EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0420

Kommissionens förordning (EU) nr 420/2011 av den 29 april 2011 om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel Text av betydelse för EES

OJ L 111, 30.4.2011, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 048 P. 92 - 95

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/420/oj

30.4.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 111/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 420/2011

av den 29 april 2011

om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel (1), särskilt artikel 2.3, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel (2) fastställs gränsvärden för främmande ämnen i en rad livsmedel.

(2)

Med hänsyn till de olika tolkningarna när det gäller vilken del av krabbor som ska analyseras för jämförelse med gränsvärdet för kadmium bör det följaktligen klargöras att det gränsvärde för kadmium i skaldjur som fastställs i bilagan till förordning (EG) nr 1881/2006 gäller muskelkött från bihang (ben och klor) och mage. För krabbor och liknande skaldjur gäller gränsvärdet endast bihangen. Denna definition utesluter andra delar av skaldjur, t.ex. ryggskölden på krabbor och oätliga delar (skal, svans). Ryggskölden omfattar matsmältningsorganen (hepatopancreas) som man vet innehåller höga halter av kadmium. Eftersom konsumenterna i vissa medlemsstater regelbundet kan äta delar av ryggskölden kan det på medlemsstatsnivå vara lämpligt med konsumentråd om att begränsa intaget av dessa delar för att minska exponeringen för kadmium. Ett meddelande om detta har lagts ut på Europeiska kommissionens webbplats för generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor (3).

(3)

Av konsekvensskäl bör de delar av skaldjur som gränsvärdet gäller ändras i enlighet med detta för andra främmande ämnen (bly, kvicksilver, dioxiner och PCB samt polycykliska aromatiska kolväten).

(4)

I musslor, t.ex. grönmusslor och ostron, liksom i alger kan det ske en anrikning av kadmium. Eftersom pulver av grönmussla, ostron och torkade alger säljs som kosttillskott bör gränsvärdet för kadmium i torkade musslor vara detsamma som det gällande gränsvärdet för torkade alger och produkter som framställts av alger.

(5)

Bestämmelserna för bladbildande kål bör anpassas till bestämmelserna för andra bladgrönsaker. Bladbildande kål bör därför inte omfattas av det standardiserade gränsvärdet i punkt 3.2.15 för kadmium i grönsaker och frukt utan i stället införas i punkt 3.2.17.

(6)

De standardiserade gränsvärdena för bly och kadmium i frukt och grönsaker är inte realistiska för alger, som naturligt kan innehålla högre halter. Alger bör därför medges undantag från de standardiserade gränsvärdena för bly och kadmium i frukt och grönsaker (punkterna 3.1.10 och 3.2.15). Fler uppgifter om förekomsten bör samlas in för att man ska kunna avgöra om det behövs särskilda, mer realistiska gränsvärden för bly och kadmium i alger.

(7)

Namnen på livsmedel/produktgrupper i förordning (EG) nr 1881/2006 överensstämmer inte alltid med namnen på livsmedel/produktgrupper i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (4). Eftersom det i förordning (EG) nr 1881/2006 hänvisas till de produktgrupper som förtecknas i förordning (EG) nr 396/2005 bör dessa namn anpassas till den förordningen.

(8)

Bestämmelserna om övervakning och rapportering bör uppdateras med hänsyn till de nya övervakningsrekommendationerna avseende etylkarbamat (5), perfluorerade alkylsulfonater (6) och akrylamid (7). Eftersom kommissionens beslut 2006/504/EG (8) har upphävts och ersatts av kommissionens förordning (EG) nr 1152/2009 (9) bör hänvisningen till beslut 2006/504/EG ersättas med en hänvisning till förordning (EG) nr 1152/2009. Dessutom bör det klargöras vilka uppgifter som ska rapporteras till kommissionen och vilka som ska rapporteras till Efsa.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1881/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 9 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkterna 2 och 3 ska ersättas med följande:

”2.   Medlemsstaterna och berörda parter ska årligen meddela kommissionen resultaten av utförda undersökningar och framsteg som gjorts avseende tillämpningen av förebyggande åtgärder i syfte att undvika kontaminering med ochratoxin A, deoxynivalenol, zearalenon, fumonisin B1 och B2, T-2-toxin och HT-2-toxin. Kommissionen ska se till att medlemsstaterna får tillgång till dessa resultat. Uppgifter om förekomsten ska rapporteras till Efsa.

3.   Medlemsstaterna ska till kommissionen rapportera de resultat från undersökningar avseende aflatoxiner som erhållits i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1152/2009 (10). Medlemsstaterna bör till Efsa rapportera de resultat från undersökningar avseende furan, etylkarbamat, perfluorerade alkylsulfonater och akrylamid som erhållits i enlighet med kommissionens rekommendationer 2007/196/EG (11), 2010/133/EU (12), 2010/161/EU (13) och 2010/307/EU (14).

b)

Följande punkt ska läggas till som punkt 4:

”4.   Uppgifter om förekomst som samlats in av medlemsstaterna bör i förekommande fall också rapporteras till Efsa.”

2.

Bilagan ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 april 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  EUT L 364, 20.12.2006, s. 5.

(3)  http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/cadmium_en.htm

(4)  EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.

(5)  EUT L 52, 3.3.2010, s. 53.

(6)  EUT L 68, 18.3.2010, s. 22.

(7)  EUT L 137, 3.6.2010, s. 4.

(8)  EUT L 199, 21.7.2006, s. 21.

(9)  EUT L 313, 28.11.2009, s. 40.

(10)  EUT L 313, 28.11.2009, s. 40.

(11)  EUT L 88, 29.3.2007, s. 56.

(12)  EUT L 52, 3.3.2010, s. 53.

(13)  EUT L 68, 18.3.2010, s. 22.

(14)  EUT L 137, 3.6.2010, s. 4.”


BILAGA

Bilagan till förordning (EG) nr 1881/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

I avsnitt 3.1 om bly ska punkterna 3.1.6, 3.1.9, 3.1.10 och 3.1.11 ersättas med följande:

Livsmedel (1)

Gränsvärden (mg/kg våtvikt)

”3.1.6

Skaldjur (26): muskelkött från bihang och mage (44). I fråga om krabbor och liknande skaldjur (Brachyura och Anomura), muskelkött från bihang.

0,50”

”3.1.9

Färska baljväxter (27), spannmål och torkade baljväxter

0,20”

”3.1.10

Grönsaker, utom kålgrönsaker, bladgrönsaker, färska örter, svampar och alger (27). I fråga om potatis gäller gränsvärdet skalad potatis.

0,10”

”3.1.11

Kålgrönsaker, bladgrönsaker (43) och följande svampar (27): Agaricus bisporus (trädgårdschampinjon), Pleurotus ostreatus (ostronmussling, ostronskivling), Lentinula edodes (shiitake)

0,30”

2.

I avsnitt 3.2 om kadmium ska punkterna 3.2.9, 3.2.15, 3.2.16, 3.2.17 och 3.2.20 ersättas med följande:

Livsmedel (1)

Gränsvärden (mg/kg våtvikt)

”3.2.9

Skaldjur (26): muskelkött från bihang och mage (44). I fråga om krabbor och liknande skaldjur (Brachyura och Anomura), muskelkött från bihang.

0,50”

”3.2.15

Grönsaker och frukt, utom bladgrönsaker, färska örter, bladbildande kål, svampar, stjälkgrönsaker, rot- och knölgrönsaker och alger (27)

0,050”

”3.2.16

Stjälkgrönsaker, rot- och knölgrönsaker, utom rotselleri (27). I fråga om potatis gäller gränsvärdet skalad potatis.

0,10”

”3.2.17

Bladgrönsaker, färska örter, bladbildande kål, rotselleri och följande svampar (27): Agaricus bisporus (trädgårdschampinjon), Pleurotus ostreatus (ostronmussling, ostronskivling), Lentinula edodes (shiitake)

0,20”

”3.2.20

Kosttillskott (39) som helt eller till största delen består av torkade alger, av produkter som framställts av alger eller av torkade musslor

3,0”

3.

I avsnitt 3.3 om kvicksilver ska punkt 3.3.1 ersättas med följande:

Livsmedel (1)

Gränsvärden (mg/kg våtvikt)

”3.3.1

Fiskeriprodukter (26) och muskelkött från fisk (24) (25), utom de fiskarter som förtecknas i 3.3.2. Gränsvärdet för skaldjur gäller muskelkött från bihang och mage (44). I fråga om krabbor och liknande skaldjur (Brachyura och Anomura) gäller det muskelkött från bihang.

0,50”

4.

I avsnitt 5 om dioxiner och PCB ska punkt 5.3 ersättas med följande:

Livsmedel

Gränsvärden

Summan av dioxiner (WHO-PCDD/F-TEQ) (32)

Summan av dioxiner och dioxinlika PCB (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) (32)

”5.3

Muskelkött från fisk och fiskeriprodukter samt produkter därav, utom ål (25) (34). Gränsvärdet för skaldjur gäller muskelkött från bihang och mage (44). I fråga om krabbor och liknande skaldjur (Brachyura och Anomura) gäller det muskelkött från bihang.

4,0 pg/g våtvikt

8,0 pg/g våtvikt”

5.

I avsnitt 6 om polycykliska aromatiska kolväten ska punkterna 6.1.3 och 6.1.5 ersättas med följande:

Livsmedel (1)

Gränsvärden (μg/kg våtvikt)

”6.1.3

Muskelkött från rökt fisk och rökta fiskeriprodukter (25) (36), utom musslor. Gränsvärdet för rökta skaldjur gäller muskelkött från bihang och mage (44). I fråga om rökta krabbor och liknande skaldjur (Brachyura och Anomura) gäller det muskelkött från bihang.

5,0”

”6.1.5

Skaldjur, bläckfisk, utom rökta (26). Gränsvärdet för skaldjur gäller muskelkött från bihang och mage (44). I fråga om krabbor och liknande skaldjur (Brachyura och Anomura) gäller det muskelkött från bihang.

5,0”

6.

Fotnot 3 ska ersättas med följande:

”(3)

Livsmedel som förtecknas i denna kategori enligt definitionen i kommissionens direktiv 2006/125/EG av den 5 december 2006 om spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn (EUT L 339, 6.12.2006, s. 16).”

7.

Fotnot 16 ska ersättas med följande:

”(16)

Spädbarn och småbarn enligt definitionen i direktiv 2006/141/EG (EUT L 401, 30.12.2006, s. 1) och direktiv 2006/125/EG.”

8.

Följande fotnoter ska läggas till som fotnoterna 43 och 44:

”(43)

Gränsvärdet för bladgrönsaker gäller inte färska örter (som omfattas av nr 0256000 i bilaga I till förordning (EG) nr 396/2005).

(44)

Denna definition utesluter ryggskölden på skaldjur.”


Top