EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2011_160_R_0037_01

2011/351/EU: Rådets beslut av den 7 mars 2011 om ingående av ett protokoll mellan Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz
Protokoll mellan Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz

OJ L 160, 18.6.2011, p. 37–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 160/37


RÅDETS BESLUT

av den 7 mars 2011

om ingående av ett protokoll mellan Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz

(2011/351/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 78.2 e jämförd med artikel 218.6 a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande, och

av följande skäl:

(1)

Den 27 februari 2006 bemyndigades kommissionen att inleda förhandlingar med Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om ett protokoll om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz (nedan kallat protokollet). Dessa förhandlingar har nu avslutats.

(2)

Avtalet undertecknades på Europeiska gemenskapens vägnar den 28 februari 2008, enlighet med rådets beslut av den 28 februari 2008, med förbehåll för att det senare ingås.

(3)

I och med Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009 har Europeiska unionen ersatt och efterträtt Europeiska gemenskapen.

(4)

Protokollet bör godkännas.

(5)

I enlighet med artikel 3 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar dessa medlemsstater i antagandet och tillämpningen av detta beslut.

(6)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Protokollet mellan Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz, och därtill bifogade förklaringar godkänns härmed på Europeiska unionens vägnar.

Texten till protokollet, slutakten och relaterade förklaringar åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den person som ska ha befogenhet att på Europeiska unionens vägnar deponera det godkännandeinstrument som föreskrivs i artikel 8.1 i protokollet, i syfte att uttrycka unionens samtycke till att bli bunden av avtalet, och att överlämna följande meddelande:

”I och med att Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009 har Europeiska unionen ersatt och efterträtt Europeiska gemenskapen och från den dagen utövar den alla gemenskapens rättigheter och fullgör alla gemenskapens skyldigheter. Därför ska hänvisningar till Europeiska gemenskapen i protokollet och i avtalet i lämpliga fall läsas som Europeiska unionen.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 7 mars 2011.

På rådets vägnar

CZOMBA S.

Ordförande


PROTOKOLL

mellan Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz

EUROPEISKA GEMENSKAPEN

och

SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET

och

FURSTENDÖMET LIECHTENSTEIN,

nedan kallade de avtalsslutande parterna,

SOM HÄNVISAR TILL avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz som undertecknades den 26 oktober 2004 (1) (nedan kallat avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz),

SOM ERINRAR OM att det i artikel 15 i det avtalet föreskrivs en möjlighet för Furstendömet Liechtenstein att ansluta sig till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz genom ett protokoll,

SOM TAR HÄNSYN TILL Furstendömet Liechtensteins geografiska läge,

SOM TAR HÄNSYN TILL Furstendömet Liechtensteins önskan att associeras till den gemenskapslagstiftning som omfattar Dublinkonventionen och Eurodacförordningen (nedan kallad Dublin/Eurodacregelverket).

SOM BEAKTAR att Europeiska gemenskapen den 19 januari 2001 ingick ett avtal med Republiken Island och Konungariket Norge om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i någon av medlemsstaterna eller i Island eller Norge, på grundval av Dublinkonventionen (2),

SOM BEAKTAR att Furstendömet Liechtenstein bör associeras till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Dublin/Eurodacregelverket på samma villkor som Island, Norge och Schweiz.

SOM BEAKTAR att det mellan Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein bör ingås ett protokoll som ger Liechtenstein samma rättigheter och skyldigheter som de som har avtalats mellan Europeiska gemenskapen å ena sidan och Island och Norge samt Schweiz å andra sidan,

SOM BEAKTAR att bestämmelserna i avdelning IV i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och de rättsakter som antagits på grundval av den avdelningen inte gäller för Konungariket Danmark, i enlighet med protokollet om Danmarks ställning som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, men att det bör skapas möjligheter för Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein å ena sidan och Danmark å andra sidan att i sina inbördes förbindelser tillämpa de materiella bestämmelserna i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz, i enlighet med artikel 11.1 i det avtalet.

SOM BEAKTAR att det måste säkerställas att de stater med vilka Europeiska gemenskapen har ingått associeringsavtal i syfte att genomföra, tillämpa och utveckla Dublin/Eurodacregelverket tillämpar det regelverket också i sina inbördes förbindelser,

SOM BEAKTAR att för att Dublin/Eurodacregelverket ska fungera väl krävs att detta protokoll tillämpas samtidigt med avtalen som de olika parter som associerats till eller deltar i genomförandet och utvecklingen av Dublin/Eurodacregelverket har ingått för att reglera sina inbördes förbindelser,

SOM BEAKTAR att Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (3) ska tillämpas av Schweiziska edsförbundet på samma sätt som det tillämpas av Europeiska unionens medlemsstater vid behandlingen av personuppgifter i enlighet med detta protokoll,

SOM HÄNVISAR TILL protokollet om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (4).

SOM TAR FASTA PÅ kopplingen mellan gemenskapens regelverk om införande av kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat och om inrättandet av Eurodac, och Schengenregelverket,

SOM BEAKTAR att denna koppling förutsätter samtidig tillämpning av Schengenregelverket och gemenskapslagstiftningen om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat och om inrättandet av Eurodac,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   I enlighet med artikel 15 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz (nedan kallat avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz), ansluter sig Furstendömet Liechtenstein (nedan kallat Liechtenstein) till det avtalet på de villkor som anges i det här protokollet.

2.   Protokollet skapar ömsesidiga rättigheter och skyldigheter mellan de avtalsslutande parterna i enlighet med de regler och förfaranden som anges i protokollet.

Artikel 2

1.   Bestämmelserna i

Dublinförordningen (5),

Eurodacförordningen (6),

förordningen om tillämpningsföreskrifter för Eurodacförordningen (7), och

förordningen om tillämpningsföreskrifter för Dublinförordningen (8)

ska genomföras av Liechtenstein och tillämpas i landets förbindelser med Europeiska unionens medlemsstater och Schweiz.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5 ska rättsakter och åtgärder som beslutas av Europeiska gemenskapen och som ändrar eller kompletterar de bestämmelser som avses i punkt 1 samt beslut som fattas i enlighet med förfaranden som föreskrivs i dessa bestämmelser antas, genomföras och tillämpas av Liechtenstein.

3.   Vid tillämpningen av punkterna 1 och 2 ska hänvisningar till ”medlemsstaterna” i de bestämmelser som avses i punkt 1 förstås så att de omfattar även Liechtenstein.

Artikel 3

De rättigheter och skyldigheter som föreskrivs i artiklarna 2, 3.1–4, artiklarna 5–7, artikel 8.1 andra stycket och 8.2 samt artiklarna 9–11 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz ska i tillämpliga delar gälla för Liechtenstein.

Artikel 4

En företrädare för Liechtensteins regering ska vara ledamot av den gemensamma kommittén, i enlighet med artikel 3 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz.

Ordförandeskapet i kommittén ska innehas växelvis var sjätte månad av företrädaren för Europeiska kommissionens (nedan kallad kommissionen) och företrädaren för Liechtensteins eller Schweiz regering.

Artikel 5

1.   När Europeiska unionens råd (nedan kallat rådet) antar rättsakter eller åtgärder som ändrar eller kompletterar de bestämmelser som avses i artikel 2 och dessa rättsakter eller åtgärder antas i enlighet med de förfaranden som avses i de bestämmelserna, ska de berörda rättsakterna eller åtgärderna, med förbehåll för punkt 2, tillämpas samtidigt av medlemsstaterna och Liechtenstein, om inte annat följer av uttryckliga bestämmelser.

2.   Kommissionen ska utan dröjsmål underrätta Liechtenstein om antagandet av rättsakter eller åtgärder som avses i punkt 1. Liechtenstein ska besluta huruvida landet ska godkänna rättsaktens eller åtgärdens innehåll och införliva den med sin interna rättsordning. Beslutet ska meddelas rådet och kommissionen inom trettio dagar från antagandet av de berörda rättsakterna eller åtgärderna.

3.   Om innehållet i en sådan rättsakt eller åtgärd kan bli bindande för Liechtenstein först efter det att konstitutionella krav har uppfyllts, ska Liechtenstein informera kommissionen om detta i samband med underrättelsen om rättsakten eller åtgärden. Liechtenstein ska utan dröjsmål skriftligen meddela rådet och kommissionen när alla konstitutionella krav är uppfyllda. Om folkomröstning inte krävs ska underrättelsen lämnas inom 30 dagar efter utgången av fristen för folkomröstning. Om en folkomröstning krävs ska Liechtenstein ha en frist på högst 18 månader från dagen för kommissionens underrättelse för att lämna meddelandet. Från den dag då rättsakten eller åtgärden träder i kraft för Liechtenstein och till dess att landet meddelar att man har uppfyllt konstitutionella krav, ska Liechtenstein i möjligaste mån tillämpa innehållet i den berörda rättsakten eller åtgärden provisoriskt.

4.   Om Liechtenstein inte kan tillämpa den berörda rättsaktens eller åtgärdens innehåll provisoriskt, och detta förhållande skapar svårigheter som stör Dublin/Eurodacsamarbetet, ska situationen granskas av den gemensamma kommittén. Europeiska gemenskapen får vidta proportionerliga och lämpliga åtgärder gentemot Liechtenstein för att garantera ett väl fungerande Dublin/Eurodacsamarbete.

5.   Liechtensteins godkännande av de rättsakter och åtgärder som avses i punkt 1 ska skapa rättigheter och skyldigheter mellan Liechtenstein, Schweiz och Europeiska unionens medlemsstater.

6.   Detta protokoll ska upphöra att gälla om

a)

Liechtenstein meddelar att man beslutat att inte godta innehållet i en rättsakt eller en åtgärd som avses i punkt 1 på vilken förfarandena i detta protokoll har tillämpats, eller

b)

Liechtenstein inte avger ett meddelande inom den frist på 30 dagar som avses i punkt 2, eller

c)

Liechtenstein inte avger ett meddelande senast 30 dagar efter utgången av fristen för folkomröstning eller, om folkomröstning begärs, inom den frist på 18 månader som avses i punkt 3, eller om Liechtenstein inte genomför provisorisk tillämpning på det sätt som avses i samma punkt från den dag som fastställts för ikraftträdandet av rättsakten eller åtgärden.

7.   Den gemensamma kommittén ska undersöka vad som har lett till att avtalet har upphört att gälla och försöka komma till rätta med orsakerna till att avtalet inte godkänts eller ratificerats inom 90-dagarsfristen. Efter att ha undersökt övriga möjligheter att få detta protokoll att fortsatt fungera väl, inklusive möjligheten att konstatera att de avtalsslutande parternas lagar och andra författningar är likvärdiga, kan kommittén fatta ett enhälligt beslut om att detta protokoll åter ska börja gälla. Om protokollet fortfarande inte har börjat gälla efter 90 dagar, ska det anses ha upphört att gälla.

Artikel 6

När det gäller de administrativa kostnader och driftskostnader som hör samman med inrättandet och driften av den centrala enheten i Eurodacsystemet, ska Liechtenstein tillföra Europeiska gemenskapernas allmänna budget ett årligt bidrag på 0,071 % av ett inledande referensbelopp på 11 675 000 EUR och, från och med budgetåret 2004, ett årligt bidrag på 0,071 % av motsvarande budgetanslag för det aktuella budgetåret.

Artikel 7

Detta protokoll ska inte påverka avtal mellan Liechtenstein och Schweiz, i den mån de är förenliga med protokollet. Om de berörda avtalen är oförenliga med detta protokoll, ska protokollet ha företräde.

Artikel 8

1.   Detta protokoll ska ratificeras eller godkännas av de avtalsslutande parterna. Ratificerings- och godkännandeinstrumenten ska deponeras hos rådets generalsekretare, som ska vara depositarie.

2.   Detta protokoll träder i kraft den första dagen i den månad som följer på depositariens meddelande till de avtalsslutande parterna om att det sista av ratifikations- eller godkännandeinstrumenten har deponerats.

3.   Artiklarna 1, 4 och 5.2 första meningen i detta protokoll samt de rättigheter och skyldigheter som följer av artiklarna 2 och 3.1–4 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz ska tillämpas provisoriskt för Liechtenstein från dagen för undertecknandet av detta protokoll.

Artikel 9

När det gäller rättsakter eller åtgärder som antagits efter undertecknandet av detta protokoll men innan det trätt i kraft, ska den trettiodagarsperiod som avses i artikel 5.2 sista meningen börja löpa den dag då protokollet träder i kraft.

Artikel 10

1.   Detta protokoll ska endast tillämpas om de avtal som ska ingås av Liechtenstein och som avses i artikel 11 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz också tillämpas.

2.   Dessutom ska detta protokoll tillämpas endast om det protokoll som ingåtts mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket också tillämpas.

Artikel 11

1.   Detta protokoll kan sägas upp av var och en av de avtalsslutande parterna. Uppsägningen ska meddelas depositarien och börja gälla sex månader efter detta meddelande.

2.   Om detta protokoll eller avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz sägs upp av Schweiz eller om avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz upphör att gälla för Schweiz vidkommande, ska avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz samt detta protokoll fortsätta att gälla med avseende på förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och Liechtenstein.

3.   Detta protokoll ska anses ha upphört att gälla om Liechtenstein avslutar ett av de avtal som avses i artikel 11 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz som har ingåtts av Liechtenstein eller avslutar det protokoll som avses i artikel 10.2.

Artikel 12

Detta protokoll ska upprättas i tre exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska, vilka alla texter är lika giltiga.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta protokoll.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de febrero de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého osmého února dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende februar to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of February in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit astotajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų vasario dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év február huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste februari tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și opt februarie în anul două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícosem.

V Bruslju, dne osemindvajsetega februarja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde februari tjugohundraåtta.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vārdā

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisee

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Állmszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suiça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжeство Лиxтeнщaйн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για τo Πριγκιπάτo τoυ Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  EUT L 53, 27.2.2008, s. 52.

(2)  EGT L 93, 3.4.2001, s. 38.

(3)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(4)  Se sidan 3 i detta nummer av EUT.

(5)  Rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in i någon medlemsstat (EUT L 50, 25.2.2003, s. 1).

(6)  Kommissionens förordning (EG) nr 1560/2003 av den 2 september 2003 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 343/2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in i någon medlemsstat (EUT L 222, 5.9.2003, s. 3).

(7)  Rådets förordning (EG) nr 2725/2000 av den 11 december 2000 om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av Dublinkonventionen (EGT L 316, 15.12.2000, s. 1).

(8)  Rådets förordning (EG) nr 407/2002 av den 28 februari 2002 om vissa tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 2725/2000 om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av Dublinkonventionen (EGT L 62, 5.3.2002, s. 1).


SLUTAKT

Företrädarna för

EUROPEISKA GEMENSKAPEN

och

SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET

och

FURSTENDÖMET LIECHTENSTEIN,

nedan kallade de avtalsslutande parterna,

församlade i Bryssel den tjugoåttonde februari år 2008, för att underteckna protokollet mellan Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz har antagit protokollet.

Företrädarna för de avtalsslutande parterna har beaktat följande deklarationer som anges nedan och som åtföljer denna slutakt:

Gemensam förklaring från de avtalsslutande parterna om en nära dialog.

Förklaring från Liechtenstein om artikel 5.3.

Gemensam förklaring om de gemensamma kommittéernas möten.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vārdā

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisee

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Állmszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suiça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжeство Лиxтeнщaйн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για τo Πριγκιπάτo τoυ Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image

GEMENSAM FÖRKLARING FRÅN DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA OM EN NÄRA DIALOG

De avtalsslutande parterna understryker vikten av en nära och givande dialog mellan alla som deltar i genomförandet av de bestämmelser som anges i artikel 2.1 i detta protokoll.

Med iakttagande av artikel 3.1 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz (om möten i den gemensamma kommittén) kommer kommissionen att bjuda in experter från medlemsstaterna för att höra experter från Liechtenstein om alla frågor som rör avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz.

De avtalsslutande parterna har noterat att medlemsstaterna är villiga att acceptera ovan nämnda inbjudningar och delta i utbytet av synpunkter med Liechtenstein om alla frågor som rör avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz.

FÖRKLARING FRÅN LIECHTENSTEIN OM ARTIKEL 5.3

(Tidsfrist för godtagande av förändringar i Dublin/Eurodacregelverket)

Den maximala fristen på 18 månader enligt artikel 5.3 avser såväl godkännandet som genomförandet av rättsakten eller åtgärden. Följande faser omfattas:

Den förberedande fasen.

Det parlamentariska förfarandet.

Fristen för folkomröstning på 30 dagar.

I förekommande fall, folkomröstning (organisation och omröstning).

Sanktionering av den regerande fursten.

Liechtensteins regering ska utan dröjsmål underrätta rådet och kommissionen om avslutandet av var och en av dessa faser.

Liechtensteins regering åtar sig att använda alla medel som står till dess förfogande för att se till att de olika faserna som nämns ovan genomförs så snabbt som möjligt.

GEMENSAM FÖRKLARING OM DE GEMENSAMMA KOMMITTÉERNAS MÖTEN

Europeiska kommissionens delegation,

delegationerna som företräder Republiken Islands och Konungariket Norges regeringar,

delegationen som företräder regeringen för Schweiziska edsförbundet, och

delegationen som företräder regeringen för Furstendömet Liechtenstein,

noterar att Liechtenstein ansluter sig till den gemensamma kommitté som inrättas genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz via ett protokoll till förevarande avtal,

har beslutat att mötena i de gemensamma kommittéer som inrättas genom å ena sidan avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Island och Norge om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i någon av medlemsstaterna eller i Island eller Norge, å andra sidan avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiz om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz, kompletterat genom protokollet om Liechtensteins anslutning, ska hållas gemensamt,

noterar att gemensamma möten kräver praktiska arrangemang för ordförandeskapet vid dessa möten när ordförandeskapet ska innehas av de associerade länderna i enlighet med avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz, kompletterat genom protokollet om Liechtensteins anslutning, eller avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Island och Norge om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i någon av medlemsstaterna eller i Island eller Norge,

noterar de associerade ländernas önskan att, när så är nödvändigt, frånträda sitt ordförandeskap och låta ordförandeskapet rotera mellan sig i alfabetisk ordning från det att avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz, kompletterat genom protokollet om Liechtensteins anslutning, träder i kraft.


Top