EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1221

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/EG och 2006/193/EG

OJ L 342, 22.12.2009, p. 1–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 039 P. 246 - 290

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1221/oj

22.12.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1221/2009

av den 25 november 2009

om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/EG och 2006/193/EG

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 2 i fördraget ska gemenskapen ha till uppgift att bland annat främja en hållbar tillväxt i gemenskapen som helhet.

(2)

I Europaparlamentets och rådets beslut nr 1600/2002/EG av den 22 juli 2002 om fastställande av gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram (4) anges bättre samarbete och partnerskap med företag som strategi för att uppnå miljömålen. Frivilliga åtaganden är ett viktigt led i detta. I detta sammanhang anses det vara nödvändigt att främja ett bredare deltagande i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) liksom initiativ som uppmuntrar organisationer att offentliggöra väl genomarbetade prestandarapporter om arbetet med miljöfrågor och hållbar utveckling, som genomgått en oberoende kontroll.

(3)

I kommissionens meddelande av den 30 april 2007 om halvtidsöversyn av gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram konstaterades att man måste se till att de frivilliga instrument som utformats för industrin fungerar bättre och att dessa instrument har en stor potential, men att de inte är färdigutvecklade. Kommissionen uppmanas att se över instrumenten för att främja deltagandet och minska administrationen vid hanteringen av dem.

(4)

I kommissionens meddelande av den 16 juli 2008 om handlingsplanen för hållbar konsumtion och produktion samt en hållbar industripolitik erkänns det att Emas hjälper organisationer att optimera sina produktionsprocesser, minska miljöpåverkan och utnyttja resurserna på ett effektivare sätt.

(5)

För att främja samstämmighet mellan gemenskapens rättsakter på miljöskyddsområdet bör kommissionen och medlemsstaterna ta ställning till hur Emas-registrering kan beaktas vid utarbetandet av lagstiftning eller användas för att genomdriva lagstiftning. För att göra Emas mer attraktivt för organisationer bör de också ta hänsyn till Emas i sina upphandlingsstrategier och i tillämpliga fall hänvisa till Emas eller motsvarande miljöledningssystem som villkor för fullgörande av byggentreprenads- och tjänstekontrakt.

(6)

Enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 761/2001 av den 19 mars 2001 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) (5) ska kommissionen se över Emas mot bakgrund av de erfarenheter som vunnits under dess tillämpning och föreslå Europaparlamentet och rådet lämpliga ändringar.

(7)

Tillämpningen av miljöledningsordningar, inbegripet Emas, i enlighet med förordning (EG) nr 761/2001, har visat att de är effektiva när det gäller att främja förbättringar av organisationers miljöprestanda. Det finns emellertid ett behov av att öka antalet organisationer som deltar i ordningen i syfte att åstadkomma en bättre total effekt av miljöförbättringar. Av denna anledning bör erfarenheterna från den förordningens genomförande utnyttjas för att öka förutsättningarna för att Emas ska kunna förbättra organisationers allmänna miljöprestanda.

(8)

Organisationer bör uppmuntras att delta i Emas på frivillig basis och kan få ett mervärde i fråga om tillsyn, kostnadsbesparingar och anseende förutsatt att de kan påvisa en förbättring av sin miljöprestanda.

(9)

Emas bör göras tillgängligt för alla organisationer, inom och utanför gemenskapen, vilkas verksamhet har en miljöpåverkan. Emas bör ge dessa organisationer möjlighet att hantera miljöpåverkan och förbättra sina allmänna miljöprestanda.

(10)

Organisationer, framför allt små organisationer, bör uppmuntras att delta i Emas. Deras deltagande bör främjas genom att tillgängligheten till information, befintliga stödmöjligheter och offentliga institutioner förbättras och genom att åtgärder för tekniskt stöd inrättas eller främjas.

(11)

Organisationer som tillämpar andra miljöledningssystem och som vill övergå till Emas bör kunna göra detta på ett så enkelt sätt som möjligt. Kopplingar till andra miljöledningsordningar bör beaktas.

(12)

Organisationer med anläggningar i en eller flera medlemsstater bör kunna registrera alla eller några av dessa genom en enda registrering.

(13)

Mekanismen för att fastställa att en organisation efterlever alla tillämpliga lagstadgade miljökrav bör stärkas för att öka Emas trovärdighet och framför allt för att göra det möjligt för medlemsstaterna att minska administrationen för registrerade organisationer genom avreglering eller regellättnader.

(14)

Genomförandet av Emas bör involvera organisationens medarbetare, eftersom detta ökar tillfredsställelsen i arbetet liksom kunskapen om miljöfrågor, som kan sprida sig både på och utanför arbetsplatsen.

(15)

Emas-logotypen bör vara ett kommunikations- och marknadsföringsmedel som är attraktivt för organisationerna och som ökar kundernas och andra intressenters medvetenhet om Emas. Bestämmelserna för användningen av Emas-logotypen bör förenklas genom att endast en logotyp används, och nuvarande restriktioner bör avskaffas, förutom de som rör produkter och förpackningar. Det får inte leda till sammanblandning med andra produktrelaterade miljömärken.

(16)

Kostnaderna och avgifterna för Emas-registrering bör vara rimliga och stå i proportion till organisationens storlek och till det arbete som utförs av de behöriga organen. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna om statligt stöd i fördraget bör det övervägas om små organisationer inte ska betala avgifter eller betala lägre avgifter.

(17)

Organisationer bör regelbundet utarbeta och offentliggöra miljöredovisningar som ger allmänheten och andra berörda parter information om organisationernas efterlevnad av tillämpliga lagstadgade miljökrav och deras miljöprestanda.

(18)

För att säkerställa att informationen är relevant och jämförbar bör rapporteringen om organisationernas miljöprestanda ske på grundval av allmänna och sektorspecifika prestandaindikatorer som inriktas på centrala miljöområden på process- och produktnivå med användning av lämpliga riktmärken och skalor. Detta bör bidra till att organisationerna kan jämföra sin miljöprestanda dels mellan olika rapporteringsperioder, dels med andra organisationers miljöprestanda.

(19)

Referensdokument, som bland annat innehåller bästa miljöledningspraxis och miljöprestandaindikatorer för specifika sektorer, bör utarbetas genom informationsutbyte och samarbete mellan medlemsstaterna. Sådana dokument bör hjälpa organisationerna att bättre rikta in sig på de viktigaste miljöaspekterna i en viss sektor.

(20)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter (6) innehåller bestämmelser om ackreditering på nationell och europeisk nivå och fastställer den övergripande ramen för ackreditering. Den här förordningen bör komplettera dessa bestämmelser i den mån det behövs, samtidigt som hänsyn tas till särdragen i Emas, däribland behovet att säkerställa en hög trovärdighet gentemot berörda parter, i synnerhet medlemsstaterna, och när det är lämpligt, fastställa mer specifika bestämmelser. Emas-bestämmelserna bör säkerställa miljökontrollanternas kompetens och bidra till att den successivt höjs genom ett oberoende och neutralt ackrediterings- eller licensieringssystem, fortbildning och en lämplig tillsyn över miljökontrollanternas verksamhet, vilket därigenom garanterar insyn och trovärdighet hos de organisationer som genomför Emas.

(21)

När en medlemsstat beslutar att inte använda ackreditering för Emas, bör artikel 5.2 i förordning (EG) nr 765/2008 tillämpas.

(22)

Både medlemsstaterna och kommissionen bör genomföra marknadsförings- och stödåtgärder.

(23)

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna om statligt stöd i fördraget bör medlemsstaterna skapa incitament för registrerade organisationer, såsom tillgång till finansiering eller skatteincitament inom ramen för ordningar som stöder industrins miljöprestanda, förutsatt att organisationerna kan uppvisa en förbättring av sin miljöprestanda.

(24)

Medlemsstaterna och kommissionen bör utarbeta och genomföra specifika åtgärder för att se till att fler organisationer, och framför allt små organisationer, deltar i Emas.

(25)

För att se till att denna förordning tillämpas på ett enhetligt sätt bör kommissionen utarbeta sektorspecifika referensdokument på det område som omfattas av förordningen enligt ett prioritetsprogram.

(26)

Denna förordning bör om det är lämpligt ses över inom fem år efter ikraftträdandet, med hänsyn till de erfarenheter som gjorts.

(27)

Denna förordning ersätter förordning (EG) nr 761/2001 som därför bör upphävas.

(28)

Eftersom användbara delar av kommissionens rekommendation 2001/680/EG av den 7 september 2001 om riktlinjer för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 761/2001 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) (7) och kommissionens rekommendation 2003/532/EG av den 10 juli 2003 om riktlinjer för genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 761/2001 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) när det gäller val och användning av indikatorer för miljöprestanda (8) ingår i denna förordning bör dessa rekommendationer inte längre tillämpas, eftersom de ersätts av den här förordningen.

(29)

Eftersom målen för denna förordning, nämligen att inrätta en gemensam ordning som har hög trovärdighet och undvika att olika nationella ordningar skapas, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför, på grund av dess omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(30)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (9).

(31)

Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att inrätta förfaranden för inbördes utvärdering av behöriga organ, utarbeta sektorspecifika referensdokument för, erkänna att hela eller delar av befintliga miljöledningssystem uppfyller motsvarande krav i denna förordning liksom att ändra bilagorna I–VIII. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(32)

Eftersom en viss period behövs för att införa ramar för en korrekt tillämpning av denna förordning, bör medlemsstaterna ha tolv månader på sig efter det att förordningen trätt i kraft att ändra de förfaranden som tillämpas av ackrediteringsorgan och behöriga organ, så att de överensstämmer med motsvarande bestämmelser i denna förordning. Under denna tolvmånadersperiod bör ackrediteringsorganen och de behöriga organen få fortsätta att tillämpa de förfaranden som fastställs i förordning (EG) nr 761/2001.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

Härmed inrättas gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning, nedan kallad Emas, där organisationer med säte inom och utanför gemenskapen får delta på frivillig basis.

Emas, som är ett viktigt instrument i handlingsplanen för hållbar konsumtion och produktion samt en hållbar industripolitik, syftar till att främja en ständig förbättring av organisationers miljöprestanda genom att organisationerna inför och tillämpar ett miljöledningssystem, att dessa systems prestanda regelbundet utvärderas på ett systematiskt och objektivt sätt, att det informeras om miljöprestanda, att det förs en öppen dialog med allmänheten och andra intressenter och att de anställda i organisationerna engageras aktivt, samt lämplig fortbildning.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.

miljöpolicy: en organisations övergripande intentioner och riktlinjer i fråga om miljöprestanda, formellt uttryckt av organisationens högsta ledning, inbegripet uppfyllande av alla tillämpliga lagstadgade miljökrav samt ett åtagande om ständiga förbättringar av miljöprestanda. Den utgör grunden för åtgärder och fastställande av övergripande och detaljerade miljömål.

2.

miljöprestanda: mätbara resultat av en organisations hantering av sina miljöaspekter.

3.

regelefterlevnad: fullständigt uppfyllande av tillämpliga lagstadgade miljökrav, inklusive tillståndsvillkor.

4.

miljöaspekt: en del av en organisations verksamhet, produkter eller tjänster som påverkar eller kan påverka miljön.

5.

betydande miljöaspekt: en miljöaspekt som har eller kan ha en betydande miljöpåverkan.

6.

direkt miljöaspekt: en miljöaspekt som är förknippad med en organisations verksamhet, produkter och tjänster som den har direkt ledningskontroll över.

7.

indirekt miljöaspekt: en miljöaspekt som kan följa av en organisations samverkan med tredje part och som i rimlig grad kan påverkas av organisationen.

8.

miljöpåverkan: varje negativ eller positiv förändring i miljön som helt eller delvis är en följd av en organisations verksamhet, produkter eller tjänster.

9.

miljöutredning: en inledande heltäckande analys av de miljöaspekter, den miljöpåverkan och den miljöprestanda som är förknippad med organisationens verksamhet, produkter och tjänster.

10.

miljöprogram: en beskrivning av nuvarande eller planerade åtgärder, ansvar och medel för att uppnå övergripande och detaljerade miljömål och tidpunkten för när dessa övergripande och detaljerade miljömål senast ska uppnås.

11.

övergripande miljömål: ett övergripande miljömål som följer av miljöpolicyn och som en organisation bestämmer sig för att uppfylla och som är kvantifierat där så är möjligt.

12.

detaljerat miljömål: ett detaljerat resultatkrav som följer av de övergripande miljömålen, som är tillämpligt på organisationen eller delar därav och som behöver fastställas och uppfyllas för att de övergripande miljömålen ska uppnås.

13.

miljöledningssystem: den del av det övergripande ledningssystemet som omfattar organisationsstruktur, planering, ansvar, praxis, rutiner, processer och resurser för att utveckla, genomföra, uppfylla, revidera och underhålla miljöpolicyn samt för att hantera miljöaspekter.

14.

bästa miljöledningspraxis: det mest effektiva sättet för organisationer inom en viss sektor att genomföra miljöledningssystemet och som kan leda till bästa miljöprestanda under givna ekonomiska och tekniska förhållanden.

15.

väsentlig ändring: varje förändring i en organisations verksamhet, struktur, förvaltning, processer, aktiviteter, produkter eller tjänster som har eller kan få betydande inverkan på organisationens miljöledningssystem, miljön och människors hälsa.

16.

intern miljörevision: en systematisk, dokumenterad, regelbunden och objektiv utvärdering av en organisations miljöprestanda och de ledningssystem och processer som upprättats för att skydda miljön.

17.

revisor: en person eller en grupp av personer som ingår i en organisation eller en extern fysisk eller juridisk person, som handlar på den organisationens vägnar och gör en bedömning framför allt av det miljöledningssystem som tillämpas och fastställer överensstämmelsen med organisationens miljöpolicy och miljöprogram, vilket omfattar efterlevnad av de lagstadgade krav som gäller för miljön.

18.

miljöredovisning: utförlig information till allmänheten och andra intressenter om en organisations

a)

struktur och verksamhet,

b)

miljöpolicy och miljöledningssystem,

c)

miljöaspekter och miljöpåverkan,

d)

miljöprogram samt övergripande och detaljerade miljömål,

e)

miljöprestanda och efterlevnad av tillämpliga lagstadgade miljökrav enligt bilaga IV.

19.

uppdaterad miljöredovisning: utförlig information till allmänheten och andra intressenter med uppdateringar av den senast godkända miljöredovisningen, endast avseende en organisations miljöprestanda och efterlevnad av tillämpliga lagstadgade miljökrav enligt bilaga IV.

20.

miljökontrollant:

a)

ett organ för bedömning av överensstämmelse enligt definitionen i förordning (EG) nr 765/2008 eller en förening eller grupp av sådana organ som har fått ackreditering i enlighet med den här förordningen, eller

b)

en fysisk eller juridisk person eller en förening eller grupp av sådana personer som har fått licens att bedriva kontroll- och godkännandeverksamhet i enlighet med den här förordningen.

21.

organisation: företag, bolag, firma, rörelse, myndighet eller institution, med säte inom eller utanför gemenskapen, eller en del av eller en kombination av dessa, oavsett om de är juridiska personer eller ej, offentliga eller privata, som har sina egna funktioner och sin egen administration.

22.

anläggning: en bestämd geografisk plats som står under en organisations kontroll och som omfattar verksamhet, produkter och tjänster, inklusive all infrastruktur, utrustning och material; en anläggning är den minsta enhet som kan vara föremål för registrering.

23.

grupp: grupp av oberoende organisationer som är knutna till varandra genom geografisk närhet eller affärsverksamhet och som gemensamt genomför miljöledningssystemet.

24.

kontroll: den bedömning av överensstämmelse som genomförs av en miljökontrollant för att visa om en organisations miljöutredning, miljöpolicy, miljöledningssystem och interna miljörevision samt dess genomförande uppfyller kraven i denna förordning.

25.

godkännande: bekräftelse av den miljökontrollant som har utfört kontrollen att informationen och uppgifterna i en organisations miljöredovisning och uppdaterade miljöredovisning är tillförlitliga, trovärdiga och korrekta och uppfyller kraven i denna förordning.

26.

tillsynsmyndigheter: de behöriga myndigheter som av medlemsstaterna utsetts att spåra, förebygga och utreda överträdelser av tillämpliga lagstadgade miljökrav och vid behov vidta tillsynsåtgärder.

27.

indikator för miljöprestanda: en specifik indikator som gör det möjligt att mäta en organisations miljöprestanda.

28.

små organisationer:

a)

mikroföretag samt små och medelstora företag enligt definitionen i kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (10), eller

b)

lokala myndigheter vars förvaltning omfattar mindre än 10 000 invånare eller andra offentliga myndigheter som har färre än 250 anställda och en årlig budget på högst 50 miljoner EUR, eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner EUR per år, däribland alla följande:

i)

Statliga eller andra offentliga förvaltningar, eller offentliga rådgivande organ på nationell, regional eller lokal nivå.

ii)

Fysiska eller juridiska personer som har offentliga förvaltningsuppgifter enligt nationell lagstiftning, inbegripet särskilda uppgifter, verksamheter eller tjänster som rör miljön.

iii)

Fysiska eller juridiska personer som har offentligt ansvar eller offentliga uppgifter eller som tillhandahåller offentliga tjänster som rör miljön under överinseende av ett organ eller en person som avses i led b:

29.

företagsregistrering: en enda registrering för samtliga eller några av anläggningarna i en organisation med anläggningar belägna i en eller flera medlemsstater eller tredjeländer.

30.

ackrediteringsorgan: ett nationellt ackrediteringsorgan som utsetts enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 765/2008 och som ansvarar för ackreditering av och tillsyn över miljökontrollanter.

31.

licensieringsorgan: ett organ som utsetts i enlighet med artikel 5.2 i förordning (EG) nr 765/2008 och som är ansvarigt för att utfärda licenser till och utöva tillsyn över miljökontrollanter.

KAPITEL II

REGISTRERING AV ORGANISATIONER

Artikel 3

Fastställande av det behöriga organet

1.   Ansökan om registrering från organisationer i en medlemsstat ska göras hos ett behörigt organ i den medlemsstaten.

2.   En organisation med anläggningar belägna i en eller flera medlemsstater eller tredjeländer får ansöka om en enda företagsregistrering för alla eller vissa av dessa anläggningar.

Ansökan om en företagsregistrering ska göras hos ett behörigt organ i den medlemsstat där organisationens huvudkontor eller ledningscentral som utsetts för tillämpning av denna punkt ligger.

3.   Ansökan om registrering från organisationer utanför gemenskapen, inbegripet företagsregistrering som endast gäller anläggningar belägna utanför gemenskapen, ska göras till ett behörigt organ i en medlemsstat som tillhandhåller registrering av organisationer utanför gemenskapen i enlighet med artikel 11.1 andra stycket.

Dessa organisationer ska se till att den miljökontrollant som kommer att utföra kontrollen och godkänna organisationens miljöledningssystem är ackrediterad eller har erhållit licens i den medlemsstat där organisationen ansöker om registrering.

Artikel 4

Förberedelse för registrering

1.   Organisationer som vill bli registrerade för första gången ska

a)

genomföra en miljöutredning av organisationens alla miljöaspekter i enlighet med kraven i bilaga I och i punkt A.3.1 i bilaga II,

b)

mot bakgrund av miljöutredningens resultat, utveckla och genomföra ett miljöledningssystem som omfattar alla de krav som avses i bilaga II och som i förekommande fall beaktar bästa miljöledningspraxis för den relevanta sektor som avses i artikel 46.1 a,

c)

utföra en intern revision i enlighet med de krav som anges i punkt A.5.5 i bilaga II och bilaga III,

d)

utarbeta en miljöredovisning i enlighet med bilaga IV. Om sådana referensdokument som avses i artikel 46 finns för den specifika sektorn, ska bedömningen av organisationens miljöprestanda göras mot bakgrund av dokumentet i fråga.

2.   Organisationer får använda det stöd som avses i artikel 32 och som är tillgängligt i den medlemsstat där organisationen ansöker om registrering.

3.   Organisationer som har ett certifierat miljöledningssystem, erkänt i enlighet med artikel 45.4, ska inte vara tvungna att genomföra de delar som har erkänts som likvärdiga med denna förordning.

4.   Organisationer ska tillhandahålla faktaunderlag eller dokument som styrker att organisationen uppfyller alla tillämpliga lagstadgade miljökrav.

Organisationer får begära upplysningar från den eller de behöriga tillsynsmyndigheterna i enlighet med artikel 32, eller från miljökontrollanten.

Organisationer utanför gemenskapen ska också hänvisa till de lagstadgade miljökrav som är tillämpliga på liknande organisationer i de medlemsstater där de avser att lämna in en ansökan.

Om sådana särskilda referensdokument som avses i artikel 46 finns för den specifika sektorn, ska bedömningen av organisationens miljöprestanda göras mot bakgrund av dokumentet i fråga.

5.   Den inledande miljöutredningen, miljöledningssystemet, revisionsprocessen och dess genomförande ska kontrolleras av en ackrediterad eller licensierad miljökontrollant, och miljöredovisningen ska godkännas av den miljökontrollanten.

Artikel 5

Registreringsansökan

1.   Varje organisation som uppfyller kraven i artikel 4 får ansöka om registrering.

2.   Registreringsansökan ska göras hos det behöriga organ som fastställs i enlighet med artikel 3 och ska innehålla följande:

a)

Den godkända miljöredovisningen i elektroniskt eller tryckt format.

b)

Den deklaration som avses i artikel 25.9, undertecknad av den miljökontrollant som har godkänt miljöredovisningen.

c)

En ifylld blankett, som innehåller åtminstone de minimiuppgifter som anges i bilaga VI.

d)

Kvitto på betalning av eventuella gällande avgifter.

3.   Ansökan ska avfattas på det officiella språket eller ett av de officiella språken i den medlemsstat där organisationen ansöker om registrering.

KAPITEL III

REGISTRERADE ORGANISATIONERS SKYLDIGHETER

Artikel 6

Förnyelse av Emas-registrering

1.   En registrerad organisation ska minst vart tredje år

a)

låta kontrollera miljöledningssystemet och revisionsprogrammet i sin helhet samt dess genomförande,

b)

utarbeta miljöredovisningen i enlighet med de krav som anges i bilaga IV och få den godkänd av en miljökontrollant,

c)

sända den godkända miljöredovisningen till det behöriga organet,

d)

till det behöriga organet sända en ifylld blankett, som innehåller åtminstone de minimiuppgifter som anges i bilaga VI,

e)

i förekommande fall, betala en avgift för förnyad registrering till det behöriga organet.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1, ska en registrerad organisation under de mellanliggande åren

a)

i enlighet med revisionsprogrammet utföra en intern revision av dess miljöprestanda och efterlevnad av tillämpliga lagstadgade miljökrav i enlighet med bilaga III,

b)

utarbeta en uppdaterad miljöredovisning i enlighet med de krav som anges i bilaga IV och få den godkänd av en miljökontrollant,

c)

sända den godkända uppdaterade miljöredovisningen till det behöriga organet,

d)

till det behöriga organet sända en ifylld blankett, som innehåller åtminstone de minimiuppgifter som anges i bilaga VI,

e)

i förekommande fall, betala en avgift för fortsatt registrering till det behöriga organet.

3.   Registrerade organisationer ska göra sin miljöredovisning och uppdaterade miljöredovisning tillgänglig för allmänheten inom en månad efter registreringen och inom en månad efter det att registreringen har förnyats.

Registrerade organisationer får uppfylla det kravet genom att ge tillgång till miljöredovisningen och den uppdaterade miljöredovisningen på begäran eller genom att skapa länkar till webbplatser där dessa redovisningar är tillgängliga.

Registrerade organisationer ska i de blanketter som återges i bilaga VI ange hur de ger allmänheten tillgång till informationen.

Artikel 7

Undantag för små organisationer

1.   Behöriga organ ska på begäran av en liten organisation förlänga det treåriga intervall som avses i artikel 6.1 till högst fyra år eller det ettåriga intervall som avses i artikel 6.2 till högst två år för den organisationen, under förutsättning att den miljökontrollant som har kontrollerat organisationen bekräftar att alla följande villkor är uppfyllda:

a)

Inga betydande miljörisker föreligger.

b)

Organisationen har inga planer på väsentliga ändringar i den mening som avses i artikel 8.

c)

Det föreligger inga betydande lokala miljöproblem som organisationen bidrar till.

För att lämna in den begäran som avses i första stycket får organisationen använda de blanketter som återges i bilaga VI.

2.   Det behöriga organet ska avslå begäran om villkoren i punkt 1 inte är uppfyllda. Det ska lämna en utförlig motivering till organisationen.

3.   Organisationer som medgivits en förlängning på upp till två år som avses i punkt 1 ska skicka den icke-godkända uppdaterade miljöredovisningen till det behöriga organet varje år de är undantagna från kravet att ha en godkänd uppdaterad miljöredovisning.

Artikel 8

Väsentliga ändringar

1.   Om en registrerad organisation planerar att göra väsentliga ändringar, ska organisationen göra en kompletterande miljöutredning av dessa ändringar, inklusive deras miljöaspekter och miljöpåverkan.

2.   Efter miljöutredningen av ändringar ska organisationen uppdatera den inledande miljöutredningen och ändra organisationens miljöpolicy, miljöprogrammet och miljöledningssystemet samt revidera och uppdatera miljöredovisningen i sin helhet i enlighet därmed.

3.   Alla handlingar som ändras och uppdateras enligt punkt 2 ska kontrolleras och godkännas inom sex månader.

4.   Efter godkännande ska organisationen meddela ändringarna till det behöriga organet med hjälp av blanketten i bilaga VI och göra ändringarna tillgängliga för allmänheten.

Artikel 9

Intern miljörevision

1.   En registrerad organisation ska upprätta ett revisionsprogram som säkerställer att alla organisationens verksamheter, under en tidsperiod på högst tre år eller fyra år om undantaget som anges i artikel 7 tillämpas, genomgår en intern miljörevision enligt de krav som anges i bilaga III.

2.   Revisionen ska utföras av revisorer som enskilt eller tillsammans har den nödvändiga kompetensen för att utföra dessa uppgifter och som är tillräckligt oberoende av de verksamheter de granskar för att kunna göra en objektiv bedömning.

3.   I organisationens miljörevisionsprogram ska det fastställas mål för varje revision eller revisionsperiod samt revisionsfrekvens för varje enskild verksamhet.

4.   Revisorerna ska utarbeta en skriftlig revisionsrapport i slutet av varje revision eller revisionsperiod.

5.   Revisorn ska underrätta organisationen om iakttagelser och slutsatser från revisionen.

6.   Efter revisionsprocessen ska organisationen utarbeta och genomföra en lämplig handlingsplan.

7.   Organisationen ska införa lämpliga rutiner som säkerställer att revisionsresultaten följs upp.

Artikel 10

Användning av Emas-logotypen

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 35.2 får den Emas-logotyp som anges i bilaga V användas endast av registrerade organisationer och endast så länge deras registrering är giltig.

Organisationens registreringsnummer ska alltid anges på logotypen.

2.   Emas-logotypen ska endast användas i enlighet med de tekniska specifikationer som anges i bilaga V.

3.   En organisation som, i enlighet med artikel 3.2, väljer att inte inkludera alla sina anläggningar i en företagsregistrering, ska se till att det i kontakterna med allmänheten och i användningen av Emas-logotypen tydligt framgår vilka anläggningar som omfattas av registreringen.

4.   Emas-logotypen får inte användas

a)

på produkter eller deras förpackningar, eller

b)

tillsammans med jämförande påståenden om andra verksamheter och tjänster eller på ett sätt som kan leda till sammanblandning med produktrelaterade miljömärken.

5.   All miljöinformation som offentliggörs av en registrerad organisation får förses med Emas-logotypen, under förutsättning att denna information innehåller en hänvisning till organisationens senaste miljöredovisning eller uppdaterade miljöredovisning från vilken informationen har hämtats och att en miljökontrollant har godkänt informationen som

a)

korrekt,

b)

belagd och kontrollerbar,

c)

relevant och ingående i korrekt sammanhang,

d)

representativ för organisationens allmänna miljöprestanda,

e)

svår att feltolka, och

f)

väsentlig med avseende på den totala miljöpåverkan.

KAPITEL IV

REGLER FÖR BEHÖRIGA ORGAN

Artikel 11

Utseende av behöriga organ och deras roll

1.   Medlemsstaterna ska utse behöriga organ som ska ansvara för registrering av organisationer med säte i gemenskapen i enlighet med denna förordning.

Medlemsstaterna får föreskriva att de behöriga organ som de utser ska tillhandhålla och ansvara för registreringen av organisationer med säte utanför gemenskapen i enlighet med den här förordningen.

De behöriga organen ska kontrollera nya och befintliga registreringar av organisationer, inbegripet tillfälliga och permanenta avregistreringar.

2.   Behöriga organ får vara nationella, regionala eller lokala.

3.   De behöriga organens sammansättning ska säkerställa deras självständighet och neutralitet.

4.   Behöriga organ ska ha tillräckliga resurser, både ekonomiska och personella, för att kunna utföra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt.

5.   Behöriga organ ska tillämpa denna förordning på ett enhetligt sätt och medverka i regelbunden inbördes utvärdering enligt artikel 17.

Artikel 12

Skyldigheter i fråga om registreringsförfarandet

1.   Behöriga organ ska fastställa rutiner för registrering av organisationer. De ska särskilt fastställa regler för att

a)

behandla anmärkningar från intressenter, inklusive ackrediterings- och licensieringsorgan och behöriga tillsynsmyndigheter samt organisationernas intresseorgan, avseende sökande eller registrerade organisationer,

b)

avslå registreringsansökningar och för att tillfälligt eller permanent avregistrera organisationer, och

c)

behandla överklaganden och klagomål mot deras beslut.

2.   Behöriga organ ska upprätta och föra ett register över organisationer som är registrerade i deras medlemsstater, inklusive uppgifter om hur man kan få tillgång till deras miljöredovisning eller uppdaterade miljöredovisning, och i händelse av ändringar, uppdatera registret varje månad.

Registret ska vara tillgängligt för allmänheten på en webbplats.

3.   Behöriga organ ska varje månad, direkt eller via de nationella myndigheterna i enlighet med den berörda medlemsstatens beslut, underrätta kommissionen om ändringar i det register som avses i punkt 2.

Artikel 13

Registrering av organisationer

1.   Behöriga organ ska behandla ansökningar om registrering av organisationer i enlighet med de rutiner som fastställts för detta.

2.   När en organisation ansöker om registrering ska det behöriga organet registrera organisationen och ge den ett registreringsnummer om alla följande villkor är uppfyllda:

a)

Det behöriga organet har mottagit en registreringsansökan som innehåller alla de handlingar som anges i artikel 5.2 a–d.

b)

Det behöriga organet har försäkrat sig om att kontrollen och godkännandet har utförts i enlighet med artiklarna 25, 26 och 27.

c)

Det behöriga organet är på grundval av inkommet faktaunderlag, t.ex. genom en skriftlig rapport från den behöriga tillsynsmyndigheten förvissat om att det inte finns några belägg för överträdelse av tillämpliga lagstadgade miljökrav.

d)

Det finns inga relevanta klagomål från intressenter eller klagomål har lösts på ett tillfredställande sätt.

e)

Det behöriga organet är på grundval av inkommet underlag förvissat om att organisationen uppfyller alla krav i den här förordningen.

f)

Det behöriga organet har i förekommande fall mottagit en registreringsavgift.

3.   Det behöriga organet ska informera organisationen om att den har registrerats och ge organisationen dess registreringsnummer och Emas-logotypen.

4.   Om ett behörigt organ kommer fram till att en sökande organisation inte uppfyller kraven i punkt 2 ska organet avslå organisationens registreringsansökan och lämna en utförlig motivering till organisationen.

5.   Om ett behörigt organ tar emot en skriftlig tillsynsrapport från ackrediterings- eller licensieringsorganet som visar att miljökontrollantens verksamhet inte har utförts tillräckligt väl för att säkerställa att den sökande organisationen uppfyller kraven i denna förordning, ska registreringsansökan avslås. Det behöriga organet ska uppmana organisationen att lämna in en ny registreringsansökan.

6.   Det behöriga organet ska rådgöra med de berörda parterna inklusive organisationen för att få tillräckligt underlag för beslut om avslag på en organisations registreringsansökan.

Artikel 14

Förnyelse av organisationens registrering

1.   Ett behörigt organ ska förnya organisationens registrering om alla följande villkor är uppfyllda:

a)

Det behöriga organet har mottagit en godkänd miljöredovisning i enlighet med artikel 6.1 c, en godkänd uppdaterad miljöredovisning i enlighet med artikel 6.2 c eller en icke-godkänd uppdaterad miljöredovisning i enlighet med artikel 7.3.

b)

Det behöriga organet har mottagit en ifylld blankett, som innehåller åtminstone de minimiuppgifter som anges i bilaga VI, i enlighet med artikel 6.1 d och 6.2 d.

c)

Det behöriga organet har inga belägg för att kontrollen och godkännandet inte har utförts i enlighet med artiklarna 25, 26 och 27.

d)

Det behöriga organet har inga belägg för att organisationen inte skulle ha följt tillämpliga lagstadgade miljökrav.

e)

Det finns inga relevanta klagomål från intressenter eller klagomål har lösts på ett tillfredställande sätt.

f)

Det behöriga organet är på grundval av inkommet underlag förvissat om att organisationen uppfyller alla krav i den här förordningen.

g)

Det behöriga organet har i förekommande fall mottagit en avgift för förnyad registrering.

2.   Behöriga organ ska informera organisationen om att dess registrering har förnyats.

Artikel 15

Tillfällig eller permanent avregistrering av organisationer

1.   Om ett behörigt organ anser att en registrerad organisation inte uppfyller kraven i denna förordning, ska organet ge organisationen möjlighet att lämna synpunkter i frågan. Om organisationen inte lämnar ett tillfredsställande svar, ska den avregistreras tillfälligt eller permanent.

2.   Om ett behörigt organ tar emot en skriftlig tillsynsrapport från ackrediterings- eller licensieringsorganet som visar att miljökontrollantens verksamhet inte har utförts tillräckligt väl för att garantera att den registrerade organisationen uppfyller kraven i denna förordning, ska organisationen avregistreras tillfälligt.

3.   En registrerad organisation ska tillfälligt eller permanent avregistreras, beroende på vad som är lämpligt, om den underlåter att inom två månader efter begäran inlämna något av följande till det behöriga organet:

a)

Den godkända miljöredovisningen, en uppdaterad miljöredovisning eller den undertecknade deklaration som avses i artikel 25.9.

b)

En ifylld blankett, som innehåller åtminstone de minimiuppgifter som anges i bilaga VI, från organisationen.

4.   Om ett behörigt organ genom en skriftlig rapport från den behöriga tillsynsmyndigheten informeras om att en organisation har brutit mot något tillämpligt lagstadgat miljökrav, ska organet avregistrera organisationen tillfälligt eller permanent, beroende på vad som är lämpligt.

5.   Om ett behörigt organ beslutar om tillfällig eller permanent avregistrering ska det åtminstone ta hänsyn till följande:

a)

De miljöeffekter som blir följden om organisationen inte uppfyller kraven enligt denna förordning.

b)

Möjligheten att förutse att organisationen inte uppfyller kraven enligt denna förordning, eller de omständigheter som ledde till detta.

c)

Tidigare fall då organisationen inte har uppfyllt kraven enligt denna förordning.

d)

Särskilda omständigheter som rör organisationen.

6.   Det behöriga organet ska rådgöra med de berörda parterna inklusive organisationen själv för att få tillräckligt underlag för beslut om tillfällig eller permanent avregistrering av en organisation.

7.   Om det behöriga organet på annat sätt än genom ackrediterings- eller licensieringsorganets skriftliga tillsynsrapport har belägg för att miljökontrollantens verksamhet inte har utförts tillräckligt väl för att säkerställa att kraven i denna förordning uppfylls av organisationen, ska det behöriga organet rådgöra med det ackrediterings- eller licensieringsorgan som utövar tillsyn över miljökontrollanten.

8.   Det behöriga organet ska motivera eventuella åtgärder som vidtas.

9.   Det behöriga organet ska förse organisationen med relevant information om samråden med berörda parter.

10.   En tillfällig avregistrering av en organisation ska upphävas om det behöriga organet har fått betryggande information om att organisationen uppfyller kraven i denna förordning.

Artikel 16

Forum av behöriga organ

1.   Ett forum av behöriga organ från alla medlemsstater, nedan kallat forumet av behöriga organ, ska inrättas av de behöriga organen och sammanträda minst en gång per år i närvaro av en företrädare för kommissionen.

Forumet av behöriga organ ska anta sin egen arbetsordning.

2.   Behöriga organ från varje medlemsstat ska delta i forumet av behöriga organ. Om flera behöriga organ inrättas inom en medlemsstat, ska lämpliga åtgärder vidtas för att se till att alla dessa informeras om den verksamhet som forumet av behöriga organ bedriver.

3.   Forumet av behöriga organ ska utarbeta riktlinjer för att säkerställa en konsekvent tillämpning av de rutiner som gäller för registrering av organisationer enligt denna förordning, inklusive förnyelse av registrering samt tillfällig och permanent avregistrering av organisationer, i och utanför gemenskapen.

Forumet av behöriga organ ska överlämna riktlinjerna och dokument om inbördes utvärdering till kommissionen.

4.   Riktlinjer om harmoniseringsförfaranden som godkänts av forumet av behöriga organ ska om så är lämpligt föreslås av kommissionen för antagande i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 49.3.

Dessa dokument ska göras tillgängliga för allmänheten.

Artikel 17

Inbördes utvärdering av behöriga organ

1.   Forumet av behöriga organ ska organisera en inbördes utvärdering för att bedöma om varje behörigt organ tillämpar registreringssystemet i enlighet med denna förordning och för att utarbeta en enhetlig modell för tillämpning av reglerna om registrering.

2.   Den inbördes utvärderingen ska utföras regelbundet, åtminstone vart fjärde år, och ska innehålla en bedömning av de bestämmelser och förfaranden som anges i artiklarna 12, 13 och 15. Alla behöriga organ ska delta i den inbördes utvärderingen.

3.   Kommissionen ska fastställa rutiner för utförande av den inbördes utvärderingen, inklusive lämpliga rutiner för överklagande av beslut som fattas till följd av den inbördes utvärderingen.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 49.3.

4.   De förfaranden som avses i punkt 3 ska fastställas innan den första inbördes utvärderingen äger rum.

5.   Forumet av behöriga organ ska regelbundet sända en rapport om den inbördes utvärderingen till kommissionen och till den kommitté som inrättats enligt artikel 49.1.

Rapporten ska göras tillgänglig för allmänheten sedan den godkänts av forumet av behöriga organ och den kommitté som avses i det första stycket.

KAPITEL V

MILJÖKONTROLLANTER

Artikel 18

Miljökontrollanters uppgifter

1.   Miljökontrollanter ska bedöma om en organisations miljöutredning, miljöpolicy, ledningssystem, revisionsförfaranden och genomförandet av dessa uppfyller kraven i denna förordning.

2.   Miljökontrollanter ska kontrollera följande:

a)

Organisationens efterlevnad av alla krav i denna förordning i fråga om den inledande miljöutredningen, miljöledningssystemet, miljörevisionen och dess resultat samt miljöredovisningen eller den uppdaterade miljöredovisningen.

b)

Organisationens efterlevnad av tillämpliga lagstadgade miljökrav på gemenskapsnivå eller på nationell, regional eller lokal nivå.

c)

Organisationens ständiga förbättring av miljöprestanda.

d)

Tillförlitligheten, trovärdigheten och korrektheten hos uppgifter och information i följande dokument:

i)

Miljöredovisningen.

ii)

Den uppdaterade miljöredovisningen.

iii)

All miljöinformation som ska godkännas.

3.   Miljökontrollanter ska särskilt kontrollera att den inledande miljöutredningen eller miljörevisionsförfaranden och andra rutiner som tillämpas av organisationen är lämpliga, utan att i onödan upprepa dessa rutiner.

4.   Miljökontrollanter ska kontrollera om resultaten av internrevisionen är tillförlitliga. De kan vid behov använda sig av stickprovskontroller för detta ändamål.

5.   Vid kontrollen i samband med förberedelse för registrering av en organisation ska miljökontrollanten särskilt kontrollera att minst följande krav uppfylls av organisationen:

a)

Det finns ett miljöledningssystem som fungerar fullt ut i enlighet med bilaga II.

b)

Det finns ett fullständigt planerat revisionsprogram som har tagits i bruk i enlighet med bilaga III och som omfattar åtminstone den mest betydande miljöpåverkan.

c)

Ledningens genomgång som avses i del A i bilaga II är slutförd.

d)

En miljöredovisning har utarbetats i enlighet med bilaga IV och, i förekommande fall, har hänsyn tagits till sektorspecifika referensdokument.

6.   Vid kontrollen i samband med förnyelse av registrering enligt artikel 6.1 ska miljökontrollanten kontrollera att följande krav uppfylls av organisationen:

a)

Organisationen har ett fullt fungerande miljöledningssystem i enlighet med bilaga II.

b)

Organisationen har ett fullt fungerande planerat revisionsprogram, med minst en revisionsperiod genomförd i enlighet med bilaga III.

c)

Organisationen har slutfört en genomgång utförd av ledningen.

d)

Organisationen har utarbetat en miljöredovisning i enlighet med bilaga IV och, i förekommande fall, tagit hänsyn till sektorspecifika referensdokument.

7.   Vid kontrollen i samband med förnyelse av registrering enligt artikel 6.2 ska miljökontrollanten kontrollera att minst följande krav uppfylls av organisationen:

a)

Organisationen har genomfört en intern revision av miljöprestanda och efterlevnad av tillämpliga lagstadgade miljökrav i enlighet med bilaga III.

b)

Organisationen uppvisar en fortlöpande efterlevnad av tillämpliga lagstadgade miljökrav och en ständig förbättring av miljöprestanda.

c)

Organisationen har utarbetat en uppdaterad miljöredovisning i enlighet med bilaga IV och, i förekommande fall, tagit hänsyn till sektorspecifika referensdokument.

Artikel 19

Kontrollfrekvens

1.   Miljökontrollanten ska i samråd med organisationen utforma ett program som säkerställer kontrollen av alla faktorer som krävs för registrering och förnyelse av registrering enligt artiklarna 4, 5 och 6.

2.   Miljökontrollanten ska med intervall på högst tolv månader godkänna all uppdaterad information i miljöredovisningen eller den uppdaterade miljöredovisningen.

När det är relevant ska det undantag som anges i artikel 7 tillämpas.

Artikel 20

Krav på miljökontrollanter

1.   Den som vill bli ackrediterad eller licensierad miljökontrollant i enlighet med denna förordning ska lämna in en ansökan till det ackrediterings- eller licensieringsorgan från vilket ackreditering eller licens söks.

I ansökan ska den sökta ackrediteringens eller licensens omfattning anges genom hänvisning till näringsgrensindelningen i förordning (EG) nr 1893/2006 (11).

2.   Miljökontrollanten ska för ackrediterings- eller licensieringsorganet på lämpligt sätt styrka sin kunskap, inklusive sakkunskap, erfarenhet och tekniska kompetens som är relevant för den omfattning som den sökta ackrediteringen eller licensen avser inom följande områden:

a)

Denna förordning.

b)

Den allmänna funktionen hos miljöledningssystem.

c)

Relevanta sektorspecifika referensdokument, utgivna av kommissionen enligt artikel 46, för tillämpning av denna förordning.

d)

De krav i lagar och andra författningar som är relevanta för den verksamhet som ska kontrolleras och godkännas.

e)

Miljöaspekter och miljöpåverkan, inbegripet miljödimensionen av hållbar utveckling.

f)

Miljörelaterade tekniska aspekter av den verksamhet som ska kontrolleras och godkännas.

g)

Den allmänna funktionen hos den verksamhet som ska kontrolleras och godkännas, i syfte att bedöma ledningssystemets lämplighet när det gäller hur organisationen och dess produkter, tjänster och verksamhet interagerar med miljön, däribland minst följande:

i)

Teknik som organisationen använder.

ii)

Terminologi och verktyg som används i verksamheten.

iii)

Operativa verksamheter och utmärkande egenskaper för deras interaktion med miljön.

iv)

Metoder för bedömning av betydande miljöaspekter.

v)

Teknik för kontroll och begränsning av utsläpp.

h)

Krav och metoder för miljörevision, inbegripet förmågan att genomföra effektiva revisioner av ett miljöledningssystem, identifiera relevanta iakttagelser och slutsatser samt utarbeta och presentera revisionsrapporter, både muntligt och skriftligt, baserade på en god dokumentation av revisionen.

i)

Informationsrevision, miljöredovisningen och den uppdaterade miljöredovisningen i samband med hantering, lagring och bearbetning av data, presentation av data i skriftlig och grafisk form för bedömning av eventuella datafel, användning av antaganden och uppskattningar.

j)

Miljödimensionen av produkter och tjänster, inbegripet miljöaspekter och miljöprestanda under och efter användningen, och fullständigheten i uppgifter som tillhandahålls för beslut i miljöfrågor.

3.   Miljökontrollanten ska visa prov på fortlöpande yrkesutveckling inom de kompetensområden som anges i punkt 2 och vara beredd att låta ackrediterings- eller licensieringsorganet bedöma kompetensen.

4.   Miljökontrollanten ska vara en extern tredje part, oberoende, särskilt i förhållande till organisationens revisor eller konsult, och opartisk och objektiv i sin verksamhet.

5.   Miljökontrollanten ska se till att vara fri från alla kommersiella, ekonomiska och andra påtryckningar som kan påverka kontrollantens bedömning eller minska förtroendet för dennes oberoende bedömning och integritet i samband med kontrollverksamheten. Miljökontrollanten ska se till att alla regler som är tillämpliga i detta avseende följs.

6.   Miljökontrollanten ska ha dokumenterade metoder och rutiner, inbegripet kvalitetskontrollrutiner och bestämmelser om konfidentialitet, för att uppfylla kontroll- och godkännandekraven i denna förordning.

7.   En organisation som verkar som miljökontrollant ska ha en organisationsplan som visar funktioner och ansvarsfördelning inom organisationen samt ett dokument som anger organisationens rättsliga status, ägarförhållanden och finansiering.

Organisationsplanen ska göras tillgänglig på begäran.

8.   Uppfyllande av dessa krav ska säkerställas genom den bedömning som gjorts före ackrediteringen eller licensieringen och genom ackrediterings- eller licensieringsorganets tillsyn.

Artikel 21

Kompletterande krav för miljökontrollanter som är fysiska personer och som enskilt bedriver kontroll- och godkännandeverksamhet

Fysiska personer som är miljökontrollanter och som enskilt utför kontroll- och godkännandeverksamhet ska, utöver att uppfylla kraven i artikel 20, ha

a)

all nödvändig kompetens för att bedriva kontroll- och godkännandeverksamhet inom de områden licensen täcker,

b)

en licens av begränsad omfattning, beroende på personlig kompetens.

Artikel 22

Kompletterande krav för miljökontrollanter som är verksamma i tredjeländer

1.   Om en miljökontrollant avser att bedriva kontroll- och godkännandeverksamhet i tredjeländer ska denne ansöka om ackreditering eller licens för bestämda tredjeländer.

2.   För att få ackreditering eller licens för ett tredjeland ska miljökontrollanten, utöver kraven i artiklarna 20 och 21, uppfylla följande krav:

a)

Kunskap om och förståelse av miljökraven i lagar och andra författningar i det tredjeland för vilket ackreditering eller licens söks.

b)

Kunskap om och förståelse av det officiella språket i det tredjeland för vilket ackreditering eller licens söks.

3.   Kraven i punkt 2 ska anses vara uppfyllda om miljökontrollanten visar att det finns ett avtalsförhållande mellan kontrollanten och en kvalificerad person eller organisation som uppfyller dessa krav.

Den personen eller organisationen ska vara oberoende av den organisation som ska godkännas.

Artikel 23

Tillsyn över miljökontrollanter

1.   Tillsyn över kontroll- och godkännandeverksamhet som utförs av miljökontrollanter i

a)

den medlemsstat där de är ackrediterade eller har erhållit licens ska utövas av det ackrediterings- eller licensieringsorgan som har utfärdat ackrediteringen eller licensen,

b)

ett tredjeland ska utövas av det ackrediterings- eller licensieringsorgan som har ackrediterat eller gett miljökontrollanten licens för denna verksamhet,

c)

en annan medlemsstat än den där ackrediteringen eller licensen erhölls ska utövas av ackrediterings- eller licensieringsorganet i den medlemsstat där kontrollen äger rum.

2.   Miljökontrollanten ska minst fyra veckor före varje kontroll i en medlemsstat lämna uppgifter om ackrediteringens eller licensens omfattning samt meddela tid och plats för kontrollen till det ackrediterings- eller licensieringsorgan som ansvarar för tillsynen av miljökontrollanten i fråga.

3.   Miljökontrollanten ska omedelbart underrätta ackrediterings- eller licensieringsorganet om eventuella ändringar som har betydelse för ackrediteringen eller licensen eller deras omfattning.

4.   Ackrediterings- eller licensieringsorganet ska vidta åtgärder för att, med regelbundna intervall på högst 24 månader, se till att miljökontrollanten fortfarande uppfyller ackrediterings- eller licensieringskraven och övervaka den utförda kontroll- och godkännandeverksamhetens kvalitet.

5.   Tillsynen får bestå av granskning hos kontrollanten, kontroll på plats i organisationen, frågeformulär, granskning av miljöredovisningar eller uppdaterade miljöredovisningar som godkänts av miljökontrollanterna och granskning av kontrollrapporten.

Tillsynen ska stå i proportion till den verksamhet som miljökontrollanten utför.

6.   Organisationer ska tillåta ackrediterings- eller licensieringsorganen att utöva tillsyn över miljökontrollanten under kontroll- och godkännandeprocessen.

7.   Varje beslut av ackrediterings- eller licensieringsorganet för att permanent eller tillfälligt återkalla ackrediteringen eller licensen eller begränsa ackrediteringens eller licensens omfattning får fattas först efter det att miljökontrollanten har beretts tillfälle att yttra sig.

8.   Om det ackrediterings- eller licensieringsorgan som utövar tillsyn anser att kvaliteten på miljökontrollantens arbete inte uppfyller kraven i denna förordning, ska en skriftlig tillsynsrapport sändas till miljökontrollanten i fråga och till det behöriga organ som organisationen i fråga avser att ansöka om registrering hos eller som har registrerat organisationen i fråga.

Vid fortsatt tvist ska tillsynsrapporten sändas till ackrediterings- och licensieringsorganens forum som avses i artikel 30.

Artikel 24

Ytterligare krav för tillsyn över miljökontrollanter som verkar i en annan medlemsstat än den där ackrediteringen eller licensen erhölls

1.   En miljökontrollant som är ackrediterad eller licensierad i en medlemsstat ska, minst fyra veckor innan kontroll- och godkännandeverksamhet utförs i en annan medlemsstat, lämna följande information till ackrediterings- eller licensieringsorganet i den senare medlemsstaten:

a)

Uppgifter om ackrediteringens eller licensens omfattning, kompetens, särskilt kunskap om rättsliga krav när det gäller miljö och officiellt språk i den andra medlemsstaten, samt, i förekommande fall, gruppsammansättning.

b)

Tid och plats för kontroll och godkännande.

c)

Organisationens adress och kontaktuppgifter.

Denna information ska lämnas före varje kontroll- och godkännandeverksamhet.

2.   Ackrediterings- eller licensieringsorganet får begära ytterligare information om kontrollantens kunskaper om tillämpliga lagstadgade miljökrav.

3.   Ackrediterings- eller licensieringsorganet får fastställa andra villkor än de som avses i punkt 1, endast om dessa andra villkor inte begränsar miljökontrollantens rätt att utföra tjänster i en annan medlemsstat än den där ackrediteringen eller licensen erhölls.

4.   Ackrediterings- eller licensieringsorganet får inte använda förfarandet i punkt 1 för att fördröja miljökontrollantens ankomst. Om ackrediterings- eller licensieringsorganet inte kan fullgöra sina uppgifter i enlighet med punkterna 2 och 3 före den tidpunkt för kontroll och godkännande som kontrollanten har anmält i enlighet med punkt 1 b, ska det lämna en utförlig motivering till kontrollanten.

5.   Ackrediterings- och licensieringsorganen får inte ta ut diskriminerande avgifter för anmälning och tillsyn.

6.   Om det ackrediterings- eller licensieringsorgan som utövar tillsyn anser att kvaliteten på miljökontrollantens arbete inte uppfyller kraven i denna förordning, ska en skriftlig tillsynsrapport sändas till miljökontrollanten i fråga, till det ackrediterings- eller licensieringsorgan som har utfärdat ackrediteringen eller licensen och till det behöriga organ som organisationen i fråga avser att ansöka om registrering hos eller som har registrerat organisationen i fråga. Vid fortsatt tvist ska tillsynsrapporten sändas till ackrediterings- och licensieringsorganens forum som avses i artikel 30.

Artikel 25

Villkor för utförande av kontroll och godkännande

1.   Miljökontrollanten ska verka inom ramen för sin ackreditering eller licens och på grundval av ett skriftligt avtal med organisationen.

Avtalet ska

a)

ange verksamhetens omfattning,

b)

ange villkor som syftar till att möjliggöra för miljökontrollanten att verka på ett oberoende och professionellt sätt, och

c)

förplikta organisationen till nödvändigt samarbete.

2.   Miljökontrollanten ska se till att organisationens struktur är entydigt definierad och motsvarar verksamhetens faktiska indelning.

Miljöredovisningen ska tydligt ange de olika delarna av den organisation som ska kontrolleras eller godkännas.

3.   Miljökontrollanten ska göra en bedömning av de faktorer som anges i artikel 18.

4.   Som ett led i kontroll- och godkännandeverksamheten ska miljökontrollanten granska dokumentation, besöka organisationen, göra stickprovskontroller och fråga ut personalen.

5.   Före ett besök av miljökontrollanten ska organisationen förse denne med grundläggande information om organisationen och dess verksamhet, miljöpolicyn och miljöprogrammet, en beskrivning av det miljöledningssystem som används inom organisationen, uppgifter om den miljöutredning eller miljörevision som utförts, rapporten om denna utredning eller revision och eventuella korrigerande åtgärder som vidtagits därefter samt utkastet till miljöredovisning eller den uppdaterade miljöredovisningen.

6.   Miljökontrollanten ska sammanställa en skriftlig rapport till organisationen om resultatet av kontrollen, där det ska anges

a)

alla frågeställningar som har betydelse för den verksamhet som utförs av miljökontrollanten,

b)

en beskrivning av efterlevnaden av alla krav i denna förordning, inklusive styrkande handlingar, iakttagelser och slutsatser,

c)

en bedömning av uppnådda resultat och mål jämfört med tidigare miljöredovisningar och bedömningen av miljöprestanda och bedömningen av organisationens ständiga förbättring av miljöprestanda,

d)

i förekommande fall, tekniska brister i miljöutredningen, revisionsmetoden, miljöledningssystemet eller andra relevanta rutiner.

7.   Om bestämmelserna i denna förordning överträds ska rapporten dessutom innehålla

a)

iakttagelser och slutsatser i fråga om organisationens bristande efterlevnad och underlag för dessa iakttagelser och slutsatser,

b)

eventuella invändningar mot förslaget till miljöredovisning eller uppdaterad miljöredovisning samt synpunkter på hur miljöredovisningen eller den uppdaterade miljöredovisningen bör ändras eller kompletteras.

8.   Efter kontrollen ska miljökontrollanten godkänna organisationens miljöredovisning eller uppdaterade miljöredovisning och bekräfta att den uppfyller kraven i denna förordning, under förutsättning att resultatet av kontrollen och godkännandet visar att

a)

informationen och uppgifterna i organisationens miljöredovisning eller uppdaterade miljöredovisning är tillförlitliga och korrekta och uppfyller kraven i denna förordning, och

b)

det inte finns belägg för att organisationen inte uppfyller alla tillämpliga lagstadgade miljökrav.

9.   Efter godkännande ska miljökontrollanten utfärda en undertecknad deklaration enligt bilaga VII där det intygas att kontrollen och godkännandet har utförts i enlighet med denna förordning.

10.   Miljökontrollanter som är ackrediterade eller licensierade i en medlemsstat får bedriva kontroll- och godkännandeverksamhet i varje annan medlemsstat i enlighet med kraven i denna förordning.

Kontroll- eller godkännandeverksamheten ska stå under tillsyn av ackrediterings- eller licensieringsorganet i den medlemsstat där verksamheten ska utövas. När verksamheten inleds ska detta ackrediterings- eller licensieringsorgan underrättas enligt den tidsram som anges i artikel 24.1.

Artikel 26

Kontroll och godkännande av små organisationer

1.   Vid kontroll- och godkännandeverksamhet ska miljökontrollanten ta hänsyn till särskilda förhållanden i små organisationer, däribland

a)

korta rapporteringsvägar,

b)

personal som fullgör flera uppgifter,

c)

utbildning på arbetsplatsen,

d)

en förmåga att snabbt anpassa sig till förändringar och

e)

begränsad dokumentation av rutiner.

2.   Miljökontrollanten ska utföra kontroll och godkännande på ett sätt som inte i onödan belastar små organisationer.

3.   Miljökontrollanten ska ta hänsyn till objektiva bevis för att ett system är effektivt, däribland rutiner inom organisationen som står i proportion till verksamhetens storlek och komplexitet, arten av den miljöpåverkan verksamheten orsakar och personalens kompetens.

Artikel 27

Villkor för kontroll och godkännande i tredjeländer

1.   Miljökontrollanter som är ackrediterade eller licensierade i en medlemsstat får bedriva kontroll- och godkännandeverksamhet för en organisation med säte i ett tredjeland i enlighet med kraven i denna förordning.

2.   Miljökontrollanten ska minst sex veckor före kontroll eller godkännande i ett tredjeland lämna uppgifter om ackrediteringens eller licensens omfattning samt tid och plats för kontrollen eller godkännandet till ackrediterings- eller licensieringsorganet i den medlemsstat där organisationen i fråga avser att ansöka om registrering eller är registrerad.

3.   Kontroll- och godkännandeverksamheten ska stå under tillsyn av ackrediterings- eller licensieringsorganet i den medlemsstat där miljökontrollanten är ackrediterad eller licensierad. När verksamheten inleds ska detta ackrediterings- eller licensieringsorgan underrättas enligt den tidsram som anges i punkt 2.

KAPITEL VI

ACKREDITERINGS- OCH LICENSIERINGSORGAN

Artikel 28

Ackreditering och licensiering

1.   Ackrediteringsorgan som utses av medlemsstaterna i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 765/2008 ska ansvara för ackreditering av miljökontrollanter och tillsyn över den verksamhet som utförs av miljökontrollanter i enlighet med denna förordning.

2.   Medlemsstaterna får utse ett licensieringsorgan i enlighet med artikel 5.2 i förordning (EG) nr 765/2008 som ska ansvara för att utfärda licenser till och utöva tillsyn över miljökontrollanter.

3.   Medlemsstaterna får besluta om att inte tillåta ackreditering eller licensiering av fysiska personer som miljökontrollanter.

4.   Ackrediterings- och licensieringsorgan ska bedöma en miljökontrollants kompetens mot bakgrund av de faktorer som anges i artiklarna 20, 21 och 22 och som är relevanta för den begärda ackrediteringen eller licensen.

5.   Omfattningen av miljökontrollanternas ackreditering eller licens ska fastställas i enlighet med näringsgrensindelningen i förordning (EG) nr 1893/2006. Omfattningen ska begränsas av miljökontrollantens kompetens och ska i tillämpliga fall ta hänsyn till verksamhetens storlek och komplexitet.

6.   Ackrediterings- och licensieringsorganen ska fastställa lämpliga rutiner för ackreditering, licensiering, avslag på ackrediterings- eller licensansökan, tillfällig eller permanent återkallelse av miljökontrollanters ackreditering eller licens och för tillsyn av miljökontrollanter.

Detta ska innefatta rutiner för att beakta synpunkter från berörda parter, inbegripet behöriga organ, och organisationernas intresseorgan i fråga om miljökontrollanter som söker eller har erhållit ackreditering eller licens.

7.   Vid avslag på ackrediterings- eller licensansökan ska ackrediterings- eller licensieringsorganet underrätta miljökontrollanten om skälen för beslutet.

8.   Ackrediterings- och licensieringsorganen ska upprätta, revidera och uppdatera en förteckning över miljökontrollanter och omfattningen av deras ackreditering eller licens i sina medlemsstater och varje månad, direkt eller via nationella myndigheter i enlighet med den berörda medlemsstatens beslut meddela ändringar i förteckningen till kommissionen och till det behöriga organet i den medlemsstat där ackrediterings- eller licensieringsorganet har sitt säte.

9.   Inom ramen för de regler och rutiner för övervakning av verksamhet som anges i artikel 5.3 i förordning (EG) nr 765/2008 ska ackrediterings- eller licensieringsorgan upprätta en tillsynsrapport där organen efter samråd med miljökontrollanten i fråga beslutar något av följande:

a)

Att miljökontrollantens verksamhet inte har utförts tillräckligt väl för att säkerställa att organisationen uppfyller kraven i denna förordning.

b)

Att miljökontrollantens kontroll och godkännande har utförts i strid med ett eller flera av kraven i denna förordning.

Rapporten ska sändas till det behöriga organet i den medlemsstat där organisationen är registrerad eller ansöker om registrering och, i tillämpliga fall, till det ackrediterings- eller licensieringsorgan som har utfärdat ackrediteringen eller licensen.

Artikel 29

Tillfällig eller permanent återkallelse av ackreditering eller licens

1.   Tillfällig eller permanent återkallelse av ackrediteringen eller licensen ska förutsätta ett samråd med berörda parter, inbegripet miljökontrollanten, för att ackrediterings- eller licensieringsorganet ska få tillräckligt underlag för sitt beslut.

2.   Ackrediterings- eller licensieringsorganet ska informera miljökontrollanten om orsakerna till de åtgärder som vidtagits och, i tillämpliga fall, om den pågående diskussionen med den behöriga tillsynsmyndigheten.

3.   Ackrediteringen eller licensen ska återkallas tillfälligt eller permanent till dess att det säkerställs att miljökontrollanten uppfyller kraven i denna förordning, beroende på vad som är lämpligt med hänsyn till arten och omfattningen av den bristande efterlevnaden eller överträdelsen av lagstadgade krav.

4.   En tillfällig återkallelse av ackrediteringen eller licensen ska upphävas om ackrediterings- eller licensieringsorganet har fått betryggande information om att miljökontrollanten uppfyller kraven i denna förordning.

Artikel 30

Ackrediterings- och licensieringsorganens forum

1.   Ett forum för alla ackrediterings- och licensieringsorgan från alla medlemsstater, nedan kallat ackrediterings- och licensieringsorganens forum, ska inrättas och sammanträda minst en gång per år i närvaro av en företrädare för kommissionen.

2.   Ackrediterings- och licensieringsorganens forum ska ha till uppgift att säkerställa enhetliga rutiner för följande:

a)

Ackrediteringen eller licensiering av miljökontrollanter enligt denna förordning, inklusive avslag på ansökan och tillfällig eller permanent återkallelse av ackreditering eller licens.

b)

Tillsyn över verksamhet som utförs av ackrediterade eller licensierade miljökontrollanter.

3.   Ackrediterings- och licensieringsorganens forum ska ta fram riktlinjer om frågor inom ackrediterings- och licensieringsorganens kompetensområde.

4.   Ackrediterings- och licensieringsorganens forum ska anta sin arbetsordning.

5.   De riktlinjer som avses i punkt 3 och den arbetsordning som avses i punkt 4 ska sändas till kommissionen.

6.   Riktlinjer om harmoniseringsförfaranden som godkänts av ackrediterings- och licensieringsorganens forum ska om så är lämpligt föreslås av kommissionen för antagande i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 49.3.

Dessa dokument ska göras tillgängliga för allmänheten.

Artikel 31

Inbördes utvärdering av ackrediterings- och licensieringsorgan

1.   Den inbördes utvärderingen i fråga om ackreditering och licensiering av miljökontrollanter enligt denna förordning, som ska anordnas av ackrediterings- och licensieringsorganens forum, ska utföras regelbundet, åtminstone vart fjärde år, och ska omfatta en bedömning av de bestämmelser och förfaranden som anges i artiklarna 28 och 29.

Alla ackrediterings- och licensieringsorgan ska delta i den inbördes utvärderingen.

2.   Ackrediterings- och licensieringsorganens forum ska regelbundet sända en rapport om den inbördes utvärderingen till kommissionen och till den kommitté som inrättats enligt artikel 49.1.

Rapporten ska göras tillgänglig för allmänheten sedan den godkänts av ackrediterings- och licensieringsorganens forum och den kommitté som avses i det första stycket.

KAPITEL VII

TILLÄMPLIGA REGLER FÖR MEDLEMSSTATERNA

Artikel 32

Stöd till organisationer när det gäller efterlevnad av lagstadgade miljökrav

1.   Medlemsstaterna ska se till att organisationerna får tillgång till information och möjligheter till stöd i fråga om lagstadgade miljökrav i den berörda medlemsstaten.

2.   Stödet ska inbegripa följande:

a)

Information om tillämpliga lagstadgade miljökrav.

b)

Upplysning om behöriga tillsynsmyndigheter för bestämda lagstadgade miljökrav som konstaterats vara tillämpliga.

3.   Medlemsstater får överlåta den uppgift som avses i punkterna 1 och 2 till de behöriga organen eller till något annat organ som har den sakkunskap och de resurser som krävs för att fullgöra uppgiften.

4.   Medlemsstaterna ska se till att tillsynsmyndigheterna svarar på förfrågningar, åtminstone från små organisationer, om tillämpliga lagstadgade miljökrav inom deras behörighetsområde och ger information till organisationerna om sätt att visa hur organisationerna efterlever relevanta lagstadgade miljökrav.

5.   Om det visar sig att registrerade organisationer inte efterlever tillämpliga lagstadgade miljökrav ska medlemsstaterna se till att de behöriga tillsynsmyndigheterna meddelar det behöriga organ som har registrerat organisationen.

Den behöriga tillsynsmyndigheten ska meddela det behöriga organet så snart som möjligt, och i alla händelser inom en månad efter det att myndigheten har fått kännedom om den bristande efterlevnaden.

Artikel 33

Marknadsföring av Emas

1.   Medlemsstaterna ska, tillsammans med behöriga organ, tillsynsmyndigheter och andra berörda intressenter, marknadsföra Emas-ordningen och med beaktande av de aktiviteter som avses i artiklarna 34–38.

2.   Medlemsstaterna får i detta syfte utarbeta en marknadsföringsstrategi som ska ses över regelbundet.

Artikel 34

Information

1.   Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att informera

a)

allmänheten om målen för och de viktigaste inslagen i Emas,

b)

organisationer om innehållet i denna förordning.

2.   Om det är lämpligt ska medlemsstaterna använda facktidskrifter, lokaltidningar, marknadsföringskampanjer och alla andra lämpliga medel för att förbättra den allmänna medvetenheten om Emas.

Medlemsstaterna kan framför allt samarbeta med företagar- och konsumentorganisationer, miljöorganisationer, fackföreningar, lokala institutioner och andra berörda intressenter.

Artikel 35

Marknadsföringsåtgärder

1.   Medlemsstaterna ska genomföra marknadsföringsåtgärder för Emas. Dessa åtgärder kan bestå av följande:

a)

Att främja utbyte av kunskap och bästa praxis mellan alla berörda parter när det gäller Emas.

b)

Att utarbeta effektiva metoder för att främja Emas och ställa dem till organisationers förfogande.

c)

Att ge tekniskt stöd till organisationer då de fastställer och genomför sina Emas-relaterade marknadsföringsåtgärder.

d)

Att uppmuntra samverkan mellan organisationer för att främja Emas.

2.   Emas-logotypen utan registreringsnummer får användas av behöriga organ, ackrediterings- och licensieringsorgan, nationella myndigheter och andra intressenter för Emas-relaterad marknadsföring och reklam. I sådana fall får användning av Emas-logotypen som återges i bilaga V inte ge intrycket av att användaren är registrerad om så inte är fallet.

Artikel 36

Främjande av små organisationers deltagande

Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att uppmuntra små organisationers deltagande, bland annat genom att

a)

underlätta tillgången till information och stödfonder som är särskilt anpassade för dem,

b)

se till att deras deltagande uppmuntras genom rimliga registreringsavgifter,

c)

främja tekniska stödåtgärder.

Artikel 37

Grupper och stegvis ansats

1.   Medlemsstaterna ska uppmuntra lokala myndigheter att, tillsammans med näringslivsorganisationer, handelskamrar och andra berörda parter, ge särskilt stöd till grupper av organisationer för att de ska kunna uppfylla de registreringskrav som avses i artiklarna 4, 5 och 6.

Varje organisation i gruppen ska registreras separat.

2.   Medlemsstaterna ska uppmuntra organisationer att införa ett miljöledningssystem. De ska framför allt uppmuntra en stegvis ansats som leder till Emas-registrering.

3.   De system som inrättas enligt punkterna 1 och 2 ska fungera så att onödiga kostnader för deltagarna undviks, i synnerhet för små organisationer.

Artikel 38

Emas och andra strategier och styrmedel i gemenskapen

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av gemenskapens lagstiftning ska medlemsstaterna överväga hur Emas-registrering i enlighet med denna förordning kan

a)

beaktas vid utarbetandet av ny lagstiftning,

b)

användas som ett verktyg för tillämpning och kontroll av dess efterlevnad,

c)

beaktas vid offentlig upphandling och inköp.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av gemenskapens lagstiftning, framför allt lagstiftning om konkurrens, beskattning och statligt stöd, ska medlemsstaterna när det är lämpligt vidta åtgärder för att underlätta för organisationer att bli eller fortsätta vara Emas-registrerade.

Åtgärderna kan bland annat inbegripa följande:

a)

Regellättnader, så att en registrerad organisation anses efterleva vissa lagstadgade miljökrav som fastställs i andra rättsakter och som identifierats av de behöriga myndigheterna.

b)

Bättre lagstiftning, genom vilken andra rättsakter ändras så att belastningen på organisationer som deltar i Emas undanröjs, minskas eller förenklas, i syfte att främja effektivt fungerande marknader och ökad konkurrenskraft.

Artikel 39

Avgifter

1.   Medlemsstaterna får ta ut avgifter med beaktande av följande:

a)

De kostnader som uppstått i samband med att information och stöd ges till organisationer av de organ som medlemsstaterna utsett eller inrättat för detta ändamål enligt artikel 32.

b)

De kostnader som uppstått i samband med ackreditering och licensiering av och tillsyn över miljökontrollanter.

c)

Kostnader för registrering, förnyelse av registrering samt tillfällig och permanent avregistrering hos behöriga organ liksom ytterligare kostnader för administrering av dessa förfaranden för organisationer utanför gemenskapen.

Dessa avgifter får inte överskrida ett rimligt belopp och ska stå i proportion till organisationens storlek och det arbete som ska göras.

2.   Medlemsstaterna ska säkerställa att organisationerna är informerade om samtliga gällande avgifter.

Artikel 40

Icke-efterlevnad

1.   Om denna förordning inte efterlevs ska medlemsstaterna vidta lämpliga rättsliga och administrativa åtgärder.

2.   Medlemsstaterna ska införa effektiva bestämmelser för att förhindra att Emas-logotypen används i strid med denna förordning.

De bestämmelser som införts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden (12) får användas.

Artikel 41

Information och rapportering till kommissionen

1.   Medlemsstaterna ska informera kommissionen om de behöriga organens och ackrediterings- och licensieringsorganens struktur samt de förfaranden som gäller för deras verksamhet och ska när det är lämpligt uppdatera informationen.

2.   Medlemsstaterna ska vartannat år lämna en rapport till kommissionen med uppdaterade uppgifter om de åtgärder som har vidtagits enligt denna förordning.

I dessa rapporter ska medlemsstaterna ta hänsyn till den senaste rapport som kommissionen lämnat till Europaparlamentet och rådet enligt artikel 47.

KAPITEL VIII

REGLER FÖR KOMMISSIONEN

Artikel 42

Information

1.   Kommissionen ska informera

a)

allmänheten om målen för och de viktigaste inslagen i Emas,

b)

organisationer om innehållet i denna förordning.

2.   Kommissionen ska upprätthålla och låta allmänheten få tillgång till

a)

ett register över miljökontrollanter och registrerade organisationer,

b)

en databas över miljöredovisningar i elektroniskt format,

c)

en databas med bästa praxis när det gäller Emas, bland annat effektiva verktyg för främjande av Emas och exempel på tekniskt stöd till organisationer,

d)

en förteckning över gemenskapsresurser för finansieringen av genomförandet av Emas och besläktade projekt och verksamheter.

Artikel 43

Samarbete och samordning

1.   Kommissionen ska, där så är lämpligt, främja samarbete mellan medlemsstaterna för att framför allt åstadkomma en enhetlig och konsekvent tillämpning av bestämmelserna i hela gemenskapen när det gäller följande:

a)

Registrering av organisationer.

b)

Miljökontrollanter.

c)

Den information och det stöd som avses i artikel 32.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av gemenskapens lagstiftning om offentlig upphandling ska kommissionen och andra av gemenskapens institutioner och organ i tillämpliga fall hänvisa till Emas eller andra miljöledningssystem som erkänts i enlighet med artikel 45, eller motsvarande, som villkor för fullgörande av byggentreprenads- och tjänstekontrakt.

Artikel 44

Integrering av Emas i andra strategier och styrmedel i gemenskapen

Kommissionen ska överväga hur Emas-registrering i enlighet med denna förordning kan

1.

beaktas när ny lagstiftning utvecklas och befintlig lagstiftning ses över, särskilt i form av regellättnader och bättre lagstiftning enligt artikel 38.2,

2.

användas som ett verktyg inom ramen för tillämpning av lagstiftningen och kontroll av dess efterlevnad.

Artikel 45

Förhållande till andra miljöledningssystem

1.   Medlemsstaterna får till kommissionen lämna en skriftlig begäran om erkännande av att befintliga miljöledningssystem, eller delar av dessa, som certifierats i enlighet med lämpliga certifieringsförfaranden erkända på nationell eller regional nivå, uppfyller motsvarande krav i denna förordning.

2.   Medlemsstaterna ska i sin begäran specificera de relevanta delarna av miljöledningssystemen och de motsvarande kraven i denna förordning.

3.   Medlemsstaterna ska styrka att alla relevanta delar av de berörda miljöledningssystemen överensstämmer med denna förordning.

4.   Efter att ha granskat en begäran som avses i punkt 1 ska kommissionen i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 49.2 erkänna de relevanta delarna av miljöledningssystemen och erkänna ackrediterings- eller licensieringskraven för certifieringsorganen om den anser att en medlemsstat

a)

i sin begäran tillräckligt tydligt har specificerat de relevanta delarna av miljöledningssystemen och de motsvarande kraven i denna förordning,

b)

har styrkt att alla relevanta delar av de berörda miljöledningssystemen överensstämmer med denna förordning.

5.   Kommissionen ska offentliggöra hänvisningar till erkända miljöledningssystem, inbegripet relevanta avsnitt av Emas enligt bilaga I som dessa hänvisningar är tillämpliga på, och till erkända ackrediterings- eller licensieringskrav i Europeiska unionens offentliga tidning.

Artikel 46

Utarbetande av referensdokument och handledningar

1.   Kommissionen ska i samråd med medlemsstaterna och andra berörda parter utarbeta sektorspecifika referensdokument som ska innehålla följande:

a)

Bästa miljöledningspraxis.

b)

Indikatorer för sektorspecifik miljöprestanda.

c)

Vid behov riktmärken för resultat i världsklass och poängsystem för att ange miljöprestandanivåer.

Kommissionen kan också utarbeta referensdokument för sektorsövergripande bruk.

2.   Kommissionen ska ta hänsyn till befintliga referensdokument och indikatorer för miljöprestanda som har utarbetats i enlighet med annan miljöpolitik och andra miljöinstrument i gemenskapen eller internationella standarder.

3.   Kommissionen ska senast 2010 utarbeta en arbetsplan som innehåller en förteckning med förslag på vilka sektorer som ska prioriteras för antagandet av sektorspecifika referensdokument eller referensdokument för sektorsövergripande bruk.

Arbetsplanen ska offentliggöras och regelbundet uppdateras.

4.   Kommissionen ska i samarbete med forumet av behöriga organ utarbeta en handledning för registrering av organisationer utanför gemenskapen.

5.   Kommissionen ska offentliggöra en användarhandledning om hur man ska gå till väga för att delta i Emas.

Handledningen ska finnas tillgänglig på Europeiska unionens institutioners samtliga officiella språk och på Internet.

6.   Handlingar som utarbetats i enlighet med punkterna 1 och 4 ska inges för antagande. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 49.3.

Artikel 47

Rapportering

Kommissionen ska vart femte år lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet med information om de åtgärder som vidtagits enligt detta kapitel liksom information som kommission erhållit från medlemsstaterna i enlighet med artikel 41.

Rapporten ska innehålla en bedömning av hur ordningen påverkar miljön och av utvecklingen med avseende på antal deltagare.

KAPITEL IX

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 48

Ändring av bilagorna

1.   Kommissionen får ändra bilagorna om det är nödvändigt eller lämpligt, mot bakgrund av erfarenheter från genomförandet av Emas, för att tillgodose behov av vägledning om Emas-kraven och mot bakgrund av eventuella ändringar av internationella standarder eller nya standarder som har betydelse för denna förordnings verkan.

2.   Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 49.3.

Artikel 49

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av en kommitté.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska i artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Artikel 50

Översyn

Kommissionen ska senast den 11 januari 2015 se över Emas mot bakgrund av erfarenheterna från dess tillämpning och mot bakgrund av internationell utveckling. Kommissionen ska beakta de rapporter som lämnas till Europaparlamentet och rådet i enlighet med artikel 47.

Artikel 51

Upphävande och övergångsbestämmelser

1.   Följande rättsakter ska upphöra att gälla:

a)

Förordning (EG) nr 761/2001.

b)

Kommissionens beslut 2001/681/EG av den 7 september 2001 om riktlinjer för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 761/2001 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) (13).

c)

Kommissionens beslut 2006/193/EG av den 1 mars 2006 om fastställande av bestämmelser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 761/2001 om användningen av Emas logotyp i undantagsfallen med transportförpackningar och tertiära förpackningar (14).

2.   Med avvikelse från punkt 1

a)

ska nationella ackrediteringsorgan och behöriga organ som inrättats i enlighet med förordning (EG) nr 761/2001 fortsätta sin verksamhet. Medlemsstaterna ska ändra de förfaranden som tillämpas av ackrediteringsorgan och behöriga organ i enlighet med denna förordning. Medlemsstaterna ska se till att systemen för genomförande av de ändrade förfarandena är fullt funktionsdugliga senast den 11 januari 2011,

b)

ska organisationer som registrerats i enlighet med förordning (EG) nr 761/2001 kvarstå i Emas-registret. Vid nästa kontroll av en organisation ska miljökontrollanten kontrollera om organisationen uppfyller de nya kraven i denna förordning. Om nästa kontroll ska äga rum före den 11 juli 2010 får dagen för nästa kontroll skjutas upp sex månader i samförstånd med miljökontrollanten och de behöriga organen,

c)

får miljökontrollanter som ackrediterats i enlighet med förordning (EG) nr 761/2001 fortsätta sin verksamhet i enlighet med de krav som fastställs i den här förordningen.

3.   Hänvisningar till förordning (EG) nr 761/2001 ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga VIII.

Artikel 52

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 25 november 2009.

På Europaparlamentets vägnar

J. BUZEK

Ordförande

På rådets vägnar

Å. TORSTENSSON

Ordförande


(1)  Yttrande av den 25 februari 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EUT C 120, 28.5.2009, s. 56.

(3)  Europaparlamentets yttrande av den 2 april 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 26 oktober 2009.

(4)  EGT L 242, 10.9.2002, s. 1.

(5)  EGT L 114, 24.4.2001, s. 1.

(6)  EUT L 218, 13.8.2008, s. 30.

(7)  EGT L 247, 17.9.2001, s. 1.

(8)  EUT L 184, 23.7.2003, s. 19.

(9)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(10)  EUT L 124, 20.5.2003, s. 36.

(11)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).

(12)  EUT L 149, 11.6.2005, s. 22.

(13)  EGT L 247, 17.9.2001, s. 24.

(14)  EUT L 70, 9.3.2006, s. 63.


BILAGA I

MILJÖUTREDNING

Miljöutredningen ska omfatta följande områden:

1.

Identifiering av tillämpliga lagstadgade miljökrav

Utöver upprättandet av en förteckning över tillämpliga lagstadgade krav ska organisationen också ange hur det kan styrkas att den efterlever de olika kraven.

2.

Identifiering av alla direkta och indirekta miljöaspekter som har en betydande miljöpåverkan, med angivande av egenskap och kvantitet beroende på vad som passar, och upprättande av ett register över dem som identifierats som betydande.

Organisationerna bör beakta följande punkter när de bedömer betydelsen av en miljöaspekt:

i)

Potential att orsaka miljöskada.

ii)

Den lokala, regionala och globala miljöns känslighet.

iii)

Aspektens eller påverkans storlek, antal, frekvens och reversibilitet.

iv)

Förekomsten av och kraven i relevant miljölagstiftning.

v)

Betydelse för intressenter och organisationens anställda.

a)

Direkta miljöaspekter

Direkta miljöaspekter omfattar den del av en organisations verksamhet, produkter och tjänster som den har direkt kontroll över.

Alla organisationer ska beakta de direkta miljöaspekterna av sin verksamhet.

Direkta miljöaspekter kan beröra, men begränsas inte till,

i)

lagstadgade krav och tillståndsbegränsningar,

ii)

utsläpp till luft,

iii)

utsläpp till vatten,

iv)

produktion, återvinning, återanvändning, transport och bortskaffande av fast och annat avfall, särskilt farligt avfall,

v)

användning och förorening av mark,

vi)

användning av naturtillgångar och råvaror (inklusive energi),

vii)

användning av tillsatser och hjälpkemikalier samt halvfabrikat,

viii)

lokala frågor (buller, vibrationer, lukt, damm, estetiska frågor etc.),

ix)

transportfrågor (med avseende på såväl varor som tjänster),

x)

risk för miljöolyckor och miljöpåverkan som uppkommer eller troligen uppkommer som en följd av tillbud, olyckor och eventuella nödsituationer,

xi)

inverkan på den biologiska mångfalden.

b)

Indirekta miljöaspekter

Indirekta miljöaspekter kan vara ett resultat av en organisations kontakter med tredje part som till rimlig grad kan påverkas av den organisation som söker Emas-registrering.

För organisationer utanför industrisektorn, till exempel lokala myndigheter och finansinstitut, är det viktigt att även överväga de miljöaspekter som är förknippade med deras kärnverksamhet. En inventering som begränsas till miljöaspekter av en organisations anläggningar och belägenhet är otillräcklig.

Dessa krav omfattar, men begränsas inte till,

i)

livscykelrelaterade produktfrågor (design, utveckling, förpackning, transport, användning och återvinning/bortskaffande av avfall),

ii)

kapitalinvesteringar, låneverksamhet och försäkringsverksamhet,

iii)

nya marknader,

iv)

val av tjänster och deras sammansättning (exempelvis transport eller catering),

v)

administrativa och planeringsmässiga beslut,

vi)

produktutbud,

vii)

entreprenörers, underleverantörers och leverantörers miljöprestanda och rutiner.

Organisationerna ska dessutom kunna visa att de betydande miljöaspekterna i samband med inköpsförfarandena har identifierats och att betydande miljöpåverkan i samband med dessa aspekter behandlas inom ramen för miljöledningssystemet. Organisationen bör sträva efter att säkerställa att leverantörerna och de som agerar på organisationens vägnar uppfyller organisationens miljöpolicy när de utför verksamheter som ingår i kontraktet.

När det gäller dessa indirekta miljöaspekter ska en organisation beakta hur stor inverkan den kan utöva på dessa aspekter och vilka åtgärder som kan vidtas för att minska miljöpåverkan.

3.

Beskrivning av kriterierna för att bedöma miljöpåverkans betydelse

Organisationerna ska fastställa kriterier för att bedöma miljöaspekternas betydelse med avseende på verksamhet, produkter och tjänster i syfte att avgöra vilka som har en betydande miljöpåverkan.

De kriterier som utarbetas av en organisation ska beakta gemenskapslagstiftningen och vara heltäckande, tillåta oberoende kontroll, vara reproducerbara och ha gjorts tillgängliga för allmänheten.

De punkter som ska beaktas när man fastställer kriterier för att bedöma betydelsen av en organisations miljöaspekter kan omfatta men begränsas inte till

a)

information om miljöns tillstånd i syfte att kunna bestämma vilka av organisationens verksamheter, produkter och tjänster som kan ha miljöpåverkan,

b)

organisationens befintliga data med avseende på material- och energianvändning, utsläpp, avfall och utsläpp uttryckt som risker,

c)

intressenters åsikter,

d)

miljöaktiviteter inom organisationen som regleras,

e)

inköpsverksamhet,

f)

design, utveckling, tillverkning, distribution, service, användning, återanvändning, återvinning och bortskaffande av organisationens produkter,

g)

de aktiviteter inom en organisation som har de mest betydande miljömässiga kostnaderna och fördelarna.

När organisationen bedömer betydelsen av miljöpåverkan från dessa verksamheter ska den inte bara studera normala driftsförhållanden utan även förhållanden under igångsättning och stängning samt rimligen tänkbara nödsituationer. Hänsyn ska tas till tidigare, nuvarande och planerade verksamheter.

4.

Undersökning av alla befintliga miljöledningsrutiner och -förfaranden

5.

Utvärdering av återkoppling från undersökningar av tidigare tillbud


BILAGA II

Krav på miljöledningssystem och andra faktorer som bör beaktas av organisationer som genomför Emas

De krav som ställs på miljöledningssystem enligt Emas är samma som ingår i avsnitt 4 i standarden EN ISO 14001:2004. Dessa krav återges i vänstra kolumnen i tabellen nedan, som utgör del A av denna bilaga.

Dessutom ska registrerade organisationer beakta ett antal andra faktorer som direkt har att göra med olika aspekter i avsnitt 4 i standarden EN ISO 14001:2004. Dessa ytterligare krav anges i den högra kolumnen nedan, som utgör del B av denna bilaga.

DEL A

Krav på miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2004

DEL B

Andra faktorer som bör beaktas av organisationer som genomför Emas

Organisationer som deltar i miljölednings- och miljörevisionsordningen (Emas) ska uppfylla de krav i EN ISO 14001:2004 som anges i avsnitt 4 i den europeiska standarden (1) och som återges i sin helhet nedan.

 

A.

Krav på miljöledningssystem

 

A.1

Generella krav

 

Organisationen ska upprätta, dokumentera, införa, underhålla och ständigt förbättra ett miljöledningssystem enligt kraven i denna standard samt bestämma hur den ska uppfylla kraven.

 

Organisationen ska definiera och dokumentera omfattningen av sitt miljöledningssystem.

 

A.2

Miljöpolicy

 

Högsta ledningen ska fastställa organisationens miljöpolicy och säkerställa att den, inom den definierade omfattningen av miljöledningssystemet,

 

a)

är relevant i förhållande till organisationens aktiviteter, produkter och tjänster, deras typ, storlek och miljöpåverkan,

 

b)

innehåller ett åtagande om ständig förbättring och att förebygga föroreningar,

 

c)

innehåller ett åtagande om att följa tillämpliga lagar och andra krav som organisationen berörs av och som kan relateras till organisationens miljöaspekter,

 

d)

utgör grunden för att fastställa och följa upp övergripande och detaljerade miljömål,

 

e)

är dokumenterad, införd och underhållen,

 

f)

är kommunicerad till alla personer som arbetar för eller på uppdrag av organisationen, och

 

g)

är tillgänglig för allmänheten.

 

A.3

Planering

 

A.3.1

Miljöaspekter

 

Organisationen ska upprätta, införa och underhålla rutiner för att

 

a)

identifiera de miljöaspekter som orsakas av aktiviteter, produkter och tjänster inom miljöledningssystemets omfattning som organisationen kan styra samt de miljöaspekter som den kan påverka, varvid hänsyn ska tas till planerad eller pågående utveckling och nya eller förändrade aktiviteter, produkter och tjänster, och

 

b)

avgöra vilka aspekter som har eller kan ha en betydande påverkan på miljön (dvs. betydande miljöaspekter).

 

Organisationen ska hålla denna information dokumenterad och aktuell.

 

Organisationen ska säkerställa att den tar hänsyn till de betydande miljöaspekterna när miljöledningssystemet upprättas, införs och underhålls.

 

 

B.1

Miljöutredning

Organisationer ska genomföra en inledande miljöutredning enligt bilaga I i syfte att identifiera och utvärdera sina miljöaspekter och för att identifiera tillämpliga lagstadgade miljökrav.

 

Organisationer utanför gemenskapen ska också hänvisa till de lagstadgade miljökrav som är tillämpliga på liknande organisationer i de medlemsstater där de avser att lämna in en ansökan.

A.3.2

Lagstadgade krav och andra krav

 

Organisationen ska upprätta, införa och underhålla rutiner för att

 

a)

identifiera och ha tillgång till tillämpliga lagstadgade krav och andra krav som organisationen berörs av och som har samband med organisationens miljöaspekter,

 

b)

avgöra på vilket sätt kraven är tillämpliga på miljöaspekterna.

 

Organisationen ska säkerställa att hänsyn tas till tillämpliga lagstadgade krav och andra krav som organisationen berörs av, när miljöledningssystemet upprättas, införs och underhålls.

 

 

B.2

Regelefterlevnad

 

Organisationer som vill registrera sig enligt Emas ska kunna visa att de

 

1.

har identifierat och är medvetna om följderna av alla tillämpliga lagstadgade miljökrav som identifierats i samband med miljörevisionen enligt bilaga I för organisationen,

 

2.

efterlever miljölagstiftningen, bland annat tillstånd och tillståndsbegränsningar, och

 

3.

har utarbetat rutiner som gör det möjligt för dem att fortlöpande uppfylla dessa krav.

A.3.3

Övergripande mål, detaljerade mål och handlingsplaner

 

Organisationen ska fastställa, införa och underhålla dokumenterade övergripande och detaljerade miljömål för relevanta funktioner och nivåer inom organisationen.

 

Övergripande och detaljerade miljömål ska vara mätbara där så är praktiskt möjligt och vara förenliga med miljöpolicyn, inklusive åtagandena om att förebygga förorening, att följa tillämpliga lagstadgade krav och andra krav som organisationen berörs av och åtagandet om ständig förbättring.

 

När övergripande och detaljerade miljömål upprättas och ses över, ska organisationen ta hänsyn till lagstadgade krav och andra krav som organisationen berörs av och till sina betydande miljöaspekter. Organisationen ska också beakta tekniska möjligheter, ekonomiska krav, drifts- och affärsmässiga krav samt synpunkter från intressenter.

 

Organisationen ska införa, upprätta och underhålla en eller flera handlingsplaner för att uppnå sina övergripande och detaljerade miljömål. Handlingsplanerna ska innehålla

 

a)

ansvarsfördelningen för att uppnå övergripande och detaljerade miljömål för relevanta funktioner och nivåer inom organisationen, och

 

b)

tillvägagångssätt, resurser och tidsplaner för att uppnå målen.

 

 

B.3

Miljöprestanda

 

1.

Organisationerna ska kunna visa att deras ledningssystem och revisionsförfaranden inriktar sig på organisationens faktiska miljöprestanda, med avseende på de direkta och indirekta aspekter som identifieras vid miljörevisionen enligt bilaga I.

 

2.

Som en del av ledningens genomgång ska organisationens miljöprestanda i förhållande till dess övergripande och detaljerade miljömål utvärderas. Organisationen ska också åta sig att ständigt förbättra sin miljöprestanda. När detta sker kan organisationen basera sin verksamhet på lokala, regionala och nationella miljöprogram.

 

3.

Det sätt på vilket miljömålen ska uppnås får inte i sig utgöra ett miljömål. Om organisationen utgörs av en eller flera anläggningar ska var och en av de anläggningar för vilka Emas gäller uppfylla alla Emas-krav, bl.a. kravet på ständiga förbättringar av miljöprestanda enligt definitionen i artikel 2.2.

A.4

Införande och tillämpning

 

A.4.1

Resurser, roller, ansvar och befogenheter

 

Ledningen ska säkerställa att de resurser som är nödvändiga för att upprätta, införa, underhålla och förbättra miljöledningssystemet finns tillgängliga. Resurser inkluderar personresurser, specialistkompetens, infrastruktur inom organisationen och tekniska och finansiella resurser.

 

Roller, ansvar och befogenheter ska vara definierade, dokumenterade och kommunicerade för att underlätta en effektiv miljöledning.

 

Organisationens högsta ledning ska utse en eller flera representanter för ledningen som, oavsett annat ansvar, ska ha definierade roller, ansvar och befogenheter för att

 

a)

säkerställa att ett miljöledningssystem är upprättat, infört och underhållet i enlighet med kraven i denna standard,

 

b)

rapportera miljöledningssystemets prestanda till högsta ledningen för genomgång, inklusive rekommendationer till förbättringar.

 

A.4.2

Kompetens, utbildning och medvetenhet

B.4

Arbetstagarnas delaktighet

 

1.

Organisationen ska ta hänsyn till att arbetstagarnas delaktighet är såväl en drivande kraft och en förutsättning för ständiga och framgångsrika miljöförbättringar som en viktig resurs för förbättringen av miljöprestanda och det bästa sättet att effektivt förankra miljöledningssystemet och miljörevisionssystemet i organisationen.

 

2.

Uttrycket ”arbetstagarnas delaktighet” omfattar både arbetstagarnas delaktighet och information till de enskilda arbetstagarna och deras representanter. Därför behövs ett system för arbetstagardelaktighet på alla nivåer. Organisationen bör erkänna att ledningens åtagande, lyhördhet och aktiva stöd är en förutsättning för att lyckas med dessa processer. I detta sammanhang är det viktigt att understryka behovet av återkoppling från ledningen till de anställda.

Organisationen ska säkerställa att varje person som i egenskap av anställd eller på organisationens uppdrag utför uppgifter som kan orsaka sådan miljöpåverkan som organisationen identifierat som betydande har kompetens grundad på lämplig teoretisk och praktisk utbildning eller erfarenhet och ska bevara tillhörande redovisande dokument.

 

Organisationen ska identifiera utbildningsbehov som har samband med miljöaspekterna och miljöledningssystemet. Den ska även tillhandahålla utbildning eller vidta andra åtgärder för att tillgodose sådana behov och bevara tillhörande redovisande dokument.

 

Organisationen ska upprätta, införa och underhålla rutiner så att personer som arbetar för organisationen eller på dess uppdrag, görs medvetna om

 

a)

betydelsen av att miljöpolicy, rutiner och krav i miljöledningssystemet följs,

 

b)

de betydande miljöaspekterna och relaterad, verklig eller potentiell, miljöpåverkan som kan kopplas till deras arbete och de miljöfördelar som de kan åstadkomma genom en förbättrad personlig insats,

 

c)

sina roller och sitt ansvar för att uppfylla kraven i miljöledningssystemet, och

 

d)

möjliga konsekvenser av att avvika från specificerade rutiner.

 

 

3.

Förutom dessa krav ska arbetstagare vara delaktiga i den process som syftar till att ständigt förbättra organisationens miljöprestanda genom

 

a)

den inledande miljöutredningen och analysen av nuläget samt insamling och kontroll av information,

 

b)

upprättandet och tillämpningen av ett miljöledningssystem och ett miljörevisionssystem som syftar till att förbättra organisationens miljöprestanda,

 

c)

miljökommittéer för att samla in information och för att säkerställa samarbete mellan miljötjänstemän/företrädare för ledningen och de anställda och deras företrädare,

 

d)

gemensamma arbetsgrupper för åtgärder inom ramen för miljöprogrammet och miljörevisionen,

 

e)

utarbetandet av miljöredovisningar.

 

4.

Lämpliga former för deltagande såsom systemet med en förslagsbok eller projektbaserade grupparbeten eller miljökommittéer bör användas för detta ändamål. Organisationerna ska beakta kommissionens riktlinjer om bästa praxis på detta område. Om de så önskar ska företrädare för arbetstagarna också medverka.

A.4.3

Kommunikation

 

Med utgångspunkt i organisationens miljöaspekter och miljöledningssystem ska organisationen upprätta, införa och underhålla rutiner för

 

a)

intern kommunikation mellan olika nivåer och funktioner inom organisationen,

 

b)

att ta emot, dokumentera och svara på relevanta synpunkter från externa intressenter.

 

Organisationen ska besluta om de betydande miljöaspekterna ska kommuniceras externt och dokumentera sitt beslut. Om organisationen beslutar att kommunicera externt, ska organisationen upprätta och införa metoder för detta.

 

 

B.5

Kommunikation

 

1.

I syfte att identifiera frågor som är angelägna för allmänheten och andra intressenter ska en organisation kunna visa att den för en öppen dialog med dessa, däribland lokala samhällen och kunder, med avseende på den miljöpåverkan organisationens verksamhet, produkter och tjänster ger upphov till.

 

2.

Öppenhet, insyn och regelbunden information om miljöarbetet är nyckelfaktorer som skiljer Emas från andra system. Dessa faktorer är också viktiga för att organisationen ska kunna vinna intressenternas förtroende.

 

3.

Emas ger organisationer möjlighet att anpassa relevant information till särskilda målgrupper och säkerställer samtidigt att all information finns tillgänglig för dem som vill ha den.

A.4.4

Dokumentation

 

Dokumentationen av miljöledningssystemet ska omfatta

 

a)

miljöpolicy och övergripande och detaljerade miljömål,

 

b)

beskrivning av miljöledningssystemets omfattning,

 

c)

beskrivning av miljöledningssystemets huvuddelar, hur dessa samverkar samt hänvisningar till relaterade dokument,

 

d)

dokument, inklusive redovisande dokument, som krävs av denna standard, och

 

e)

dokument, inklusive redovisande dokument, som organisationen funnit nödvändiga för att säkerställa verkningsfull planering, verkningsfullt utförande och verkningsfull styrning av processer som har samband med organisationens betydande miljöaspekter.

 

A.4.5

Dokumentstyrning

 

Organisationen ska styra dokument som krävs av miljöledningssystemet och av denna internationella standard. Redovisande dokument är en särskild typ av dokument, som ska styras enligt kraven i A.5.4.

 

Organisationen ska upprätta, införa och underhålla rutiner för att

 

a)

godkänna dokument med avseende på lämplighet innan de ges ut,

 

b)

granska och efter behov uppdatera dokument och på nytt godkänna dokument,

 

c)

säkerställa att ändringar och gällande ändringsstatus för dokument är angivna,

 

d)

säkerställa att rätt version av tillämpliga dokument finns på de platser där de ska användas,

 

e)

säkerställa att dokument förblir läsbara och lätta att identifiera,

 

f)

säkerställa att dokument av externt ursprung, som organisationen funnit nödvändiga för planering och tillämpning av miljöledningssystemet, är identifierade och att deras distribution styrs, och

 

g)

förhindra oavsiktlig användning av utgångna dokument och identifiera dem på lämpligt sätt, om de av något skäl bevaras.

 

A.4.6

Verksamhetsstyrning

 

I enlighet med miljöpolicyn och de övergripande och detaljerade målen ska organisationen identifiera och planera den verksamhet och de aktiviteter som kan sättas i samband med de identifierade betydande miljöaspekterna, för att säkerställa att sådana aktiviteter utförs enligt angivna specificerade villkor, genom att

 

a)

upprätta, införa och underhålla dokumenterade rutiner för att styra situationer där avsaknad av dokumenterade rutiner skulle kunna medföra avvikelser från miljöpolicyn och de övergripande och detaljerade målen, och

 

b)

fastställa driftkriterier i rutinerna, och

 

c)

upprätta, införa och underhålla rutiner för de betydande miljöaspekter som orsakas av varor och tjänster som används av organisationen samt kommunicera relevanta rutiner och krav till leverantörer, entreprenörer och andra uppdragstagare.

 

A.4.7

Beredskap och agerande vid nödlägen

 

Organisationen ska upprätta, införa och underhålla rutiner för att identifiera möjliga nödlägen och olyckor som kan påverka miljön och planera för hur organisationen ska agera om sådana situationer uppstår.

 

Organisationen ska agera vid inträffade nödlägen och olyckor och förhindra eller mildra negativ miljöpåverkan.

 

Organisationen ska regelbundet gå igenom och där det behövs se över sin beredskap och sina rutiner för nödlägen och olyckor, särskilt efter det att nödlägen eller olyckor har inträffat.

 

Där så är praktiskt möjligt, ska organisationen även regelbundet öva sådan beredskap.

 

A.5

Uppföljning

 

A.5.1

Övervakning och mätning

 

Organisationen ska upprätta, införa och underhålla rutiner för att regelbundet övervaka och mäta sådant i verksamheten som kan ha betydande miljöpåverkan. Rutinerna ska omfatta dokumentering av uppgifter som redovisar organisationens miljöprestanda, tillämplig verksamhetsstyrning och överensstämmelse med organisationens övergripande och detaljerade miljömål.

 

Organisationen ska säkerställa att kalibrerad eller verifierad utrustning för övervakning och mätning används och att den underhålls.

 

A.5.2

Utvärdering av att lagstadgade krav och andra krav följs

 

A.5.2.1

Enligt organisationens åtagande om att följa lagstadgade krav, ska den upprätta, införa och underhålla rutiner för att regelbundet utvärdera att tillämpliga lagstadgade krav följs.

 

Organisationen ska bevara redovisande dokument från den regelbundna utvärderingen.

 

A.5.2.2

Organisationen ska utvärdera att den följer andra krav som den berörs av. Organisationen kan välja att kombinera denna utvärdering med utvärderingen av att den följer lagar, enligt A.5.2.1, eller upprätta en separat rutin för detta.

 

Organisationen ska bevara redovisande dokument från den regelbundna utvärderingen.

 

A.5.3

Avvikelse, korrigerande och förebyggande åtgärder

 

Organisationen ska upprätta, införa och underhålla rutiner för att hantera inträffade eller tänkbara avvikelser och för att vidta korrigerande och förebyggande åtgärder. Rutinerna ska ange krav för att

 

a)

identifiera och korrigera avvikelser och vidta åtgärder för att mildra deras miljöpåverkan,

 

b)

undersöka avvikelser, identifiera vad som har orsakat avvikelserna och vidta åtgärder för att förhindra att avvikelserna upprepas,

 

c)

utvärdera behov av åtgärder för att förhindra avvikelser och vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att avvikelserna inträffar,

 

d)

dokumentera resultaten av korrigerande och förebyggande åtgärder, och

 

e)

granska effekten av korrigerande och förebyggande åtgärder. Varje åtgärd ska vara ändamålsenlig i förhållande till problemens storlek och den miljöpåverkan som har uppstått.

 

Organisationen ska säkerställa att varje nödvändig förändring av dokumentationen av miljöledningssystemet görs.

 

A.5.4

Redovisande dokument

 

Organisationen ska upprätta och underhålla redovisande dokument i den omfattning som behövs för att visa att organisationen uppfyller kraven i sitt miljöledningssystem och i denna standard samt för att kunna visa de resultat som har uppnåtts.

 

Organisationen ska upprätta, införa och underhålla rutiner för att identifiera, förvara, skydda, återfinna, arkivera och gallra redovisande dokument.

 

Redovisande dokument ska vara och förbli tydliga, identifierbara och spårbara.

 

A.5.5

Intern revision

 

Organisationen ska säkerställa att interna revisioner av miljöledningssystemet genomförs med planerade intervall för att

 

a)

avgöra om miljöledningssystemet

 

överensstämmer med planerade åtgärder för miljöledning, inklusive kraven i denna standard,

 

har införts och underhållits på ett riktigt sätt, och

 

b)

ge ledningen information om resultat från revisioner.

 

Organisationen ska planera, upprätta, införa och underhålla ett revisionsprogram med hänsyn till de berörda verksamheternas och aktiviteternas betydelse för miljön och till resultat från tidigare revisioner.

 

En revisionsrutin ska upprättas, införas och underhållas som ska behandla följande:

 

Ansvar och krav för att planera och genomföra revisioner, för att rapportera resultat och för att bevara tillhörande redovisande dokument.

 

Identifiering av revisionskriterier, omfattning, frekvens och metoder.

 

Revisorer ska väljas och revisioner ska genomföras på sådant sätt att objektivitet och opartiskhet i revisionsprocessen säkerställs.

 

A.6

Ledningens genomgång

 

Högsta ledningen ska utvärdera miljöledningssystemet, med planerade intervall, för att säkerställa att det är fortsatt lämpligt, tillräckligt och verkningsfullt. Utvärderingarna ska omfatta en bedömning av möjligheter till förbättringar och av behovet av ändringar i miljöledningssystemet, inklusive ändringar i miljöpolicyn och de övergripande och detaljerade miljömålen.

 

Redovisande dokument från ledningens genomgång ska bevaras.

 

Underlag för ledningens genomgång ska omfatta

 

a)

resultat från interna revisioner av miljöledningssystemet och utvärdering av hur organisationen uppfyller lagstadgade krav och andra krav som den berörs av,

 

b)

information från externa intressenter, inklusive klagomål,

 

c)

organisationens miljöprestanda,

 

d)

i vilken omfattning övergripande och detaljerade mål har nåtts,

 

e)

status för korrigerande och förebyggande åtgärder,

 

f)

uppföljning av åtgärder beslutade vid ledningens tidigare genomgångar,

 

g)

förändrade förhållanden, inklusive utveckling av lagstadgade krav och andra krav som kan relateras till organisationens miljöaspekter, och

 

h)

rekommendationer till förbättringar.

 

Enligt åtagandet om ständig förbättring ska resultat från ledningens genomgång inkludera beslut och åtgärder som rör eventuella förändringar av miljöpolicyn, av övergripande och detaljerade mål och av andra delar av miljöledningssystemet.

 

Förteckning över nationella standardiseringsorgan

BE: IBN/BIN (Institut belge de normalisation/Belgisch Instituut voor Normalisatie)

CZ: ČNI (Český normalizační institut)

DK: DS (Dansk Standard)

DE: DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.)

EE: EVS (Eesti Standardikeskus)

EL: ELOT (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης)

ES: AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación)

FR: AFNOR (Association française de normalisation)

IE: NSAI (National Standards Authority of Ireland)

IT: UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)

CY: Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας

LV: LVS (Latvijas Standarts)

LT: LST (Lietuvos standartizacijos departamentas)

LU: SEE (Service de l’Energie de l’Etat) (Luxembourg)

HU: MSZT (Magyar Szabványügyi Testület)

MT: MSA (Awtorità Maltija dwar l-Istandards/Malta Standards Authority)

NL: NEN (Nederlands Normalisatie-Instituut)

AT: ON (Österreichisches Normungsinstitut)

PL: PKN (Polski Komitet Normalizacyjny)

PT: IPQ (Instituto Português da Qualidade)

SI: SIST (Slovenski inštitut za standardizacijo)

SK: SÚTN (Slovenský ústav technickej normalizácie)

FI: SFS (Suomen Standardisoimisliitto r.y)

SE: SIS (Swedish Standards Institute)

UK: BSI (British Standards Institution).

 

 

Kompletterande förteckning över nationella standardiseringsorgan

 

Nationella standardiseringsorgan som inte omfattas av EN ISO 14001:2004:

 

BG: BDS (Българският институт за стандартизация)

 

RO: ASRO (Asociaţia de Standardizare din România)

 

Nationella standardiseringsorgan i medlemsstaterna, där ett nationellt standardiseringsorgan som förtecknas i EN ISO 14001:2004 har ersatts:

 

CZ: ÚNMZ (Ústav pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví).


(1)  Texten i denna bilaga är återgiven med tillstånd av Europeiska standardiseringskommittén (CEN). Den fullständiga texten kan köpas från de nationella standardiseringsorgan som förtecknas i bilagan. Återgivande av denna bilaga för kommersiella ändamål är förbjuden.


BILAGA III

INTERN MILJÖREVISION

A.   Revisionsprogram och revisionsfrekvens

1.   Revisionsprogram

Revisionsprogrammet ska garantera att organisationens ledning erhåller den information som den behöver för att se över organisationens miljöprestanda och miljöledningssystemets effektivitet, och kunna visa att detta är under kontroll.

2.   Revisionsprogrammets mål

I målen ska framför allt ingå en utvärdering av det ledningssystem som används, av överensstämmelsen med organisationens miljöpolicy och miljöprogram samt uppfyllande av tillämpliga krav i miljölagstiftningen.

3.   Revisionsprogrammets omfattning

Den totala omfattningen av varje revision eller, i förekommande fall, av varje del av en revisionsperiod ska klart definieras och det ska särskilt framgå

a)

vilka områden som ska utvärderas,

b)

vilka verksamheter som ska revideras,

c)

vilka miljökriterier som ska beaktas,

d)

vilka perioder som revisionen ska omfatta.

I miljörevisionen ska ingå en bedömning av de faktauppgifter som är nödvändiga för att kunna utvärdera miljöprestanda.

4.   Revisionsfrekvens

Revisionen eller revisionsperioden, som omfattar organisationens hela verksamhet, ska avslutas, beroende på omständigheterna, inom en tidsrymd av högst tre år, eller fyra år om det undantag som föreskrivs i artikel 7 är tillämpligt. Hur ofta en verksamhet revideras kommer att variera beroende på

a)

verksamhetens art, omfattning och komplexitet,

b)

betydelsen av aktuell miljöpåverkan,

c)

hur viktiga och angelägna de problem är som konstaterats vid tidigare revisioner,

d)

tidigare miljöproblem i samband med verksamheten.

Mer komplexa verksamheter med mer betydande miljöpåverkan ska revideras oftare.

Organisationerna ska dessutom genomföra revisioner åtminstone årligen, eftersom detta bidrar till att visa organisationens ledning och miljökontrollanten att man har grepp om de avgörande miljöaspekterna.

Organisationen ska genomföra revisioner av följande aspekter:

a)

Organisationens miljöprestanda.

b)

Efterlevnad av tillämpliga lagstadgade miljökrav.

B.   Revisionsarbetet

I revisionen ska ingå att diskutera verksamheten med personalen, inspektera driftsförhållandena och utrustningen samt att gå igenom redovisande dokument, förfarandebeskrivningar och annat relevant material för att utvärdera om organisationens miljöprestanda med avseende på den reviderade verksamheten uppfyller gällande standarder, föreskrifter, övergripande och detaljerade miljömål och om de system som tillämpas för att styra miljöansvaret är effektiva och ändamålsenliga. Bl.a. bör stickprov användas för att kontrollera huruvida dessa kriterier uppfylls och för att fastställa om hela ledningssystemet är effektivt.

I revisionsarbetet ska särskilt ingå

a)

att skaffa sig kännedom om ledningssystemen,

b)

att bedöma ledningssystemens starka och svaga sidor,

c)

att samla in relevant information,

d)

att utvärdera resultaten av revisionen,

e)

att förbereda slutsatser av revisionen,

f)

att rapportera resultaten och slutsatserna av revisionen.

C.   Rapportering av revisionens resultat och slutsatser

Det grundläggande syftet med en skriftlig revisionsrapport är

a)

att visa revisionens omfattning,

b)

att ge ledningen information om hur organisationens miljöpolicy efterlevs och om organisationens miljöutveckling,

c)

att ge ledningen information om hur effektiva och pålitliga systemen är när det gäller att övervaka organisationens miljöpåverkan,

d)

att vid behov påvisa eventuella behov av korrigerande åtgärder.


BILAGA IV

MILJÖRAPPORTERING

A.   Inledning

Miljöinformation ska läggas fram på ett tydligt och sammanhängande sätt, i elektroniskt eller tryckt format.

B.   Miljöredovisning

Miljöredovisningen ska åtminstone innehålla de faktorer och uppfylla de minimikrav som anges nedan:

a)

En klar och entydig beskrivning av den organisation som ska registreras enligt Emas och en sammanfattning av dess verksamhet, produkter och tjänster samt, i förekommande fall, dess relation till eventuella moderorganisationer.

b)

Organisationens miljöpolicy och en kort beskrivning av organisationens miljöledningssystem.

c)

En beskrivning av alla betydande direkta och indirekta miljöaspekter som resulterar i betydande miljöpåverkan från organisationens sida och en förklaring av arten av påverkan i relation till dessa aspekter (bilaga I.2).

d)

En beskrivning av de övergripande och detaljerade miljömålen satta i relation till de betydande miljöaspekterna och den betydande miljöpåverkan.

e)

En sammanfattning av tillgängliga uppgifter om organisationens miljöprestanda i relation till dess övergripande och detaljerade miljömål med avseende på dess betydande miljöpåverkan. Rapporteringen ska avse kärnindikatorer och andra befintliga indikatorer för miljöprestanda som kan vara av relevans, i enlighet med avsnitt C.

f)

Övriga faktorer med avseende på miljöprestanda, bl.a. miljöprestanda i relation till lagstadgade krav och deras betydande miljöpåverkan.

g)

En hänvisning till de tillämpliga lagstadgade miljökraven.

h)

Miljökontrollantens namn och ackrediterings- eller licensnummer samt datum för godkännandet.

Den uppdaterade miljöredovisningen ska åtminstone innehålla de faktorer och uppfylla de minimikrav som anges i leden e–h.

C.   Kärnindikatorer och andra befintliga indikatorer för miljöprestanda som kan vara av relevans

1.   Inledning

Organisationerna ska både i miljöredovisningen och den uppdaterade miljöredovisningen rapportera om kärnindikatorerna i den mån dessa berör organisationens direkta miljöaspekter och andra befintliga indikatorer för miljöprestanda som är av relevans enligt nedan.

Rapporteringen ska innehålla uppgifter om faktisk förbrukning/påverkan. Om tillkännagivandet negativt skulle påverka konfidentialiteten när det gäller organisationens affärs- eller industriinformation, där sådan konfidentialitet föreskrivs i nationell lag eller gemenskapslagstiftning för att skydda ett rättmätigt ekonomiskt intresse, får organisationen indexera denna information i sin rapportering, t.ex. genom att fastställa ett basår (med index 100) som utvecklingen av den faktiska förbrukningen/påverkan hänför sig till.

Indikatorerna ska

a)

ge en korrekt värdering av organisationens miljöprestanda,

b)

vara förståeliga och entydiga,

c)

tillåta årliga jämförelser för bedömningar av organisationens miljöprestanda,

d)

i förekommande fall möjliggöra jämförelse med referenstal inom den aktuella sektorn, det aktuella landet eller den aktuella regionen,

e)

möjliggöra en jämförelse med tillämpliga lagstadgade krav.

2.   Kärnindikatorer

a)

Kärnindikatorer ska avse alla typer av organisationer. De är inriktade på prestanda inom följande viktiga miljöområden:

i)

Energieffektivitet.

ii)

Materialeffektivitet.

iii)

Vatten.

iv)

Avfall.

v)

Biologisk mångfald.

vi)

Utsläpp.

Om en organisation kommer fram till att en eller flera kärnindikatorer inte är relevanta för deras betydande direkta miljöaspekter, får denna organisation välja att inte rapportera om dessa kärnindikatorer. Organisationen ska kunna motivera detta med hänvisning till sin miljöutredning.

b)

Varje kärnindikator består av följande:

i)

En siffra A som anger sammanlagd årlig tillförsel/påverkan inom det givna området.

ii)

En siffra B som anger organisationens sammanlagda årliga produktion.

iii)

En siffra R som anger förhållandet A/B.

Varje organisation ska rapportera alla tre faktorer för varje indikator.

c)

Sammanlagd årlig tillförsel/påverkan inom ett visst område, siffra A, ska rapporteras enligt följande:

i)

Om energieffektivitet

avseende ”total direkt energianvändning”, den sammanlagda årliga energianvändningen anges i MWh or GJ,

avseende ”total förnybar energianvändning”, organisationens sammanlagda årliga användning av energi (el och värme) från förnybara energikällor (organisationens egen produktion) anges i procent.

ii)

Om materialeffektivitet

avseende ”årligt massflöde för olika material som används” (utom energibärare och vatten) uttryckt i ton.

iii)

Om vatten

avseende ”sammanlagd årlig vattenförbrukning” uttryckt i m3.

iv)

Om avfall

avseende ”sammanlagd årlig avfallsproduktion”, fördelad på avfallstyp, uttryckt i ton.

avseende ”sammanlagd årlig produktion av farligt avfall” uttryckt i kilo eller ton.

v)

Om biologisk mångfald

avseende ”markanvändning” uttryckt i m2 bebyggt område.

vi)

Om utsläpp

avseende ”sammanlagda årliga utsläpp av växthusgaser”, vilket minst ska omfatta utsläpp av CO2, CH4, N2O, hydrofluorkarboner, perfluorkarboner och SF6, uttryckt i ton koldioxidekvivalenter.

avseende ”sammanlagda årliga utsläpp i luften”, vilket minst ska omfatta utsläpp av SO2, NOx och PM, uttryckt i kilo eller ton.

Utöver de indikatorer som anges ovan får organisationen även använda andra indikatorer för att uttrycka sammanlagd årlig tillförsel/påverkan inom ett visst område.

d)

Uppgifterna om en organisations sammanlagda årliga produktion (B) är samma för alla områden, men anpassas till olika typer av organisationer, beroende på deras verksamhetstyp, och ska rapporteras på följande sätt.

i)

För organisationer som är verksamma inom produktionssektorn (industri) ska siffran ange det sammanlagda årliga bruttoförädlingsvärdet uttryckt i miljoner EUR eller den sammanlagda årliga fysiska produktionen uttryckt i ton eller, för små organisationer, den sammanlagda årliga omsättningen eller antalet anställda.

ii)

För organisationer i icke-produktionssektorerna (förvaltning/tjänster) ska siffran ange organisationens storlek uttryckt i antalet anställda.

Utöver de indikatorer som anges ovan får organisationen även använda andra indikatorer för att uttrycka sammanlagd årlig produktion.

3.   Övriga relevanta indikatorer för miljöprestanda

Varje organisation ska även årligen rapportera om sin prestanda när det gäller de mer specifika miljöaspekter som identifierats i organisationens miljöredovisning, och i förekommande fall ta hänsyn till sektorspecifika referensdokument enligt artikel 46.

D.   Allmänhetens tillgång till information

Organisationen ska kunna påvisa för miljökontrollanten att alla som är intresserade av organisationens miljöprestanda enkelt och kostnadsfritt ges tillgång till den information som krävs ovan enligt punkterna B och C.

Organisationen ska se till att denna information finns tillgänglig på det officiella språket eller ett av de officiella språken i den medlemsstat där organisationen är registrerad och, i förekommande fall, på det officiella språket eller ett av de officiella språken i de medlemsstater där anläggningar som omfattas av företagsregistreringen är belägna.

E.   Lokal redovisningsskyldighet

Organisationer som är registrerade i Emas kan vilja ta fram en samlad miljöredovisning som omfattar flera anläggningar på olika geografiska platser.

Eftersom syftet med Emas är att säkerställa lokal ansvarighet, ska organisationerna se till att varje anläggnings betydande miljöpåverkan klart identifieras och beskrivs i den samlade miljöredovisningen.


BILAGA V

EMAS-LOGOTYPEN

Image

1.   Logotypen får användas på samtliga 23 språk förutsatt att följande lydelse används:

Bulgariska

:

”Проверено управление по околна среда”

Tjeckiska

:

”Ověřený systém environmentálního řízení”

Danska

:

”Verificeret miljøledelse”

Nederländska

:

”Geverifieerd milieuzorgsysteem”

Engelska

:

”Verified environmental management”

Estniska

:

”Tõendatud keskkonnajuhtimine”

Finska

:

”Todennettu ympäristöasioiden hallinta”

Franska

:

”Management environnemental vérifié”

Tyska

:

”Geprüftes Umweltmanagement”

Grekiska

:

”επιθεωρημένη περιβαλλοντική διαχείριση”

Ungerska

:

”Hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer”

Italienska

:

”Gestione ambientale verificata”

Iriska

:

”Bainistíocht comhshaoil fíoraithe”

Lettiska

:

”Verificēta vides pārvaldība”

Litauiska

:

”Įvertinta aplinkosaugos vadyba”

Maltesiska

:

”Immaniggjar Ambjentali Verifikat”

Polska

:

”Zweryfikowany system zarządzania środowiskowego”

Portugisiska

:

”Gestão ambiental verificada”

Rumänska

:

”Management de mediu verificat”

Slovakiska

:

”Overené environmentálne manažérstvo”

Slovenska

:

”Preverjen sistem ravnanja z okoljem”

Spanska

:

”Gestión medioambiental verificada”

Svenska

:

”Verifierat miljöledningssystem”

2.   Logotypen ska användas antingen

i tre färger (Pantone 355 grön; Pantone 109 gul; Pantone 286 blå),

i svart,

i vitt, eller

i en gråskala.


BILAGA VI

INFORMATIONSKRAV FÖR REGISTRERING

(Dessa uppgifter ska lämnas i tillämpliga fall)

1.

ORGANISATION

 

Namn

Adress

Ort

Postnummer

Land/delstat/region/självstyrande region

Kontaktperson

Telefon

Fax

E-post

Webbadress

Offentlig tillgång till miljöredovisningen eller den uppdaterade miljöredovisningen

 

a)

i utskriven form

b)

i elektronisk form

Registreringsnummer

Registreringsdatum

Datum för tillfällig avregistrering

Datum för avregistrering

Datum för nästa miljöredovisning

Datum för nästa uppdaterade miljöredovisning

Begäran om undantag enligt artikel 7

JA - NEJ

Verksamhetens Nace-kod

Antal anställda

Omsättning eller balansomslutning

2.

ANLÄGGNING

 

Namn

Adress

Postnummer

Ort

Land/delstat/region/självstyrande region

Kontaktperson

Telefon

Fax

E-post

Webbadress

Offentlig tillgång till miljöredovisningen eller den uppdaterade miljöredovisningen

 

a)

i utskriven form

b)

i elektronisk form

Registreringsnummer

Registreringsdatum

Datum för tillfällig avregistrering

Datum för avregistrering

Datum för nästa miljöredovisning

Datum för nästa uppdaterade miljöredovisning

Begäran om undantag enligt artikel 7

JA - NEJ

Verksamhetens Nace-kod

Antal anställda

Omsättning eller balansomslutning

3.

MILJÖKONTROLLANT

 

Miljökontrollantens namn

Adress

Postnummer

Ort

Land/delstat/region/självstyrande region

Telefon

Fax

E-post

Ackrediteringens eller licensens registreringsnummer

Ackrediteringens eller licensens omfång (Nace-kod)

Ackrediterings- eller licensieringsorgan

Utfärdad i … den …/…/20

Underskrift av företrädare för organisationen


BILAGA VII

MILJÖKONTROLLANTENS DEKLARATION AV KONTROLL OCH GODKÄNNANDE

… (namn).

med Emas miljökontrollantregistreringsnummer …

som är ackrediterad eller licensierad för … (Nace-kod)

deklarerar härmed ha kontrollerat att anläggningen/anläggningarna eller hela organisationen enligt miljöredovisningen/den uppdaterade miljöredovisningen (1) från organisation … (namn)

med registreringsnummer (i förekommande fall) …

uppfyller alla krav i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas).

Med min underskrift förklarar jag att

kontrollen och godkännandet har genomförts i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i förordning (EG) nr 1221/2009,

resultatet av kontrollen och godkännandet visar att det inte finns någonting som tyder på att tillämpliga lagstadgade miljökrav inte skulle ha efterlevts,

uppgifterna och informationen i organisationens/anläggningens (1) miljöredovisning/uppdaterade miljöredovisning (1) ger en tillförlitlig, trovärdig och korrekt bild av alla organisationens/anläggningens (1) verksamheter, inom de ramar som anges i miljöredovisningen.

Detta dokument är inte likvärdigt med en Emas-registrering. Emas-registrering kan endast beviljas av ett behörigt organ enligt förordning (EG) nr 1221/2009. Detta dokument ska inte användas självständigt som ett meddelande till allmänheten.

Utfärdad i … den …/…/20..

Underskrift


(1)  Stryk det som inte är tillämpligt.


BILAGA VIII

JÄMFÖRELSETABELL

Förordning (EG) nr 761/2001

Denna förordning

Artikel 1.1

Artikel 1

Artikel 1.2 a

Artikel 1.2 b

Artikel 1.2 c

Artikel 1.2 d

Artikel 2 a

Artikel 2.1

Artikel 2 b

Artikel 2 c

Artikel 2.2

Artikel 2 d

Artikel 2 e

Artikel 2.9

Artikel 2 f

Artikel 2.4

Artikel 2 g

Artikel 2.8

Artikel 2 h

Artikel 2.10

Artikel 2 i

Artikel 2.11

Artikel 2 j

Artikel 2.12

Artikel 2 k

Artikel 2.13

Artikel 2 l

Artikel 2.16

Artikel 2 l i

Artikel 2 l ii

Artikel 2 m

Artikel 2 n

Artikel 2.17

Artikel 2 o

Artikel 2.18

Artikel 2 p

Artikel 2 q

Artikel 2.20

Artikel 2 r

Artikel 2 s första stycket

Artikel 2.21

Artikel 2 s andra stycket

Artikel 2 t

Artikel 2.22

Artikel 2 u

Artikel 3.1

Artikel 3.2 a första stycket

Artikel 4.1a och b

Artikel 3.2 a andra stycket

Artikel 4.3

Artikel 3.2 b

Artikel 4.1 c

Artikel 3.2 c

Artikel 4.1 d

Artikel 3.2 d

Artikel 4.5

Artikel 3.2 e

Artikel 5.2 första stycket, artikel 6.3

Artikel 3.3 a

Artikel 6.1 a

Artikel 3.3 b första meningen

Artikel 6.1 b och c

Artikel 3.3 b andra meningen

Artikel 7.1

Artikel 4.1

Artikel 4.2

Artikel 51.2

Artikel 4.3

Artikel 4.4

Artikel 4.5 första meningen

Artikel 25.10 första stycket

Artikel 4.5 andra meningen

Artikel 25.10 andra stycket andra meningen

Artikel 4.6

Artikel 41

Artikel 4.7

Artikel 4.8 första stycket

Artikel 30.1

Artikel 4.8 andra stycket

Artikel 30.3 och 30.5

Artikel 4.8 tredje stycket första och andra meningen

Artikel 31.1

Artikel 4.8 tredje stycket sista meningen

Artikel 31.2

Artikel 5.1

Artikel 11.1 första stycket

Artikel 5.2

Artikel 11.3

Artikel 5.3 första meningen

Artikel 12.1

Artikel 5.3 andra meningen första strecksatsen

Artikel 12.1 a

Artikel 5.3 andra meningen andra strecksatsen

Artikel 12.1 b

Artikel 5.4

Artikel 11.1 andra och tredje styckena

Artikel 5.5 första meningen

Artikel 16.1

Artikel 5.5 andra meningen

Artikel 16.3 första meningen

Artikel 5.5 tredje meningen

Artikel 17.1

Artikel 5.5 fjärde meningen

Artikel 16.3 andra stycket och artikel 16.4 andra stycket

Artikel 6.1

Artikel 13.1

Artikel 6.1 första strecksatsen

Artikel 13.2 a och artikel 5.2 a

Artikel 6.1 andra strecksatsen

Artikel 13.2 a och artikel 5.2 c

Artikel 6.1 tredje strecksatsen

Artikel 13.2 f och artikel 5.2 d

Artikel 6.1 fjärde strecksatsen

Artikel 13.2 c

Artikel 6.1 andra stycket

Artikel 13.2 första meningen

Artikel 6.2

Artikel 15.3

Artikel 6.3 första strecksatsen

Artikel 15.3 a

Artikel 6.3 andra strecksatsen

Artikel 15.3 b

Artikel 6.3 tredje strecksatsen

Artikel 6.3 sista meningen

Artikel 15.8

Artikel 6.4 första stycket

Artikel 15.2

Artikel 6.4 andra stycket

Artikel 15.4

Artikel 6.5 första meningen

Artikel 15.6

Artikel 6.5 andra meningen

Artikel 15.8 och 15.9

Artikel 6.6

Artikel 15.10

Artikel 7.1

Artikel 28.8

Artikel 7.2 första meningen

Artikel 12.2

Artikel 7.2 andra meningen

Artikel 12.3

Artikel 7.3

Artikel 42.2 a

Artikel 8.1 första meningen

Artikel 10.1

Artikel 8.1 andra meningen

Artikel 10.2

Artikel 8.2

Artikel 8.3 första stycket

Artikel 10.4

Artikel 8.3 andra stycket

Artikel 9.1, inledningsfrasen

Artikel 4.3

Artikel 9.1 a

Artikel 45.4

Artikel 9.1 b

Artikel 45.4

Artikel 9.1 andra stycket

Artikel 45.5

Artikel 9.2

Artikel 10.1

Artikel 10.2 första stycket

Artikel 38.1 och 38.2

Artikel 10.2 andra stycket första meningen

Artikel 41

Artikel 10.2 andra stycket andra meningen

Artikel 47

Artikel 11.1 första stycket

Artikel 36

Artikel 11.1 första strecksatsen

Artikel 36 a

Artikel 11.1 andra strecksatsen

Artikel 36 c

Artikel 11.1 tredje strecksatsen

Artikel 36 b

Artikel 11.1 andra stycket första meningen

Artikel 37.1

Artikel 11.1 andra stycket andra meningen

Artikel 11.1 andra stycket tredje meningen

Artikel 37.2

Artikel 11.1 andra stycket fjärde meningen

Artikel 37.3

Artikel 11.2

Artikel 43.2

Artikel 11.3 första meningen

Artikel 41.2

Artikel 11.3 andra meningen

Artikel 47

Artikel 12.1 a

Artikel 12.1 b

Artikel 35.1

Artikel 12.1 andra stycket

Artikel 12.2

Artikel 41.2

Artikel 12.3

Artikel 13

Artikel 40.1

Artikel 14.1

Artikel 49.1

Artikel 14.2

Artikel 14.3

Artikel 15.1

Artikel 50

Artikel 15.2

Artikel 48

Artikel 15.3

Artikel 16.1

Artikel 39.1

Artikel 16.2

Artikel 42.2

Artikel 17.1

Artikel 17.2, 17.3 och 17.4

Artikel 51.2

Artikel 17.5

Artikel 18

Artikel 52


Top