BILAGA IV Förteckning enligt artikel 16 i anslutningsakten: andra permanenta bestämmelser
BILAGA V Förteckning enligt artikel 18 i anslutningsakten: övergångsbestämmelser
BILAGA VI Landsbygdsutveckling (enligt artikel 35.2 i anslutningsakten)
BILAGA VII Särskilda åtaganden som gjorts av Republiken Kroatien vid anslutningsförhandlingarna (enligt artikel 36.1 andra stycket i anslutningsakten)
BILAGA VIII Åtaganden som gjorts av Republiken Kroatien om omstruktureringen av den kroatiska varvsindustrin (enligt artikel 36.1 tredje stycket i anslutningsakten)
BILAGA IX Åtaganden som gjorts av Republiken Kroatien om omstruktureringen av stålsektorn (enligt artikel 36.1 tredje stycket i anslutningsakten)
Protokoll om vissa överenskommelser rörande en eventuell engångsöverföring av utsläppsenheter som Republiken Kroatien tilldelats enligt Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar och därmed förbunden kompensation
Slutakt
I. Slutaktens text
II. Förklaringar
III. Skriftväxling mellan Europeiska unionen och Republiken Kroatien om ett informations- och samrådsförfarande angående antagandet av vissa beslut och andra åtgärder som ska antas under tiden fram till anslutningen

OJ L 112, 24.4.2012, p. 6–110 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.4.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 112/6


EUROPEISKA UNIONENS RÅDS BESLUT

av den 5 december 2011

om upptagande av Republiken Kroatien som medlem i Europeiska unionen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 49,

med beaktande av Europeiska kommissionens yttrande (1),

med beaktande av Europaparlamentets godkännande (2), och

av följande skäl:

Republiken Kroatien har ansökt om att bli medlem av Europeiska unionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Rådet har beslutat att godta denna ansökan om upptagande som medlem; villkoren för att upptas som medlem och de anpassningar av fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen som därigenom blir nödvändiga ska fastställas i ett avtal mellan medlemsstaterna och Republiken Kroatien.

Utfärdat i Bryssel den 5 december 2011.

På rådets vägnar

M. DOWGIELEWICZ

Ordförande


(1)  Se sidan 3 i detta nummer av EUT.

(2)  Se sidan 5 i detta nummer av EUT.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

A.

Fördrag mellan Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Republiken Tjeckien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Irland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Ungern, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland, Konungariket Sverige, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (Europeiska unionens medlemsstater) och Republiken Kroatien om Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

B.

Akt om villkoren för Republiken Kroatiens anslutning och om anpassning av fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen

Del ett:

Principer

Del två:

Anpassning av fördragen

Avdelning I:

Institutionella bestämmelser

Avdelning II:

Andra anpassningar

Del tre:

Permanenta bestämmelser

Del fyra:

Tillfälliga bestämmelser

Avdelning I:

Övergångsbestämmelser

Avdelning II:

Institutionella bestämmelser

Avdelning III:

Finansiella bestämmelser

Avdelning IV:

Övriga bestämmelser

Del fem:

Genomförandebestämmelser för denna akt

Avdelning I:

Anpassning till institutionernas arbetsordningar och till kommittéernas regler och arbetsordningar

Avdelning II:

Tillämpning av institutionernas akter

Avdelning III:

Slutbestämmelser

BILAGOR

BILAGA I:

Förteckning över konventioner och protokoll som Republiken Kroatien tillträder vid anslutningen (enligt artikel 3.4 i anslutningsakten)

BILAGA II:

Förteckning över bestämmelser i Schengenregelverket, som det införlivats inom Europeiska unionens ramar, och i de akter som grundas på Schengenregelverket eller som på annat sätt har samband med detta, vilka ska vara bindande för och tillämpliga i Republiken Kroatien från och med anslutningen (enligt artikel 4.1 i anslutningsakten)

BILAGA III:

Förteckning enligt artikel 15 i anslutningsakten: anpassningar av institutionernas akter

1.

Frihet att tillhandahålla tjänster

2.

Lagstiftning om immateriella rättigheter

I.

Gemenskapsvarumärke

II.

Tilläggsskydd

III.

Gemenskapsformgivning

3.

Finansiella tjänster

4.

Jordbruk

5.

Fiske

6.

Beskattning

7.

Regionalpolitik och samordning av strukturinstrument

8.

Miljö

BILAGA IV:

Förteckning enligt artikel 16 i anslutningsakten: andra permanenta bestämmelser

1.

Lagstiftning om immateriella rättigheter

2.

Konkurrenspolitik

3.

Jordbruk

4.

Fiske

5.

Tullunion

Tillägg till bilaga IV

BILAGA V:

Förteckning enligt artikel 18 i anslutningsakten: övergångsbestämmelser

1.

Fri rörlighet för varor

2.

Fri rörlighet för personer

3.

Fri rörlighet för kapital

4.

Jordbruk

I.

Övergångsåtgärder för Kroatien

II.

Övergångstullkvot för rörråsocker för raffinering

III.

Tillfälligt direktstöd till Kroatien

5.

Livsmedelssäkerhet, veterinära och fytosanitära frågor

I.

Värphöns

II.

Anläggningar (kött, mjölk, fisk och animaliska biprodukter)

III.

Saluföring av utsäde

IV.

Neum

6.

Fiske

7.

Transportpolitik

8.

Beskattning

9.

Frihet, säkerhet och rättvisa

10.

Miljö

I.

Övergripande lagstiftning

II.

Luftkvalitet

III.

Avfallshantering

IV.

Vattenkvalitet

V.

Samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC)

VI.

Kemikalier

Tillägg till bilaga V

BILAGA VI:

Landsbygdsutveckling (enligt artikel 35.2 i anslutningsakten)

BILAGA VII:

Särskilda åtaganden som gjorts av Republiken Kroatien vid anslutningsförhandlingarna (enligt artikel 36.1 andra stycket i anslutningsakten)

BILAGA VIII:

Åtaganden som gjorts av Republiken Kroatien om omstruktureringen av den kroatiska varvsindustrin (enligt artikel 36.1 tredje stycket i anslutningsakten)

BILAGA IX:

Åtaganden som gjorts av Republiken Kroatien om omstruktureringen av stålsektorn (enligt artikel 36.1 tredje stycket i anslutningsakten)

PROTOKOLL

Protokoll om vissa överenskommelser rörande en eventuell engångsöverföring av utsläppsenheter som Republiken Kroatien tilldelats enligt Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar och därmed förbunden kompensation

SLUTAKT

I.

Slutaktens text

II.

Förklaringar

A.

Gemensam förklaring av de nuvarande medlemsstaterna

Gemensam förklaring om fullständig tillämpning av bestämmelserna i Schengenregelverket

B.

Gemensam förklaring av olika nuvarande medlemsstater

Gemensam förklaring av Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Österrike om fri rörlighet för arbetstagare: Kroatien

C.

Gemensam förklaring av de nuvarande medlemsstaterna och Republiken Kroatien

Gemensam förklaring om Europeiska utvecklingsfonden

D.

Förklaring av Republiken Kroatien

Förklaring av Republiken Kroatien om övergångsordningen för liberaliseringen av marknaden för jordbruksmark i Kroatien

III.

Skriftväxling mellan Europeiska unionen och Republiken Kroatien om ett informations- och samrådsförfarande angående antagandet av vissa beslut och andra åtgärder som ska antas under tiden fram till anslutningen

FÖRDRAG

MELLAN

KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, REPUBLIKEN TJECKIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN ESTLAND, IRLAND, REPUBLIKEN GREKLAND, KONUNGARIKET SPANIEN, REPUBLIKEN FRANKRIKE, REPUBLIKEN ITALIEN, REPUBLIKEN CYPERN, REPUBLIKEN LETTLAND, REPUBLIKEN LITAUEN, STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG, REPUBLIKEN UNGERN, REPUBLIKEN MALTA, KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA, REPUBLIKEN ÖSTERRIKE, REPUBLIKEN POLEN, REPUBLIKEN PORTUGAL, RUMÄNIEN, REPUBLIKEN SLOVENIEN, REPUBLIKEN SLOVAKIEN, REPUBLIKEN FINLAND, KONUNGARIKET SVERIGE, FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND

(EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER)

OCH

REPUBLIKEN KROATIEN

OM REPUBLIKEN KROATIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG,

REPUBLIKEN BULGARIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN TJECKIENS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV DANMARK,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLANDS PRESIDENT,

REPUBLIKEN ESTLANDS PRESIDENT,

IRLANDS PRESIDENT,

REPUBLIKEN GREKLANDS PRESIDENT,

HANS MAJESTÄT KONUNGEN AV SPANIEN,

REPUBLIKEN FRANKRIKES PRESIDENT,

REPUBLIKEN KROATIEN,

REPUBLIKEN ITALIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN CYPERNS PRESIDENT,

REPUBLIKEN LETTLANDS PRESIDENT,

REPUBLIKEN LITAUENS PRESIDENT,

HANS KUNGLIGA HÖGHET STORHERTIGEN AV LUXEMBURG,

REPUBLIKEN UNGERNS PRESIDENT,

MALTAS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV NEDERLÄNDERNA,

REPUBLIKEN ÖSTERRIKES FÖRBUNDSPRESIDENT,

REPUBLIKEN POLENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN PORTUGALS PRESIDENT,

RUMÄNIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SLOVENIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SLOVAKIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENT,

KONUNGARIKET SVERIGES REGERING,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

SOM GEMENSAMT ÖNSKAR fullfölja förverkligandet av Europeiska unionens mål,

SOM ÄR FAST BESLUTNA att fortsätta att utveckla en allt fastare sammanslutning mellan Europas folk på den grund som redan är lagd,

SOM BEAKTAR att artikel 49 i fördraget om Europeiska unionen ger europeiska stater möjlighet att bli medlemmar i unionen,

SOM BEAKTAR att Republiken Kroatien har ansökt om medlemskap i unionen,

SOM BEAKTAR att rådet, efter att ha hört kommissionen och inhämtat Europaparlamentets samtycke, uttalat sig för att Republiken Kroatien ska bli medlem,

HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG,

Elio DI RUPO

Premiärminister

REPUBLIKEN BULGARIENS PRESIDENT,

Boyko BORISSOV

Premiärminister

REPUBLIKEN TJECKIENS PRESIDENT,

Petr NECAS

Premiärminister

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV DANMARK,

Helle THORNING-SCHMIDT

Statsminister

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLANDS PRESIDENT,

Dr Angela MERKEL

Förbundskansler

REPUBLIKEN ESTLANDS PRESIDENT,

Andrus ANSIP

Premiärminister

IRLANDS PRESIDENT,

Enda KENNY

Premiärminister (Taoiseach)

REPUBLIKEN GREKLANDS PRESIDENT,

Lucas PAPADEMOS

Premiärminister

HANS MAJESTÄT KONUNGEN AV SPANIEN,

José Luis RODRIGUEZ ZAPATERO

Premiärminister

REPUBLIKEN FRANKRIKES PRESIDENT,

Jean LEONETTI

Minister för Europafrågor

REPUBLIKEN KROATIEN,

Ivo JOSIPOVIĆ,

President

Jadranka KOSOR

Premiärminister

REPUBLIKEN ITALIENS PRESIDENT,

Sen. Prof. Mario MONTI

Premiärminister

REPUBLIKEN CYPERNS PRESIDENT,

Demetris CHRISTOFIAS

President

REPUBLIKEN LETTLANDS PRESIDENT,

Valdis DOMBROVSKIS

Premiärminister

REPUBLIKEN LITAUENS PRESIDENT,

Dalia GRYBAUSKAITĖ

President

HANS KUNGLIGA HÖGHET STORHERTIGEN AV LUXEMBURG,

Jean-Claude JUNCKER

Premiärminister, ministre d'Etat

REPUBLIKEN UNGERNS PRESIDENT,

Viktor ORBÁN

Premiärminister

MALTAS PRESIDENT,

Lawrence GONZI

Premiärminister

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV NEDERLÄNDERNA,

Mark RUTTE

Premiärminister, minister för allmänna frågor

REPUBLIKEN ÖSTERRIKES FÖRBUNDSPRESIDENT,

Werner FAYMANN

Förbundskansler

REPUBLIKEN POLENS PRESIDENT,

Donald TUSK

Premiärminister

REPUBLIKEN PORTUGALS PRESIDENT,

Pedro PASSOS COELHO

Premiärminister

RUMÄNIENS PRESIDENT,

Traian BĂSESCU

President

REPUBLIKEN SLOVENIENS PRESIDENT,

Borut PAHOR

Premiärminister

REPUBLIKEN SLOVAKIENS PRESIDENT,

Iveta RADICOVA

Premiärminister

REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENT,

Jyrki KATAINEN

Statsminister

KONUNGARIKET SVERIGES REGERING,

Fredrik REINFELDT

Statsminister

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

The Rt. Hon. David CAMERON

Premiärminister

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Republiken Kroatien blir härmed medlem i Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen.

2.   Republiken Kroatien blir part i fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, enligt den lydelse de har efter ändringar och tillägg.

3.   Villkoren för anslutning och de anpassningar av de fördrag som avses i punkt 2 vilka anslutningen medför anges i den akt som är fogad till detta fördrag. Bestämmelserna i akten utgör en integrerad del av detta fördrag.

Artikel 2

Bestämmelserna om rättigheter och skyldigheter för medlemsstaterna samt uppgifter och befogenheter för unionens institutioner, i de fördrag i vilka Republiken Kroatien blir part enligt artikel 1.2, ska tillämpas på detta fördrag.

Artikel 3

1.   Detta fördrag ska ratificeras av de höga fördragsslutande parterna i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser. Ratifikationsinstrumenten ska deponeras hos Republiken Italiens regering senast den 30 juni 2013.

2.   Genom att ratificera detta fördrag ska Republiken Kroatien även anses ha ratificerat eller godkänt de ändringar av fördragen som avses i artikel 1.2 vilka är öppna för ratificering eller godkännande av medlemsstaterna enligt artikel 48 i fördraget om Europeiska unionen vid tidpunkten för Republiken Kroatiens ratificering av detta fördrag samt institutionernas akter vilka har antagits senast vid samma tidpunkt och vilka träder i kraft först sedan de har godkänts av medlemsstaterna i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser.

3.   Detta fördrag träder i kraft den 1 juli 2013 förutsatt att alla ratifikationsinstrument har deponerats före den dagen.

4.   Utan hinder av punkt 3 får unionens institutioner före anslutningen anta de åtgärder som avses i artiklarna 3.7, 6.2 andra stycket, 6.3 andra stycket, 6.6 andra och tredje styckena, 6.7 andra stycket, 6.8 tredje stycket, artiklarna 17, 29.1, 30.5, 31.5, 35.3, 35.4, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 49, 50 och 51 och bilagorna IV–VI till den akt som avses i artikel 1.3.

Dessa åtgärder ska träda i kraft endast om detta fördrag träder i kraft och då samtidigt med fördraget.

5.   Utan hinder av punkt 3 ska artikel 36 i den akt som avses i artikel 1.3 gälla från och med undertecknandet av detta fördrag.

Artikel 4

Detta fördrag, upprättat i ett enda original på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska språken, vilka alla texter är lika giltiga, ska deponeras i arkiven hos Republiken Italiens regering, som ska överlämna en bestyrkt kopia till var och en av de andra signatärstaternas regeringar.

SOM BEKRÄFTELSE PÅ DETTA har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta fördrag.

Съставено в Брюксел на девети декември две хиляди и единадесета година.

Hecho en Bruselas, el nueve de diciembre de dos mil once.

V Bruselu dne devátého prosince dva tisíce jedenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den niende december to tusind og elleve.

Geschehen zu Brüssel am neunten Dezember zweitausendelf.

Kahe tuhande üheteistkümnenda aasta detsembrikuu üheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εννέα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες έντεκα.

Done at Brussels on the ninth day of December in the year two thousand and eleven.

Fait à Bruxelles, le neuf décembre deux mille onze.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an naoú lá de mhí na Nollag an bhliain dhá mhíle agus a haon déag.

Sastavljeno u Bruxellesu dana devetog prosinca godine dvije tisuće jedanaeste.

Fatto a Bruxelles, addì nove dicembre duemilaundici.

Briselē, divtūkstoš vienpadsmitā gada devītajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai vienuoliktų metų gruodžio devintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenegyedik év december havának kilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-disa jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u ħdax.

Gedaan te Brussel, de negende december tweeduizend elf.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiątego grudnia roku dwa tysiące jedenastego.

Feito em Bruxelas, em nove de Dezembro de dois mil e onze.

Întocmit la Bruxelles la nouă decembrie două mii unsprezece.

V Bruseli dňa deviateho decembra dvetisícjedenásť.

V Bruslju, dne devetega decembra leta dva tisoč enajst.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattayksitoista.

Som skedde i Bryssel den nionde december tjugohundraelva.

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Für Seine Majestät den König der Belgier

Image

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za prezidenta České republiky

Image

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Image

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

Image

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Image

Για τον Пρόεδρο της Еλληνικής Δημοκρατίας

Image

Por Su Majestad el Rey de España

Image

Pour le Président de la République française

Image

Za Republiku Hrvatsku

Image

Per il Presidente della Repubblica italiana

Image

Για τον Пρόεδρο της Кνπριαкής Δημοκρατίας

Image

Latvijas Republikas Valsts prezidenta vārdā –

Image

Image

Lietuvos Respublikos Prezidentės vardu

Image

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

Image

Għall-President ta' Malta

Image

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Image

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Image

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pelo Presidente da República Portuguesa

Image

Pentru Președintele României

Image

Za predsednika Republike Slovenije

Image

Za prezidenta Slovenskej republiky

Image

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

Image

För Konungariket Sveriges regering

Image

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

AKT

om villkoren för Republiken Kroatiens anslutning och om anpassning av fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen

DEL ETT

PRINCIPER

Artikel 1

I denna akt avses med

—   grundläggande fördrag:

a)

fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) med de ändringar och tillägg som har gjorts genom fördrag eller andra akter som har trätt i kraft före Republiken Kroatiens anslutning,

b)

fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (Euratomfördraget), med de ändringar och tillägg som har gjorts genom fördrag eller andra akter som har trätt i kraft före Republiken Kroatiens anslutning,

—   nuvarande medlemsstater: Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Republiken Tjeckien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Irland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Ungern, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland, Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland,

—   unionen: Europeiska unionen, grundat på EU-fördraget och EUF-fördraget och/eller, allt efter omständigheterna, Europeiska atomenergigemenskapen,

—   institutioner: de institutioner som har upprättats genom EU-fördraget.

Artikel 2

Från och med anslutningsdagen ska bestämmelserna i de grundläggande fördragen och i de akter som har antagits av institutionerna före anslutningen vara bindande för Kroatien och tillämpas i Kroatien på de villkor som anges i dessa fördrag och i denna akt.

Om överenskommelser om ändringar av de grundläggande fördragen har träffats mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar i enlighet med artikel 48.4 i EU-fördraget efter Kroatiens ratificering av anslutningsavtalet och dessa ändringar inte har trätt i kraft vid anslutningsdagen ska Kroatien ratificera dessa ändringar i enlighet med sina konstitutionella bestämmelser.

Artikel 3

1.   Kroatien ansluter sig till de beslut och avtal som medlemsstaternas stats- och regeringschefer har fattat eller ingått vid sammanträden i Europeiska rådet.

2.   Kroatien ansluter sig till de beslut och avtal som företrädarna för medlemsstaternas regeringar har fattat eller ingått vid sammanträden i rådet.

3.   Kroatien ska ha samma ställning som de nuvarande medlemsstaterna när det gäller förklaringar, resolutioner eller andra ståndpunkter av Europeiska rådet eller av rådet samt förklaringar, resolutioner eller andra ståndpunkter som medlemsstaterna efter gemensam överenskommelse har antagit rörande unionen. Kroatien kommer följaktligen att beakta de principer och riktlinjer som kommer till uttryck i dessa förklaringar, resolutioner eller andra ståndpunkter och kommer att göra vad som behövs för att säkerställa genomförandet.

4.   Kroatien ansluter sig till de konventioner och protokoll som är förtecknade i bilaga I. Dessa konventioner och protokoll ska träda i kraft gentemot Kroatien den dag som rådet fastställer i de beslut som avses i punkt 5.

5.   Rådet ska genom enhälligt beslut på rekommendation av kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet besluta att göra alla anpassningar som krävs på grund av anslutning till de konventioner och protokoll som avses i punkt 4 och offentliggöra de anpassade texterna i Europeiska unionens officiella tidning.

6.   Kroatien åtar sig avseende de konventioner och protokoll som avses i punkt 4 att införa administrativa eller andra arrangemang som motsvarar dem som de nuvarande medlemsstaterna eller rådet har antagit vid anslutningsdagen och att underlätta praktiskt samarbete mellan medlemsstaternas institutioner och organisationer.

7.   Rådet kan genom enhälligt beslut på förslag av kommissionen komplettera bilaga I med de relevanta konventioner, avtal och protokoll som har undertecknats före anslutningsdagen.

Artikel 4

1.   Bestämmelserna i Schengenregelverket, som avses i protokollet om Schengenregelverket införlivat inom Europeiska unionens ramar (nedan kallat Schengenprotokollet), fogat till EU-fördraget och EUF-fördraget, och i de akter som grundas på detta eller på annat sätt har samband med detta, enligt förteckningen i bilaga II, samt i eventuella ytterligare sådana akter som har antagits före anslutningsdagen ska vara bindande för och tillämpas i Kroatien från och med anslutningsdagen.

2.   De bestämmelser i Schengenregelverket, som det införlivats inom Europeiska unionens ramar, och i de akter som grundas på detta eller på annat sätt har samband med detta vilka inte avses i punkt 1 ska visserligen vara bindande för Kroatien från och med anslutningsdagen men ska inte tillämpas i Kroatien förrän efter beslut av rådet, när det i enlighet med tillämpliga Schengenutvärderingsförfaranden har kontrollerats att de nödvändiga villkoren för tillämpning av samtliga delar av regelverket är uppfyllda i Kroatien, inbegripet ett effektivt genomförande av alla Schengenregler i enlighet med överenskomna gemensamma standarder och grundläggande principer. Det beslutet ska fattas av rådet, i enlighet med tillämpliga Schengenförfaranden och med beaktande av en rapport från kommissionen, där det bekräftas att Kroatien fortsätter att uppfylla de åtaganden som gjordes under anslutningsförhandlingarna vilka är relevanta för Schengenregelverket.

Rådet ska efter att ha hört Europaparlamentet fatta sitt beslut med enhällighet bland de medlemmar som företräder regeringarna i de medlemsstater för vilka tillämpningen av de bestämmelser som avses i denna punkt redan har inletts och företrädaren för Republiken Kroatiens regering. De rådsmedlemmar som företräder regeringarna i Irland och i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ska delta i sådana beslut i den mån de hänför sig till de bestämmelser i Schengenregelverket och i de akter som grundas på detta eller som på annat sätt har samband med detta i vilka dessa medlemsstater deltar.

Artikel 5

Kroatien ska delta i den ekonomiska och monetära unionen från och med anslutningsdagen som medlemsstat med undantag i enlighet med artikel 139 i EUF-fördraget.

Artikel 6

1.   Sådana avtal som har ingåtts eller provisoriskt tillämpas av unionen med ett eller flera tredjeländer, med en internationell organisation eller med en medborgare i tredjeland ska vara bindande för Kroatien på de villkor som anges i de grundläggande fördragen och i denna akt.

2.   Kroatien förbinder sig att på de villkor som anges i denna akt ansluta sig till de avtal som har ingåtts eller undertecknats av de nuvarande medlemsstaterna och unionen med ett eller flera tredjeländer eller med en internationell organisation.

Såvida inte annat föreskrivs i sådana specifika avtal som avses i första stycket, ska Kroatiens anslutning till dessa avtal godkännas genom att protokoll till sådana avtal ingås mellan rådet, genom enhälligt beslut på medlemsstaternas vägnar, och tredjelandet, tredjeländerna eller den internationella organisationen i fråga. Kommissionen eller, om avtalet uteslutande eller främst avser den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten) ska på medlemsstaternas vägnar förhandla fram dessa protokoll på grundval av förhandlingsdirektiv som enhälligt har godkänts av rådet och i samråd med en kommitté bestående av företrädare för medlemsstaterna. Kommissionen eller, i förekommande fall, den höga representanten ska lägga fram ett utkast till protokollen för rådet, så att de kan ingås.

Detta förfarande ska inte påverka utövandet av unionens egen behörighet eller beröra fördelningen av befogenheter mellan unionen och medlemsstaterna när det gäller ingående av sådana avtal i framtiden eller eventuella andra ändringar som inte har samband med anslutningen.

3.   Från och med anslutningsdagen, och i avvaktan på ikraftträdandet av de nödvändiga protokoll som avses i punkt 2 andra stycket, ska Kroatien tillämpa bestämmelserna i de avtal som avses i punkt 2 första stycket vilka har ingåtts eller provisoriskt tillämpas före anslutningsdagen, med undantag för avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer (1).

I avvaktan på ikraftträdandet av de protokoll som avses i punkt 2 andra stycket ska unionen och medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder inom ramen för sina respektive befogenheter, om lämpligt tillsammans.

4.   Kroatien ansluter sig till partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (2), samt till de två avtalen om ändring av det avtalet, undertecknade i Luxemburg den 25 juni 2005 (3) och öppnade för undertecknande i Ouagadougou den 22 juni 2010 (4).

5.   Kroatien förbinder sig att på de villkor som anges i denna akt ansluta sig till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (5) i enlighet med artikel 128 i det avtalet.

6.   Från och med anslutningsdagen ska Kroatien tillämpa de bilaterala textilavtal och överenskommelser som ingåtts mellan unionen och tredjeländer.

De kvantitativa restriktioner som unionen tillämpar på import av textil- och beklädnadsvaror ska anpassas för att ta hänsyn till Kroatiens anslutning till unionen. Unionen kan i detta syfte före anslutningsdagen förhandla fram ändringar i de bilaterala textilavtal och överenskommelser som avses i första stycket med de berörda tredjeländerna.

Om ändringarna i de bilaterala textilavtalen och överenskommelserna inte har trätt i kraft vid anslutningsdagen, ska unionen göra de nödvändiga anpassningarna av sina bestämmelser om import av textil- och beklädnadsvaror från tredjeländer för att ta hänsyn till Kroatiens anslutning.

7.   De kvantitativa restriktioner som unionen tillämpar på import av stål och stålprodukter ska anpassas på grundval av Kroatiens import under de senaste åren av stål och stålprodukter med ursprung i de berörda leverantörsländerna.

I detta syfte ska de nödvändiga ändringarna i de bilaterala stålavtal och överenskommelser som ingåtts mellan unionen och tredjeländer förhandlas fram före anslutningsdagen.

Om ändringarna av de bilaterala stålavtalen och överenskommelserna inte har trätt i kraft vid anslutningsdagen, ska bestämmelserna i första stycket gälla.

8.   Från och med anslutningsdagen ska fiskeavtal som ingåtts mellan Kroatien och tredjeländer före den dagen förvaltas av unionen.

De rättigheter och skyldigheter som Kroatien har genom dessa avtal ska inte påverkas under den period då bestämmelserna i dessa avtal provisoriskt bibehålls.

Så snart som möjligt, och under alla omständigheter innan de avtal som avses i första stycket har löpt ut, ska lämpliga beslut om fortsättning av fiskeverksamheten enligt dessa avtal antas i varje enskilt fall av rådet, med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen, varvid det även ska vara möjligt att förlänga vissa avtal med högst ett år.

9.   Kroatien ska frånträda alla frihandelsavtal med tredjeländer, inklusive Centraleuropeiska frihandelsavtalet i dess ändrade lydelse.

I den mån avtal mellan Kroatien, å ena sidan, och ett eller flera tredjeländer, å andra sidan, inte är förenliga med de skyldigheter som följer av denna akt ska Kroatien vidta alla lämpliga åtgärder för att undanröja de oförenligheter som har konstaterats. Om Kroatien har svårigheter med att anpassa ett avtal som har ingåtts med ett eller flera tredjeländer, ska landet frånträda det avtalet.

Kroatien ska vidta alla åtgärder som krävs för att säkerställa fullgörande av skyldigheterna i denna punkt från och med anslutningsdagen.

10.   Kroatien ansluter sig, på de villkor som anges i denna akt, till de interna överenskommelser som har ingåtts av de nuvarande medlemsstaterna för att genomföra de avtal som avses i punkterna 2 och 4.

11.   Kroatien ska vid behov vidta lämpliga åtgärder för att dess ställning i förhållande till internationella organisationer och sådana internationella avtal där också unionen eller andra medlemsstater är parter ska anpassas till de rättigheter och skyldigheter som följer av Kroatiens anslutning till unionen.

I synnerhet ska Kroatien frånträda sådana internationella fiskeavtal och utträda ur sådana internationella fiskeorganisationer som även unionen är part i, om inte landets medlemskap har samband med något annat än fiske.

Kroatien ska vidta alla åtgärder som krävs för att säkerställa fullgörande av skyldigheterna i denna punkt från och med anslutningsdagen.

Artikel 7

1.   Om inget annat föreskrivs i denna akt, får inte bestämmelserna i denna akt tillfälligt sättas ur kraft, ändras eller upphävas på annat sätt än genom det förfarande som anges i de grundläggande fördragen vilket gör det möjligt att ändra dessa fördrag.

2.   De akter som har antagits av institutionerna och som omfattas av övergångsbestämmelser i denna akt ska behålla sin rättsliga status; i synnerhet ska förfarandena för ändring av dessa akter gälla även i fortsättningen.

3.   De bestämmelser i denna akt vilkas syfte eller verkan är att akter antagna av institutionerna ska upphävas eller ändras ska, utom ifall de är av övergående karaktär, ha samma rättsliga status som de på detta sätt upphävda eller ändrade bestämmelserna och vara underkastade samma regler som dessa.

Artikel 8

De grundläggande fördragen och de akter som har antagits av institutionerna ska som en övergångsåtgärd tillämpas med de avvikelser som föreskrivs i denna akt.

DEL TVÅ

ANPASSNING AV FÖRDRAGEN

AVDELNING I

INSTITUTIONELLA BESTÄMMELSER

Artikel 9

Protokollet om stadgan för Europeiska unionens domstol, fogat till EU-fördraget, EUF-fördraget och Euratomfördraget, ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 9 ska första stycket ersättas med följande:

”Den nytillsättning av en del av domartjänsterna som ska äga rum vart tredje år ska avse fjorton domare.”

2.

Artikel 48 ska ersättas med följande:

”Artikel 48

Tribunalen ska ha tjugoåtta domare.”

Artikel 10

Protokollet om Europeiska investeringsbankens stadga, fogat till EU-fördraget och EUF-fördraget, ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 4.1 första stycket ska ändras på följande sätt:

a)

Den inledande meningen ska ersättas med följande:

”1.   Banken ska ha ett kapital på 233 247 390 000 EUR, som ska tecknas av medlemsstaterna med följande belopp:”

b)

Följande ska införas mellan uppgifterna för Rumänien och Slovakien:

”Kroatien

854 400 000”.

2.

Artikel 9.2 första, andra och tredje styckena ska ersättas med följande:

”2.   Styrelsen ska bestå av 29 ledamöter och 19 suppleanter.

Ledamöterna ska utses av bankens råd för en tid av fem år, med en ledamot nominerad av varje medlemsstat och en nominerad av kommissionen.

Suppleanterna ska utses av bankens råd för en tid av fem år enligt följande:

Två suppleanter ska nomineras av Förbundsrepubliken Tyskland.

Två suppleanter ska nomineras av Republiken Frankrike.

Två suppleanter ska nomineras av Republiken Italien.

Två suppleanter ska nomineras av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

En suppleant ska nomineras i samförstånd mellan Konungariket Spanien och Republiken Portugal.

En suppleant ska nomineras i samförstånd mellan Konungariket Belgien, Storhertigdömet Luxemburg och Konungariket Nederländerna.

Två suppleanter ska nomineras i samförstånd mellan Konungariket Danmark, Republiken Grekland, Irland och Rumänien.

Två suppleanter ska nomineras i samförstånd mellan Republiken Estland, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Republiken Österrike, Republiken Finland och Konungariket Sverige.

Fyra suppleanter ska nomineras i samförstånd mellan Republiken Bulgarien, Republiken Tjeckien, Republiken Kroatien, Republiken Cypern, Republiken Ungern, Republiken Malta, Republiken Polen, Republiken Slovenien och Republiken Slovakien.

En suppleant ska nomineras av kommissionen.”

Artikel 11

Artikel 134.2 första stycket i Euratomfördraget, om sammansättningen av vetenskapliga och tekniska kommittén, ska ersättas med följande:

”2.   Kommittén ska ha 42 ledamöter som rådet utser efter att ha hört kommissionen.”

AVDELNING II

ANDRA ANPASSNINGAR

Artikel 12

I artikel 64.1 i EUF-fördraget ska följande mening läggas till:

”I fråga om restriktioner som är i kraft enligt nationell lagstiftning i Kroatien ska det relevanta datumet vara den 31 december 2002.”

Artikel 13

Artikel 52.1 i EU-fördraget ska ersättas med följande:

”1.   Fördragen ska gälla för Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Republiken Tjeckien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Irland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Kroatien, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Ungern, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland, Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.”

Artikel 14

1.   Artikel 55.1 i EU-fördraget ska ersättas med följande:

”1.   Detta fördrag, upprättat i ett enda original på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska språken, vilka alla texter är lika giltiga, ska deponeras i arkiven hos Republiken Italiens regering, som ska överlämna en bestyrkt kopia till var och en av de andra signatärstaternas regeringar.”

2.   Artikel 225 andra stycket i Euratomfördraget ska ersättas med följande:

”Till följd av anslutningsfördragen är även de bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, grekiska, iriska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska och ungerska texterna giltiga.”

DEL TRE

PERMANENTA BESTÄMMELSER

Artikel 15

De akter som förtecknas i bilaga III ska anpassas på det sätt som anges i den bilagan.

Artikel 16

De åtgärder som förtecknas i bilaga IV ska tillämpas enligt de villkor som anges i den bilagan.

Artikel 17

Rådet får på förslag från kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet enhälligt besluta om de anpassningar av bestämmelserna om den gemensamma jordbrukspolitiken i denna akt som kan bli nödvändiga vid ändringar av unionens regler.

DEL FYRA

TILLFÄLLIGA BESTÄMMELSER

AVDELNING I

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

Artikel 18

De åtgärder som förtecknas i bilaga V ska tillämpas på Kroatien enligt de villkor som anges i den bilagan.

AVDELNING II

INSTITUTIONELLA BESTÄMMELSER

Artikel 19

1.   Med avvikelse från artikel 2 i protokollet om övergångsbestämmelser, fogat till EU-fördraget, EUF-fördraget och Euratomfördraget, och med avvikelse från det högsta antal platser som föreskrivs i artikel 14.2 första stycket i EU-fördraget, ska, för beaktande av Kroatiens anslutning, antalet ledamöter i Europaparlamentet ökas med tolv ledamöter från Kroatien för tiden från och med anslutningsdagen till och med utgången av Europaparlamentets mandatperiod 2009–2014:

2.   Med avvikelse från artikel 14.3 i EU-fördraget ska Kroatien före anslutningsdagen i enlighet med unionens regelverk bland sina medborgare anordna särskilda allmänna direkta val till Europaparlamentet av det antal ledamöter som anges i punkt 1 i den här artikeln. Om anslutningsdagen infaller mindre än sex månader före nästa val till Europaparlamentet, får dock de ledamöter i Europaparlamentet som företräder Kroatiens medborgare utses av Kroatiens nationella parlament bland dess ledamöter, förutsatt att de berörda personerna har valts i allmänna direkta val.

Artikel 20

Artikel 3.3 i protokollet om övergångsbestämmelser, fogat till EU-fördraget, EUF-fördraget och Euratomfördraget, ska ersättas med följande:

”3.   Till och med den 31 oktober 2014 ska följande bestämmelser gälla, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 235.1 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt:

När Europeiska rådet och rådet ska besluta med kvalificerad majoritet, ska medlemmarnas röster viktas på följande sätt:

Belgien

12

Bulgarien

10

Tjeckien

12

Danmark

7

Tyskland

29

Estland

4

Irland

7

Grekland

12

Spanien

27

Frankrike

29

Kroatien

7

Italien

29

Cypern

4

Lettland

4

Litauen

7

Luxemburg

4

Ungern

12

Malta

3

Nederländerna

13

Österrike

10

Polen

27

Portugal

12

Rumänien

14

Slovenien

4

Slovakien

7

Finland

7

Sverige

10

Förenade kungariket

29

För beslut ska krävas minst 260 röster från en majoritet av medlemmarna, när beslut i enlighet med fördragen ska fattas på förslag av kommissionen. I andra fall ska minst 260 röster från minst två tredjedelar av medlemmarna krävas för beslut.

När en akt antas av Europeiska rådet eller rådet med kvalificerad majoritet, får en medlem av Europeiska rådet eller rådet begära en kontroll av att de medlemsstater som utgör denna kvalificerade majoritet motsvarar minst 62 % av unionens totala befolkning. Om det visar sig att detta villkor inte är uppfyllt, ska akten inte antas.”

Artikel 21

1.   En kroatisk medborgare ska utses till kommissionen från och med anslutningsdagen till och med den 31 oktober 2014. Den nya ledamoten i kommissionen ska utses av rådet med kvalificerad majoritet och i samförstånd med kommissionens ordförande, efter det att Europaparlamentet har hörts och i enlighet med kriterierna i artikel 17.3 andra stycket i EU-fördraget.

2.   Mandattiden för den ledamot som utses i enlighet med punkt 1 ska gå ut vid samma tidpunkt som mandattiden för de ledamöter som kommissionen har vid anslutningen.

Artikel 22

1.   Ämbetstiden för den domare i domstolen och den domare i tribunalen som i enlighet med artikel 19.2 tredje stycket i EU-fördraget utses från Kroatien vid dess anslutning ska gå ut den 6 oktober 2015 respektive den 31 augusti 2013.

2.   Om domstolen eller tribunalen har inlett ett muntligt förfarande i ett anhängigt mål före anslutningsdagen, ska domstolen eller tribunalen eller avdelningen avgöra målet i den sammansättning som den hade före anslutningen och tillämpa de rättegångsregler som gällde dagen före anslutningsdagen.

Artikel 23

1.   Med avvikelse från artikel 301 första stycket i EUF-fördraget i vilken fastställs det högsta antal ledamöter i Ekonomiska och sociala kommittén, ska artikel 7 i protokollet om övergångsbestämmelser, fogat till EU-fördraget, EUF-fördraget och Euratomfördraget ersättas med följande:

”Artikel 7

Fram till ikraftträdandet av det beslut som avses i artikel 301 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska fördelningen av ledamöter i Ekonomiska och sociala kommittén vara följande:

Belgien

12

Bulgarien

12

Tjeckien

12

Danmark

9

Tyskland

24

Estland

7

Irland

9

Grekland

12

Spanien

21

Frankrike

24

Kroatien

9

Italien

24

Cypern

6

Lettland

7

Litauen

9

Luxemburg

6

Ungern

12

Malta

5

Nederländerna

12

Österrike

12

Polen

21

Portugal

12

Rumänien

15

Slovenien

7

Slovakien

9

Finland

9

Sverige

12

Förenade kungariket

24”

2.   Antalet ledamöter i Ekonomiska och sociala kommittén ska för att beakta Kroatiens anslutning tillfälligt ökas till 353 för tiden från och med anslutningsdagen till och med utgången av den mandattid under vilken Kroatien ansluter sig till unionen eller fram till ikraftträdandet av det beslut som avses i artikel 301 andra stycket i EUF-fördraget, beroende på vilket som inträffar först.

3.   Om det beslut som avses i artikel 301 andra stycket i EUF-fördraget redan har antagits vid anslutningsdagen, ska Kroatien, med avvikelse från artikel 301 första stycket i EUF-fördraget i vilken fastställs det högsta antal ledamöter i Ekonomiska och sociala kommittén, tillfälligt tilldelas ett lämpligt antal ledamöter till och med utgången av den mandattid under vilken landet ansluter sig till unionen.

Artikel 24

1.   Med avvikelse från artikel 305 första stycket i EUF-fördraget i vilken fastställs det högsta antal ledamöter i Regionkommittén, ska artikel 8 i protokollet om övergångsbestämmelser, fogat till EU-fördraget, EUF-fördraget och Euratomfördraget ersättas med följande:

”Artikel 8

Fram till ikraftträdandet av det beslut som avses i artikel 305 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska fördelningen av ledamöter i Regionkommittén vara följande:

Belgien

12

Bulgarien

12

Tjeckien

12

Danmark

9

Tyskland

24

Estland

7

Irland

9

Grekland

12

Spanien

21

Frankrike

24

Kroatien

9

Italien

24

Cypern

6

Lettland

7

Litauen

9

Luxemburg

6

Ungern

12

Malta

5

Nederländerna

12

Österrike

12

Polen

21

Portugal

12

Rumänien

15

Slovenien

7

Slovakien

9

Finland

9

Sverige

12

Förenade kungariket

24”

2.   Antalet ledamöter i Regionkommittén ska för att beakta Kroatiens anslutning tillfälligt ökas till 353 för tiden från och med anslutningsdagen till och med utgången av den mandattid under vilken Kroatien ansluter sig till unionen eller till och med ikraftträdandet av det beslut som avses i artikel 305 andra stycket i EUF-fördraget, beroende på vilket som inträffar först.

3.   Om det beslut som avses i artikel 305 andra stycket i EUF-fördraget redan har antagits vid anslutningsdagen, ska Kroatien, med avvikelse från artikel 305 första stycket i EUF-fördraget i vilken fastställs det högsta antal ledamöter i Regionkommittén, tillfälligt tilldelas ett lämpligt antal ledamöter till och med utgången av den mandattid under vilken landet ansluter sig till unionen.

Artikel 25

Mandattiden för den ledamot i Europeiska investeringsbankens styrelse som nomineras av Kroatien och utses i samband med anslutningen i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 9.2 andra stycket i protokollet om Europeiska investeringsbankens stadga ska löpa ut vid utgången av det årsmöte i bankens råd där årsrapporten för räkenskapsåret 2017 behandlas.

Artikel 26

1.   Nya ledamöter i de genom de grundläggande fördragen eller genom en av institutionernas akter inrättade kommittéerna, arbetsgrupperna, byråerna eller andra organen ska utses enligt de villkor och förfaranden som fastställts för utseende av ledamöter i dessa kommittéer, arbetsgrupper, byråer eller andra organ. Mandattiden för de nya ledamöterna ska löpa ut vid samma tidpunkt som mandattiden för de ledamöter som organet har vid tidpunkten för anslutningen.

2.   I de genom de grundläggande fördragen eller genom en av institutionernas akter inrättade kommittéer, arbetsgrupper, byråer eller andra organ där antalet ledamöter är konstant, oberoende av antalet medlemsstater, ska alla platser nybesättas vid anslutningen, om inte mandattiden för de nuvarande ledamöterna löper ut inom tolv månader från anslutningen.

AVDELNING III

FINANSIELLA BESTÄMMELSER

Artikel 27

1.   Från anslutningsdagen ska Kroatien betala in följande belopp, som motsvarar dess andel av det inbetalade kapitalet för det tecknade kapitalet enligt artikel 4 i Europeiska investeringsbankens stadga:

Kroatien

42 720 000 EUR

Beloppet ska betalas i åtta lika stora delbetalningar, som förfaller till betalning den 30 november 2013, 30 november 2014, 30 november 2015, 31 maj 2016, 30 november 2016, 31 maj 2017, 30 november 2017 och 31 maj 2018.

2.   Kroatien ska, i åtta lika stora delbetalningar, som förfaller till betalning på de dagar som fastställs i punkt 1, bidra till reserver och avsättningar som har karaktär av reserver samt till de överföringar till reserver och avsättningar som ska göras och som motsvarar saldot på resultaträkningen i slutet av månaden före anslutningen, enligt uppgifterna i Europeiska investeringsbankens balansräkning, med belopp motsvarande följande procentandel av reserverna och avsättningarna:

Kroatien

0,368 %

3.   Det kapital och de inbetalningar som fastställs i punkterna 1 och 2 ska inbetalas kontant i euro av Kroatien, om inte Europeiska investeringsbankens råd enhälligt beslutar om ett undantag.

4.   De sifferuppgifter för Kroatien som avses i punkt 1 och i artikel 10.1 får anpassas genom beslut av Europeiska investeringsbankens styrande organ på grundval av de senaste slutgiltiga BNP-uppgifter som Eurostat offentliggör före anslutningen.

Artikel 28

1.   Kroatien ska betala följande belopp till den kol- och stålforskningsfond som avses i beslut 2002/234/EKSG av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 27 februari 2002 om de ekonomiska följderna av att EKSG-fördraget upphör att gälla och om Kol- och stålforskningsfonden (6):

(EUR, löpande priser)

Kroatien

494 000

2.   Bidraget till Kol- och stålforskningsfonden ska betalas i fyra delar, med början 2015, alltid den första arbetsdagen i årets första månad, enligt följande:

2015: 15 %

2016: 20 %

2017: 30 %

2018: 35 %.

Artikel 29

1.   Från och med anslutningsdagen ska upphandling, beviljande av bidrag och betalningar inom ramen för komponenten övergångsstöd och institutionsuppbyggnad samt komponenten gränsöverskridande samarbete inom instrumentet för föranslutningsstöd, inrättat genom rådets förordning (EG) nr 1085/2006 av den 17 juli 2006 (7), för medel som tagits i anspråk före anslutningen, med undantag av de gränsöverskridande programmen Kroatien–Ungern och Kroatien–Slovenien, samt för stöd enligt den övergångsmekanism som avses i artikel 30 förvaltas av kroatiska genomförandemyndigheter.

Kommissionen ska genom ett beslut avstå från sin förhandskontroll av upphandling och beviljande av bidrag efter det att kommissionen har försäkrat sig om att berörda förvaltnings- och kontrollsystem fungerar effektivt i enlighet med de kriterier och villkor som fastställs i artikel 56.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (8) och i artikel 18 i Kommissionens förordning (EG) nr 718/2007 av den 12 juni 2007 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1085/2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen (9).

Om kommissionsbeslutet om att avstå från förhandskontroll inte har antagits före anslutningsdagen, ska inga kontrakt som undertecknas mellan anslutningsdagen och den dag då kommissionen antar sitt beslut berättiga till stöd inom ramen för det föranslutningsstöd och den övergångsmekanism som avses i första stycket.

2.   Budgetåtaganden som har ingåtts före anslutningen enligt det föranslutningsstöd och den övergångsmekanism som avses i punkt 1, inklusive ingående och registrering av därpå följande enskilda rättsliga åtaganden och utbetalningar efter anslutningen, ska även fortsättningsvis styras av de regler som gäller för de finansiella föranslutningsinstrumenten och belasta motsvarande budgetkapitel tills de berörda programmen och projekten har avslutats.

3.   De bestämmelser om genomförande av budgetåtaganden inom ramen för finansieringsavtal om det föranslutningsstöd som avses i punkt 1 första stycket och IPA-komponenten landsbygdsutveckling vilka är kopplade till finansieringsbeslut som fattades före anslutningen ska fortsätta att gälla efter anslutningsdagen. De ska styras av de regler som gäller för de finansiella föranslutningsinstrumenten. Trots detta ska offentliga upphandlingsförfaranden som inleds efter anslutningen genomföras i enlighet med unionens relevanta direktiv.

4.   Föranslutningsmedel får tas i anspråk under de två första åren efter anslutningen för att täcka administrativa utgifter som avses i artikel 44. För kostnader som gäller revision och utvärdering får föranslutningsmedel tas i anspråk upp till fem år efter anslutningen.

Artikel 30

1.   Under det första året efter anslutningen ska unionen lämna tillfälligt finansiellt stöd till Kroatien (nedan kallat övergångsmekanismen), så att det kan utveckla och stärka sin administrativa och rättsliga förmåga att genomföra unionslagstiftningen och kontrollera att den efterlevs samt främja inbördes utbyte av goda rutiner. Det stödet ska användas för att finansiera institutionsuppbyggande projekt och begränsade småskaliga investeringar i samband med dessa.

2.   Stödet ska inriktas på det fortsatta behovet av att förstärka den institutionella kapaciteten på vissa områden genom åtgärder som inte kan finansieras genom strukturfonderna eller landsbygdsutvecklingsfonderna.

3.   För sådana projekt för partnersamverkan mellan offentliga förvaltningar som syftar till institutionsuppbyggnad ska förfarandet med inbjudan att lämna förslag genom det nätverk av kontaktpunkter som finns i medlemsstaterna tillämpas även i fortsättningen.

4.   Åtagandebemyndigandena för övergångsmekanismen, i löpande priser, för Kroatien ska vara sammanlagt 29 miljoner EUR under 2013, för att tillgodose nationella och övergripande prioriteringar.

5.   Beslut om att bevilja stöd genom övergångsmekanismen ska fattas och genomföras i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1085/2006 eller på grundval av andra tekniska föreskrifter som är nödvändiga för övergångsmekanismens sätt att fungera, vilka ska antas av kommissionen.

6.   Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att säkerställa lämplig komplementaritet med det planerade stödet från Europeiska socialfonden för administrativa reformer och institutionell kapacitet.

Artikel 31

1.   Härmed inrättas en Schengenfacilitet (nedan kallad den tillfälliga Schengenfaciliteten) som ett tillfälligt instrument för att mellan anslutningsdagen och utgången av 2014 bistå Kroatien med att finansiera åtgärder vid unionens nya yttre gränser för genomförande av Schengenregelverket och kontroll vid de yttre gränserna.

2.   För perioden 1 juli 2013–31 december 2014 ska följande belopp (löpande priser) göras tillgängliga för Kroatien i form av schablonbeloppsbetalningar ur den tillfälliga Schengenfaciliteten.

(miljoner EUR, löpande priser)

 

2013

2014

Kroatien

40

80

3.   Det årliga beloppet för 2013 ska utbetalas till Kroatien den 1 juli 2013 och det årliga beloppet för 2014 ska göras tillgängligt den första arbetsdagen efter den 1 januari 2014.

4.   Schablonbeloppsbetalningarna ska utnyttjas inom tre år efter den första utbetalningen. Kroatien ska senast sex månader efter utgången av denna treårsperiod lägga fram en utförlig rapport om det slutliga genomförandet av betalningarna enligt den tillfälliga Schengenfaciliteten, med en motivering av utgifterna. Alla medel som inte har utnyttjats eller som har använts till ändamål som inte kan motiveras ska återkrävas av kommissionen.

5.   Kommissionen får anta sådana tekniska föreskrifter som är nödvändiga för den tillfälliga Schengenfacilitetens sätt att fungera.

Artikel 32

1.   Härmed inrättas en likviditetsfacilitet (nedan kallad den tillfälliga likviditetsfaciliteten) som ett tillfälligt instrument för att mellan anslutningsdagen och utgången av 2014 bistå Kroatien med att förbättra likviditetsflödet i den nationella budgeten.

2.   För perioden 1 juli 2013–31 december 2014 ska följande belopp (löpande priser) göras tillgängliga för Kroatien i form av schablonbeloppsbetalningar ur den tillfälliga likviditetsfaciliteten.

(miljoner EUR, löpande priser)

 

2013

2014

Kroatien

75

28,6

3.   Varje årsbelopp ska delas upp i lika stora månadsutbetalningar, som betalas ut den första vardagen i varje månad.

Artikel 33

1.   Ett belopp på 449,4 miljoner EUR (löpande priser) i åtagandebemyndiganden kommer att avsättas för Kroatien från struktur- och sammanhållningsfonderna 2013.

2.   En tredjedel av det belopp som avses i punkt 1 ska avsättas för sammanhållningsfonden.

3.   För den period som omfattas av nästa budgetram ska de belopp som ska ställas till Kroatiens förfogande i åtagandebemyndiganden när det gäller struktur- och sammanhållningsmedel beräknas på grundval av unionens regelverk som var tillämpligt vid den tidpunkten. Dessa belopp ska justeras i enlighet med följande infasning:

70 % 2014,

90 % 2015,

100 % från och med 2016.

4.   En justering ska göras för att i den mån det är möjligt inom gränserna för unionens nya regelverk säkerställa en ökning av medlen för Kroatien 2014 med 2,33 gånger beloppet för 2013 och 2015 med 3 gånger beloppet för 2013.

Artikel 34

1.   Det totalbelopp som ska ställas till Kroatiens förfogande inom ramen för Europeiska fiskerifonden 2013 ska uppgå till 8,7 miljoner EUR (löpande priser) i åtagandebemyndiganden.

2.   Förfinansieringen inom ramen för Europeiska fiskerifonden ska uppgå till 25 % av det totala belopp som avses i punkt 1 och ska betalas ut i en rat.

3.   För den period som omfattas av nästa budgetram ska de belopp som ska ställas till Kroatiens förfogande i åtagandebemyndiganden beräknas på grundval unionens regelverk som var tillämpligt vid den tidpunkten. Dessa belopp ska justeras i enlighet med följande infasning:

70 % 2014

90 % 2015

100 % från och med 2016.

4.   En justering ska göras för att i den mån det är möjligt inom gränserna för unionens nya regelverk säkerställa en ökning av beloppet för Kroatien 2014 med 2,33 gånger anslaget för 2013 och 2015 med 3 gånger beloppet för 2013.

Artikel 35

1.   Rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (10) ska inte tillämpas på Kroatien under hela programperioden 2007–2013.

År 2013 ska Kroatien tilldelas 27,7 miljoner EUR (löpande priser) inom ramen för landsbygdsutveckling enligt artikel 12 i rådets förordning (EG) nr 1085/2006.

2.   Tillfälliga tilläggsåtgärder för landsbygdsutveckling för Kroatien anges i bilaga VI.

3.   Kommissionen får genom genomförandeakter anta sådana föreskrifter som är nödvändiga för tillämpningen av bilaga VI. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med förfarandet i artikel 90.2 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 jämförd med artikel 13.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (11) eller det relevanta förfarande som fastställs i den tillämpliga lagstiftningen.

4.   Rådet ska på förslag från kommissionen efter att ha hört Europaparlamentet vid behov företa nödvändiga anpassningar av bilaga VI för att säkerställa överensstämmelse med förordningarna om landsbygdsutveckling.

AVDELNING IV

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Artikel 36

1.   Kommissionen ska noga övervaka alla åtaganden Kroatien har ingått under anslutningsförhandlingarna, även sådana som ska förverkligas före eller senast vid anslutningsdagen. Kommissionens övervakning ska bestå av regelbundet uppdaterade övervakningstabeller, dialog enligt stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och republiken Kroatien, å andra sidan (12), sakkunnigbedömningar, det ekonomiska programmet inför anslutningen, rapporter om de offentliga finanserna och vid behov skriftliga tidiga varningar till de kroatiska myndigheterna. Under hösten 2011 ska kommissionen lägga fram en lägesrapport för Europaparlamentet och rådet. Under hösten 2012 ska kommissionen lägga fram en övergripande övervakningsrapport för rådet och Europaparlamentet. Kommissionen ska också under hela övervakningsprocessen använda sig av information från medlemsstaterna och i förekommande fall ta information från internationella organisationer och det civila samhällets organisationer i beaktande.

Kommissionens övervakning ska särskilt inriktas på Kroatiens åtaganden på området rättsväsen och grundläggande rättigheter (bilaga VII), inbegripet genom fortsatt förbättring av resultaten när det gäller reformen av rättsväsendet och effektiviteten, opartisk hantering av mål om krigsförbrytelser samt kampen mot korruption.

Dessutom ska kommissionens övervakning inriktas på området frihet, säkerhet och rättvisa, inbegripet genomförande och tillämpning av unionens krav med avseende på förvaltning av de yttre gränserna, polissamarbete, kampen mot organiserad brottslighet och civil- och straffrättsligt samarbete samt åtaganden på området konkurrenspolitik, inklusive omstruktureringen av varvsindustrin (bilaga VIII) och stålsektorn (bilaga IX).

Kommissionen ska fram till Kroatiens anslutning lämna halvårsbedömningar av Kroatiens åtaganden på dessa områden som en integrerad del av sina regelbundna övervakningstabeller och -rapporter.

2.   Rådet får med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen vidta alla lämpliga åtgärder, om problem upptäcks under övervakningsprocessen. Åtgärderna ska inte kvarstå längre än vad som är absolut nödvändigt och ska i vart fall upphävas av rådet enligt samma förfarande, när de berörda problemen har åtgärdats på ett ändamålsenligt sätt.

Artikel 37

1.   Om det till och med slutet av en treårsperiod efter anslutningen skulle uppstå svårigheter som är allvarliga och kan bli bestående inom någon ekonomisk sektor eller som allvarligt kan försämra ekonomin inom ett visst område, får Kroatien ansöka om bemyndigande att vidta skyddsåtgärder för att rätta till situationen och anpassa sektorn i fråga till ekonomin på den inre marknaden.

Under samma förutsättningar får var och en av de nuvarande medlemsstaterna ansöka om bemyndigande att vidta skyddsåtgärder avseende Kroatien.

2.   Efter begäran av den berörda staten ska kommissionen snabbehandla frågan, besluta om de skyddsåtgärder som den finner nödvändiga och ange de tillämpliga villkoren och arrangemangen.

Vid allvarliga ekonomiska svårigheter och på uttrycklig begäran av den berörda medlemsstaten ska kommissionen fatta sitt beslut inom fem arbetsdagar från det att den fick begäran tillsammans med relevanta uppgifter om bakgrunden. De åtgärder som på detta sätt beslutas ska gälla med omedelbar verkan, ta hänsyn till alla berörda parters intressen och ska inte innefatta några gränskontroller.

3.   Åtgärder enligt denna artikel kan innebära avvikelser från bestämmelserna i EU-fördraget, EUF-fördraget och denna akt, i den mån och så länge det är strikt nödvändigt för att uppnå målen i denna skyddsklausul. I första hand ska åtgärder väljas som stör den inre marknadens sätt att fungera så litet som möjligt.

Artikel 38

Om Kroatien inte lyckas uppfylla åtaganden som har gjorts inom ramen för anslutningsförhandlingarna, inbegripet åtaganden inom all sektorspolitik som avser ekonomisk verksamhet med gränsöverskridande verkan, och därigenom orsakar en allvarlig störning i den inre marknadens sätt att fungera eller ett hot mot unionens ekonomiska intressen eller en överhängande risk för en sådan störning eller ett sådant hot, kan kommissionen, till och med slutet av en treårsperiod efter anslutningen, på grundval av en motiverad begäran från en medlemsstat eller på eget initiativ vidta lämpliga åtgärder.

Dessa åtgärder ska vara proportionella och i första hand väljas så att de stör den inre marknadens sätt att fungera så litet som möjligt, i förekommande fall med tillämpning av befintliga sektoriella skyddsmekanismer. Skyddsåtgärder enligt denna artikel får inte åberopas som ett medel för godtycklig diskriminering eller dolda restriktioner av handeln mellan medlemsstater. Skyddsklausulen kan åberopas redan före anslutningen på grundval av övervakningens resultat och de åtgärder som antas ska träda i kraft på anslutningsdagen, om inte något senare datum föreskrivs. Åtgärderna ska inte kvarstå längre än vad som är absolut nödvändigt och ska i vart fall upphävas när det relevanta åtagandet har uppfyllts. De får dock tillämpas utöver den period som avses i första stycket så länge som de relevanta åtagandena inte har uppfyllts. Med hänsyn till Kroatiens framsteg med att uppfylla sina åtaganden kan kommissionen anpassa åtgärderna på lämpligt sätt. Kommissionen ska i god tid underrätta rådet innan den återkallar skyddsåtgärderna och vederbörligen beakta alla synpunkter från rådet i detta avseende.

Artikel 39

Om det i Kroatien finns allvarliga brister eller överhängande risk för sådana brister i införlivandet eller genomförandet av akter som har antagits av institutionerna enligt tredje delen avdelning V tredje delen i EUF-fördraget eller akter som har antagits av institutionerna före ikraftträdandet av Lissabonfördraget enligt avdelning VI i EU-fördraget eller enligt tredje delen avdelning IV i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, kan kommissionen, till och med slutet av en treårsperiod efter anslutningen, på grundval av en motiverad begäran från en medlemsstat eller på eget initiativ och efter samråd med medlemsstaterna, vidta lämpliga åtgärder och ange de tillämpliga villkoren och arrangemangen.

Dessa åtgärder får bestå i ett tillfälligt upphävande av tillämpningen av relevanta bestämmelser och beslut i förbindelserna mellan Kroatien och en eller flera andra medlemsstater, utan att det påverkar ett fortsatt nära rättsligt samarbete. Skyddsklausulen kan åberopas redan före anslutningen på grundval av övervakningens resultat och de åtgärder som antas ska träda i kraft på anslutningsdagen, om inte något senare datum föreskrivs. Åtgärderna ska inte kvarstå längre än vad som är absolut nödvändigt och ska i vart fall upphävas när bristerna har avhjälpts. De får dock tillämpas utöver den period som avses i första stycket så länge dessa brister kvarstår. Med hänsyn till Kroatiens framsteg med att avhjälpa de fastställda bristerna kan kommissionen anpassa åtgärderna på lämpligt sätt efter samråd med medlemsstaterna. Kommissionen ska i god tid underrätta rådet innan den återkallar skyddsåtgärderna och vederbörligen beakta alla synpunkter från rådet i detta avseende.

Artikel 40

För att den inre marknaden ska fungera obehindrat får tillämpningen av Kroatiens nationella regler under de övergångsperioder som anges i bilaga V inte leda till gränskontroller mellan medlemsstater.

Artikel 41

Om det krävs övergångsbestämmelser för att underlätta övergången från den nuvarande ordningen i Kroatien till den som följer av tillämpningen av den gemensamma jordbrukspolitiken enligt villkoren i denna akt, ska dessa antas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 195.2 i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (13) jämförd med artikel 13.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (14) eller det relevanta förfarande som fastställs i den tillämpliga lagstiftningen. De får antas inom tre år från anslutningsdagen och tillämpningen ska begränsas till den perioden. Rådet får dock förlänga denna period genom enhälligt beslut på förslag av kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet.

De övergångsbestämmelser som avses i första stycket får vid behov också antas före anslutningsdagen. Sådana bestämmelser ska antas av rådet med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen eller, om de avser instrument som ursprungligen antogs av kommissionen, av kommissionen i enlighet med det förfarande som krävs för antagande av instrumenten i fråga.

Artikel 42

Om det krävs övergångsbestämmelser för att underlätta övergången från den nuvarande ordningen i Kroatien till den som följer av tillämpningen av unionens veterinära och fytosanitära bestämmelser och bestämmelser om livsmedelssäkerhet, ska sådana bestämmelser antas av kommissionen i enlighet med det relevanta förfarande som fastställs i den tillämpliga lagstiftningen. Dessa bestämmelser ska antas inom tre år från anslutningsdagen och tillämpningen ska begränsas till denna period.

Artikel 43

Rådet ska, med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen, fastställa villkoren för

a)

medgivande av undantag från kravet på en summarisk utförseldeklaration för de varor som avses i artikel 28.2 i EUF-fördraget vilka förs ut från Kroatiens territorium för att passera Bosnien och Hercegovinas territorium vid Neum (Neum-korridoren),

b)

medgivande av undantag från kravet på en summarisk införseldeklaration för varor som omfattas av led a när dessa återinförs på Kroatiens territorium efter att ha passerat Bosnien och Hercegovinas territorium vid Neum.

Artikel 44

Kommissionen får vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att den nödvändiga stadgeenliga personalstyrkan bibehålls i Kroatien under högst 18 månader efter anslutningen. Under denna period ska tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda som utplacerades på tjänster i Kroatien före anslutningen och som måste vara kvar i tjänst i Kroatien efter anslutningsdagen åtnjuta samma finansiella och materiella villkor som de som tillämpades före anslutningen, i enlighet med de tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper som fastställs i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 (15). De administrativa utgifterna, inklusive löner för annan erforderlig personal, ska finansieras genom Europeiska unionens allmänna budget.

DEL FEM

GENOMFÖRANDEBESTÄMMELSER FÖR DENNA AKT

AVDELNING I

ANPASSNING TILL INSTITUTIONERNAS ARBETSORDNINGAR OCH TILL KOMMITTÉERNAS REGLER OCH ARBETSORDNINGAR

Artikel 45

Institutionerna ska, i enlighet med de respektive förfaranden som föreskrivs i de grundläggande fördragen, besluta om de ändringar i sina arbetsordningar som är nödvändiga på grund av anslutningen.

De anpassningar av de grundläggande fördragens regler för kommittéer och av arbetsordningar för kommittéer som är nödvändiga på grund av anslutningen ska göras så snart som möjligt efter anslutningen.

AVDELNING II

TILLÄMPNING AV INSTITUTIONERNAS AKTER

Artikel 46

Efter anslutningen ska direktiv och beslut enligt artikel 288 i EUF-fördraget, i enlighet med de grundläggande fördragen, anses vara riktade till Kroatien. Med undantag för sådana direktiv och beslut som träder i kraft i enlighet med artikel 297.1 tredje stycket och artikel 297.2 andra stycket i EUF-fördraget ska direktiven och besluten anses ha anmälts till Kroatien vid anslutningen.

Artikel 47

1.   Kroatien ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att från och med anslutningsdagen följa bestämmelser i direktiv och beslut enligt artikel 288 i EUF-fördraget, om inte någon annan tidpunkt anges i denna akt. Kroatien ska underrätta kommissionen om dessa åtgärder senast vid anslutningsdagen eller senast vid den senare tidpunkt som anges i denna akt.

2.   Om de ändringar av direktiv enligt artikel 288 i EUF-fördraget som införs genom denna akt nödvändiggör en ändring av lagar och andra författningar i de nuvarande medlemsstaterna, ska de nuvarande medlemsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att från och med dagen för Kroatiens anslutning följa de ändrade direktiven, om inte någon annan tidpunkt anges i denna akt. De ska underrätta kommissionen om dessa åtgärder senast vid anslutningsdagen eller senast vid den senare tidpunkt som anges i denna akt.

Artikel 48

Inom tre månader från anslutningen ska Kroatien i enlighet med artikel 33 i Euratomfördraget underrätta kommissionen om de bestämmelser i lagar och andra författningar som inom Kroatiens territorium ska skydda arbetstagare och allmänheten mot fara som orsakas av joniserande strålning.

Artikel 49

Efter en väl underbyggd begäran från Kroatien till kommissionen senast på anslutningsdagen får rådet på förslag från kommissionen eller kommissionen, om den ursprungliga rättsakten antogs av kommissionen, vidta åtgärder som innebär tidsbegränsade undantag från akter som institutionerna antog mellan den 1 juli 2011 och anslutningsdagen. Åtgärderna ska antas enligt de omröstningsregler som gäller för antagandet av den akt från vilken ett tidsbegränsat undantag begärs. Om sådana undantag antas efter anslutningen, får de vara tillämpliga från och med anslutningsdagen.

Artikel 50

Om det med anledning av anslutningen krävs anpassningar av institutionernas akter antagna före anslutningen och dessa anpassningar inte finns med i denna akt eller dess bilagor, ska rådet med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen eller kommissionen, om den ursprungliga akten antogs av kommissionen, anta de nödvändiga akterna i detta syfte. Om dessa akter antas efter anslutningen, får de vara tillämpliga från och med anslutningsdagen.

Artikel 51

Om inte något annat fastställs i denna akt, ska rådet med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen anta de åtgärder som behövs för att genomföra bestämmelserna i denna akt.

Artikel 52

Texterna till de akter som institutionerna antog före anslutningen vilka dessa institutioner har upprättat på kroatiska ska från och med anslutningsdagen vara giltiga på samma villkor som texterna på de nuvarande officiella språken. De ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning, om texterna på de nuvarande officiella språken har offentliggjorts där.

AVDELNING III

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 53

Bilagorna I–IX, tilläggen till dessa och protokollet utgör en integrerad del av denna akt.

Artikel 54

Republiken Italiens regering ska till Republiken Kroatiens regering överlämna en bestyrkt kopia på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska av fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, tillsammans med de fördrag som ändrar eller kompletterar dessa, inklusive fördraget om Konungariket Danmarks, Irlands och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands anslutning, fördraget om Republiken Greklands anslutning, fördraget om Konungariket Spaniens och Republiken Portugals anslutning, fördraget om Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning, fördraget om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning samt fördraget om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning.

Texterna till de fördrag som avses i första stycket, på kroatiska, ska bifogas denna akt. Dessa texter ska vara giltiga på samma villkor som de texterna till de fördrag som avses i första stycket på de nuvarande officiella språken.

Artikel 55

En bestyrkt kopia av de internationella avtal som rådets generalsekretariat förvarar i sitt arkiv ska av generalsekreteraren överlämnas till Republiken Kroatiens regering.


(1)  EGT L 114, 30.4.2002, s. 6.

(2)  EGT L 317, 15.12.2000, s. 3.

(3)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 27, EUT L 287, 28.10.2005, s. 4, och EUT L 168M, 21.6.2006, s. 33.

(4)  EUT L 287, 4.11.2010, s. 3.

(5)  EGT L 1, 3.1.1994, s. 3.

(6)  EGT L 79, 22.3.2002, s. 42.

(7)  EUT L 210, 31.7.2006, s. 82.

(8)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(9)  EUT L 170, 29.6.2007, s. 1.

(10)  EUT L 277, 21.10.2005, s. 1, och EUT L 286M, 4.11.2010, s. 26.

(11)  EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

(12)  EUT L 26, 28.1.2005, s. 3.

(13)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(14)  EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

(15)  EGT L 56, 4.3.1968, s. 1.

BILAGA I

Förteckning över konventioner och protokoll som Republiken Kroatien tillträder vid anslutningen (enligt artikel 3.4 i anslutningsakten)

1.

Konventionen av den 23 juli 1990 om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap (EGT L 225, 20.8.1990, s. 10).

Konventionen av den 21 december 1995 om Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap (EGT C 26, 31.1.1996, s. 1).

Protokollet av den 25 maj 1999 om ändring av konventionen av den 23 juli 1990 om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap (EGT C 202, 16.7.1999, s. 1).

Konvention av den 8 december 2004 om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap (EUT C 160, 30.6.2005, s. 1).

2.

Konventionen av den 26 juli 1995, som utarbetats på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen, om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT C 316, 27.11.1995, s. 49).

Protokollet av den 27 september 1996, som upprättats på grundval av artikel K 3 i Fördraget om Europeiska unionen, till konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT C 313, 23.10.1996, s. 2).

Protokollet av den 29 november 1996, upprättat på grundval av artikel K 3 i Fördraget om Europeiska unionen, om förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol angående tolkningen av konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT C 151, 20.5.1997, s. 2).

Andra protokollet av den 19 juni 1997, som utarbetats på grundval av artikel K 3 i Fördraget om Europeiska unionen, till konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT C 221, 19.7.1997, s. 12).

3.

Konventionen av den 26 maj 1997, utarbetad på grundval av artikel K 3.2 c i Fördraget om Europeiska unionen, om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i (EGT C 195, 25.6.1997, s. 2).

4.

Konventionen av den 18 december 1997, upprättad på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen, om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar (EGT C 24, 23.1.1998, s. 2).

5.

Konventionen av den 17 juni 1998 om kördiskvalifikationer, upprättad på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen (EGT C 216, 10.7.1998, s. 2).

6.

Konventionen av den 29 maj 2000, upprättad av rådet i enlighet med artikel 34 i Fördraget om Europeiska unionen, om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater (EGT C 197, 12.7.2000, s. 3).

Protokollet av den 16 oktober 2001, upprättat av rådet i enlighet med artikel 34 i Fördraget om Europeiska unionen, till konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater (EGT C 326, 21.11.2001, s. 2).

BILAGA II

Förteckning över bestämmelser i Schengenregelverket, som det införlivats inom Europeiska unionens ramar, och i de akter som grundas på Schengenregelverket eller som på annat sätt har samband med detta, vilka ska vara bindande för och tillämpliga i Republiken Kroatien från och med anslutningen (enligt artikel 4.1 i anslutningsakten)

1.

Avtalet mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om det gradvisa avskaffandet av kontroller vid de gemensamma gränserna av den 14 juni 1985 (1).

2.

Följande bestämmelser i den konvention som undertecknades i Schengen den 19 juni 1990 om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, med tillhörande slutakt och gemensamma förklaringar (2), ändrad genom vissa av de akter som förtecknas i punkt 8 i denna bilaga:

Artikel 1, i den mån den hänför sig till bestämmelserna i denna punkt, artikel 26, artikel 39, artiklarna 44–49 (med undantag för artikel 47.4 och artikel 49 a), artikel 51, artiklarna 54–58, artikel 62.3, artiklarna 67–69, artiklarna 71 och 72, artiklarna 75 och 76, artikel 82, artikel 91, artiklarna 126–130, i den mån de hänför sig till bestämmelserna i denna punkt, och artikel 136, gemensamma förklaringarna 1 och 3 i slutakten.

3.

Följande bestämmelser i avtalen om anslutning till den konvention som undertecknades i Schengen den 19 juni 1990 om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, deras slutakter och tillhörande gemensamma förklaringar, ändrade genom vissa av de akter som förtecknas i punkt 8 i denna bilaga:

a)

Avtalet om Konungariket Danmarks anslutning, som undertecknades den 19 december 1996:

Artiklarna 5.2 och 6.

b)

Avtalet om Republiken Finlands anslutning, som undertecknades den 19 december 1996:

Artikel 5,

Förklaring från Republiken Finlands regering om Åland i del III i slutakten.

c)

Avtalet om Konungariket Sveriges anslutning, som undertecknades den 19 december 1996:

Artikel 5.

4.

Följande avtal och överenskommelser, som grundas på Schengenregelverket eller på annat sätt har samband med detta:

Avtalet av den 18 maj 1999 mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, inbegripet bilagorna, slutakten, förklaringarna och skriftväxlingarna som bifogats detta, som godkänts genom rådets beslut 1999/439/EG (EGT L 176, 10.7.1999, s. 35).

Avtalet av den 30 juni 1999 mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om fastställande av rättigheter och skyldigheter mellan Irland och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å ena sidan, och Republiken Island och Konungariket Norge, å andra sidan, på de områden av Schengenregelverket som är tillämpliga på dessa stater, som godkänts genom rådets beslut 2000/29/EG (EGT L 15, 20.1.2000, s. 1).

Avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, som undertecknades den 26 oktober 2004 och godkändes genom rådets beslut 2008/146/EG och rådets beslut 2008/149/RIF (EUT L 53, 27.2.2008, s. 1 och s. 50).

Protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, som undertecknades den 28 februari 2008 och godkändes genom rådets beslut 2011/349/EU och rådets beslut 2011/350/EU (EUT L 160, 18.6.2011, s. 1 och s. 19).

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island och Konungariket Norge om villkoren för dessa staters deltagande i Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser, inbegripet den därvid bifogade gemensamma förklaringen, som undertecknades den 1 februari 2007 och godkändes genom rådets beslut 2007/511/EG (EUT L 188, 20.7.2007, s. 15).

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein, å andra sidan, om villkoren för dessa staters deltagande i Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser, inbegripet bilagan och de därvid bifogade gemensamma förklaringarna, som undertecknades den 30 september 2009 och godkändes genom rådets beslut 2010/490/EU (EUT L 243, 16.9.2010, s. 2).

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island, Konungariket Norge, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om kompletterande bestämmelser om fonden för yttre gränser för perioden 2007–2013, inbegripet de därvid bifogade gemensamma förklaringarna, som undertecknades den 19 mars 2010 och godkändes genom rådets beslut 2011/305/EU (EUT L 137, 25.5.2011, s. 1) (3).

5.

Bestämmelserna i följande beslut (se EUT L 239, 22.9.2000, s. 1) av den verkställande kommitté som inrättades genom den konvention som undertecknades i Schengen den 19 juni 1990 om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, ändrade genom vissa av de akter som förtecknas i punkt 8 i denna bilaga:

SCH/Com-ex (93) 10: Verkställande kommitténs beslut av den 14 december 1993 om ministrarnas och statssekreterarnas förklaringar.

SCH/Com-ex (93) 14: Verkställande kommitténs beslut av den 14 december 1993 om förbättring av det praktiska rättsliga samarbetet för att bekämpa narkotikahandel.

SCH/Com-ex (94) 16 rev: Verkställande kommitténs beslut av den 21 november 1994 om anskaffande av gemensamma in- och utresestämplar.

SCH/Com-ex (94) 28 rev: Verkställande kommitténs beslut av den 22 december 1994 om intyg enligt artikel 75 för transport av narkotika och psykotropa ämnen.

SCH/Com-ex (94) 29 rev 2: Verkställande kommitténs beslut av den 22 december 1994 om ikraftsättande av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 19 juni 1990.

SCH/Com-ex (95) 21: Verkställande kommitténs beslut av den 20 december 1995 om snabbt utbyte mellan Schengenstaterna av statistiska och konkreta uppgifter om eventuella störningar vid de yttre gränserna.

SCH/Com-ex (98) 1 rev 2: Verkställande kommitténs beslut av den 21 april 1998 om verksamhetsrapporten från expertgruppen, i den mån det hänför sig till bestämmelserna i punkt 2 i denna bilaga.

SCH/Com-ex (98) 26 def: Verkställande kommitténs beslut av den 16 september 1998 om inrättande av Ständiga kommittén för utvärdering och genomförande av Schengenkonventionen.

SCH/Com-ex (98) 37 def 2: Verkställande kommitténs beslut av den 27 oktober 1998 om vidtagande av åtgärder för att bekämpa olaglig invandring, i den mån det hänför sig till bestämmelserna i punkt 2 i denna bilaga.

SCH/Com-ex (98) 52: Verkställande kommitténs beslut av den 16 december 1998 om handboken om gränsöverskridande polissamarbete, i den mån det hänför sig till bestämmelserna i punkt 2 i denna bilaga.

SCH/Com-ex (98) 59 rev: Verkställande kommitténs beslut av den 16 december 1998 om samordnade insatser av dokumentrådgivare.

SCH/Com-ex (99) 1 rev 2: Verkställande kommitténs beslut av den 28 april 1999 om narkotikasituationen.

SCH/Com-ex (99) 6: Verkställande kommitténs beslut av den 28 april 1999 om Schengenregelverket när det gäller telekommunikationer.

SCH/Com-ex (99) 7 rev 2: Verkställande kommitténs beslut av den 28 april 1999 om kontaktpersoner.

SCH/Com-ex (99) 8 rev 2: Verkställande kommitténs beslut av den 28 april 1999 om allmänna principer för ersättning till uppgiftslämnare och infiltratörer.

SCH/Com-ex (99) 10: Verkställande kommitténs beslut av den 28 april 1999 om olaglig handel med vapen.

6.

Följande förklaringar (se EUT L 239, 22.9.2000, s. 1) av den verkställande kommitté som inrättades genom den konvention som undertecknades i Schengen den 19 juni 1990 om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, i den mån de hänför sig till bestämmelserna i punkt 2 i denna bilaga:

SCH/Com-ex (96) decl 6 rev 2: Verkställande kommitténs förklaring av den 26 juni 1996 om utlämning.

SCH/Com-ex (97) decl 13 rev 2: Verkställande kommitténs förklaring av den 9 februari 1998 om bortförande av minderåriga.

7.

Följande beslut (se EUT L 239, 22.9.2000, s. 1) av den centralgrupp som inrättades genom den konvention som undertecknades i Schengen den 19 juni 1990 om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, i den mån de hänför sig till bestämmelserna i punkt 2 i denna bilaga:

SCH/C (98) 117: Centralgruppens beslut av den 27 oktober 1998 om vidtagande av åtgärder för att bekämpa olaglig invandring.

SCH/C (99) 25: Centralgruppens beslut av den 22 mars 1999 om allmänna principer för ersättning till uppgiftslämnare och infiltratörer.

8.

Följande akter, som grundas på Schengenregelverket eller på annat sätt har samband med detta:

Rådets förordning (EG) nr 1683/95 av den 29 maj 1995 om en enhetlig utformning av visumhandlingar (EGT L 164, 14.7.1995, s. 1).

Rådets beslut 1999/307/EG av den 1 maj 1999 om fastställande av närmare föreskrifter för Schengensekretariatets införlivande med rådets generalsekretariat (EGT L 119, 7.5.1999, s. 49).

Rådets beslut 1999/435/EG av den 20 maj 1999 om fastställande av Schengenregelverket, i enlighet med relevanta bestämmelser i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och Fördraget om Europeiska unionen, i syfte att besluta om den rättsliga grunden för samtliga de bestämmelser och beslut som utgör Schengenregelverket (EGT L 176, 10.7.1999, s. 1).

Rådets beslut 1999/436/EG av den 20 maj 1999 om fastställande, i enlighet med relevanta bestämmelser i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och Fördraget om Europeiska unionen, av rättslig grund för samtliga bestämmelser och beslut som utgör Schengenregelverket (EGT L 176, 10.7.1999, s. 17).

Rådets beslut 1999/437/EG av den 17 maj 1999 om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtal som har ingåtts mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (EGT L 176, 10.7.1999, s. 31).

Rådets beslut 1999/848/EG av den 13 december 1999 om fullt ikraftträdande av Schengenregelverket i Grekland (EGT L 327, 21.12.1999, s. 58).

Rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (EGT L 131, 1.6.2000, s. 43).

Rådets beslut 2000/586/RIF av den 28 september 2000 om inrättande av ett förfarande för ändring av artikel 40.4 och 40.5, artikel 41.7 och artikel 65.2 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna (EGT L 248, 3.10.2000, s. 1).

Rådets beslut 2000/777/EG av den 1 december 2000 om tillämpningen av Schengenregelverket i Danmark, Finland och Sverige samt i Island och Norge (EGT L 309, 9.12.2000, s. 24).

Rådets förordning (EG) nr 539/2001 av den 15 mars 2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav (EGT L 81, 21.3.2001, s. 1).

Rådets direktiv 2001/51/EG av den 28 juni 2001 om komplettering av bestämmelserna i artikel 26 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 (EGT L 187, 10.7.2001, s. 45).

Rådets förordning (EG) nr 333/2002 av den 18 februari 2002 om fastställande av en enhetlig modell för blad för påförande av visering som utfärdas av medlemsstaterna för personer som innehar resehandlingar som inte erkänns av den medlemsstat som utfärdar bladet (EGT L 53, 23.2.2002, s. 4).

Rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (EGT L 64, 7.3.2002, s. 20).

Rådets förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredje land (EGT L 157, 15.6.2002, s. 1).

Rådets rambeslut 2002/946/RIF av den 28 november 2002 om förstärkning av den straffrättsliga ramen för att förhindra hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse (EGT L 328, 5.12.2002, s. 1).

Rådets direktiv 2002/90/EG av den 28 november 2002 om definition av hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse (EGT L 328, 5.12.2002, s. 17).

Rådets beslut 2003/170/RIF av den 27 februari 2003 om gemensamt utnyttjande av sambandsmän som är utsända av medlemsstaternas brottsbekämpande organ (EUT L 67, 12.3.2003, s. 27).

Rådets beslut 2003/725/RIF av den 2 oktober 2003 om ändring av bestämmelserna i artikel 40.1 och 40.7 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna (EUT L 260, 11.10.2003, s. 37).

Rådets direktiv 2003/110/EG av den 25 november 2003 om bistånd vid transitering i samband med återsändande med flyg (EUT L 321, 6.12.2003, s. 26).

Rådets förordning (EG) nr 377/2004 av den 19 februari 2004 om inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring (EUT L 64, 2.3.2004, s. 1).

Rådets direktiv 2004/82/EG av den 29 april 2004 om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare (EUT L 261, 6.8.2004, s. 24).

Rådets beslut 2004/573/EG av den 29 april 2004 om organisation av gemensamma flygningar för återsändande från två eller flera medlemsstaters territorium av tredjelandsmedborgare vilka omfattas av enskilda beslut om återsändande (EUT L 261, 6.8.2004, s. 28).

Rådets beslut 2004/512/EG av den 8 juni 2004 om inrättande av Informationssystemet för viseringar (VIS) (EUT L 213, 15.6.2004, s. 5 och EUT L 142 M, 30.5.2006, s. 60).

Rådets förordning (EG) nr 2007/2004 av den 26 oktober 2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (EUT L 349, 25.11.2004, s. 1 och EUT L 153 M, 7.6.2006, s. 136).

Rådets förordning (EG) nr 2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna (EUT L 385, 29.12.2004, s. 1 och EUT L 153 M, 7.6.2006, s. 375).

Rådets beslut 2004/926/EG av den 22 december 2004 om att vissa bestämmelser i Schengenregelverket skall börja tillämpas på Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (EUT L 395, 31.12.2004, s. 70).

Rådets beslut 2005/267/EG av den 16 mars 2005 om inrättande av ett säkrat webbaserat informations- och samordningsnätverk för de myndigheter och liknande som hanterar migrationsfrågor i medlemsstaterna (EUT L 83, 1.4.2005, s. 48 och EUT L 159 M, 13.6.2006, s. 288).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (EUT L 105, 13.4.2006, s. 1), med undantag för första meningen i artikel 1, artikel 5.4 a, avdelning III och bestämmelserna i avdelning II och bilagorna härtill med hänvisning till Schengens informationssystem (SIS).

Rådets rambeslut 2006/960/RIF av den 18 december 2006 om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater (EUT L 386, 29.12.2006, s. 89).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1931/2006 av den 20 december 2006 om lokal gränstrafik vid medlemsstaternas yttre landgränser och om ändring av bestämmelserna i Schengenkonventionen (EUT L 405, 30.12.2006, s. 1), med undantag för artiklarna 4 b och 9 c.

Rådets beslut 2007/471/EG av den 12 juni 2007 om tillämpningen av de bestämmelser i Schengenregelverket som rör Schengens informationssystem i Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Republiken Ungern, Republiken Malta, Republiken Polen, Republiken Slovenien och Republiken Slovakien (EUT L 179, 7.7.2007, s. 46).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av en mekanism för upprättande av snabba gränsinsatsenheter och om ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 vad beträffar den mekanismen och regleringen av gästande tjänstemäns uppgifter och befogenheter (EUT L 199, 31.7.2007, s. 30), med undantag för bestämmelserna i artikel 6.8 och 6.9, i den mån de hänför sig till tillträde till Schengens informationssystem.

Rådets beslut 2007/801/EG av den 6 december 2007 om fullständig tillämpning av bestämmelserna i Schengenregelverket i Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Republiken Ungern, Republiken Malta, Republiken Polen, Republiken Slovenien och Republiken Slovakien (EUT L 323, 8.12.2007, s. 34).

Rådets beslut 2008/421/EG av den 5 juni 2008 om tillämpningen av de bestämmelser i Schengenregelverket som rör Schengens informationssystem i Schweiziska edsförbundet (EUT L 149, 7.6.2008, s. 74).

Artikel 6 i rådets beslut 2008/633/RIF av den 23 juni 2008 om åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för medlemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott (EUT L 218, 13.8.2008, s. 129).

Rådets beslut 2008/903/EG av den 27 november 2008 om fullständig tillämpning av Schengenregelverkets bestämmelser i Schweiziska edsförbundet (EUT L 327, 5.12.2008, s. 15).

Rådets rambeslut 2008/977/RIF av den 27 november 2008 om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete (EUT L 350, 31.12.2008, s. 60).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (EUT L 348, 24.12.2008, s. 98).

Artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodexen) (EUT L 243, 15.9.2009, s. 1).

Rådets beslut 2010/252/EU av den 26 april 2010 om komplettering av kodexen om Schengengränserna vad gäller övervakningen av de yttre sjögränserna inom ramen för det operativa samarbete som samordnas av Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (EUT L 111, 4.5.2010, s. 20).

Rådets beslut 2010/365/EU om tillämpningen av de bestämmelser i Schengenregelverket som rör Schengens informationssystem i Republiken Bulgarien och Rumänien (EUT L 166, 1.7.2010, s. 17).


(1)  EGT L 239, 22.9.2000, s. 13.

(2)  EGT L 239, 22.9.2000, s. 19.

(3)  Så länge det avtalet ännu inte har ingåtts, endast i den utsträckning det tillämpas provisoriskt.

BILAGA III

Förteckning enligt artikel 15 i anslutningsakten: anpassningar av institutionernas akter

1.   FRIHET ATT TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTER

32005 L 0036: Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer (EUT L 255, 30.9.2005, s. 22).

a)

Artikel 23.5 ska ersättas med följande:

”5.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 43b ska varje medlemsstat erkänna de bevis på formella kvalifikationer som läkare som ger tillträde till yrkesverksamhet som läkare med grundutbildning och som specialistläkare, som sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, som tandläkare, specialisttandläkare, veterinär, barnmorska, apotekare och arkitekt som innehas av medborgare i medlemsstaterna och som har utfärdats av f.d. Jugoslavien eller för vilka utbildningen har påbörjats

a)

för Sloveniens del före den 25 juni 1991, och

b)

för Kroatiens del före den 8 oktober 1991,

om myndigheterna i de ovannämnda medlemsstaterna intygar att dessa bevis på deras territorium äger samma lagliga giltighet som de bevis som dessa länder utfärdar och, för arkitekter, som de bevis på formella kvalifikationer som anges för dessa medlemsstater i punkt 6 i bilaga VI vad gäller tillträde till yrkesverksamhet som läkare med grundutbildning och som specialistläkare, som sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, tandläkare, specialisttandläkare, veterinär, barnmorska, apotekare när det gäller den verksamhet som avses i artikel 45.2 och som arkitekt när det gäller den verksamhet som avses i artikel 48 samt rätt att utöva yrket.

Detta intyg ska åtföljas av ett annat intyg som utfärdats av samma myndigheter och som visar att dessa personer faktiskt och lagligen har utövat verksamheten på sitt territorium under minst tre år i följd under de fem år som föregick utfärdandet av intyget.”

b)

Följande artikel ska införas:

”Artikel 43b

Förvärvade rättigheter för barnmorskor ska inte tillämpas med avseende på följande kvalifikationer som förvärvats i Kroatien före den 1 juli 2013: viša medicinska sestra ginekološko- opstetričkog smjera (högre sjuksköterska med specialisering i gynekologi och obstetrik), medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (sjuksköterska med specialisering i gynekologi och obstetrik), viša medicinska sestra primaljskog smjera (högre sjuksköterska med barnmorskeexamen på universitetsnivå), medicinska sestra primaljskog smjera (sjuksköterska med barnmorskeexamen på universitetsnivå), ginekološko-opstetrička primalja (barnmorska med kompetens i gynekologi och obstetrik) och primalja (barnmorska).”

2.   LAGSTIFTNING OM IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

I.   GEMENSKAPSVARUMÄRKE

32009 R 0207: Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 24.3.2009, s. 1).

Artikel 165.1 ska ersättas med följande:

”1.   Från och med anslutningsdagen för Bulgarien, Tjeckien, Estland, Kroatien, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Rumänien, Slovenien och Slovakien (nedan kallade ny(a) medlemsstat(er)) ska gemenskapsvarumärken som registrerats eller ansökts om enligt denna förordning före anslutningsdagen utsträckas till de medlemsstaternas territorium så att de har samma verkan i hela gemenskapen.”

II.   TILLÄGGSSKYDD

1.

31996 R 1610: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1610/96 av den 23 juli 1996 om införande av tilläggsskydd för växtskyddsmedel (EGT L 198, 8.8.1996, s. 30).

a)

I artikel 19a ska följande led läggas till:

”m)

Tilläggsskydd i Kroatien ska kunna meddelas för varje läkemedel som skyddas av ett gällande grundpatent och vars första godkännande att saluföras som läkemedel lämnats efter den 1 januari 2003, under förutsättning att ansökan om tilläggsskydd inlämnades inom sex månader från anslutningsdagen.”

b)

Artikel 20.2 ska ersättas med följande:

”2.   Denna förordning ska tillämpas på tilläggsskydd som lämnats i enlighet med den nationella lagstiftningen i Tjeckien, Estland, Kroatien, Cypern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Rumänien, Slovenien och Slovakien före deras respektive anslutningsdag.”

2.

32009 R 0469: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel (EUT L 152, 16.6.2009, s. 1).

a)

I artikel 20 ska följande led läggas till:

”m)

Tilläggsskydd i Kroatien ska kunna meddelas för varje läkemedel som skyddas av ett gällande grundpatent och vars första godkännande att saluföras som läkemedel lämnats efter den 1 januari 2003, under förutsättning att ansökan om tilläggsskydd inlämnades inom sex månader från anslutningsdagen.”

b)

Artikel 21.2 ska ersättas med följande:

”2.   Denna förordning ska tillämpas på tilläggsskydd som lämnats i enlighet med den nationella lagstiftningen i Tjeckien, Estland, Kroatien, Cypern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Rumänien, Slovenien och Slovakien före deras respektive anslutningsdag.”

III.   GEMENSKAPSFORMGIVNING

32002 R 0006: Rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (EGT L 3, 5.1.2002, s. 1).

Artikel 110a.1 ska ersättas med följande:

”1.   Från och med anslutningsdagen för Bulgarien, Tjeckien, Estland, Kroatien, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Rumänien, Slovenien och Slovakien (nedan kallade ny(a) medlemsstat(er)) ska en gemenskapsformgivning som skyddas eller för vilken ansökan har lämnats in enligt denna förordning före deras respektive anslutningsdag utvidgas till att också omfatta dessa medlemsstaters territorium så att den har samma rättsverkan i hela gemenskapen.”

3.   FINANSIELLA TJÄNSTER

32006 L 0048: Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning) (EUT L 177, 30.6.2006, s. 1).

I artikel 2 ska följande införas efter den uppgift som avser Frankrike:

”—

I Kroatien, ’kreditne unije’ och ’Hrvatska banka za obnovu i razvitak’.”

4.   JORDBRUK

1.

31991 R 1601: Rådets förordning (EEG) nr 1601/91 av den 10 juni 1991 om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter (EGT L 149, 14.6.1991, s. 1):

I bilaga 2 ska följande införas efter den geografiska beteckningen ”Nürnberger Glühwein”:

”Samoborski bermet”

2.

32007 R 1234: Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

a)

I artikel 66 ska följande punkt läggas till:

”4a.   För Kroatien ska en särskild omstruktureringsreserv fastställas enligt punkt 2 i bilaga IX. Denna reserv ska frisläppas från och med den 1 april det första kvotåret efter anslutningen i den mån egenkonsumtionen av mjölk och mjölkprodukter i Kroatien har sjunkit sedan 2008–2012.

Beslut om frisläppande av reserven och om dess fördelning på leverans- och direktförsäljningskvoter ska fattas av kommissionen enligt förfarandet i artikel 195.2 på grundval av en bedömning av en rapport som Kroatien ska lägga fram senast den 31 december 2013. I den rapporten ska det finnas uppgifter om resultat och trender i den faktiska omstruktureringsprocessen inom landets mejerisektor, särskilt omställningen från produktion för egenkonsumtion till produktion för marknaden.”

b)

I artikel 103k.1 ska följande stycke läggas till:

”Detta stycke ska inte gälla Kroatien under budgetåret 2013. Kroatien ska till kommissionen lämna in ett förslag till ett femårigt stödprogram för programperioden 2014–2018.”

c)

I bilaga III del II ska punkt 13 ersättas med följande:

”13.

Heltidsraffinaderi: produktionsenhet

vars verksamhet uteslutande består i att raffinera importerat rörråsocker,

eller

som under regleringsåret 2004/05 raffinerade minst 15 000 ton importerat rörråsocker. Vid tillämpning av denna strecksats ska regleringsåret för Kroatien vara 2007/08.”

d)

Bilaga VI ska ersättas med följande:

”BILAGA VI

NATIONELLA OCH REGIONALA KVOTER

från och med regleringsåret 2010/11

(i ton)

Medlemsstater eller regioner

Socker

Isoglukos

Inulinsirap

Belgien

676 235,0

114 580,2

0

Bulgarien

0

89 198,0

 

Tjeckien

372 459,3

 

 

Danmark

372 383,0

 

 

Tyskland

2 898 255,7

56 638,2

 

Irland

0

 

 

Grekland

158 702,0

0

 

Spanien

498 480,2

53 810,2

 

Frankrike

(moderlandet)

3 004 811,15

 

0

De franska utomeuropeiska departementen

432 220,05

 

 

Kroatien

192 877,0

 

 

Italien

508 379,0

32 492,5

 

Lettland

0

 

 

Litauen

90 252,0

 

 

Ungern

105 420,0

220 265,8

 

Nederländerna

804 888,0

0

0

Österrike

351 027,4

 

 

Polen

1 405 608,1

42 861,4

 

Portugal

(fastlandet)

0

12 500,0

 

Autonoma regionen Azorerna

9 953,0

 

 

Rumänien

104 688,8

0

 

Slovenien

0

 

 

Slovakien

112 319,5

68 094,5

 

Finland

80 999,0

0

 

Sverige

293 186,0

 

 

Förenade kungariket

1 056 474,0

0

 

TOTALT

13 529 618,20

690 440,8

0”

e)

I bilaga IX punkt 1 ska följande införas efter den uppgift som avser Frankrike:

”Medlemsstat

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

Kroatien

 

 

 

 

 

765 000

765 000”

f)

I bilaga IX punkt 2 ska tabellen ersättas med följande:

”Medlemsstat

Ton

Bulgarien

39 180

Kroatien

15 000

Rumänien

188 400”

g)

I bilaga X ska följande införas efter den uppgift som avser Frankrike:

”Kroatien

40,70”

h)

I bilaga Xb ska följande tabell läggas till:

1000 EUR

”Budgetår

2013

2014

2015

2016

Från och med 2017

HR

0

11 885

11 885

11 885

10 832”

i)

I punkt 2 i tillägget till bilaga XIb ska följande led läggas till:

”h)

I Kroatien: vinarealer i följande underområden: Moslavina, PrigorjeBilogora, Plešivica, Pokuplje och ZagorjeMeđimurje.”

j)

I punkt 3 i tillägget till bilaga XIb ska följande led läggas till:

”h)

I Kroatien: vinarealerna i följande underområden: Hrvatsko Podunavlje och Slavonija.”

k)

I punkt 4 i tillägget till bilaga XIb ska följande led läggas till:

”g)

I Kroatien: vinarealerna i följande underområden: Hrvatska Istra, Hrvatsko primorje, Dalmatinska zagora, Sjeverna Dalmacija och Srednja i Južna Dalmacija.”

3.

32008 R 0110: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89 (EUT L 39, 31.12.2008, s. 16).

a)

I artikel 20 ska följande punkt läggas till:

”4.   Det i punkt 1 angivna sista datumet för inlämnande av kravspecifikationer ska även gälla för de av Kroatiens geografiska beteckningar som förtecknas i bilaga III.”

b)

I bilaga III punkt 9 ska följande geografiska beteckningar införas:

 

”Hrvatska loza

Kroatien

 

Hrvatska stara šljivovica

Kroatien

 

Slavonska šljivovica

Kroatien”

c)

I bilaga III punkt 32 ska följande geografiska beteckning införas:

 

”Hrvatski pelinkovac

Kroatien”

d)

I bilaga III ska följande punkt införas:

”39.

Maraschino/ Marrasquino/ Maraskino

Zadarski maraschino

Kroatien”

e)

I bilaga III ska följande geografiska beteckning läggas till under produktkategorin ”Övriga spritdrycker”:

 

”Hrvatska travarica

Kroatien”

4.

32009 R 0073: Rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 30, 31.1.2009, s. 16).

a)

Artikel 2 g ska ersättas med följande:

”g)

nya medlemsstater: Bulgarien, Tjeckien, Estland, Kroatien, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Rumänien, Slovenien och Slovakien,”

b)

I artikel 6.2 ska första stycket ersättas med följande:

”2.   Medlemsstaterna, med undantag av de nya medlemsstaterna ska se till att mark som var permanent betesmark vid tidpunkten för ansökan om arealstöd för 2003 bibehålls som permanent betesmark. De nya medlemsstaterna, med undantag av Bulgarien, Kroatien och Rumänien, ska se till att mark som var permanent betesmark den 1 maj 2004 bibehålls som permanent betesmark. Bulgarien och Rumänien ska se till att mark som var permanent betesmark den 1 maj 2007 bibehålls som permanent betesmark. Kroatien ska se till att mark som var permanent betesmark den 1 juli 2013 bibehålls som permanent betesmark.”

c)

Artikel 33.1 b iv ska ersättas med följande:

”iv)

i enlighet med artiklarna 47.2, 57a, 59, 64.2 tredje stycket, 65 och 68.4 c.”

d)

I artikel 51.1 ska följande stycke läggas till:

”Kroatien får besluta att utnyttja de möjligheter som avses i artiklarna 52 och 53.1 i denna förordning. Kommissionen ska underrättas om det beslutet senast den 15 juli 2013.”

e)

I artikel 51.2 ska följande stycke läggas till:

”Med avvikelse från vad som sägs i andra stycket ska detta tak för Kroatiens del fastställas på grundval av de nationella tak som fastställs i artiklarna 104.4 och 112.5 för sådana får- och getköttsbidrag respektive nöt- och kalvköttsbidrag som avses i artikel 52 respektive artikel 53, med beaktande av den tidtabell för införande av direktstöd som fastställs i artikel 121.”

f)

I artikel 52 ska följande stycke införas efter första stycket:

”Med avvikelse från vad som sägs i första stycket får Kroatien hålla inne högst 50 % av beloppet enligt det tak som avses i artikel 51.2 tredje stycket i denna förordning för att på årsbasis bevilja jordbrukarna ett extra stöd.”

g)

I artikel 53.1 ska följande stycke införas efter första stycket:

”Med avvikelse från vad som sägs i första stycket får Kroatien hålla inne hela eller delar av beloppet enligt det tak som avses i artikel 51.2 tredje stycket i denna förordning för att på årsbasis bevilja jordbrukarna ett extra stöd.”

h)

Rubriken till avdelning III kapitel 3 ska ersättas med följande:

i)

Rubriken till artikel 55 ska ersättas med följande:

”Införande av systemet med samlat gårdsstöd i de medlemsstater som har tillämpat systemet för enhetlig arealersättning samt i Kroatien”.

j)

I artikel 55.1 ska första stycket ersättas med följande:

”1.   Om inget annat anges i detta kapitel ska denna avdelning gälla för de nya medlemsstater som har tillämpat systemet för enhetlig arealersättning enligt avdelning V kapitel 2 samt för Kroatien.”

k)

I artikel 57.1 ska följande mening läggas till:

”För Kroatien ska denna minskning utgöra högst 20 % av det årliga tak som anges i tabell 3 i bilaga VIII.”

l)

I artikel 57.3 ska följande meningar läggas till:

”I Kroatien ska användning av den nationella reserven godkännas av kommissionen genom en genomförandeakt utan medverkan av den kommitté som avses i artikel 141. Kommissionen ska särskilt beakta inrättandet av ett eventuellt nationellt system för direktstöd som gäller före anslutningsdagen samt villkoren för dess tillämpning. Kroatien ska skicka sin ansökan om godkännande av den nationella reserven till kommissionen senast den 15 juli 2013.”

m)

Följande artikel ska införas:

”Artikel 57a

Särskild nationell minröjningsreserv i Kroatien

1.   Kroatien ska inrätta en särskild nationell minröjningsreserv, som, under tioårsperioden efter anslutningen i enlighet med objektiva kriterier och med säkerställande av att jordbrukare behandlas lika samt i syfte att undvika störningar på marknaden och snedvridning av konkurrensen, ska användas för att tilldela stödrättigheter till jordbrukare med minröjd mark som har återgått till att användas för jordbruksverksamhet.

2.   Mark som berättigar till tilldelning av stödrättigheter enligt denna artikel ska inte berättiga till tilldelning av stödrättigheter enligt artiklarna 59 och 61.

3.   Värdet av de stödrättigheter som fastställs enligt denna artikel får inte överstiga värdet av de stödrättigheter som fastställs enligt artikel 59 respektive artikel 61.

4.   Det maximibelopp som tilldelas den särskilda nationella minröjningsreserven ska uppgå till 9 600 000 EUR och följa tabellen för införande av direktstöd enligt artikel 121. Följande årliga maximibelopp ska gälla:

(1000 EUR)

Kroatien

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Maximibelopp för den särskilda nationella minröjningsreserven

2 400

2 880

3 360

3 840

4 800

5 760

6 720

7 680

8 640

9 600

5.   Under det första året av genomförande av systemet med samlat gårdsstöd ska Kroatien tilldela jordbrukare stödrättigheter på grundval av den mark som dels minröjts och deklarerats av jordbrukarna i de stödansökningar som lämnats in under det första året av genomförande av systemet med samlat gårdsstöd, dels återgått till att användas för jordbruksverksamhet mellan den 1 januari 2005 och den 31 december 2012.

6.   Under åren 2013–2022 ska stödrättigheterna tilldelas jordbrukare på grundval av den minröjda mark som jordbrukarna deklarerat under året i fråga, förutsatt att marken återgick till att användas för jordbruksverksamhet föregående kalenderår, och som anmälts till kommissionen i enlighet med punkt 9.

7.   För att säkerställa att unionsmedel används på lämpligt sätt ska kommissionen, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 141.2, ändra taket i tabell 3 i bilaga VIII för att där lägga till de senast den 31 december 2022 tilldelade beloppen från den särskilda nationella minröjningsreserven.

8.   All mark som deklarerats med avseende på denna artikel ska motsvara den definition av stödberättigande hektar som fastställs i artikel 34.2.

9.   Senast den 15 juli 2013 ska Kroatien till kommissionen anmäla arealen stödberättigande mark enligt punkt 5 och då ange både mark som berättigar till de stödnivåer som avses i artikel 59 och mark som berättigar till de stödnivåer som avses i artikel 61. Denna anmälan ska även innehålla uppgifter om motsvarande budgetramar och de belopp som inte utnyttjats. Från och med 2014 ska samma uppgifter sändas till kommissionen senast den 31 januari varje år och omfatta det föregående kalenderåret, med angivande av vilka arealer som återgått till att användas för jordbruksverksamhet och motsvarande budgetramar.

10.   Senast den 31 december 2012 ska all minerad och minröjd mark för vilken jordbrukare kan få stödberättigande från denna särskilda nationella minröjningsreserv fastställas i det integrerade administrations- och kontrollsystem som ska inrättas i enlighet med avdelning II kapitel 4.”

n)

I artikel 59 ska följande punkt läggas till:

”4.   Kommissionen ska anta regler för den inledande tilldelningen av stödrättigheter i Kroatien, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 141.2.”

o)

I artikel 61 ska följande stycke läggas till:

”För Kroatiens del ska de datum som avses i första stycket leden a och b vara den 30 juni 2011.”

p)

I artikel 69.1 ska följande läggas till i första stycket:

”Kroatien får senast på anslutningsdagen besluta att från och med det första året av genomförande av systemet med samlat gårdsstöd enligt artikel 59.2 utnyttja högst 10 % av det nationella tak som avses i artikel 40 i enlighet med vad som anges i tabell 3 i bilaga VIII.”

q)

I artikel 69.9 första stycket ska följande led införas efter led a:

”aa)

för år 2022, när det gäller Kroatien.”

r)

Artikel 104.4 ska ersättas med följande:

”4.   Följande nationella tak ska gälla:

Medlemsstat

Nationellt tak

Bulgarien

2 058 483

Tjeckien

66 733

Danmark

104 000

Estland

48 000

Spanien

19 580 000

Frankrike

7 842 000

Kroatien

542 651

Cypern

472 401

Lettland

18 437

Litauen

17 304

Ungern

1 146 000

Polen

335 880

Portugal

2 690 000

Rumänien

5 880 620

Slovenien

84 909

Slovakien

305 756

Finland

80 000

Totalt

41 273 174”

s)

I artikel 112.5 ska följande införas efter den uppgift som avser Frankrike:

”Kroatien

105 270”

t)

Artikel 121 ska ersättas med följande:

”Artikel 121

Införande av direktstöd

I de nya medlemsstaterna, utom Bulgarien, Kroatien och Rumänien, ska direktstöd införas i enlighet med följande tabell för höjningar, uttryckta i procent av den gällande nivån för sådant stöd i de medlemsstater som inte är nya medlemsstater:

60 % för 2009,

70 % för 2010,

80 % för 2011,

90 % för 2012,

100 % från och med 2013.

I Bulgarien och Rumänien ska direktstöd införas i enlighet med följande tabell för höjningar, uttryckta i procent av den gällande nivån för sådant stöd i de medlemsstater som inte är nya medlemsstater:

35 % för 2009,

40 % för 2010,

50 % för 2011,

60 % för 2012,

70 % för 2013,

80 % för 2014,

90 % för 2015,

100 % från och med 2016.

I Kroatien ska direktstöd införas i enlighet med följande tabell för höjningar, uttryckta i procent av den gällande nivån för sådant stöd i de medlemsstater som inte är nya medlemsstater:

25 % för 2013,

30 % för 2014,

35 % för 2015,

40 % för 2016,

50 % för 2017,

60 % för 2018,

70 % för 2019,

80 % för 2020,

90 % för 2021,

100 % från och med 2022.”

u)

I artikel 132.2 ska följande stycke införas efter andra stycket:

”Genom undantag från första stycket leden a och b ska Kroatien ha möjlighet att komplettera direktstödet upp till 100 % av den tillämpliga nivån i medlemsstater som inte är nya medlemsstater.”

v)

I bilaga VII ska följande införas efter den uppgift som avser Frankrike:

”Kroatien

100

1”

w)

I bilaga VIII ska följande tabell läggas till:

Tabell 3  (1)

Medlemsstat

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kroatien

93 250

111 900

130 550

149 200

186 500

223 800

261 100

298 400

335 700

373 000

5.   FISKE

1.

32002 R 2371: Rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (EGT L 358, 31.12.2002, s. 59).

I bilaga I ska följande läggas till:

”11.   KROATIENS KUSTVATTEN (2)

Geografiskt område

Medlemsstat

Arter

Omfattning eller särskilda villkor

12 sjömil begränsat till havsområdet under Kroatiens överhöghet norr om en linje 45 grader och 10 minuter nordlig bredd utmed västra Istriens kust, från den yttre gränsen av Kroatiens territorialhav, där denna linje möter fastlandet på västra Istriens kust (Grgatov rt/Funtana)

Slovenien

Bottenlevande arter och små pelagiska arter inklusive sardin och ansjovis

100 ton för högst 25 fiskefartyg, inbegripet 5 fiskefartyg med trål


12.   SLOVENIENS KUSTVATTEN (3)

Geografiskt område

Medlemsstat

Arter

Omfattning eller särskilda villkor

12 sjömil begränsat till havsområdet under Sloveniens överhöghet norr om en linje 45 grader och 10 minuter nordlig bredd utmed västra Istriens kust, från den yttre gränsen av Kroatiens territorialhav, där denna linje möter fastlandet på västra Istriens kust (Grgatov rt/Funtana)

Kroatien

Bottenlevande arter och små pelagiska arter inklusive sardin och ansjovis

100 ton för högst 25 fiskefartyg, inbegripet 5 fiskefartyg med trål

2.

32006 R 1198: Rådets förordning (EG) nr 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden (EUT L 223, 15.8.2006, s. 1).

a)

I artikel 27 ska följande stycke läggas till:

”5.   EFF får bidra till finansieringen av ett system för individuella bidrag till fiskare som kommer att omfattas av bestämmelserna för tillträde i del 11 i bilaga I till förordning (EG) nr 2371/2002 i dess ändrade lydelse enligt Kroatiens anslutningsakt. Systemet får endast tillämpas under perioden 2014–2015 eller fram till datumet för det fullständiga genomförandet av skiljedomen till följd av det skiljeavtal mellan Republiken Sloveniens regering och Republiken Kroatiens regering som undertecknades i Stockholm den 4 november 2009, om detta datum infaller tidigare.”

b)

Artikel 29.3 ska ersättas med följande:

”3.   Med avvikelse från vad som sägs i punkt 2 får stöd beviljas alla företag i de yttersta randområdena och på de längst bort belägna grekiska öarna samt de kroatiska öarna Dugi otok, Vis, Mljet och Lastovo.”

c)

Artikel 35.4 ska ersättas med följande:

”4.   Med avvikelse från vad som sägs i punkt 3 får stöd beviljas alla företag i de yttersta randområdena och på de längst bort belägna grekiska öarna samt de kroatiska öarna Dugi otok, Vis, Mljet och Lastovo.”

d)

I artikel 53.9 ska första stycket ersättas med följande:

”9.   När EFF finansierar insatser på de längst bort belägna grekiska öar som är missgynnade på grund av sitt avlägsna läge och i de yttersta randområdena samt på de kroatiska öarna Dugi otok, Vis, Mljet och Lastovo, ska taket för EFF:s bidrag för varje prioriterat område ökas med upp till 10 procentenheter för de regioner som är berättigade till stöd enligt konvergensmålet och upp till 35 procentenheter för de regioner som inte är berättigade till stöd enligt konvergensmålet.”

e)

I bilaga II led a ska tabellen ersättas med följande:

 

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

”Regioner som omfattas av konvergensmålet samt de längst bort belägna grekiska öarna och de kroatiska öarna Dugi otok, Vis, Mljet och Lastovo

A ≤ 100 %

B ≥ 0 %

A ≤ 40 %

B ≥ 60 % (4)  (5)

A ≤ 80 %

B ≥ 20 %

A ≤ 60 %

B ≥ 40 % (6)

Regioner som inte omfattas av konvergensmålet

A ≤ 100 %

B ≥ 0 %

A ≤ 40 %

B ≥ 60 % (4)  (5)

A ≤ 60 %

B ≥ 40 %

A ≤ 40 %

B ≥ 60 % (6)

De yttersta randområdena

A ≤ 100 %

B ≥ 0 %

A ≤ 50 %

B ≥ 50 % (4)  (5)

A ≤ 80 %

B ≥ 20 %

A ≤ 75 %

B ≥ 25 %

f)

I bilaga II led a ska andra stycket under underrubriken ”Grupp 2” ersättas med följande:

”I enlighet med tillämpningen av (*) och (**) där EFF finansierar insatser som avses i artikel 25.3 till förmån för småskaligt kustfiske kommer B-satserna för grupp 2 att vara följande:

För regioner som omfattas av konvergensmålet, de längst bort belägna grekiska öarna, de kroatiska öarna Dugi otok, Vis, Mljet och Lastovo samt regioner som inte omfattas av konvergensmålet lika med eller större än 60 procentenheter (B ≥ 60 %),

och

för de yttersta randområdena lika med eller större än 50 procentenheter (B ≥ 50 %).”

6.   BESKATTNING

1.

32006 L 0112: Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1).

I artikel 287 ska följande punkt läggas till:

”(19)

Kroatien: 35 000 EUR.”

2.

32008 L 0118: Rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG (EUT L 9, 14.1.2009, s. 12).

Artikel 46.3 ska ersättas med följande:

”3.   Utan att det påverkar artikel 32 får de medlemsstater som inte avses i artikel 2.2 tredje och fjärde styckena i direktiv 92/79/EEG i fråga om cigaretter som förs in på deras territorium utan ytterligare betalning av punktskatter från och med den 1 januari 2014 tillämpa en kvantitativ begränsning på lägst 300 i fråga om cigaretter som förs in från en medlemsstat som i enlighet med artikel 2.2 tredje och fjärde styckena i det direktivet tillämpar lägre punktskatter än de som följer av artikel 2.2 första stycket.

De medlemsstater som avses i artikel 2.2 tredje och fjärde styckena i direktiv 92/79/EEG som tar ut en punktskatt på minst 77 EUR per 1 000 cigaretter får oberoende av det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset från och med den 1 januari 2014 tillämpa en kvantitativ begränsning på lägst 300 i fråga om cigaretter som utan ytterligare betalning av punktskatter förs in på deras territorium från en medlemsstat som tillämpar en lägre punktskatt i enlighet med artikel 2.2 tredje stycket i det direktivet.

Medlemsstater som tillämpar en kvantitativ begränsning i enlighet med första och andra styckena i denna punkt ska informera kommissionen om detta. De får utföra nödvändiga kontroller under förutsättning att dessa inte påverkar den inre marknadens sätt att fungera.”

7.   REGIONALPOLITIK OCH SAMORDNING AV STRUKTURINSTRUMENT

1.

32006 R 1083: Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25).

a)

I artikel 15.4 ska följande mening läggas till i andra stycket:

”När det gäller Kroatien ska dagen för denna kontroll vara den 31 december 2017.”

b)

I artikel 18.1 ska första stycket ersättas med följande:

”1.   De medel som är tillgängliga för åtaganden från fonderna under perioden 20072013 ska uppgå till 308 417 037 817 EUR i 2004 års priser med en fördelning per år enligt bilaga I.”

c)

Artikel 19 ska ersättas med följande:

”Artikel 19

Medel till konvergensmålet

De totala medlen för konvergensmålet ska uppgå till 81,56 % av de medel som avses i artikel 18.1 (dvs. totalt 251 529 800 379 EUR) och fördelas enligt följande:

a)

70,50 % (dvs. totalt 177 324 921 223 EUR) till den finansiering som avses i artikel 5.1, varvid stödberättigande befolkning, regionalt respektive nationellt välstånd samt arbetslöshetsnivå ska utgöra kriterier vid beräkningen av den preliminära fördelningen per medlemsstat.

b)

4,98 % (dvs. totalt 12 521 289 405 EUR) till det särskilda stöd under en övergångsperiod som avses i artikel 8.1, varvid stödberättigande befolkning, regionalt respektive nationellt välstånd samt arbetslöshetsnivå ska utgöra kriterier vid beräkningen av den preliminära fördelningen per medlemsstat.

c)

23,23 % (dvs. totalt 58 433 589 750 EUR) till den finansiering som avses i artikel 5.2, varvid befolkning, nationellt välstånd samt areal ska utgöra kriterier vid beräkningen av den preliminära fördelningen per medlemsstat.

d)

1,29 % (dvs. totalt 3 250 000 000 EUR) till det särskilda stöd under en övergångsperiod som avses i artikel 8.3.”

d)

I artikel 20 ska den inledande delen ersättas med följande:

”De totala medlen för målet regional konkurrenskraft och sysselsättning ska uppgå till 15,93 % av de medel som avses i artikel 18.1 (dvs. totalt 49 127 784 318 EUR) och fördelas enligt följande:”

e)

21.1 och 21.2 ska ersättas med följande:

”1.   De totala medlen för målet europeiskt territoriellt samarbete ska uppgå till 2,52 % av de medel som avses i artikel 18.1 (dvs. totalt 7 759 453 120 EUR) och ska, med undantag för det belopp som avses i punkt 22 i bilaga II, fördelas enligt följande:

a)

73,86 % (dvs. totalt 5 583 386 893 EUR) till den finansiering av gränsöverskridande samarbete som avses i artikel 7.1, varvid stödberättigande befolkning ska utgöra kriteriet vid beräkningen av den preliminära fördelningen per medlemsstat.

b)

20,95 % (dvs. totalt 1 583 594 654 EUR) till den finansiering av transnationellt samarbete som avses i artikel 7.2, varvid stödberättigande befolkning ska utgöra kriteriet vid beräkningen av den preliminära fördelningen per medlemsstat.

c)

5,19 % (dvs. totalt 392 471 574) till finansieringen av interregionalt samarbete, samarbetsnätverk och erfarenhetsutbyte enligt artikel 7.3.

2.   Erufs bidrag till de gränsöverskridande programmen och havsområdesprogrammen enligt det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet och till de gränsöverskridande programmen enligt instrumentet för föranslutningsstöd enligt rådets förordning (EG) nr 1085/2006 ska uppgå till 817 691 234 EUR efter uppgift från varje berörd medlemsstat, med avdrag från deras anslag enligt punkt 1 a. Dessa bidrag från Eruf får inte omfördelas mellan de berörda medlemsstaterna.”

f)

I artikel 22 ska följande stycke läggas till:

”Med avvikelse från första stycket får Kroatien fördela anslaget från målet europeiskt territoriellt samarbete bland de tre komponenter som avses i artikel 21.1 a–c i syfte att uppnå en hög nivå av effektivitet och förenkling.”

g)

Artikel 23 ska ersättas med följande:

”Artikel 23

Medel till resultatreserven

Av de medel som avses i artikel 19 a och b och i artikel 20 får medlemsstaterna med undantag för Kroatien fördela 3 % i enlighet med artikel 50.”

h)

Artikel 28 ska ändras på följande sätt:

i)

I punkt 1 ska följande stycke införas efter det första stycket:

”När det gäller Kroatien ska den nationella strategiska referensramen omfatta perioden från och med anslutningsdagen till och med den 31 december 2013.”

ii)

I punkt 2 ska följande stycke införas efter det första stycket:

”Kroatien ska överlämna sin nationella strategiska referensram till kommissionen inom tre månader från anslutningsdagen.”

i)

I artikel 29 ska följande punkt läggas till:

”5.   Punkterna 1–4 ska inte gälla Kroatien.”

j)

I artikel 32.3 ska följande stycke läggas till:

”När det gäller Kroatien ska kommissionen anta beslutet om godkännandet av ett operativt program som ska finansieras under programperioden 2007–2013 senast den 31 december 2013. Kroatien ska i detta operativa program beakta eventuella anmärkningar som framförts av kommissionen senast tre månader från anslutningsdagen.”

k)

I artikel 33.1 ska följande stycke läggas till:

”När det gäller Kroatien får operativa program som antagits före anslutningsdagen endast revideras i syfte att bättre anpassa dem till denna förordning.”

l)

I artikel 49.3 ska följande stycke läggas till:

”När det gäller Kroatiens operativa program ska efterhandsutvärderingen vara slutförd senast den 31 december 2016.”

m)

Följande artikel ska läggas till:

”Artikel 51a

Artiklarna 50 och 51 ska inte gälla Kroatien.”

n)

Artikel 53.3 ska ersättas med följande:

”3.   För operativa program under målet europeiskt territoriellt samarbete där minst en deltagare tillhör en medlemsstat vars BNP-genomsnitt per capita under perioden 20012003 understeg 85 % av genomsnittet för EU-25 under samma period, eller för sådana program där Kroatien deltar, får stödet från Eruf inte överstiga 85 % av de totala stödberättigande utgifterna. Stödet från Eruf till samtliga övriga operativa program får inte överstiga 75 % av de offentliga stödberättigande utgifter som medfinansieras av Eruf.”

o)

I artikel 56.1 ska följande stycke läggas till:

”När det gäller Kroatien ska utgifter berättiga till bidrag från fonderna under perioden från den första dagen för stödberättigande utgifter som fastställts i enlighet med de instrument som antagits enligt förordning (EG) nr 1085/2006 och den 31 december 2016. När det gäller operativa program som antagits efter anslutningen ska utgifter dock berättiga till bidrag från fonderna från och med anslutningsdagen utom i de fall ett senare datum har fastställts i det beslut som avser det aktuella operativa programmet.”

p)

I artikel 56.3 ska följande stycke läggas till:

”Utan hinder av specifika föreskrifter om stödberättigande enligt artikel 105a, ska de kriterier som fastställs av övervakningskommittén för operativa program i Kroatien inte tillämpas med avseende på insatser som det fattats godkännandebeslut om före anslutningsdagen och som återfinns bland de instrument som antagits med stöd av förordning (EG) nr 1085/2006.”

q)

Artikel 62.1 ska ändras på följande sätt:

i)

I led c ska följande stycke införas efter det första stycket:

”När det gäller Kroatien ska revisionsmyndigheten för ett operativt program inom tre månader från anslutningsdagen förelägga kommissionen en uppdatering av den årliga revisionsplan som avses i artikel 29.2 a i kommissionens förordning (EG) nr 718/2007 av den 12 juni 2007 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1085/2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen (IPA) (7).

ii)

I led d i ska följande stycke läggas till:

”När det gäller Kroatien ska den första årliga kontrollrapporten läggas fram senast den 31 december 2013 och omfatta perioden 1 oktober 2012–30 juni 2013. De följande rapporterna, som ska omfatta perioderna 1 juli 2013–30 juni 2014, 1 juli 2014–30 juni 2015 och 1 juli 2015–30 juni 2016, ska läggas fram för kommissionen senast den 31 december 2014, den 31 december 2015 respektive den 31 december 2016. Informationen om de revisioner som utförts efter den 1 juli 2016 ska ingå i den slutliga kontrollrapport som ska vara till stöd för det slutliga utlåtande som avses i led e,”

iii)

I led e ska följande stycke läggas till:

”När det gäller Kroatien ska ett slutligt utlåtande med stöd av den slutliga kontrollrapporten läggas fram för kommissionen senast den 31 mars 2018.”

r)

I artikel 67.1 ska följande stycke läggas till:

”När det gäller Kroatien ska förvaltningsmyndigheten skicka en slutrapport om genomförandet av det operativa programmet senast den 31 mars 2018.”

s)

Artikel 71 ska ändras på följande sätt:

i)

Följande punkt ska införas:

”1a.   Utan hinder av punkt 1 ska Kroatien snarast möjligt efter anslutningsdagen eller senast innan några utbetalningar har gjorts av kommissionen förelägga kommissionen en beskrivning av systemen som ska omfatta de moment som fastställs i leden a och b i det stycket.”

ii)

Följande punkt ska införas:

”2a.   Punkt 2 ska i tillämpliga delar gälla för Kroatien. Den rapport som avses i det första stycket i punkt 2 ska anses godkänd på samma villkor som i det andra stycket i punkt 2. Ett sådant godkännande ska dock utgöra en förutsättning för det förhandsbelopp som avses i artikel 82.”

t)

I artikel 75 ska följande punkt införas:

”1a.   När det gäller Kroatien ska budgetåtagandena från Eruf, Sammanhållningsfonden respektive Europeiska socialfonden (ESF) för 2013 göras på grundval av det beslut som avses i artikel 28.3 innan ett beslut av kommissionen om översyn av det antagna operativa programmet har fattats. Det beslut som avses i artikel 28.3 ska utgöra ett finansieringsbeslut i den mening som avses i artikel 75 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 för varje budgetåtagande till förmån för Kroatien.”

u)

I artikel 78.2 c ska följande mening läggas till:

”När det gäller Kroatien ska förskotten avse stödmottagarnas utgifter vid genomförande av projektet och styrkas med betalda fakturor eller motsvarande handlingar senast tre år efter det år förskottet betalats ut eller den 31 december 2016, beroende på vilket som infaller först. Om så inte sker ska nästa utgiftsdeklaration korrigeras i enlighet därmed.”

v)

I artikel 82 ska följande punkt införas:

”1a.   När det gäller Kroatien ska, efter det att den rapport som avses i artikel 71.2 a godkänts och efter det att de budgetåtaganden som avses i artikel 75.1 a har gjorts, ett förhandsbelopp för återstoden av perioden 2007–2013 betalas ut som ett engångsbelopp som omfattar 30 % av bidraget från strukturfonderna och 40 % av bidraget från Sammanhållningsfonden till det operativa programmet.”

w)

I artikel 89.1 ska följande stycke läggas till:

”När det gäller Kroatien ska en ansökan om utbetalning som innehåller de handlingar som förtecknas i leden a i–iii översändas senast den 31 mars 2018.”

x)

I artikel 93 ska följande punkt införas:

”3a.   Med avvikelse från punkterna 1–3 ska kommissionen när det gäller Kroatien tillämpa återtagandemekanismen i punkt 1 enligt följande:

i)

tidsfristen för eventuella tillgängliga delar i 2010 års åtagande ska vara den 31 december 2013,

ii)

tidsfristen för eventuella tillgängliga delar i 2011 års åtagande ska vara den 31 december 2014,

iii)

tidsfristen för eventuella tillgängliga delar i 2012 års åtagande ska vara den 31 december 2015,

iv)

eventuella delar i 2013 års åtaganden som fortfarande är tillgängliga den 31 december 2016 ska automatiskt återtas, om kommissionen inte har mottagit någon godtagbar ansökan om utbetalning senast den 31 mars 2018.”

y)

I artikel 95 ska följande stycke införas efter andra stycket:

”Genom undantag från första och andra styckena ska de tidsfrister som avses i artikel 93.3a för Kroatiens del avbrytas enligt de villkor som föreskrivs enligt första stycket i denna artikel för det belopp som har anknytning till de berörda insatserna.”

z)

I artikel 98.2 ska följande stycke läggas till:

”När det gäller Kroatien får de medel från fonderna som på detta sätt frigörs användas på nytt av Kroatien till och med den 31 december 2016.”

za)

Följande artikel ska införas:

”Artikel 105a

Särskilda bestämmelser med anledning av Kroatiens anslutning

1.   Program och större projekt som vid tidpunkten för Kroatiens anslutning har godkänts enligt förordning (EG) nr 1085/2006 och vars genomförande inte har slutförts senast vid denna tidpunkt ska anses ha godkänts av kommissionen enligt denna förordning, med undantag av program som godkänts i enlighet med de delar som avses i artikel 3.1 a och e i förordning (EG) nr 1085/2006.

Dessutom ska följande program, som omfattas av den del som avses i artikel 3.1 b i förordning (EG) nr 1085/2006, även vara uteslutna från stöd:

a)

Det gränsöverskridande samarbetsprogrammet Adriatiska havet inom ramen för IPA.

b)

Det gränsöverskridande programmet Kroatien–Bosnien och Hercegovina.

c)

Det gränsöverskridande programmet Kroatien–Montenegro.

d)

Det gränsöverskridande programmet Kroatien–Serbien.

Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 2–7 ska bestämmelserna för genomförandet av insatser och större projekt som godkänts enligt denna förordning tillämpas på dessa insatser och dessa större projekt.

2.   Varje anbudsförfarande i samband med en insats inom de program eller större projekt som avses i punkt 1 för vilket en anbudsinfordran redan har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning på anslutningsdagen ska genomföras i enlighet med de regler som fastställs i denna anbudsinfordran. Artikel 165 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 ska inte tillämpas.

Varje anbudsförfarande i samband med en insats inom de program eller större projekt som avses i punkt 1 för vilket en anbudsinfordran inte redan har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning på anslutningsdagen ska genomföras i överensstämmelse med fördragen eller de akter som antagits i enlighet med dessa samt med artikel 9 i denna förordning.

Andra insatser än de som avses i första och andra styckena och för vilka en anbudsinfordran offentliggjorts enligt artikel 158 i kommissionens förordning (EG) nr 718/2007eller ansökan lämnats till de behöriga myndigheterna före anslutningsdagen och för vilka kontraktstilldelningen slutförts först efter denna tidpunkt ska genomföras i enlighet med de förutsättningar och de bestämmelser för stödberättigande som offentliggjorts i relevant förslagsinfordran eller de som i förväg meddelats potentiella stödberättigade.

3.   Utbetalningar som görs av kommissionen enligt program som avses i punkt 1 ska ses som stöd från fonderna i enlighet med denna förordning och ska överföras till det tidigaste öppna åtagandet, inbegripet IPA-åtaganden.

Alla delar i åtaganden som görs av kommissionen enligt program som avses i punkt 1 och som fortfarande är tillgängliga på anslutningsdagen ska regleras enligt denna förordning från och med anslutningsdagen.

4.   När det gäller insatser som har godkänts med stöd av förordning (EG) nr 1085/2006 och vars godkännande eller tillämpliga bidragsöverenskommelse med slutliga stödmottagare ingåtts före anslutningsdagen ska reglerna för stödberättigande i kommissionens förordning (EG) nr 718/2007 eller regler som fastställts på grundval av denna fortsätta att gälla, utom i välgrundade fall som kommissionen ska besluta om på Kroatiens begäran.

Regeln i punkt 1 för stödberättigande är också tillämplig på större projekt som avses i punkt 1 för vilka bilaterala projektöverenskommelser undertecknats före anslutningsdagen.

5.   När det gäller Kroatien ska alla hänvisningar till fonderna enligt definitionen i artikel 1 andra stycket anses omfatta även instrumentet för föranslutningsstöd som inrättats genom förordning (EG) nr 1085/2006.

6.   Särskilda tidsfrister för Kroatien ska också tillämpas på följande gränsöverskridande program enligt den komponent som avses i artikel 3.1 b i förordning (EG) nr 1085/2006, där Kroatien deltar:

a)

Det gränsöverskridande programmet Ungern–Kroatien.

b)

Det gränsöverskridande programmet Slovenien–Kroatien.

Särskilda tidsfrister för Kroatien enligt denna förordning gäller inte för operativa program enligt de transnationella och interregionala komponenterna enligt målet europeiskt territoriellt samarbete, där Kroatien deltar.

7.   Om det krävs åtgärder för att underlätta Kroatiens övergång från föranslutningsordningen till den ordning som följer av tillämpningen av denna artikel, ska kommissionen anta de åtgärder som behövs.”

zb)

Bilaga I ska ersättas med följande:

”BILAGA I

Årlig fördelning av åtagandebemyndiganden 2007–2013

(Se artikel 18)

(euro, 2004 års priser)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

42 863 000 000

43 318 000 000

43 862 000 000

43 860 000 000

44 073 000 000

44 723 000 000

45 718 037 817”

zc)

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

i)

I punkt 5 ska följande led läggas till:

”c)

För Kroatien kommer resurserna för finansieringen av gränsöverskridande samarbete att vara 7 028 744 EUR, i 2004 års priser.

d)

För Kroatien kommer resurserna för finansieringen av transnationellt samarbete att vara 1 874 332 EUR, i 2004 års priser.”

ii)

Följande punkt ska införas:

”7a.

För Kroatien kommer den maximala nivån på överföringar från fonderna att uppgå till 3,5240 % av BNP.”

iii)

Följande punkt ska införas:

”9a.

För Kroatien kommer kommissionens beräkningar av BNP att grunda sig på den statistik och de prognoser som offentliggjordes i maj 2011.”

zd)

Bilaga III ska ersättas med följande:

”BILAGA III

Tillämpliga tak för medfinansieringssatser

(enligt artikel 53)

Kriterier

Medlemsstat

Eruf och ESF

Procentandel av stödberättigande utgifter

Sammanhållningsfonden

Procentandel av stödberättigande utgifter

1.

Medlemsstater vars BNP-genomsnitt per capita under perioden 2001–2003 understeg 85 % av genomsnittet för EU-25 under samma period

Bulgarien, Tjeckien, Estland, Grekland, Kroatien, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien och Slovakien

85 % för målen konvergens och regional konkurrenskraft och sysselsättning

85 %

2.

Andra medlemsstater än de som avses i punkt 1 och som är berättigade till stöd från Sammanhållningsfondens övergångsordning den 1 januari 2007

Spanien

80 % för konvergensmålet och infasningsregionerna inom ramen för målet regional konkurrenskraft och sysselsättning

50 % för målet regional konkurrenskraft och sysselsättning utanför infasningsregioner

85 %

3.

Andra medlemsstater än de som avses i punkterna 1 och 2

Belgien, Danmark, Tyskland, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Finland, Sverige och Förenade kungariket

75 % för konvergensmålet

4.

Andra medlemsstater än de som avses i punkterna 1 och 2

Belgien, Danmark, Tyskland, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Finland, Sverige och Förenade kungariket

50 % för målet regional konkurrenskraft och sysselsättning

5.

De yttersta randområden som avses i artikel 349 i EUF-fördraget och som omfattas av de extra anslagen till dessa områden enligt punkt 20 i bilaga II

Spanien, Frankrike och Portugal

50 %

6.

De yttersta randområden som avses i artikel 349 i EUF-fördraget

Spanien, Frankrike och Portugal

85 % för målen konvergens och regional konkurrenskraft och sysselsättning

—”

2.

32006 R 1084: Rådets förordning (EG) nr 1084/2006 av den 11 juli 2006 om inrättande av Sammanhållningsfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1164/94 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 79).

Följande artikel ska införas:

”Artikel 5a

Särskilda bestämmelser med anledning av Kroatiens anslutning

1.   Åtgärder som vid tidpunkten för Kroatiens anslutning har omfattats av kommissionens beslut om stöd enligt rådets förordning (EG) nr 1267/1999 av den 21 juni 1999 om upprättande av ett strukturpolitiskt föranslutningsinstrument (8) och vars genomförande inte har slutförts senast vid denna tidpunkt ska anses ha godkänts av kommissionen enligt denna förordning.

Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 2–5 ska bestämmelserna för genomförandet av åtgärder som godkänts enligt denna förordning och förordning (EG) nr 1083/2006 tillämpas på dessa åtgärder som avses i första stycket i denna punkt.

2.   Varje upphandlingsförfarande i samband med åtgärder som avses i punkt 1 för vilket det på anslutningsdagen redan har offentliggjorts en anbudsinfordran i Europeiska unionens officiella tidning, ska genomföras i enlighet med de regler som fastställs i denna anbudsinfordran. Artikel 165 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (9) ska inte tillämpas.

Varje upphandlingsförfarande som gäller en åtgärd som avses i punkt 1 och för vilket det på anslutningsdagen inte redan har offentliggjorts en anbudsinfordran i Europeiska unionens officiella tidning, ska genomföras i enlighet med fördragen eller med de akter som antagits i enlighet med fördragen och artikel 9 i förordning (EG) nr 1083/2006.

3.   Utbetalningar som görs av kommissionen enligt en åtgärd som avses i punkt 1 ska ses som stöd från fonden i enlighet med denna förordning.

Utbetalningar som görs av kommissionen enligt en åtgärd som avses i punkt 1 ska överföras till det tidigaste öppna åtagandet, i första hand enligt förordning (EG) nr 1267/1999 och därefter enligt denna förordning och förordning (EG) nr 1083/2006.

Villkoren för löpande betalningar och slutbetalningar anges i punkt 2 b–d och punkterna 3–5 i artikel D i bilaga II till förordning (EG) nr 1164/94.

4.   För de åtgärder som avses i punkt 1 ska reglerna för fördelning av stöd enligt förordning (EG) nr 1267/1999 eller de regler som särskilt fastställts i de relevanta finansieringsöverenskommelserna fortsätta att gälla, utom i välgrundade fall som kommissionen ska besluta om på Kroatiens begäran.

5.   Om det krävs åtgärder för att underlätta Kroatiens övergång från föranslutningsordningen till den ordning som följer av tillämpningen av denna artikel, ska kommissionen anta de åtgärder som behövs.

8.   MILJÖ

1.

32003 L 0087: Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT L 275, 25.10.2003, s. 32).

a)

I artikel 9 ska följande mening läggas till i första stycket:

”Den sammanlagda kvantiteten utsläppsrätter för gemenskapen kommer till följd av Kroatiens anslutning endast att ökas med den kvantitet utsläppsrätter som Kroatien ska auktionera ut i enlighet med artikel 10.1.”

b)

I bilaga IIa ska följande införas efter den uppgift som avser Spanien:

”Kroatien

26 %”.

2.

32009 D 0406: Europaparlamentets och rådets beslut nr 406/2009/EG av den 23 april 2009 om medlemsstaternas insatser för att minska sina växthusgasutsläpp i enlighet med gemenskapens åtaganden om minskning av växthusgasutsläppen till 2020 (EUT L 140, 5.6.2009, s. 136).

I bilaga II ska följande införas efter den uppgift som avser Spanien:

”Kroatien

11 %”.


(1)  Taken beräknade med beaktande av de höjningar som anges i artikel 121.”

(2)  Ovannämnda ordning ska tillämpas från det att skiljedomen till följd av skiljeavtalet mellan Republiken Sloveniens regering och Republiken Kroatiens regering som undertecknades i Stockholm den 4 november 2009 har genomförts fullt ut.

(3)  Ovannämnda ordning ska tillämpas från det att skiljedomen till följd av skiljeavtalet mellan Republiken Sloveniens regering och Republiken Kroatiens regering som undertecknades i Stockholm den 4 november 2009 har genomförts fullt ut.”

(4)  Vid insatser som avses i artikel 25.3 ökas B-satserna för grupp 2 med 20 procentenheter. A-satserna minskas i enlighet därmed.

(5)  Vid insatser som avses i artikel 26.2 (investeringar ombord enligt artikel 25 inom småskaligt kustfiske) får B-satserna för grupp 2 minskas med 20 procentenheter. A-satserna ökas i enlighet därmed.

(6)  Vid insatser som avses i artiklarna 29 och 35 vilka vidtas av företag som inte omfattas av definitionen i artikel 3 f och har färre än 750 anställda eller en omsättning på mindre än 200 miljoner EUR ökas B-satserna i de områden som omfattas av konvergensmålet, med undantag av de längst bort belägna grekiska öarna och de kroatiska öarna Dugi otok, Vis, Mljet och Lastovo, med 30 procentenheter och i de områden som inte omfattas av konvergensmålet med 20 procentenheter. A-satserna minskas i enlighet därmed.”

(7)  EUT L 170, 29.6.2007, s. 1.”

(8)  EGT L 161, 26.6.1999, s. 73.

(9)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.”

BILAGA IV

Förteckning enligt artikel 16 i anslutningsakten: andra permanenta bestämmelser

1.   LAGSTIFTNING OM IMMATERIELLLA RÄTTIGHETER

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, tredje delen avdelning II, Fri rörlighet för varor

SPECIFIK MEKANISM

När det gäller Kroatien får innehavaren, eller innehavarens förmånstagare, av ett patent eller tilläggsskydd för ett läkemedel, för vilken ansökan om sådant skydd lämnades in i en medlemsstat vid en tidpunkt då ett sådant skydd inte kunde erhållas i Kroatien för produkten, åberopa de rättigheter som ges genom detta patent eller tilläggsskydd för att förhindra import och marknadsföring av produkten i den eller de medlemsstater där produkten i fråga har patentskydd eller tilläggsskydd, även om produkten för första gången fördes ut på marknaden i Kroatien av innehavaren själv eller med innehavarens samtycke.

Varje person som avser att importera eller marknadsföra ett läkemedel som avses i första stycket i en medlemsstat där produkten har patentskydd eller tilläggsskydd ska i ansökan angående importen visa för de behöriga myndigheterna att innehavaren av ett sådant skydd eller dennes förmånstagare har underrättats en månad i förväg.

2.   KONKURRENSPOLITIK

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, tredje delen avdelning VII kapitel 1, Konkurrensregler

1.

Följande stödordningar och individuellt stöd som satts i kraft i Kroatien före anslutningsdagen och fortfarande tillämpas efter denna dag ska vid anslutningen betraktas som befintligt stöd enligt artikel 108.1 i EUF-fördraget:

a)

Stödåtgärder som genomförts före den 1 mars 2002.

b)

Stödåtgärder som förtecknas i tillägget till denna bilaga.

c)

Stödåtgärder som före anslutningsdagen utvärderats av det kroatiska konkurrensorganet och befunnits vara förenliga med unionens regelverk och som kommissionen inte har gjort några invändningar emot på grundval av allvarliga tvivel om åtgärdens förenlighet med den inre marknaden, i enlighet med förfarandet i punkt 2.

Samtliga åtgärder som fortfarande tillämpas efter anslutningsdagen och som utgör statligt stöd och som inte uppfyller villkoren ovan ska vid tillämpningen av artikel 108.3 i EUF-fördraget anses vara nytt stöd vid anslutningen.

Bestämmelserna ovan gäller inte stöd till åtgärder som hänger samman med produktion, bearbetning och saluföring av de produkter som förtecknas i bilaga I till EU-fördraget och EUF-fördraget.

2.

Om en ny medlemsstat önskar att kommissionen ska granska en stödåtgärd enligt det förfarande som beskrivs i punkt 1 c ska den regelbundet förse kommissionen med

a)

en förteckning över befintliga stödåtgärder som har utvärderats av det kroatiska konkurrensorganet och som denna myndighet har ansett vara förenliga med unionens regelverk, och

b)

all annan information som är väsentlig för bedömningen av huruvida den stödåtgärd som ska granskas är förenlig med regelverket,

i enlighet med den konkreta utformning av denna rapportering som tillhandahålls av kommissionen.

Om kommissionen inte motsätter sig den befintliga stödåtgärden på grundval av allvarliga tvivel om åtgärdens förenlighet med den inre marknaden inom tre månader efter att ha erhållit uttömmande information om åtgärden eller efter att ha erhållit ett uttalande från Kroatien i vilket landet underrättar kommissionen om att den anser att den information som lämnats är uttömmande eftersom begärd ytterligare information inte är tillgänglig eller redan har lämnats, ska kommissionen anses ha avstått från att göra några invändningar.

Alla stödåtgärder som före anslutningsdagen har lagts fram för kommissionen enligt förfarandet i punkt 1 c ska omfattas av det förfarandet, oberoende av att Kroatien redan har blivit medlem i unionen under undersökningsperioden.

3.

Ett beslut av kommissionen om att motsätta sig en åtgärd enligt punkt 1 c ska anses som ett beslut att inleda det formella undersökningsförfarandet enligt rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (1) (nu artikel 108 i EUF-fördraget).

Om ett sådant beslut fattas före anslutningsdagen ska beslutet träda i kraft först på anslutningsdagen.

3.   JORDBRUK

a)   Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, tredje delen avdelning III, Jordbruk och fiskeri

1.

Offentliga lager som vid anslutningsdagen innehas av Kroatien och som är ett resultat av landets politik för marknadsstöd ska tas över av unionen till det värde som följer av tillämpningen av artikel 4.1d och bilaga VIII i kommissionens förordning (EG) nr 884/2006 av den 21 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäller finansiering genom Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) av interventionsåtgärder i form av offentlig lagring och bokföring av transaktioner för offentlig lagring som görs av medlemsstaternas utbetalande organ (2). Dessa lager ska tas över endast under förutsättning att offentlig intervention tillämpas i unionen för de berörda produkterna och att lagren uppfyller kraven för unionens intervention.

2.

För alla lager, antingen privata eller offentliga, i fri omsättning i Kroatien vid anslutningsdagen och vilka överstiger den mängd som kan betraktas som ett normalt övergångslager ska Kroatien göras betalningsskyldigt till Europeiska unionens allmänna budget.

Avgiftsbeloppet ska fastställas till en nivå som avspeglar kostnaderna för överskottslagrets följder för marknaderna för jordbruksprodukter.

Nivån på överskottslagret ska fastställas för varje produkt med hänsyn till produkternas och de berörda marknadernas särdrag och den unionslagstiftning som är tillämplig på produkten i fråga.

3.

De lager som avses i punkt 1 ska räknas av från den mängd som överskrider ett normalt övergångslager.

4.

Kommissionen ska genomföra och tillämpa de arrangemang som anges i punkterna 1–3 i enlighet med förfarandet i artikel 41.2 i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (3) eller, i förekommande fall, i enlighet med förfarandet i artikel 195.2 i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 eller det relevanta kommittéförfarande som fastställs i den tillämpliga lagstiftningen.

b)   Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, tredje delen avdelning VII kapitel 1, Konkurrensregler

Utan att det påverkar de förfaranden avseende befintligt stöd som anges i artikel 108 i EUF-fördraget ska stödsystem och individuellt stöd som beviljas för verksamhet med anknytning till produktion av och handel med produkter som förtecknas i bilaga I till EU-fördraget och EUF-fördraget, med undantag av fiskeriprodukter och därav framställda produkter, som införts i Kroatien före anslutningsdagen och som fortfarande gäller efter denna tidpunkt, betraktas som befintligt stöd enligt artikel 108.1 i EUF-fördraget på följande villkor:

Stödåtgärderna ska meddelas till kommissionen inom fyra månader från anslutningsdagen. Detta meddelande ska innehålla information om den rättsliga grunden för varje åtgärd. Befintliga stödåtgärder och planer på att bevilja eller ändra stöd som har meddelats till kommissionen före anslutningsdagen ska anses ha meddelats på anslutningsdagen. Kommissionen ska offentliggöra en förteckning över sådant stöd.

Dessa stödåtgärder ska anses som ”befintligt” stöd enligt artikel 108.1 i EUF-fördraget under en period av tre år från anslutningsdagen.

Kroatien ska vid behov ändra dessa stödåtgärder så att de inom tre år från anslutningsdagen överensstämmer med de riktlinjer som tillämpas av kommissionen. Efter denna period ska allt stöd som befinns vara oförenligt med dessa riktlinjer betraktas som nytt stöd.

4.   FISKE

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, tredje delen avdelning VII kapitel 1, Konkurrensregler

Utan att det påverkar de förfaranden avseende befintligt stöd som anges i artikel 108 i EUF-fördraget ska stödsystem och individuellt stöd som beviljas för verksamhet med anknytning till produktion av och handel med fiskeriprodukter och därav framställda produkter, som införts i Kroatien före anslutningsdagen och som fortfarande gäller efter denna dag, betraktas som befintligt stöd enligt artikel 108.1 i EUF-fördraget på följande villkor:

Stödåtgärderna ska meddelas till kommissionen inom fyra månader från anslutningsdagen. Detta meddelande ska innehålla information om den rättsliga grunden för varje åtgärd. Befintliga stödåtgärder och planer på att bevilja eller ändra stöd som har meddelats till kommissionen före anslutningsdagen ska anses ha meddelats på anslutningsdagen. Kommissionen ska offentliggöra en förteckning över sådant stöd.

Dessa stödåtgärder ska anses som ”befintligt” stöd enligt artikel 108.1 i EUF-fördraget under en period av tre år från anslutningsdagen.

Kroatien ska vid behov ändra dessa stödåtgärder så att de inom tre år från anslutningsdagen överensstämmer med de riktlinjer som tillämpas av kommissionen. Efter denna period ska allt stöd som befinns vara oförenligt med dessa riktlinjer betraktas som nytt stöd.

5.   TULLUNION

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, tredje delen avdelning II, Fri rörlighet för varor, kapitel 1, Tullunionen

31992 R 2913: Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, 19.10.1992, s. 1).

31993 R 2454: Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1).

Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 och kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 ska tillämpas på Kroatien om inte annat följer av följande särskilda bestämmelser.

BEVIS PÅ UNIONSSTATUS (HANDEL INOM DEN UTVIDGADE UNIONEN)

1.

Utan hinder av artikel 20 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 ska varor som vid anslutningsdagen är i tillfällig förvaring eller som omfattas av någon av de tullbehandlingar och tullförfaranden som avses i artikel 4.15 b och 4.16 b–h i den förordningen i den utvidgade unionen, eller som är under transport inom den utvidgade unionen efter att ha varit föremål för exportformaliteter, vara befriade från tullar och andra tullåtgärder när de har deklarerats för övergång till fri omsättning inom den utvidgade unionen under förutsättning att något av följande uppvisas:

a)

Bevis på förmånsursprung som utfärdats eller upprättats före anslutningsdagen i enlighet med stabiliserings- och associeringsavtalet.

b)

Ett bevis på unionsstatus enligt artikel 314c i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93.

c)

En ATA-carnet som utfärdats före anslutningsdagen i en nuvarande medlemsstat eller i Kroatien.

2.

Vid utfärdande av de bevis som avses i punkt 1 b ska, med hänvisning till situationen på anslutningsdagen och utöver bestämmelserna i artikel 4.7 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92, med ”gemenskapsvaror” avses varor

som helt och hållet har erhållits inom Kroatiens territorium på villkor som är identiska med villkoren i artikel 23 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 och som inte inbegriper varor som importerats från andra länder eller territorier,

som importerats från andra länder eller territorier än Kroatien, och som övergått till fri omsättning i Kroatien, eller

som erhållits eller producerats i Kroatien, antingen endast utifrån de varor som avses i andra strecksatsen eller utifrån de varor som avses i första och andra strecksatserna.

3.

För kontroll av de bevis som avses i punkt 1 a ska bestämmelserna om definitionen av ”ursprungsprodukter” och metoder för administrativt samarbete i enlighet med stabiliserings- och associeringsavtalet gälla. Begäran om senare kontroll av dessa bevis ska godtas av de behöriga tullmyndigheterna i de nuvarande medlemsstaterna och Kroatien under tre år efter det att det berörda ursprungsintyget utfärdades eller upprättades och kontrollen får utföras av dessa myndigheter inom tre år efter godtagandet av ursprungsintyget till stöd för deklarationen om övergång till fri omsättning.

BEVIS PÅ FÖRMÅNSURSPRUNG (HANDEL MED TREDJELÄNDER, INKLUSIVE TURKIET, INOM RAMEN FÖR PREFERENSAVTAL OM JORDBRUK, KOL OCH STÅLPRODUKTER)

4.

Utan att det påverkar tillämpningen av åtgärder som härrör från den gemensamma handelspolitiken ska ursprungsintyg som utfärdats eller upprättats på ett korrekt sätt av tredjeländer inom ramen för preferensavtal som Kroatien ingått med dessa tredjeländer, godkännas i Kroatien under förutsättning att

a)

sådan ursprungsstatus medför förmånsbehandling i tullhänseende på grundval av de bestämmelser om förmånstull som ingår i de avtal eller överenskommelser som unionen har ingått med, eller antagit angående, dessa tredjeländer eller grupper av tredjeländer, i enlighet med artikel 20.3 d och e i rådets förordning (EEG) nr 2913/92,

b)

ursprungsintyget och transportdokumenten utfärdades eller upprättades senast dagen före anslutningsdagen, och

c)

ursprungsintyget lämnas till tullmyndigheterna inom fyra månader från anslutningsdagen.

När varor deklarerades för övergång till fri omsättning i Kroatien före anslutningsdagen kan ett ursprungsintyg som utfärdats eller upprättats i efterhand, enligt ett preferensavtal som var i kraft i Kroatien vid dagen för övergång till fri omsättning, också godtas i Kroatien under förutsättning att ursprungsintyget lämnas till tullmyndigheterna inom fyra månader från anslutningsdagen.

5.

Kroatien får behålla de tillstånd genom vilka status som ”godkänd exportör” har beviljats inom ramen för avtal med tredjeländer, under förutsättning att

a)

en sådan bestämmelse även ingår i de avtal eller överenskommelser som unionen har ingått med, eller antagit med avseende på, dessa tredjeländer eller grupper av tredjeländer före anslutningsdagen, och

b)

de godkända exportörerna tillämpar de ursprungsregler som föreskrivs i de avtalen eller överenskommelserna.

Dessa tillstånd ska av Kroatien senast ett år från anslutningsdagen ersättas med nya tillstånd utfärdade i enlighet med unionslagstiftningen.

6.

För kontroll av de bevis som avses i punkt 4 ska bestämmelserna om definitionen av ”ursprungsprodukter” och metoder för administrativt samarbete i de tillämpliga avtalen eller överenskommelserna gälla. Begäran om senare kontroll av dessa bevis ska godtas av de behöriga tullmyndigheterna i de nuvarande medlemsstaterna och Kroatien under tre år efter det att det berörda ursprungsintyget utfärdades eller upprättades och kontrollen får utföras av dessa myndigheter inom tre år efter godtagandet av ursprungsintyget till stöd för deklarationen om övergång till fri omsättning.

7.

Utan att det påverkar tillämpningen av åtgärder som härrör från den gemensamma handelspolitiken ska ursprungsintyg som utfärdats eller upprättats i efterhand av tredjeländer inom ramen för preferensavtal eller överenskommelser som unionen har ingått med, eller antagit angående, dessa tredjeländer godtas i Kroatien för övergång till fri omsättning av varor som på anslutningsdagen befinner sig antingen under transport eller i tillfällig förvaring i ett tullager eller en frizon i ett av dessa tredjeländer eller i Kroatien, under förutsättning att Kroatien inte hade något gällande handelsavtal med tredjelandet för de berörda produkterna när transportdokumenten utfärdades, och under förutsättning att

a)

sådan ursprungsstatus medför förmånsbehandling i tullhänseende på grundval av de bestämmelser om förmånstull som ingår i de avtal eller överenskommelser som unionen har ingått med, eller antagit angående, tredjeländer eller grupper av tredjeländer, i enlighet med artikel 20.3 d och e i rådets förordning (EEG) nr 2913/92,

b)

transportdokumenten utfärdades senast dagen före anslutningsdagen, och

c)

ursprungsintyget som utfärdats eller upprättats i efterhand lämnas till tullmyndigheterna inom fyra månader från anslutningsdagen.

8.

För kontroll av de bevis som avses i punkt 7 ska bestämmelserna om definitionen av ”ursprungsprodukter” och metoder för administrativt samarbete i de tillämpliga avtalen eller överenskommelserna gälla.

BEVIS PÅ STATUS I ENLIGHET MED BESTÄMMELSERNA OM FRI OMSÄTTNING FÖR INDUSTRIPRODUKTER INOM TULLUNIONEN MELLAN EU OCH TURKIET

9.

Ursprungsbevis som utfärdats eller upprättats på ett korrekt sätt av antingen Turkiet eller Kroatien, inom ramen för avtal om förmånshandel som tillämpas mellan dem och som innehåller förbud mot restitution av, eller undantag från, tullar på de berörda varorna, ska godtas i respektive länder som ett bevis på status i enlighet med de bestämmelser om fri omsättning för industriprodukter som fastställs i beslut nr 1/95 av associeringsrådet EG–Turkiet av den 22 december1995 om genomförande av den slutgiltiga fasen av tullunionen (4) (nedan kallat beslut nr 1/95), under förutsättning att

a)

ursprungsintyget och transportdokumenten utfärdades eller upprättades senast dagen före anslutningsdagen, och

b)

ursprungsintyget lämnas till tullmyndigheterna inom fyra månader från anslutningsdagen.

Om varor har deklarerats för övergång till fri omsättning före anslutningsdagen i antingen Turkiet eller Kroatien, inom ramen för avtal om förmånshandel som avses i första stycket, kan ett ursprungsintyg som utfärdats eller upprättats i efterhand i enlighet med dessa avtal också godtas, under förutsättning att det lämnas till tullmyndigheterna inom fyra månader från anslutningsdagen.

10.

För kontroll av de bevis som avses i punkt 9 ska bestämmelserna om definitionen av ”ursprungsprodukter” och metoder för administrativt samarbete i de tillämpliga preferensavtalen gälla. Begäran om senare kontroll av dessa bevis ska godtas av de behöriga tullmyndigheterna i de nuvarande medlemsstaterna och Kroatien under tre år efter det att det berörda ursprungsintyget utfärdades eller upprättades och kontrollen får utföras av dessa myndigheter inom tre år efter godtagandet av ursprungsintyget till stöd för deklarationen om övergång till fri omsättning.

11.

Utan att det påverkar tillämpningen av åtgärder som härrör från den gemensamma handelspolitiken ska ett varucertifikat A.TR, som utfärdats i enlighet med de bestämmelser om fri omsättning för industriprodukter som fastställs i beslut nr 1/95, godtas i Kroatien för övergång till fri omsättning för varor som på anslutningsdagen befinner sig antingen under transport, efter att ha varit föremål för exportformaliteter i unionen eller Turkiet, eller i tillfällig förvaring eller omfattas av ett tullförfarande som avses i artikel 4.16 b–h i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 i Turkiet eller i Kroatien, under förutsättning att

a)

inget ursprungsintyg som avses i punkt 9 lämnas för de berörda varorna,

b)

varorna uppfyller villkoren för tillämpningen av bestämmelserna om fri omsättning för industriprodukter,

c)

transportdokumenten utfärdades senast dagen före anslutningsdagen, och

d)

varucertifikatet A.TR lämnas till tullmyndigheterna inom fyra månader från anslutningsdagen.

12.

För kontroll av de varucertifikat A.TR som avses i punkt 11 ska bestämmelserna om utfärdande av varucertifikat A.TR och metoder för administrativt samarbete enligt beslut nr 1/2006 av tullsamarbetskommittén EG–Turkiet av den 26 juli 2006 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för beslut nr 1/95 av associeringsrådet för EG och Turkiet (5) gälla.

TULLFÖRFARANDEN

13.

Tillfällig förvaring och tullförfaranden enligt artikel 4.16 b–h i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 som har inletts före anslutningen ska avslutas i enlighet med unionslagstiftningen.

När avslutandet ger upphov till en tullskuld ska den importtull som ska betalas uppgå till det belopp som gäller vid den tidpunkt då tullskulden uppkom, i enlighet med Gemensamma tulltaxan, och det belopp som betalas ska betraktas som unionens egna medel.

14.

De förfaranden för lagring i tullager som fastställs i artiklarna 84–90 och 98–113 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 och artiklarna 496–535 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 ska tillämpas på Kroatien om inte annat följer av följande särskilda bestämmelser:

När tullskuldens belopp fastställs på grundval av de importerade varornas art och när deklarationen om deras hänförande till förfarandet godkändes före anslutningsdagen, ska de importerade varornas klassificering enligt tulltaxan, mängd, tullvärde och ursprung vid den tidpunkt då de hänfördes till förfarandet, vara de som följer av den lagstiftning som gällde i Kroatien den dag då deklarationen godkändes av tullmyndigheterna.

15.

De förfaranden för aktiv förädling som fastställs i artiklarna 84–90 och 114–129 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 och artiklarna 496–523 och 536–550 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 ska tillämpas på Kroatien om inte annat följer av följande särskilda bestämmelser:

När tullskuldens belopp fastställs på grundval av de importerade varornas art och när deklarationen om deras hänförande till förfarandet godkändes före anslutningsdagen, ska de importerade varornas klassificering enligt tulltaxan, mängd, tullvärde och ursprung vid den tidpunkt då de hänfördes till förfarandet, vara de som följer av den lagstiftning som gällde i Kroatien den dag då deklarationen godkändes av tullmyndigheterna.

För att bevara likvärdigheten mellan tillståndshavare som är etablerade i de nuvarande medlemsstaterna och tillståndshavare i Kroatien ska, när förfarandets avslutande ger upphov till en tullskuld, kompensationsränta betalas på den importtull som förfaller till betalning enligt unionslagstiftningen från och med anslutningsdagen.

Om deklarationen om aktiv förädling godkändes enligt ett restitutionssystem ska restitutionen göras i enlighet med unionslagstiftningen, av och på bekostnad av Kroatien där den tullskuld för vilken restitution begärs uppkom före anslutningsdagen.

16.

De förfaranden för temporär import som fastställs i artiklarna 84–90 och 137–144 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 och artiklarna 496–523 och 553–584 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 ska tillämpas på Kroatien om inte annat följer av följande särskilda bestämmelser:

När tullskuldens belopp fastställs på grundval av de importerade varornas art och när deklarationen om deras hänförande till förfarandet godkändes före anslutningsdagen, ska de importerade varornas klassificering enligt tulltaxan, mängd, tullvärde och ursprung vid den tidpunkt då de hänfördes till förfarandet, vara de som följer av den lagstiftning som gällde i Kroatien den dag då deklarationen godkändes av tullmyndigheterna.

För att bevara likvärdigheten mellan tillståndshavare som är etablerade i de nuvarande medlemsstaterna och tillståndshavare i Kroatien ska, när förfarandets avslutande ger upphov till en tullskuld, kompensationsränta betalas på den importtull som förfaller till betalning enligt gemenskapslagstiftningen från och med anslutningsdagen.

17.

De förfaranden för passiv förädling, som fastställs i artiklarna 84–90 och 145–160 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 och artiklarna 496–523 och 585–592 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 ska tillämpas på Kroatien om inte annat följer av följande särskilda bestämmelser:

Artikel 591.2 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 ska på motsvarande sätt tillämpas på temporärt exporterade varor som före anslutningsdagen temporärt har exporterats från Kroatien.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

18.

Tillstånd som före anslutningsdagen har beviljats av Kroatien för användning av de tullförfaranden som avses i artikel 4.16 d, e och g eller status som godkänd ekonomisk aktör enligt artikel 5a.2 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 ska vara giltiga till utgången av deras giltighetstid, dock högst ett år från anslutningsdagen.

19.

De förfaranden vid uppkomst av en tullskuld, bokföring och uppbörd i efterhand som fastställs i artiklarna 201–232 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 och artiklarna 859–876a i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 ska tillämpas på Kroatien om inte annat följer av följande särskilda bestämmelser:

Uppbörd ska ske enligt unionslagstiftningens villkor. Om tullskulden uppkom före anslutningsdagen ska uppbörden dock ombesörjas på de villkor som gällde i Kroatien före anslutningen, av och till förmån för Kroatien.

20.

De förfaranden för återbetalning och eftergift av tullar som fastställs i artiklarna 235–242 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 och artiklarna 877–912 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 ska tillämpas på Kroatien om inte annat följer av följande särskilda bestämmelser:

Återbetalning och eftergift av tullar ska ske enligt unionslagstiftningens villkor. Om de tullar för vilka återbetalning eller eftergift begärs avser en tullskuld som uppkom före anslutningsdagen, ska återbetalning och eftergift dock ombesörjas av Kroatien, på egen bekostnad, enligt de villkor som gällde i Kroatien före anslutningen.


(1)  EGT L 83, 27.3.1999, s. 1.

(2)  EUT L 171, 23.6.2006, s. 35, och EUT L 326M, 10.12.2010, s. 70.

(3)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1.

(4)  EGT L 35, 13.2.1996, s. 1.

(5)  EUT L 265, 26.9.2006, s. 18.

Tillägg till BILAGA IV

Förteckning över befintliga stödåtgärder som avses i punkt 1 b i den befintliga stödmekanismen i avsnitt 2 (Konkurrenspolitik)

Anmärkning:

De stödåtgärder som förtecknas i detta tillägg är endast att betrakta som befintligt stöd för tillämpningen av den befintliga stödmekanismen i avsnitt 2 i bilaga IV i den mån de hör till tillämpningsområdet för punkt 1 i detta kapitel.

Registreringsnummer

Titel (original)

Datum för godkännande av det kroatiska konkurrensorganet

Varaktighet

MS

Nr

År

HR

1

2011

Zakon o slobodnim zonama (NN 44/96, 92/05 85/08)

17/06/2008

31/12/2016

HR

3

2011

Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji (NN 137/10)

21/10/2010

Obegränsad

HR

4

2011

Odluka o otvorenosti Zračne luke Osijek d.o.o. u razdoblju od 2009. do 2013. godine, od 20. veljače 2009. i 24. travnja 2009

25/05/2009

31/12/2013

HR

5

2011

Program financiranja nakladništva od 2011. do 2013

10/02/2011

31/12/2013

HR

6

2011

Naknadno odobrenje državnih potpora poduzetniku Rockwool Adriatic d.o.o.

30/12/2010

31/12/2015

HR

9

2011

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

(NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07)

01/02/2007

31/12/2014

HR

10

2011

Odluka o obvezi otvorenosti Zračne luke Rijeka d.o.o. za javni zračni promet u razdoblju od 2010. do 2014., od 25. siječnja 2010. i 3. studenoga 2010

10/03/2011

31/12/2014

BILAGA V

Förteckning enligt artikel 18 i anslutningsakten: övergångsbestämmelser

1.   FRI RÖRLIGHET FÖR VAROR

32001 L 0083: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (EGT L 311, 28.11.2001, s. 67).

Med avvikelse från de krav på kvalitet, säkerhet och effekt som fastställs i direktiv 2001/83/EG ska godkännanden för försäljning av läkemedel, som inte omfattas av artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet (1) och som ingår i den förteckning (i tillägget till denna bilaga som tillhandahållits av Kroatien) som utfärdats enligt kroatisk lagstiftning före anslutningsdagen, fortsätta att gälla tills de förnyas i enlighet med unionens regelverk eller till fyra år från anslutningsdagen, beroende på vilket som inträffar först.

De godkännanden för försäljning som omfattas av detta undantag ska inte åtnjuta ömsesidigt erkännande i medlemsstaterna så länge dessa produkter inte har godkänts enligt direktiv 2001/83/EG.

De nationella godkännanden för försäljning som meddelats enligt nationell lag före anslutningen och som inte omfattas av detta undantag och varje nytt godkännande för försäljning ska, från anslutningsdagen, vara förenliga med direktiv 2001/83/EG.

2.   FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

31996 L 0071: Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (EGT L 18, 21.1.1997, s. 1).

32004 L 0038: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (EUT L 158, 30.4.2004, s. 77).

32011 R 0492: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen (EUT L 141, 27.5.2011, s. 1).

1.

Artikel 45 och artikel 56 första stycket i EUF-fördraget ska, när det gäller fri rörlighet för arbetstagare och frihet att tillhandahålla tjänster som inbegriper tillfällig rörlighet för arbetstagare enligt definitionen i artikel 1 i direktiv 96/71/EG mellan Kroatien å ena sidan och var och en av de nuvarande medlemsstaterna å andra sidan, enbart tillämpas fullt ut om inte annat följer av övergångsbestämmelserna i punkterna 2–13.

2.

Med avvikelse från artiklarna 1–6 i förordning (EU) nr 492/2011 och till och med utgången av tvåårsperioden efter anslutningsdagen kommer de nuvarande medlemsstaterna att tillämpa nationella bestämmelser, eller bestämmelser som följer av bilaterala avtal, som reglerar tillträdet till deras arbetsmarknader för kroatiska medborgare. De nuvarande medlemsstaterna kan fortsätta att tillämpa sådana bestämmelser till och med slutet av femårsperioden efter anslutningsdagen.

Kroatiska medborgare som lagligen arbetar i en nuvarande medlemsstat vid anslutningsdagen och som haft tillträde till den medlemsstatens arbetsmarknad under en oavbruten period på minst tolv månader kommer att få tillträde till den medlemsstatens arbetsmarknad men inte till arbetsmarknaden i andra medlemsstater som tillämpar nationella bestämmelser.

Kroatiska medborgare som efter anslutningen har haft tillträde till arbetsmarknaden i en nuvarande medlemsstat under en sammanhängande period på minst tolv månader ska också ha samma rättigheter.

De kroatiska medborgare som avses i andra och tredje styckena i denna punkt ska inte längre ha de rättigheter som avses i dessa stycken om de frivilligt lämnar arbetsmarknaden i den nuvarande medlemsstaten i fråga.

Kroatiska medborgare som lagligen arbetar i en nuvarande medlemsstat vid tidpunkten för anslutningen, eller under en period när nationella bestämmelser tillämpas, och som haft tillträde till den medlemsstatens arbetsmarknad under en period på mindre än tolv månader ska inte ha de rättigheter som avses i andra och tredje styckena.

3.

Före utgången av tvåårsperioden efter anslutningsdagen ska rådet se över hur de övergångsbestämmelser som fastställs i punkt 2 fungerar, med utgångspunkt i en rapport från kommissionen.

När denna översyn är klar och senast vid utgången av tvåårsperioden efter anslutningsdagen, ska de nuvarande medlemsstaterna underrätta kommissionen om huruvida de kommer att fortsätta att tillämpa nationella bestämmelser eller bestämmelser som följer av bilaterala avtal eller om de därefter kommer att tillämpa artiklarna 1–6 i förordning (EU) nr 492/2011. I avsaknad av en sådan underrättelse ska artiklarna 1–6 i förordning (EU) nr 492/2011 tillämpas.

4.

På begäran av Kroatien kan ytterligare en översyn göras. Det förfarande som avses i punkt 3 ska gälla och vara slutfört inom sex månader efter det att begäran från Kroatien har mottagits.

5.

En medlemsstat som bibehåller nationella bestämmelser, eller bestämmelser som följer av bilaterala överenskommelser, vid slutet av den femårsperiod som avses i punkt 2 får vid allvarliga störningar på dess arbetsmarknad eller hot om sådana störningar och efter att ha underrättat kommissionen fortsätta att tillämpa dessa bestämmelser till och med slutet av sjuårsperioden efter anslutningsdagen. I avsaknad av en sådan underrättelse ska artiklarna 1–6 i förordning (EU) nr 492/2011 tillämpas.

6.

Under en sjuårsperiod efter anslutningsdagen kommer de medlemsstater där artiklarna 1–6 i förordning (EU) nr 492/2011 i enlighet med punkt 3, 4 eller 5 tillämpas med avseende på kroatiska medborgare, och som utfärdar arbetstillstånd till kroatiska medborgare i övervakningssyfte under denna period, att göra detta automatiskt.

7.

De medlemsstater där artiklarna 1–6 i förordning (EU) nr 492/2011 i enlighet med punkt 3, 4 eller 5 tillämpas med avseende på kroatiska medborgare kan tillgripa de förfaranden som anges i andra och tredje styckena i denna punkt till och med utgången av sjuårsperioden efter anslutningsdagen.

När en medlemsstat som avses i första stycket genomgår eller förutser störningar på sin arbetsmarknad som allvarligt skulle kunna hota levnadsstandarden eller sysselsättningen inom en viss region eller ett visst yrke, ska denna medlemsstat underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om detta samt lämna dem alla relevanta uppgifter. På grundval av denna information kan medlemsstaten begära att kommissionen fastslår att tillämpningen av artiklarna 1–6 i förordning (EU) nr 492/2011 helt eller delvis upphävs för att återställa den normala situationen i regionen eller yrket. Kommissionen ska besluta om detta upphävande och om dess varaktighet och räckvidd senast två veckor efter att ha mottagit en sådan begäran och ska underrätta rådet om ett sådant beslut. Varje medlemsstat får inom två veckor efter kommissionens beslut begära att rådet annullerar eller ändrar det beslutet. Rådet ska fatta sitt beslut inom två veckor efter en sådan begäran, med kvalificerad majoritet.

En medlemsstat som avses i första stycket får i trängande och exceptionella fall tillfälligt upphäva tillämpningen av artiklarna 1–6 i förordning (EU) nr 492/2011, vilket ska följas av ett meddelande i efterhand till kommissionen med en motivering.

8.

Så länge tillämpningen av artiklarna 1–6 i förordning (EU) nr 492/2011 är tillfälligt upphävd i enlighet med punkterna 2–5 och 7 ovan, ska artikel 23 i direktiv 2004/38/EG tillämpas i Kroatien med avseende på medborgare i de nuvarande medlemsstaterna, och i de nuvarande medlemsstaterna med avseende på kroatiska medborgare, på följande villkor, när det gäller arbetstagares familjemedlemmars rätt att ta anställning:

Arbetstagarens make och deras avkomlingar, som är under 21 års ålder eller beroende av dem för sin försörjning och som är lagligen bosatta tillsammans med arbetstagaren på en medlemsstats territorium vid tidpunkten för anslutningen, ska vid anslutningen ha omedelbar tillgång till medlemsstatens arbetsmarknad. Detta gäller inte för familjemedlemmar till en arbetstagare som får lagligt tillträde till medlemsstatens arbetsmarknad under en period på mindre än tolv månader.

Arbetstagarens make och deras avkomlingar, som är under 21 år eller beroende av dem för sin försörjning och som är lagligen bosatta tillsammans med arbetstagaren på en medlemsstats territorium från ett senare datum än anslutningsdagen men under den period då de ovan fastställda övergångsbestämmelserna tillämpas, ska ha tillgång till den berörda medlemsstatens arbetsmarknad så snart de har varit bosatta i den berörda medlemsstaten i minst 18 månader, dock senast från och med det tredje året efter anslutningsdagen.

Dessa bestämmelser ska inte påverka gynnsammare bestämmelser, vare sig dessa är nationella bestämmelser eller bestämmelser till följd av bilaterala överenskommelser.

9.

I den mån bestämmelserna i rådets direktiv 2004/38/EG av den 15 oktober 1968 om avskaffande av restriktioner för rörlighet och bosättning inom gemenskapen för medlemsstaternas arbetstagare och deras familjer (2) inte går att skilja från bestämmelserna i förordning (EU) nr 492/2011 vars tillämpning fördröjs i enlighet med punkterna 2–5 samt 7 och 8 får Kroatien och de nuvarande medlemsstaterna avvika från de bestämmelserna i den mån det behövs för tillämpningen av punkterna 2–5 samt 7 och 8.

10.

Närhelst nationella bestämmelser, eller bestämmelser som följer av bilaterala överenskommelser tillämpas av de nuvarande medlemsstaterna i enlighet med de ovan fastställda övergångsbestämmelserna, får Kroatien bibehålla likvärdiga bestämmelser med avseende på medborgare i den eller de aktuella medlemsstaterna.

11.

Varje nuvarande medlemsstat som tillämpar nationella bestämmelser i enlighet med punkterna 2–5 samt 7–9 får i enlighet med nationell lagstiftning införa fri rörlighet i högre grad än vad som gäller vid anslutningen, inklusive fullständigt tillträde till arbetsmarknaden. Från och med det tredje året efter anslutningen kan varje nuvarande medlemsstat som tillämpar nationella bestämmelser när som helst besluta att tillämpa artiklarna 1–6 i förordning (EU) nr 492/2011 i stället. Varje sådant beslut ska meddelas kommissionen.

12.

För att hantera allvarliga störningar eller risk för sådana i känsliga tjänstesektorer på Tysklands och Österrikes arbetsmarknader, som i vissa regioner skulle kunna uppstå genom tillhandahållande av tjänster över gränserna, enligt artikel 1 i direktiv 96/71/EG, får Tyskland och Österrike, så länge de genom de ovan fastställda övergångsbestämmelserna tillämpar nationella bestämmelser eller bestämmelser som följer av bilaterala överenskommelser avseende kroatiska arbetstagares fria rörlighet, efter att ha underrättat kommissionen göra avsteg från artikel 56 första stycket i EUF-fördraget i syfte att, i samband med tillhandahållande av tjänster av företag som är etablerade i Kroatien, begränsa tillfällig rörlighet för arbetstagare vars rätt att arbeta i Tyskland och Österrike omfattas av nationella bestämmelser.

Förteckningen över tjänstesektorer som får omfattas av detta undantag är följande:

I Tyskland:

Sektor

Nace (3)-kod, om inte annat anges

Byggverksamhet, inbegripet närstående branscher

45.1 till 45.4;

Verksamhet som förtecknas i bilagan till direktiv 96/71/EG

Rengöring och sotning

74.70 Rengöring och sotning

Andra tjänster

74.87 Endast verksamhet som inredningsarkitekt

I Österrike:

Sektor

Nace (4)-kod, om inte annat anges

Service till växtodling

01.41

Stenvarutillverkning

26.7

Tillverkning av metallstommar och delar därav

28.11

Byggverksamhet, inbegripet närstående branscher

45.1 till 45.4;

Verksamhet som förtecknas i bilagan till direktiv 96/71/EG

Säkerhetstjänst

74.60

Rengöring och sotning

74.70

Vård i hemmet

85.14

Omsorg och sociala tjänster i öppenvård

85.32

I den mån Tyskland eller Österrike gör avsteg från artikel 56 första stycket i EUF-fördraget i enlighet med de första och andra styckena i denna punkt får Kroatien efter att ha underrättat kommissionen införa likvärdiga bestämmelser.

Tillämpningen av detta stycke får inte leda till villkor för arbetstagares tillfälliga rörlighet inom ramen för tillhandahållande av tjänster över gränserna mellan Tyskland eller Österrike och Kroatien som är mer restriktiva än de som gäller vid undertecknandet av anslutningsfördraget.

13.

Tillämpningen av punkterna 2–5 och 7–11 får inte leda till villkor för kroatiska medborgares tillträde till de nuvarande medlemsstaternas arbetsmarknader som är mer restriktiva än de som gäller vid undertecknandet av anslutningsfördraget.

Utan hinder av tillämpningen av bestämmelserna i punkterna 1–12 ska de nuvarande medlemsstaterna, under varje period när nationella bestämmelser eller sådana bestämmelser som följer av bilaterala överenskommelser tillämpas, förtursbehandla arbetstagare som är medborgare i medlemsstaterna i förhållande till arbetstagare som är medborgare i tredjeländer i fråga om tillträde till sina arbetsmarknader.

Migrerande kroatiska arbetstagare och deras familjer som lagligen är bosatta och arbetar i en annan medlemsstat eller migrerande arbetstagare från andra medlemsstater och deras familjer som lagligen är bosatta och arbetar i Kroatien får inte behandlas mer restriktivt än de som kommer från tredjeländer och är bosatta och arbetar i den aktuella medlemsstaten respektive i Kroatien. Vidare får, som en tillämpning av principen om unionspreferens, migrerande arbetstagare från tredjeländer som är bosatta och arbetar i Kroatien inte åtnjuta en mer gynnsam behandling än kroatiska medborgare.

3.   FRI RÖRLIGHET FÖR KAPITAL

Fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Utan hinder av skyldigheterna enligt de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen får Kroatien under sju år från anslutningsdagen behålla de begränsningar som fastställs i dess lag med avseende på jordbruksmark (OG 152/08), i dess gällande form när anslutningsfördraget undertecknas, om förvärv av jordbruksmark av medborgare i en annan medlemsstat, av medborgare i de stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) och av juridiska personer som bildats i enlighet med en annan medlemsstats eller EES-stats lagar. En medborgare i en medlemsstat eller en juridisk person som bildats i enlighet med en annan medlemsstats lagar får dock med avseende på förvärv av jordbruksmark under inga förhållanden behandlas mindre gynnsamt än vid tidpunkten för undertecknandet av anslutningsfördraget eller behandlas mer restriktivt än en medborgare eller en juridisk person i ett tredjeland.

Jordbrukare som är egenföretagare och medborgare i en annan medlemsstat och som vill etablera sig och bosätta sig i Kroatien ska inte omfattas av bestämmelserna i första stycket och inte heller av några andra regler och förfaranden än de som gäller för kroatiska medborgare.

En allmän översyn av denna övergångsbestämmelse ska genomföras i slutet av det tredje året från anslutningsdagen. Kommissionen ska i detta syfte lägga fram en rapport för rådet. Rådet kan enhälligt på förslag från kommissionen besluta att förkorta eller upphäva den övergångsperiod som avses i första stycket.

Om det när övergångsperioden löpt ut finns tillräckliga belägg för att allvarliga störningar eller hot om allvarliga störningar kommer att uppträda på marknaden för jordbruksmark i Kroatien ska kommissionen, på Kroatiens begäran, besluta om en förlängning av övergångsperioden med tre år. Denna förlängning kan begränsas till utvalda, särskilt berörda geografiska områden.

4.   JORDBRUK

I.   ÖVERGÅNGSÅTGÄRDER FÖR KROATIEN

1.

32001 L 0113: Rådets direktiv 2001/113/EG av den 20 december 2001 om sylt, gelé och marmelad samt sötad kastanjepuré avsedda som livsmedel (EGT L 10, 12.1.2002, s. 67).

Genom undantag från skyldigheten i artikel 8 ska saluföring av produkter under beteckningarna domaća marmelada och ekstra domaća marmelada tillåtas på den kroatiska marknaden tills utförsäljning av det lager som finns på anslutningsdagen har genomförts.

2.

32006 R 0510: Rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 93, 31.3.2006, s. 12, och EUT L 335 M, 13.12.2008, s. 213).

a)

I artikel 5.8 ska andra stycket ersättas med följande:

”Bulgarien, Rumänien och Kroatien ska införa dessa bestämmelser i lagar eller andra författningar senast ett år efter respektive anslutningsdag.”

b)

I artikel 5.11 ska första stycket ersättas med följande:

”11.   För Bulgarien, Rumänien och Kroatien får nationellt skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar som gäller vid anslutningsdagen fortsätta under tolv månader efter respektive anslutningsdag.”

3.

32007 R 1234: Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

a)

I artikel 118m ska följande punkt läggas till:

”5.   Genom undantag från punkterna 1–4 ska Kroatien tillåtas att på marknaden i Kroatien släppa ut eller till tredjeländer exportera viner med beteckningen Mlado vino portugizac tills utförsäljning av det lager som finns på anslutningsdagen har genomförts. Kroatien ska inrätta en databas med uppgifter om vilka tillgängliga lager som finns på anslutningsdagen och säkerställa att dessa lager kontrolleras och anmäls till kommissionen.”

b)

I artikel 118s ska följande punkt läggas till:

”5.   För Kroatien ska de vinbeteckningar som offentliggjorts i EUT C 116 av den 14 april 2011 vara skyddade med stöd av denna förordning, förutsatt att resultatet vid förfarandet för invändningar tillåter detta. Kommissionen ska föra in dem i det register som avses i artikel 118n.

Punkterna 2–4 i denna artikel ska gälla enligt följande: den tidsfrist som avses i punkt 3 ska vara ett år från och med dagen för Kroatiens anslutning. Den tidsfrist som avses i punkt 4 ska vara fyra år från och med dagen för Kroatiens anslutning.”

4.

32009 R 0073: Rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 30, 31.1.2009, s. 16).

a)

Med avvikelse från skyldigheten i artikel 4.1 i förordning (EG) nr 73/2009 att iaktta de föreskrivna verksamhetskraven i bilaga II till den förordningen, ska jordbrukare i Kroatien som får direktstöd i tillämpningsområdet för tvärvillkor innefatta de föreskrivna verksamhetskraven i punkterna A, B och C i bilaga II i enlighet med följande tidsplan; från och med den 1 januari 2014 för punkt A, från och med den 1 januari 2016 för punkt B och från och med den 1 januari 2018 för punkt C.

b)

Följande kapitelrubrik och artikel ska införas efter kapitel 1 i avsnitt V i förordning (EG) nr 73/2009:

KAPITEL 1a

Systemet med samlat gårdsstöd

Artikel 121a

Systemet med samlat gårdsstöd i Kroatien

För Kroatien ska tillämpningen av artiklarna 4, 5, 23, 24 och 25 vara fakultativ till och med den 31 december 2013, i den mån dessa bestämmelser avser föreskrivna verksamhetskrav. Från och med den 1 januari 2014 ska en jordbrukare som får stöd enligt systemet med samlat gårdsstöd i Kroatien iaktta de föreskrivna verksamhetskrav som avses i bilaga II, i enlighet med följande tidsplan:

a)

Krav som avses i punkt A i bilaga II ska gälla från och med den 1 januari 2014.

b)

Krav som avses i punkt B i bilaga II ska gälla från och med den 1 januari 2016.

c)

Krav som avses i punkt C i bilaga II ska gälla från och med den 1 januari 2018.”

II.   ÖVERGÅNGSTULLKVOT FÖR RÖRRÅSOCKER FÖR RAFFINERING

En årlig autonom, allmänt tillämplig importkvot på 40 000 ton rårörsocker för raffinering ska reserveras för Kroatien för en tid av högst tre regleringsår efter landets anslutning med en avgift vid import på 98,00 EUR per ton. Om förhandlingarna med övriga medlemmar av Världshandelsorganisationen enligt artikel XXIV.6 i allmänna tull- och handelsavtalet om kompensation efter Kroatiens anslutning leder till öppnande av kompenserande sockerkvoter före slutet av övergångsperioden, ska den kvot på 40 000 ton som tilldelats Kroatien helt eller delvis upphöra att gälla vid öppnandet av de kompenserande sockerkvoterna. Kommissionen ska anta nödvändiga övergångsbestämmelser i enlighet med det förfarande som avses i artikel 195.2 i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 jämförd med artikel 13.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011.

III.   TILLFÄLLIGT DIREKTSTÖD TILL KROATIEN

Förutsättningen för ersättning för direktstöd som beviljats jordbrukare för år 2013 är att Kroatien, före anslutningen, tillämpar regler som är identiska med dem som fastställts för sådant direktstöd i rådets förordning (EG) nr 73/2009 och i kommissionens förordning (EG) nr 1120/2009 av den 29 oktober 2009 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i avdelning III i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare (5), kommissionens förordning (EG) nr 1121/2009 av den 29 oktober 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller de stödordningar för jordbrukare som föreskrivs i avdelningarna IV och V i den förordningen (6) och kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 av den 30 november 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn (7).

5.   LIVSMEDELSSÄKERHET, VETERINÄRA OCH FYTOSANITÄRA FRÅGOR

I.   VÄRPHÖNS

31999 L 0074: Rådets direktiv 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns (EGT L 203, 3.8.1999, s. 53).

Med avvikelse från artikel 6 i rådets direktiv 1999/74/EG, med avseende på Kroatien, får värphöns som vid anslutningsdagen befinner sig i en värpperiod hållas i burar som inte uppfyller de strukturella kraven i den artikeln. Kroatien ska se till att sådana burar slutar att användas senast tolv månader efter anslutningen.

Äggen från dessa oinredda burar får endast släppas ut på den nationella marknaden i Kroatien. Dessa ägg och deras förpackningar ska vara tydligt identifierade med ett särskilt märke som möjliggör nödvändig kontroll. Senast ett år före anslutningsdagen ska en tydlig beskrivning av detta särskilda märke lämnas till kommissionen.

II.   ANLÄGGNINGAR (KÖTT, MJÖLK, FISK OCH ANIMALISKA BIPRODUKTER)

32004 R 0852: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (EUT L 139, 30.4.2004, s. 1).

32004 R 0853: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (EUT L 139, 30.4.2004, s. 55).

32009 R 1069: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordningen om animaliska biprodukter) (EUT L 300, 14.11.2009, s.1).

1.

De krav på anläggningarnas struktur som fastställs i

a)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004,

kapitel II i bilaga II,

b)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004,

kapitlen II och III avsnitt I i bilaga III,

kapitlen II och III avsnitt II i bilaga III,

kapitel I avsnitt V i bilaga III,

c)

Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen (8).

kapitel I i bilaga IV,

kapitlen I, II och III i bilaga IX,

kapitlen I och II i bilaga X,

bilaga XIII,

ska inte tillämpas på vissa anläggningar inom sektorerna för kött, mjölk, fisk och animaliska biprodukter i Kroatien förrän den 31 december 2015, med förbehåll för de villkor som fastställs nedan.

2.

Så länge de anläggningar som avses i led a omfattas av det ledet ska produkter med ursprung i dessa anläggningar endast släppas ut på den nationella marknaden i Kroatien eller på marknaderna i tredjeländer i enlighet med tillämplig unionslagstiftning eller användas för fortsatt bearbetning i sådana anläggningar i Kroatien som också omfattas av punkt 1, oberoende av datum för saluföringen.

3.

Livsmedel från anläggningar som avses i punkt 1 ska vara försedda med ett annat kontroll- eller identifieringsmärke än det som föreskrivs i artikel 5 i förordning (EG) nr 853/2004. Senast ett år före anslutningsdagen ska en tydlig beskrivning av detta kontroll- eller identifieringsmärke lämnas till kommissionen.

4.

Punkterna 1 och 2 gäller också alla produkter med ursprung i integrerade anläggningar för kött, mjölk eller fisk där en del av anläggningen omfattas av punkt 1.

5.

Kroatien ska fortlöpande övervaka genomförandet av det nationella programmet för uppgradering av anläggningar och förse kommissionen med en årsplan för arbetet med detta. Kroatien ska se till att det utarbetas en separat uppgraderingsplan för var och en av dessa anläggningar med tidsfrister för korrigering av de strukturella kraven. Planen ska på begäran tillhandahållas kommissionen.

6.

Kommissionen ska i god tid före anslutningen upprätta en förteckning över de anläggningar som avses i punkt 1. Förteckningen ska offentliggöras och innehålla varje anläggnings namn och adress.

7.

Kroatien ska säkerställa att alla anläggningar som vid tidpunkten för anslutningen inte helt och hållet uppfyller kraven i unionens regelverk för livsmedelssäkerhet kommer att upphöra med sin verksamhet, såvida de inte omfattas av bestämmelserna för denna övergångsåtgärd.

8.

Tillämpningsföreskrifter för att säkerställa att övergångsordningen fungerar smidigt med avseende på förordningarna (EG) nr 852/2004 och nr 853/2004 får antas i enlighet med artikel 12 andra stycket respektive artikel 9 andra stycket.

9.

Tillämpningsföreskrifter för att säkerställa att övergångsordningen fungerar smidigt med avseende på förordning (EG) 1069/2009 får antas i enlighet med artikel 52.4.

III.   SALUFÖRING AV UTSÄDE

32002 L 0053: Rådets direktiv 2002/53/EG av den 13 juni 2002 om den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter (EGT L 193, 20.7.2002, s. 1).

32002 L 0055: Rådets direktiv 2002/55/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsäde av köksväxter (EGT L 193, 20.7.2002, s. 33).

Kroatien får till och med och med den 31 december 2014 skjuta upp tillämpningen av artikel 4.1 i direktiv 2002/53/EG och artikel 4.1 i direktiv 2002/55/EG i fråga om saluföringen inom landets territorium av utsäde av sådana sorter i dess nationella sortlistor för arter av lantbruksväxter respektive köksväxter som inte har godkänts officiellt i enlighet med de direktiven. Under denna period får sådant utsäde inte saluföras på andra medlemsstaters territorium.

IV.   NEUM

31997 L 0078: Rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (EGT L 24, 30.1.1998, s. 9).

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

1.   Medlemsstaterna ska i enlighet med detta direktiv och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (9) utföra veterinärkontroller av produkter från tredjeland som förs in på något av de territorier som är förtecknade i bilaga I.

2.   Genom undantag från punkt 1 får sändningar av produkter från Kroatiens territorium som transiteras genom Bosnien och Hercegovinas territorium vid Neum (‧Neum-korridoren‧) innan de återinförs på Kroatiens territorium via ställena för införsel i Klek eller Zaton Doli undantas från veterinärkontroller, med förbehåll för att följande krav uppfylls:

a)

Kroatien ska, vid eller före anslutningsdagen, ha inrättat ställen för införsel norr respektive söder om Neum-korridoren som är utrustade, bemannade och förberedda för att uppfylla kraven i denna punkt.

b)

Kroatien ska säkerställa att

i)

endast förseglade fordon används för transporten av sändningarna,

ii)

fordon som transporterar sändningar förseglas med individuellt numrerade förseglingar före transiteringen genom Neum-korridoren,

iii)

det upprättas ett register med information om vilka numrerade förseglingar som finns på specifika fordon, så att nödvändiga kontroller kan göras,

iv)

datum och tidpunkt för utförsel och återinförsel på Kroatiens territorium av de fordon som transporterar sändningarna registreras, så att den sammanlagda tiden för transiteringen kan beräknas.

c)

Kroatien ska säkerställa att sändningen inte tillåts återinföras på Kroatiens territorium om

i)

fordonets försegling har brutits eller bytts ut under transiteringen genom Neum-korridoren, och/eller

ii)

den totala tiden för transiteringen avsevärt överstiger den acceptabla totala tiden för transitering, mot bakgrund av det totala avståndet för transiteringen, såvida inte den behöriga myndigheten har gjort en bedömning av riskerna för djurs och människors hälsa och antagit effektiva, väl avvägda och riktade åtgärder som grundas på den bedömningen.

d)

Kroatien ska regelbundet och vid behov informera kommissionen om kraven i led b inte uppfylls och om de åtgärder som landet har vidtagit i enlighet med led c.

e)

Vid behov ska ett beslut om att tillfälligt eller slutgiltigt återkalla undantaget från punkt 1 antas i enlighet med förfarandet i artikel 29.

f)

Vid behov får tillämpningsföreskrifter för denna punkt antas i enlighet med förfarandet i artikel 29.

6.   FISKE

32006 R 1967: Rådets förordning (EG) nr 1967/2006 av den 21 december 2006 om förvaltningsåtgärder för hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Medelhavet, om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 och om upphävande av förordning (EG) nr 1626/94 (EUT L 409, 30.12.2006, s. 11, rättad i EUT L 36, 8.2.2007, s. 6).

a)

Genom undantag från artikel 13.1 och 13.2 ska fartyg som är registrerade i och bedriver fiske endast i västra Istrien tillåtas att till och med den 30 juni 2014 använda bottentrål på mindre än 50 meters djup på minimiavståndet 1,5 sjömil från kusten.

Detta undantag ska tillämpas i det område som betecknas som västra Istrien som avgränsas utifrån punkten med de geografiska koordinaterna φ=44.52135 och λ=14.29244 med en linje rakt norrut och en linje rakt västerut.

Fartyg med en längd över allt som understiger 15 meter ska tillåtas att till och med den 30 juni 2014 använda bottentrål på mer än 50 meters djup på minimiavståndet 1 sjömil från kusten, med bibehållande av alla övriga begränsningar avseende tid och rum som tillämpas på anslutningsdagen.

b)

Genom undantag från artikel 17.1 får ett begränsat antal fartyg som omfattas av den särskilda typen av icke yrkesmässigt fiske småskaligt fiske för personligt behov, dock inte fler än 2 000 fartyg, använda högst 200 meter garn till och med den 31 december 2014, under förutsättning att alla andra begränsningar som tillämpas på anslutningsdagen fortsätter att tillämpas. Kroatien ska senast på anslutningsdagen till kommissionen överlämna förteckningen över fartyg som omfattas av övergångsperioden, inbegripet deras egenskaper och kapacitet uttryckta i GT och kW.

7.   TRANSPORTPOLITIK

1.

31992 R 3577: Rådets förordning (EEG) nr 3577/92 av den 7 december 1992 om tillämpning av principen om frihet att tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet inom medlemsstaterna (cabotage) (EGT L 364, 12.12.1992, s. 7).

I artikel 6 ska följande punkter läggas till:

”4.   Med avvikelse från artikel 4.1 andra stycket får avtal om allmän trafik som ingåtts före dagen för Kroatiens anslutning fortsätta att tillämpas till och med den 31 december 2016.

5.   Med avvikelse från artikel 1.1 ska kryssningstrafik mellan kroatiska hamnar som utförs av fartyg som är mindre än 650 bruttoton till och med den 31 december 2014 reserveras för fartyg som är registrerade i Kroatien och förs under kroatisk flagg, som används av rederier vilka är etablerade i enlighet med kroatisk lag och har huvudkontor i Kroatien, där också den faktiska kontrollen utövas.

6.   Med avvikelse från artikel 1.1 och under en övergångsperiod till och med den 31 december 2014 får kommissionen efter en motiverad begäran från en medlemsstat, inom 30 arbetsdagar från mottagandet av begäran i fråga, besluta att fartyg som omfattas av undantaget i punkt 5 i den här artikeln inte ska utföra kryssningstrafik mellan hamnar i vissa områden i en annan medlemsstat än Kroatien, om det kan visas att utförandet av dessa tjänster allvarligt skulle störa eller hota att allvarligt störa den inre transportmarknaden i de berörda områdena. Om kommissionen efter 30 arbetsdagar inte har fattat något beslut ska den berörda medlemsstaten ha rätt att vidta skyddsåtgärder till dess att kommissionen har fattat sitt beslut. I en nödsituation får medlemsstaten ensidigt besluta om lämpliga tillfälliga åtgärder som får gälla i högst tre månader. Medlemsstaten ska omedelbart underrätta kommissionen om detta. Kommissionen får upphäva åtgärderna eller bekräfta dem till dess att den fattar sitt slutgiltiga beslut. Medlemsstaterna ska hållas underrättade.”

2.

32009 R 1072: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg (omarbetning) (EUT L 300, 14.11.2009, s. 72).

Med avvikelse från artikel 8 i förordning EG (nr) 1072/2009 ska följande gälla:

Under en tvåårsperiod från dagen för Kroatiens anslutning ska företag som är etablerade i Kroatien inte få bedriva cabotagetransport i de övriga medlemsstaterna.

Under en tvåårsperiod från dagen för Kroatiens anslutning får andra medlemsstater meddela kommissionen om de avser att förlänga den övergångsperiod som avses i första strecksatsen med högst två år eller om de avser att tillämpa artikel 8 i förhållande till företag som är etablerade i Kroatien. I avsaknad av en sådan anmälan ska artikel 8 gälla.

Var och en av de nuvarande medlemsstaterna får när som helst under en tvåårsperiod från dagen för Kroatiens anslutning meddela kommissionen att de avser att tillämpa artikel 8 gentemot företag som är etablerade i Kroatien.

Cabotagetransporter i Kroatien får endast utföras av transportföretag som är etablerade i medlemsstater där artikel 8 är tillämplig på företag som är etablerade i Kroatien.

Under en fyraårsperiod från dagen för Kroatiens anslutning får varje medlemsstat som tillämpar artikel 8 be kommissionen att helt eller delvis tillfälligt upphäva tillämpningen av artikel 8 gentemot företag som är etablerade i Kroatien, om allvarliga störningar på dess nationella marknad eller delar av denna uppstår på grund av eller förvärras av cabotagetransporter, till exempel vid ett betydande överskott i förhållande till efterfrågan eller om ett väsentligt antal vägtransportföretags ekonomiska stabilitet eller överlevnad hotas. I detta fall ska artikel 10 gälla.

Medlemsstater som tillämpar den övergångsåtgärd som avses i första stycket första och andra strecksatserna får successivt utbyta cabotagetillstånd på grundval av bilaterala överenskommelser med Kroatien.

De övergångsarrangemang som avses i första och andra styckena ska inte leda till att tillträdet för kroatiska transportföretag till cabotagemarknaden, oavsett medlemsstat, ytterligare begränsas i förhållande till den situation som rådde vid tidpunkten för undertecknandet av anslutningsfördraget.

8.   BESKATTNING

1.

31992 L 0079: Rådets direktiv 92/79/EEG av den 19 oktober 1992 om tillnärmning av skatt på cigaretter (EGT L 316, 31.10.1992, s. 8):

I artikel 2.2 ska följande stycke läggas till:

”Kroatien ska beviljas en övergångsperiod till och med den 31 december 2017 för att uppfylla de krav som anges i punkterna 1 och 2. Punktskatten ska emellertid från och med den 1 januari 2014 uppgå till minst 77 EUR per 1 000 cigaretter oavsett det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset.”

2.

32006 L 0112: Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1).

a)

Artikel 13.2 ska ersättas med följande:

”2.   Medlemsstaterna får betrakta verksamheter som bedrivs av offentligrättsliga organ och som är undantagna från skatteplikt i enlighet med artiklarna 132, 135, 136, 371, 374–377, 378.2, 379.2 eller 380–390c som verksamheter som dessa organ bedriver i egenskap av offentliga myndigheter.”

b)

Artikel 80.1 b ska ersättas med följande:

”b)

Om ersättningen är lägre än marknadsvärdet, leverantören inte har full avdragsrätt enligt artiklarna 167–171 och 173–177 och leveransen eller tillhandahållandet omfattas av ett undantag från skatteplikt enligt artiklarna 132, 135, 136, 371, 375, 376, 377, 378.2, 379.2 eller 380–390c.”

c)

Artikel 136 a ska ersättas med följande:

”a)

Leverans av varor som enbart används i en verksamhet som är undantagen från skatteplikt i enlighet med artiklarna 132, 135, 371, 375, 376, 377, 378.2, 379.2 och 380–390c, förutsatt att varorna inte har gett upphov till avdragsrätt.”

d)

Artikel 221.3 ska ersättas med följande:

”3.   Medlemsstaterna får befria beskattningsbara personer från skyldigheten i artikel 220.1 eller artikel 220a att utfärda en faktura för leveranser av varor eller tillhandahållanden av tjänster som dessa utför på medlemsstaternas territorium, om leveranserna eller tillhandahållandena är undantagna från skatteplikt med eller utan rätt till avdrag för mervärdesskatt som betalats i det föregående ledet i enlighet med artiklarna 110, 111, 125.1, 127, 128.1, 132, 135.1 h-l, 136, 371, 375, 376, 377, 378.2, 379.2 och 380–390c.”

e)

Följande artikel ska införas:

”Artikel 390c

Kroatien får, i enlighet med de villkor som gällde i den medlemsstaten vid dagen för dess anslutning, fortsätta att tillämpa undantag från skatteplikt för följande transaktioner:

a)

Leverans av mark för bebyggelse, med eller utan byggnader, som avses i artikel 135.1 j och i del B punkt 9 i bilaga X, till och med den 31 december 2014; detta undantag kan inte förnyas.

b)

De internationella persontransporter som anges i del B punkt 10 i bilaga X, så länge samma undantag tillämpas i någon av de medlemsstater som var medlemmar i unionen före Kroatiens anslutning.”

f)

Artikel 391 ska ersättas med följande:

”Artikel 391

De medlemsstater som tillämpar undantag för skatteplikt för de transaktioner som avses i artiklarna 371, 375, 376, 377, 378.2, 379.2 eller 380–390c får ge beskattningsbara personer rätt att välja att dessa transaktioner ska beskattas.”

g)

Rubriken till bilaga X (följaktligen även i innehållsförteckningarna) ska ersättas med följande:

”FÖRTECKNING ÖVER TRANSAKTIONER SOM OMFATTAS AV DE AVVIKELSER SOM AVSES I ARTIKLARNA 370 OCH 371 OCH I ARTIKLARNA 375–390c”.

9.   FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA

32006 R 0562: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (EUT L 105, 13.4.2006, s. 1).

Följande artikel ska införas:

”Artikel 19a

Med avvikelse från bestämmelserna i denna förordning om inrättande av gränsövergångsställen och till dess att ett beslut av rådet om fullständig tillämpning av Schengenregelverket i Kroatien i enlighet med artikel 4.2 i anslutningsakten träder i kraft eller till dess att denna förordning ändras så att den innefattar bestämmelser om gränskontroll vid gemensamma gränsövergångsställen, beroende på vilket som inträffar först, får Kroatien bibehålla de gemensamma gränsövergångsställena vid gränsen till Bosnien och Hercegovina. Vid dessa gemensamma gränsövergångsställen ska den ena partens gränskontrolltjänstemän utföra inrese- och utresekontroller på den andra partens territorium. Alla inrese- och utresekontroller som utförs av kroatiska gränskontrolltjänstemän ska ske i enlighet med unionens regelverk, inklusive medlemsstaternas skyldigheter när det gäller internationellt skydd och principen om ‧non-refoulement‧. De relevanta bilaterala avtalen om upprättande av de gemensamma gränsövergångsställena i fråga ska vid behov ändras i enlighet med detta.”

10.   MILJÖ

I.   ÖVERGRIPANDE LAGSTIFTNING

1.

32003 L 0087: Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT L 275, 25.10.2003, s. 32).

a)

I fråga om alla flygningar mellan två flygplatser på kroatiskt territorium och alla flygningar mellan en flygplats på kroatiskt territorium och en flygplats utanför EES-området (nedan kallade ytterligare luftfartsverksamhet) ska följande gälla:

i)

Med avvikelse från artikel 3c.2 ska den period som avses i artikel 13.1 och som inleds den 1 januari 2013 börja den 1 januari 2014 i fråga om ytterligare luftfartsverksamhet.

ii)

Med avvikelse från artikel 3c.4 ska kommissionen med iakttagande av det förfarande som avses i den bestämmelsen besluta om de historiska luftfartsutsläppen för ytterligare luftfartsverksamhet inom sex månader från anslutningsdagen.

iii)

Med avvikelse från artikel 3d.2 ska från och med den 1 januari 2014 den procentandel utsläppsrätter som ska auktioneras ut för ytterligare luftfartsverksamhet vara lika med den andel av utsläppsrätterna som återstår efter beräkning av det antal utsläppsrätter som ska tilldelas gratis enligt artikel 3e.3 d och av det antal utsläppsrätter som ska avsättas i en särskild reserv enligt artikel 3f.

iv)

Med avvikelse från artikel 3d.3 ska beslut om de tillskrivna luftfartsutsläppen för ytterligare luftfartsverksamhet fattas av kommissionen för referensåret 2010 på grundval av bästa tillgängliga uppgifter. Antalet utsläppsrätter som ska auktioneras ut av de medlemsstater vars totala tillskrivna luftfartsutsläpp omfattar utsläpp som härrör från flygningar från en kroatisk flygplats ska anpassas från och med den 1 juli 2013 i syfte att omfördela auktioneringsrättigheterna för dessa utsläpp till Kroatien.

v)

Med avvikelse från artikel 3e.1 ska övervakningsåret för ytterligare luftfartsverksamhet vara 2012 och ansökningar om tilldelning av utsläppsrätter ska lämnas in till de kroatiska behöriga myndigheterna senast den 31 mars 2013.

vi)

Med avvikelse från artikel 3e.2 ska Kroatien senast den 1 juli 2013 till kommissionen lämna in ansökningar som avser ytterligare luftfartsverksamhet.

vii)

Med avvikelse från artikel 3e.3 ska kommissionen senast den 30 september 2013 anta ett beslut i de frågor som avses i artikel 3e.3 a–e när det gäller ytterligare luftfartsverksamhet.

viii)

Med avvikelse från artikel 3e.3 d ska det antal utsläppsrätter som ska tilldelas gratis i fråga om ytterligare luftfartsverksamhet beräknas genom att det riktmärke som anges i led e multipliceras med summan av de uppgifter om tonkilometer som ingår i de ansökningar som lämnats in till kommissionen i enlighet med artikel 3e.2 justerat så att hänsyn tas till den genomsnittliga förändringen av tonkilometer som avser sådan luftfartsverksamhet som omfattas av EU:s utsläppshandelssystem i förhållande till 2010 års nivåer. Riktmärket får vid behov omfattas av en enhetlig korrigeringsfaktor som ska tillämpas av kommissionen.

ix)

Med avvikelse från artikel 3e.3 ska i fråga om ytterligare luftfartsverksamhet det riktmärke som avses i led e vara detsamma som det som beräknas för luftfartsverksamhet som omfattas av EU:s utsläppshandelssystem från och med den 1 januari 2012.

x)

Med avvikelse från artikel 3e.5 ska dagen för utfärdande av utsläppsrätter avseende ytterligare luftfartsverksamhet vara den 28 februari 2014.

xi)

När det gäller ytterligare luftfartsverksamhet ska, med avvikelse från artikel 3f, varje hänvisning till det andra kalenderåret under den period som börjar 2013 avse 2014 och varje hänvisning till det tredje kalenderåret under den perioden avse 2015.

xii)

När det gäller ytterligare luftfartsverksamhet ska, med avvikelse från artikel 14.3, det datum som där föreskrivs vara den 1 juli 2013.

xiii)

Med avvikelse från artikel 18a.1 ska luftfartygsoperatörernas administrativa ansvar flyttas över på Kroatien under 2014, när operatören fullgjort sina förpliktelser för 2013, såvida inte en överenskommelse om ett annat datum träffats mellan den före detta administrerande myndigheten och Kroatien på begäran av luftfartygsoperatören inom sex månader från kommissionens offentliggörande av den uppdaterade förteckningen över luftfartygsoperatörer med hänsyn till Kroatiens anslutning. I detta fall ska omfördelningen äga rum senast 2020 när det gäller den handelsperiod som inleds 2021.

xiv)

Med avvikelse från punkt 6 i bilaga I ska ytterligare luftfartsverksamhet ingå från och med den 1 januari 2014.

b)

Kroatien ska, utan att det påverkar de ovannämnda undantagen, sätta i kraft de lagar och andra författningar som krävs för att säkerställa att landet kan uppfylla direktivet från och med anslutningen under hela 2013.

2.

32010 R 0920: Kommissionens förordning (EU) nr 920/2010 av den 7 oktober 2010 om ett standardiserat och skyddat registersystem i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG (EUT L 270. 14.10.2010, s. 1).

Artiklarna 16, 29, 41, 46 och 54 samt bilaga VIII, som avser luftfartsverksamhet, ska tillämpas i Kroatien från och med den 1 januari 2014.

II.   LUFTKVALITET

32008 L 0050: Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa (EUT L 152, 11.6.2008, s.1):

a)

Med avvikelse från bilaga XIV ska referensåret i A första stycket vara det andra året efter utgången av året för Kroatiens anslutning. Indikatorn för genomsnittlig exponering för det referensåret ska vara lika med medelvärdet för koncentration för anslutningsåret samt det första och det andra året efter anslutningsåret.

b)

Med avvikelse från bilaga XIV B ska exponeringsminskningsmålet beräknas i förhållande till indikatorn för genomsnittlig exponering under referensåret, dvs. det andra året efter utgången av året för Kroatiens anslutning.

III.   AVFALLSHANTERING

31999 L 0031: Rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april om deponering av avfall (EGT L 182, 16.7.1999, s. 1).

a)

Med avvikelse från artikel 5.2 första stycket a, b och c ska kravet att det biologiskt nedbrytbara kommunala avfall som går till deponier ska ha nedbringats till 75 %, 50 % respektive 35 % av den totala mängden (vikt) av det biologiskt nedbrytbara kommunala avfall som producerades 1997 tillämpas i Kroatien enligt tidsfristerna nedan.

Kroatien ska säkerställa att mängden biologiskt nedbrytbart kommunalt avfall som går till deponier successivt minskar i enlighet med följande:

i)

Senast den 31 december 2013 ska den andel av det biologiskt nedbrytbara kommunala avfallet som går till deponier ha minskat till 75 % av den totala mängden (vikt) av det biologiskt nedbrytbara kommunala avfall som producerades 1997.

ii)

Senast den 31 december 2016 ska den andel av det biologiskt nedbrytbara kommunala avfallet som går till deponier ha minskat till 50 % av den totala mängden (vikt) av det biologiskt nedbrytbara kommunala avfall som producerades 1997.

iii)

Senast den 31 december 2020 ska den andel av det biologiskt nedbrytbara kommunala avfallet som går till deponier ha minskat till 35 % av den totala mängden (vikt) av det biologiskt nedbrytbara kommunala avfall som producerades 1997.

b)

Med avvikelse från artikel 14 c ska alla befintliga deponier i Kroatien senast den 31 december 2018 uppfylla kraven i direktivet, utom de krav som fastställs i bilaga I punkt 1.

Kroatien ska sörja för en successiv minskning av avfallet i befintliga deponier som inte uppfyller kraven i enlighet med följande årliga maximimängder:

Senast den 31 december 2013: 1 710 000 ton

Senast den 31 december 2014: 1 410 000 ton

Senast den 31 december 2015: 1 210 000 ton

Senast den 31 december 2016: 1 010 000 ton

Senast den 31 december 2017: 800 000 ton

Kroatien ska senast den 31 december varje år, med början under anslutningsåret, lämna en rapport till kommissionen om det successiva genomförandet av direktivet och om hur delmålen uppfylls.

IV.   VATTENKVALITET

1.

31991 L 0271: Rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (EGT L 135, 30.5.1991, s. 40).

Med avvikelse från artiklarna 3, 4, 5, 6 och 7 ska kraven för ledningsnät och rening av avloppsvatten från tätbebyggelse tillämpas i Kroatien från och med den 1 januari 2024, i enlighet med följande delmål:

a)

I tätorter med mer än 15 000 personekvivalenter ska överensstämmelse med direktivet ha uppnåtts senast den 31 december 2018, med undantag av följande kustnära tätorter:

 

Bibinje - Sukošan,

 

Biograd,

 

Jelsa - Vrboska,

 

Makarska,

 

Mali Lošinj,

 

Malinska - Njivice,

 

Nin,

 

Pirovac - Tisno - Jezera,

 

Pula - sjever,

 

Vela Luka,

 

Vir.

b)

I tätorter med mer än 10 000 personekvivalenter vars avloppsvatten släpps ut i känsliga områden, samt för reningsverk som befinner sig i samma avrinningsområden som Donau och andra känsliga områden och som bidrar till föroreningen av dessa, och i de elva kustnära tätorter som förtecknas i led a ska överensstämmelse med direktivet ha uppnåtts senast den 31 december 2020.

c)

I tätorter med mer än 2 000 personekvivalenter ska överensstämmelse med direktivet ha uppnåtts senast den 31 december 2023.

2.

31998 L 0083: Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten (EGT L 330, 5.12.1998, s. 32).

De mikrobiologiska parametrar och den indikator som föreskrivs i bilaga I del A respektive del C ska tillämpas på följande vattenförsörjningsområden i Kroatien från och med den 1 januari 2019:

Vattenförsörjningsområde

Område nr

Befolkning

Nuts-kod

DA BJELOVAR

107

51 921

HR02

DA DARUVAR

125

25 608

HR02

DA ĐURĐEVAC

204

30 079

HR01

DA GORSKI KOTAR

306

26 430

HR03

DA HRVATSKO ZAGORJE

101

143 093

HR01

DA ISTOČNA SLAVONIJA - SLAVONSKI BROD

129

124 349

HR02

DA ISTRA

301

97 046

HR03

DA JASTREBARSKO-KLINČA SELA

114

23 213

HR01

DA KARLOVAC-DUGA RESA

116

91 511

HR02

DA KNIN

404

17 187

HR03

DA KOPRIVNICA

203

58 050

HR01

DA KRIŽEVCI

103

36 338

HR01

DA LAPAC

311

1 880

HR03

DA LIČKA JESENICA

118

13 893

HR02

DA NAŠICE

210

37 109

HR02

DA NERETVA-PELJEŠAC-KORČULA-LASTOVO-MLJET

407

58 246

HR03

DA OGULIN

117

25 192

HR02

DA OPATIJA-RIJEKA-KRK

304

238 088

HR03

DA OTOČAC

309

15 434

HR03

DA OZALJ

113

11 458

HR02

DA PETRINJA-SISAK

121

84 528

HR02

DA PISAROVINA

115

3 910

HR01

DA PITOMAČA

205

10 465

HR02

DA POŽEŠTINE

128

70 302

HR02

DA SVETI IVAN ZELINA

102

17 790

HR01

DA UDBINA-KORENICA

310

6 747

HR03

DA VARAŽDIN

201

184 769

HR01

DA VELIKA GORICA

503

75 506

HR01

DA ZAGREB

501

831 047

HR01

DA ZAPREŠIĆ

502

50 379

HR01

DA ZRMANJA-ZADAR

401

158 122

HR03

DA ŽRNOVNICA

307

20 160

HR03

V.   SAMORDNADE ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖREBYGGA OCH BEGRÄNSA FÖRORENINGAR (IPPC)

1.

31999 L 0013: Rådets direktiv 1999/13/EG av den 11 mars 1999 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningar i vissa verksamheter och anläggningar (EGT L 85, 29.3.1999, s. 1).

a)

Med avvikelse från artikel 5 och bilagorna IIA och IIB ska utsläppsgränsvärdena för flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar tillämpas på följande anläggningar i Kroatien från och med de datum som anges nedan:

i)

Från och med den 1 januari 2014:

1.

ČATEKS, dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju (ČATEKS d.d.), Čakovec, Ulica Zrinsko-Frankopanska 25

2.

Drvna industrija KLANA d.d. (DI KLANA d.d.), Klana, Klana 264.

ii)

Från och med den 1 januari 2015:

1.

HEMPEL društvo s ograničenom odgovornošću Prerađivačka kemijska industrija (HEMPEL d.o.o.), Umag, Novigradska ulica 32

2.

ALUFLEXPACK, proizvodno, trgovačko, export-import društvo s ograničenom odgovornošću (ALUFLEXPACK, d.o.o.), Zadar, Murvica bb – pogon Zadar (anläggningen Zadar, belägenhet: Zadar, Murvica bb)

3.

ALUFLEXPACK, proizvodno, trgovačko, export-import društvo s ograničenom odgovornošću (ALUFLEXPACK, d.o.o.), Zadar, Murvica bb – pogon Umag (anläggningen Umag, belägenhet: Umag, Ungarija bb).

iii)

Från och med den 1 januari 2016:

1.

PALMA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju pogrebnih potrepština (PALMA d.o.o.), Jastrebarsko, Donja Reka 24

2.

FERRO-PREIS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju lijevanih, kovanih i prešanih metalnih proizvoda (FERRO-PREIS d.o.o.), Čakovec, Dr. Tome Bratkovića 2

3.

AD PLASTIK dioničko društvo za proizvodnju dijelova i pribora za motorna vozila i proizvoda iz plastičnih masa (AD PLASTIK d.d.), Solin, Matoševa ulica 8 – belägenhet: Zagreb, Jankomir 5

4.

REMONT ŽELJEZNIČKIH VOZILA BJELOVAR društvo s ograničenom odgovornošću (RŽV d.o.o.), Bjelovar, Trg kralja Tomislava 2

5.

FEROKOTAO d.o.o. za proizvodnju transformatorskih kotlova i ostalih metalnih konstrukcija (FEROKOTAO d.o.o.), Kolodvorska bb, Donji Kraljevec

6.

SAME DEUTZ-FAHR Žetelice, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge (SAME DEUTZ-FAHR Žetelice d.o.o.), Županja, Industrijska 5

7.

CMC Sisak d.o.o. za proizvodnju i usluge (CMC Sisak d.o.o.), Sisak, Braće Kavurića 12

8.

METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN dioničko društvo (MIV d.d.), Varaždin, Fabijanska ulica 33

9.

CHROMOS BOJE I LAKOVI, dioničko društvo za proizvodnju boja i lakova (CHROMOS BOJE I LAKOVI, d.d.), Zagreb, Radnička cesta 173/d

10.

CHROMOS-SVJETLOST, Tvornica boja i lakova, društvo s ograničenom odgovornošću (CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.), Lužani, Mijata Stojanovića 13

11.

MURAPLAST društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i preradu plastičnih masa (MURAPLAST d.o.o.), Kotoriba, Industrijska zona bb

12.

ISTRAPLASTIKA dioničko društvo za proizvodnju ambalaže (ISTRAPLASTIKA d.d.), Pazin, Dubravica 2/a

13.

GRUDINA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge (GRUDINA d.o.o.), Županja, Aleja Matice hrvatske 21

14.

SLAVICA – KEMIJSKA ČISTIONICA, vlasnik Slavica Hinek, Beli Manastir, J. J. Strossmayera 17

15.

MIDA d.o.o. za usluge i ugostiteljstvo (MIDA d.o.o.), Osijek, Ivana Gundulića 206

16.

EXPRESS KEMIJSKA ČISTIONA, vlasnik Ivanka Drčec, Križevci, Ulica Petra Preradovića 14

17.

Kemijska čistionica ”BISER”, vlasnik Gojko Miletić, Dubrovnik, Nikole Tesle 20

18.

Kemijska čistionica ”ELEGANT”, vlasnik Frane Miletić, Dubrovnik, Andrije Hebranga 106

19.

KOLAR obrt za kemijsko čišćenje odjeće, vlasnik Svjetlana Kolar, Žakanje, Kamanje 70/a

20.

MM d.o.o. za trgovinu i usluge (MM d.o.o.), Draganić, Lug 112

21.

KEMIJSKA ČISTIONA ”AGATA”, vlasnik Branko Szabo, Virovitica, S. Radića 66

22.

Obrt za kemijsko čišćenje odjeća ”KEKY”, vlasnik Jovita Malek-Milovanović, Pula, Dubrovačke bratovštine 29

23.

LORNA d.o.o. za pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda (LORNA d.o.o.), Pula, Valdebečki put 3

24.

KEMIJSKA ČISTIONICA I KOPIRANJE KLJUČEVA ”ŠUPER”, vlasnik Ivan Šuper, Virovitica, J.J. Strossmayera 5

25.

KEMIJSKO ČIŠĆENJE ŠTEFANEC kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda, vlasnik Nadica Štefanec, Koprivnica, Ledinska 1a

26.

ARIES društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju glazbala i usluge (ARIES d.o.o.), Varaždin, Creska 3

27.

OBRT ZA PRANJE I ČIŠĆENJE TEKSTILA I ODJEĆE ĐORĐEVIĆ, vlasnik Javorka Đorđević, Makarska, Ante Starčevića 2

28.

OBRT ZA USLUGE PRANJA I KEMIJSKOG ČIŠĆENJA ”KORDIĆ”, vlasnik Pero Kordić, Makarska, Kipara Rendića 2

29.

Kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda ČISTIONICA GALEB, vlasnik Stipan Radović, Zadar, Varoška 6

30.

KEMIJSKA ČISTIONICA, vlasnik Krešimir Borovec, Varaždin, Juraja Habdelića 2

31.

KEMIJSKA ČISTIONICA ”VBM”, vlasnik Biserka Posavec, Maruševec, Biljevec 47

32.

OBRT ZA KEMIJSKO ČIŠĆENJE I PRANJE RUBLJA ”PLITVICE”, vlasnik Momirka Ninić, Pula, Rizzijeva 34

33.

”ANA” KEMIJSKA ČISTIONA, vlasnik Saša Dadić, Pula, Zagrebačka 18

34.

Kemijska čistionica, vlasnik Gordana Bralić, Trogir, Put Demunta 16

35.

”ECONOMATIC” – PRAONICA RUBLJA, vlasnik Marino Bassanese, Umag, Savudrijska cesta 9

36.

SERVIS ZA ČIŠĆENJE ”SJAJ”, vlasnik Danijela Brković, Virovitica, Golo Brdo 2A.

b)

Med avvikelse från artikel 5.3 b ska skyldigheten för verksamhetsutövaren att på ett tillfredsställande sätt påvisa för den behöriga myndigheten att bästa tillgängliga teknik används tillämpas från och med den 1 januari 2016 för beläggningsprocesser vid fartygsbyggande avseende följande anläggningar i Kroatien:

1.

BRODOTROGIR d.d., Trogir, Put brodograditelja 16

2.

NCP-NAUTIČKI CENTAR PRGIN-REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK d.o.o. za remont i proizvodnju brodova (NCP – REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK d.o.o.), Šibenik, Obala Jerka Šižgorića 1

3.

BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC dioničko društvo (BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d.), Rijeka, Martinšćica bb

4.

3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d., Rijeka, Liburnijska 3

5.

BRODOSPLIT-BRODOGRADILIŠTE društvo s ograničenom odgovornošću (BRODOSPLIT-BRODOGRADILIŠTE d.o.o.), Split, Put Supavla 21

6.

ULJANIK Brodogradilište, d.d., Pula, Flaciusova 1.

2.

32001 L 0080: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/80/EG av den 23 oktober 2001 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från stora förbränningsanläggningar (EGT L 309, 27.11.2001, s. 1).

Med avvikelse från artikel 4.1 och 4.3 ska utsläppsgränsvärdena för svaveldioxid, kväveoxid och stoft tillämpas på följande anläggningar i Kroatien från och med den 1 januari 2018:

1.

BELIŠĆE d.d., Belišće: ångpannor K3+K4 (240 MW)

2.

DIOKI d.d., Zagreb: ångpanna SG 6401C (86 MW)

3.

HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, TE Plomin 1: ångpanna (338 MW)

4.

TE PLOMIN d.o.o., Plomin, TE Plomin 2: ångpanna (544 MW)

5.

HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, TE Rijeka: ångpanna (800 MW)

6.

HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, TE Sisak – block 1: ångpannor 1A+1B (548 MW)

7.

HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, TE Sisak – block 2: ångpannor 2A+2B (548 MW)

8.

HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, TE-TO Zagreb: bestående av block C ångpanna K3, varmvattenpannor VK 3, VK 4, VK 5, VK 6 och ångpanna PK 3 (totalt: 828 MW)

9.

HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, EL-TO Zagreb: bestående av block 30 MW med ångpannor K4 (K8) och K5 (K9), block 12 MW med ångpanna K3 (K6), varmvattenpannor WK 1 och WK 3, och ångpanna K2 (K7) (totalt: 510 MW)

10.

HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, TE-TO Osijek: ångpannor K1+K2 (totalt: 196 MW)

3.

32008 L 0001: Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/1/EG av den 15 januari 2008 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (kodifierad version) (EUT L 24, 29.1.2008, s. 8).

Med avvikelse från artikel 5.1 ska kraven för beviljande av tillstånd för befintliga anläggningar tillämpas på följande anläggningar i Kroatien från och med det datum som anges för varje anläggning, när det gäller skyldigheten att driva dessa anläggningar i enlighet med de utsläppsgränsvärden, likvärdiga parametrar eller tekniska åtgärder som bygger på bästa tillgängliga teknik som avses i artikel 2.12:

a)

Från och med den 1 januari 2014:

1.

NAŠICECEMENT Tvornica cementa, dioničko društvo (NAŠICECEMENT d.d. Našice), Našice, Tajnovac 1, IPPC-verksamhet 3.1.

2.

LIPIK GLAS za proizvodnju stakla društvo s ograničenom odgovornošću (LIPIK GLAS d.o.o.), Lipik, Staklanska b.b., IPPC-verksamhet 3.3.

3.

KOKA peradarsko prehrambena industrija dioničko društvo (KOKA d.d.), Varaždin, Jalkovečka ulica bb – farma br. 18 (jordbruksföretag nr 18, belägenhet: Čakovec, Totovec), IPPC-verksamhet 6.6 a.

4.

ŽITO d.o.o. za proizvodnju i trgovinu (ŽITO d.o.o.), Osijek, Đakovština 3 – farma Forkuševci (Farm Forkuševci), IPPC-verksamhet 6.6. c.

5.

ŽITO d.o.o. za proizvodnju i trgovinu (ŽITO d.o.o.), Osijek, Đakovština 3 – farma V. Branjevina (Farm V. Branjevina), IPPC-verksamhet 6.6 c.

6.

Drvna industrija KLANA d.d. (DI KLANA d.d.), Klana, Klana 264, IPPC-verksamhet 6.7.

7.

ČATEKS, dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju (ČATEKS d.d.), Čakovec, Ulica Zrinsko-Frankopanska 25, IPPC-verksamhet 6.7.

b)

Från och med den 1 januari 2015:

1.

CIMOS LJEVAONICA ROČ d.o.o. proizvodnja aluminijskih odljevaka (CIMOS LJEVAONICA ROČ d.o.o.), Roč, Stanica Roč 21, IPPC-verksamhet 2.5 b.

2.

P. P. C. BUZET društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge (P. P. C. BUZET d.o.o.), Buzet, Most 24, IPPC-verksamhet 2.5 b.

3.

Vetropack Straža tvornica stakla d.d. Hum na Sutli (Vetropack Straža d.d. Hum na Sutli), Hum na Sutli, Hum na Sutli 203, IPPC-verksamhet 3.3.

4.

KOKA peradarsko prehrambena industrija dioničko društvo (KOKA d.d.), Varaždin, Jalkovečka ulica bb – pogon mesa (köttanläggning), IPPC-verksamhet 6.4 a.

5.

SLADORANA TVORNICA ŠEĆERA dioničko društvo (SLADORANA d.d.), Županja, Šećerana 63, IPPC-verksamhet 6.4 b.

6.

KOKA peradarsko prehrambena industrija dioničko društvo (KOKA d.d.), Varaždin, Jalkovečka ulica bb – farma br. 19 (jordbruksföretag nr 19, belägenhet: Donji Martijanec, Vrbanovec), IPPC-verksamhet 6.6 a.

7.

ŽITO d.o.o. za proizvodnju i trgovinu (ŽITO d.o.o.), Osijek, Đakovština 3 – farma Slaščak (Farm Slaščak), IPPC-verksamhet 6.6 b.