EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2011_052_R_0001_01

2011/116/EU: Rådets beslut av den 13 december 2010 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och provisorisk tillämpning av protokollet till partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mikronesiska federationen om fiske i Mikronesiska federationen
Protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som avses i partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mikronesiska federationen om fiske i Mikronesiska federationen

OJ L 52, 25.2.2011, p. 1–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.2.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 52/1


RÅDETS BESLUT

av den 13 december 2010

om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och provisorisk tillämpning av protokollet till partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mikronesiska federationen om fiske i Mikronesiska federationen

(2011/116/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43 jämförd med artikel 218.5,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 25 april 2006 antog rådet förordning (EG) nr 805/2006 om ingående av partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mikronesiska federationen om fiske i Mikronesiska federationen (1) (nedan kallat partnerskapsavtalet).

(2)

Ett protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som avses i partnerskapsavtalet (nedan kallat det tidigare protokollet) bifogades partnerskapsavtalet. Det tidigare protokollet löpte ut den 25 februari 2010.

(3)

Unionen har förhandlat med Mikronesiska federationen (nedan kallad Mikronesien) om ett nytt protokoll (nedan kallat protokollet) till partnerskapsavtalet, som ger EU-fartyg fiskemöjligheter i vatten som står under Mikronesiens överhöghet eller jurisdiktion när det gäller fiske.

(4)

Som ett resultat av dessa förhandlingar paraferades protokollet den 7 maj 2010.

(5)

Enligt artikel 15 i protokollet ska protokollet tillämpas provisoriskt från och med den dag det undertecknas.

(6)

För att säkerställa ett snabbt återupptagande av EU-fartygens fiskeverksamhet är det viktigt att protokollet börjar tillämpas så snart som möjligt, särskilt med tanke på att det tidigare protokollet redan har löpt ut.

(7)

Protokollet bör undertecknas och tillämpas provisoriskt i väntan på att förfarandena för protokollets ingående har avslutats.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som avses i partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mikronesiska federationen om fiske i Mikronesiska federationen (nedan kallat protokollet) godkänns härmed på unionens vägnar, med förbehåll för att det ingås.

Texten till protokollet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna protokollet på unionens vägnar, med förbehåll för att det ingås.

Artikel 3

Protokollet ska tillämpas provisoriskt från och med dagen för undertecknandet (2), i enlighet med artikel 15 i protokollet, i väntan på att de förfaranden som krävs för dess ingående slutförs.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 13 december 2010.

På rådets vägnar

K. PEETERS

Ordförande


(1)  EUT L 151, 6.6.2006, s. 1.

(2)  Dagen för protokollets undertecknande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


PROTOKOLL

om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som avses i partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mikronesiska federationen om fiske i Mikronesiska federationen

Artikel 1

Tillämpningsperiod och fiskemöjligheter

1.   Mikronesiska federationen ska bevilja Europeiska unionens tonfiskfartyg årliga fiskemöjligheter i enlighet med artikel 6 i partnerskapsavtalet om fiske, i överensstämmelse med kapitel 24 i Mikronesiska federationens lag och inom de gränser som anges i de åtgärder för bevarande och förvaltning som har antagits av kommissionen för bevarande och förvaltning av långvandrande fiskbestånd i västra och mellersta Stilla havet (nedan kallad WCPFC), särskilt bevarande- och förvaltningsåtgärd nr 2008-01.

2.   Under en period av fem år från och med detta protokolls ikraftträdande ska de fiskemöjligheter som tilldelas i enlighet med artikel 5 i partnerskapsavtalet om fiske omfatta årliga fisketillstånd för fiske i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon för sex notfartyg och tolv långrevsfartyg.

3.   Punkterna 1 och 2 ska tillämpas med förbehåll för artiklarna 5, 6, 8 och 10 i detta protokoll.

Artikel 2

Ekonomisk ersättning - betalningsvillkor

1.   Den ekonomiska ersättning som avses i artikel 7 i partnerskapsavtalet om fiske ska, under den period som avses i artikel 1.2, vara 559 000 EUR per år.

2.   Den ekonomiska ersättningen ska omfatta följande:

a)

Ett årligt belopp för tillträdet till Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon på 520 000 EUR motsvarande en referensfångstmängd på 8 000 ton per år minus 111 800 EUR.

b)

Ett specifikt belopp på 150 800 EUR per år till stöd för och för genomförande av Mikronesiska federationens sektoriella fiskeripolitik.

3.   Punkt 1 ska tillämpas med förbehåll för artiklarna 4, 5 och 6 i detta protokoll och artiklarna 13 och 14 i partnerskapsavtalet om fiske.

4.   Om EU-fiskefartygens totala årsfångst av tonfisk i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon överstiger 8 000 ton ska totalbeloppet för den årliga ersättningen ökas med 65 EUR för varje överskjutande ton tonfiskfångst. Det totalbelopp som Europeiska unionen ska betala årligen får emellertid inte vara mer än dubbelt så stort som den ersättning som anges i punkt 2 a. Om de mängder som fångas av EU-fiskefartyg överstiger den mängd som motsvarar en fördubbling av det belopp som anges i punkt 2 a, ska parterna så snart som möjligt samråda för att fastställa det belopp som ska erläggas för den överskjutande mängden.

5.   Betalningen ska ske senast 45 dagar efter det att protokollet till partnerskapsavtalet om fiske har trätt i kraft för det första året och senast på årsdagen för protokollets ikraftträdande för de påföljande åren.

6.   Mikronesiska federationens myndigheter har ensam behörighet att besluta hur den ekonomiska ersättning som avses i artikel 2.2 a ska användas.

7.   Den ekonomiska ersättningen ska betalas in till ett konto som öppnats för Mikronesiska federationens regerings räkning vid Bank of FSM Micronesia i Honolulu, Hawaii. Följande kontouppgifter ska gälla:

Bank of FSM Micronesia, Honolulu, Hawaii

Identitetsnummer: 1213-02373

Inbetalningar ska göras till kontonummer 08-18-5018 vid Bank of FSM.

Kontohavare: Mikronesiska federationens regering.

8.   Kopior av kvitton på betalningar och gireringar ska sändas till myndigheten FSM National Oceanic Resource Management Authority (nedan kallad Norma) som bevis på gjorda betalningar.

Artikel 3

Främjande av ansvarsfullt fiske i Mikronesiska federationens vatten

1.   Europeiska unionen och Mikronesiska federationen ska så snart detta protokoll har trätt i kraft och senast tre månader efter den dagen, samråda inom ramen för den gemensamma kommitté som avses i artikel 9 i partnerskapsavtalet om fiske för att enas om ett flerårigt sektorsprogram och tillämpningsföreskrifter för detta, med bland annat följande innehåll:

a)

Årliga och fleråriga riktlinjer för användningen av den ekonomiska ersättning som avses i artikel 2.2 b inom ramen för de initiativ som genomförs årligen.

b)

Årliga och fleråriga mål för att införa och långsiktigt främja ett hållbart och ansvarsfullt fiske på grundval av de prioriteringar som Mikronesiska federationen uttrycker i sin nationella fiskeripolitik och i annan politik som hänger samman med eller påverkar skapandet av ett hållbart och ansvarsfullt fiske.

c)

Kriterier och förfaranden för en årlig utvärdering av resultaten.

2.   Alla förslag till ändringar av det fleråriga sektorsprogrammet måste godkännas av parterna i den gemensamma kommittén.

3.   Mikronesiska federationen ska varje år besluta om att, vid behov, anslå ett belopp utöver den ekonomiska ersättningen som avses i artikel 2.2 b till genomförandet av det fleråriga programmet. Europeiska unionen ska underrättas om detta anslag. Mikronesiska federationen ska underrätta Europeiska kommissionen om användningen senast 45 dagar före årsdagen för protokollets ikraftträdande.

4.   Om den årliga resultatutvärderingen av genomförandet av det fleråriga sektorsprogrammet motiverar det, förbehåller sig Europeiska kommissionen rätten att minska den del av den ekonomiska ersättningen som avses i artikel 2.2 b i protokollet, så att de medel som anslås till programmets genomförande anpassas till resultaten.

Artikel 4

Vetenskapligt samarbete för ansvarsfullt fiske

1.   Parterna förbinder sig att främja ansvarsfullt fiske i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon enligt principen om icke-diskriminering mellan de olika fiskeflottor som fiskar i dessa vatten.

2.   Europeiska unionen och Mikronesiska federationen ska under protokollets giltighetstid se till att fiskeresurserna i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon utnyttjas på ett hållbart sätt.

3.   Parterna förbinder sig att främja samarbete på underregional nivå för ett ansvarsfullt fiske, framför allt inom ramen för WCPFC och övriga berörda underregionala eller internationella organisationer.

4.   Parterna ska i enlighet med artikel 4 i partnerskapsavtalet om fiske, artikel 4.1 i detta protokoll och mot bakgrund av bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning samråda i den gemensamma kommitté som föreskrivs i artikel 9 i partnerskapsavtalet om fiske, och, vid behov, anta åtgärder för en hållbar förvaltning av de fiskeresurser i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon som berörs av den verksamhet som bedrivs av de EU-fartyg som har beviljats tillstånd enligt detta protokoll och som beviljats fisketillstånd enligt bilagan.

Artikel 5

Anpassning av fiskemöjligheterna genom gemensamt beslut

De fiskemöjligheter som avses i artikel 1 i detta protokoll får anpassas genom ett gemensamt beslut på villkor att rekommendationerna från WCPFC bekräftar att anpassningen ifråga säkrar en hållbar förvaltning av Mikronesiska federationens resurser. I så fall ska den ekonomiska ersättning som avses i artikel 2.2 a höjas tidsproportionellt.

Artikel 6

Nya fiskemöjligheter

1.   Om EU-fartyg skulle vara intresserade av fiskemöjligheter som inte anges i artikel 1 i detta protokoll ska detta meddelas Mikronesiska federationens myndigheter i form av en intresseanmälan eller förfrågan. Sådana fiskemöjligheter ska endast beviljas i enlighet med Mikronesiska federationens lagar och andra författningar och kan komma att fastställas i ett annat avtal.

2.   Parterna kan gemensamt utföra experimentellt fiske i vetenskapligt syfte i Mikronesiska federationens fiskezon i enlighet med Mikronesiska federationens lagar och andra författningar. För detta ändamål och på grundval av vetenskapliga bedömningar ska parterna samråda på begäran av endera parten och från fall till fall fastställa nya resurser, villkor och andra relevanta parametrar.

3.   Parterna ska utföra experimentellt fiske i vetenskapligt syfte i enlighet med Mikronesiska federationens lagar och andra författningar och efter att de har enats om detta gemensamt. Tillstånd att utföra experimentellt fiske i vetenskapligt syfte ska beviljas på försök under en tidsperiod och från och med ett datum som parterna ska fastställa gemensamt.

4.   Om parterna kommer fram till att det experimentella fisket i vetenskapligt syfte har gett positiva resultat för bevarandet av ekosystemen och levande marina resurser kan EU-fartygen beviljas nya fiskemöjligheter efter samråd mellan parterna.

Artikel 7

Villkor för att få bedriva fiske – exklusivitetsklausul

1.   EU-fartyg får endast bedriva fiske i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon om de har ett fisketillstånd som har utfärdats av Norma enligt detta protokoll.

2.   Norma får utfärda fisketillstånd till EU-fartyg för fiskekategorier som inte omfattas av detta protokoll samt för experimentellt fiske i vetenskapligt syfte. Beviljandet av dessa tillstånd regleras dock av Mikronesiska federationens lagstiftning och båda parter måste ge sitt samtycke.

Artikel 8

Avbrytande och översyn av betalningen av ersättningen

1.   Den ekonomiska ersättning som avses i artikel 2.2 a och 2.2 b i detta protokoll får ändras eller avbrytas om

a)

onormala förhållanden, med undantag av naturfenomen, hindrar fiskeverksamheten i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon, eller

b)

endera parten, till följd av betydande ändringar av de politiska riktlinjer som lett fram till antagandet av detta protokoll, begär en översyn av bestämmelserna i protokollet för en eventuell ändring av dem, eller

c)

Europeiska unionen konstaterar att Mikronesiska federationen har överträtt avgörande och grundläggande delar av de mänskliga rättigheterna enligt artikel 9 i Cotonouavtalet

2.   Europeiska unionen förbehåller sig rätten att delvis eller helt avbryta betalningen av den specifika ekonomiska ersättning som föreskrivs i artikel 2.2 b i detta protokoll om

a)

en utvärdering som görs av den gemensamma kommittén visar att de resultat som uppnåtts inte stämmer överens med vad som planerats, eller

b)

Mikronesiska federationen inte utnyttjar den specifika ekonomiska ersättningen korrekt.

3.   När situationen åter blivit normal, ska betalningen av den ekonomiska ersättningen återupptas sedan de båda parterna efter samråd gemensamt enats om att det är möjligt att återuppta normal fiskeverksamhet.

Artikel 9

Indragning och återlämnande av fisketillstånd

Mikronesiska federationen förbehåller sig rätten att dra in de fisketillstånd som föreskrivs i artikel 1.2 i detta protokoll i följande fall:

a)

Om ett visst fartyg begår en allvarlig överträdelse av Mikronesiska federationen lagar och andra författningar.

b)

Om en fartygsägare inte iakttar en domstolsdom som avgetts för en överträdelse som begåtts av dennes fiskefartyg. Så snart domen iakttas ska fisketillståndet återlämnas till fartyget för den återstående giltighetstiden.

Artikel 10

Avbrytande av protokollets tillämpning

1.   Tillämpningen av detta protokoll kan avbrytas på initiativ av endera parten om

a)

onormala förhållanden, med undantag av naturfenomen, hindrar fiskeverksamheten i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon, eller

b)

Europeiska unionens betalning av den ekonomiska ersättning som föreskrivs i artikel 2.2 a uteblir av andra orsaker än de som anges i artikel 8 i detta protokoll, eller

c)

det uppstår tvist mellan parterna om tolkningen eller tillämpningen av detta protokoll, eller

d)

endera parten inte följer bestämmelserna i detta protokoll, eller

e)

endera parten, till följd av betydande ändringar av de politiska riktlinjer som lett fram till antagandet av detta protokoll, begär en översyn av bestämmelserna i protokollet för en eventuell ändring av dem, eller

f)

endera parten konstaterar en överträdelse av avgörande och grundläggande delar av de mänskliga rättigheterna enligt artikel 9 i Cotonouavtalet.

2.   Protokollets tillämpning kan avbrytas på initiativ av endera parten om tvisten mellan parterna betraktas som allvarlig och om samråden mellan parterna inte har lett till att tvisten har kunnat lösas i godo.

3.   Den part som vill avbryta protokollets tillämpning ska skriftligen underrätta den andra parten om detta minst tre månader före den dag då avbrottet kommer att träda i kraft.

4.   Vid avbrytande av tillämpningen ska parterna fortsätta att samråda för att försöka lösa tvisten i godo. Om en sådan lösning nås ska tillämpningen av protokollet återupptas och den ekonomiska ersättningen ska minskas i tidsproportionellt i förhållande till hur länge protokollets tillämpning har varit avbruten.

Artikel 11

Nationella lagar och andra författningar

1.   EU-fartygens verksamhet i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon ska regleras genom gällande lagar och andra författningar i Mikronesiska federationen, om inte annat följer av partnerskapsavtalet om fiske, detta protokoll och bilagan med tillägg.

2.   Mikronesiska federationen ska underrätta Europeiska kommissionen om eventuella ändringar eller ny lagstiftning på fiskeområdet senast tre månader innan ändringarna eller den nya lagstiftningen träder i kraft.

Artikel 12

Upphävande av det tidigare protokollet

Detta protokoll med sina bilagor upphäver och ersätter det protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som avses i partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mikronesiska federationen om fiske i Mikronesiska federationen, som trädde i kraft den 26 februari 2007.

Artikel 13

Varaktighet

Detta protokoll och dess bilagor ska tillämpas under fem år, utom vid uppsägning av protokollet i enlighet med artikel 14.

Artikel 14

Uppsägning

1.   Om endera parten har för avsikt att säga upp protokollet ska den skriftligen underrätta den andra parten om detta minst sex månader före den dag då uppsägningen avses träda i kraft. En underrättelse enligt första stycket innebär att samråd mellan parterna ska inledas.

2.   Betalningen av den ersättning som avses i artikel 2 i detta protokoll för det år då uppsägningen träder i kraft ska minskas tidsproportionellt.

Artikel 15

Provisorisk tillämpning

Detta protokoll ska tillämpas provisoriskt från och med den dag det undertecknas.

Artikel 16

Ikraftträdande

Detta protokoll och dess bilaga ska träda i kraft den dag då parterna meddelar varandra att de förfaranden som är nödvändiga för ikraftträdandet har slutförts.

BILAGA

VILLKOR FÖR EU-FARTYGENS FISKEVERKSAMHET I MIKRONESISKA FEDERATIONEN

KAPITEL I

FÖRVALTNINGSÅTGÄRDER

AVSNITT 1

Utfärdande av fisketillstånd (licenser)

1.

Endast behöriga fartyg kan erhålla tillstånd för fiske i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon.

2.

För att ett fartyg ska vara behörigt måste ägaren och befälhavaren ha fullgjort alla tidigare skyldigheter som uppstått genom deras fiskeverksamhet i Mikronesiska federationen inom ramen för avtalet. Fartyget ska ha godkänd status i FFA:s regionala fiskefartygsregister och i WCPFC:s fiskefartygsregister.

3.

Varje EU-fartyg som ansöker om fisketillstånd ska företrädas av ett ombud med hemvist i Mikronesiska federationen. Ombudets namn och adress ska anges i ansökan om fisketillstånd.

4.

Europeiska kommissionen ska, för varje fartyg som vill fiska enligt avtalet och minst 30 dagar före önskat giltighetsdatum, lämna in en ansökan om tillstånd genom ett e-postmeddelande (norma@mail.fm) till förvaltningschefen vid National Oceanic Resource Management Authority (nedan kallad Norma), med kopia till Europeiska unionens delegation med ansvar för Mikronesiska federationen (nedan kallad delegationen).

5.

Ansökan ska lämnas in till förvaltningschefen och ska göras på blanketter som överensstämmer med förlagan i tillägg 1a om det är fråga om en första tillståndsansökan och tillägg 1b om det gäller en förnyelse av ett tillstånd.

6.

Norma ska vidta alla åtgärder som krävs för att se till att uppgifterna i ansökningarna om fisketillstånd behandlas konfidentiellt. Uppgifterna får användas uteslutande inom ramen för tillämpningen av fiskeavtalet.

7.

En ansökan om fisketillstånd ska innehålla följande:

a)

Betalning eller bevis för betalning av avgiften för fisketillståndets giltighetstid.

b)

En kopia av mätbrevet, bestyrkt av flaggmedlemsstaten, med uppgift om fartygets dräktighet uttryckt i GRT eller GT.

c)

Ett nytaget, minst 10 × 15 cm stort, bestyrkt färgfoto av fartyget i dess nuvarande skick, taget från sidan.

d)

Alla andra handlingar eller intyg som krävs enligt de särskilda bestämmelser som gäller för den aktuella fartygstypen i enlighet med detta protokoll.

e)

Ett intyg om att fartyget har godkänd status i FFA:s regionala fiskefartygsregister och i WCPFC:s fiskefartygsregister.

f)

En kopia av försäkringbrevet på engelska, vilket ska vara giltigt under fisketillståndets hela giltighetstid.

g)

Ansökningsavgift på 460 EUR per fartyg eller motsvarande betalningsbevis.

h)

Avgift på 1 500 EUR per fartyg som bidrag till observatörsprogrammet.

8.

Alla avgifter ska betalas in till det konto som öppnats för Mikronesiska federationens regerings räkning vid Bank of FSM Micronesia i Honolulu, Hawaii.

Bank of FSM Micronesia, Honolulu Hawaii

Identitetsnummer: 1213-02373

Inbetalningar ska göras till kontonummer 08-18-5018 vid Bank of FSM.

Kontohavare: Mikronesiska federationens regering.

9.

Avgifterna ska omfatta alla nationella och lokala avgifter utom hamnavgifter, serviceavgifter och omlastningsavgifter.

10.

Fisketillstånd ska för alla fartyg utfärdas både i elektronisk form och i pappersformat till fartygsägarna, med kopia till Europeiska kommissionen och delegationen, inom 30 arbetsdagar efter det att förvaltningschefen har mottagit den dokumentation som anges i kapitel I avsnitt I punkt 7 i denna bilaga. Den elektroniska kopian ska ersättas av fisketillståndet i pappersformat så snart detta tas emot.

11.

Fisketillstånd ska beviljas individuellt för enskilda fartyg och får inte överlåtas.

12.

På begäran av Europeiska unionen och i händelse av bevisad force majeure ska fisketillståndet för ett fartyg ersättas med ett nytt fisketillstånd för ett fartyg av samma kategori som det fartyg som ska ersättas, för fisketillståndets resterande giltighetstid, utan att någon ny avgift behöver betalas. Båda fartygens totala fångst ska beaktas när EU-fartygens fångstnivå beräknas för att fastställa om Europeiska unionen ska göra ytterligare betalningar i enlighet med artikel 2.4 i protokollet.

13.

Det första fartygets ägare ska, via delegationen, lämna tillbaka det fisketillstånd som ska annulleras till förvaltningschefen.

14.

Det nya fisketillståndet ska träda i kraft samma dag som förvaltningschefen utfärdar det och det ska vara giltigt under den period som återstår av det ursprungliga tillståndets giltighetstid. Delegationen ska underrättas om det nya fisketillståndet.

15.

Fisketillståndet ska alltid förvaras ombord på fartyget och ska placeras på en väl synlig plats i styrhytten, utan att det påverkar tillämpningen av kapitel V avsnitt 3 punkt 1 i denna bilaga. Under en rimlig tid efter det att tillståndet utfärdas, dock högst 45 dagar, och i väntan på att fartyget erhåller originaltillståndet, får ett tillstånd i elektronisk form eller en annan handling som godkänts av förvaltningschefen, betraktas som ett tillräckligt bevis för giltigt tillstånd i samband med kontroll, övervakning och tillsyn inom ramen för detta avtal. Tillståndet i elektronisk form ska ersättas av fisketillståndet i pappersformat så snart detta tas emot.

16.

Parterna ska samarbeta för att främja ett fisketillståndssystem som uteslutande bygger på att all sådan information och dokumentation som avses ovan förmedlas på elektronisk väg. Parterna ska samarbeta för att främja att pappersfisketillståndet så snart som möjligt ersätts med en elektronisk motsvarighet, som förteckningen över fartyg med tillstånd att fiska i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon enligt punkt 1 i detta avsnitt.

AVSNITT 2

Villkor för fisketillstånd – avgifter och förskott

1.

Fisketillstånden ska vara giltiga i ett år. De kan förnyas. Fisketillstånden ska förnyas i förhållande till vilket antal fiskemöjligheter som är tillgängliga i enlighet med protokollet.

2.

Avgiften ska vara 35 EUR per ton som fångas i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon.

3.

Fisketillstånd ska utfärdas efter det att följande schablonbelopp har betalats till det konto som anges kapitel I avsnitt 1 punkt 8 i denna bilaga:

a)

15 000 EUR för varje notfartyg för tonfiskfiske, motsvarande avgifterna för en fångst av 428 ton tonfisk och tonfiskliknande arter per år. Under det första år då detta protokoll tillämpas ska de förskottsbetalningar som EU-fartygsägarna redan har erlagt inom ramen för föregående protokoll beaktas, och

b)

4 200 EUR för varje långrevsfartyg, motsvarande avgifterna för en fångst av 120 ton tonfisk och tonfiskliknande arter per år.

4.

Europeiska kommissionen ska senast den 30 juni varje år göra en slutavräkning av de avgifter som ska betalas under fiskeåret för de mängder som fångats under det föregående året på grundval av de fångstdeklarationer som lämnats av varje fartygsägare. Uppgifterna ska bekräftas av de vetenskapliga institut som är ansvariga för att kontrollera Europeiska unionens fångstuppgifter (Institut de Recherche pour le Development (IRD), Instituto Español de Oceanografía (IEO) och Instituto Portugues de Investigaçao Maritima (IPIMAR)).

5.

Kommissionens avräkning av avgifter ska sändas till förvaltningschefen för granskning och godkännande.

Norma kan inom 30 dagar efter mottagandet ifrågasätta avräkningen och vid meningsskiljaktigheter begära att den gemensamma kommittén sammankallas.

Om inga invändningar framförs inom 30 dagar efter mottagandet av avräkningen, ska avräkningen av avgifter anses vara godkänd av Norma.

6.

Slutavräkningen av avgifter ska samtidigt och utan dröjsmål meddelas till förvaltningschefen, delegationen och till fartygsägarna genom deras nationella administrationer.

7.

Eventuella kompletterande betalningar från fartygsägarna till Mikronesiska federationen ska inom fyrtiofem (45) dagar efter mottagandet av den bekräftade slutliga avräkningen göras till det konto som anges i kapitel I avsnitt 1 punkt 8 i denna bilaga.

8.

Om slutavräkningen ger ett lägre belopp än det förskottsbelopp som anges i punkt 3 i detta avsnitt, ska det resterande beloppet inte betalas tillbaka till fartygsägaren.

KAPITEL II

FISKEZONER OCH FISKEVERKSAMHET

AVSNITT 1

Fiskezoner

1.

De fartyg som anges i artikel 1 i protokollet får bedriva fiskeverksamhet inom Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon, med undantag för territorialvatten och namngivna bankar utmärkta på sjökort enligt följande: DMAHTC NO 81019 (andra utgåvan, mars 1945; aktualiserad den 17 juli 1972, rättad genom NM 3/78 av den 21 juni 1978, DMAHTC NO. 81023 (tredje utgåvan av den 7 augusti 1976) och DMAHATC NO. 81002 (fjärde utgåvan av den 26 januari 1980, rättad genom NM 4/48). Förvaltningschefen ska meddela Europeiska kommissionen eventuella ändringar av dessa stängda områden minst två månader innan ändringarna börjar tillämpas.

2.

Fiske är förbjudet inom två sjömil från förankrade anordningar som samlar fisk och som tillhör Mikronesiska federationen eller en enskild person eller annan aktör, och vars placering ska meddelas med hjälp av geografiska koordinater, samt en sjömil från undervattensrev som är utmärkta på sjökorten i punkt 1.

AVSNITT 2

Fiskeverksamhet

1.

Endast fiske efter tonfisk och tonfiskliknande arter ska vara tillåtet för notfartyg och långrevsfartyg. Tillfälliga bifångster av andra fiskarter än tonfisk ska rapporteras till Norma.

2.

Den fiskeverksamhet som bedrivs av EU-fiskefartyg ska följa kraven i WCPFC:s bevarande- och förvaltningsåtgärder, däribland CMM-2008-01.

3.

Bottenfiske och korallfiske är inte tillåtet inom Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon.

4.

EU-fartygen ska ha alla fiskeredskap stuvade när fartygen befinner sig på någon av staternas inre vatten, territorialhavet eller inom en sjömil från undervattensrev.

5.

EU-fartygen ska bedriva all fiskeverksamhet på ett sätt som inte stör det traditionella, lokalbaserade fisket, och de ska släppa alla sköldpaddor, marina däggdjur och revlevande fiskar fria på ett sätt som ger dessa olika typer av fångst största möjliga chans att överleva.

6.

EU-fartygen, deras befälhavare och operatörer ska se till att all fiskeverksamhet bedrivs på ett sätt som inte stör andra fartygs fiskeverksamhet och fiskeredskap.

KAPITEL III

ÖVERVAKNING

AVSNITT 1

Fångstregistrering

1.

Fiskefartygens befälhavare ska i sina fiskeloggböcker registrera den information som anges i tillägg 2a och 2b. Skyldigheten att skicka in fångstuppgifter och loggboksuppgifter elektroniskt ska gälla för fartyg på mer än 24 meter från och med den 1 januari 2010 och därefter stegvis för fartyg på tolv meter från och med 2012. Parterna ska samarbeta för att främja ett system för fångstrapportering som uteslutande bygger på att all sådan information och dokumentation som avses ovan förmedlas på elektronisk väg. Parterna ska samarbeta för att främja att loggböckerna i pappersform snabbt ersätts med elektroniska loggböcker.

2.

Om fartyget inte har gjort någon fiskeinsats en viss dag, eller om en fiskeinsats har gjorts utan fångst, ska fartygets befälhavare registrera detta i den dagliga fångstdeklarationen. Om ingen fiskeverksamhet har bedrivits före midnatt lokal tid en viss dag, ska fartyget ange i fångstdeklarationen att ingen fiskeverksamhet har bedrivits.

3.

Tid och datum för inträde och utträde ur Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon ska registreras i loggboken omedelbart efter inseglingen respektive utseglingen.

4.

För oavsiktlig bifångst av andra arter än tonfisk ska EU-fartygen rapportera art samt storlek och kvantitet uttryckt i vikt eller antal för varje art i loggboken, oavsett om fångsten förvaras ombord på fartyget eller om den har kastats överbord.

5.

Loggboken ska fyllas i läsligt varje dag och undertecknas av fartygets befälhavare.

AVSNITT 2

Fångstrapportering

1.

För de ändamål som denna bilaga avser ska följande definitioner användas för att avgöra hur länge ett EU-fartygs fiskeresa varar:

a)

Den tid som förflyter mellan inträde i och utträde ur Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon, eller

b)

den tid som förflyter mellan inträde i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon och en omlastning, eller

c)

den tid som förflyter mellan inträde i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon och en landning i en hamn i Mikronesiska federationen.

2.

Alla EU-fartyg som har rätt att fiska i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon enligt avtalet ska rapportera sina fångster i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon till förvaltningschefen enligt följande:

a)

Alla undertecknade loggboksutdrag ska via flaggstaternas fiskeövervakningscentrum skickas till Mikronesiska federationens fiskeriövervakningscentrum och till Europeiska kommissionen; fångstdeklarationerna ska skickas på elektronisk väg inom fem dagar efter varje landning eller omlastning.

b)

Ett fartygs befälhavare ska varje vecka skicka en fångstrapport med den information som avses i tillägg 3 del 3 till förvaltningschefen och till Europeiska kommissionen. Veckorapporterna om position och fångst ska förvaras ombord tills att landning och omlastning har avslutats.

3.

Inträde i och utträde ur fiskezonen:

a)

EU-fartygen ska minst 24 timmar i förväg underrätta förvaltningschefen vid förestående inträde i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon och omedelbart efter utträde ur zonen. Fartygen ska vid inträde i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon genast underrätta förvaltningschefen via fax eller e-post i enlighet med förlagan i tillägg 3 eller via radio.

b)

Ett fartyg som meddelar utträde ska samtidigt ange sin position samt kvantitet och arter av fångst som förvaras ombord i enlighet med förlagan i tillägg 3. Dessa meddelanden ska helst lämnas via fax, men kan också lämnas via e-post eller radio om fax saknas.

4.

Ett fartyg som ertappas med att bedriva fiske utan att ha underrättat förvaltningschefen ska betraktas som ett fartyg utan fisketillstånd.

5.

Fartygen ska få information om Normas fax- och telefonnummer och e-postadresser i samband med att fisketillstånden utfärdas.

6.

Varje EU-fartyg ska hålla sin loggbok och fångstdeklarationer tillgängliga för kontroll av inspektörer från tillsynsmyndigheter och andra personer och aktörer godkända av Norma.

AVSNITT 3

Fartygsövervakningssystem

1.

Alla EU-fartyg ska rätta sig efter det FFA-system för fartygsövervakning (VMS) som är tillämpligt i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon när de fiskar i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon. Alla EU-fartyg ska ha en av FFA godkänd meddelandeöverföringsenhet (MTU) installerad ombord, vilken ska underhållas och ständigt vara helt funktionsduglig. Fartyget och operatören ska förbinda sig att inte manipulera med, avlägsna eller låta avlägsna meddelandeöverföringsenheten från fartyget efter det att den har installerats, utom för nödvändigt underhåll och reparation. Operatören och varje fartyg ska ha ansvaret för inköp och underhåll av och driftskostnader för meddelandeöverföringsenheten och ska samarbeta fullt ut med NORMA när det gäller dess användning.

2.

Punkt 1 ska inte hindra parterna från att beakta andra möjligheter till fartygsövervakning med hjälp av VMS som är förenliga med WCPFC:s VMS-system.

AVSNITT 4

Landning

1.

EU-fartyg som vill lasta om fångst i hamnar i Mikronesiska federationen ska göra detta i de hamnar som utsetts av Mikronesiska federationen. I tillägg 4 finns en förteckning över de aktuella hamnarna.

2.

Fartygens ägare ska minst 48 timmar i förväg meddela förvaltningschefen och flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll följande uppgifter i enlighet med förlagan i del 4 i tillägg 3: Om landningen görs i en hamn utanför Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon ska detta meddelas på samma villkor som ovan till den hamnstat där landningen ska äga rum och till flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll.

3.

Befälhavare på EU-fartyg som deltar i landning eller omlastning i en hamn i Mikronesiska federationen ska tillåta att inspektörer från Mikronesiska federationen inspekterar operationen och underlätta inspektionen. Efter varje inspektion ska ett intyg utfärdas till fartygets befälhavare.

4.

EU-fartygen får inte lossa fisk eller bifångst i en hamn eller ge bort fisk eller bifångst till någon person eller annan aktör utan skriftligt förhandstillstånd av behörig myndighet i den berörda staten i Mikronesiska federationen och skriftligt förhandsgodkännande från Norma.

AVSNITT 5

Omlastning

1.

EU-fartyg som vill lasta om fångst i Mikronesiska federationens vatten ska göra omlastningen i någon av Mikronesiska federationens utsedda hamnar. I tillägg 4 finns en förteckning över de aktuella hamnarna.

2.

Fartygens ägare ska minst 48 timmar i förväg meddela detta till förvaltningschefen.

3.

Omlastningen ska ses som slutet på en fiskeresa. Fartygen ska därför lämna in sina fångstdeklarationer till förvaltningschefen och meddela om de avser att fortsätta fisket eller lämna Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon.

4.

EU-fartyg som fiskar i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon får under inga omständigheter omlasta sin fångst till havs.

5.

Varje omlastning av fångster som inte avses i punkterna ovan är förbjuden i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon. Överträdelse kan leda till påföljd enligt Mikronesiska federationen lagar och andra författningar.

6.

Befälhavare på EU-fartyg som deltar i omlastning i en hamn i Mikronesiska federationen ska tillåta att inspektörer från Mikronesiska federationen inspekterar operationen och underlätta inspektionen. Efter varje inspektion ska ett intyg utfärdas till fartygets befälhavare.

7.

EU-fartygen får inte lossa fisk eller bifångst i en hamn eller ge bort fisk eller bifångst till någon person eller annan aktör utan skriftligt förhandstillstånd av behörig myndighet i den berörda staten i Mikronesiska federationen och skriftligt förhandsgodkännande från NORMA.

KAPITEL IV

OBSERVATÖRER

1.

I samband med att ansökan om fisketillstånd lämnas in ska varje berört EU-fartyg betala in en särskild avgift för observatörsprogrammet, i enlighet med kapitel I avsnitt 1 punkt 7 h, till det konto som anges i kapitel I avsnitt 1 punkt 8 i denna bilaga.

2.

EU-fartyg som har rätt att fiska i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon enligt avtalet ska på nedanstående villkor ta ombord observatörer.

A.

Notfartyg:

När notfartyg från EU fiskar i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon ska de alltid ha en observatör ombord och denne ska ha utsetts inom ramen för Mikronesiska federationens observatörsprogram eller WCPFC:s regionala observatörsprogram.

B.

Långrevsfartyg:

a)

Förvaltningschefen ska varje år fastställa omfattningen av programmet för observation ombord på grundval av antalet fartyg som har tillstånd att fiska i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon och tillståndet för de fiskeresurser som utnyttjas av dessa fartyg. Förvaltningschefen ska följaktligen fastställa antalet eller procentandelen fartyg som ska ha skyldighet att ta ombord en observatör.

b)

Förvaltningschefen ska upprätta en förteckning över de fartyg som ska ta ombord en observatör samt en förteckning över observatörer som utsetts för ändamålet. Förteckningarna ska hållas uppdaterade. De ska sändas till Europeiska kommissionen så snart de har upprättats och därefter var tredje månad om de har uppdaterats.

c)

Förvaltningschefen ska i samband med att fisketillståndet utfärdas, eller senast femton (15) dagar före det datum som planerats för observatörens ombordstigning, meddela de berörda fartygsägarna eller deras ombud att man avser att placera en observatör ombord på fartyget och så snart som möjligt meddela observatörens namn.

d)

Förvaltningschefen ska bestämma hur lång tid observatören ska vara ombord; tiden ska dock normalt inte överstiga den tid som observatören behöver för att fullgöra sina uppgifter. Förvaltningschefen ska underrätta fartygsägarna eller deras ombud om denna tid när han meddelar dem namnet på den observatör som utsetts för placering ombord på det berörda fartyget.

3.

Om inte annat följer av detta kapitel punkt 2.A, ska de berörda fartygsägarna tio dagar före den dag som vid en fiskeresas början planerats för ombordtagning av observatör meddela vilka datum och vid vilka hamnar i Mikronesiska federationen de avser ta ombord observatörer.

4.

Om observatören tas ombord i en utländsk hamn ska resekostnaderna betalas av fartygsägaren. Om ett fartyg med en observatör från Mikronesiska federationen ombord lämnar Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon ska alla åtgärder vidtas för att se till att observatören kan återvända till Mikronesiska federationen så snart som möjligt, på fartygsägarens bekostnad.

5.

Om observatören inte inom sex (6) timmar efter överenskommen tid infinner sig på den plats där han ska gå ombord, ska fartygsägaren automatiskt befrias från skyldigheten att ta ombord observatören.

6.

Observatören ska behandlas som en befälsperson ombord. Observatören ska ha följande uppgifter:

a)

Observera fartygens fiskeverksamhet.

b)

Kontrollera fartygens position vid fiske.

c)

Genomföra biologiska provtagningar inom ramen för vetenskapliga program.

d)

Upprätta en förteckning över de fiskeredskap som används.

e)

Kontrollera fiskeloggbokens fångstuppgifter för Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon.

f)

Kontrollera bifångsternas procentandel och uppskatta hur stora kvantiteter av säljbara arter av fisk, kräftdjur, bläckfisk och marina däggdjur som kastas överbord.

g)

Meddela fiskeuppgifterna en gång i veckan via radiosändare, även hur stora kvantiteter fångster och bifångster som finns ombord.

7.

Befälhavarna ska tillåta behöriga observatörer att gå ombord på de fartyg som har tillstånd att bedriva fiske inom Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon och ska göra allt de kan för att säkerställa observatörernas fysiska säkerhet och välbefinnande när de utför sina uppgifter.

a)

Befälhavaren ska tillåta och underlätta observatörens ombordstigning på fartyget för vetenskapliga ändamål, övervakning och andra uppgifter.

b)

Befälhavaren ska underlätta för observatören att få full tillgång till de hjälpmedel och den utrustning ombord på fartyget som observatören anser sig behöva för att utföra sina uppgifter.

c)

Observatören ska ha tillträde till bryggan, till fisk som finns ombord och till utrymmen som används för att förvara, bereda, väga och lagra fisk.

d)

Observatören får ta ett rimligt antal prover och ska ha full tillgång till fartygets dokumentation, inbegripet loggböcker, fångstdeklarationer och andra handlingar, för inspektion och kopiering.

e)

Observatören ska tillåtas att samla in alla andra uppgifter som rör fisket i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon.

8.

Observatörerna ska under sin vistelse på fartyget

a)

vidta alla lämpliga åtgärder för att se till att deras närvaro inte hindrar fartygets normala verksamhet, och

b)

respektera material och utrustning ombord samt sekretessen för alla fartygshandlingar.

9.

När observationsperioden är avslutad och efter avstämning ska en aktivitetsrapport upprättas, vilken ska undertecknas i närvaro av befälhavaren som får lägga till kompletterande anmärkningar som han anser väsentliga och signera dessa. Kopior av rapporten ska lämnas till befälhavaren när observatören går iland och till delegationen.

10.

Fartygsägaren ska stå för observatörens kost och logi på samma villkor som gäller för befälspersoner.

11.

Observatörens lön och tillhörande sociala avgifter ska betalas av Norma när fartyget bedriver fiske i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon.

KAPITEL V

KONTROLL OCH TILLSYN

AVSNITT 1

Fartygets identifiering

1.

Av fiske- och sjösäkerhetsskäl ska alla fartyg vara märkta och identifierade i enlighet med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) godkända standardspecifikation för märkning och identifiering av fiskefartyg.

2.

Hamn- eller distriktsbeteckningens bokstäver och siffror ska vara målade eller på annat sätt angivna på båda sidor av fartygets bog, så högt över vattnet som möjligt så att märkningen är klart synlig från havet och luften, i en färg som kontrasterar mot den bakgrund de är målade på. Fartygets namn och registreringshamn ska också vara målade på fartygets bog och akter.

3.

Mikronesiska federationen och Europeiska unionen kan om nödvändigt begära att den internationella radioanropssignalen (IRCS), IMO-numret (Internationella sjöfartsorganisationen) eller den externa distriktsbeteckningens bokstäver och siffror målas på styrhyttens tak så att de är tydligt synliga från luften, i en färg som kontrasterar mot den bakgrund de är målade på.

a)

Kontrastfärgerna ska vara vitt och svart.

b)

Diskriktsbeteckningens bokstäver och siffror som är målade eller på annat sätt angivna på fartygets skrov får inte kunna tas bort, utplånas, ändras, göras oläsliga, täckas eller gömmas.

4.

Ett fartyg som inte visar sitt namn och radioanropssignal eller signalbokstäver på föreskrivet sätt kan eskorteras till en hamn i Mikronesiska federationen för vidare undersökning.

5.

Varje fartygsoperatör ska säkerställa ständig övervakning av den internationella nöd- och anropsfrekvensen 2 182 kHz (HF) och/eller den internationella säkerhets- och anropsfrekvensen 156,8 MHz (kanal 16, VHF-FM) för att underlätta kommunikationen med Mikronesiska federationens fiskeförvaltnings-, övervaknings- och tillsynsmyndigheter.

6.

Varje fartygsoperatör ska se till att en ny och aktuell utgåva av den internationella signalboken (Interco) finns ombord och att den ständigt är tillgänglig.

AVSNITT 2

Kommunikation med mikronesiska federationens patrullfartyg

1.

Kommunikationen mellan fartyg med tillstånd och Mikronesiska federationens patrullfartyg ska ske med hjälp av internationella signalkoder enligt följande:

Internationell signalkod – Betydelse:

L

Stoppa farten ögonblickligen.

SQ3

Stoppa eller lägg bi. Jag kommer att borda er.

QN

Kom långs sidan på min styrbordssida.

QN1

Kom långs sidan på min babordssida.

TD2

Är ni ett fiskefartyg?

C

Ja.

N

Nej

QR

Jag kan inte komma långs sidan.

QP

Jag kommer långs sidan.

2.

Mikronesiska federationen ska lämna en förteckning över alla patrullfartyg som används för fiskerikontroll till Europeiska kommissionen. Förteckningen ska innehålla samtliga uppgifter om de aktuella fartygen, dvs. namn, flagg, typ, foto, externa identifieringsmärken, IRCS och kommunikationskapacitet.

3.

Patrullfartyg ska vara tydligt märkta och identifierbara som fartyg som används av regeringen/i regeringens tjänst.

AVSNITT 3

Fartygsförteckning

Europeiska kommissionen ska föra en uppdaterad förteckning över fartyg för vilka ett fisketillstånd har utfärdats enligt detta protokoll. Förteckningen ska, så snart den är upprättad och därefter varje gång den uppdateras, skickas till de myndigheter i Mikronesiska federationen som har ansvaret för fiskerikontroll.

AVSNITT 4

Nationella lagar och andra författningar

Ett fartyg och dess operatörer ska strängt iaktta denna bilaga samt Mikronesiska federationens och dess staters lagar och andra författningar. De bör även följa internationella fördrag, konventioner och fiskeriförvaltningsavtal som både Mikronesiska federationen och Europeiska unionen är part i. Bristande efterlevnad av denna bilaga och de lagar och andra författningar som gäller i Mikronesiska federationen och dess stater kan medföra betydande böter och andra civil- och straffrättsliga påföljder.

AVSNITT 5

Kontrollförfaranden

1.

Befälhavare på EU-fartyg som bedriver fiskeverksamhet i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon ska, när som helst då de befinner sig i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon eller på territorialvatten eller inre vatten som tillhör någon av staterna i Mikronesiska federationen, tillåta Mikronesiska federationens behöriga tillsynstjänstemän med ansvar för inspektion och kontroll av fiskeverksamhet att komma ombord, och underlätta utförandet av deras uppgifter.

2.

För att underlätta säkrare inspektion bör bordningen ske efter föregående anmälan som sänds till fartyget, där uppgift om inspektionsfartygets identitet och inspektörens namn ingår.

3.

Tillsynsjänstemännen ska ha full tillgång till fartygets dokumentation, inbegripet loggböcker, fångstdeklarationer och andra handlingar samt till elektronisk utrustning som används för att registrera och lagra data, och fartygets befälhavare ska tillåta sådana behöriga tjänstemän att göra anteckningar på tillstånd utfärdade av Norma eller på andra handlingar som krävs enligt avtalet.

4.

Befälhavaren ska omedelbart följa alla anvisningar som ges av de behöriga tjänstemännen samt bidra till en säker ombordstigning och underlätta deras inspektion av fartyget, redskap, utrustning, dokumentation, fisk och fiskprodukter.

5.

Fartygets befälhavare och besättning får inte angripa, hindra, göra motstånd mot, försena, neka ombordstigning för, skrämma eller störa en behörig tjänsteman i utförandet av dennes uppgifter.

6.

Tjänstemännen ska inte stanna ombord längre än tjänsteutövningen kräver.

7.

Om bestämmelserna i detta kapitel inte efterlevs förbehåller sig Mikronesiska federationen rätten att till dess alla formaliteter uppfyllts dra in fisketillståndet för det fartyg som har brutit mot reglerna och att för fartygsägaren utdöma påföljd enligt Mikronesiska federationens gällande lagar och andra författningar. Europeiska kommissionen ska informeras om detta.

8.

Efter inspektion och kontroll ska ett intyg utfärdas till fartygets befälhavare.

9.

Mikronesiska federationen ska se till att all personal som är direkt involverad i inspektion av fiskefartyg som omfattas av detta avtal har den utbildning som krävs för fiskeriinspektion och att de är insatta i de fisken som berörs. Under inspektion ombord av fiskefartyg som omfattas av detta avtal ska Mikronesiska federationens fiskeriinspektörer se till att besättningen, fartyget och fartygslasten behandlas helt i enlighet med de internationella bestämmelser avseende bordning och inspektion som har fastställts av WCPFC.

AVSNITT 6

Kvarhållande

1.   Kvarhållande av fiskefartyg

a)

Förvaltningschefen ska inom 24 timmar underrätta delegationen om alla kvarhållanden och påföljder för EU-fartyg i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon.

b)

Delegationen ska samtidigt erhålla en kortfattad rapport om de omständigheter och orsaker som ledde till kvarhållandet.

2.   Rapport om kvarhållande

a)

När kontrolltjänstemannen har upprättat en rapport ska fartygets befälhavare underteckna den.

b)

Underskriften ska inte påverka befälhavarens rättigheter eller hans möjligheter att försvara sig mot en anklagelse om överträdelse.

c)

Befälhavaren ska föra sitt fartyg till den hamn som anvisas av kontrolltjänstemannen. Vid mindre överträdelser kan förvaltningschefen tillåta det kvarhållna fartyget att fortsätta sin fiskeverksamhet.

3.   Samrådsmöte vid kvarhållande

a)

Innan några åtgärder avseende fartygets befälhavare eller besättning eller någon annan åtgärd beträffande fartygets last och utrustning övervägs, med undantag av sådana åtgärder som är nödvändiga för att kunna säkra bevis på en förmodad överträdelse ska, inom en arbetsdag efter det att ovannämnda uppgifter har mottagits, ett samrådsmöte hållas mellan delegationen och förvaltningschefen, eventuellt med deltagande av en företrädare för den berörda flaggmedlemsstaten.

b)

Under mötet ska parterna utbyta alla relevanta handlingar och information som kan bidra till att klarlägga de faktiska omständigheterna. Fartygsägaren eller dennes ombud ska underrättas om resultatet av mötet och om alla åtgärder som kan bli följden av kvarhållandet.

4.   Förlikning efter kvarhållande

a)

Innan domstolsförfarande inleds ska man försöka reglera den förmodade överträdelsen genom ett förlikningsförfarande. Detta förfarande ska avslutas senast fyra (4) arbetsdagar efter kvarhållandet.

b)

Vid förlikning ska bötesbeloppet fastställas i enlighet med Mikronesiska federationens lagar och andra författningar.

c)

Om frågan inte kan lösas genom förlikning och den förs vidare till en behörig juridisk instans, ska fartygsägaren ställa en bankgaranti, vars storlek ska fastställas med hänsyn till de kostnader som har uppstått genom kvarhållandet och de böter och skadestånd som kan bli följden av överträdelsen, till det konto som anges i kapitel I avsnitt 1 punkt 8 i denna bilaga.

d)

Bankgarantin ska vara oåterkallelig tills det rättsliga förfarandet har avslutats. Den ska omedelbart frisläppas om förfarandet avslutas utan fällande dom. Vid en fällande dom som innebär lägre böter än den ställda garantin, ska det resterande beloppet frisläppas av den behöriga juridiska instans som ansvarar för rättsprocessen.

e)

Fartyget ska släppas och dess besättning ska tillåtas att lämna hamnen

1.

så snart de förpliktelser som följer av förlikningen har fullgjorts, eller

2.

så snart den bankgaranti som avses i punkt 4 c har ställts och godkänts av den behöriga juridiska instansen, i väntan på att rättsprocessen slutförs.

KAPITEL VI

MILJÖANSVAR

1.

EU-fartyg ska erkänna behovet av att skydda den ömtåliga marina miljön i Mikronesiska federationens laguner och atoller, och de får inte släppa ut några ämnen som kan skada eller försämra de marina resursernas kvalitet.

2.

Vid bunkring eller annan överföring av produkter som ingår i Förenta nationernas internationella kod för sjötransport av farligt gods (IMDG) under en fiskeresa i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon, ska EU-fartyg rapportera detta i enlighet med förlagan i tillägg 3 del 5.

KAPITEL VII

ANSTÄLLNING AV SJÖMÄN

1.

Varje EU-fartyg från som fiskar enligt avtalet ska förbinda sig att anställa minst en (1) medborgare från Mikronesiska federationen som besättningsman.

2.

Fartygsägarna ska fritt kunna välja vilka sjömän som ska anställas på fartygen bland namnen på en förteckning som tillhandahålls av förvaltningschefen.

3.

Fartygsägaren eller dennes ombud ska meddela förvaltningschefen namnen på de sjömän från Mikronesiska federationen som anställs på fartyget, med uppgift om deras befattning.

4.

Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter på arbetet ska gälla för de sjömän som anställs på EU-fartygen. Detta gäller särskilt föreningsfriheten och den kollektiva förhandlingsrätten samt icke-diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning.

5.

Anställningsavtal för sjömän från Mikronesiska federationen, varav undertecknarna ska ha varsin kopia, ska upprättas mellan fartygsägarnas ombud och sjömännen och/eller deras fackföreningar eller företrädare i samråd med förvaltningschefen. Avtalen ska säkerställa att sjömännen omfattas av det tillämpliga sociala trygghetssystemet och att detta omfattar liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring.

6.

Lönen för sjömän från Mikronesiska federationen ska betalas av fartygsägarna. Innan fisketillstånden utfärdas ska lönen fastställas i samförstånd mellan fartygsägarna eller deras ombud och förvaltningschefen. Lönevillkoren för sjömän från Mikronesiska federationen får dock inte vara sämre än de som gäller för besättningar i Mikronesiska federationen och under inga förhållanden sämre än ILO:s normer.

7.

Alla sjömän som anställs på EU-fartyg ska anmäla sig hos fartygets befälhavare dagen före den föreslagna påmönstringsdagen. Om sjömannen inte infinner sig vid det datum och klockslag som fastställts för påmönstringen ska fartygsägaren automatiskt befrias från sin skyldighet att mönstra på sjömannen.

KAPITEL VIII

OPERATÖRENS ANSVAR

1.

Operatören ska se till att hans fartyg är sjövärdiga och försedda med lämplig livräddnings- och överlevnadsutrustning för alla passagerare och besättningsmedlemmar.

2.

För att skydda Mikronesiska federationen och dess stater, medborgare och invånare, ska operatören se till att fartygen har ett lämpligt heltäckande försäkringsskydd genom en internationellt erkänd försäkringsgivare godtagen av Norma för Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon, inbegripet områden inom laguner och atoller, territorialhavet och undervattensrev, styrkt genom det försäkringsbrev som avses i kapitel 1 avsnitt 1 punkt 7.f i denna bilaga.

3.

Om ett EU-fartyg är inblandat i en sjöolycka eller incident inom Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon (inbegripet inre vatten och territorialhavet) som leder till någon typ av skador på miljö, egendom eller personer, ska fartyget och operatören omedelbart meddela Norma och förvaltningschefen för Department of Transportation, Communications and Infrastructure i Mikronesiska federationen.

Tillägg

1.

Fisketillstånd – ansökningsblanketter

a.

Ansökan om fisketillstånd och registrering

b.

Ansökan om förnyat tillstånd

2.

Blanketter för fångstdeklaration

a.

Fiskeloggbok för notfartyg

b.

Fiskeloggbok för långrevsfartyg

3.

Rapportuppgifter

4.

Förteckning över utsedda hamnar i Mikronesiska federationen

Tillägg 1a

Image

Image

Image

Image

Tillägg 1b

Image

Image

Tillägg 2a

Image

Image

Tillägg 2b

Image

Image

Tillägg 3

Image

Image

Image

Image

Tillägg 4

UTSEDDA HAMNAR

1.

Tomil Harbor i staten Yap.

2.

Weno Anchorage i staten Chuuk.

3.

Mesenieng Harbor i staten Pohnpei.

4.

Okat Harbor i staten Kosrae.


Top