EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0905

Kommissionens förordning (EG) nr 905/2009 av den 28 september 2009 om ändring av förordning (EG) nr 537/2007 rörande namnet på innehavaren av godkännandet av jäsningsprodukten av Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) (Text av betydelse för EES)

EUT L 256, 29.9.2009, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/09/2023; tyst upphävande genom 32023R1711

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/905/oj

29.9.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 256/30


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 905/2009

av den 28 september 2009

om ändring av förordning (EG) nr 537/2007 rörande namnet på innehavaren av godkännandet av jäsningsprodukten av Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 13.3, och

av följande skäl:

(1)

Trouw Nutrition BV har enligt artikel 13.3 i förordning (EG) nr 1831/2003 lämnat in en ansökan till kommissionen i vilken man föreslår en ändring av namnet på innehavaren av godkännandet i kommissionens förordning (EG) nr 537/2007 av den 15 maj 2007 om godkännande av jäsningsprodukten av Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) (2) som fodertillsats för mjölkkor. Godkännandet är knutet till innehavaren av godkännandet. Innehavaren är Trouw Nutrition BV.

(2)

Sökanden hävdar att godkännandet för försäljning av den berörda tillsatsen har överförts till Biozyme Incorporated, som nu alltså innehar rätten att saluföra tillsatsen. Sökanden har lämnat in relevanta handlingar som stöd för sitt påstående.

(3)

Den föreslagna ändringen av villkoren för godkännandet är av rent administrativ karaktär och föranleder ingen ny bedömning av den berörda tillsatsen. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har underrättats om ansökan.

(4)

För att göra det möjligt för Biozyme Incorporated att utnyttja sin rätt till saluföring är det nödvändigt att ändra villkoren för godkännandet.

(5)

Förordning (EG) nr 537/2007 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Det bör föreskrivas en övergångsperiod under vilken befintliga lager får användas.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I kolumn 2 i bilagan till förordning (EG) nr 537/2007, ska orden ”Trouw Nutrition BV” ersättas med orden ”Biozyme Incorporated”.

Artikel 2

Befintliga lager som uppfyller de bestämmelser som är tillämpliga före det datum denna förordning träder i kraft får även fortsättningsvis släppas ut på marknaden och användas fram till den 1 april 2010.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 september 2009.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUT L 128, 16.5.2007, s. 13.


Top