EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1245

Kommissionens förordning (EU) nr 1245/2010 av den 21 december 2010 om öppnande av unionstullkvoter för 2011 för får, getter, fårkött och getkött

OJ L 338, 22.12.2010, p. 37–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; upphävd genom 32011R1354

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1245/oj

22.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 338/37


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1245/2010

av den 21 december 2010

om öppnande av unionstullkvoter för 2011 för får, getter, fårkött och getkött

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (1), särskilt artiklarna 144.1 och 148 jämförda med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Unionstullkvoter för fårkött och getkött bör öppnas för 2011. Tullsatserna och volymerna för dessa kvoter bör fastställas i enlighet med de respektive internationella avtal som är i kraft under 2011.

(2)

Genom rådets förordning (EG) nr 312/2003 av den 18 februari 2003 om genomförande för gemenskapens del av tullbestämmelserna i avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Republiken Chile å andra sidan (2) öppnas för produkter enligt KN-nummer 0204, med verkan från och med den 1 februari 2003, en extra bilateral tullkvot på 2 000 ton, med en årlig ökning av den ursprungliga kvantiteten på 10 %. Ytterligare 200 ton ska därför läggas till Gatt/WTO-kvoten för Chile, och båda kvoterna bör fortsätta att förvaltas på samma sätt under 2011.

(3)

Vissa kvoter fastställs för en period som löper från och med den 1 juli ett visst år till och med den 30 juni året därpå. Eftersom importen enligt denna förordning bör förvaltas per kalenderår, bör kvotvolymerna under kalenderåret 2011 uppgå till en kvantitet motsvarande summan av halva kvantiteten för perioden 1 juli 2010–30 juni 2011 och halva kvantiteten för perioden 1 juli 2011–30 juni 2012.

(4)

För att säkerställa att systemet med unionstullkvoter fungerar tillfredsställande bör det fastställas slaktviktsekvivalenter.

(5)

Genom undantag från kommissionens förordning (EG) nr 1439/95 av den 26 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 3013/89 beträffande import och export av produkter inom sektorn för får- och getkött (3), bör kvoterna för får- och getköttsprodukter förvaltas i enlighet med artikel 144.2 a i förordning (EG) nr 1234/2007. Detta bör ske i enlighet med artiklarna 308a, 308b och 308c.1 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (4).

(6)

Tullkvoter enligt den här förordningen bör till en början anses som icke-kritiska, i den mening som avses i artikel 308c i förordning (EEG) nr 2454/93, om de förvaltas enligt först till kvarn-metoden. Tullmyndigheterna bör därför i enlighet med artiklarna 308c.1 och 248.4 i förordning (EEG) nr 2454/93 tillåtas att avstå från att begära säkerhet för varor som ursprungligen importerats inom ramen för dessa kvoter. På grund av de särskilda förhållandena vid en övergång från ett förvaltningssystem till ett annat bör artikel 308c.2 och 308c.3 i den förordningen inte tillämpas.

(7)

Det bör klargöras vilka handlingar för styrkande av produkternas ursprung som aktörerna måste lämna för att de ska kunna använda tullkvoterna enligt först till kvarn-metoden.

(8)

När aktörerna för tullmyndigheterna visar upp fårköttsprodukter som ska importeras är det svårt för myndigheterna att fastställa om produkterna kommer från tamfår eller från andra får, vilket avgör vilken tullsats som är tillämplig. Ursprungsintyget bör därför innehålla tydliga uppgifter om detta.

(9)

Kommissionens förordning (EU) nr 1234/2009 av den 15 december 2009 om öppnande av gemenskapstullkvoter för 2010 för får, getter, fårkött och getkött (5) blir inaktuell vid utgången av 2010. Den bör därför upphävas.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom denna förordning öppnas unionens importtullkvoter för får, getter, fårkött och getkött för perioden 1 januari–31 december 2011.

Artikel 2

I bilagan fastställs vilka tullar som ska tillämpas på de produkter som omfattas av kvoterna enligt artikel 1, KN-nummer, ursprungsländer förtecknade per landsgrupp och löpnummer.

Artikel 3

1.   I bilagan fastställs också vilka volymer, uttryckta i slaktviktsekvivalenter, som ska få importeras inom ramen för de kvoter som avses i artikel 1.

2.   Vid beräkningen av de volymer, uttryckta i slaktviktsekvivalenter, som avses i punkt 1 ska får- och getprodukternas nettovikt multipliceras med följande koefficienter:

a)

I fråga om levande djur: 0,47.

b)

I fråga om benfritt lamm- och killingkött: 1,67.

c)

I fråga om benfritt får- och getkött annat än killingkött samt blandningar därav: 1,81.

d)

I fråga om produkter med ben: 1,00.

Med ”killing” avses upp till ett år gamla getter.

Artikel 4

Genom undantag från avdelning II.A och II.B i förordning (EG) nr 1439/95 ska tullkvoterna i bilagan till den här förordningen förvaltas enligt först till kvarn-metoden i enlighet med artiklarna 308a, 308b och 308c.1 i förordning (EEG) nr 2454/93 från och med den 1 januari till och med den 31 december 2011. Artikel 308c.2 och 308c.3 i den förordningen ska inte tillämpas. Det ska inte krävas någon importlicens.

Artikel 5

1.   De tullkvoter som anges i bilagan får användas på villkor att aktörerna för unionens tullmyndigheter uppvisar ett giltigt ursprungsintyg som utfärdats av det berörda tredjelandets behöriga myndigheter samt en tulldeklaration för övergång till fri omsättning för de berörda varorna.

Ursprunget för de produkter som omfattas av andra tullkvoter än de som följer av avtal om förmånlig tullbehandling ska bestämmas i enlighet med gällande unionsbestämmelser.

2.   Med ursprungsintyg enligt punkt 1 avses följande:

a)

Det ursprungsintyg som föreskrivs i avtalet när det gäller tullkvoter som ingår i ett avtal om förmånlig tullbehandling.

b)

När det gäller andra tullkvoter, ett intyg som upprättats i enlighet med artikel 47 i förordning (EEG) nr 2454/93 och som, utöver de uppgifter som föreskrivs i den artikeln, innehåller följande upplysningar:

KN-nummer (minst de fyra första siffrorna).

Den aktuella tullkvotens löpnummer.

Den sammanlagda nettovikten per koefficientkategori enligt artikel 3.2.

c)

Det intyg som avses i a när det gäller ett land vars kvot omfattas av både a och b, och dessa läggs ihop.

Om det ursprungsintyg som avses i b uppvisas som styrkande handling för endast en deklaration om övergång till fri omsättning får det innehålla flera löpnummer. I alla andra fall ska det endast innehålla ett löpnummer.

Artikel 6

Förordning (EU) nr 1234/2009 ska upphöra att gälla.

Artikel 7

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 21 december 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Dacian CIOLOŞ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 46, 20.2.2003, s. 1.

(3)  EGT L 143, 27.6.1995, s. 7.

(4)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.

(5)  EUT L 330, 16.12.2009, s. 73.


BILAGA

FÅRKÖTT OCH GETKÖTT (i ton slaktviktsekvivalenter) UNIONSTULLKVOTER FÖR 2011

Landgrupp nr

KN-nummer

Värdetull

(%)

Mängdtull

(euro/100 kg)

Löpnummer inom ramen för först till kvarn-metoden

Ursprung

Årlig volym i ton slaktviktsekvivalenter

Levande djur

(koefficient = 0,47)

Benfria lammkött (1)

(koefficient = 1,67)

Benfritt fårkött (2)

(koefficient = 1,81)

Produkter med ben och slaktkroppar

(koefficient = 1,00)

1

0204

Noll

Noll

09.2101

09.2102

09.2011

Argentina

23 000

09.2105

09.2106

09.2012

Australien

18 786

09.2109

09.2110

09.2013

Nya Zeeland

227 854

09.2111

09.2112

09.2014

Uruguay

5 800

09.2115

09.2116

09.1922

Chile

6 600

09.2121

09.2122

09.0781

Norge

300

09.2125

09.2126

09.0693

Grönland

100

09.2129

09.2130

09.0690

Färöarna

20

09.2131

09.2132

09.0227

Turkiet

200

09.2171

09.2175

09.2015

Övriga (3)

200

2

0204, 0210 99 21, 0210 99 29, 0210 99 60

Noll

Noll

09.2119

09.2120

09.0790

Island

1 850

3

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10 %

Noll

09.2181

09.2019

Erga omnes  (4)

92


(1)  Inklusive killingkött.

(2)  Inklusive annat getkött än av killing.

(3)  Med ”övriga” avses samtliga ursprung med undantag av de länder som nämns i tabellen.

(4)  Med ”erga omnes” avses samtliga ursprung inbegripet länderna i tabellen.


Top