EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0267

Rådets förordning (EU) nr 267/2012 av den 23 mars 2012 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av förordning (EU) nr 961/2010

OJ L 88, 24.3.2012, p. 1–112 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 004 P. 194 - 305

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/11/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/267/oj

24.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 88/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 267/2012

av den 23 mars 2012

om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av förordning (EU) nr 961/2010

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut 2012/35/Gusp av den 23 januari 2012 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Den 25 oktober 2010 antog rådet förordning (EU) nr 961/2010 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av förordning (EG) nr 423/2007 (2) i syfte att ge verkan åt rådets beslut 2010/413/Gusp (3).

(2)

Den 23 januari 2012 godkände rådet beslut 2012/35/Gusp genom vilket det införs ytterligare restriktiva åtgärder mot Islamiska republiken Iran (nedan kallad Iran) såsom Europeiska rådet begärde den 9 december 2011.

(3)

Dessa restriktiva åtgärder omfattar särskilt ytterligare restriktioner när det gäller handel med varor och teknik med dubbla användningsområden och viktig utrustning och teknik som kan användas inom den petrokemiska industrin, ett förbud mot import av iransk råolja, petroleumprodukter och petrokemiska produkter, samt ett förbud mot investeringar i den petrokemiska industrin. Dessutom bör handel med guld, ädla metaller och diamanter med Irans regering, samt leveranser av nytryckta sedlar och nypräglade mynt till, eller till förmån för, Irans centralbank, förbjudas.

(4)

Det har också blivit nödvändigt att göra vissa tekniska ändringar av redan gällande åtgärder. Särskilt definitionen av förmedlingstjänster bör klargöras. I fall där köp, försäljning, leverans, överföring eller export av varor och teknik eller av finansiella och tekniska tjänster kan tillåtas av en behörig myndighet kommer inget separat tillstånd för förmedlingstjänster att krävas.

(5)

Definitionen av överföring av tillgångar bör utvidgas till icke-elektroniska överföringar för att motverka försök att kringgå de restriktiva åtgärderna.

(6)

De reviderade restriktiva åtgärderna avseende varor med dubbla användningsområden bör omfatta alla varor och all teknik som anges i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (4), med undantag för vissa produkter i del 2 i kategori 5 med hänsyn till deras användning inom allmänna kommunikationstjänster i Iran. Förbuden i artikel 2 i denna förordning gäller dock inte försäljning, leverans, överföring eller export av varor och teknik som nyligen förtecknats i bilaga I eller II till denna förordning för vilka ett tillstånd redan har beviljats av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna enligt artikel 3 i förordning (EU) nr 961/2010 före denna förordnings ikraftträdande.

(7)

För att säkerställa en effektiv tillämpning av förbudet mot att sälja, leverera, överföra eller exportera viss viktig utrustning eller teknik till Iran, som kan användas inom nyckelsektorer i oljeindustrin, naturgasindustrin och den petrokemiska industrin bör förteckningar över sådan viktig utrustning och teknik upprättas.

(8)

Av samma skäl bör förteckningar över produkter som omfattas av handelsrestriktioner på råolja och petroleumprodukter, petrokemiska produkter, guld, ädla metaller och diamanter också upprättas.

(9)

Dessutom bör investeringsrestriktionerna för Irans olje- och gasindustri, för att de ska vara verkningsfulla, omfatta vissa viktiga verksamheter såsom överföring av gas i bulk för transitering eller leverans till direkt sammankopplade nät, och av samma skäl även vara tillämpliga på samriskföretag och andra associationsformer och former för samarbete med Iran inom sektorn för överföring av naturgas.

(10)

För att restriktionerna avseende iranska investeringar i unionen ska vara verkningsfulla måste det vidtas åtgärder som förhindrar fysiska eller juridiska personer, enheter och organ under medlemsstaternas jurisdiktion att möjliggöra eller tillåta sådana investeringar.

(11)

Genom beslut 2012/35/Gusp utvidgas frysningen av tillgångar till ytterligare personer, enheter eller organ som tillhandahåller stöd till Irans regering, inbegripet ekonomiskt, logistiskt eller materiellt stöd, eller som är associerade med dem. Dessutom utvidgas genom beslutet frysningsåtgärderna till andra medlemmar av Islamiska revolutionsgardet (IRGC).

(12)

I beslut 2012/35/Gusp föreskrivs frysning av Irans centralbanks tillgångar. Mot bakgrund av det möjliga deltagandet från Irans centralbanks sida i finansieringen av utrikeshandel anses undantag nödvändiga, eftersom denna riktade ekonomiska åtgärd inte bör hindra handelstransaktioner, inklusive avtal avseende livsmedel, hälsovård, medicinsk utrustning eller för humanitära syften i enlighet med bestämmelserna i denna förordning. Undantagen i artiklarna 12 och 14 i denna förordning avseende avtal om import, inköp eller transport av iransk råolja, petroleumprodukter och petrokemiska produkter som ingåtts före den 23 januari 2012 gäller även biavtal, däribland transport-, försäkrings- eller inspektionsavtal som är nödvändiga för att fullgöra dessa avtal. Vidare bör iransk råolja, petroleumprodukter och petrokemiska produkter som lagtligt importerats till en medlemsstat i enlighet med undtantagen i artiklarna 12 och 14 i denna förordning anses befinna sig i fri omsättning i unionen.

(13)

I överensstämmelse med skyldigheten att frysa tillgångar för Islamic Republic of Iran Shipping Line (IRISL) och för enheter som ägs eller kontrolleras av IRISL, är det förbjudet att i medlemsstaternas hamnar ta ombord och lossa last på eller från fartyg som ägs eller hyrs av IRISL eller av sådana enheter. Dessutom är även överföring av äganderätten till fartyg som ägs, kontrolleras eller hyrs av IRISL-företag till andra enheter förbjudas i enlighet med frysningen av IRISL:s tillgångar. Skyldigheten att frysa tillgångar och ekonomiska resurser för IRISL, liksom för enheter som ägs eller kontrolleras av IRISL, innebär dock inte att fartyg som ägs av sådana enheter eller lasten på dessa fartyg måste beslagtas eller kvarhållas, i den mån denna last tillhör tredje part, eller att kontrakterad personal måste kvarhållas.

(14)

Mot bakgrund av Irans försök att kringgå sanktionerna bör det klargöras att alla tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av personer, enheter eller organ som anges i bilaga I eller II till beslut 2010/413/Gusp omedelbart ska frysas, vilket även omfattar de enheter som inrättats för att ersätta dem i syfte att kringgå de åtgärder som fastställs i denna förordning.

(15)

Det bör även klargöras att överlämnande och vidarebefordran av nödvändiga handlingar till en bank för slutlig överföring till en person, en enhet eller ett organ som inte finns med i förteckningen för sådana betalningar som tillåts enligt denna förordning inte innebär att tillgångar ställs till förfogande i den betydelse som avses i denna förordning.

(16)

Det bör klargöras att tillgångar eller ekonomiska resurser bör kunna frigöras för officiella ändamål för diplomatiska eller konsulära beskickningar eller internationella organisationer som åtnjuter immunitet enligt internationell rätt, i överensstämmelse med bestämmelserna i denna förordning.

(17)

Tillämpningen av riktade ekonomiska åtgärder av leverantörer av specialiserade finansiella kommunikationstjänster bör utvecklas vidare, i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

Det bör klargöras att tillgångar som tillhör personer, enheter eller organ som inte förts upp på förteckningen och som innehas av förtecknade kredit- och finansinstitut inte bör förbli frysta vid tillämpningen av riktade ekonomiska åtgärder och att de bör kunna frigöras på de villkor som anges i denna förordning.

Mot bakgrund av Irans försök att använda sitt finansiella system för att kringgå sanktionerna måste vaksamheten skärpas när det gäller de iranska kredit- och finansinstitutens aktiviteter för att förhindra att denna förordning kringgås, bland annat frysningen av Irans centralbanks tillgångar. Dessa krav på skärpt vaksamhet för kredit- och finansinstitut bör komplettera de gällande förpliktelser som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 av den 15 november 2006 om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel (5) och av genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism (6).

(18)

Vissa bestämmelser om kontroller av överföringar av tillgångar bör ses över i syfte att underlätta för behöriga myndigheter och aktörer att tillämpa dem och förhindra kringgående av bestämmelserna i denna förordning, inbegripet frysningen av Irans centralbanks tillgångar.

(19)

Dessutom bör restriktionerna som gäller försäkringar anpassas, särskilt i syfte att klargöra att försäkring av diplomatiska och konsulära beskickningar inom unionen är tillåtet och möjliggöra tillhandahållande av försäkring för ansvar gentemot tredje part och miljöansvarsförsäkring.

(20)

Dessutom bör kravet på att lämna uppgifter före ankomst och avresa uppdateras, eftersom denna skyldighet har blivit allmänt tillämplig på alla varor som förs in på eller lämnar unionens tullområde till följd av att de säkerhetsrelaterade tullåtgärder som fastställs i relevanta bestämmelser avseende summarisk införsel- och utförseldeklaration i förordning (EEG) nr 2913/92 (7) och i förordning (EEG) nr 2454/93 (8) tillämpas fullt ut från och med den 1 januari 2012.

(21)

Även bestämmelserna om tillhandahållande av bunkrings- eller ship supply-tjänster, operatörers ansvar och förbudet mot kringgående av de relevanta restriktiva åtgärderna bör anpassas.

(22)

Mekanismerna för informationsutbyte mellan medlemsstaterna och kommissionen bör ses över för att säkerställa en effektiv tillämpning och enhetlig tolkning av denna förordning.

(23)

Mot bakgrund av dess syfte bör förbudet mot utrustning för internt förtryck ingå i förordning (EU) nr 359/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Iran (9), snarare än i den här förordningen.

(24)

Förordning (EU) nr 961/2010 bör av tydlighetsskäl upphävas och ersättas med den här förordningen.

(25)

De restriktiva åtgärder som föreskrivs i denna förordning faller inom tillämpningsområdet för fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och unionslagstiftning är därför nödvändig för att genomföra dem, särskilt för att de ska tillämpas på ett enhetligt sätt av alla medlemsstaters ekonomiska aktörer.

(26)

Denna förordning står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet med rätten till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol, rätten till egendom och rätten till skydd av personuppgifter. Denna förordning bör tillämpas i enlighet med dessa rättigheter och principer.

(27)

Denna förordning står också i överensstämmelse med medlemsstaternas skyldigheter enligt Förenta nationernas stadga och respekterar den rättsligt bindande karaktären hos Förenta nationernas säkerhetsråds resolutioner.

(28)

Förfarandet för att ange de personer som ska omfattas av frysningsåtgärder enligt denna förordning bör inbegripa att de fysiska och juridiska personer, enheter och organ som finns uppförda på förteckningarna informeras om skälen till detta, så att de ges möjlighet att lämna synpunkter. Om synpunkter inges eller om väsentlig ny bevisning läggs fram bör rådet se över sitt beslut mot denna bakgrund och informera de fysiska eller juridiska personerna, enheterna eller organen om detta.

(29)

För tillämpningen av denna förordning och för att skapa största möjliga rättssäkerhet inom unionen bör man offentliggöra namnen på och andra relevanta uppgifter om de fysiska och juridiska personer, enheter och organ vars tillgångar och ekonomiska resurser ska frysas enligt förordningen. All behandling av personuppgifter om fysiska personer inom ramen för den här förordningen bör ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (10) och Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (11).

(30)

För att säkerställa att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning är verkningsfulla bör den träda i kraft samma dag som den offentliggörs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

DEFINITIONER

Artikel 1

I denna förordning avses med

a)   filial till ett kredit- eller finansinstitut: ett driftsställe som utgör en rättsligt beroende del av ett finans- eller kreditinstitut och som självständigt utför alla eller vissa av de transaktioner som hänför sig till verksamhet i finans- eller kreditinstitut,

b)   förmedlingstjänster:

i)

förhandling eller organisering av transaktioner för inköp, försäljning eller leverans av varor och teknik, eller av finansiella och tekniska tjänster, bland annat från ett tredjeland till ett annat tredjeland, eller

ii)

försäljning eller inköp av varor och teknik, eller av finansiella och tekniska tjänster, även när dessa befinner sig i ett tredjeland för överföring till ett annat tredjeland,

c)   krav: varje krav, oavsett om de är föremål för rättslig tvist eller inte, som har framställts före eller efter dagen för denna förordnings ikraftträdande och är knutna till genomförandet av ett avtal eller en transaktion, särskilt

d)   avtal eller transaktion: alla transaktioner oavsett form eller tillämplig lagstiftning, och oavsett om de omfattar ett eller flera avtal eller liknande förpliktelser mellan samma eller olika parter; för detta ändamål ingår i begreppet avtal alla garantier eller motgarantier, särskilt varje finansiell garanti eller motgaranti och varje kredit, oavsett om de är juridiskt fristående eller ej, samt varje därtill knuten bestämmelse som härrör från en sådan transaktion eller är knuten till denna,

e)   behöriga myndigheter: de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga X,

f)   kreditinstitut: ett kreditinstitut enligt definitionen i artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (12), inbegripet dess filialer i eller utanför unionen.

g)   unionens tullområde: det område som avses i artikel 3 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (13) och i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 (14),

h)   ekonomiska resurser: egendom av alla slag, materiell eller immateriell, lös eller fast, som inte utgör tillgångar men som kan användas för att erhålla tillgångar, varor och tjänster,

i)   finansinstitut:

i)

ett företag som inte är kreditinstitut men som utför en eller flera av de verksamheter som är upptagna i punkterna 2–12 och 14–15 i bilaga I till direktiv 2006/48/EG, inbegripet sådan verksamhet som bedrivs vid valutaväxlingskontor,

ii)

ett försäkringsföretag som är auktoriserat i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (15), i den mån som det utför sådan verksamhet som faller inom ramen för det direktivet,

iii)

ett värdepappersföretag enligt definitionen i artikel 4.1.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 rörande marknader för finansiella instrument (16),

iv)

ett företag för kollektiva investeringar som utbjuder andelar och aktier i finansinstitutet, eller

v)

en försäkringsförmedlare enligt definitionen i artikel 2.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG av den 9 december 2002 om försäkringsförmedling (17), med undantag för sådana förmedlare som avses i artikel 2.7 i det direktivet i de fall de förmedlar livförsäkringar eller andra investeringsrelaterade tjänster, inbegripet dess filialer i och utanför unionen,

inbegripet dess filialer i och utanför unionen,

j)   frysning av ekonomiska resurser: förhindrande av att dessa resurser på något sätt används för att erhålla tillgångar, varor eller tjänster, inbegripet men inte enbart genom försäljning, uthyrning eller inteckning,

k)   frysning av tillgångar: förhindrande av varje flyttning, överföring, förändring, användning av, tillgång till eller hantering av tillgångar på ett sätt som skulle leda till en förändring av volym, belopp, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art, bestämmelse eller varje annan förändring som skulle göra det möjligt att utnyttja tillgångarna, inbegripet portföljförvaltning,

l)   tillgångar: finansiella tillgångar och ekonomiska förmåner av alla slag, inbegripet men inte begränsat till

m)   varor: inbegriper produkter, material och utrustning,

n)   försäkring: en förbindelse eller ett åtagande genom vilket en eller flera fysiska eller juridiska personer till en eller flera andra personer, som motprestation för betalning, är skyldiga att, om en risk förverkligas, tillhandahålla en ersättning eller förmån enligt villkoren för förbindelsen eller åtagandet,

o)   iransk person eller enhet eller iranskt organ:

i)

staten Iran eller någon av dess myndigheter,

ii)

alla fysiska personer som vistas i eller är bosatta i Iran,

iii)

alla juridiska personer, enheter eller organ som har sitt säte i Iran,

iv)

alla juridiska personer, enheter eller organ i eller utanför Iran som direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av en eller flera av de ovannämnda personerna eller organen,

p)   återförsäkring: den verksamhet som består i att överta risker som överlåts av ett försäkringsföretag eller ett annat återförsäkringsföretag eller, när det gäller de försäkringsgivare som uppträder under namnet Lloyd’s, den verksamhet som består i att risker, som överlåts av en medlem av Lloyd’s, övertas av ett annat försäkrings- eller återförsäkringsföretag än Lloyd’s,

q)   sanktionskommittén: den kommitté hos FN:s säkerhetsråd som inrättats i enlighet med punkt 18 i FN:s säkerhetsråds resolution 1737 (2006),

r)   tekniskt bistånd: allt tekniskt stöd som har samband med reparation, utveckling, tillverkning, montering, testning, underhåll eller någon annan teknisk tjänst och som kan anta sådana former som instruktioner, råd, utbildning, överföring av praktiska kunskaper och färdigheter eller konsulttjänster; tekniskt bistånd innefattar muntliga former av bistånd,

s)   unionens territorium: de medlemsstaters territorier på vilka fördraget är tillämpligt, på de villkor som fastställs i fördraget, inklusive medlemsstaternas luftrum,

t)   överföring av tillgångar:

i)

alla transaktioner utförs på en betalares vägnar via en betalningsleverantör, antingen på elektronisk väg eller på annat sätt, för att göra tillgångar tillgängliga för en betalningsmottagare hos en betalningsleverantör, oavsett om betalaren och betalningsmottagaren är en och samma person; termerna betalare, betalningsmottagare och betalningsleverantör har samma betydelse som i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/64/EG av den 13 november 2007 om betaltjänster på den inre marknaden (18),

ii)

alla transaktioner på icke-elektronisk väg såsom i kontanter, checkar eller betalningsanvisningar, för att göra tillgångar tillgängliga för en betalningsmottagare, oavsett om betalaren och betalningsmottagaren är en och samma person.

KAPITEL II

EXPORT- OCH IMPORTRESTRIKTIONER

Artikel 2

1.   Det ska vara förbjudet att sälja, leverera, överföra eller exportera sådana varor eller sådan teknik som förtecknas i bilaga I eller II, oavsett om varorna och tekniken har sitt ursprung i unionen eller inte, direkt eller indirekt till alla iranska personer, enheter eller organ eller för användning i Iran.

2.   Bilaga I ska omfatta varor och teknik, inbegripet programvara, som har dubbla användningsområden i enlighet med förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009, dock med undantag för vissa varor och teknik som specificeras i del A i bilaga I till den här förordningen.

3.   Bilaga II ska omfatta andra varor och annan teknik som skulle kunna bidra till Irans verksamhet för anrikning, upparbetning eller tungt vatten, till utveckling av system för kärnvapenbärare eller till verksamhet på andra områden vilka Internationella atomenergiorganet (IAEA) anser vara oroväckande eller utgöra en olöst fråga, inbegripet dem som FN:s säkerhetsråd eller sanktionskommittén fastställt.

4.   Bilagorna I och II ska inte omfatta varor och teknik som ingår i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning (19) (nedan kallad den gemensamma militära förteckningen).

Artikel 3

1.   Det ska krävas tillstånd på förhand för att direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera sådana varor eller sådan teknik som anges i bilaga III, oavsett om varorna och tekniken har sitt ursprung i unionen eller inte, till iranska personer, enheter eller organ eller för användning i Iran.

2.   För all export som kräver tillstånd enligt den här artikeln ska ett sådant tillstånd beviljas av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där exportören är etablerad och i enlighet med villkoren i artikel 11 i förordning (EG) nr 428/2009. Tillståndet ska vara giltigt i hela unionen.

3.   Bilaga III ska omfatta alla andra varor och all annan teknik än de som omfattas av bilagorna I och II och som skulle kunna bidra till verksamhet som rör anrikning, upparbetning eller tungt vatten, till utveckling av system för kärnvapenbärare eller till verksamhet på andra områden vilka IAEA anser vara oroväckande eller utgöra en olöst fråga.

4.   Exportörer ska tillhandahålla de behöriga myndigheterna all relevant information som behövs för deras ansökan om exporttillstånd.

5.   Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska inte bevilja tillstånd för någon försäljning, leverans, överföring eller export av sådana varor eller sådan teknik som omfattas av bilaga III om de har rimliga skäl att fastställa att sådan försäljning, leverans, överföring eller export av varor och teknologi är eller kan vara avsedda att användas i samband med någon av följande verksamheter:

a)

Irans verksamhet som rör anrikning, upparbetning eller tungt vatten,

b)

Irans utveckling av system för kärnvapenbärare, eller

c)

Irans utförande av verksamhet på andra områden vilka IAEA anser vara oroväckande eller utgöra en olöst fråga.

6.   På de villkor som anges i punkt 5 får de behöriga myndigheterna ogiltigförklara, tillfälligt upphäva, ändra eller återkalla ett exporttillstånd som de en gång har beviljat.

7.   Om en behörig myndighet i enlighet med punkt 5 eller 6 vägrar att bevilja ett tillstånd eller ogiltigförklarar, tillfälligt upphäver, kraftigt begränsar eller återkallar ett tillstånd ska den berörda medlemsstaten anmäla detta till övriga medlemsstater och till kommissionen och göra de relevanta uppgifterna tillgängliga för dem, varvid de ska följa bestämmelserna om sekretesskydd av sådana uppgifter i rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen (20).

8.   Innan en medlemsstat i enlighet med punkt 5 beviljar ett tillstånd för en transaktion som i stort sett är identisk med en transaktion som är föremål för ett avslag som ännu är giltigt utfärdat av en eller flera andra medlemsstater enligt punkterna 6 och 7 ska denna medlemsstat först samråda med den eller de medlemsstater som utfärdade avslaget. Om den berörda medlemsstaten efter samråd beslutar att bevilja ett tillstånd ska den underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om sitt beslut och lämna all relevant information för att förklara sitt beslut.

Artikel 4

Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt från Iran köpa, importera eller transportera sådana varor och sådan teknik som anges i bilaga I eller II, oavsett om den ifrågavarande produkten har sitt ursprung i Iran eller inte.

Artikel 5

1.   Följande ska vara förbjudet:

a)

att direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd som rör sådana varor och sådan teknik som ingår i den gemensamma militära förteckningen, eller som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av sådana varor som ingår i den förteckningen, till alla iranska personer, enheter eller organ eller för användning i Iran,

b)

att direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd eller förmedlingstjänster som rör sådana varor och sådan teknik som anges i bilaga I eller II eller som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av sådana varor som anges i bilaga I eller II, till alla iranska personer, enheter eller organ eller för användning i Iran, och

c)

att direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt stöd som rör sådana varor och sådan teknik som ingår i den gemensamma militära förteckningen eller i bilaga I eller II, särskilt gåvobistånd, lån och exportkreditförsäkring, för all försäljning, leverans, överföring eller export av sådana produkter och för allt därmed sammanhängande tekniskt bistånd, till alla iranska personer, enheter eller organ eller för användning i Iran,

2.   Det ska krävas tillstånd av den berörda behöriga myndigheten för att tillhandahålla

a)

tekniskt bistånd eller förmedlingstjänster som rör varor och teknik som anges i bilaga III eller tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av sådana produkter, direkt eller indirekt till alla iranska personer, enheter eller organ eller för användning i Iran,

b)

finansiering eller ekonomiskt stöd som rör varor och teknik som avses i bilaga III, särskilt gåvobistånd, lån och exportkreditförsäkring, för all försäljning, leverans, överföring eller export av sådana produkter och för allt därmed sammanhängande tekniskt bistånd, direkt eller indirekt till alla iranska personer, enheter eller organ eller för användning i Iran.

3.   De behöriga myndigheterna ska inte bevilja tillstånd för de transaktioner som avses i punkt 2 om de har rimliga skäl att anta att detta är eller kan vara avsedd att bidra till någon av följande verksamheter:

a)

Irans verksamhet som rör anrikning, upparbetning eller tungt vatten,

b)

Irans utveckling av system för kärnvapenbärare, eller

c)

Irans utförande av verksamheter på andra områden vilka IAEA anser vara oroväckande eller utgöra en olöst fråga.

Artikel 6

Artikel 2.1 och artikel 5.1 ska inte tillämpas på

a)

direkt eller indirekt överföring av varor som ingår i del B i bilaga I, genom medlemsstaternas territorier när de varorna säljs, levereras, överförs eller exporteras till Iran, eller för användning i en lättvattenreaktor i Iran som började byggas före december 2006,

b)

transaktioner som beslutats av programmet för tekniskt samarbete inom ramen för IAEA, eller

c)

varor som levererats eller överförts till Iran, eller för användning i Iran, till följd av de förpliktelser som stater har inom ramen för Pariskonventionen om förbud mot utveckling, produktion, lagring och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring av den 13 januari 1993.

Artikel 7

1.   Utan att det påverkar artikel 1 b i förordning (EU) nr 359/2011 får de behöriga myndigheterna på de villkor som de anser vara lämpliga bevilja tillstånd för en sådan transaktion som rör varor och teknik som avses i artikel 2.1 i denna förordning eller bistånd eller förmedlingstjänster som avses i artikel 5.1, under förutsättning att

a)

varorna och tekniken, biståndet eller förmedlingstjänsterna är avsedda för livsmedels- eller jordbruksändamål, medicinska eller andra humanitära ändamål, och

b)

när det gäller transaktioner som rör varor och teknik som ingår i de förteckningar som hålls av gruppen av länder som levererar kärnmaterial eller av kontrollsystemet för missilteknik, att sanktionskommittén i förväg och i varje enskilt fall har fastställt att transaktionen med säkerhet inte skulle bidra till att utveckla teknik till stöd för Irans spridningskänsliga kärntekniska verksamhet eller till att utveckla system för kärnvapenbärare.

2.   Den berörda medlemsstaten ska informera övriga medlemsstater och kommissionen inom fyra veckor om tillstånd som beviljats enligt denna artikel.

Artikel 8

1.   Det ska vara förbjudet att sälja, leverera, överföra eller exportera sådan viktig utrustning eller teknik som anges i bilaga VI, direkt eller indirekt till alla iranska personer, enheter eller organ eller för användning i Iran.

2.   Bilaga VI ska omfatta viktig utrustning och teknik till följande nyckelsektorer inom olje- och gasindustrin i Iran:

a)

Prospektering av råolja och naturgas.

b)

Produktion av råolja och naturgas.

c)

Raffinering.

d)

Kondensering av naturgas.

3.   Bilaga VI ska även omfatta viktig utrustning och teknik for den petrokemiska industrin i Iran.

4.   Bilaga VI ska inte omfatta varor som ingår i den gemensamma militära förteckningen eller i bilaga I, II eller III.

Artikel 9

Följande ska vara förbjudet:

a)

att direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd eller förmedlingstjänster som rör viktig utrustning och teknik som anges i bilaga VI eller som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll eller användning av varor som anges i bilaga VI, till alla iranska personer, enheter eller organ eller för användning i Iran,

b)

att direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt stöd som rör viktig utrustning och teknik som anges i bilaga VI, till alla iranska personer, enheter eller organ eller för användning i Iran,

Artikel 10

Förbuden i artiklarna 8 och 9 ska inte tillämpas på

a)

transaktioner som krävs enligt ett köpeavtal gällande viktig utrustning och teknik för prospektering av råolja och naturgas, produktion av råolja och naturgas, raffinering, kondensering av naturgas som ingåtts före den 27 oktober 2010, eller ett biavtal som ingåtts före den 26 juli 2010 och som avser en investering i Iran som gjorts före den 26 juli 2010, och de ska inte heller förhindra fullgörandet av en skyldighet som följer därav, eller

b)

transaktioner som krävs enligt ett köpeavtal gällande viktig utrustning och teknik för den petrokemiska industrin som ingåtts före den 24 mars 2012, eller ett biavtal som krävs för fullgörandet av sådana avtal, eller enligt ett avtal eller en överenskommelse som ingåtts före den 23 januari 2012 och som avser en investering i Iran som gjorts före den 23 januari 2012, och de ska inte heller förhindra fullgörandet av en skyldighet som följer därav.

Under förutsättning att de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som önskar företa sådana transaktioner, eller tillhandahålla bistånd till sådana transaktioner, minst 20 arbetsdagar i förväg har anmält transaktionen eller biståndet till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är etablerade

Artikel 11

1.   Det ska vara förbjudet

a)

att importera råolja eller petroleumprodukter till unionen om de

i)

har sitt ursprung i Iran, eller

ii)

har exporterats från Iran,

b)

att köpa råolja eller petroleumprodukter som befinner sig i eller har sitt ursprung i Iran,

c)

att transportera råolja eller petroleumprodukter om de har sitt ursprung i Iran eller exporteras från Iran till ett annat land, och

d)

att direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt stöd, inbegripet finansiella derivat, liksom försäkring och återförsäkring, som har anknytning till import, köp eller transport av råolja och petroleumprodukter med ursprung i Iran eller som har importerats från Iran.

2.   Med råolja och petroleumprodukter avses de produkter som anges i bilaga IV.

Artikel 12

1.   Förbuden i artikel 11 ska inte tillämpas på

a)

fullgörande, till och med den 1 juli 2012, av köpeavtal som ingåtts före den 23 januari 2012, eller av biavtal, som är nödvändiga för att fullgöra sådana avtal,

b)

fullgörande av avtal som ingåtts före den före den 23 januari 2012, eller av biavtal som är nödvändiga för att fullgöra sådana avtal, p, det i avtalen särskilt föreskrivs att leveransen av iransk råolja och petroleumprodukter eller inkomsterna av leveranserna därav avser ersättning för utestående belopp till personer, enheter eller organ under medlemsstaternas jurisdiktion,

c)

import, inköp och transport av råolja eller petroleumprodukter som hade exporterats från Iran före den 23 januari 2012, eller, om exporten ägt rum i enlighet med led a, senast den 1 juli 2012, eller om exporten genomfördes enligt led b,

under förutsättning att de personer, de enheter eller de organ som önskar fullgöra avtalet minst 20 arbetsdagar i förväg har anmält aktiviteten eller transaktionen till den berörda myndigheten i den medlemsstat där de är etablerade.

2.   Förbudet i artikel 11.1 ska inte tillämpas på direkt eller indirekt tillhandahållande, till och med den 1 juli 2012, av försäkring för ansvar gentemot tredje part och miljöansvarsförsäkring och återförsäkring.

Artikel 13

1.   Det ska vara förbjudet

a)

att importera petrokemiska produkter till unionen om de:

i)

har sitt ursprung i Iran, eller

ii)

har exporterats från Iran,

b)

att köpa petrokemiska produkter som är belägna i eller som har sitt ursprung i Iran,

c)

att transportera petrokemiska produkter om de har sitt ursprung i Iran, eller har exporterats från Iran till ett annat land, och

d)

att direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt stöd, inklusive finansiella derivat, liksom försäkring och återförsäkring avseende import, köp eller transport av petrokemiska produkter med ursprung i Iran eller som har importerats från Iran.

2.   Med petrokemiska produkter avses de produkter som förtecknas i bilaga V.

Artikel 14

1.   Förbuden i artikel 13 ska inte tillämpas på

a)

fullgörande, till och med den 1 maj 2012, av köpeavtal som ingåtts före den 23 januari 2012, eller av biavtal, som är nödvändiga för att fullgöra sådana avtal,

b)

fullgörande av avtal som ingåtts före den 23 januari 2012, eller av biavtal, bland annat transport- eller försäkringsavtal, som är nödvändiga för att fullgöra ett avtal, om det i avtalen särskilt föreskrivs att leveranserna av iranska petrokemiska produkter eller inkomsterna av leveranser därav avser ersättning för utestående belopp till personer, enheter eller organ under medlemsstaternas jurisdiktion,

c)

import, inköp och transport av petrokemiska produkter som hade exporterats från Iran före den 23 januari 2012, eller, om exporten ägt rum i enlighet med b, senast den 1 maj 2012,

under förutsättning att de personer, de enheter eller de organ som önskar fullgöra avtalet minst 20 arbetsdagar i förväg har anmält aktiviteten eller transaktionen till den berörda myndigheten i den medlemsstat där de är etablerade.

2.   Förbudet i artikel 13.1 d ska inte tillämpas på ska inte tillämpas på direkt eller indirekt tillhandahållande, till och med den 1 maj 2012, av försäkring för ansvar gentemot tredje part och miljöansvarsförsäkring och återförsäkring.

Artikel 15

1.   Det ska vara förbjudet

a)

att direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera guld, ädla metaller och diamanter som anges i bilaga VII, oavsett om de har sitt ursprung i unionen eller inte, till Irans regering, dess myndigheter, offentligägda företag och offentliga organ, personer, enheter eller organ som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag, eller enheter eller organ som ägs eller kontrolleras av dem,

b)

att direkt eller indirekt köpa, importera eller transportera guld, ädla metaller och diamanter som anges i bilaga VII, oavsett om de har sitt ursprung i Iran eller inte, från Irans regering, dess myndigheter, offentligägda företag och offentliga organ samt från personer, enheter eller organ som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag, eller enheter eller organ som ägs eller kontrolleras av dem, och

c)

att direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd eller förmedlingstjänster, finansiering eller ekonomiskt stöd som har anknytning till de varor som avses i a och b, till Irans regering, dess myndigheter, offentligägda företag och offentliga organ samt personer, enheter eller organ som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag, eller enheter eller organ som ägs eller kontrolleras av dem.

2.   Bilaga VII ska inbegripa guld, ädla metaller och diamanter som omfattas av de förbud som avses i punkt 1.

Artikel 16

Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera nytryckta iranska sedlar eller nypräglade iranska mynt eller icke utgivna iranska sedlar till, eller till förmån för, Irans centralbank.

KAPITEL III

RESTRIKTIONER FÖR FINANSIERING AV VISSA FÖRETAG

Artikel 17

1.   Följande ska vara förbjudet:

a)

Beviljande av alla slags lån eller krediter till alla iranska personer, enheter eller organ som avses i punkt 2.

b)

Förvärv eller utökning av en andel i alla iranska personer, enheter eller organ som avses i punkt 2.

c)

Upprättande av varje form av samriskföretag med alla iranska personer, enheter eller organ som avses i punkt 2.

2.   Förbudet i punkt 1 ska tillämpas på alla iranska personer, enheter eller organ som bedriver

a)

tillverkning av sådana varor eller sådan teknik som anges i den gemensamma militära förteckningen eller i bilaga I eller II,

b)

prospektering eller produktion av råolja och naturgas, raffinering av kolväten eller kondensering av naturgas, eller

c)

i den petrokemiska industrin.

3.   Följande definitioner gäller endast vid tillämpningen av punkt 2 b och c:

a)   prospektering av råolja och naturgas: inbegriper prospektering för och förvaltning av råolje- och naturgasreserver samt tillhandahållande av geologiska tjänster i samband med sådana reserver,

b)   produktion av råolja och naturgas: inbegriper gasöverföring i bulk för överföring eller leverans till direkt sammankopplade nät,

c)   raffinering: bearbetning, konditionering eller förberedande för slutförsäljning av bränsle,

d)   petrokemisk industri: produktionsanläggningar för framställning av varor i bilaga V.

4.   Det ska vara förbjudet att etablera samarbete med en iransk person, enhet eller organ som bedriver sådan överföring av naturgas som avses i punkt 3 b.

5.   Vid tillämpning av punkt 4 avses med samarbete

a)

delning av investeringskostnader i en integrerad eller centraliserad leveranskedja för mottagande eller leverans av naturgas direkt från eller till Irans territorium, och

b)

direkt samarbete som syftar till investeringar i anläggningar för flytande naturgas inom Irans territorium eller i anläggningar för flytande naturgas med direkt koppling till sådana.

Artikel 18

1.   För investeringar genom transaktioner som avses i artikel 17.1 i iranska personer, enheter eller organ som bedriver tillverkning av sådana varor och sådan teknik som anges i bilaga III ska det krävas tillstånd av den behöriga myndigheten.

2.   De behöriga myndigheterna ska inte bevilja tillstånd för de transaktioner som avses i punkt 1 om de har rimliga skäl att anta att detta skulle bidra till någon av följande verksamheter:

a)

Irans verksamhet som rör anrikning, upparbetning eller tungt vatten,

b)

Irans utveckling av system för kärnvapenbärare, eller

c)

Irans utförande av verksamheter på andra områden vilka IAEA anser vara oroväckande eller utgöra en olöst fråga.

Artikel 19

1.   Genom undantag från artikel 17.2 a får de behöriga myndigheterna bevilja tillstånd för investeringar genom transaktioner som avses i artikel 17.1, på de villkor som de anser vara ändamålsenliga, om följande villkor är uppfyllda:

a)

investeringen avser livsmedel, jordbruk, medicinska eller andra humanitära ändamål, och

b)

Sanktionskommittén – när det gäller investeringar i iranska personer, enheter eller organ som bedriver tillverkning av sådana varor och sådan teknik som ingår i de förteckningar som hålls av gruppen av länder som levererar kärnmaterial och av kontrollsystemet för missilteknik – har i förväg och i varje enskilt fall fastställt att transaktionen med säkerhet inte kommer att bidra till att utveckla teknik till stöd för Irans spridningskänsliga kärntekniska verksamhet eller till att utveckla system för kärnvapenbärare.

2.   Den berörda medlemsstaten ska informera övriga medlemsstater och kommissionen övriga medlemsstater och kommissionen inom fyra veckor om tillstånd som beviljats enligt denna artikel.

Artikel 20

Artikel 17.2 b ska inte tillämpas vid beviljandet av finansiella lån eller krediter eller vid förvärv eller utökning av en andel om följande villkor är uppfyllda:

a)

Transaktionen är en följd av en överenskommelse eller ett avtal som ingåtts före den 26 juli 2010, och

b)

den behöriga myndigheten har underrättats om överenskommelsen eller avtalet minst 20 arbetsdagar i förväg.

Artikel 21

Artikel 17.2 c ska inte tillämpas vid beviljandet av finansiella lån eller krediter eller vid förvärv eller utökning av en andel om följande villkor är uppfyllda:

a)

Transaktionen är en följd av en överenskommelse eller ett avtal som ingåtts före den 23 januari 2012, och

b)

den behöriga myndigheten har underrättats om överenskommelsen eller avtalet minst 20 arbetsdagar i förväg.

Artikel 22

Det ska vara förbjudet att genom ingående av en överenskommelse eller på något annat sätt godta eller godkänna att beviljande av finansiella lån eller krediter eller förvärv eller utökning av en andel eller upprättande av samriskföretag görs av en eller flera iranska personer, enheter eller organ som bedriver någon av följande verksamheter:

a)

Brytning av uran.

b)

Anrikning och upparbetning av uran.

c)

Tillverkning av varor och teknik som ingår i de förteckningar som hålls av gruppen av länder som levererar kärnmaterial eller av kontrollsystemet för missilteknik.

KAPITEL IV

FRYSNING AV TILLGÅNGAR OCH EKONOMISKA RESURSER

Artikel 23

1.   Alla tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör eller ägs, innehas eller kontrolleras av de personer, enheter och organ som förtecknas i bilaga VIIIska frysas. Bilaga VIII ska omfatta de personer, enheter och organ som har uppgetts av FN:s säkerhetsråd eller sanktionskommittén i enlighet med punkt 12 i FN:s säkerhetsråds resolution 1737 (2006), punkt 7 i FN:s säkerhetsråds resolution 1803 (2008) eller punkterna 11, 12 eller 19 i FN:s säkerhetsråds resolution 1929 (2010).

2.   Alla tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör eller ägs, innehas eller kontrolleras av de personer, enheter och organ som förtecknas i bilaga IX ska frysas. Bilaga IX ska omfatta fysiska och juridiska personer, enheter och organ om vilka det i enlighet med artikel 20.1 b och c i rådets beslut 2010/413/Gusp har fastställts att de

a)

är engagerade i, är direkt knutna till eller ger stöd till Irans spridningskänsliga kärntekniska verksamhet eller till Irans utveckling av system för kärnvapenbärare, inbegripet genom att medverka i upphandling av förbjudna varor och teknik, eller ägs eller kontrolleras av en sådan person eller enhet eller ett sådant organ, inbegripet genom olagliga medel, eller agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag,

b)

är en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som har hjälpt förtecknade personer, enheter eller organ att kringgå eller bryta mot bestämmelserna i denna förordning, rådets beslut 2010/413/Gusp eller FN:s säkerhetsråds resolutioner 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) och 1929 (2010),

c)

är medlem av Islamiska revolutionsgardet (IRGC) eller en juridisk person, en enhet eller ett organ som ägs eller kontrolleras av IRGC eller av en eller flera av dess medlemmar, eller fysiska eller juridiska personer som agerar på deras vägnar,

d)

är andra personer, enheter eller organ som tillhandahåller stöd, t.ex. materiellt, logistiskt eller ekonomiskt stöd till Irans regering, och personer och enheter som är associerade med dem,

e)

är en juridisk person, enhet eller organ som ägs eller kontrolleras av Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), eller agerar på dess vägnar.

I överensstämmelse med skyldigheten att frysa tillgångar och ekonomiska resurser för IRISL, liksom för de förtecknade enheter som ägs eller kontrolleras av IRISL, ska det vara förbjudet att i medlemsstaternas hamnar ta ombord eller lossa last på eller från fartyg som ägs eller hyrs av IRISL eller av sådana enheter.

Skyldigheten att frysa tillgångar och ekonomiska resurser för IRISL, liksom för de förtecknade enheter som ägs eller kontrolleras av IRISL, innebär dock inte att fartyg som ägs av sådana enheter eller lasten på dessa fartyg måste beslagtas eller kvarhållas, i den mån denna last tillhör tredje part, eller att kontrakterad personal måste kvarhållas.

3.   Inga tillgångar eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för, eller utnyttjas till gagn för, de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilagorna VIII och IX.

4.   Utan att det påverkar undantagen i artiklarna 24, 25, 26, 27, 28 eller 29, ska det vara förbjudet att tillhandahålla specialiseradefinansiella kommunikationstjänsterför att utbyta finansiella uppgifter inbördes, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilagorna.

5.   Bilagorna VIII och IX ska innehålla skälen till att de berörda personerna, enheterna och organen tagits upp i förteckningen enligt uppgift från FN:s säkerhetsråd eller sanktionskommittén när det gäller.

6.   Bilagorna VIII och IX ska också innehålla de uppgifter, när sådana finns tillgängliga, som krävs för att identifiera berörda fysiska och juridiska personer, enheter och organ enligt uppgift från FN:s säkerhetsråd eller sanktionskommittén. När det gäller fysiska personer får uppgifterna inbegripa namn och alias, födelsedatum och födelseort, medborgarskap, pass- och id-kortsnummer, kön, adress (om denna är känd) samt befattning eller yrke. När det gäller juridiska personer, enheter och organ får uppgifterna inbegripa namn, plats och datum för registrering samt registreringsnummer och driftsställe. När det gäller flygbolag och rederier ska bilagorna VIII och IX också innehålla de uppgifter, när sådana finns tillgängliga, som krävs för att identifiera varje fartyg eller luftfartyg som tillhör ett förtecknat företag, t.ex. det ursprungliga registreringsnumret eller namn. I bilagorna VIII och IX ska även datum för uppförandet i förteckningen anges.

Artikel 24

1.   Med avvikelse från artikel 23 får de behöriga myndigheterna ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs, om följande villkor är uppfyllda:

a)

Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna är föremål för kvarstad i enlighet med ett rättsligt eller administrativt beslut eller en skiljedom som meddelats före den dag då de personer, enheter och organ som avses i artikel 23 förtecknades av sanktionskommittén, säkerhetsrådet eller rådet, eller är föremål för ett rättsligt eller administrativt avgörande eller skiljedom som meddelats före den dagen.

b)

Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna kommer att användas uteslutande för att driva in fordringar som har säkrats genom en sådan kvarstad eller har erkänts som giltiga i en sådan dom, inom de gränser som gäller enligt tillämpliga lagar och andra författningar om rättigheter för personer med sådana fordringar.

c)

Kvarstaden eller domen gynnar inte någon av de personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga VIII eller IX.

d)

Erkännandet av en kvarstad eller en dom står inte i strid med den berörda medlemsstatens allmänna politik.

e)

Om artikel 23.1 är tillämplig ska medlemsstaten ha anmält kvarstaden eller domen till sanktionskommittén.

Artikel 25

Med avvikelse från artikel 23 och förutsatt att en betalning som ska göras av en person, en enhet eller ett organ som anges i bilaga VIII eller IX i samband med ett avtal eller en överenskommelse som ingåtts av, eller en förpliktelse som uppkommit för, den berörda personen, den berörda enheten eller det berörda organet före den dag då personen, enheten eller organet förtecknades av sanktionskommittén, säkerhetsrådet eller rådet, får de behöriga myndigheterna på de villkor de anser vara lämpliga, ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs om följande villkor är uppfyllda:

a)

Den berörda behöriga myndigheten har fastställt att

i)

en person, en enhet eller ett organ som anges i bilaga VIII eller bilaga IX ska använda tillgångarna eller de ekonomiska resurserna som betalning,

ii)

utbetalningen inte kommer att bidra till verksamhet som är förbjuden enligt denna förordning, och

iii)

betalningen inte innebär någon överträdelse av artikel 23.3.

b)

Om artikel 23.1 är tillämplig ska den berörda medlemsstaten ha anmält det fastställandetoch sin avsikt att bevilja tillstånd till sanktionskommittén, och kommittén får inte ha gjort några invändningar inom tio arbetsdagar efter anmälan.

Artikel 26

1.   Med avvikelse från artikel 23 får de behöriga myndigheterna på de villkor de anser vara lämpliga ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller görs tillgängliga, om följande villkor är uppfyllda:

a)

Den berörda behöriga myndigheten har fastställt att tillgångarna eller de ekonomiska resurserna är

i)

nödvändiga för att tillgodose de grundläggande behoven hos de personer som anges i bilaga VIII eller IX och hos familjemedlemmar till dessa som är beroende av dem för sin försörjning, inbegripet betalning av livsmedel, hyra, amorteringar och räntor, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

ii)

avsedda endast för betalning av rimliga arvoden och ersättning för utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster, eller

iii)

avsedda endast för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta tillgångar eller ekonomiska resurser.

b)

Den berörda medlemsstaten – om tillståndet beviljas en person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga VIII – har anmält det fastställande som avses i a och sin avsikt att bevilja tillstånd till sanktionskommittén, och kommittén får inte ha gjort några invändningar inom fem arbetsdagar efter anmälan.

2.   Med avvikelse från artikel 23 får de behöriga myndigheterna ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller att vissa tillgångar eller ekonomiska resurser görs tillgängliga efter att ha fastställt att tillgångarna eller ekonomiska resurserna är nödvändiga för att täcka extraordinära kostnader eller är avsedda för betalning eller överföring av varor om dessa upphandlas för användning i en lättvattenreaktor i Iran som började byggas före december 2006 eller av varor för de ändamål som avses i artikel 6 b och 6 c, förutsatt att den berörda medlemsstaten – om tillståndet beviljas en person, en enhet eller ett organ som anges i bilaga VIII – har anmält det fastställandet till sanktionskommittén och kommittén har godkänt det.

Artikel 27

Med avvikelse från artikel 23.2 och 23.3 får de behöriga myndigheterna på de villkor de anser vara lämpliga ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller att vissa tillgångar eller ekonomiska resurser görs tillgängliga, efter att ha fastställt att tillgångarna eller ekonomiska resurserna är nödvändiga för officiella ändamål vid diplomatiska eller konsulära beskickningar eller internationella organisationer som åtnjuter immunitet enligt internationell rätt.

Artikel 28

Med avvikelse från artikel 23.2 och 23.3 får de behöriga myndigheterna, på de villkor de anser vara lämpliga, ge tillstånd till

a)

att vissa tillgångar görs tillgängliga för Irans centralbank, efter att ha fastställt att tillgångarna är nödvändiga för fullgörandet, till och med den 1 juli 2012, av sådana avtal som avses i artikel,

b)

att vissa av Irans centralbanks frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller att vissa tillgångar eller ekonomiska resurser görs tillgängliga för Irans centralbank, efter att ha fastställt att de berörda tillgångarna eller ekonomiska resurserna är nödvändiga för att tillhandahålla kredit- eller finansinstitut likvida medel för finansiering av handel, eller tillhandahållande av handelslån, eller

c)

att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser som innehas av Irans centralbank frigörs eller att vissa tillgångar eller ekonomiska resurser görs tillgängliga för Irans centralbank, efter att det från fall till fall har fastställts att tillgångarna eller de ekonomiska resurserna är nödvändiga i samband med ett specifikt annat köpeavtal än det som avses i led a, vars fullgörande kan involvera Irans centralbank, förutsatt att betalningen inte bidrar till verksamhet som är förbjuden enligt denna förordning,

förutsatt att den berörda medlemsstaten till övriga medlemsstater och till kommissionen har anmält sin avsikt att bevilja tillstånd minst tio arbetsdagar före ett sådant beviljande.

Artikel 29

1.   Artikel 23.3 ska inte hindra att finans- eller kreditinstitut som tar emot tillgångar som överförs till kontot för en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som upptagits i förteckningen krediterar frysta konton, under förutsättning att insättningarna på sådana konton också fryses. Finans- eller kreditinstitutet ska utan dröjsmål underrätta de behöriga myndigheterna om sådana transaktioner.

2.   Artikel 23.3 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a)

ränta eller övriga intäkter på sådana konton, eller

b)

betalningar i samband med avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den dag då de personer, enheter och organ som avses i artikel 23 förtecknades av sanktionskommittén, säkerhetsrådet eller rådet,

under förutsättning att alla räntor, övriga intäkter och betalningar på sådana konton fryses i enlighet med artikel 23.1 eller 23.2.

3.   Denna artikel ska inte tolkas som ett tillstånd att överföra tillgångar i enlighet med artikel 30.

KAPITEL V

RESTRIKTIONER NÄR DET GÄLLER ÖVERFÖRING AV TILLGÅNGAR OCH FINANSIELLA TJÄNSTER

Artikel 30

1.   Överföringar av tillgångar till och från iranska personer, enheter eller organ ska hanteras enligt följande:

a)

Överföringar som ska betalas för transaktioner rörande livsmedel, hälso- och sjukvård, medicinsk utrustning eller för humanitära ändamål ska ske utan förhandsgodkännande. Överföringar till ett belopp som överstiger 10 000 EUR eller motsvarande värde ska i förväg anmälas skriftligen till de behöriga myndigheterna.

b)

Alla övriga överföringar till ett belopp som understiger 40 000 EUR ska ske utan förhandsgodkännande. Överföringar till ett belopp som överstiger 10 000 EUR eller motsvarande värde ska i förväg anmälas skriftligen till de behöriga myndigheterna.

c)

Alla övriga överföringar till ett belopp på minst 40 000 EUR eller motsvarande värde kräver förhandstillstånd från de behöriga myndigheterna.

2.   Punkt 1 ska gälla oavsett om överföringen av tillgångar görs genom en enda transaktion eller genom flera olika transaktioner som verkar ha samband med varandra. Vid tillämpning av den här artikeln ska transaktioner som verkar ha samband med varandra omfatta

i)

en serie på varandra följande överföringar från eller till samma iranska person, enhet eller organ som sker i samband med en enda skyldighet att överföra tillgångar, där varje enskild överföring understiger det tröskelbelopp som fastställs i punkt 1 men där överföringarna sammantaget uppfyller kriteriet för anmälan eller tillstånd, eller

ii)

en rad överföringar som omfattar olika betaltjänstleverantörer eller fysiska eller juridiska personer och som gäller en enda skyldighet att göra en överföring av tillgångar.

3.   Anmälningar och ansökningar om tillstånd för överföring av tillgångar ska hanteras enligt följande:

a)

I fråga om elektroniska överföringar av tillgångar som behandlas av kredit- eller finansinstitut, anmälningar och ansökningar om tillstånd avseende överföring av tillgångar ska behandlas på följande sätt:

i)

Anmälningar och ansökningar om tillstånd för överföring av tillgångar till iranska personer, enheter eller organ ska lämnas in av eller på uppdrag av betalarens betalningsleverantör enligt artikel 1 t till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där det ursprungliga överföringsuppdraget ges.

ii)

Anmälningar och ansökningar om tillstånd för överföring av tillgångar från iranska personer, enheter eller organ utanför unionen ska lämnas in av eller på uppdrag av betalningsmottagarens betalningsleverantör till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där betalningsmottagaren är bosatt eller betalningsleverantören är etablerad.

iii)

Om betalarens eller betalningsmottagarens betalningsleverantör inte omfattas av artikel 49 ska anmälningar och ansökningar om tillstånd lämnas in av betalaren i fråga om överföringar till iranska personer, enheter eller organ, och av betalningsmottagaren i fråga om överföringar från iranska personer, organ eller enheter, till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där betalaren respektive betalningsmottagaren är bosatt.

iv)

Anmälningar och ansökningar om tillstånd för överföring av tillgångar till en iransk person, enhet eller organ inom EU ska riktas av betalningsmottagarens betalningsleverantör, eller på dennes vägnar, till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där betalningsleverantören är etablerad.

v)

Anmälningar eller ansökningar om tillstånd för överföring av tillgångar från en iransk person, enhet eller organ inom unionen, ska riktas av betalarens betalningsleverantör, eller på dennes vägnar, till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där den ursprungliga ordern att verkställa överföringen ges.

vi)

I samband med en överföring av tillgångar till eller från iranska personer, enheter eller organ där varken betalaren, betalningsmottagaren eller deras respektive betalningsleverantörer omfattas av artikel 49 men där en betalningsleverantör som faktiskt omfattas av den artikeln agerar som förmedlare, måste den betalningsleverantören fullgöra skyldigheten att göra anmälan eller ansöka om tillstånd, enligt vad som är tillämpligt, om vederbörande känner till eller har rimliga skäl att misstänka att överföringen är till eller från iranska personer, enheter eller organ. Om det finns mer än en betalningsleverantör som agerar som förmedlare är det endast den första betalningsleverantör som handlägger överföringen som ska fullgöra skyldigheten att göra anmälan eller ansöka om tillstånd, enligt vad som är tillämpligt. Alla anmälningar eller ansökningar om tillstånd måste lämnas in till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där betalningsleverantören är etablerad.

vii)

När mer än en betalningsleverantör är involverad i en rad överföringar av tillgångar som har samband med varandra ska överföringar inom unionen inbegripa en hänvisning till det tillstånd som beviljats enligt denna artikel.

b)

I fråga om överföring av tillgångar som genomförs med icke-elektroniska medel, ska anmälningar och ansökningar om tillstånd avseende överföringen av tillgångar behandlas på följande sätt:

i)

Anmälningar och ansökningar om tillstånd för överföringar till en iransk person, enhet eller organ ska riktas av betalaren till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där betalaren är etablerad.

ii)

Anmälningar och ansökningar om tillstånd för överföringar från en iransk person, enhet eller organ ska riktas av betalningsmottagaren till de behöriga myndighetenra i den medlemsstat där betalningsmottagaren är etablerad.

4.   Vid tillämpning av punkt 1 c ska de behöriga myndigheterna, på de villkor som de anser vara lämpliga, ge tillstånd till en överföring av tillgångar till ett värde av minst 40 000 EUR, såvida de inte har rimliga skäl att anta att den överföring för vilken tillstånd söks skulle utgöra en överträdelse av något av förbuden eller åsidosättande av någon skyldighet i denna förordning.

En behörig myndighet får ta ut en avgift för bedömningen av ansökningar om tillstånd.

Ett tillstånd ska anses beviljat om en behörig myndighet mottagit en skriftlig ansökan om tillstånd och inom fyra veckor inte skriftligen har motsatt sig överföringen av tillgångar. Om det görs en invändning på grund av att det pågår en utredning ska den behöriga myndigheten uppge detta och meddela sitt beslut utan dröjsmål. De behöriga myndigheterna ska direkt eller indirekt i tid få tillgång till de finansiella och administrativa uppgifter samt de uppgifter som rör brottsbekämpning som den behöver för utredningen.

Den berörda medlemsstaten ska underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om avslagna tillstånd.

5.   Denna artikel ska inte tillämpas när ett tillstånd beviljats i enlighet med artiklarna 24, 25, 26, 27 eller 28.

6.   Personer, enheter eller organ som endast omvandlar pappersdokument till elektronisk form på grundval av ett kontrakt med ett kreditinstitut eller ett finansinstitut omfattas inte av bestämmelserna i denna artikel; detta gäller även fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som enbart tillhandahåller kreditinstitut eller finansinstitut meddelanden om överföring av tillgångar eller andra former av stödsystem för detta ändamål eller clearingsystem och avvecklingssystem.

Artikel 31

1.   Filialer och dotterbolag, som omfattas av artikel 49, till kredit- och finansinstitut med säte i Iran ska till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är etablerade anmäla alla överföringar av tillgångar de gör och alla överföringar de mottar, namnen på parterna samt belopp och datum för transaktionen inom fem arbetsdagar efter det att de gjort överföringen eller mottagit tillgångarna i fråga. Anmälan ska, om uppgifterna är tillgängliga, ange transaktionens art och, i lämpliga fall, karaktären hos de varor som transaktionen avser och särskilt ange om det gäller varor som omfattas av bilaga I, II, III, IV, V, VI eller VII till denna förordning och, om det krävs tillstånd för export, numret på den beviljade licensen.

2.   Om inte annat följer av, och i enlighet med fastställda bestämmelser för informationsutbyte, ska de underrättade behöriga myndigheterna, i förekommande fall, utan dröjsmål överlämna dessa uppgifter till de berörda behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstater där motparten i dessa transaktioner är etablerad, i syfte att undvika transaktioner som skulle kunna bidra till spridningskänslig kärnteknisk verksamhet eller till utveckling av system för kärnvapenbärare.

Artikel 32

1.   Kredit- och finansinstitut ska i sina kontakter med enheter som avses i punkt 2 och i syfte att förebygga överträdelser av denna förordning skärpa vaksamheten enligt följande:

a)

Visa kontinuerlig vaksamhet när det gäller kontorörelser, bland annat genom sina system för kundkontroll.

b)

Kräva att alla fält på betalningsanvisningen för uppgifter om betalande och mottagande part i transaktionen fylls i och, om så inte sker, vägra utföra transaktionen.

c)

Bevara alla registreringar av transaktioner i fem år och på begäran ställa dem till de nationella myndigheternas förfogande.

d)

Om de har rimliga skäl att misstänka att kontakter med kredit- och finansinstitut innebär en överträdelse av bestämmelserna i denna förordning, utan dröjsmål rapportera sina misstankar till finansunderrättelseenheten (FIU) eller annan behörig myndighet som har utsetts av den berörda medlemsstaten, utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 5 och 23. FIU eller annan sådan behörig myndighet ska fungera som nationellt centrum för mottagande och analys av rapporter om transaktioner som väcker misstanke om möjliga överträdelser av denna förordning. FIU eller annan behörig myndighet ska direkt eller indirekt i tid få tillgång till de finansiella och administrativa uppgifter samt uppgifter som rör brottsbekämpning som den behöver för att kunna fullgöra sitt uppdrag, inbegripet analysen av rapporter om misstänkta transaktioner.

2.   De åtgärder som anges i punkt 1 ska tillämpas på kredit- och finansinstitut i deras kontakter med

a)

valutaväxlingskontor, kredit- och finansinstitut med säte i Iran,

b)

filialer och dotterbolag, som omfattas av artikel 49, till kredit- och finansinstitut och valutaväxlingskontor med säte i Iran,

c)

filialer och dotterbolag, som inte omfattas av artikel 49, till kredit- och finansinstitut och valutaväxlingskontor med säte i Iran, och

d)

valutaväxlingskontor, kredit- och finansinstitut som inte har sitt säte i Iran, men som kontrolleras av personer och enheter som har sin hemvist eller sitt säte i Iran.

Artikel 33

1.   Det ska vara förbjudet för kredit- och finansinstitut som omfattas av artikel 49

a)

att öppna ett nytt bankkonto hos ett kredit- eller finansinstitut som har sitt säte i Iran eller hos ett kredit- eller finansinstitut som avses i artikel 32.2,

b)

att upprätta nya korrespondentbankförbindelser med kredit- och finansinstitut som har sitt säte i Iran eller hos ett kredit- eller finansinstitut som avses i artikel 32.2,

c)

att öppna ett nytt representationskontor i Iran eller etablera en ny filial eller ett nytt dotterbolag i Iran,

d)

att bilda ett nytt samriskföretag med ett kredit- eller finansinstitut som har sitt säte i Iran eller med ett kredit- eller finansinstitut som avses i artikel 32.2.

2.   Det ska vara förbjudet

a)

att tillåta öppnandet av ett representationskontor eller etableringen av en filial eller ett dotterbolag i unionen till ett kredit- eller finansinstitut som har sitt säte i Iran eller till ett kredit- eller finansinstitut som avses i artikel 32.2,

b)

att ingå avtal för, eller på vägnar av, ett kredit- eller finansinstitut som har sitt säte i Iran eller för, eller på vägnar av, ett kredit- eller finansinstitut som avses i artikel 32.2, som avser öppnandet av ett representationskontor eller etableringen av en filial eller ett dotterbolag i unionen,

c)

att ge ett representationskontor, en filial eller ett dotterbolag till ett kredit- eller finansinstitut som har sitt säte i Iran eller ett kredit- eller finansinstitut som avses i artikel 32.2 tillstånd att starta eller bedriva verksamhet som kredit- eller finansinstitut eller någon annan verksamhet som fordrar ett förhandstillstånd, om representationskontoret, filialen eller dotterföretaget i fråga inte hade någon verksamhet före den 26 juli 2010,

d)

att tillåta ett förvärv eller en utökning av en andel i eller ett förvärv av någon annan form av ägarandel i ett kredit- och finansinstitut som omfattas av artikel 49 eller i ett kredit- eller finansinstitut som avses i artikel 32.2.

Artikel 34

Det ska vara förbjudet

a)

att direkt eller indirekt sälja eller köpa statsobligationer eller statligt garanterade obligationer utfärdade efter den 26 juli 2010 till eller från

i)

Iran eller Irans regering och dess myndigheter, offentligägda företag eller offentliga organ,

ii)

ett kredit- eller finansinstitut som har sitt säte i Iran eller ett kredit- eller finansinstitut som avses i artikel 32.2,

iii)

fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar på vägnar av, eller på uppdrag av, en sådana juridiska personer, enheter eller organ som avses i led i eller ii,

iv)

juridiska personer, enheter eller organ som ägs eller kontrolleras av sådana personer, enheter eller organ som avses i led i, ii eller iii,

b)

att tillhandahålla förmedlingstjänster till sådana personer, enheter eller organ som avses i led a med avseende på statsobligationer eller statligt garanterade obligationer utfärdade efter den 26 juli 2010,

c)

att bistå sådana personer, enheter eller organ som avses i led a med att utfärda statsobligationer eller statligt garanterade obligationer genom att tillhandahålla förmedlingstjänster, annonsering eller andra tjänster med avseende på detta slags obligationer.

Artikel 35

1.   Det ska vara förbjudet att tillhandahålla försäkringar eller återförsäkringar, eller att förmedla försäkring eller återförsäkring till

a)

Iran eller Irans regering och dess myndigheter, offentligägda företag eller offentliga organ,

b)

iranska personer, enheter eller organ som inte är fysiska personer, eller

c)

en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ när dessa agerar på vägnar av, eller på uppdrag av, sådana juridiska personer, enheter eller organ som avses i led a eller b.

2.   Punkterna 1 a och 1 b ska inte gälla tillhandahållande eller förmedling av obligatorisk försäkring för ansvar gentemot tredje part eller återförsäkring till iranska personer, enheter och organ i unionen, eller tillhandahållande av försäkringar för iranska diplomatiska eller konsulära beskickningar i unionen.

3.   Punkt 1 c ska inte gälla tillhandahållande av försäkringar eller förmedling av försäkringar, inklusive sjukvårdsförsäkringar och reseförsäkringar eller återförsäkring till enskilda personer som agerar i egenskap av privatpersoner, utom vad gäller personer som förtecknas i bilagorna VIII och IX.

Punkt 1 c får inte förhindra tillhandahållande av försäkring eller återförsäkring till en ägare av ett fartyg, luftfartyg eller fordon som har hyrts av sådana personer, enheter eller organ som avses i punkt 1 a eller 1 b och som inte förtecknas i bilaga I eller II till rådets beslut 2010/413/Gusp.

Vid tillämpning av punkt 1 c får personer, enheter eller organ inte anses agera på uppdrag sådana personer, enheter eller organ som avses i punkterna 1 a och 1 b om uppdraget syftar till att möjliggöra dockning, lastning eller säker passage när det gäller ett fartyg eller ett luftfartyg som tillfälligt befinner sig på iranskt vatten respektive i iranskt luftrum.

4.   Enligt den här artikeln är det förbjudet att förlänga eller förnya försäkrings- och återförsäkringsavtal som ingåtts före den 27 oktober 2010, men, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 23.3, inte att uppfylla sådana avtal som ingåtts före denna dag.

KAPITEL VI

TRANSPORTRESTRIKTIONER

Artikel 36

1.   För att förhindra överföring av varor och teknik som ingår i den gemensamma militära förteckningen eller som det enligt denna förordning är förbjudet att leverera, sälja, överföra, exportera eller importera, och utöver den skyldighet att tillhandahålla de behöriga tullmyndigheterna information inför ankomst och avresa enligt de relevanta bestämmelserna om summariska införsel- och utförseldeklarationer samt tulldeklarationer i förordning (EEG) nr 2913/92 (21) och förordning (EEG) nr 2454/93 (22), ska den person som tillhandahåller den information som avses i punkt 2 i denna artikel, uppge huruvida varorna omfattas av den gemensamma militära förteckningen eller av denna förordning och, om tillstånd krävs för exporten av varorna, ange detaljerna i den beviljade exportlicensen.

2.   De kompletterande uppgifter som avses i denna artikel ska lämnas antingen skriftligen eller, om så är lämpligt, i en tulldeklaration.

Artikel 37

1.   Tillhandahållande av bunkrings- eller ship-supply-tjänster, eller andra fartygstjänster, till fartyg som direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av iranska personer, enheter eller organ, ska vara förbjudet om tjänsteleverantören har information, bland annat från de behöriga tullmyndigheterna genom den information inför ankomst och avresa som avses i artikel 36, som ger rimliga skäl att anta att fartygen transporterar varor som ingår i den gemensamma militära förteckningen eller som det enligt denna förordning är förbjudet att leverera, sälja, överföra eller exportera, om inte tillhandahållandet av sådana tjänster är nödvändigt av humanitära skäl och säkerhetsskäl.

2.   Tillhandahållande av ingenjörs- och underhållstjänster till fraktluftfartyg som direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av iranska personer, enheter eller organ, ska vara förbjudet om tjänsteleverantören har information, bland annat från de behöriga tullmyndigheterna genom den information inför ankomst och avresa som avses i artikel 36, som ger rimliga skäl att anta att fraktluftfartygen transporterar varor som ingår i den gemensamma militära förteckningen eller som det enligt denna förordning är förbjudet att leverera, sälja, överföra eller exportera, om inte tillhandahållandet av sådana tjänster är nödvändigt av humanitära skäl och säkerhetsskäl.

3.   Förbuden i punkterna 1 och 2 i denna artikel ska gälla fram till dess att lasten har inspekterats och, om nödvändigt, beslagtagits eller bortskaffats.

Beslag och bortskaffande får, i överensstämmelse med nationell lagstiftning eller ett beslut fattat av en behörig myndighet, genomföras på importörens bekostnad eller indrivas hos varje annan person eller enhet som är ansvarig för försöket till olaglig leverans, försäljning, överföring eller export.

KAPITEL VII

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 38

1.   Inga krav får beviljas i samband med ett kontrakt eller en transaktion, vars genomförande har påverkats direkt eller indirekt, helt eller delvis, av de åtgärder som införs genom denna förordning, inbegripet krav på kompensation eller andra anspråk av detta slag, till exempel kvittningsanspråk eller anspråk enligt en garanti, särskilt krav på förlängning eller betalning av särskilt en finansiell garanti eller motgaranti, oavsett form, om kraven ställs av

a)

de personer, enheter och organ som förtecknas i bilagorna VIII och IX,

b)

andra iranska personer, enheter eller organ, inbegripet den iranska regeringen,

c)

andra personer, enheter eller organ som agerar via de personer, enheter eller organ som avses i leden a och b eller för deras räkning.

2.   Genomförandet av ett avtal eller en transaktion ska anses ha påverkats av de åtgärder som införs genom denna förordning då kravets existens eller innehåll är en direkt eller indirekt följd av dessa åtgärder.

3.   I alla förfaranden som syftar till indrivning av en fordran åligger det den person som begär indrivningen att visa att betalning av fordran inte strider mot punkt 1.

4.   Denna artikel ska inte påverka den rätt som de personer, enheter och organ som avses i punkt 1 har till prövning av lagligheten av att skyldigheterna enligt avtalet inte uppfylls, i enlighet med denna förordning.

Artikel 39

Vid tillämpning av artiklarna 8, 9, 17.2 b, 30 och 35 ska organ, enheter eller rättsinnehavare som uppstått genom att en suverän regering annan än Iran före den 27 oktober 2010 ursprungligen har beviljat ett produktionsdelningsavtal, inte anses vara iranska personer, enheter eller organ. I dessa fall får medlemsstatens behöriga myndighet i fråga om artikel 8 begära att organet eller enheten ger lämpliga slutanvändargarantier för försäljning, tillhandahållande, överföring eller export av viktig utrustning eller teknik som förtecknas i bilaga VI.

Artikel 40

1.   Utan att det påverkar gällande regler om rapportering, sekretess och tystnadsplikt ska fysiska och juridiska personer, enheter och organ

a)

omedelbart lämna alla uppgifter som underlättar efterlevnaden av denna förordning, till exempel uppgifter om konton och belopp som frysts i enlighet med artikel 23, till de behöriga myndigheterna i de medlemsstater där de är bosatta eller etablerade samt vidarebefordra dessa uppgifter till kommissionen, direkt eller genom medlemsstaterna,

b)

samarbeta med de behöriga myndigheterna vid alla kontroller av dessa uppgifter.

2.   Alla ytterligare uppgifter som kommissionen tar emot direkt ska göras tillgängliga för den berörda medlemsstaten.

3.   Uppgifter som lämnas eller mottas i enlighet med denna artikel får användas endast i de syften för vilka de lämnades eller mottogs.

Artikel 41

Det ska vara förbjudet att delta, medvetet och avsiktligt, i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå de åtgärder som avses i artiklarna 2, 5, 8, 9, 11, 13, 17, 22, 23, 30, 34 eller 35.

Artikel 42

1.   Om en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ, i god tro om att åtgärden är förenlig med denna förordning, fryser tillgångar eller ekonomiska resurser eller vägrar att göra dem tillgängliga, ska detta inte medföra ansvar av något slag för den personen eller enheten eller det organet, eller för dess ledning eller anställda, såvida det inte kan bevisas att tillgångarna och de ekonomiska resurserna frystes eller hölls inne på grund av vårdslöshet.

2.   Åtgärderna i denna förordning ska inte medföra ansvar av något slag för berörda fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ, om de inte kände till och inte hade någon rimlig anledning att misstänka att deras handlande stred mot dessa förbud.

3.   Om en person, enhet eller ett organ som omfattas av denna förordning eller en anställd hos eller en medlem av ledningen för en sådan person, enhet eller ett organ i god tro, enligt artiklarna 30, 31 och 32, röjer sådana uppgifter som avses i artiklarna 31, 31 och 32, ska detta inte medföra ansvar i någon form för institutet eller personen i fråga eller för dess ledning eller anställda.

Artikel 43

1.   En medlemsstat får vidta alla åtgärder den anser nödvändiga för att säkerställa att relevanta rättsliga skyldigheter på internationell nivå, unionsnivå eller nationell nivå rörande hälsa och säkerhet för arbetstagare och miljöskydd respekteras i de fall där samarbetet med iranska personer, enheter eller organ kan komma att påverkas av genomförandet av denna förordning.

2.   För en åtgärd som vidtagits enligt punkt 1 ska förbuden i artiklarna 8, 9 b, 17.2 b, 23.2, 30 och 35 inte vara tillämpliga.

3.   Den berörda medlemsstaten ska till övriga medlemsstater och till kommissionen anmäla det fastställande som avses i punkt 1 och sin avsikt att bevilja tillstånd minst tio arbetsdagar före ett sådant beviljande.

Artikel 44

1.   Kommissionen och medlemsstaterna ska underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och var tredje månad utbyta relevanta upplysningar som de förfogar över med anknytning till förordningen, särskilt upplysningar om

a)

tillgångar som frysts enligt artikel 23 och tillstånd som beviljats enligt artiklarna 24, 25, 26 och 27,

b)

överträdelser, problem med efterlevnaden samt domar som avkunnats i nationella domstolar.

2.   Medlemsstaterna ska omedelbart underrätta varandra och kommissionen om andra relevanta upplysningar som de förfogar över och som kan påverka det effektiva genomförandet av denna förordning.

Artikel 45

Kommissionen ska

a)

ändra bilaga II, på grundval av fastställanden som görs av antingen FN:s säkerhetsråd eller sanktionskommittén eller på grundval av upplysningar som lämnas av medlemsstaterna,

b)

ändra bilagorna III, IV, V, VI, VII och X på grundval av de upplysningar som lämnas av medlemsstaterna.

Artikel 46

1.   Om FN:s säkerhetsråd eller sanktionskommittén i sin förteckning upptar en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ, ska rådet ta med sådana fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i bilaga VIII.

2.   Om rådet beslutar att i fråga om fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ genomföra sådana åtgärder som avses i artikel 23.2 och 23.3, ska rådet ändra bilaga IX i enlighet med detta.

3.   Rådet ska meddela sitt beslut, inbegripet skälen för införandet i förteckningen, till den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i punkt 1 eller 2 antingen direkt, om adressen är känd, eller genom att ett meddelande offentliggörs, så att sådana fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ ges tillfälle att lämna synpunkter.

4.   Om synpunkter inges eller om väsentlig ny bevisning läggs fram ska rådet se över sitt beslut och informera de fysiska eller juridiska personerna, enheterna eller organen i enlighet med detta.

5.   Om Förenta nationerna beslutar att avföra en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ från sin förteckning eller att ändra identifieringsuppgifterna om en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som tagits upp i denna, ska rådet ändra bilaga VIII i enlighet med detta.

6.   Förteckningen i bilaga IX ska ses över regelbundet och minst var tolfte månad.

Artikel 47

1.   Medlemsstaterna ska fastställa regler om vilka påföljder som ska tillämpas för överträdelser av denna förordning och ska vidta alla åtgärder som krävs för att se till att de tillämpas. Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2.   Medlemsstaterna ska anmäla dessa regler till kommissionen så snart som möjligt efter det att denna förordning har trätt i kraft samt alla ändringar av dessa som därefter kan komma att göras.

Artikel 48

1.   Medlemsstaterna ska utse de behöriga myndigheter som det hänvisas till i denna förordning och ange dessa på de webbplatser som förtecknas i bilaga X. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om varje ändring av de webbplatser de uppgett i bilaga X.

2.   Medlemsstaterna ska anmäla namnen på sina behöriga myndigheter, inklusive kontaktuppgifter för dessa behöriga myndigheter, till kommissionen så snart som möjligt efter det att denna förordning har trätt i kraft samt alla ändringar av dessa uppgifter som därefter kan komma att göras.

3.   I de fall då denna förordning föreskriver anmälan eller annan underrättelse till kommissionen, ska den adress och de andra kontaktuppgifter som anges i bilaga X användas.

Artikel 49

Denna förordning ska tillämpas

a)

inom unionens territorium, inbegripet dess luftrum,

b)

ombord på varje flygplan och varje fartyg under en medlemsstats jurisdiktion,

c)

på varje person inom och utanför unionens territorium som är medborgare i en medlemsstat,

d)

på varje juridisk person, enhet eller organ, inom och utom unionens territorium, som har inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning,

e)

på varje juridisk person, enhet eller organ i samband med varje form av affärsverksamhet som helt eller delvis bedrivs i unionen.

Artikel 50

Förordning (EU) nr 961/2010 ska upphöra att gälla. Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 51

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 mars 2012.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EUT L 19, 24.1.2012, s. 22.

(2)  EUT L 281, 27.10.2010, s. 1.

(3)  EUT L 195, 27.7.2010, s. 39.

(4)  EUT L 134, 29.5.2009, s. 1.

(5)  EUT L 345, 8.12.2006, s. 1.

(6)  EUT L 309, 25.11.2005, s. 15.

(7)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.

(8)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.

(9)  EUT L 100, 14.4.2011, s. 1.

(10)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(11)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(12)  EUT L 177, 30.6.2006, s. 1.

(13)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.

(14)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.

(15)  EUT L 335, 17.12.2009, s. 1.

(16)  EUT L 145, 30.4.2004, s. 1.

(17)  EGT L 9, 15.1.2003, s. 3.

(18)  EUT L 319, 5.12.2007, s. 1.

(19)  EUT C 69, 18.3.2010, s. 19

(20)  EGT L 82, 22.3.1997, s. 1.

(21)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1

(22)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.


BILAGA I

DEL A

Varor och teknik som avses i artiklarna 2.1, 2.2 och 2.4, 3.3, 5.1, 6, 8.4, 17.2 och 31.1

Denna bilaga omfattar alla varor och all teknik som ingår i förteckningen i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009, enligt definitionen i den bilagan, utom följande:

Produkter i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009

Beskrivning

5A002

"Informationssäkerhets"-system samt utrustning och komponenter till dessa, enligt följande:

a.

System, utrustning, användningsspecifika "elektroniska sammansättningar", moduler och integrerade kretsar för "informationssäkerhet" enligt följande samt andra särskilt konstruerade komponenter för dessa:

Anm.:

För kontrollen av mottagare för globala satellitnavigeringssystem (GNSS) som innehåller eller utför dekryptering (t.ex. GPS eller GLONASS) se 7A005.

1.

Konstruerade eller modifierade för att använda "kryptografi" som innehåller digital teknik för någon annan kryptografisk funktion än autentisering eller digital signatur och som har något av följande:

1.

Funktionerna för autentisering och digital signatur omfattar de tillhörande nyckelhanteringsfunktionerna.

2.

Autentisering omfattar alla aspekter av åtkomstskydd när det inte finns någon annan kryptering av filer eller text än den som är direkt knuten till skydd av lösenord, personliga identifikationsnummer (PIN) eller liknande data som hindrar obehörig tillgång.

3.

"Kryptografi" omfattar inte "fasta" datakompressions- eller datakodningstekniker.

Anm.:

5A002.a.1 omfattar utrustning som är konstruerad eller modifierad för att använda "kryptografi" med användning av analoga principer som genomförs med digitala tekniker.

a.

En "symmetrisk algoritm" med en nyckellängd som överstiger 56 bitar.

b.

En "asymmetrisk algoritm" där algoritmens säkerhet baseras på något av följande:

1.

Faktorisering av heltal utöver 512 bitar (t.ex. RSA).

2.

Beräkning av diskreta logaritmer i en multiplikationsgrupp som består av ett finit fält som är större än 512 bitar (t.ex. Diffie-Hellman över Z/pZ).

3.

Diskreta logaritmer i någon annan grupp än de som anges i 5A002.a.1.b.2. utöver 112 bitar (t.ex. Diffie-Hellman över en elliptisk kurva).

5D002

"Programvara" enligt följande:

a.

"Programvara" särskilt utformad eller modifierad för "användning" av utrustning som omfattas av avsnitt 5A002.a.1 eller "programvara" som beskrivs i 5D002.c.1.

Specifik "programvara" enligt följande:

1.

"Specifik Programvara" som har samma egenskaper eller kan utföra eller simulera funktionen hos utrustning som beskrivs i 5A002.a.1.

Anm.:

5D002 omfattar inte "programvara" enligt följande:

a.

"Programvara" som erfordras för "användning" av utrustning som är undantagen från kontroll genom anmärkningen till 5A002.

b.

"Programvara" som erbjuder någon av funktionerna hos utrustning som är undantagen från kontroll genom anmärkningen till 5A002.

5E002

"Teknik" enligt den allmänna anmärkningen om teknik för "användning" av utrustning som beskrivs i 5A002.a.1 eller "programvara" som specificeras av avsnitt 5D002.a eller 5D002.c i denna förteckning.

DEL B

Artikel 6 ska tillämpas på följande varor:

Produkter i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009

Beskrivning

0A001

"Kärnreaktorer" och utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för sådana enligt följande:

a.

"Kärnreaktorer".

b.

Metallkärl eller större fabrikstillverkade delar till sådana, inklusive reaktortankens lock för ett reaktortryckkärl, som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att innesluta härden hos en "kärnreaktor".

c.

Hanteringsutrustning som är särskilt konstruerad eller iordningställd för att föra in eller avlägsna bränsle i en "kärnreaktor".

d.

Styrstavar som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att reglera klyvningsprocessen i en "kärnreaktor", tillhörande stöd- och upphängningsanordningar samt drivdon och styrrör för stavarna.

e.

Tryckrör som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att innesluta bränsleelement och primärkylmedel i en "kärnreaktor" vid ett drifttryck som överstiger 5,1 MPa.

f.

Zirkoniummetall och -legeringar, i form av rör eller hopsättningar av rör, i vilka andelen hafnium i förhållande till zirkonium är mindre än 1:500 per viktenhet och som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas i en "kärnreaktor".

g.

Kylmedelpumpar som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att pumpa runt primärkylmedel i en "kärnreaktor".

h.

’Kärnreaktors interna delar’ som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas i en "kärnreaktor", inklusive bottenplatta för härden, bränslekanaler (bränsleboxar), termiska skärmar, bafflar, härdgaller samt diffusorplåtar.

Anm.:

I 0A001.h avses med ’kärnreaktors interna delar’ varje större konstruktion inuti ett reaktorkärl som fyller en eller flera funktioner, som att bära upp härden, upprätthålla härdens geometri, rikta primärkylmedlets flöde, utgöra strålskärmar för reaktorkärlet och leda härdinstrumentering på plats.

i.

Värmeväxlare (ånggeneratorer) som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas i primärkylkretsen i en "kärnreaktor".

j.

Instrument för detektering och mätning av neutroner, särskilt konstruerade eller iordningställda för att bestämma neutronflödesnivåerna inuti härden i en "kärnreaktor".

0C002

Låganrikat uran som omfattas av 0C002 när det ingår i monterade kärnbränsleelement


BILAGA II

Varor och teknik som avses i artiklarna 2.1, 2.2 och 2.4, 3.3, 5.1, 8.4, 17.2, 31.1 och 45

INLEDANDE ANMÄRKNINGAR

1.

Om inget annat anges, hänvisar de nummer som anges i kolumnen "Beskrivning" till de beskrivningar av produkter och teknik med dubbla användningsområden som ges i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009.

2.

Ett hänvisningsnummer i kolumnen "Relaterad produkt i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009" betyder att produktens egenskaper enligt kolumnen "Beskrivning" inte motsvarar de parametrar som anges i beskrivningen för den produkt med dubbla användningsområden som det hänvisas till.

3.

Definitioner av termer inom ‧enkla citattecken‧ ges i en teknisk anmärkning till relevant produkt.

4.

Begreppsdefinitioner inom "dubbla citattecken" återges i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009.

ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR

1.

Syftet med förbuden i denna bilaga ska inte omintetgöras genom export av varor som inte omfattas av förbud (inklusive anläggning) men som innehåller en eller flera beståndsdelar vilka omfattas av förbud, när den eller de beståndsdelar som omfattas av förbud utgör huvudbeståndsdelen av varan och det är möjligt att avlägsna den eller använda den för andra ändamål.

ANM.:

Vid bedömning av huruvida en eller flera beståndsdelar ska betraktas som huvudbeståndsdel ska hänsyn tas till kvantitet, värde, tekniskt kunnande samt andra omständigheter som är av betydelse för att bedöma huruvida en eller flera av de förbjudna beståndsdelarna är en huvudbeståndsdel av de varor som anskaffas.

2.

Varor som anges i denna bilaga inbegriper både nya och begagnade varor.

ALLMÄN ANMÄRKNING RÖRANDE TEKNIK

(Ska läsas tillsammans med avsnitt II.B.)

1.

Försäljning, leverans, överföring eller export av "teknik" som "erfordras" för "utveckling", "produktion" eller "användning" av varor som det enligt del A (Varor) nedan är förbjudet att sälja, leverera, överföra eller exportera, är förbjuden i enighet med bestämmelserna i avsnitt II.B.

2.

Försäljning, leverans, överföring eller export av "teknik" som "erfordras" för "utveckling", eller "produktion" av varor vars försäljning, leverans eller export kontrolleras i del A (Varor) i bilaga IV, är förbjuden i enlighet med bestämmelserna i avsnitt II.B.

3.

"Teknik" som "erfordras" för "utveckling", "produktion" eller "användning" av varor som omfattas av förbud, omfattas av förbud även om den kan tillämpas på varor som inte omfattas av förbud.

4.

Förbuden gäller inte sådan "teknik" som utgör ett nödvändigt minimum för installation, drift, underhåll (kontroll) och reparation av varor som inte omfattas av förbud eller för vilka exporttillstånd har beviljats i enlighet med förordning (EG) nr 423/2007 eller den här förordningen.

5.

Förbud mot överföring av "teknik" gäller inte "allmänt tillgänglig" information, "grundforskning" eller det minimum av information som behövs för patentansökningar.

II.A.   VAROR

A0.   Kärnteknisk materiel, kärntekniska anläggningar och kärnteknisk utrustning

Nr

Beskrivning

Relaterad produkt i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009

II.A0.001

Hålkatodlampor enligt följande:

a.

Jodhålkatodlampor med fönster av ren kisel eller kvarts.

b.

Uranhålkatodlampor

II.A0.002

Faraday-isolatorer i våglängdsområdet 500 nm–650 nm.

II.A0.003

Optiskt gitter i våglängdsområdet 500 nm–650 nm.

II.A0.004

Optiska fibrer i våglängdsområdet 500 nm–650 nm, belagda med antireflekterande skikt i våglängdsområdet 500 nm–650 nm, med en kärndiameter på över 0,4 mm men högst2 mm.

II.A0.005

Komponenter till reaktorkärl och utrustning för provning, andra än de som beskrivs i 0A001, enligt följande:

1.

Tätningar

2.

Interna komponenter

3.

Utrustning för tätning, provning och mätning

0A001

II.A0.006

Nukleära detektionssystem för detektion, identifiering eller mätning av radioaktivt material och strålning av nukleärt ursprung samt särskilt konstruerade komponenter till dessa, andra än de som beskrivs i 0A001.j eller 1A004.c.

0A001.j

1A004.c

II.A0.007

Bälgtätade ventiler av aluminiumlegering eller rostfritt stål av typ 304, 304L eller 316L.

Anm.:

Denna produkt omfattar inte bälgventiler som definieras i 0B001.c.6 och 2A226.

0B001.c.6

2A226

II.A0.008

Laserspeglar, andra än de som beskrivs i 6A005.e, bestående av substrat med en värmeutvidgningskoefficient på 10-6K-1 eller lägre vid 20°C (t.ex. kvarts- eller safirglas).

Anm.:

Denna produkt omfattar inte optiska system särskilt utformade för astronomiska tillämpningar, med undantag för system där speglarna innehåller kvartsglas.

0B001.g.5, 6A005.e

II.A0.009

Laserlinser, andra än de som beskrivs i 6A005.e.2, bestående av substrat med en värmeutvidgningskoefficient på 10-6K-1 eller lägre vid 20°C (t.ex. kvartsglas).

0B001.g, 6A005.e.2

II.A0.010

Rör, rörledningar, flänsar och kopplingsanordningar gjorda av eller invändigt belagda med nickel eller nickellegering som innehåller mer än 40 viktprocent nickel, andra än de som omfattas av 2B350.h.1.

2B350

II.A0.011

Vakuumpumpar, andra än de som omfattas av 0B002.f.2 eller 2B231, enligt följande:

 

Turbomolekylära pumpar med en flödeshastighet på minst 400 l/s.

 

Vakuumpumpar av Rootstyp med en volymetrisk sugkapacitet på över 200 m3/h.

 

Bälgtätade torrgående skruvkompressorer och bälgtätade torrgående vakuumpumpar.

0B002.f.2, 2B231

II.A0.012

Avskärmade utrymmen för bearbetning, lagring och hantering av radioaktiva ämnen (högaktiva celler, s.k. hot cells).

0B006

II.A0.013

’Naturligt uran’ eller ’utarmat uran’ eller torium i form av metall, legering, kemisk förening eller koncentrat och annat material som innehåller en eller flera av ovanstående material, andra än de som omfattas av 0C001.

0C001

II.A0.014

Detonationstankar med kapacitet att innesluta en explosion motsvarande mer än 2,5 kg TNT-ekvivalenter.


A1.   Vissa material, kemikalier, ’mikroorganismer’ och ’gifter’

Nr

Beskrivning

Relaterad produkt i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009

II.A1.001

Lösningsmedlet di(2-etylhexyl)fosforsyra (HDEHP eller D2HPA) CAS-nr 298-07-7 oavsett mängd, med en renhet på över 90 %.

II.A1.002

Fluorgas (CAS-nr 7782-41-4) med en renhet på minst 95 %.

II.A1.005

Elektrolytiska celler för produktion av fluor med en produktionskapacitet större än 100 g fluor per timme.

Anm.:

Denna produkt omfattar inte elektrolytiska celler som definieras i 1B225.

1B225

II.A1.006

Katalysatorer, andra än de som omfattas av förbudet i 1A.225, som innehåller platina, palladium eller rodium, som kan användas för att befrämja väteisotoputbyte mellan väte och vatten för att utvinna tritium ur tungt vatten eller för produktion av tungt vatten.

1B231, 1A225

II.A1.007

Annat aluminium och andra aluminiumlegeringar än de som omfattas av 1C002b.4 eller 1C202.a; i form av råmaterial eller halvfabrikat, med någon av följande egenskaper:

a.

I stånd till en dragbrottgräns på 460 MPa eller mer vid 293 K (20 °C), eller

b.

med en dragbrottgräns på 415 MPa eller mer vid 298 K (25 °C).

1C002.b.4, 1C202.a

II.A1.008

Magnetiska metaller av alla typer och former, vars initiala relativa permeabilitet är 120 000 eller mer och med en tjocklek på mellan 0,05 och 0,1 mm.

1C003.a

II.A1.009

’Fibrer eller fiberliknande material’ eller förimpregnerade sådana material, enligt följande:

ANM.

SE ÄVEN II.A1.019.a.

a.

’Fibrer eller fiberliknande material’ av kol eller aramid med någon av följande egenskaper:

1.

En ’specifik modul’ som överstiger 10 × 106 m.

2.

En ’specifik draghållfasthet’ som överstiger 17 × 104 m.

b.

’Fibrer eller fiberliknande material’ av glas med någon av följande egenskaper:

1.

En ’specifik modul’ som överstiger 3,18 × 106 m.

2.

En ’specifik draghållfasthet’ som överstiger 76,2 × 103 m.

c.

Härdade hartsimpregnerade kontinuerliga ’garner’, ’väv’, ’drev’ eller ’band’ med en bredd som inte överstiger 15 mm (förimpregnerade) tillverkade av ’fibrer eller fiberliknande material’ av kol eller glas, andra än de som beskrivs i IIA.A1.010.a eller b.

Anm.:

Denna produkt omfattar inte "fibrer eller fiberliknande material" enligt 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a och 1C210.b.

1C010.a

1C010.b

1C210.a

1C210.b

II.A1.010

Harts- eller beckimpregnerade fibrer (förimpregnerade), metall eller kolbelagda fibrer (förformade) eller "förformade kolfibrer", enligt följande:

a.

Tillverkade av ’fibrer eller fiberliknande material’ enligt IIA.A1.009.

b.

Epoxyharts-’matriser’ av impregnerade kol-’fibrer eller fiberliknande material’ (förimpregnerade) som omfattas av 1C010.a, 1C010.b eller 1C010.c, som används för reparation av strukturella delar till luftfartyg eller laminat, där storleken på de enskilda skivorna inte överskrider 50 cm × 90 cm.

c.

Förimpregnerade material enligt 1C010.a, 1C010.b eller 1C010.c som är impregnerade med fenol eller epoxyharts som har en glasningstemperatur (Tg) som är lägre än 433 K (160 °C) och en härdningstemperatur som är lägre än glasningstemperaturen.

Anm.:

Denna produkt omfattar inte ’fibrer eller fiberliknande material’ enligt 1C010.e.

1C010.e.

1C210

II.A1.011

Förstärkta kiselkarbidkeramer som kan användas för nosspetsar, farkoster för återinträde i jordatmosfären, dysklaffar, eller som kan användas till "missiler", andra än de som omfattas av 1C107.

1C107

II.A1.012

Maråldrat stål, annat än det som omfattas av 1C116 eller 1C216, ’i stånd till’ en dragbrottgräns på 2 050 MPa eller mer vid 293 K (20 °C).

Teknisk anm.:

Uttrycket ’maråldrat stål i stånd till’ omfattar maråldrat stål före och efter värmebehandling.

1C216

II.A1.013

Volfram, tantal, volframkarbid, tantalkarbid och legeringar med båda följande egenskaper:

a.

Form med ihålig cylindrisk eller sfärisk symmetri (inklusive cylindersegment) med en inre diameter mellan 50 mm och 300 mm.

b.

En massa som överstiger 5 kg.

Anm.:

Denna produkt omfattar inte volfram, volframkarbid och legeringar som definieras i 1C226.

1C226

II.A1.014

Pulver av grundämnena kobolt, neodym eller samarium eller legeringar och blandningar därav, som innehåller minst 20 viktprocent kobolt, neodym eller samarium, med en partikelstorlek som inte överstiger 200 μm.

II.A1.015

Ren tributylfosfat (TBP) [CAS-nr 126-73-8] och alla blandningar som innehåller mer än 5 viktprocent TBP.

II.A1.016

Maråldrat stål som inte omfattas av förbudet i IC116, IC216 eller IIA.A1.012

Teknisk anm.:

Maråldrade stål är järnlegeringar som vanligen kännetecknas av hög nickelhalt och mycket låg kolhalt samt användning av ersättande ämnen eller fällningar för att uppnå ökad hållfasthet och åldringshärdning.

II.A1.017

Metaller, metallpulver och metallmaterial enligt följande:

a.

Volfram och legeringar av volfram, andra än de som omfattas av förbudet i 1C117, i form av enhetliga sfäriska eller finfördelade partiklar med en diameter på högst 500 μm och som innehåller minst 97 viktprocent volfram.

b.

Molybden och legeringar av molybden, andra än de som omfattas av förbudet i 1C117, i form av enhetliga sfäriska eller finfördelade partiklar med en diameter på högst 500 μm och som innehåller minst 97 viktprocent molybden.

c.

Volframmaterial i fast form, andra än de som omfattas av förbudet i 1C226 eller II.A1.013, med följande materialsammansättning:

1.

Volfram och legeringar av volfram som innehåller minst 97 viktprocent volfram.

2.

Kopparhaltig volfram som innehåller minst 80 viktprocent volfram.

3.

Silverhaltig volfram som innehåller minst 80 viktprocent volfram.

II.A1.018

Mjuka magnetiska legeringar med följande kemiska sammansättning:

a)

En järnhalt på mellan 30 % och 60 %.

b)

En kobolthalt på mellan 40 % och 60 %.

II.A1.019

"Fibrer eller fiberliknande material" eller förimpregnerade sådana material, som inte omfattas av förbudet i bilagorna I eller II (i II.A1.009, II.A1.010) till denna förordning eller av bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009 enligt följande:

a)

"Fibrer eller fiberliknande material" av kol,

Anm.:

II.A1.019a omfattar inte textilier.

b)

Härdade hartsimpregnerade kontinuerliga "garner", "väv", "drev" eller "band" tillverkade av "fibrer eller fiberliknande material" av kol.

c)

Kontinuerliga "garner", "väv", "drev" eller "band" av polyakrylnitril (PAN).


A2.   Materialbearbetning

Nr

Beskrivning

Relaterad produkt i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009

II.A2.001

Vibrationsprovsystem med tillhörande utrustning och komponenter, andra än de som omfattas av 2B116, enligt följande:

a.

Vibrationsprovsystem med återkoppling och digital styrteknik, i stånd att vibrera ett system vid en acceleration som är lika med eller högre än 0,1 g rms mellan 0,1 Hz och 2 kHz och överföra krafter som är lika med eller större än 50 kN, mätta vid ’obelastat bord’.

b.

Digital styrutrustning, tillsammans med särskilt utformad ’programvara’ för vibrationsprovning, med en realtidsbandbredd som överstiger 5 kHz och utformad för vibrationsprovsystem som anges i a.

c.

Vibrationstrustorer (skakutrustningar), med eller utan tillhörande förstärkningsutrustningar, som kan åstadkomma en kraft som är lika med eller överstiger 50 kN, mätt vid ’obelastat bord’, och användbara i vibrationsprovsystem som anges i a.

d.

Stödkonstruktioner och elektroniska enheter utformade för att kombinera flera skakenheter till ett komplett skakbordsystem som kan ge en sammanlagd effektiv kraft som är lika med eller överstiger 50 kN, mätt vid ’obelastat bord’, och användbara i vibrationssystem som anges i a.

Teknisk anm.:

Med ’obelastat bord’ avses ett platt bord eller en slät yta utan fixturer eller kopplingsanordningar.

2B116

II.A2.002

Verktygsmaskiner samt komponenter och numeriska styrningar för verktygsmaskiner, enligt följande:

a.

Verktygsmaskiner för slipning där positioneringsnoggrannheten med "alla kompensationsmöjligheter inkopplade" är lika med eller mindre (bättre) än 15 μm enligt ISO 230/2 (1988) (1), eller nationella motsvarigheter längs någon linjär axel.

Anm.:

Denna produkt omfattar inte verktygsmaskiner för slipning enligt 2B201.b och 2B001.c.

b.

Komponenter och utrustning för numerisk styrning, särskilt konstruerade för de verktygsmaskiner som omfattas av 2B001, 2B201 eller a.

2B201.b

2B001.c

II.A2.003

Balanseringsmaskiner och tillhörande utrustning enligt följande:

a.

Balanseringsmaskiner som är konstruerade eller modifierade för tandläkarutrustning eller annan medicinsk utrustning och som har alla följande egenskaper:

1.

Kan inte balansera rotorer/enheter som har en massa som överstiger 3 kg.

2.

Kan balansera rotorer/enheter vid hastigheter som överstiger 12 500 varv/min.

3.

Kan korrigera obalans i minst två plan.

4.

Kan balansera till en specifik återstående obalans av 0,2 g x mm per kg rotormassa.

b.

Avläsningsenheter som är konstruerade eller modifierade för att användas i maskiner som omfattas av a ovan.

Teknisk anm.:

Avläsningsenheter betecknas ibland som balanseringsinstrument.

2B119

II.A2.004

Sådana fjärrstyrda manipulatorer som överför fjärrstyrd mekanisk rörelse vid radiokemisk separation eller i s.k. hot cells vilka inte omfattas av 2B225, med någon av följande egenskaper:

a.

Kan arbeta genom en vägg i en hot cell med en tjocklek av 0,3 m eller mer (arbete genom väggen). eller

b.

Kan överbrygga en skiljevägg i en hot cell med en tjocklek av 0,3 m eller mer.

2B225

II.A2.006

Ugnar som kan arbeta vid temperaturer över 400 °C enligt följande:

a.

Oxidationsugnar.

b.

Värmebehandlingsugnar med kontrollerad atmosfär.

Anm.:

Denna produkt omfattar inte tunnelugnar med rullbana eller vagntransportör, tunnelugnar med transportband, genomskjutningsugnar eller vagnugnar som är särskilt konstruerade för tillverkning av glas, hushållskeramik eller konstruktionskeramik.

2B226

2B227

II.A2.007

"Tryckgivare", andra än de som omfattas av 2B230, som kan mäta absolut tryck i området 0–200 kPa och som har följande två egenskaper:

a.

Tryckkännande element tillverkade eller skyddade av "material som är resistenta mot korrosion orsakad av uranhexafluorid (UF6)".

b.

Någon av följande egenskaper:

1.

Fullt skalutslag är mindre än 200 kPa och "noggrannheten" bättre än ± 1 % av fullt skalutslag.

2.

Fullt skalutslag är 200 kPa eller mer och "noggrannheten" är bättre än 2 kPa.

2B230

II.A2.011

Centrifugalseparatorer som kan användas för kontinuerlig avskiljning utan spridning av aerosoler och som är tillverkade av

1.

legeringar med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom,

2.

fluorpolymerer,

3.

glas (inklusive keramiskt bunden eller emaljerad beläggning eller glasinfodring),

4.

nickel eller legeringar med mer än 40 viktprocent nickel,

5.

tantal eller tantallegeringar,

6.

titan eller titanlegeringar, eller

7.

zirkonium eller zirkoniumlegeringar.

Anm.:

Denna produkt omfattar inte centrifugalseparatorer som definieras i 2B352.c.

2B352.c

II.A2.012

Sintrade metallfilter tillverkade av nickel eller legeringar med mer än 40 viktprocent nickel.

Anm.:

Denna produkt omfattar inte filter som definieras i 2B352.d.

2B352.d

II.A2.013

Spinnformande och flödesformande maskiner, andra än de som omfattas av kontroll enligt 2B009, 2B109 eller 2B209, som har en kraft från pressrullen som är större än 60 kN, och särskilt konstruerade komponenter till dessa.

Teknisk anm.:

I II.A2.013 ska maskiner som kombinerar trycksvarvning och tryckvalsning betraktas som maskiner för tryckvalsning.

II.A2.014

Utrustning för vätske-vätske-extraktion, (sedimentationsblandare [mixersettler], pulskolonner, centrifugalextraktorer) och vätskefördelare, ångfördelare eller vätskeuppsamlare avsedda för sådan utrustning, där alla ytor som kommer i direkt kontakt med den eller de kemikalier som bearbetas är tillverkade av något av följande:

AMN.

SE ÄVEN IV.A2.008.

a.

Tillverkade av något av följande material:

1.

Legeringar med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2.

Fluorpolymerer.

3.

Glas (inklusive keramiskt bunden eller emaljerad beläggning eller glasinfodring).

4.

Grafit eller ’kolgrafit’.

5.

Nickel eller legeringar med mer än 40 viktprocent nickel.

6.

Tantal eller tantallegeringar.

7.

Titan eller titanlegeringar.

8.

Zirkonium eller zirkoniumlegeringar.

b.

Tillverkade av både rostfritt stål och en eller fler av de material som anges i II.A2.014.a.

Teknisk anm.:

’Kolgrafit’ är en sammansättning som består av amorft kol och grafit, där grafitinnehållet är 8 viktprocent eller mer.

2B350.e

II.A2.015

Annan industriell utrustning och andra komponenter än de som omfattas av 2B350.d enligt följande:

AMN.

SE ÄVEN IV.A2.009.

Värmeväxlare eller kondensorer med en värmeöverföringsyta större än 0,05 m2 och mindre än 30 m2, samt rör, plattor, slingor eller block (kylpaket) avsedda för sådana värmeväxlare eller kondensorer, där alla ytor som kommer i direkt kontakt med vätskan/-orna är tillverkade av något av följande:

a.

Tillverkade av något av följande material:

1.

Legeringar med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2.

Fluorpolymerer.

3.

Glas (inklusive keramiskt bunden eller emaljerad beläggning eller glasinfodring).

4.

Grafit eller ’kolgrafit’.

5.

Nickel eller legeringar med mer än 40 viktprocent nickel.

6.

Tantal eller tantallegeringar.

7.

Titan eller titanlegeringar.

8.

Zirkonium eller zirkoniumlegeringar.

9.

Kiselkarbid.

10.

Titankarbid.

b.

Tillverkade både av rostfritt stål och ett eller flera av de material som anges i II.A2.015.a.

Anm.:

Denna produkt omfattar inte kylare till fordon.

Teknisk anm.:

Det material som används för packningar och tätningar och annan försegling är inte avgörande för värmeväxlarens kontrollstatus.

2B350.d

II.A2.016

Multipeltätade och tätningsfria pumpar, andra än de som omfattas av 2B350.i, som är lämpade för korrosiva vätskor och som har en av tillverkaren specificerad flödeshastighet som överstiger 0,6 m3/timme, eller vakuumpumpar med en av tillverkaren specificerad flödeshastighet som överstiger 5 m3/timme [uppmätta vid standardtemperatur (273 K eller 0 °C) och standardtryck (101,3 kPa)], och hus (pumphus), förformade infodringar, impellrar, rotorer eller strålpumpmunstycken avsedda för sådana pumpar, i vilka alla ytor som kommer i direkt kontakt med den eller de kemikalier som bearbetas eller innesluts är tillverkade av något av följande:

AMN.

SE ÄVEN IV.A2.010.

a.

Tillverkat av något av följande material:

1.

Legeringar med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2.

Keramik.

3.

Ferrokisel.

4.

Fluorpolymerer.

5.

Glas (inklusive keramiskt bunden eller emaljerad beläggning eller glasinfodring).

6.

Grafit eller ’kolgrafit’.

7.

Nickel eller legeringar med mer än 40 viktprocent nickel.

8.

Tantal eller tantallegeringar.

9.

Titan eller titanlegeringar.

10.

Zirkonium eller zirkoniumlegeringar.

11.

Niob (columbium) eller nioblegeringar.

12.

Aluminiumlegeringar.

b.

Tillverkat av både rostfritt stål och en eller fler av de material som anges i II.A2.016.a.

Teknisk anm.:

Det material som används för packningar och tätningar och annan försegling är inte avgörande för pumpens kontrollstatus.

2B350.i


A3.   Elektronik

Nr

Beskrivning

Relaterad produkt i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009

II.A3.001

Högspänning-likströmsaggregat som uppfyller följande båda villkor:

a.

Kan kontinuerligt generera, över en tidsperiod om 8 timmar, 10 kV eller mer med en uteffekt på 5 kW eller mer, med eller utan svepning.

b.

Har en ström- eller spänningsstabilitet som är bättre än 0,1 % över en tidsperiod om 4 timmar.

Anm.:

Denna produkt omfattar inte kraftaggregat som definieras i 0B001.j.5 och 3A227.

3A227

II.A3.002

Masspektrometrar, andra än de som omfattas av 3A233 eller 0B002.g, som kan mäta joner med en atommassa på 200 amu eller mer och som har en upplösning bättre än 2 amu vid 200 amu samt jonkällor till sådana, enligt följande:

a.

Masspektrometrar med induktivt kopplad plasmajonkälla (ICP/MS).

b.

Masspektrometrar med glimurladdningsjonkälla (GDMS).

c.

Masspektrometrar med jonkälla som bygger på termisk jonisation (TIMS).

d.

Masspektrometrar med jonkälla som använder indirekt upphettning (electron bombardment) och med en jonisationskammare gjord av, invändigt eller utvändigt belagd med ’material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6 (uranhexafluorid)’.

e.

Masspektrometer av molekylstråletyp, antingen

1.

med en jonisationskammare gjord av, invändigt eller utvändigt belagd med rostfritt stål eller molybden och som är försedd med en kylfälla som kan kyla ned till 193 K (–80 °C) eller lägre, eller

2.

med en jonisationskammare gjord av, invändigt eller utvändigt belagd med "material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6".

f.

Masspektrometrar utrustade med jonkälla med mikrofluorering konstruerad för att användas med aktinider eller aktinidfluorider.

3A233

II.A3.003

Frekvensomvandlare eller generatorer, andra än de som omfattas av förbudet i 0B001 eller 3A225, som har alla följande egenskaper, samt därtill hörande särskilt utformade delar och programvara:

a.

Flerfasig utgång och som kan producera en effekt av 40 W eller mer.

b.

Kan arbeta inom frekvensområdet 600–2 000 Hz.

c.

Frekvensstyrning bättre (lägre) än 0,1 %.

Teknisk anm.:

Frekvensomvandlarna i II.A3.003 benämns också med de engelska beteckningarna converters eller inverters.


A6.   Sensorer och lasrar

Nr

Beskrivning

Relaterad produkt i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009

II.A6.001

Stavar av yttrium/aluminium-granat (YAG)

II.A6.002

Optisk utrustning och optiska komponenter, andra än de som omfattas av 6A002, 6A004.b, enligt följande:

Infraröd optik i våglängdsområdet 9 000 nm–17 000 nm med tillhörande komponenter, däribland komponenter av kadmiumtellurid (CdTe).

6A002

6A004.b

II.A6.003

System för vågfrontskorrektion för användning med en laserstråle med en diameter som överstiger 4 mm och särskilt konstruerade komponenter till dessa, däribland kontrollsystem, fasfrontdetektion och ’deformerbara speglar’, inklusive bimorfa speglar.

Anm.:

Denna produkt omfattar inte speglar som definieras i 6A004.a, 6A005.e och 6A005.f.

6A003

II.A6.004

Argon-jon-"lasrar" med en genomsnittlig uteffekt på 5 W eller mer.

Anm.:

Denna produkt omfattar inte argon-jon-"lasrar" som definieras i 0B001.g.5., 6A005 och 6A205.a.

6A005.a.6

6A205.a

II.A6.005

Halvledar-"lasrar" och tillhörande komponenter enligt följande:

a.

Enskilda halvledar-"lasrar" med en uteffekt på mer än 200 mW vardera i mängder över 100.

b.

System (matriser) av halvledar-"lasrar" med en uteffekt på mer än 20 W.

1.

Halvledar-"lasrar" kallas ofta "laser"-dioder.

2.

Denna produkt omfattar inte "lasrar" som definieras i 0B001.g.5, 0B001.h.6 och 6A005.b.

3.

Denna produkt omfattar inte "laser"-dioder med ett våglängdsområde på 1 200–2 000 mm.

6A005.b

II.A6.006

Avstämbara halvledar-"lasrar" och system (matriser) av avstämbara halvledar-"lasrar" med ett våglängdsområde på mellan 9 μm och 17 μm samt staplar av system (matriser) av halvledar-"lasrar" som innehåller åtminstone ett system (matris) avstämbara halvledar-"lasrar" med en sådan våglängd.

1.

Halvledar-"lasrar" kallas ofta "laser"-dioder.

2.

Denna produkt omfattar inte halvledar-"lasrar" som definieras i 0B001.h.6 och 6A005.b.

6A005.b

II.A6.007

"Avstämbara" solid state-"lasrar" och speciellt utformade komponenter till dessa, enligt följande:

a.

Titansafirlasrar.

b.

Alexandritlasrar.

Anm.:

Denna produkt omfattar inte titansafir- och alexandritlasrar som definieras i 0B001.g.5, 0B001.h.6 och 6A005.c.1.

6A005.c.1

II.A6.008

Neodym-dopade (annat än glas-) "lasrar" med en utgångsvåglängd som överstiger 1 000 nm men inte 1 100 nm och en utgångsenergi som överstiger 10 J/puls.

Anm.:

Denna produkt omfattar inte neodym-dopade (annat än glas-) ’lasrar’ som definieras i 6A005.c.2.b.

6A005.c.2

II.A6.009

Akusto-optiska komponenter enligt följande:

a.

Bildrör till bildkameror (framing tubes) och solid state imaging-anordningar med en repetitionsfrekvens på 1 kHz eller mer.

b.

Repetitionsfrekvensutrustning.

c.

Pockelsceller.

6A203.b.4.c

II.A6.010

Strålningshärdade kameror eller tillhörande linser, andra än de som omfattas av 6A203.c, särskilt utformade eller klassade att motstå en total stråldos på mer än 50 × 103 Gy(kisel) (5 × 106 rad (kisel)) utan att försämras operativt.

Teknisk anm.:

Termen Gy(kisel) avser den energi uttryckt i joule per kg som ett oavskärmat kiselprov absorberar när det utsätts för joniserande strålning.

6A203.c

II.A6.011

Avstämbara pulsade färgämneslaserförstärkare (dye laser amplifiers) och oscillatorer med alla följande egenskaper:

1.

Verksamma vid våglängder mellan 300 nm och 800 nm.

2.

En genomsnittlig uteffekt som överstiger 10 W men inte 30 W.

3.

En pulsrepetitionsfrekvens som överstiger 1 kHz.

4.

En pulsbredd mindre än 100 ns.

1.

Denna produkt omfattar inte single-mode-oscillatorer.

2.

Denna produkt omfattar inte avstämbara pulsade färgämneslaserförstärkare och oscillatorer som definieras i 6A205.c, 0B001.g.5 och 6A005.

6A205.c

II.A6.012

Pulsade koldioxid-"lasrar" med alla följande egenskaper:

1.

Verksam vid våglängder mellan 9 000 nm och 11 000 nm.

2.

En pulsrepetitionsfrekvens som överstiger 250 Hz.

3.

En genomsnittlig uteffekt som överstiger 100 W men inte 500 W.

4.

En pulsbredd mindre än 200 ns.

Anm.:

Denna produkt omfattar inte pulsade koldioxidlaserförstärkare och oscillatorer som definieras i 6A205.d, 0B001.h.6 och 6A005.d.

6A205.d

II.A6.013

Kopparånge-"lasrar" med alla följande egenskaper:

1.

Verksam vid våglängder mellan 500 nm och 600 nm.

2.

En genomsnittlig uteffekt på 15W eller mer.

6A005.b

II.A6.014

Pulsade kolmonoxid-"lasrar" med alla följande egenskaper:

1.

Verksamma vid våglängder mellan 5 000 nm och 6 000 nm.

2.

En pulsrepetitionsfrekvens som överstiger 250 Hz.

3.

En genomsnittlig uteffekt som överstiger 100 W.

4.

En pulsbredd på mindre än 200 ns.

Anm.:

Denna produkt omfattar inte industriella högeffektskolmonoxidlasrar (vanligtvis 1–5 kW) som används i tillämpningar, t.ex. för att skära och svetsa, eftersom dessa sistnämnda lasrar antingen använder kontinuerliga laservågor eller är pulsade med en pulsbredd som överstiger 200 ns.

 


A7.   Navigation och avionik

Nr

Beskrivning

Relaterad produkt i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009

II.A7.001

Tröghetssystem för navigering och speciellt konstruerade komponenter enligt följande:

I.

Tröghetssystem för navigering som certifierats för användning i "civila flygplan" av civila myndigheter i en stat som deltar i Wassenaar-arrangemanget, och speciellt konstruerade komponenter enligt följande:

a.

Tröghetsnavigeringssystem (INS) (kardanupphängning eller bygelupphängning) och tröghetssystem konstruerade för "flygplan", landfordon, fartyg (ytfartyg eller undervattensfarkoster) eller ’rymdfarkoster’ för orienteringsbestämning, styrning eller navigering och som har någon av följande egenskaper, samt speciellt konstruerade komponenter till dessa:

1.

Navigationsfel (fri tröghet) på 0,8 nautiska mil/h troligt cirkulärt fel (’Circular Error Probable’, CEP) eller mindre (bättre) efter normal justering.

2.

Specificerade för att fungera vid linjära accelerationsnivåer över 10 g.

b.

Hybrida tröghetsnavigeringssystem med globalt/-a navigationssatellitsystem (GNSS) eller med "databaserat/-ade referensnavigerings-"system ("DBRN") för orienteringsbestämning, styrning ellernavigering, och efter normal justering med en INS-navigeringslägesexakthet efter förlust av GNSS eller "DBRN" under upp till fyra minuter på mindre (bättre) än 10 m (troligt cirkulärt fel – CEP – ’Circular Error Probable’).

c.

Tröghetsutrustning för angivande av azimut, kurs eller utpekande av riktningen norrut, med någon av följande egenskaper samt särskilt konstruerade komponenter till dessa:

1.

Konstruerad för angivande av azimut, kurs eller utpekande av riktningen norrut och med en noggrannhet som är lika med, eller mindre (bättre) än 6 bågminuter rms vid 45 graders latitud.

2.

Konstruerad för att, när den inte är i drift, ha en stöttolerans på 900 g eller mer under 1 millisekund eller mer.

Anm.:

De i I.a och I.b givna parametrarna är tillämpbara under alla följande omgivningsförhållanden:

1.

Slumpmässiga vibrationer med en magnitud av 7,7 g rms under de första 30 minuterna och en total testtid på 90 minuter per axel i var och en av de tre mot varandra vinkelräta axlarna när de slumpvisa vibrationerna har båda följande egenskaper:

a.

En konstant effekttäthet (PSD = power spectral density) med värdet 0,04 g2/Hz över frekvensområdet 15 till 1 000 Hz.

b.

Effekttätheten dämpas med frekvensen från 0,04 g2/Hz till 0,01 g2/Hz inom frekvensområdet 1 000 till 2 000 Hz.

2.

En roll- och girhastighet som är lika med eller högre än 2,62 radianer/s (150 o/s).

3.

I enlighet med nationella standarder som motsvarar 1 och 2 ovan.

1.

I.b. avser system där ett INS eller annat oberoende navigeringshjälpmedel integreras till en enda enhet för förbättrad prestanda.

2.

’Circular Error Probable’ (CEP) – Vid cirkulär normalfördelning, den radie av en cirkel som innehåller 50 % av de enskilda mätningar som görs, eller radien av den cirkel inom vilken sannolikheten att ett utfall sker är 50 %.

II.

Teodolitsystem som innehåller tröghetsutrustning särskilt konstruerad för civil övervakning och som konstruerats för att kunna ange azimut, kurs eller utpekande av riktningen norrut med en noggrannhet som är lika med eller mindre (bättre) än 6 bågminuter rms vid 45 graders latitud, och särskilt konstruerade komponenter till dessa.

III.

Tröghetsutrustning eller annan utrustning som använder acceleratorer som omfattas av 7A001 eller 7A101, när accelerometrarna är särskilt konstruerade och utvecklade för att fungera som MWD-sensorer i borrhål, där MWD står för mätning samtidigt med borrning.

7A003

7A103


A9.   Rymd och framdrivning

Nr

Beskrivning

Relaterad produkt i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009

II.A9.001

Explosiva bultar.

II.B.   TEKNIK

Nr

Beskrivning

Relaterad produkt i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009

II.B.001

Teknik som erfordras för utveckling, produktion eller användning av de produkter som avses i del II.A (Varor) ovan.

II.B.002

Teknik som erfordras för utveckling eller produktion av de produkter som avses i del IV A (Varor) i bilaga IV.

Teknisk anm.:

Programvara inbegrips i begreppet ’teknik’.


BILAGA III

Varor och teknik som avses i artiklarna 3.1, 3.3 och 3.5, 5.2, 8.4, 18.1, 31.1 och 45

INLEDANDE ANMÄRKNINGAR

1.

Om inget annat anges hänvisar de nummer som anges i kolumnen ’Beskrivning’ till de beskrivningar av produkter och teknik med dubbla användningsområden som ges i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009.

2.

Ett hänvisningsnummer i kolumnen ’Relaterad produkt i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009’ betyder att produktens egenskaper enligt kolumnen ’Beskrivning’ inte motsvarar de parametrar som angetts i beskrivningen för den produkt med dubbla användningsområden som det hänvisas till.

3.

Definitioner av termer inom ‧enkla citattecken‧ ges i en teknisk anmärkning till relevant produkt.

4.

Begreppsdefinitioner inom "dubbla citattecken" återges i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009.

ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR

1.

Syftet med kontrollerna i denna bilaga ska inte omintetgöras genom export av varor som inte är underställda kontroll (inklusive anläggning) men som innehåller en eller flera beståndsdelar vilka är underställda kontroll, när den eller de beståndsdelar som är underställda kontroll utgör huvudbeståndsdelen av varan och det är möjligt att avlägsna den och använda den för andra ändamål.

ANM.:

Vid bedömning av huruvida en eller flera beståndsdelar som är underställda kontroll ska betraktas som huvudbeståndsdel ska hänsyn tas till kvantitet, värde, tekniskt kunnande samt andra omständigheter som är av betydelse för att bedöma huruvida en eller flera av de beståndsdelar som är underställd kontroll är en huvudbeståndsdel av de varor som anskaffas.

2.

Varor som anges i denna bilaga inbegriper både nya och begagnade varor.

ALLMÄN ANMÄRKNING RÖRANDE TEKNIK

(Ska läsas tillsammans med avsnitt III.B)

1.

Försäljning, leverans, överföring eller export av "teknik" som "erfordras" för "användning" av varor vars försäljning, leverans, överföring eller export kontrolleras i del A (Varor) nedan, är underställd kontroll i enighet med bestämmelserna i avsnitt III.B.

2.

Försäljning, leverans, överföring eller export av "teknik" som "erfordras" för "utveckling" eller "produktion" av varor vars försäljning, leverans, överföring eller export kontrolleras i del A (Varor) nedan, är förbjuden i enighet med bestämmelserna i avsnitt II.B i bilaga II.

3.

’Teknik" som "erfordras" för "utveckling", "produktion" eller "användning" av varor som är underställda kontroll, är underställd kontroll även om den kan tillämpas på varor som inte är underställda kontroll.

4.

Kontrollerna gäller inte sådan "teknik" som utgör ett nödvändigt minimum för installation, drift, underhåll (kontroll) och reparation av varor som inte är underställd kontroll eller för vilka exporttillstånd har beviljats i enlighet med förordning (EG) nr 423/2007 eller denna förordning.

5.

Förbud mot överföring av "teknik" gäller inte "allmänt tillgänglig" information, "grundforskning" eller det minimum av information som behövs för patentansökningar.

III.A.   VAROR

A0.   Kärnteknisk materiel, kärntekniska anläggningar och kärnteknisk utrustning

Nr

Beskrivning

Relaterad produkt i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009

III.A0.015

’Handskboxar’, särskilt utformade för radioaktiva isotoper, radioaktiva källor eller radionuklider.

Teknisk anm.:

Med ’handskboxar’ avses utrustning som skyddar användaren från farliga ångor, partiklar eller strålning från material inne i utrustningen som hanteras eller bearbetas av en person utanför utrustningen med hjälp av manipulatorer eller handskar som är integrerade i utrustningen.

0B006

III.A0.016

Övervakningssystem för giftig gas utformade för kontinuerlig drift och upptäckt av vätesulfid, och särskilt utformade detektorer för detta ändamål.

0A001

0B001.c

III.A0.017

Heliumläckagedetektorer.

0A001

0B001.c


A1.   Vissa material, kemikalier, ’mikroorganismer’ och ’gifter’

Nr

Beskrivning

Relaterad produkt i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009

III.A1.003

Ringformade tätningar och packningar, med en inre diameter av högst 400 mm, av något av följande material:

a.

Sampolymerer av vinylidenfluorid med betakristallinsk struktur till 75 % eller mer i icke utdraget tillstånd.

b.

Fluorinerade polyimider som innehåller 10 viktprocent eller mer av bundet fluor.

c.

Fluorinerade fosfazenelastomerer som innehåller mer än 30 viktprocent bundet fluor.

d.

Polyklortrifluoretylen (PCTFE, t.ex. Kel-F®).

e.

Fluorelastomerer (t.ex. Viton ®, Tecnoflon ®).

f.

Polytetrafluoreten (PTFE).

 

III.A1.004

Personlig utrustning för att detektera strålning av nukleärt ursprung, inbegripet personliga dosimetrar.

Anm.:

Denna produkt omfattar inte nukleära detektionssystem som definieras i 1A004.c.

1A004.c

III.A1.020

Stållegeringar i skiv- eller plåtform, som har någon av följande egenskaper:

a)

Stållegeringar ’i stånd till’ en dragbrottgräns på 1 200 MPa eller mer vid 293K (20 °C).

b)

Nitrogenstabiliserat duplex rostfritt stål.

Anm.:

Uttrycket legeringar ’i stånd till’ omfattar legeringar före eller efter värmebehandling.

Teknisk anm.:

’Nitrogenstabiliserat duplex rostfritt stål’ har en tvåfasig mikrostruktur bestående av korn av ferritiskt och austenitiskt stål med tillsats av nitrogen för att stabilisera mikrostrukturen.

1C116

1C216

III.A1.021

Kol-kol-kompositmaterial.

1A002.b.1

III.A1.022

Nickellegeringar i form av råmaterial eller halvfabrikat, som innehåller minst 60 viktprocent nickel.

1C002.c.1.a

III.A1.023

Titanlegeringar i skiv- eller plåtform ”i stånd till” en dragbrottsgräns på 900 MPa eller mer vid 293 K (20 °C).

Anm.:

Uttrycket legeringar ’i stånd till’ omfattar legeringar före eller efter värmebehandling.

1C002.b.3

III.A1.024

Drivmedel och kemikalier som ingår i dessa enligt följande:

a)

Toluendiisocyanat (TDI)

b)

Metyldisfenyldiisocyanat (MDI)

c)

Isoforondiisocyanat (IPDI)

d)

Natriumperklorat

e)

Xylidin

f)

Hydroxidterminerad polyeter (HTPE)

g)

Hydroxidterminerad caprolactoneter (HTCE)

Teknisk anm.:

Denna produkt avser rent ämne samt alla blandningar som innehåller minst 50 % av en av ovannämnda kemikalier.

1C111

III.A1.025

’Smörjmedel’ innehållande något av följande som huvudingrediens:

a)

Perfluoroalkyleter, (CAS 60164-51-4)

b)

Perfluorpolyalkyleter, PFPE, (CAS 6991-67-9).

Med ’smörjmedel’ avses oljor och vätskor.

1C006

III.A1.026

Legeringar av beryllium-koppar eller koppar-beryllium i plåt-, skikt-, rems- eller rullform, som har en sammansättning som innehåller koppar som huvudbeståndsdel avseende vikt, samt andra beståndsdelar som innehåller mindre än 2 % beryllium avseende vikt.

1C002.b


A2.   Materialbearbetning

Nr

Beskrivning

Relaterad produkt i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009

III.A2.008

Utrustning för vätske-vätske-extraktion, (sedimentationsblandare [mixersettler], pulskolonner, centrifugalextraktorer) och vätskefördelare, ångfördelare eller vätskeuppsamlare avsedda för sådan utrustning, där alla ytor som kommer i direkt kontakt med den eller de kemikalier som bearbetas är tillverkade i något av följande material:

AMN.

SE ÄVEN II.A2.014

1.

Rostfritt stål.

Anm.:

för rostfritt stål med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom se II.A2.014.a

2B350.e

III.A2.009

Annan industriell utrustning och andra komponenter än de som omfattas av 2B350.d enligt följande:

AMN.

SE ÄVEN II.A2.015

Värmeväxlare eller kondensorer med en värmeöverföringsyta större än 0,05 m2 och mindre än 30 m2, samt rör, plattor, slingor eller block (kylpaket) avsedda för sådana värmeväxlare eller kondensorer, där alla ytor som kommer i direkt kontakt med vätskan/-orna är tillverkade av något av följande material:

1.

Rostfritt stål.

Anm. 1:

för rostfritt stål med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom se II.A2.015.a

Anm. 2:

Denna produkt omfattar inte kylare till fordon.

Teknisk anm.:

Det material som används för packningar och tätningar och annan försegling är inte avgörande för värmeväxlarens kontrollstatus.

2B350.d

III.A2.010

Multipeltätade och tätningsfria pumpar, andra än de som omfattas av 2B350.i, som är lämpade för korrosiva vätskor och som har en av tillverkaren specificerad maximal flödeshastighet som överstiger 0,6 m3/timme, eller vakuumpumpar med en av tillverkaren specificerad maximal flödeshastighet som överstiger 5 m3/timme [uppmättvid standardtemperatur (273 K eller 0 °C) och standardtryck (101,3 kPa)], och hus (pumphus), förformade infodringar, impellrar, rotorer eller strålpumpmunstycken avsedda för sådana pumpar, i vilka alla ytor som kommer i direkt kontakt med de kemikalier som bearbetas eller innesluts är gjorda av något av följande material:

AMN.

SE ÄVEN II.A2.014

1.

Rostfritt stål.

Anm.:

för rostfritt stål med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom se II.A2.016a

Teknisk anm.:

Det material som används för packningar och tätningar och annan försegling är inte avgörande för pumpens kontrollstatus

2B350.i

III.A2.017

Verktyg för elektriska gnistbearbetningsmaskiner (EDM) för att gröpa ur eller skära i metaller, keramik eller "kompositer", enligt nedan, och därför särskilt utformade sänk- eller trådelektroder:

a)

Sänkgnistmaskiner.

b)

Trådgnistmaskiner.

Anm.:

Elektriska gnistbearbetningsmaskiner är även kända som elektroerosionsmaskiner (Spark Erosion Machines eller Wire Erosion Machines).

2B001.d

III.A2.018

Datorstyrda eller "numeriskt styrda" koordinatmätmaskiner (CMM) eller dimensionsmätmaskiner, som har en tredimensionell (volymetrisk) längdmåttsavvikelse (MPPE) vid varje punkt inom maskinens arbetsområde (dvs. inom axellängden) som är lika med eller mindre (bättre) än (3 + L/1 000) μm (L är den uppmätta längden i mm), testad enligt ISO 10360–2 (2001) samt därför utformade mätprober.

2B006.a

2B206.a

III.A2.019

Datorstyrda eller "numeriskt styrda" elektronstrålesvetsmaskiner (EBW), och därför särskilt utformade komponenter.

2B001.e.1.b

III.A2.020

Datorstyrda eller "numeriskt styrda" lasersvetsnings- och laserskärmaskiner samt därför särskilt utformade komponenter.

2B001.e.1.c

III.A2.021

Datorstyrda eller "numeriskt styrda" plasmaskärmaskiner samt därför särskilt utformade komponenter.

2B001.e.1

III.A2.022

Vibrationsövervakningsutrustning särskilt utformad för rotorer eller roterande utrustning eller maskiner, i stånd att mäta alla frekvenser mellan 600 och 2 000 Hz.

2B116

III.A2.023

Vätskeringvakuumpumpar samt därför särskilt utformade komponenter.

2B231

2B350.i

III.A2.024

Vätskeringpumpar samt därför särskilt utformade komponenter.

Anm. 1:

III.A2.024 omfattar inte vätskeringpumpar som är särskilt utformade för specifik annan utrustning.

Anm. 2:

Kontrollstatus för vätskeringpumpar som är särskilt utformade för specifik annan utrustning fastställs av kontrollstatusen för den andra utrustningen

2B231

2B235.i

0B002.f

III.A2.025

Luftfilter, enligt följande, med en eller flera fysiska dimensioner som överstiger 1 000 mm:

a)

Högeffektiva luftfilter (HEPA).

b)

ULPA–filter (Ultra-Low Penetration Air).

Anm.:

III.A2.025 omfattar inte luftfilter som är särskilt utformade för medicinsk utrustning.

2B352.d


A3.   Elektronik

Nr

Beskrivning

Relaterad produkt i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009

III.A3.004

Spektrometrar och diffraktometrar, som är konstruerade för vägledande tester och kvantitativa analyser av grundämnessammansättningen av metaller eller legeringar utan kemisk nedbrytning av materialet.

 

III.A3.005

’Frekvensomvandlare’, signalgeneratorer och variabla frekvensomriktare för elmotorstyrning, som har alla följande egenskaper:

a)

Flerfasig uteffekt på 10 W eller mer.

b)

I stånd att arbeta på en frekvens av 600 Hz eller mer.

c)

Frekvensstyrning bättre (lägre) än 0,2 %.

Teknisk anm.:

’Frekvensomvandlare’ innefattar frekvensomriktare och frekvensomformare.

1.

Produkt III.A3.005 omfattar inte frekvensomvandlare som innefattar kommunikationsprotokoll eller gränsytor utformade för särskilda industriella maskiner (t.ex. verktygsmaskiner, spinnmaskiner, maskiner för kretskortstillverkning) så att frekensomvandlarna inte kan användas för andra ändamål samtidigt som de uppfyller ovanstående prestandaegenskaper.

2.

Produkt III.A3.005 omfattar inte frekvensomvandlare som är särskilt konstruerade för fordon och som drivs med en styrsekvens med tvåvägskommunikation mellan frekvensomvandlaren och fordonets styrsystem.

3A225

0B001.b.13


A6.   Sensorer och lasrar

Nr

Beskrivning

Relaterad produkt i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009

III.A6.012

’Vakuummätare’, som är eldrivna och har en mätnoggrannhet på 5 % eller mindre (bättre).

’Vakuummätare’ innefattar Pirani-manometrar, Penning-mätare och kapacitansmanometrar.

0B001.b

III.A6.013

Mikroskop och tillhörande utrustning och detektorer enligt följande:

a)

Svepelektronmikroskop.

b)

Svepaugermikroskop.

c)

Elektrontransmissionsmikroskop.

d)

Atomkraftmikroskop (AFM)

e)

Svepspetsmikroskop (SFM).

f)

Utrustning och detektorer, särskilt utformade för användning med de mikroskop som anges i III.A6.013 a–e ovan, som har någon av följande materialanalystekniker:

1.

Röntgenfotoelektronspektroskopi (XPS).

2.

Energidispersiv röntgenspektroskopi (EDX, EDS).

3.

Elektronspektroskopi för kemisk analys (ESCA).

6B


A7.   Navigation och avionik

Nr

Beskrivning

Relaterad produkt i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009

III.A7.002

Accelerometrar som innehåller keramiska piezoelektriska omvandlarelement med en känslighet på 1 000 mV/g eller bättre (högre)

7A001


A9.   Rymd och framdrivning

Nr

Beskrivning

Relaterad produkt i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009

III.A9.002

’Belastningsgivare’ i stånd att mäta raketer med drivkrafter som har en kapacitet överstigande 30 kN.

Teknisk anm.:

Med ’belastningsgivare’ avses anordningar och omvandlare för mätning av tryck- och/eller dragkrafter.

Anm.:

III.A9.002 innefattar inte utrustning, anordningar eller omvandlare, särskilt utformade för mätning av fordonsvikt, t.ex. fordonsvågar.

9B117

III.A9.003

Gasturbiner för elkraftgenerering, komponenter och relaterad utrustning enligt följande:

a)

Gasturbiner särskilt utformade för elkraftgenerering, med en uteffekt på över 200 MW.

b)

Ledskenor, statorer, förbränningskammare och insprutningsmunstycken för bränsle, särskilt utformade för gasturbiner för elkraftgenerering som specificeras i III.A9.003.a.

c)

Utrustning särskilt utformad för "utveckling" och "produktion" av gasturbiner för elkraftgenerering som specificeras i III. A9.003.a.

9A001

9A002

9A003

9B001

9B003

9B004

III.B.   TEKNIK

Nr

Beskrivning

Relaterad produkt i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009

III.B.001

’Teknik’ som erfordras för användning av de produkter som avses i del III.A (Varor) ovan.

Teknisk anm.:

Programvara inbegrips i begreppet ’teknik’.

 


BILAGA IV

Förteckning över ’råolja och petroleumprodukter’ som avses i artiklarna 11 och 31.1

HS-nummer

Beskrivning

2709 00

Råolja erhållen ur petroleum eller ur bituminösa mineral.

2710

Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, andra än råolja; produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, innehållande som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral; avfallsoljor (med undantag för flygfotogen enligt KN-nummer 2710 19 21, som får köpas i Iran om det är avsett och används enbart för fortsatt flygning med det luftfartyg i vilket det tankades).

2712

Vaselin; paraffin, mikrovax, "slack wax", ozokerit, montanvax (lignitvax), torvvax, andra mineralvaxer och liknande produkter erhållna genom syntes eller genom andra processer, även färgade.

2713

Petroleumkoks, petroleumbitumen, (asfalt) och andra återstoder från oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral.

2714

Naturlig bitumen och naturasfalt; bituminösa skiffrar och oljeskiffrar samt naturlig bitumenhaltig sand; asfaltit och asfaltsten

2715 00 00

Bituminösa blandningar baserade på naturasfalt, naturlig bitumen, petroleumbitumen, mineraltjära eller mineraltjärbeck (t.ex. asfaltmastix, "cut backs")


BILAGA V

Förteckning över ’petrokemiska produkter’ som avses i artiklarna 13 och 31.1

HS-nummer

Beskrivning

2812 10 94

Fosgen (karbonylklorid)

2814

Ammoniak

3102 30

Ammoniumnitrat

2901 21 00

Etylen

2901 22 00

Propen (propylen)

2902 20 00

Bensen

2902 30 00

Toluen

2902 41 00

o-Xylen

2902 42 00

m-Xylen

2902 43 00

p-Xylen

2902 44 00

Blandade xylenisomerer

2902 50 00

Styren

2902 60 00

Etylbensen

2902 70 00

Kumen

2903 11 00

Metylklorid

2903 29 00

Omättade klorderivat av acykliska kolväten

2903 81 00

Hexaklorcyclohexan [(HCH (ISO)], inbegripet lindan (ISO, INN)

2903 82 00

Aldrin (ISO), klordan (ISO) och heptaklor (ISO)

2903 89 90

Andra halogenderivat av klorväten

2903 91 00

Klorbensen, o-diklorbensen och p-diklorbensen

2903 92 00

Hexaklorbensen (ISO) och DDT (ISO) [klofenotan (INN), 1,1,1,-triklor-2,2-bis(p-klorfenyl)etan]

2903 99 90

Andra halogenderivat av aromatiska klorväten

2909

Eteralkoholer och deras halogen-, sulfo-, nitro-, och nitrosoderivat

2909 41

Oxidietanol (dietylenglykol)

2909 43

Monobutyletrar av etylenglykol eller dietylenglykol

2909 44

Andra monoalkyletrar av etylenglykol eller dietylenglykol

2909 49

Andra eteralkoholer och deras halogen-, sulfo-, nitro-, och nitrosoderivat

2905 11 00

Metanol (metylalkohol)

2905 12 00

Propanol-(1) (propylalkohol) och propanol-(2) (isopropylalkohol)

2905 13 00

Butanol-(1) (n-butylalkohol)

2905 31 00

Etylenglykol (etandiol)

2907 11 – 2907 19

Fenoler

2910 10 00

Oxiran (etylenoxid)

2910 20 00

Metyloxiran (propylenoxid)

2914 11 00

Aceton

2917 14 00

Maleinsyraanhydrid

2917 35 00

Ftalsyraanhydrid

2917 36 00

Tereftalsyra och salter av tereftalsyra

2917 37 00

Dimetyltereftalat

2926 10 00

Akrylonitril

Ex 2929 10 00

Metylendifenyldiisocyanat (MDI)

Ex 2929 10 00

Hexametylendiisocyanat (HDI)

Ex 2929 10 00

Toluendiisocyanat (TDI)

3901

Polymerer av eten, i obearbetad form


HS-nummer

Beskrivning

 

2707 10

Bensol (bensen)

Alla nummer

2707 20

Toluen (toluol)

Alla nummer

2707 30

Xylener (xylol)

Alla nummer

2707 40

Naftalen

Alla nummer

2707 99 80

Fenoler

 

2711 14 00

Etylen, propylen, butadien

 


BILAGA VI

Förteckning över den viktiga utrustning och teknik som avses i artiklarna 8 och 31.1

ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR

1.

Syftet med förbuden i denna bilaga ska inte omintetgöras genom export av varor som inte omfattas av förbud (inklusive anläggning) men som innehåller en eller flera beståndsdelar vilka omfattas av förbud, när den eller de beståndsdelar som omfattas av förbud utgör huvudbeståndsdelen av varan och det är möjligt att avlägsna den eller använda den för andra ändamål.

ANM.:

Vid bedömning av huruvida en eller flera förbjudna beståndsdelar ska betraktas som huvudbeståndsdel ska hänsyn tas till kvantitet, värde, tekniskt kunnande samt andra omständigheter som är av betydelse för att bedöma huruvida en eller flera av de förbjudna beståndsdelarna är en huvudbeståndsdel av de varor som anskaffas.

2.

Varor som anges i denna bilaga inbegriper både nya och begagnade varor.

3.

Definitioner av termer inom ’enkla citattecken’ ges i en teknisk anmärkning till relevant produkt.

4.

Begreppsdefinitioner inom "dubbla citattecken" återges i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009.

ALLMÄN ANMÄRKNING RÖRANDE TEKNIK

1.

"Teknik" som "erfordras" för "utveckling", "produktion" eller "användning" av varor som omfattas av förbud, omfattas av förbud även om den kan tillämpas på varor som inte omfattas av förbud.

2.

Förbuden gäller inte sådan "teknik" som utgör ett nödvändigt minimum för installation, drift, underhåll (kontroll) och reparation av varor som inte omfattas av förbud eller för vilka exporttillstånd har beviljats i enlighet med förordning (EG) nr 423/2007 eller den här förordningen.

3.

Förbud mot överföring av "teknik" gäller inte "allmänt tillgänglig" information, "grundforskning" eller det minimum av information som behövs för patentansökningar.

PROSPEKTERING OCH PRODUKTION AV RÅOLJA OCH NATURGAS

1.A   Utrustning

1.

Utrustning för geofysiska undersökningar, fordon, fartyg och luftfartyg som särskilt har utformats eller anpassats för att samla in data för prospektering av olja och gas, och därtill hörande särskilt utformade komponenter.

2.

Sensorer som är särskilt utformade för borrning i olje- och gaskällor, inbegripet sensorer för mätning samtidigt med borrning, och därtill hörande utrustning som är särskilt utformad för att registrera och lagra uppgifter från sådana sensorer.

3.

Borrutrustning som är utformad för att borra i bergsformationer, särskilt för att prospektera eller producera olja, gas och andra naturligt förekommande kolväten.

4.

Borrskär, borrör, viktrör, centreringsanordningar och annan utrustning som är särskilt utformad för användning i och med utrustning för borrning i olje- och gaskällor.

5.

Brunnshuvuden (wellheads), ’säkerhetsventiler mot utblåsning’ samt ’ventilträd’ (Christmas trees eller production trees) och därtill hörande särskilt utformade delar, som uppfyller ’API- och ISO-specifikationerna’ för användning i olje- och gaskällor.

Tekniska anm.:

a.

En ’säkerhetsventil’ mot utblåsning är en anordning som vanligen används på marknivå (eller på havsbottnen vid borrning under vatten) under borrningen för att förhindra att olja och/eller gas läcker ut från källan okontrollerat.

b.

Ett "ventilträd" är en anordning som vanligen används för att kontrollera flödet av vätska från källan när borrhålet är klart och produktionen av olja och/eller gas har inletts.

c.

För denna produkt avser ’API- och ISO-specifikationerna’ American Petroleum Institutes specifikationer 6A, 16A, 17D och 11IW och/eller Internationella standardiseringsorganisationens specifikationer 10423 och 13533 för säkerhetsventiler för utblåsning, brunnshuvuden och ventilträd för användning i olje- och/eller gaskällor.

6.

Plattformar för borrning och produktion av råolja och naturgas.

7.

Fartyg och pråmar med utrustning för borrning och/eller bearbetning av petroleum som används för att producera olja, gas och andra naturligt förekommande brännbara material.

8.

Separatorer för olja och gas som uppfyller API-specifikation 12J och är särskilt utformade för att bearbeta produktionen från en olje- eller gaskälla, för att separera petroleumvätskor från vatten samt gas från vätskorna.

9.

Gaskompressorer med ett beräkningstryck på 40 bar (40 PN och/eller 300 Ansi) eller mer och med en sugkapacitet på 300 000 Nm3/h eller mer för den första bearbetningen och överföringen av naturgas, utom gaskompressorer för CNG-stationer (komprimerad naturgas) och därtill hörande särskilt utformade delar.

10.

Utrustning för kontroll av undervattensproduktion samt de härtill hörande delar som uppfyller ’API- och ISO-specifikationerna’ för användning i olje- och gaskällor.

Teknisk anm.:

I detta avsnitt avser ’API- och ISO-specifikationerna’ American Petroleum Institutes specifikation 17 F och/eller Internationella standardiseringsorganisationens specifikation 13268 för utrustning för kontroll av undervattensproduktion.

11.

Pumpar, vanligtvis av hög kapacitet och/eller med högt tryck (som överstiger 0,3 m3/minut och/eller 40 bar), som är särskilt utformade för att pumpa in borrhålsvätska och/eller cement i olje- eller gaskällor.

1.B   Test- och inspektionsutrustning

1.

Utrustning som är utformad för provtagning, testning och analys av borrhålsvätska, cement för oljekällor och andra material som är särskilt utformade och/eller avsedda för användning i olje- och gaskällor.

2.

Utrustning som är särskilt utformad för provtagning, testning och analys av egenskaperna hos bergarts-, vätske- och gasprover och andra material som tagits från en olje- och/eller gaskälla antingen under eller efter borrning, eller från de därtill hörande anläggningarna för första bearbetning.

3.

Utrustning som är särskilt utformad för insamling och tolkning av data rörande det fysiska och mekaniska tillståndet hos en olje- och/eller gaskälla och för fastställande av bergarts- och reservoarformationens egenskaper.

1.C   Material

1.

Borrhålsvätska, tillsatser till borrhålsvätska och deras beståndsdelar, som är särskilt avsedda för att stabilisera olje- och gaskällor under borrning, få upp borrmassa till ytan och smörja och kyla ned borrutrustningen i källan.

2.

Cement och andra material som uppfyller ’API- och ISO-specifikationerna’ för användning i olje- och gaskällor.

Teknisk anm.:

’API- och ISO-specifikationerna’ avser American Petroleum Institutes specifikation 10A eller Internationella standardiseringsorganisationens specifikation 10426 för cement för oljekällor och andra material som är särskilt avsedda för cementering av olje- och gaskällor.

3.

Korrosionshämmare, emulsionsbehandling, skumdämpningsmedel och andra kemikalier som är särskilt avsedda för användning vid borrning efter petroleum i en olje- och/eller gaskälla och den första bearbetningen av petroleum.

1.D   Programvara

1.

"Programvara" som är särskilt utformad för att samla in och tolka data som erhållits vid seismiska, elektromagnetiska eller magnetiska undersökningar eller undersökningar av gravitation i syfte att fastställa möjligheterna att prospektera olja eller gas.

2.

"Programvara" som är särskilt utformad för att lagra, analysera och tolka data som erhållits vid borrning och produktion för att bedöma de fysiska egenskaperna och beteendet hos olje- eller gasreservoarer.

3.

"Programvara" som är särskilt utformad för "användning" inom anläggningar för produktion och bearbetning av petroleum eller särskilda underenheter till dem.

1.E   Teknik

1.

"Teknik" som "erfordras" för "utveckling", "produktion" och "användning" av den utrustning som anges i 1.A.01–1.A.11.

RAFFINERING OCH KONDENSERING AV NATURGAS

2.A   Utrustning

1.

Värmeväxlare enligt följande, samt därtill hörande särskilt utformade komponenter:

a.

Lamellvärmeväxlare med en proportion mellan yta och volym större än 500 m2/m3, som är särskilt utformade för förhandskylning av naturgas.

b.

Batterivärmeväxlare som är särskilt utformade för kondensering eller underkylning av naturgas.

2.

Kryopumpar för transport av medier vid en temperatur under – 120 °C med en transportkapacitet på över 500 m3/h och därtill hörande särskilt utformade komponenter.

3.

’Köldboxar’ och utrustning till ’köldboxar’ som inte anges i 2.A1.

Teknisk anm.:

’Utrustning till köldboxar’ avser en konstruktion som är särskilt utformad för LNG-anläggningar och där processteget kondensering sker. ’Köldboxen’ innehåller värmeväxlare, rörledningar, andra instrument och värmeisolatorer. Temperaturen i ’köldboxen’ är under – 120 °C (förutsättning för kondensering av naturgas). ’Köldboxens’ funktion är att värmeisolera den utrustning som beskrivits ovan.

4.

Utrustning för terminaler för transport av flytande gaser med en temperatur under – 120 °C samt därtill hörande särskilt utformade komponenter.

5.

Flexibel och icke-flexibel överföringsledning med en diameter över 55 mm för transport av medier med en temperatur under – 120 °C.

6.

Fartyg som är särskilt utformade för transporter av flytande naturgas.

7.

Elektrostatiska avsaltare som är särskilt utformade för att avlägsna föroreningar såsom salt, fasta partiklar och vatten från råolja och därtill hörande särskilt utformade komponenter.

8.

Alla krackningsanläggningar, inbegripet hydrokrackningsanläggningar och koksningsenheter, som är särskilt utformade för konvertering av vakuumgasolja eller vakuumåterstoder och därtill hörande särskilt utformade komponenter.

9.

Vätebehandlare som är särskilt utformade för avsvavling av bensin, dieselfraktioner och fotogen och därtill hörande särskilt utformade komponenter.

10.

Katalytiska reformeringsanläggningar som är särskilt utformade för konvertering av avsvavlad bensin till högoktanig bensin och därtill hörande särskilt utformade komponenter.

11.

Raffinaderienheter för isomerisering, C-5–C-6-fraktion, och raffinaderienheter för alkylering av lätta olefiner för att förbättra kolvätefraktionernas oktantal

12.

Pumpar som är särskilt utformade för transport av råolja och sekundära produkter, med en kapacitet på minst 50 m3/h, och därtill hörande särskilt utformade komponenter.

13.

Rör med en yttre diameter på minst 0,2 m av något av följande material:

a.

Rostfria stål med minst 23 viktprocent krom.

b.

Rostfria stål och nickelbaserade legeringar vilkas ’PRE’-tal är högre än 33.

Teknisk anm.:

’PRE’-talet’ betecknar korrosionsbeständigheten hos rostfria stål och nickellegeringar mot punkt- eller sprickkorrosion. Punktkorrosionsbeständigheten hos rostfria stål och nickellegeringar bestäms huvudsakligen av deras sammansättning, främst halten av krom, molybden och kväve. Formeln för beräkning av PRE-talet är PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N.

14.

’Rörskrapor’ (Pipeline Inspection Gauje(s)) och därtill hörande särskilt utformade komponenter.

15.

Avskjutnings- och mottagaranordningar för rörskrapor.

Teknisk anm.:

En ’rörskrapa’ är en anordning för rengöring eller undersökning av en rörledning från insidan (korrosionstillstånd eller sprickbildning) som drivs framåt av trycket från produkten i rörledningen.

16.

Tankar för lagring av råolja och sekundära produkter med en volym större än 1 000 m3 (1 000 000 liter) enligt följande, och därtill hörande särskilt utformade komponenter:

a.

Tankar med fast tak.

b.

Tankar med flytande tak.

17.

Flexibla undervattensrör som är särskilt utformade för transport av kolväten och injektionsvätskor, vatten eller gas, med en diameter större än 50 mm.

18.

Flexibla rör för högtryck, för toppsides- och undervattenstillämpningar.

19.

Isomeriseringsutrustning som är särskilt utformad för framställning av högoktanig bensin av lätta kolväten.

2.B   Test- och inspektionsutrustning

1.

Utrustning som är särskilt utformad för testning och analys av råolje- och bränslekvalitet (egenskaper).

2.

Gränssnittskontrollsystem som är särskilt utformade för kontroll och optimering av avsaltningsprocessen.

2.C   Material

1.

Dietylenglykol (CAS No: 111-46-6) och tietylenglykol (CAS 112-27-6)

2.

N-Metylpyrrolidon (CAS No 872-50-4) och sulfolan (CAS No: 126-33-0)

3.

Zeoliter, naturligt förekommande eller syntetiska, som är särskilt avsedda för fluidiserad katalytisk krackning eller för rening och/eller torkning av gaser, inbegripet naturgas.

4.

Katalysatorer för krackning och konvertering av kolväten enligt följande:

a.

Icke blandade metaller i platinagruppen på aluminiumoxid eller zeolit som är särskilt utformade för en katalytisk reformeringsprocess.

b.

Metallblandningar (platina i kombination med andra ädla metaller) på aluminiumoxid eller zeolit som är särskilt utformade för en katalytisk reformeringsprocess.

c.

Kobolt- och nickelkatalysatorer dopade med molybden på aluminiumoxid eller zeolit som är särskilt utformade för en katalytisk avsvavlingsprocess.

d.

Palladium-, nickel-, krom- och volframkatalysatorer på aluminiumoxid eller zeolit som är särskilt utformade för en katalytisk hydrokrackningsprocess.

5.

Bensintillsatser som är särskilt avsedda för att öka oktantalet i bensinen.

Anm.:

Denna post inbegriper etyl-tert-butyleter (ETBE) (CAS 637-92-3) och metyl-tert-butyleter (MTBE)(CAS 1634-04-4).

2.D   Programvara

1.

"Programvara" som är särskilt utformad för "användning" i LNG-anläggningar eller därtill hörande särskilda underenheter.

2.

"Programvara" som är särskilt utformad för "utveckling", "produktion" eller "användning" av anläggningar för oljeraffinering eller därtill hörande underenheter.

2.E   Teknik

1.

"Teknik" som "erfordras" för "utveckling", "produktion" eller "användning" av utrustning för konditionering och rening av rå naturgas (torkning, behandling med amingas, borttagande av orenheter).

2.

"Teknik" för kondensering av naturgas, inbegripet "teknik" som krävs för "utveckling", "produktion" eller "användning" av en LNG-anläggning.

3.

"Teknik" som "erfordras" för "utveckling", "produktion" eller "användning" av utrustning för transport av flytande naturgas.

4.

"Teknik" som "erfordras" för "utveckling", "produktion" eller "användning" av fartyg som är särskilt utformade för transport av flytande naturgas.

5.

"Teknik" som "erfordras" för "utveckling", "produktion" eller "användning" av tankar för lagring av råolja och bränslen.

6.

"Teknik" som "erfordras" för "utveckling", "produktion" och "användning" av en raffinaderianläggning som exempelvis följande:

6.1

"Teknik" för konvertering av lätta olefiner till bensin.

6.2

Katalytisk reformering och isomerisering.

6.3

Teknik för katalytisk och termisk krackning.

PETROKEMISK INDUSTRI

3.A   Utrustning

1.

Reaktorer

a.

särskilt utformade för produktion av fosgen (CAS 506-77-4) samt därför särskilt utformade komponenter,

b.

för fosgenering särskilt utformade för produktion av HDI, TDI, MDI samt därför särskilt utformade komponenter, med undantag för sekundära reaktorer,

c.

särskilt utformade för lågt tryck (upp till högst 40 bar) polymerisering av eten och propylen samt därför särskilt utformade komponenter, samt därför framtagen relevant programvara,

d.

särskilt utformade för termisk krackning av EDC (etylendiklorid) samt därför särskilt utformade komponenter, med undantag för sekundära reaktorer,

e.

särskilt utformade för klorering och oxyklorering vid produktion av vinylklorid samt därför särskilt utformade komponenter, med undantag för sekundära reaktorer.

2.

Tunnfilmsförångare och tunnskiktsförångare bestående av material som är motståndskraftigt mot het koncentrerad ättiksyra, samt därför särskilt utformade komponenter och relevant framtagen programvara.

3.

Anläggningar för separation av saltsyra genom elektrolys, samt därför särskilt utformade komponenter och relevant framtagen programvara.

4.

Kolonner med en diameter på mer än 5 000 mm samt därför särskilt utformade komponenter.

5.

Kulventiler och kägelventiler med keramiska kulor eller käglor, med en nominell diameter på 10 mm eller mer, samt därför särskilt utformade komponenter.

6.

Centrifugalkompressor och/eller kolvkompressor med en installerad effekt på över 2 MW och som uppfyller specifikationen API610.

3.B   Test- och inspektionsutrustning

3.C   Material

1.

Katalysatorer som kan tillämpas på processer vid produktion av trinitrotoluen, ammoniumnitrat och andra kemiska och petrokemiska processer som används för tillverkning av sprängämnen, samt därför framtagen relevant programvara.

2.

Katalysatorer använda för produktion av monomerer, t.ex. eten och propylen (ångkrackningsenheter och/eller gas till petrokemiska enheter) samt därför framtagen relevant programvara.

3.D   Programvara

1.

"Programvara", särskilt utformad för "utveckling", "produktion" eller "användning" av utrustning som anges i 3.A.

2.

"Programvara" särskilt utformad för "användning" i metanolanläggningar.

3.E   Teknik

1.

"Teknik" för "utveckling", "produktion" eller "användning" av GTL- eller GTP-processer eller för GTL- eller GTP-anläggningar.

2.

"Teknik" som "erfordras" för "utveckling", "produktion" eller "användning" av utrustning utformad för framställning av ammoniak- and metanolanläggningar.

3.

"Teknik" för "produktion" av MEG (monoetylenglykol), EO (etylenoxid)/EG (etylenglykol)

Anm.:

Med "teknik" avses specifik information som är nödvändig för "utveckling", "produktion" eller "användning" av varor. Informationen kan ha formen ’tekniska uppgifter’ eller ’teknisk assistans’.


BILAGA VII

Förteckning över guld, ädla metaller och diamanter som avses i artiklarna 15 och 31.1

HS-nr

Beskrivning

7102

Diamanter, även bearbetade men inte monterade eller infattade

7106

Silver (inbegripet förgyllt eller platinerat silver), obearbetat eller i form av halvfabrikat eller pulver

7108

Guld (inbegripet platinerat guld), obearbetat eller i form av halvfabrikat eller pulver

7109

Oädel metall eller silver, med plätering av guld, obearbetade eller i form av halvfabrikat

7110

Platina, obearbetad eller i form av halvfabrikat eller pulver

7111

Oädel metall, silver eller guld, med plätering av platina, obearbetade eller i form av halvfabrikat

7112

Avfall och skrot av ädla metaller eller av metall med plätering av ädel metall, annat avfall och skrot innehållande ädel metall eller ädla metallföreningar, av sådana slag som huvudsakligen används för återvinning av ädla metaller.


BILAGA VIII

Förteckning över personer och enheter som avses i artikel 23.1

A.

Personer och enheter som deltar i kärnteknisk verksamhet eller i verksamhet med ballistiska robotar

 

Fysiska personer

1)

Fereidoun Abbasi-Davani. Övriga upplysningar: Vetenskapsman i högre befattning inom ministeriet för försvarsfrågor och logistiskt stöd till försvarsmakten (Modafl) med anknytning till institutet för tillämpad fysik. Står i nära samarbete med Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi.

Uppfördes på FN-förteckningen den 24 mars 2007.

2)

Dawood Agha-Jani. Befattning: Chef för PFEP i Natanz. Övriga upplysningar: Verksam inom Irans kärntekniska program.

Uppfördes på FN-förteckningen den 23 december 2006.

3)

Ali Akbar Ahmadian. Titel: Viceamiral. Befattning: Chef för det iranska revolutionsgardets gemensamma stab.

Uppfördes på FN-förteckningen den 24 mars 2007.

4)

Amir Moayyed Alai. Övriga upplysningar: Medverkar i ledningen för montering av och tekniska tjänster för centrifuger.

Uppfördes på EU-förteckningen den 24 april 2007 (FN-förteckningen den 3 mars 2008).

5)

Behman Asgarpour. Befattning: Driftchef i Arak. Övriga upplysningar: Verksam inom Irans kärntekniska program.

Uppfördes på FN-förteckningen den 23 december 2006.

6)

Mohammad Fedai Ashiani. Övriga upplysningar: Verksam inom produktion av ammoniumuranylkarbonat och i ledningen för anrikningsanläggningen i Natanz.

Uppfördes på EU-förteckningen den 24 april 2007 (FN-förteckningen den 3 mars 2008).

7)

Abbas Rezaee Ashtiani. Övriga upplysningar: Högre tjänsteman vid kontoret för prospektering och gruvdrift inom Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI).

Uppfördes på FN-förteckningen den 3 mars 2008.

8)

Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Befattning: Chef för finans- och budgetavdelningen vid Aerospace Industries Organisation (AIO). Övriga upplysningar: Verksam inom Irans program för ballistiska robotar.

Uppfördes på FN-förteckningen den 23 december 2006.

9)

Haleh Bakhtiar. Övriga upplysningar: Verksam inom produktion av magnesium med en koncentration på 99,9 %.

Uppfördes på EU-förteckningen den 24 april 2007 (FN-förteckningen den 3 mars 2008).

10)

Morteza Behzad. Övriga upplysningar: Verksam inom tillverkning av komponenter till centrifuger.

Uppfördes på EU-förteckningen den 24 april 2007 (FN-förteckningen den 3 mars 2008).

11)

Ahmad Vahid Dastjerdi. Befattning: Chef för Aerospace Industries Organisation (AIO). Övriga upplysningar: Verksam inom Irans program för ballistiska robotar.

Uppfördes på FN-förteckningen den 23 december 2006.

12)

Ahmad Derakhshandeh. Befattning: Ordförande och verkställande direktör i Bank Sepah.

Uppfördes på FN-förteckningen den 24 mars 2007.

13)

Mohammad Eslami. Titel: Doktor. Övriga upplysningar: Chef för försvarsindustrins utbildnings- och forskningsinstitut.

Uppfördes på FN-förteckningen den 3 mars 2008.

14)

Reza-Gholi Esmaeli. Befattning: Chef för avdelningen för handel och internationella förbindelser vid Aerospace Industries Organisation (AIO). Övriga upplysningar: Verksam inom Irans program för ballistiska robotar.

Uppfördes på FN-förteckningen den 23 december 2006.

15)

Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Övriga upplysningar: Forskare i högre befattning vid ministeriet för försvarsfrågor och logistiskt stöd till de väpnade styrkorna (Modafl) och tidigare chef för Physics Research Centre (PHRC).

Uppfördes på FN-förteckningen den 24 mars 2007.

16)

Mohammad Hejazi. Titel: Brigadgeneral. Befattning: Befälhavare för Basij-styrkan.

Uppfördes på FN-förteckningen den 24 mars 2007.

17)

Mohsen Hojati. Befattning: Chef för Fajr Industrial Group.

Uppfördes på FN-förteckningen den 24 mars 2007.

18)

Seyyed Hussein Hosseini. Övriga upplysningar: Tjänsteman vid Irans atomenergiorgan, verksam inom projektet för forskningsreaktorn för tungt vatten i Arak.

Uppfördes på EU-förteckningen den 24 april 2007 (FN-förteckningen den 3 mars 2008).

19)

M. Javad Karimi Sabet. Övriga upplysningar: Chef för Novin Energy Company, som anges i resolution 1747 (2007).

Uppfördes på EU-förteckningen den 24 april 2007 (FN-förteckningen den 3 mars 2008).

20)

Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Befattning: Chef för Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG).

Uppfördes på FN-förteckningen den 24 mars 2007.

21)

Ali Hajinia Leilabadi. Befattning: Generaldirektör för Mesbah Energy Company. Övriga upplysningar: Verksam inom Irans kärntekniska program.

Uppfördes på FN-förteckningen den 23 december 2006.

22)

Naser Maleki. Befattning: Chef för Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Övriga upplysningar: Naser Maleki är också tjänsteman vid ministeriet för försvarsfrågor och logistiskt stöd till försvarsmakten där han övervakar arbetet med det ballistiska robotprogrammet Shahab-3. Shahab-3 är den ballistiska långdistansrobot som för närvarande används av Iran.

Uppfördes på FN-förteckningen den 24 mars 2007.

23)

Hamid-Reza Mohajerani. Övriga upplysningar: Verksam inom produktionsledning vid anläggningen för konvertering av uran i Esfahan.

Uppfördes på EU-förteckningen den 24 april 2007 (FN-förteckningen den 3 mars 2008).

24)

Jafar Mohammadi. Befattning: Teknisk rådgivare inom Irans atomenergiorgan (driftsledare för produktionen av ventiler till centrifuger). Övriga upplysningar: Verksam inom Irans kärntekniska program.

Uppfördes på FN-förteckningen den 23 december 2006.

25)

Ehsan Monajemi. Befattning: Byggprojektledare i Natanz. Övriga upplysningar: Verksam inom Irans kärntekniska program.

Uppfördes på FN-förteckningen den 23 december 2006.

26)

Mohammad Reza Naqdi. Titel: Brigadgeneral. Övriga upplysningar: F.d. ställföreträdande chef för generalstaben för logistik och industriforskning samt chef för statens högkvarter mot smuggling, som medverkar i insatserna för att kringgå sanktionerna i FN:s säkerhetsråds resolutioner 1737 (2006) och 1747 (2007).

Uppfördes på FN-förteckningen den 3 mars 2008.

27)

Houshang Nobari. Övriga upplysningar: Verksam inom ledningen vid anrikningsanläggningen i Natanz.

Uppfördes på EU-förteckningen den 24 april 2007 (FN-förteckningen den 3 mars 2008).

28)

Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Titel: Generallöjtnant. Befattning: Rektor vid det försvarstekniska Malek Ashtar University. Övriga upplysningar: Kemiinstitutionen vid Ashtaruniversitetet för försvarsteknik är knutet till ministeriet för försvarsfrågor och logistiskt stöd till försvarsmakten och har utfört experiment på beryllium. Verksam inom Irans kärntekniska program.

Uppfördes på FN-förteckningen den 23 december 2006.

29)

Mohammad Qannadi. Befattning: Vice ordförande för forskning och utveckling vid AEOI. Övriga upplysningar: Verksam inom Irans kärntekniska program.

Uppfördes på FN-förteckningen den 23 december 2006.

30)

Amir Rahimi. Befattning: Chef för forsknings- och produktionscentrumet för kärnbränsle i Esfahan. Övriga upplysningar: Forsknings- och produktionscentrumet för kärnbränsle i Esfahan är en del av Irans atomenergiorgans företag för framställning och upphandling av kärnbränsle, vilket bedriver anrikningsanknuten verksamhet.

Uppfördes på FN-förteckningen den 24 mars 2007.

31)

Javad Rahiqi: Befattning: Chef för Irans atomenergiorgan, Esfahan Nuclear Technology Center (övriga upplysningar: födelsedatum: 24 april 1954, födelseort: Marshad).

Uppfördes på FN-förteckningen den 9 juni 2010 (EU-förteckningen den 24 april 2007).

32)

Abbas Rashidi. Övriga upplysningar: Verksam inom anrikningsarbetet i Natanz.

Uppfördes på EU-förteckningen den 24 april 2007 (FN-förteckningen den 3 mars 2008).

33)

Morteza Rezaie. Titel: Brigadgeneral. Befattning: Ställföreträdande befälhavare för det iranska revolutionsgardet.

Uppfördes på FN-förteckningen den 24 mars 2007.

34)

Morteza Safari. Titel: Konteramiral. Befattning: Befälhavare för det iranska revolutionsgardets flotta.

Uppfördes på FN-förteckningen den 24 mars 2007.

35)

Yahya Rahim Safavi. Titel: Generalmajor. Befattning: Befälhavare för det iranska revolutionsgardet (Pasdaran). Övriga upplysningar: Verksam både inom Irans kärntekniska program och Irans program för ballistiska robotar.

Uppfördes på FN-förteckningen den 23 december 2006.

36)

Seyed Jaber Safdari. Övriga upplysningar: Chef för anrikningsanläggningen i Natanz.

Uppfördes på FN-förteckningen den 24 mars 2007.

37)

Hosein Salimi. Titel: General. Befattning: Befälhavare för flygvapnet inom det iranska revolutionsgardet (Pasdaran). Övriga upplysningar: Verksam inom Irans program för ballistiska robotar.

Uppfördes på FN-förteckningen den 23 december 2006.

38)

Qasem Soleimani. Titel: Brigadgeneral. Befattning: Befälhavare för Qods-styrkan.

Uppfördes på FN-förteckningen den 24 mars 2007.

39)

Ghasem Soleymani. Övriga upplysningar: Direktör för uranbrytningsverksamheten i urangruvan i Saghand.

Uppfördes på FN-förteckningen den 3 mars 2008.

40)

Mohammad Reza Zahedi. Titel: Brigadgeneral. Befattning: Befälhavare för det iranska revolutionsgardets markstyrkor.

Uppfördes på FN-förteckningen den 24 mars 2007.

41)

General Zolqadr. Befattning: Ställföreträdande inrikesminister med ansvar för säkerhetsfrågor, officer inom det iranska revolutionsgardet.

Uppfördes på FN-förteckningen den 24 mars 2007.

 

Enheter

1)

Abzar Boresh Kaveh Co. (alias BK Co.). Övriga upplysningar: Medverkar i produktionen av komponenter till centrifuger.

Uppfördes på FN-förteckningen den 3 mars 2008.

2)

Amin Industrial Complex: Amin Industrial Complex har sökt efter temperaturregulatorer som kan användas vid kärnforskning samt inom anläggningar för drift och produktion. Amin Industrial Complex ägs eller kontrolleras av eller agerar på uppdrag av Defense Industries Organization (DIO), som förtecknas i resolution 1737 (2006).

Adress: P.O. Box 91735-549, Mashhad, Iran; Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashhad, Iran; Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashhad, Iran

Alias: Amin Industrial Compound och Amin Industrial Company.

Uppfördes på FN-förteckningen den 9 juni 2010.

3)

Ammunition and Metallurgy Industries Group (alias a) AMIG, b) Ammunition Industries Group) Övriga upplysningar: a) AMIG kontrollerar 7th of Tir. b) AMIG ägs och kontrolleras av Defence Industries Organisation (DIO).

Uppfördes på FN-förteckningen den 24 mars 2007.

4)

Armament Industries Group: Armament Industries Group (AIG) tillverkar och underhåller en mängd handeldvapen och lätta vapen, bl.a. grov- och mellankalibriga gevär och tillhörande teknik. AIG upphandlar främst genom Hadid Industries Complex.

Adress: Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Teheran, Iran.

Uppfördes på EU-förteckningen den 24 april 2007 (FN-förteckningen den 9 juni 2010).

5)

Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). Övriga upplysningar: Deltar i Irans kärntekniska program.

Uppfördes på FN-förteckningen den 23 december 2006.

6)

Bank Sepah och Bank Sepah International. Övriga upplysningar: Bank Sepah ger stöd till Aerospace Industries Organisation (AIO) och dess underlydande enheter, bland annat Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) och Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG).

Uppfördes på FN-förteckningen den 24 mars 2007.

7)

Företag inom Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal. Övriga upplysningar: a) Dotterbolag till företagen inom Saccal System. b) Företaget har försökt att köpa känsliga varor till en enhet som förtecknas i resolution 1737 (2006).

Uppfördes på FN-förteckningen den 3 mars 2008.

8)

Cruise Missile Industry Group (alias Naval Defence Missile Industry Group).

Uppfördes på FN-förteckningen den 24 mars 2007.

9)

Defence Industries Organisation, DIO. Övriga upplysningar: a) Överordnad enhet, kontrollerad av ministeriet för försvarsfrågor och logistiskt stöd till försvarsmakten, vars avdelningar har deltagit i framställningen av komponenter för centrifugprogrammet och i robotprogrammet. b) Deltar i Irans kärntekniska program.

Uppfördes på FN-förteckningen den 23 december 2006.

10)

Defense Technology and Science Research Center: Försvarets centrum för teknik och forskning ägs eller kontrolleras av samt agerar på uppdrag av Irans ministerium för försvarsfrågor och logistiskt stöd till försvarsmakten, som utövar tillsyn över Irans FoU för försvarsändamål samt tillverkning, underhåll, export och upphandling.

Adress: Pasdaran Ave, P.O. Box 19585/ 777, Teheran, Iran.

Uppfördes på EU-förteckningen den 24 april 2007 (FN-förteckningen den 9 juni 2010).

11)

Doostan International Company: Doostan International Company (DICO) levererar komponenter till Irans program för ballistiska robotar.

Uppfördes på FN-förteckningen den 9 juni 2010.

12)

Electro Sanam Company (alias a) E. S. Co., b) E. X. Co.) Övriga upplysningar: Bulvanföretag för AIO, medverkar i programmet för ballistiska robotar.

Uppfördes på FN-förteckningen den 3 mars 2008.

13)

Forsknings- och produktionscentrumet för kärnbränsle i Esfahan (NFRPC) och kärntekniska centrumet i Esfahan (ENTC). Övriga upplysningar: Ingår i Nuclear Fuel Production and Procurement Company vid Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI).

Uppfördes på FN-förteckningen den 24 mars 2007.

14)

Ettehad Technical Group. Övriga upplysningar: Bulvanföretag för AIO, medverkar i programmet för ballistiska robotar.

Uppfördes på FN-förteckningen den 3 mars 2008.

15)

Fajr Industrial Group. Övriga upplysningar: a) Tidigare Instrumentation Factory Plant. b) Enhet som är underställd AIO. c) Deltar i Irans program för ballistiska robotar.

Uppfördes på FN-förteckningen den 23 december 2006.

16)

Farasakht Industries: Farasakht Industries ägs eller kontrolleras av samt agerar på uppdrag av Iran Aircraft Manufacturing Company, som i sin tur ägs eller kontrolleras av ministeriet för försvarsfrågor och logistiskt stöd till försvarsmakten.

Adress: Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran.

Uppfördes på FN-förteckningen den 9 juni 2010.

17)

Farayand Technique. Övriga upplysningar: a) Deltar i Irans kärntekniska program (centrifugprogrammet). b) Omnämns i IAEA-rapporter.

Uppfördes på FN-förteckningen den 23 december 2006.

18)

First East Export Bank, P.L.C.: First East Export Bank, PLC ägs eller kontrolleras av eller agerar på uppdrag av Bank Mellat. Under de senaste sju åren har Bank Mellat jämnat vägen för hundratals miljoner dollar i transaktioner för Irans enhet för kärnteknik, missiler och försvar.

Adress: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malaysia. Företagsregistreringshandling LL06889 (Malaysia).

Uppfördes på FN-förteckningen den 9 juni 2010.

19)

Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (alias Instrumentation Factories Plant). Övriga upplysningar: Har använts av AIO för försök till uppköp.

Uppfördes på FN-förteckningen den 3 mars 2008.

20)

Jabber Ibn Hayan. Övriga upplysningar: AEOI-laboratorium som medverkar i verksamhet som rör kärnbränslecykeln.

Uppfördes på FN-förteckningen den 3 mars 2008 (EU-förteckningen den 24 april 2007).

21)

Joza Industrial Co. Övriga upplysningar: Bulvanföretag för AIO, medverkar i programmet för ballistiska robotar.

Uppfördes på FN-förteckningen den 3 mars 2008.

22)

Kala-Electric (alias Kalaye Electric). Övriga upplysningar: a) Leverantör till PFEP i Natanz. b) Deltar i Irans kärntekniska program.

Uppfördes på FN-förteckningen den 23 december 2006.

23)

Karaj Nuclear Research Centre. Övriga upplysningar: Ingår i AEOI:s forskningsavdelning.

Uppfördes på FN-förteckningen den 24 mars 2007.

24)

Kaveh Cutting Tools Company: Kaveh Cutting Tools Company ägs eller kontrolleras av samt agerar på uppdrag av DIO.

Adress: 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashhad 91638, Iran; Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashhad, Iran; P.O. Box 91735-549, Mashhad, Iran; Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashhad, Iran; Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Teheran, Iran.

Uppfördes på FN-förteckningen den 9 juni 2010.

25)

Kavoshyar Company. Övriga upplysningar: Dotterbolag till AEOI.

Uppfördes på FN-förteckningen den 24 mars 2007.

26)

Khorasan Metallurgy Industries. Övriga upplysningar: a) Dotterbolag till Ammunition Industries Group (AMIG), avhängigt av försvarsindustriorganet. b) Medverkar i produktionen av komponenter till centrifuger.

Uppfördes på FN-förteckningen den 3 mars 2008.

27)

M. Babaie Industries: a) M. Babaie Industries är en enhet underställd Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (tidigare Air Defense Missile Industries Group) inom det iranska organet Aerospace Industries Organization (AIO). b) AIO kontrollerar missilorganen Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) och Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG), som båda uppförs i resolution 1737 (2006).

Adress: P.O. Box 16535-76, Teheran, 16548, Iran.

Uppfördes på FN-förteckningen den 9 juni 2010.

28)

Malek Ashtar University: Enhet underställd DTRSC inom ministeriet för försvarsfrågor och logistiskt stöd till de väpnade styrkorna. Enheten arbetar med forskningsgrupper som tidigare hörde till Physics Research Center (PHRC). IAEA:s inspektörer har inte tillåtits att intervjua personalen eller att se handlingar som denna enhet förfogar över för att kunna besvara frågan om Irans kärntekniska program eventuellt har en eventuell militär dimension.

Adress: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Teheran, Iran.

Uppfördes på EU-förteckningen den 24 juni 2008 (FN-förteckningen den 9 juni 2010).

29)

Mesbah Energy Company. Övriga upplysningar: a) Leverantör till forskningsreaktorn A40 i Arak. b) Deltar i Irans kärntekniska program.

Uppfördes på FN-förteckningen den 23 december 2006.

30)

Ministry of Defense Logistics Export: Ministry of Defense Logistics Export (Modlex) säljer iransktillverkade vapen till kunder i hela världen i strid med resolution 1747 (2007), som förbjuder Iran att sälja vapen och tillhörande materiel.

Adress: P.O. Box 16315-189, Teheran, Iran, beläget väster om Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran, Iran.

Uppfördes på EU-förteckningen den 24 juni 2008 (FN-förteckningen den 9 juni 2010).

31)

Mizan Machinery Manufacturing: Mizan Machinery Manufacturing (3M) ägs eller kontrolleras av eller agerar på uppdrag av SHIG.

Adress: P.O. Box 16595-365, Teheran, Iran

Alias: 3MG

Uppfördes på EU-förteckningen den 24 juni 2008 (FN-förteckningen den 9 juni 2010).

32)

Modern Industries Technique Company: Modern Industries Technique Company (Mitec) ansvarar för utformning och uppförande av tungvattenreaktorn IR-40 i Arak. Mitec har lett upphandlingen inför uppförandet av tungvattenreaktorn IR-40.

Adress: Arak, Iran

Alias: Rahkar Company, Rahkar Industries, Rahkar Sanaye Company, Rahkar Sanaye Novin

Uppfördes på FN-förteckningen den 9 juni 2010.

33)

Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine: Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine (NFRPC) är en stor forskningsavdelning inom Atomic Energy Organization of Iran (AEOI), som anges i resolution 1737 (2006). NFRPC är AEOI:s centrum för utveckling av kärnbränsle och deltar i anrikningsrelaterad verksamhet.

Adress: P.O. Box 31585-4395, Karaj, Iran

Alias: Center for Agricultural Research and Nuclear Medicine; Karaji Agricultural and Medical Research Center

Uppfördes på FN-förteckningen den 9 juni 2010.

34)

Niru Battery Manufacturing Company. Övriga upplysningar: a) Dotterföretag till DIO. b) Har till uppgift att framställa kraftaggregat till det iranska försvaret, inbegripet robotprogram.

Uppfördes på FN-förteckningen den 3 mars 2008.

(35)

Novin Energy Company (alias Pars Novin). Övriga upplysningar: Verkar inom AEOI.

Uppfördes på FN-förteckningen den 24 mars 2007.

36)

Parchin Chemical Industries. Övriga upplysningar: DIO-filial.

Uppfördes på FN-förteckningen den 24 mars 2007.

37)

Pars Aviation Services Company. Övriga upplysningar: Underhåll av luftfartyg.

Uppfördes på FN-förteckningen den 24 mars 2007.

38)

Pars Trash Company. Övriga upplysningar: a) Deltar i Irans kärntekniska program (centrifugprogrammet). b) Omnämns i IAEA-rapporter.

Uppfördes på FN-förteckningen den 23 december 2006.

39)

Pejman Industrial Services Corporation: Pejman Industrial Services Corporation ägs eller kontrolleras av eller agerar på uppdrag av SBIG.

Adress: P.O. Box 16785-195, Teheran, Iran.

Uppfördes på FN-förteckningen den 9 juni 2010.

40)

Pishgam (Pioneer) Energy Industries. Övriga upplysningar: Har deltagit i uppförandet av anläggningen för konvertering av uran i Esfahan.

Uppfördes på FN-förteckningen den 3 mars 2008.

41)

Qods Aeronautics Industries. Övriga upplysningar: Tillverkar obemannade luftfartyg (UAV), fallskärmar, flygskärmar, paramotorer, etc.

Uppfördes på FN-förteckningen den 24 mars 2007.

42)

Sabalan Company: Sabalan är ett täcknamn för SHIG.

Adress: Damavand Tehran Highway, Teheran, Iran.

Uppfördes på FN-förteckningen den 9 juni 2010.

43)

Sanam Industrial Group. Övriga upplysningar: Underställd AIO.

Uppfördes på FN-förteckningen den 24 mars 2007.

44)

Safety Equipment Procurement (SEP). Övriga upplysningar: Bulvanföretag för AIO, medverkar i programmet för ballistiska robotar.

Uppfördes på FN:s förteckning den 3 mars 2008.

45)

7th of Tir. Övriga upplysningar: a) Underställd AIO och allmänt erkänd som direkt delaktig i Irans kärntekniska program, b) deltar i Irans kärntekniska program.

Uppfördes på FN:s förteckning den 23 december 2006.

46)

Sahand Aluminum Parts Industrial Company (Sapico): Sapico är ett täcknamn för SHIG.

Adress: Damavand Tehran Highway, Teheran, Iran.

Uppfördes på FN:s förteckning den 9 juni 2010.

47)

Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Övriga upplysningar: a) Enhet som är underställd AIO, b) deltar i Irans program för ballistiska robotar.

Uppfördes på FN:s förteckning den 23 december 2006.

48)

Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Övriga upplysningar: a) Enhet som är underställd AIO, b) deltar i Irans program för ballistiska robotar.

Uppfördes på FN:s förteckning den 23 december 2006.

49)

Shahid Karrazi Industries: Shahid Karrazi Industries ägs eller kontrolleras av eller agerar på uppdrag av SBIG.

Adress: Teheran, Iran

Uppfördes på FN:s förteckning den 9 juni 2010.

50)

Shahid Satarri Industries: Shahid Sattari Industries ägs eller kontrolleras av eller agerar på uppdrag av SBIG.

Adress: Sydöstra Teheran, Iran

Alias: Shahid Sattari Group Equipment Industries.

Uppfördes på FN:s förteckning den 9 juni 2010.

51)

Shahid Sayyade Shirazi Industries: Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) ägs eller kontrolleras av eller agerar på uppdrag av DIO.

Adress: Next To Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Tehran, Iran; Pasdaran Street, Box 16765, Teheran 1835, IranBabaei Highway — Next to Niru M.F.G, Teheran, Iran

Uppfördes på FN:s förteckning den 9 juni 2010.

52)

Sho’a’ Aviation. Övrig information: Tillverkar ultralätta mikroflygplan.

Uppfördes på FN:s förteckning den 24 mars 2007.

53)

Special Industries Group: Special Industries Group (SIG) är en enhet underställd DIO.

Adress: Pasdaran Avenue, PO Box 19585/ 777, Tehran, Iran

Uppfördes på EU:s förteckning den 24 juli 2007 (FN:s förteckning den 9 juni 2010).

54)

TAMAS Company. Övrig information: a) deltar i verksamhet som rör anrikning, b) TAMAS är ett övergripande organ med fyra dotterbolag, varav ett ägnar sig åt uranutvinning och urankoncentration och ett annat svarar för uranbearbetning, uranberikning och uranavfall.

Uppfördes på EU:s förteckning den 24 april 2007 (FN:s förteckning den 3 mars 2008).

55)

Tiz Pars: Tiz Pars är ett täcknamn för SHIG. Mellan april och juli 2007 försökte Tiz Pars på SHIG:s vägnar anskaffa en svets- och skärlaser med fem axlar som kunde ha lämnat ett substantiellt bidrag till Irans program för ballistiska robotar.

Adress: Damavand Tehran Highway, Teheran, Iran.

Uppfördes på FN:s förteckning den 9 juni 2010.

56)

Ya Mahdi Industries Group. Övrig information: Underställd AIO.

Uppfördes på FN:s förteckning den 24 mars 2007.

57)

Yazd Metallurgy Industries: Yazd Metallurgy Industries (YMI) är en enhet underställd DIO.

Adress: Pasdaran Avenue, Next To Telecommunication Industry, Teheran 16588, Iran. Postal Box 89195/878, Yazd, Iran; P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran; Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran.

Alias: Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries

Uppfördes på FN:s förteckning den 9 juni 2010.

B.

Enheter som ägs, kontrolleras eller agerar på uppdrag av Islamiska revolutionsgardet

1)

Institutet Fater (eller Faater): Dotterbolag till Khatam al-Anbiya (KAA). Fater har arbetat med utländska leverantörer, troligen på andra KAA-företags vägnar, med projekt för det iranska revolutionsgardet i Iran.

Uppfördes på FN:s förteckning den 9 juni 2010.

2)

Gharagahe Sazandegi Ghaem: Gharagahe Sazandegi Ghaem ägs eller kontrolleras av KAA.

Uppfördes på FN:s förteckning den 9 juni 2010.

3)

Ghorb Karbala: Ghorb Karbala ägs eller kontrolleras av KAA.

Uppfördes på FN:s förteckning den 9 juni 2010.

4)

Ghorb Nooh: Ghorb Nooh ägs eller kontrolleras av KAA.

Uppfördes på FN:s förteckning den 9 juni 2010.

5)

Hara Company: Ägs eller kontrolleras av Ghorb Nooh.

Uppfördes på FN:s förteckning den 9 juni 2010.

6)

Imensazan Consultant Engineers Institute: Ägs eller kontrolleras av eller agerar på uppdrag av KAA.

Uppfördes på FN:s förteckning den 9 juni 2010.

7)

Khatam al-Anbiya Construction Headquarters: Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) är ett företag ägt av det iranska revolutionsgardet som är involverat i storskaliga civila och militära byggprojekt och andra tekniska aktiviteter. Det utför ett stort antal uppdrag för projekt inom organisationen för passivt försvar. I synnerhet deltog dotterföretag till KAA i stor utsträckning i uppförandet av anläggningen för anrikning av uran vid Qom/Fordu (Fordow).

Uppfördes på FN:s förteckning den 9 juni 2010.

8)

Makin: Makin ägs eller kontrolleras av eller agerar på uppdrag av KAA, och är ett dotterföretag till KAA.

Uppfördes på FN:s förteckning den 9 juni 2010.

9)

Omran Sahel: Ägs eller kontrolleras av Ghorb Nooh.

Uppfördes på FN:s förteckning den 9 juni 2010.

10)

Oriental Oil Kish: Oriental Oil Kish ägs eller kontrolleras av eller agerar på uppdrag av KAA.

Uppfördes på FN:s förteckning den 9 juni 2010.

11)

Rah Sahel: Rah Sahel ägs eller kontrolleras av eller agerar på uppdrag av KAA.

Uppfördes på FN:s förteckning den 9 juni 2010.

12)

Rahab Engineering Institute: Rahab ägs eller kontrolleras av eller agerar på uppdrag av KAA, och är ett dotterföretag till KAA.

Uppfördes på FN:s förteckning den 9 juni 2010.

13)

Sahel Consultant Engineers: Ägs eller kontrolleras av Ghorb Nooh.

Uppfördes på FN:s förteckning den 9 juni 2010.

14)

Sepanir: Sepanir ägs eller kontrolleras av eller agerar på uppdrag av KAA.

Uppfördes på FN:s förteckning den 9 juni 2010.

15)

Sepasad Engineering Company: Sepasad Engineering Company ägs eller kontrolleras av eller agerar på uppdrag av KAA.

Uppfördes på FN:s förteckning den 9 juni 2010.

C.

Enheter som ägs, kontrolleras eller agerar för Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

1)

Irano Hind Shipping Company:

Adress: 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Park Mellat, Vali-e Asr Ave., Teheran, Iran265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran

Uppfördes på FN:s förteckning den 9 juni 2010.

2)

IRISL Benelux NV:

Adress: Noorderlaan 139, B-2030 Antwerpen, Belgien; momsregistreringsnummer BE480224531(Belgien)

Uppfördes på FN:s förteckning den 9 juni 2010.

3)

South Shipping Line Iran (SSL):

Adress: Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Tehran, Iran; Qaem Magham Farahani St., Teheran, Iran

Uppfördes på FN:s förteckning den 9 juni 2010.


BILAGA IX

Förteckning över personer och enheter som avses i artikel 23.2

I.

Personer och enheter som deltar i kärnteknisk verksamhet eller i verksamhet med ballistiska robotar

A.   Personer

 

Namn

Personuppgifter

Skäl

Datum för uppförande på förteckningen

1.

Reza AGHAZADEH

Födelsedatum: 15.3.1949;

passnummer: S4409483, giltighetstid: 26.4.2000–27.4.2010, utfärdat i: Teheran;

diplomatpass nr: D9001950, utfärdat 22.1.2008, giltigt t.o.m. 21.1.2013; födelseort: Khoy.

F.d. chef för Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). AEOI övervakar Irans kärntekniska program och anges i FN:s säkerhetsråds resolution 1737 (2006).

23.4.2007

2.

Ali DIVANDARI (alias DAVANDARI)

 

Chef för Bank Mellat (se del B, nr 4)

26.7.2010

3.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

NFPC:s adress: AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Teheran/Iran

Ställföreträdande chef och generaldirektör för Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC) (se del B, nr 30), som är en del av AEOI. AEOI övervakar Irans kärntekniska program och anges i FN:s säkerhetsråds resolution 1737 (2006). NFPC är engagerat i den anrikningsrelaterade verksamhet som IAEA:s styrelse och säkerhetsrådet kräver att Iran upphör med.

23.4.2007

4.

Ingenjör Mojtaba HAERI

 

Ställföreträdande chef för industrin, Modafl. Övervakande roll avseende AIO och DIO.

23.6.2008

5.

Mahmood JANNATIAN

Födelsedatum 21.4.1946,

passnummer: T12838903

Ställföreträdande chef för AEOI.

23.6.2008

6.

Said Esmail KHALILIPOUR (alias.: LANGROUDI)

Födelsedatum: 24.11.1945,

födelseort: Langroud

Ställföreträdande chef för AEOI. AEOI övervakar Irans kärntekniska program och anges i FN:s säkerhetsråds resolution 1737 (2006).

23.4.2007

7.

Ali Reza KHANCHI

NRC:s adress: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486 Teheran/Iran;

fax: (+9821) 8021412

Chef för Tehran Nuclear Research Center som ingår i AEOI. IAEA försöker alltjämt få förklaringar av Iran om de experiment med separation av plutonium som utförs vid TNRC, bland annat om förekomsten av partiklar av höganrikat uran i miljöprover från avfallsanläggningen i Karaj, där det finns containrar som har använts för förvaring av strålmål av utarmat uran som använts vid dessa experiment. AEOI övervakar Irans kärntekniska program och anges i FN:s säkerhetsråds resolution 1737 (2006).

23.4.2007

8.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Verkställande direktör för Iran Electronic Industries (se del B, nr 20).

23.6.2008

9.

Fereydoun MAHMOUDIAN

Födelsedatum 7.11.1943, födelseort: Iran.

Passnummer 05HK31387, utfärdat den 1.1.2002 i Iran, giltigt t.o.m. den 7.8.2010.

Fransk medborgare sedan den 7.5.2008.

Chef för Fulmen (se del B, nr 13).

26.7.2010

10.

Brigadgeneral Beik MOHAMMADLU

 

Ställföreträdande chef för inköp och logistik, Modafl (se del B, nr 29).

23.6.2008

11.

Mohammad MOKHBER

4th Floor, No 39 Ghandi street, Teheran/Iran 1517883115

Ordförande för Setad Ejraie-fonden, en investeringsfond med kopplingar till Ali Khameneï, den högste ledaren. Styrelseledamot i Sina-banken.

26.7.2010

12.

Mohammad Reza MOVASAGHNIA

 

Chef för Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG), även känd som Cruise Missile Industry Group. Denna organisation anges i FN:s säkerhetsråds resolution 1747 och förtecknas i bilaga I till gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp.

26.7.2010

13.

Anis NACCACHE

 

Handläggare vid företagen Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal; hans företag har försökt köpa upp känsliga varor, till förmån för enheter som förtecknas i resolution 1737 (2006).

23.6.2008

14.

Brigadgeneral Mohammad NADERI

 

Chef för Aerospace Industries Organisation (AIO) (se del B, nr 1); AIO har deltagit i känsliga iranska program.

23.6.2008

15.

Ali Akbar SALEHI

 

Utrikesminister. F.d. chef för Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). AEOI övervakar Irans kärntekniska program och anges i säkerhetsrådets resolution 1737 (2006).

17.11.2009

16.

Konteramiral Mohammad SHAFI'I RUDSARI

 

Tidigare ställföreträdande chef för samordning, Modafl (se del B, nr 29).

23.6.2008

17.

Abdollah SOLAT SANA

 

Verkställande direktör för anläggningen för konvertering av uran (UCF) i Esfahan. Det är denna anläggning som producerar feed-materialet (UF6) för anrikningsanläggningarna i Natanz. Den 27 augusti 2006 fick Solat Sana en särskild utmärkelse av president Ahmadinejad för sin roll.

23.4.2007

18.

Mohammad AHMADIAN

 

F.d. tillförordnad chef för Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI) och f.n. ställföreträdande chef för AEOI. AEOI övervakar Irans kärntekniska program och anges i FN:s säkerhetsråds resolution 1737 (2006).

23.5.2011

19.

Ingenjör Naser RASTKHAH

 

Ställföreträdande chef för AEOI. AEOI övervakar Irans kärntekniska program och anges i FN:s säkerhetsråds resolution 1737 (2006).

23.5.2011

20.

Behzad SOLTANI

 

Ställföreträdande chef för AEOI. AEOI övervakar Irans kärntekniska program och anges i FN:s säkerhetsråds resolution 1737 (2006).

23.5.2011

21.

Massoud AKHAVAN-FARD

 

Ställföreträdande chef för AEOI med ansvar för planering, internationella frågor samt frågor som rör parlamentet. AEOI övervakar Irans kärntekniska program och anges i FN:s säkerhetsråds resolution 1737 (2006).

23.5.2011

22.

Dr Ahmad AZIZI

 

Vice ordförande och verkställande direktör för Melli Bank PLC, som av EU uppförts på förteckningen.

1.12.2011

23.

Davoud BABAEI

 

Nuvarande säkerhetschef vid det forskningsinstitut vid ministeriet för försvarsfrågor och logistiskt stöd till försvarsmakten, "Organisation of Defensive Innovation and Research"(SPND), som leds av Mohsen Fakhrizadeh, uppförd på förteckningen av FN. IAEA har utpekat SPND i samband med farhågorna om eventuella militära dimensioner inom Irans kärntekniska program; Iran vägrar samarbeta om detta. I egenskap av säkerhetschef är Babaei ansvarig för hindrandet av att information lämnas ut, inbegripet till IAEA.

1.12.2011

24.

Hassan BAHADORI

 

Verkställande direktör för Arian Bank, som av EU uppförts på förteckningen.

1.12.2011

25.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

 

Biträdande chef för Irans atomenergiorgan, som av FN har uppförts på förteckningen. Han är där underordnad Feridun Abbasi Davani, uppförd på förteckningen av FN. Har medverkat i Irans kärntekniska program åtminstone sedan 2002, bland annat i egenskap av f.d. chef för upphandling och logistik vid Amad, där han var ansvarig för användning av skalbolag som Kimia Madan för upphandling av utrustning och materiel för Irans kärnvapenprogram.

1.12.2011

26.

Dr Peyman Noori BROJERDI

 

Styrelseordförande och verkställande direktör för Bank Refah, som av EU har uppförts på förteckningen.

1.12.2011

27.

Kamran DANESHJOO (alias DANESHJOU)

 

Minister för vetenskap, forskning och teknik sedan valet 2009. Iran gav inte IAEA några förklaringar om hans roll i samband med studier av utvecklingen av missilstridsspetsar. Detta ingår i Irans mer omfattande vägran att samarbeta med IAEA:s utredning av de "påstådda studierna" som tyder på en militär aspekt inom Irans kärntekniska program; hit hör bland annat vägran av tillgång till relevanta enskilda dokument som rör detta.

Daneshjoo har, utöver sin roll som minister, också en roll inom den "passiva försvarsverksamheten" som företrädare för president Ahmadinejad. Den passiva försvarsorganisationen har redan uppförts på förteckningen av EU.

1.12.2011

28.

Dr Abdolnaser HEMMATI

 

Verkställande direktör och styrelseordförande för Banque Sina, som av EU uppförts på förteckningen.

1.12.2011

29.

Milad JAFARI

Födelsedatum: 20.9.1974

Iransk medborgare som tillhandahåller varor, huvudsakligen metaller, åt bulvanföretag till SHIG, som av EU uppförts på förteckningen. Levererade varor till SHIG mellan januari och november 2010. Betalning för vissa andra varor gjordes efter november 2010 vid huvudkontoret för Export Development Bank of Iran (EDBI) i Teheran, som av EU uppförts på förteckningen.

1.12.2011

30.

Dr Mohammad JAHROMI

 

Ordförande och verkställande direktör för Bank Saderat, som av EU uppförts på förteckningen.

1.12.2011

31.

Ali KARIMIAN

 

En iransk medborgare som levererar varor, huvudsakligen kolfiber, till de av FN uppförda SHIG och SBIG.

1.12.2011

32.

Majid KHANSARI

 

Verkställande direktör för Kalaye Electric Company, som av FN uppförts på förteckningen.

1.12.2011

33.

Mahmoud Reza KHAVARI

 

Styrelseordförande och verkställande direktör för Bank Melli, som av EU uppförts på förteckningen.

1.12.2011

34.

Mohammad Reza MESKARIAN

 

Verkställande direktör i London för Persia International Bank, som av EU uppförts på förteckningen.

1.12.2011

35.

Mohammad MOHAMMADI

 

Verkställande direktör för MATSA.

1.12.2011

36.

Dr M H MOHEBIAN

 

Verkställande direktör för Post Bank, som av EU uppförts på förteckningen.

1.12.2011

37.

Mohammad Sadegh NASERI

 

Chef för fysikaliska forskningsinstitutet (Physics Research Institute, tidigare kallat Institute of Applied Physics).

1.12.2011

38.

Mohammad Reza REZVANIANZADEH

 

Verkställande direktör för Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH), som av EU uppförts på förteckningen. Han är också tjänsteman vid AEOI. Han övervakar och sänder ut anbudsinfordringar till upphandlingsbolag för känsligt upphandlingsarbete som krävs vid anläggningen för bränsletillverkning (Fuel Manufacturing Plant -FMP), anläggningen för zirkonpulver (ZPP) och anläggningen för konvertering av uran (UCF).

1.12.2011

39.

A SEDGHI

 

Ordförande och direktör utan verkställande befogenheter för Melli Bank PLC, som av EU uppförts på förteckningen.

1.12.2011

40.

Hamid SOLTANI

 

Verkställande direktör för Management Company for Nuclear Power Plant Construction (MASNA), som av EU uppförts på förteckningen.

1.12.2011

41.

Bahman VALIKI

 

Styrelseordförande och verkställande direktör för Export Development Bank of Iran, som av EU uppförts på förteckningen.

1.12.2011

42.

Javad AL YASIN

 

Chef för Research Centre for Explosion and Impact, även kallat METFAZ.

1.12.2011

43.

S ZAVVAR

 

Tillförordnad administrativ chef i Dubai för Persia International Bank, som av EU uppförts på förteckningen.

1.12.2011

B.   Enheter

 

Namn

Uppgifter om enheten

Skäl

Datum för uppförande på förteckningen

1.

Aerospace Industries Organisation, AIO

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran, Iran

Langare Street, Nobonyad Square, Teheran, Iran

AIO övervakar Irans produktion av missiler, inbegripet Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group och Fajr Industrial Group, som alla anges i FN:s säkerhetsråds resolution 1737 (2006). Även chefen för AIO och två andra högre tjänstemän anges i FN:s säkerhetsråds resolution 1737 (2006).

23.4.2007

2.

Armed Forces Geographical Organisation

 

Bedöms leverera geospatiala uppgifter till programmet för ballistiska robotar.

23.6.2008

3.

Azarab Industries

Ferdowsi Avenue, P.O Box 11365-171, Teheran, Iran

Bolag inom energisektorn som tillhandahåller tillverkningsstöd till det kärntekniska programmet, däribland angiven spridningskänslig verksamhet. Involverat i uppförandet av tungvattenreaktorn i Arak.

26.7.2010

4.

Bank Mellat (inklusive alla filialer) med dotterbolag

Huvudkontor: 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Teheran 15817, Iran

Box 11365-5964, Teheran, 15817, Iran

Bank Mellat ägnar sig åt verksamhet som stöder och underlättar Irans kärntekniska program och program för ballistiska robotar. Den har erbjudit banktjänster åt enheter som av FN och EU förts upp på förteckningen, eller åt enheter som agerar på dessa enheters vägnar eller på deras uppmaning, eller åt enheter som ägs eller kontrolleras av dem. Den är moderbank till First East Export Bank som anges i resolution FN:s säkerhetsråds resolution 1929.

26.7.2010

a)

Mellat Bank SB CJSC

P. O. Box 24, Jerevan 0010, Armenien

Till 100 % ägd av Bank Mellat.

26.7.2010

b)

Persia International Bank Plc

Number 6 Lothbury, postnummer: EC2R 7HH, Förenade kungariket

Till 60 % ägd av Bank Mellat.

26.7.2010

5.

Bank Melli, Melli Bank Iran (inklusive alla filialer) och dotterbolag

Ferdowsi Avenue, Box 11365-171, Teheran, Iran

Lämnar eller försöker lämna finansiellt stöd till företag som medverkar i eller upphandlar varor till Irans kärntekniska program och robotprogram (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company och DIO). Bank Mellis uppgift är att underlätta Irans känsliga verksamhet. Den har underlättat talrika uppköp av känsliga material till Irans kärntekniska program och robotprogram. Banken har tillhandahållit ett antal finansiella tjänster på uppdrag av enheter som har nära koppling till Irans kärntekniska industrier och robotindustrier, inbegripet att öppna remburser och hålla konton. Många av ovanstående företag anges i FN:s säkerhetsråds resolutioner 1737 (2006) och 1747 (2007).

Bank Melli fortsätter sin verksamhet genom att regelmässigt stödja och underlätta Irans känsliga verksamhet. Med hjälp av sina bankkontakter fortsätter den att ge stöd och tillhandahålla finansiella tjänster för sådan verksamhet till enheter som finns upptagna på FN- och EU förteckningar. Den agerar också på uppdrag av, och i ledningen för sådana enheter, inklusive Bank Sepah, och bedriver ofta sin verksamhet via dotterbolag och intresseföretag.

23.6.2008

a)

Arian Bank (alias Aryan Bank)

House No 2, Street No 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan

Arian Bank är ett samriskföretag mellan Bank Melli och Bank Saderat.

26.7.2010

b)

Assa Corporation

ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, USA Skatte-id-nummer: 1368932 (USA)

Assa Corporation är ett bulvanföretag som inrättats och kontrolleras av Bank Melli. Det inrättades av Bank Melli som en kanal för penningöverföringar från Förenta staterna till Iran.

26.7.2010

c)

Assa Corporation Ltd

6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Kanalöarna

Assa Corporation Ltd är moderorganisation till Assa Corporation. Ägs eller kontrolleras av Bank Melli.

26.7.2010

d)

Bank Kargoshaie (alias Bank Kargoshaee, Kargosai Bank och Kargosa'i Bank)

587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Teheran 11986, Iran

Bank Kargoshaee ägs av Bank Melli.

26.7.2010

e)

Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)

No 1 – Didare Shomali Haghani Highway 1518853115 Teheran, Iran

Alternativ adress:

No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Teheran, Iran, P.O. Box 3898-15875

Alternativ adress:

Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Teheran, Iran 15116

Alternativ adress:

Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Teheran, Iran

Företagsregistreringsnummer: 89584

Har sedan 2000 anknytning till enheter som är föremål för sanktioner från Förenta staterna, Europeiska unionen eller Förenta nationerna. Anges av Förenta staterna som ägd eller kontrollerad av Bank Melli.

26.7.2010

f)

Bank Melli Iran

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moskva, 130064, Ryssland

Alternativ adress:

Mashkova st. 9/1 Moskva, 105062, Ryssland

 

23.6.2008

g)

Bank Melli Printing and Publishing Company (BMPPC)

18 th Km Karaj Special Road, 1398185611 Teheran, Iran, P.O. Box 37515-183

Alternativ adress:

Km 16 Karaj Special Road, Teheran, Iran

Bolagsregistrerings-nummer: 382231

Anges av Förenta staterna som ägd eller kontrollerad av Bank Melli.

26.7.2010

h)

Cement Investment and Development Company (CIDCO) (även kallat: Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)

No 20, West Nahid Blvd.Vali Asr Ave. Teheran, Iran, 1967757451

No 241, Mirdamad Street, Teheran, Iran

Helägd av Bank Melli Investment Co. Holdingbolag med uppgift att förvalta alla BMIIC-ägda cementföretag.

26.7.2010

i)

First Persian Equity Fund

Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Caymanöarna Box 15875/4155;

Bostadsort:

Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Caymanöarna; Box 15875/4155;

Bostadsort:

Rafi Alley, Vali-e Asr Avenue, Nader Alley, Teheran, 15116, Iran, P.O. Box 15875-3898

Fond baserad på Caymanöarna med licens från Irans regering för utlandsinvesteringar på Teheran-börsen.

26.7.2010

j)

Mazandaran Cement Company

No 51, sattari st.Afric Ave.Teheran, Iran

Alternativ adress:

Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Teheran, Iran 19688

Alternativ adress:

40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Teheran, Iran

Kontrolleras av Bank Melli Iran.

26.7.2010

k)

Mehr Cayman Ltd.

Caymanöarna; Handelsregisternummer 188926 (Caymanöarna)

Ägs eller kontrolleras av Bank Melli.

26.7.2010

l)

Melli Agrochemical Company PJS (även kallat: Melli Shimi Keshavarz)

5th Floor No 2315th Street, Gandi Ave. Vanak Sq., Teheran, Iran

Alternativ adress:

Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. 15875-1734, Teheran, Iran

Ägs eller kontrolleras av Bank Melli.

26.7.2010

m)

Melli Bank plc

London Wall, 11:e floor, London EC2Y 5EA, Förenade kungariket

 

23.6.2008

n)

Melli Investment Holding International

514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, Förenade Arabemiraten

Registreringscertifikat (Dubai) nummer 0107, utfärdat den 30 november 2005

Ägs eller kontrolleras av Bank Melli.

26.7.2010

o)

Shemal Cement Company (även kallat: Siman Shomal, Shomal Cement Company )

No 269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Teheran – 15146 Iran

Alternativ adress:

289, Teheran, Iran 151446

Alternativ adress:

289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Teheran, Iran

Kontrolleras av Bank Melli Iran.

26.7.2010

6.

Bank Refah

40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Teheran, 19917 Iran

Bank Refah har tagit över Bank Mellis pågående verksamhet efter införandet av Europeiska unionens sanktioner mot den senare.

26.7.2010

7.

Bank Saderat Iran (inklusive alla filialer) med dotterbolag:

Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teheran, Iran

Bank Saderat är en iransk bank delvis ägd av den iranska regeringen. Bank Saderat har stått till tjänst med finansiella tjänster för enheter som gör inköp för Irans kärntekniska program och program för ballistiska robotar, däribland enheter som anges i FN:s säkerhetsråds resolution 1737. Bank Saderat hanterade betalningar och remburser för DIO (föremål för sanktioner enligt FN:s säkerhetsråd resolution 1737) och Iran Electronics Industries så sent som i mars 2009. 2003 hanterade Bank Saderat remburser på det till iransk kärnenergi relaterade företaget Mesbah Energy Companys vägnar (senare föremål för sanktioner enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1737).

26.7.2010

a)

Bank Saderat PLC (London)

5 Lothbury, London, EC2R 7HD, Förenade kungariket

Helägt dotterbolag till Bank Saderat.

 

8.

Sina Bank

187, Avenue Motahari, Teheran, Iran

Denna bank är nära kopplad till intressena för "Daftar" (den högste ledarens kansli, med en förvaltning på cirka 500 medarbetare). Den bidrar på detta sätt till finansieringen av regimens strategiska intressen.

26.7.2010

9.

Esnico (leverantör av utrustning till Nuclear Industries Corporation)

No. 1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Teheran, Iran

Köper in industrivaror, särskilt till verksamhet inom det kärntekniska programmet som utförs av AEOI, Novin Energy och Kalaye Electric Company (samtliga tas upp i FN:s säkerhetsråds resolution 1737). Chef för ESNICO är Haleh Bakhtiar (tas upp i FN:s säkerhetsråds resolution 1803).

26.7.2010

10.

Etemad Amin Invest Co Mobin

Pasadaran Av. Tehran, Iran

Etemad Amin Invest Co Mobin, som står Naftar och Bonyad-e Mostazafan nära, bidrar till finansieringen av regimens strategiska intressen och till den parallella staten i Iran.

26.7.2010

11.

Export Development Bank of Iran (EDBI) (inklusive alla filialer) med dotterbolag:

Export Development Building, 21 th floor, Tose'e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Teheran – Iran, 15138-35711

next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Teheran, Iran

Tose'e Tower, corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teheran, Iran

No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Teheran, Iran

C.R. No. 86936

(Iran)

Export Development Bank of Iran (EDBI) har varit delaktig i tillhandahållande av finansiella tjänster till företag kopplade till Irans program som är oroande ur spridningssynpunkt och har hjälpt av FN angivna enheter att kringgå och bryta mot sanktioner. EBDI tillhandahåller finansiella tjänster för enheter som är underställda Modafl och för deras bulvanföretag som stöder Irans kärntekniska program och program för ballistiska robotar.

EBDI har fortsatt att hantera betalningar för Bank Sepah, sedan den av FN uppförts på förteckningen, inklusive betalningar kopplade till Irans kärntekniska program och program för ballistiska robotar. EDBI har hanterat transaktioner kopplade till Irans försvars- och robotenheter, av vilka många har blivit föremål för sanktioner från FN:s säkerhetsråd. EDBI fungerade som en ledande mellanhand som hanterade Bank Sepahs (föremål för sanktionerfrån FN:s säkerhetsråd sedan 2007) finansiering, inklusive betalningar med koppling till massförstörelsevapen. EDBI tillhandahåller olika Modafl-enheter finansiella tjänster och har underlättat pågående inköp från bulvanföretag som förknippas med Modafl-enheter.

26.7.2010

a)

EDBI Exchange Company (alias Export Development Exchange Broker Co.)

No 20, 13:e St., Vozara Ave., Teheran, Iran 1513753411, P.O. Box: 15875-6353 Box 15875/4155

Alternativ adress:

Tose’e Tower, corner of 15:e St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran

EDBI Exchange Company är baserat i Teheran och ägs till 70 % av Export Development Bank of Iran (EDBI). Företaget angavs av Förenta staterna i oktober 2008 som ägt eller kontrollerat av EDBI.

26.7.2010

b)

EDBI Stock Brokerage Company

Tose’e Tower, corner of 15:e St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran

Teheran-baserade EDBI Stock Brokerage Company är ett helägt dotterbolag till Export Development Bank of Iran (EDBI). Företaget angavs av Förenta staterna i oktober 2008 som ägt eller kontrollerat av EDBI.

26.7.2010

c)

Banco Internacional De Desarrollo CA

Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela

Banco Internacional De Desarrollo CA ägs av Export Development Bank of Iran.

26.7.2010

12.

Fajr Aviation Composite Industries

Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Teheran, Iran

Ett dotterbolag till IAIO inom Modafl (se nr 29), som huvudsakligen tillverkar kompositmaterial för flygplansindustrin, men som också har kopplingar till utvecklingen av kolfiberkapacitet för kärntekniska och robotrelaterade tillämpningsområden. Har kopplingar till Technology Cooperation Office. Iran har nyligen aviserat sin avsikt att massproducera en ny generation centrifuger som kommer att kräva kapacitet att tillverka Faci-kolfiber.

26.7.2010

13.

Fulmen

167 Darya boulevard – Shahrak Ghods, 14669 – 8356 Teheran

Fulmen var involverat i installationen av elutrustning vid anläggningen i Qom/Fordo då det ännu inte var klarlagt att denna anläggning existerade.

26.7.2010

a)

Arya Niroo Nik

 

Arya Niroo Nik är ett bulvanföretag som Fulmen använder sig av för en del av sin verksamhet.

26.7.2010

14.

Future Bank BSC

Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. P.O. Box 785

2k-dokument för bolagsregistrering nummer 54514-1 (Bahrain) med sista giltighetsdatum den 9 juni 2009. Handelslicens nummer 13388 (Bahrain)

Bahrain-baserade Future Bank ägs till två tredjedelar av iranska banker. Bank Melli och Bank Saderat, som av EU uppförts på förteckningen, äger vardera en tredjedel av aktierna och Ahli United Bank (AUB) of Bahrain äger den resterande tredjedelen. Även om AUB fortfarande äger sina aktier i Future Bank, enligt bankens verksamhetsberättelse för 2007, utövar AUB inte längre något väsentligt inflytande över banken, som i praktiken kontrolleras av sina iranska moderbolag, vilka båda pekas ut i FN:s säkerhetsråds resolution 1803 såsom varande iranska banker som föranleder särskild "vaksamhet". De nära kopplingarna mellan Future Bank och Iran framgår vidare av att styrelseordföranden för Bank Melli parallellt också har innehaft posten som styrelseordförande för Future Bank.

26.7.2010

15.

Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)

 

Regeringsorgan med ansvar för att påskynda industrialiseringen av Iran. Kontrollerar flera olika företag som deltar i arbetet för de kärntekniska programmen och robotprogrammen och som deltar i utlandsinköp av avancerad tillverkningsteknologi till stöd för dessa.

26.7.2010

16.

Iran Aircraft Industries (IACI)

 

Ett dotterbolag till IAIO inom Modafl (se nr 29). Tillverkar och utför reparationer och översyn av flygplan och flygplansmotorer och köper in luftfartsrelaterade delar, ofta med ursprung i Förenta staterna och i normalfallet genom utländska mellanhänder. Det har också konstaterats att IACI och dess dotterbolag använder ett världsomspännande nätverk av mellanhänder i försök att köpa in luftfartsrelaterade varor.

26.7.2010

17.

Iran Aircraft Manufacturing Company (alias HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)

Box 83145-311, 28 km Esfahan – Teheran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran

Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Teheran 15946, Iran

Box 81465-935, Esfahan, Iran

Shahih Shar Industrial Zone, Esfahan, Iran; P.O. P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Teheran, Iran

Ägs eller kontrolleras av eller agerar på uppdrag av Modafl (se nr 29).

26.7.2010

18.

Iran Centrifuge Technology Company (alias TSA eller Tesa)

156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Teheran, Iran

Iran Centrifuge Technology Company har övertagit den verksamhet som bedrevs av Farayand Technique (anges i FN:s säkerhetsråds resolution 1737). Det tillverkar centrifugdelar för urananrikning och stöder direkt den spridningskänsliga verksamhet som Iran enligt FN:s säkerhetsråds resolutioner måste upphöra med. Utför arbete för Kalaye Electric Companys räkning (anges i FN:s säkerhetsråds resolution 1737).

26.7.2010

19.

Iran Communications Industries (ICI)

Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran

Alternativ adress:

PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iran

Alternativ adress:

Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teheran

Iran Communications Industries, ett dotterbolag till Iran Electronics Industries (se nr20), tillverkar olika artiklar, bland annat kommunikationssystem, avionik, optik- och elektrooptikanordningar, mikroelektronik, informationsteknik, test och mätning, telekommunikationssäkerhet, elektronisk krigföring, tillverkning och renovering av radartuber samt utskjutningsanordningar för robotar. Dessa artiklar kan användas inom program som är föremål för sanktioner i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1737.

26.7.2010

20.

Iran Electronics Industries

(inklusive alla filialer) med dotterbolag:

P. O. Box 18575-365, Teheran, Iran

Helägt dotterbolag till Modafl (och därför en systerorganisation till AIO, AvIO och DIO). Dess roll är att tillverka elektronikkomponenter till Irans vapensystem.

23.6.2008

a)

Isfahan Optics

P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave. Isfahan – Iran

Box 81465-117, Esfahan, Iran

Ägs, kontrolleras av eller agerar på uppdrag av Iran Electronics Industries.

26.7.2010

21.

Iran Insurance Company (alias Bimeh Iran)

121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Teheran, Iran

Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Teheran, Iran

Iran Insurance Company har försäkrat inköpet av olika artiklar som kan användas inom program som är föremål för sanktioner i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1737. Bland inköpta försäkrade artiklar märks helikopterreservdelar, elektronik och datorer med användningsområden inom flygplans- och robotnavigering.

26.7.2010

22.

Iranian Aviation Industries Organization (IAIO) Ave.

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Teheran, Iran

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Teheran, Iran

107 Sepahbod Gharani Avenue, Teheran, Iran

En organisation inom Modafl (se nr 29), med ansvar för planering och förvaltning av Irans militära luftfartsindustri.

26.7.2010

23.

Javedan Mehr Toos

 

Verkstadsföretag som gör inköp för AOEI som tas upp i FN:s säkerhetsråds resolution 1737.

26.7.2010

24.

Kala Naft Tehran Co, P.O.

Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Teheran, Iran

No 242 Shahid Kalantri Street – Near Karim Khan Bridge – Sepahbod Gharani Avenue, Teheran

Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran

Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1

Handlar i utrustning för olje- och gassektorn som kan användas för Irans kärntekniska program. Försökte köpa in material (ytterst slitstarka legeringsportar) som saknar användningsområden utanför kärnkraftsindustrin. Har kopplingar till företag som deltar i Irans kärntekniska program.

26.7.2010

25.

Machine Sazi Arak

4th km, Tehran Road, P.O Box 148, Arak, Iran

Företag inom energisektorn med anknytning till IDRO som tillhandahåller tillverkningsstöd för det kärntekniska programmet, inklusive angiven spridningskänslig verksamhet. Involverat i uppförandet av tungvattenreaktorn i Arak. Förenade kungariket skickade i juni 2009 ut ett meddelande om exportförbud mot Machine Sazi Arak för en spärrstav i aluminiumgrafit. I maj 2009 nekade Sverige export till Machine Sazi Arak av ytbeklädnad till diskändar för tryckkärl.

26.7.2010

26.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Teheran

Ett dotterbolag till DIO.

23.4.2007

27.

MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) Managing Company for the Construction of Nuclear Power Plants

 

Underordnad enhet till AEOI och Novin Energy (båda tas upp i FN:s säkerhetsråds resolution 1737). Deltar i utvecklingen av kärnreaktorer.

26.7.2010

28.

Mechanic Industries Group

 

Har deltagit i tillverkning av komponenter till ballistikprogrammet.

23.6.2008

29.

Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics (alias Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics, MODAFL, MODSAF)

Teheran, Iran, beläget väster om Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran, Iran

Ansvarar för Irans försvarsforskning, utvecklings- och tillverkningsprogram, inbegripet stöd till robot- och kärnprogram.

23.6.2008

30.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)

AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Teheran/Iran

Box 14144-1339, Endof North Karegar Ave., Teheran, Iran

AEOI:s Nuclear Fuel Production Division (NFPD) bedriver forskning och utveckling inom kärnbränslecykelområdet, inklusive utvinning, brytning, bearbetning och konvertering av uran samt kärnavfallshantering. NFPC har efterträtt NFPD, det dotterbolag till AEOI som bedriver forskning och utveckling inom kärnbränslecykeln, inklusive konvertering och anrikning.

23.4.2007

31.

Parchin Chemical Industries

 

Har arbetat med framdrivningstekniker för det iranska ballistikprogrammet.

23.6.2008

32.

Parto Sanat Co.

No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Teheran, 15178 Iran.

Tillverkar frekvensomvandlare och har kapacitet att utveckla/modifiera importerade utländska frekvensomvandlare så att de kan användas inom gascentrifuganrikning. Företaget anses delta i spridning av kärnmaterial.

26.7.2010

33.

Passive Defense Organization

 

Ansvarig för utväljande och uppförande av strategiska anläggningar, däribland – enligt iranska uttalanden – anläggningen för anrikning av uran i Fordow (Qom) som i strid med Irans skyldigheter uppfördes utan att detta anmäldes till IAEA (något som bekräftats i en resolution från IAEA:s styrelse). Brigadgeneral Gholam-Reza Jalali, tidigare revolutionsgardet, är ordförande i PDO.

26.7.2010

34.

Post Bank

237, Motahari Ave., Teheran, Iran 1587618118

Post Bank har utvecklats från att ha varit en inhemsk iransk bank till att vara en bank som underlättar Irans utrikeshandel. Agerar för Bank Sepah (tas upp i FN:s säkerhetsråds resolution 1747), utför Bank Sepahs transaktioner och döljer Bank Sepahs koppling till transaktioner för att kringgå sanktioner. 2009 underlättade Post Bank affärsverksamhet för Bank Sepah mellan Irans försvarsindustrier och mottagare i utlandet. Har underlättat affärsverksamhet med bulvanföretag för Demokratiska folkrepubliken Koreas Tranchon Commercial Bank, känd för att underlätta spridningsrelaterad affärsverksamhet mellan Iran och Demokratiska folkrepubliken Korea.

26.7.2010

35.

Raka

 

En avdelning av Kalaye Electric Company (tas upp i FN:s säkerhetsråds resolution 1737). Avdelningen upprättades i slutet av 2006 och var ansvarig för uppförandet av anläggningen för anrikning av uran i Fordow (Qom).

26.7.2010

36.

Research Institute of Nuclear Science and Technology, alias Nuclear Science and Technology Research Institute

AEOI, PO Box 14395-836, Teheran, IRAN

Underordnad enhet till AEOI som fortsätter det arbete som dess f.d. forskningsavdelning bedrev. Verkställande direktör är AEOI:s vice ordförande Mohammad Ghannadi (anges i FN:s säkerhetsråds resolution 1737).

26.07.2010

37.

Schiller Novin

Gheytariyeh Avenue – no153 – 3rd Floor – P.O. Box:17665/153 6, 19389 Teheran

Agerar för Defense Industries Organisation (DIO).

26.7.2010

38.

Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group

 

Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group (Sakig) utvecklar och tillverkar luftvärnsrobotsystem för Irans militär. Sakig bedriver militära projekt, robotprojekt och luftvärnsprojekt och köper in materiel från Ryssland, Vitryssland och Nordkorea.

26.7.2010

39.

Shakhese Behbud Sanat

 

Deltar i tillverkningen av utrustning och delar för kärnbränslecykeln.

26.7.2010

40.

State Purchasing Organisation (SPO)

 

SPO förefaller arbeta för att underlätta importen av hela vapen. Verkar vara ett dotterbolag till Modafl.

23.6.2008

41.

Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President’s Office

Teheran, Iran

Ansvarig för Irans tekniska framsteg genom utlandsinköp och utbildningsförbindelser inom området. Stöder de kärntekniska programmen och robotprogrammen.

26.7.2010

42.

Yasa Part, (inklusive alla filialer) med dotterbolag:

 

Företag som arbetar med inköpsverksamhet med kopplingar till inköp av materiel och teknik som behövs för kärntekniska program och robotprogram.

26.7.2010

a)

Arfa Paint Company

 

Agerar för Yasa Part.

26.7.2010

b)

Arfeh Company

 

Agerar för Yasa Part.

26.7.2010

c)

Farasepehr Engineering Company

 

Agerar för Yasa Part.

26.7.2010

d)

Hosseini Nejad Trading Co.

 

Agerar för Yasa Part.

26.7.2010

e)

Iran Saffron Company eller Iransaffron Co

 

Agerar för Yasa Part.

26.7.2010

f)

Shetab G.

 

Agerar för Yasa Part.

26.7.2010

g)

Shetab Gaman

 

Agerar för Yasa Part.

26.7.2010

h)

Shetab Trading

 

Agerar för Yasa Part.

26.7.2010

i)

Y.A.S. Ltd

 

Agerar för Yasa Part.

26.7.2010

43.

Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)

Huvudkontor: Depenau 2, D-20095 Hamburg; Kish-filialen, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415

Teheran.filialen, No 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Teheran, Iran

EIH har spelat en avgörande roll för att hjälpa ett antal iranska banker med alternativa lösningar för genomförande av transaktioner som stoppats genom EU:s sanktioner mot Iran. Det har noterats att EIH fungerat som rådgivande och förmedlande bank vid transaktioner med angivna iranska enheter. EIH spärrade till exempel kontona för de av EU angivna Bank Saderat Iran och Bank Mellat hos EIH i Hamburg i början av augusti 2010. Strax därefter återupptog EIH affärsverksamhet i euro med Bank Mellat och Bank Saderat Iran genomEIH-konton med en icke utpekad iransk bank. I augusti 2010 inrättade EIH ett system för möjliggörande av rutinbetalningar till Bank Saderat London och Future Bank Bahrain och kringgående av EU-sanktionerna.

I oktober 210 fortsatte EIH att verka som förmedlare av betalningar från iranska banker som omfattades av sanktioner, bl.a. Bank Mellat och Bank Saderat. Dessa banker, som omfattas av sanktionerna, ska utföra sina betalningar till EIH via Irans Bank of Industry and Mine. EIH använd