EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0042

Kommissionens förordning (EU) nr 42/2010 av den 15 januari 2010 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

OJ L 12, 19.1.2010, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 016 P. 156 - 157

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/42/oj

19.1.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 12/2


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 42/2010

av den 15 januari 2010

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artikel 9.1 a, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till förordning (EEG) nr 2658/87, är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till den här förordningen.

(2)

Genom förordning (EEG) nr 2658/87 har allmänna bestämmelser fastställts för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen. Dessa bestämmelser gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller som tillfogar underuppdelningar till den och som har upprättats genom särskilda unionsbestämmelser för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna bestämmelser bör de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 av de skäl som anges i kolumn 3 i tabellen.

(4)

Det bör föreskrivas att bindande klassificeringsbesked som utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter avseende klassificering av varor i Kombinerade nomenklaturen men som inte stämmer överens med denna förordning fortfarande kan åberopas av innehavaren i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (2), under en period av tre månader.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan ska i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter men som inte stämmer överens med denna förordning får under en period på tre månader fortfarande åberopas i enlighet med artikel 12.6 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 januari 2010.

För kommissionen,

på ordförandens vägnar

László KOVÁCS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.


BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering (KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

Produkt bestående av (i viktprocent):

korngräs, pulveriserat

28,8

honung

27,5

vetegräs, pulveriserat

21,5

alfalfa, pulveriserad

21,5

stearinsyra

0,4

peppar

0,25

krompikolinat

0,01

(motsvarande 8,7 μg Cr per tablett)

Produkten säljs i tablettform i detaljhandeln och används som kosttillskott (en tablett två gånger dagligen)

2106 90 98

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 2106, 2106 90 och 2106 90 98.

Produkten uppfyller inte kraven i anmärkning 2.b 2 till kapitel 19 på grund av sin sammansättning, presentationsform och användning som kosttillskott.

Produkten uppfyller inte kraven i kompletterande anmärkning 1 till kapitel 30 eftersom inga uppgifter om användning i samband med specifika sjukdomar eller om koncentrationen av verksamma ämnen lämnas. Den bör därför inte betraktas som en örtmedicin i den mening som avses i nr 3004.

Produkten anses därför omfattas av villkoren enligt nr 2106, dvs. en livsmedelsberedning, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans som används som ett kosttillskott i syfte att vidmakthålla hälsa eller välbefinnande. (Se även de förklarande anmärkningarna till HS, nr 2106, andra stycket nr 16.)


Top