EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0283

Kommissionens förordning (EU) nr 283/2011 av den 22 mars 2011 om ändring av förordning (EG) nr 633/2007 vad gäller de övergångsbestämmelser som avses i artikel 7 Text av betydelse för EES

OJ L 77, 23.3.2011, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 202 - 203

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/283/oj

23.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 77/23


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 283/2011

av den 22 mars 2011

om ändring av förordning (EG) nr 633/2007 vad gäller de övergångsbestämmelser som avses i artikel 7

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 552/2004 av den 10 mars 2004 om driftskompatibiliteten hos det europeiska nätverket för flygledningstjänst (”förordning om driftskompatibilitet”) (1), särskilt artikel 3.5,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 av den 10 mars 2004 om ramen för inrättande av det gemensamma europeiska luftrummet (”ramförordning”) (2), särskilt artikel 8.1, och

av följande skäl:

(1)

Syftet med genomförandet av protokollet för överföring av färdplansdata är utbyte av färdplansdata i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1032/2006 av den 6 juli 2006 om krav avseende automatiska system för utbyte av färdplansdata för anmälan, samordning och överlämning av flygningar mellan enheter för flygkontrolltjänst (3).

(2)

För att kunna efterleva kraven i bilaga I punkt 6 i kommissionens förordning (EG) nr 633/2007 av den 7 juni 2007 om krav avseende tillämpningen av ett protokoll för överföring av färdplansdata, för anmälan, samordning och överlämning av flygningar mellan enheter för flygkontrolltjänst (4) måste vissa medlemsstater och leverantörer av flygtrafiktjänster uppdatera både sina IP-nätverk (Internetprotokoll) och sina färdplansdatasystem och nätverksinfrastrukturer. Kostnaderna för att uppdatera systemen före den 20 april 2011 kan bli mycket stora för de berörda medlemsstaterna och leverantörerna av flygtrafiktjänster och det bör därför antas lämpliga övergångsbestämmelser för att hålla kostnaderna nere.

(3)

Under övergångsbestämmelsernas giltighetstid bör de berörda medlemsstaterna och leverantörerna av flygtrafiktjänster vidta de åtgärder som krävs för att säkra driftskompatibilitet inom EATMN (det europeiska nätverket för flygledningstjänst).

(4)

Förordning (EG) nr 633/2007 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det gemensamma luftrummet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 633/2007 ska ändras på följande sätt: I artikel 7 ska de två första styckena numreras som punkt 1 och 2 och följande ska införas som punkterna 3, 4 och 5:

”3.   Om en medlemsstat eller en leverantör av flygtrafiktjänster utarbetar ett protokoll för överföring av färdplansdata mellan sina system i samband med genomförandet av förordning (EG) nr 1032/2006 ska de system som avses i artikel 1.2 a och b vara förenliga med kraven i bilaga I senast den 31 december 2012.

4.   Om en medlemsstat eller en leverantör av flygtrafiktjänster har begärt eller undertecknat ett bindande avtal om detta eller har utarbetat ett protokoll för överföring av färdplansdata för de system som avses i artikel 1.2 a och b före den dag då denna förordning träder i kraft och det därför inte är möjligt att säkra efterlevnad av kraven i bilaga I punkt 6 får leverantören av flygtrafiktjänster eller enheten för militär kontroll använda andra versioner av Internetprotokollet för icke-hierarkisk kommunikation mellan sina system fram till och med den 31 december 2014.

Dessa medlemsstater och leverantörer av flygtrafiktjänster ska säkra att all icke-hierarkisk kommunikation från deras system till andra medlemsstater och leverantörer av flygtrafiktjänster överensstämmer med de krav som anges i bilaga I, utom i de fall då det enligt ett bilateralt avtal som ingåtts före den 20 april 2011 är tillåtet att använda andra versioner av Internetprotokollet under en övergångsperiod, dock som längst till och med den 31 december 2014.

5.   De medlemsstater som avses i punkterna 3 och 4 ska senast den 20 april 2011 till kommissionen lämna in detaljerade uppgifter om de åtgärder som vidtagits av leverantören av flygtrafiktjänster eller enheten för militär kontroll för att säkra driftskompatibilitet för de system som avses i artikel 1.2 a och b, inom EATMN.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 mars 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 96, 31.3.2004, s. 26.

(2)  EUT L 96, 31.3.2004, s. 1.

(3)  EUT L 186, 7.7.2006, s. 27.

(4)  EUT L 146, 8.6.2007, s. 7.


Top