EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0071

Kommissionens förordning (EU) nr 71/2011 av den 28 januari 2011 om försäljningspriser för spannmål inom den femte enskilda anbudsinfordran inom ramen för de anbudsförfaranden som inletts genom förordning (EU) nr 1017/2010

OJ L 26, 29.1.2011, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/71/oj

29.1.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 26/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 71/2011

av den 28 januari 2011

om försäljningspriser för spannmål inom den femte enskilda anbudsinfordran inom ramen för de anbudsförfaranden som inletts genom förordning (EU) nr 1017/2010

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) (1), särskilt artikel 43 f jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EU) nr 1017/2010 (2) inleds försäljning av spannmål genom ett anbudsförfarande, i enlighet med villkoren i kommissionens förordning (EU) nr 1272/2009 av den 11 december 2009 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller uppköp och försäljning av jordbruksprodukter inom ramen för offentlig intervention (3).

(2)

I enlighet med artikel 46.1 i förordning (EU) nr 1272/2009 och artikel 4 i förordning (EU) nr 1017/2010 och mot bakgrund av de anbud som inkommit inom de enskilda anbudsinfordringarna måste kommissionen för varje spannmål och per medlemsstat fastställa ett lägsta försäljningspris eller besluta att inte fastställa något lägsta försäljningspris.

(3)

Mot bakgrund av de anbud som inkommit inom den femte enskilda anbudsinfordran, har det beslutats att ett lägsta försäljningspris bör fastställas för spannmålen och för medlemsstaterna.

(4)

För att ge en snabb signal till marknaden och säkerställa en effektiv förvaltning av åtgärden bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

När det gäller den femte enskilda anbudsinfordran för försäljning av spannmål inom ramen för de anbudsförfaranden som inletts genom förordning (EU) nr 1017/2010, vars tidsfrist för inlämning av anbud löpte ut den 26 januari 2011, återfinns besluten om försäljningspris per spannmål och medlemsstat i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 januari 2011.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 293, 11.11.2010, s. 41.

(3)  EUT L 349, 29.12.2009, s. 1.


BILAGA

Beslut om försäljning

(euro/ton)

Medlemsstat

Lägsta försäljningspris

Vanligt vete

Korn

Majs

KN-nr 1001 90

KN-nr 1003 00

KN-nr 1005 90 00

Belgique/België

X

X

X

България

X

X

X

Česká republika

X

185,51

X

Danmark

X

200,51

X

Deutschland

X

197,85

X

Eesti

X

X

X

Eire/Ireland

X

X

X

Elláda

X

X

X

España

X

X

X

France

X

o

X

Italia

X

X

X

Kypros

X

X

X

Latvija

X

X

X

Lietuva

X

X

X

Luxembourg

X

X

X

Magyarország

X

X

X

Malta

X

X

X

Nederland

X

X

X

Österreich

X

X

X

Polska

X

X

X

Portugal

X

X

X

România

X

X

X

Slovenija

X

X

X

Slovensko

X

190,00

X

Suomi/Finland

X

178,02

X

Sverige

X

191,06

X

United Kingdom

X

198,01

X

(—)

Inget lägsta försäljningspris fastställt (alla anbud avvisade).

(°)

Inga anbud.

(X)

Ingen spannmål för försäljning.

(#)

Ej tillämpligt.


Top