EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0014

Kommissionens direktiv 2010/14/EU av den 3 mars 2010 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa heptamaloxiloglukan som verksamt ämne (Text av betydelse för EES)

OJ L 53, 4.3.2010, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011; tyst upphävande genom 32009R1107

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/14/oj

4.3.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 53/7


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2010/14/EU

av den 3 mars 2010

om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa heptamaloxiloglukan som verksamt ämne

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), särskilt artikel 6.1, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG lämnade Elicityl SA den 9 maj 2006 in en ansökan till Frankrike om införande av det verksamma ämnet heptamaloxiloglukan i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Genom kommissionens beslut 2007/560/EG (2) bekräftades att dokumentationen var fullständig i den meningen att den i princip kunde anses uppfylla uppgiftskraven i bilagorna II och III till direktiv 91/414/EEG.

(2)

Effekterna av detta verksamma ämne på människors hälsa och på miljön har bedömts i enlighet med artikel 6.2 och 6.4 i direktiv 91/414/EEG för de användningsområden som den sökande har föreslagit. Den rapporterande medlemsstat som utsetts lade fram sitt utkast till utvärderingsrapport den 26 juli 2007.

(3)

Utvärderingsrapporten har granskats av medlemsstaterna och Efsa och lämnades till kommissionen den 17 juli 2009 i form av Efsas vetenskapliga rapport om heptamaloxiloglukan (3). Medlemsstaterna och kommissionen har granskat rapporten i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och den färdigställdes slutgiltigt den 27 november 2009 som kommissionens granskningsrapport om heptamaloxiloglukan.

(4)

Det har framgått av de olika undersökningar som har gjorts att växtskyddsmedel som innehåller heptamaloxiloglukan i allmänhet kan antas uppfylla kraven i artikel 5.1 a, och b och artikel 5.3 i direktiv 91/414/EEG, särskilt när det gäller de användningsområden som undersökts och beskrivits i kommissionens granskningsrapport. Heptamaloxiloglukan bör därför införas i bilaga I till det direktivet så att godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta verksamma ämne kan beviljas i alla medlemsstater i enlighet med bestämmelserna i det direktivet.

(5)

Utan att det påverkar de skyldigheter som enligt direktiv 91/414/EEG följer av införandet av ett verksamt ämne i bilaga I bör medlemsstaterna ges en tidsfrist på sex månader efter införandet för att ompröva befintliga provisoriska godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller heptamaloxiloglukan, för att se till att kraven i direktiv 91/414/EEG, särskilt artikel 13 och de relevanta villkoren i bilaga I, uppfylls. Medlemsstaterna bör omvandla befintliga provisoriska godkännanden till fullständiga godkännanden, ändra dem eller återkalla dem i enlighet med bestämmelserna i direktiv 91/414/EEG. Genom undantag från ovanstående tidsfrist bör en längre period medges för inlämnande och bedömning av den fullständiga dokumentationen enligt bilaga III för varje växtskyddsmedel och för varje avsett användningsområde i överensstämmelse med de enhetliga principerna i direktiv 91/414/EEG.

(6)

Direktiv 91/414/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 91/414/EEG ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Medlemsstaterna ska senast den 30 november 2010 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över bestämmelserna och detta direktiv.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 december 2010.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterna ska, i enlighet med direktiv 91/414/EEG, om så krävs ändra eller återkalla befintliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller heptamaloxiloglukan som verksamt ämne senast den 30 november 2010. Senast detta datum ska medlemsstaterna särskilt kontrollera att villkoren som rör heptamaloxiloglukan i bilaga I till det direktivet har uppfyllts, med undantag av villkoren i del B i den post som rör detta verksamma ämne, samt att innehavaren av godkännandet har eller har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till det direktivet i enlighet med villkoren i artikel 13.2 i samma direktiv.

2.   Genom undantag från punkt 1 ska medlemsstaterna för varje godkänt växtskyddsmedel som innehåller heptamaloxiloglukan, antingen som enda verksamma ämne eller som ett av flera verksamma ämnen, som senast den 31 maj 2010 förtecknats i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, ta upp produkten till ny prövning i överensstämmelse med de enhetliga principerna i bilaga VI till direktiv 91/414/EEG, på grundval av dokumentation som uppfyller kraven i bilaga III till det direktivet och med hänsyn till del B i den post som gäller heptamaloxiloglukan i bilaga I till samma direktiv. På grundval av denna nya prövning ska medlemsstaterna fastställa om produkten uppfyller villkoren i artikel 4.1 b, c, d och e i direktiv 91/414/EEG.

Därefter ska medlemsstaterna

a)

om en produkt innehåller heptamaloxiloglukan som enda verksamma ämne, om så krävs, senast den 30 november 2011 ändra eller återkalla godkännandet, eller

b)

om en produkt innehåller heptamaloxiloglukan som ett av flera verksamma ämnen, om så krävs, ändra eller återkalla godkännandet senast den 30 november 2011 eller vid ett datum som fastställts för en sådan ändring eller ett sådant återkallande i det eller de direktiv varigenom det eller de berörda ämnena infördes i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, beroende på vilket datum som är det senaste.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den 1 juni 2010.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 3 mars 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  EUT L 213, 15.8.2007, s. 29.

(3)  ”Conclusion on pesticide peer review regarding the risk assessment of the active substance heptamaloxyloglucan”, EFSA Scientific Report, nr 334, s. 1–52, 2009 (färdigställd den 17 juli 2009).


BILAGA

I bilaga I till direktiv 91/414/EEG ska följande post läggas till i slutet av tabellen:

Nummer

Trivialnamn, identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad (2)

Ikraftträdande

Införande till och med

Särskilda bestämmelser

”304

Heptamaloxiloglukan

CAS-nr

870721-81-6

CIPAC-nr

inte tillgängligt

Fullständigt namn enligt IUPAC i fotnoten (1)

 

Xyl p: xylopyranosyl

 

Glc p: glukopyranosyl

 

Fuc p: fukopyranosyl

 

Gal p: galaktopyranosyl

 

Glc-ol: glucitol

≥ 780 g/kg

Orenheten patulin får inte överstiga 50 μg/kg i det tekniska materialet

1 juni 2010

31 maj 2020

DEL A

Får endast godkännas för användning som tillväxtreglerande ämne.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI ska slutsatserna i granskningsrapporten om heptamaloxiloglukan beaktas, särskilt tilläggen I och II, i den form som den slutgiltigt godkändes av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa den 27 november 2009.


(1)  Formula

(2)  En detaljerad beskrivning av varje verksamt ämne återfinns i granskningsrapporten för ämnet i fråga.


Top