EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0852

2011/852/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 15 december 2011 om ändring av beslut 2005/363/EG om djurhälsoskyddsåtgärder mot afrikansk svinpest inom den italienska regionen Sardinien [delgivet med nr K(2011) 9248] Text av betydelse för EES

OJ L 335, 17.12.2011, p. 109–110 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 053 P. 294 - 295

No longer in force, Date of end of validity: 28/03/2014; tyst upphävande genom 32014D0178

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/852/oj

17.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/109


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 15 december 2011

om ändring av beslut 2005/363/EG om djurhälsoskyddsåtgärder mot afrikansk svinpest inom den italienska regionen Sardinien

[delgivet med nr K(2011) 9248]

(Text av betydelse för EES)

(2011/852/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.4,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10.4,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (3), särskilt artikel 4.3, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens beslut 2005/363/EG av den 2 maj 2005 om djurhälsoskyddsåtgärder mot afrikansk svinpest inom den italienska regionen Sardinien (4) antogs på grund av ett allvarligt utbrott av afrikansk svinpest bland tamsvin och vildsvin inom den italienska regionen Sardinien där denna smitta är endemisk.

(2)

Genom detta beslut förbjuds all avsändning av levande svin och sperma, ägg (ova) och embryon från svin samt av fläskkött, fläskköttsprodukter och andra produkter innehållande fläskkött från Sardinien.

(3)

I enlighet med artikel 4.3 i direktiv 2002/99/EG får dock vissa undantag beviljas när det gäller avsändning av vissa fläskköttsprodukter från svin som kommer från ursprungsbesättningar lokaliserade utanför de riskområden som anges i bilaga I till det beslutet och som uppfyller särskilda krav på biosäkerhet.

(4)

Under de senaste veckorna har Italien underrättat kommissionen om en betydande ökning av antalet utbrott och av den territoriella utsträckningen av utbrotten av afrikansk svinpest i sju av åtta provinser på Sardinien, vilket även påverkar stora kommersiella svinbesättningar.

(5)

Den aktuella sjukdomssituationen på Sardinien kan utgöra ett hot mot svinbesättningar i andra italienska regioner och andra medlemsstater i samband med utsläppande på marknaden av fläskkött och fläskköttsprodukter och andra produkter innehållande fläskkött. Det är därför nödvändigt att utöka riskområdena i bilaga I till beslut 2005/363/EG till att omfatta hela regionen Sardinien. Eftersom de villkor som fastställs i artikel 5.2 b i beslut 2005/363/EG inte längre är uppfyllda ska det undantag som Italien beviljats om att tillåta avsändning av fläskkött från Sardinien till områden utanför Sardinien tillfälligt upphävas. Detsamma gäller för det undantag som beviljats enligt artikel 6 i det beslutet om att tillåta avsändning av fläskköttsprodukter och andra produkter innehållande fläskkött från Sardinien till områden utanför Sardinien.

(6)

Beslut 2005/363/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till beslut 2005/363/EG ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 15 december 2011.

På kommissionens vägnar

John DALLI

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  EUT L 118, 5.5.2005, s. 39.


BILAGA

”BILAGA I

Alla områden på Sardinien.”


Top