EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0691

Kommissionens förordning (EG) nr 691/2009 av den 30 juli 2009 om förskott som ska betalas från och med den 16 oktober 2009 på mjölkbidrag och ytterligare betalning, arealstöd för jordbruksgrödor, direktstöd inom åtgärder enligt Poseiprogrammen och programmen för Egeiska öarna, samlat gårdsstöd, grödspecifikt stöd för ris, bidrag för proteingrödor, bidrag i får- och getköttssektorerna, nöt- och kalvköttsbidrag samt enhetlig arealersättning

OJ L 199, 31.7.2009, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/691/oj

31.7.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 199/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 691/2009

av den 30 juli 2009

om förskott som ska betalas från och med den 16 oktober 2009 på mjölkbidrag och ytterligare betalning, arealstöd för jordbruksgrödor, direktstöd inom åtgärder enligt Poseiprogrammen och programmen för Egeiska öarna, samlat gårdsstöd, grödspecifikt stöd för ris, bidrag för proteingrödor, bidrag i får- och getköttssektorerna, nöt- och kalvköttsbidrag samt enhetlig arealersättning

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003 (1), särskilt artikel 29.4 a, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 29.2 i förordning (EG) nr 73/2009 ska utbetalningarna från stödsystem som förtecknas i bilaga I till den förordningen göras under perioden 1 december–30 juni följande kalenderår. Enligt artikel 29.4 a i den förordningen får dock kommissionen tillhandahålla förskott.

(2)

Under 2009 står jordbrukarna inför allvarliga finansiella svårigheter och svårigheter med kassaflöde till följd av lägre jordbrukspriser och högre kostnader för insatsvaror. För att mildra dessa svårigheter bör jordbrukarna kunna få förskott på upp till 70 % av stöden, om de nödvändiga kontrollerna av stödvillkoren enligt artikel 29.3 i förordning (EG) nr 73/2009 kan göras innan förskotten betalas ut. Följande stödordningar berörs: mjölkbidrag och ytterligare betalning samt arealstöd för jordbruksgrödor enligt avdelning IV kapitel 7 respektive 10 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 (2), direktstöd inom ramen för åtgärder i Poseiprogrammen enligt avdelning III i rådets förordning (EG) nr 247/2006 (3) och direktstöd inom ramen för åtgärder i programmen för Egeiska öarna enligt kapitel III i rådets förordning (EG) nr 1405/2006 (4), samlat gårdsstöd enligt avdelning III i förordning (EG) nr 73/2009, grödspecifikt stöd för ris, bidrag för proteingrödor, bidrag i får- och getköttssektorerna, nöt- och kalvköttsbidrag enligt avdelning IV kapitel 1 avsnitt 1, 3, 10 respektive 11, och enhetlig arealersättning enligt avdelning V kapitel 2 i samma förordning.

(3)

För att garantera att betalningarna kommer att redovisas under budgetåret 2010 bör de göras från och med den 16 oktober 2009. Den nödvändiga kontrollen av stödvillkoren enligt artikel 29.3 i förordning (EG) nr 73/2009 bör dock göras innan förskotten betalas ut, för att garantera en sund ekonomisk förvaltning.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för direktstöd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förutsatt att kontrollen av stödvillkoren enligt artikel 20 i förordning (EG) nr 73/2009 har slutförts får medlemsstaterna, från och med den 16 oktober 2009, betala ut förskott till jordbrukare på upp till 70 % av stöd avseende ansökningar som lämnats in under 2009 när det gäller följande stöd:

a)

Mjölkbidrag och ytterligare betalning samt arealstöd för jordbruksgrödor enligt avdelning IV kapitel 7 respektive 10 i förordning (EG) nr 1782/2003.

b)

Direktstöd inom ramen för åtgärder i Poseiprogrammen enligt avdelning III i förordning (EG) nr 247/2006.

c)

Direktstöd inom ramen för åtgärder i programmen för Egeiska öarna enligt kapitel III i förordning (EG) nr 1405/2006.

d)

Samlat gårdsstöd enligt avdelning III i förordning (EG) nr 73/2009, grödspecifikt stöd för ris, bidrag för proteingrödor, bidrag i får- och getköttssektorerna, nöt- och kalvköttsbidrag enligt avdelning IV kapitel 1 avsnitt 1, 3, 10 respektive 11, och enhetlig arealersättning enligt avdelning V kapitel 2 i samma förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämpliga i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 juli 2009.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 30, 31.1.2009, s. 16.

(2)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 1.

(3)  EUT L 42, 14.2.2006, s. 1.

(4)  EUT L 265, 26.9.2006, s. 1.


Top