EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0698

Kommissionens förordning (EG) nr 698/2009 av den 31 juli 2009 om undantag, för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden, från förordning (EG) nr 501/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 3/2008 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden och i tredjeland

EUT L 201, 1.8.2009, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/698/oj

1.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 201/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 698/2009

av den 31 juli 2009

om undantag, för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden, från förordning (EG) nr 501/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 3/2008 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden och i tredjeland

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3/2008 av den 17 december 2007 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden och i tredjeland (1), särskilt artikel 5.1 och artikel 15, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 3.1 c i förordning (EG) nr 3/2008 anges att de sektorer eller produkter som kan omfattas av informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder som helt eller delvis finansieras via gemenskapens budget ska fastställas med beaktande av specifika eller konjunkturbetingade problem för en viss sektor.

(2)

Mjölk- och mjölkproduktssektorn lider för närvarande av stora ekonomiska svårigheter och ett stort antal företags överlevnad är hotad.

(3)

Branschorganisationerna inom sektorn bör därför beviljas samfinansierat stöd från gemenskapen inom ramen för förordning (EG) nr 3/2008 och de bör därför ges möjlighet att inom de kommande veckorna lämna in förslag på program för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder till de behöriga nationella myndigheterna så att de program som bör godkännas kan väljas ut och eventuellt antas av kommissionen före utgången av innevarande år, vilket innebär en avvikelse från gängse antaganderytm och från den gängse tidsplanering som fastställs i artiklarna 8 och 11 i kommissionens förordning (EG) nr 501/2008 (2).

(4)

Det bör därför beviljas undantag från bestämmelserna i artikel 11.1 och 11.3 i förordning (EG) nr 501/2008 för de aktuella programmen för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för mjölk och mjölkprodukter på den inre marknaden under 2009.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Utan att det påverkar tillämpningen av den gängse tidsplanering som fastställs i förordning (EG) nr 501/2008 ska undantag från tidsplaneringen beviljas enligt följande för de program för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för mjölk och mjölkprodukter på den inre marknaden som lämnas in av branschorganisationer inom sektorn till och med den 15 oktober 2009:

a)

Genom undantag från artikel 11.1 första stycket ska medlemsstaterna skicka in en preliminär förteckning över utvalda program till kommissionen senast den 31 oktober.

b)

Genom undantag från artikel 11.3 andra stycket ska kommissionen senast den 15 december fatta beslut om vilka program som kan delfinansieras.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 juli 2009.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 3, 5.1.2008, s. 1.

(2)  EUT L 147, 6.6.2008, s. 3.


Top