EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2011_159_R_0107_01

2011/348/EG: Rådets beslut av den 10 november 2009 om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Hashemitiska konungariket Jordanien om vetenskapligt och tekniskt samarbete
Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Hashemitiska konungariket Jordaniens regering om vetenskapligt och tekniskt samarbete

OJ L 159, 17.6.2011, p. 107–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 159/107


RÅDETS BESLUT

av den 10 november 2009

om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Hashemitiska konungariket Jordanien om vetenskapligt och tekniskt samarbete

(2011/348/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 170 jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har på gemenskapens vägnar förhandlat fram ett avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete med Hashemitiska konungariket Jordanien (nedan kallad avtalet).

(2)

Förhandlingarna resulterade i ett avtal som paraferades den 28 januari 2009.

(3)

Avtalet bör undertecknas med förbehåll för att det senare ingås.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Hashemitiska konungariket Jordanien om vetenskapligt och tekniskt samarbete godkänns härmed på gemenskapens vägnar, med förbehåll för att avtalet ingås.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som ska ha befogenhet att på gemenskapens vägnar underteckna avtalet med förbehåll för att det ingås.

Artikel 3

Avtalet ska tillämpas provisoriskt i enlighet med artikel 7.2 i avtalet, i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för avtalets ingående avslutas.

Utfärdat i Bryssel den 10 november 2009.

På rådets vägnar

A. BORG

Ordförande


AVTAL

mellan Europeiska gemenskapen och Hashemitiska konungariket Jordaniens regering om vetenskapligt och tekniskt samarbete

EUROPEISKA GEMENSKAPEN (nedan kallad gemenskapen),

å ena sidan, och

HASHEMITISKA KONUNGARIKET JORDANIEN (nedan kallat Jordanien),

å andra sidan,

(nedan kallade parterna),

SOM BEAKTAR fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 170 jämförd med artikel 300.2, första stycket första meningen och 300.3 första stycket,

SOM BEAKTAR teknikens och vetenskapens betydelse för parternas ekonomiska och sociala utveckling samt hänvisningen till detta i artikel 43 i Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, som trädde i kraft den 1 maj 2002,

SOM BEAKTAR den europeiska grannskapspolitiken och EU:s strategi att fördjupa förbindelserna med grannländerna, inom ramen för vilken parterna har träffats och kommit överens om en åtgärdsplan som lyfter fram ett förstärkt samarbete inom vetenskap och teknik. Den europeiska grannskapspolitikens gemensamma åtgärdsplan är förenlig med den jordanska regeringens verksamhetsprogram (2007–2009) för Kuluna Al Urdun (den nationella dagordningen), som har till syfte att utveckla en hållbar socioekonomisk reformprocess,

SOM KONSTATERAR att gemenskapen och Jordanien har bedrivit gemensam forskning samt verksamhet för teknisk utveckling och demonstration inom flera områden av gemensamt intresse, samt att båda parterna gagnas om de deltar i varandras forsknings- och utvecklingsverksamhet på ömsesidig grund,

SOM ÖNSKAR skapa en fast form för samarbete inom vetenskaplig och teknisk forskning i syfte att utvidga och intensifiera denna verksamhet inom områden av gemensamt intresse och främja utnyttjande av resultaten till gagn för båda parter, både ekonomiskt och socialt,

SOM ÖNSKAR göra det europeiska området för forskningsverksamhet tillgängligt för icke-medlemsstater, i synnerhet partnerländerna i Medelhavsområdet,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde och principer

1.   Parterna ska uppmuntra, utveckla och underlätta samarbete mellan gemenskapen och Jordanien på områden av gemensamt intresse där de bedriver vetenskaplig och teknisk forskning och utveckling.

2.   Samarbetet ska bedrivas enligt följande grundläggande principer:

Främjande av ett kunskapsbaserat samhälle för att gynna bägge parters sociala och ekonomiska utveckling.

Ömsesidig nytta jämnt fördelad på båda parter.

Ömsesidigt tillträde till de forskningsprogram och projekt som respektive part bedriver.

Utbyte i god tid av sådan information som kan underlätta samarbetet.

Lämpligt utbyte och skydd av immateriella rättigheter.

Deltagande och finansiering i enlighet med parternas relevanta lagar och förordningar.

Artikel 2

Samarbetsformer

1.   Rättssubjekt som är etablerade i Jordanien, i enlighet med definitionen i bilaga I, som kan bestå av fysiska personer eller offentligrättsliga eller privaträttsliga juridiska personer, ska delta i indirekt samarbetsverksamhet inom Europeiska gemenskapens ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration (nedan kallat ramprogrammet), under förutsättning att de bestämmelser och villkor som fastställs eller anges i bilagorna I och II uppfylls.

Rättssubjekt med säte i gemenskapen, i enlighet med definitionen i bilaga I, ska delta i jordanska forskningsprogram och forskningsprojekt på områden motsvarande dem i ramprogrammet och på samma villkor som gäller för rättssubjekt i Jordanien, under förutsättning att bestämmelserna och villkoren i bilagorna I och II uppfylls.

2.   Samarbetet kan också genomföras under följande former och med följande medel:

Regelbundna diskussioner om forskningspolitikens och forskningsplaneringens inriktning och prioriteringar i Jordanien och gemenskapen.

Diskussioner om samarbete, utveckling och utsikter.

Tillhandahållande av information i god tid om genomförandet av Jordaniens och gemenskapens program och forskningsprojekt samt om resultaten av det arbete som utförts inom ramen för detta avtal.

Gemensamma möten.

Besök av och utbytesverksamhet för forskare, ingenjörer och tekniker, även i utbildningssyfte.

Utbyte och gemensamt utnyttjande av utrustning, materiel och försökstjänster.

Kontakter mellan program- eller projektledare från Jordanien och gemenskapen.

Deltagande av experter i seminarier, symposier och arbetsgrupper.

Utbyte av information om vedertagna arbetsmetoder, lagar och andra bestämmelser och program som är av betydelse för samarbetet i enlighet med detta avtal.

Utbildning inom forskning och teknisk utveckling.

Ömsesidig åtkomst till vetenskaplig och teknisk information inom ramen för samarbetet.

Andra tillvägagångssätt som kan antas av gemensamma kommittén för vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Jordanien, enligt definitionen i artikel 4, och som anses överensstämma med de riktlinjer och förfaranden som bägge parter tillämpar.

Artikel 3

Fördjupat samarbete

1.   Parterna ska inom ramen för sin gällande lagstiftning göra allt de kan dels för att underlätta fri rörlighet för och stationering av de forskare som deltar i den verksamhet som omfattas av detta avtal, dels för att underlätta gränsöverskridande transporter av varor som ska användas i sådan verksamhet.

2.   Om gemenskapen i enlighet med sina egna regler ensidigt beviljar stöd till ett rättssubjekt i Jordanien som deltar i indirekt samarbete med gemenskapen, ska Jordanien ansvara för att ingen avgift eller skatt tas ut.

Artikel 4

Förvaltning av avtalet

1.   Jordaniens högsta råd för vetenskap och teknik ska på Jordaniens vägnar samordna och underlätta verksamheten enligt detta avtal, och på gemenskapens vägnar ska samma uppgifter utföras av Europeiska kommissionen; dessa båda ska agera som verkställande organ (nedan kallade verkställande organ).

2.   De verkställande organen ska inrätta en gemensam kommitté för vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Jordanien (nedan kallad gemensamma kommittén) som ska

säkerställa, utvärdera och övervaka genomförandet av detta avtal, samt ändra bilagorna eller anta nya för att ta hänsyn till hur parternas vetenskapliga politik utvecklas, samtidigt som bägge parter ska beakta sina interna förfaranden för det ändamålet,

årligen ringa in sektorer där samarbetet skulle kunna utvecklas och förbättras, samt undersöka hur det målet ska kunna uppnås,

regelbundet diskutera forskningspolitikens och forskningsplaneringens inriktning och prioriteringar i Jordanien och gemenskapen, samt utsikterna för framtida samarbete inom ramen för detta avtal,

ge parterna rekommendationer om genomförandet av detta avtal, däribland identifiera och rekommendera ytterligare områden som ska ingå i samarbetet enligt artikel 2.2 och konkreta åtgärder för att förbättra möjligheterna till samarbete i enlighet med artikel 1.2.

3.   Den gemensamma kommittén, som ska bestå av företrädare för de verkställande organen, ska själv fastställa sin arbetsordning.

4.   Den gemensamma kommittén ska vanligen sammanträda minst en gång per år, varannan gång i gemenskapen, varannan gång i Jordanien. Extra sammanträden ska äga rum när så är nödvändigt och efter överenskommelse mellan parterna. Den gemensamma kommitténs slutsatser och rekommendationer ska i informationssyfte skickas till associeringskommittén för Europa–Medelhavsavtalet mellan Europeiska unionen och Hashemitiska konungariket Jordanien.

Artikel 5

Finansiering

Ömsesidigt deltagande i forskningsverksamhet i enlighet med detta avtal ska ske enligt villkoren i bilaga I och de lagar, förordningar, grundprinciper och villkor för programmens genomförande som gäller inom respektive parts territorium.

När den ena parten ger ekonomiskt stöd till deltagare från den andra parten i samband med indirekt samarbete ska alla sådana anslag och ekonomiska eller andra bidrag befrias från skatter och tullar.

Artikel 6

Spridning och användning av resultat och information

Spridning och utnyttjande av förvärvade eller utväxlade resultat och uppgifter, samt administration, tilldelning och utövande av immateriella rättigheter, som härrör från gemensam forskning enligt detta avtal, ska ske enligt villkoren i bilaga II.

Artikel 7

Slutbestämmelser

1.   Bilagorna I och II utgör en integrerad del av detta avtal. Alla frågor eller tvister om tolkningen eller genomförandet av detta avtal ska lösas genom ömsesidig överenskommelse mellan parterna.

2.   Detta avtal träder i kraft den dag då parterna har anmält till varandra att de avslutat de förfaranden som krävs för att avtalet ska träda i kraft. Fram tills dessa förfaranden har avslutats ska parterna tillämpa detta avtal provisoriskt från och med undertecknandet av avtalet. Om en part anmäler till den andra parten att den inte har för avsikt att ingå avtalet, avtalar parterna härmed att projekt och aktiviteter som inletts under den tillfälliga tillämpningen och som pågår vid tidpunkten för ovannämnda anmälan ska fortsätta i enlighet med villkoren i detta avtal tills de är avslutade.

3.   Endera parten får när som helst säga upp detta avtal med sex månaders varsel. De projekt och aktiviteter som pågår vid tidpunkten för uppsägningen ska fortsätta i enlighet med villkoren i detta avtal tills de är avslutade.

4.   Detta avtal ska gälla tills en av parterna skriftligen meddelar den andra parten att den avser att säga upp avtalet. I detta fall upphör detta avtal att gälla sex månader efter mottagandet av ett sådant meddelande.

5.   Om en av parterna beslutar sig för att ändra något av de forskningsprogram eller forskningsprojekt som avses i artikel 1.1 ska partens verkställande organ meddela den andra partens verkställande organ innehållet i dessa ändringar. Med avvikelse från punkt 3 i denna artikel får detta avtal sägas upp genom överenskommelse mellan parterna, om endera parten anmäler till den andra sin avsikt att säga upp detta avtal inom en månad efter antagandet av de ändringar som avses ovan i detta stycke.

6.   Detta avtal ska omfatta dels de territorier inom vilka fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen tillämpas, på de villkor som fastställs i fördraget, dels Jordaniens territorium. Detta får inte förhindra att samarbete bedrivs på öppna havet, i yttre rymden eller på tredjelands territorium, i enlighet med internationell rätt.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade av Europeiska gemenskapen respektive Hashemitiska konungariket Jordaniens regering undertecknat detta avtal.

Upprättat i två exemplar i Bryssel den trettionde november år 2009 på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och arabiska, vilka alla texter är lika giltiga.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā –

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Image

За Хашемитското кралство Йордания

Por el Reino Hachemí de Jordania

Za Jordánské hášimovské království

For Det Hashemitiske Kongerige Jordan

Für das Haschemitische Königreich Jordanien

Jordaania Hašimiidi Kuningriigi nimel

Για το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας

For the Hashemite Kingdom of Jordan

Pour le Royaume hachémite de Jordanie

Per il Regno Hashemita di Giordania

Jordānijas Hāšimītu Karalistes vārdā –

Jordanijos Hašimitų Karalystės vardu

A Jordán Hasimita Királyság részéről

Għar-Renju Ħaxemita tal-Ġordan

Voor het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië

W imieniu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego

Pelo Reino Hachemita da Jordânia

Pentru Regatul Hașemit al Iordaniei

Za Jordánske hašimovské král’ovstvo

Za Hašemitsko kraljevino Jordanijo

Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan puolesta

För Hashemitiska konungariket Jordanien

Image

Image

BILAGA I

BESTÄMMELSER OCH VILLKOR FÖR DELTAGANDET AV RÄTTSSUBJEKT ETABLERADE I EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER OCH JORDANIEN

I detta avtal avses med rättssubjekt en fysisk eller juridisk person som bildats i enlighet med den nationella lagstiftning som gäller där denne är etablerad, eller i enlighet med gemenskapens lagstiftning eller internationell lagstiftning, och som har rättskapacitet och förmåga att i eget namn ha alla slags rättigheter och skyldigheter.

I.   Bestämmelser och villkor för deltagandet av rättssubjekt etablerade i Jordanien i ramprogrammets indirekta åtgärder

1.

Rättssubjekt etablerade i Jordanien ska delta i ramprogrammets indirekta verksamhet i enlighet med de regler som fastställts av Europaparlamentet och rådet i enlighet med artikel 167 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Rättssubjekt etablerade i Jordanien får dessutom delta i indirekta åtgärder som genomförs i enlighet med artikel 164 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

2.

Rättssubjekt etablerade i Jordanien som deltar i verksamhet i enlighet med punkt 1 kan beviljas finansiering av gemenskapen i enlighet med arrangemangen och villkoren i det beslut som Europaparlamentet och rådet antagit (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1906/2006 av den 18 december 2006) om regler för företags, forskningscentrums och universitets deltagande i sjunde ramprogrammet och för spridning av forskningsresultat (2007–2013) (1) i enlighet med artikel 167 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, Europeiska gemenskapens budgetförordning och annan tillämplig gemenskapslagstiftning.

3.

När gemenskapen sluter ett bidragsavtal eller kontrakt med ett rättssubjekt som är etablerat i Jordanien i syfte att utföra en indirekt åtgärd, ska bestämmelser ingå om kontroller och revisioner genomförda av Europeiska kommissionen eller Europeiska revisionsrätten eller under deras överinseende.

För att gynna samarbete och ömsesidiga intressen ska behöriga jordanska myndigheter på lämpligt sätt tillhandahålla sådan hjälp som är nödvändig för, eller som kan underlätta, genomförandet av sådana kontroller och revisioner.

II.   Bestämmelser och villkor för deltagandet av rättssubjekt etablerade i Europeiska unionens medlemsstater i jordanska forskningsprogram och forskningsprojekt

1.

Alla rättssubjekt etablerade i gemenskapen som inrättats i enlighet med nationell lagstiftning i en av Europeiska unionens medlemsstater eller enligt gemenskapsrätten får delta i Jordaniens forsknings- och utvecklingsprogram i samarbete med rättssubjekt etablerade i Jordanien.

2.

Om inte annat följer av punkt 1 eller bilaga II, ska rättigheter och skyldigheter för de rättssubjekt som är etablerade i gemenskapen och som deltar i jordanska forskningsprojekt inom forsknings- och utvecklingsprogram, samt bestämmelser och villkor för avgivande och utvärdering av förslag och för beviljande och slutande av kontrakt avseende dessa projekt, regleras av de jordanska lagar, författningar och regeringsdirektiv rörande forsknings- och utvecklingsprogram som gäller jordanska rättssubjekt, och de ska säkerställa rättvis behandling med hänsyn till typen av samarbete mellan Jordanien och gemenskapen på detta område.

Finansieringen av rättssubjekt som är etablerade i gemenskapen och som deltar i jordanska projekt inom forsknings- och utvecklingsprogram ska omfattas av de jordanska lagar, författningar och direktiv om sådana program, som gäller för icke-jordanska rättssubjekt.

III.   Information om möjlighet till deltagande

Jordanien och Europeiska kommissionen kommer regelbundet att tillgängliggöra information om pågående program och möjlighet till deltagande för rättssubjekt som är etablerade på de båda parternas territorium.


(1)  EUT L 391, 30.12.2006, s. 1.

BILAGA II

PRINCIPER OM FÖRDELNING AV IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

I.   Tillämpning

I detta avtal avses med immateriella rättigheter intellektuell äganderätt i den betydelse som anges i artikel 2 i konventionen om upprättande av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten, upprättad i Stockholm den 14 juli 1967.

I detta avtal avses med kunskap de resultat, inbegripet information, oberoende av om resultaten kan omfattas av något skydd, liksom de upphovsrätter eller andra rättigheter gällande sådan information, som uppkommer till följd av ansökan om eller utfärdande av patent, registrering av formgivningar samt utfärdande av växtförädlarrättigheter, tilläggsskydd eller liknande former av skydd.

II.   Immateriella rättigheter som tillhör parternas rättsubjekt som deltar i indirekta samarbetsverksamheter

1.

Parterna ska hantera de immateriella rättigheter och skyldigheter som tillhör rättssubjekt som är etablerade på den andra partens territorium och som deltar i indirekt samarbete i enlighet med detta avtal, samt de relaterade rättigheter och skyldigheter som härrör från ett sådant deltagande, i enlighet med tillämpliga lagar, förordningar och internationella konventioner som parterna omfattas av, bland annat avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter, bilaga 1 C till Marrakechavtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen, Parisakten av den 24 juli 1971 till Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk och Stockholmsakten av den 14 juli 1967 till Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten.

2.

Vid indirekt samarbete ska respektive part försäkra sig om att den andra partens deltagare behandlas på samma sätt i fråga om immateriella rättigheter som den första partens deltagare, enligt de regler för deltagande som gäller för respektive forskningsprogram eller forskningsprojekt eller partens tillämpliga lagar och förordningar.

III.   Parternas immateriella rättigheter

1.

Om inte annat uttryckligen överenskommits mellan parterna, ska följande regler gälla för kunskap som härrör från parternas verksamhet enligt artikel 2 i detta avtal:

a)

Den part som tar fram kunskapen ska också äga den. Om respektive parts del i arbetet inte kan fastställas ska kunskapen vara parternas gemensamma egendom.

b)

Den part som äger kunskapen ska till den andra parten upplåta nyttjanderätt till kunskapen för genomförandet av verksamhet enligt artikel 2 i detta avtal. Tillträdesrätterna ska beviljas utan avgift.

2.

Om inte annat uttryckligen överenskommits mellan parterna, ska följande regler gälla för parternas vetenskapliga skrifter:

a)

Om någon part i tidskrifter, artiklar, rapporter, böcker samt videofilm och dataprogram offentliggör sådana vetenskapliga och tekniska data, uppgifter eller resultat som härrör från eller avser verksamhet enligt detta avtal, ska denna part till den andra parten upplåta ett världsomfattande, icke-exklusivt, oåterkalleligt och avgiftsfritt tillstånd att översätta, reproducera, anpassa, vidarebefordra och till allmänheten sprida sådana verk.

b)

Samtliga exemplar av upphovsrättsskyddade data och uppgifter som ska spridas till allmänheten och som färdigställts enligt detta avsnitt, ska innehålla författarnas eller författarens namn om inte författaren uttryckligen avböjer att nämnas. På exemplaren ska även det samarbetsstöd som parterna lämnat tydligt anges.

3.

Om inte annat uttryckligen överenskommits mellan parterna, ska följande regler gälla för hemlig information som parterna tillhandahåller:

a)

Varje part som meddelar den andra parten information rörande verksamhet enligt detta avtal ska genom konfidentiell märkning ange vilken information man önskar hålla hemlig.

b)

Den part som erhåller hemlig information får på eget ansvar överlämna den till organ eller personer under sin ledning i uttryckligt syfte att genomföra detta avtal.

c)

Med ett skriftligt förhandsmedgivande från den part som tillhandahåller hemlig information får den mottagande parten sprida sådan hemlig information i större utsträckning än vad som annars medges i led b. Parterna ska tillsammans ta fram lämpliga rutiner för ansökan om och beviljande av skriftligt förhandssamtycke till sådan vidare spridning, varvid parterna ska ge detta samtycke i den mån de egna grundprinciperna, förordningarna och lagarna tillåter detta.

d)

Hemlig information som inte är skriftlig, eller annan konfidentiell information som tillhandahålls på seminarier eller andra möten mellan parternas företrädare inom ramen för detta avtal, eller information som kommer från anlitad personal eller som härrör från användning av anläggningar eller från indirekta åtgärder, ska behandlas som konfidentiell, om mottagaren av sådan hemlig information, eller annan konfidentiell eller skyddad information, har informerats om att informationen är hemlig då den vidarebefordrades enligt led a.

e)

Var och en av parterna ska sträva efter att se till att hemlig information som parten mottagit enligt leden a och d övervakas på det sätt som där anges. Om någon part inser eller på goda grunder befarar att den inte kommer att kunna följa bestämmelserna om icke-spridning i leden a och d, ska parten omedelbart underrätta den andra parten. Parterna ska därefter samråda för att bestämma vilka åtgärder som ska vidtas.


Top