EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0396

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2009 av den 6 maj 2009 om ändring av förordning (EG) nr 1081/2006 om Europeiska socialfonden för att utöka typerna av utgifter som berättigar till stöd från fonden

EUT L 126, 21.5.2009, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; upphävd genom 32013R1304

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/396/oj

21.5.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 126/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 396/2009

av den 6 maj 2009

om ändring av förordning (EG) nr 1081/2006 om Europeiska socialfonden för att utöka typerna av utgifter som berättigar till stöd från fonden

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 148,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 56 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (3) ska reglerna för utgifters stödberättigande fastställas på nationell nivå, med vissa undantag för Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden (ESF).

(2)

I artikel 11.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006 (4) anges vilka kostnader som berättigar till bidrag från ESF i enlighet med artikel 11.1 i den förordningen.

(3)

Finanskrisen motiverar ytterligare förenklingar för att underlätta tillgången till stöd som samfinansieras av ESF.

(4)

Europeiska revisionsrätten rekommenderade i sin årsrapport för 2007 att de lagstiftande myndigheterna och kommissionen bör vara beredda att ompröva utformningen av framtida utgiftsprogram och överväga att förenkla underlaget för beräkning av stödberättigande kostnader och mer använda klumpsummor eller schablonbelopp i stället för att ersätta ”faktiska kostnader”.

(5)

För att åstadkomma en nödvändig förenkling av förvaltning, administration och kontroll av insatser som får stöd från ESF, särskilt när resultatbaserade ersättningssystem förekommer, bör två ytterligare typer av stödberättigande kostnader läggas till, nämligen klumpsummor och schablonmässiga standardiserade skalor av enhetskostnader.

(6)

Av rättssäkerhetsskäl i samband med utgifters stödberättigande bör denna förenkling gälla allt stöd från ESF. Därför krävs retroaktiv tillämpning med verkan från och med den 1 augusti 2006, den dag då förordning (EG) nr 1081/2006 trädde i kraft.

(7)

Förordning (EG) nr 1081/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 11.3 i förordning (EG) nr 1081/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

Led b ska ersättas med följande:

”b)

när det gäller bidrag:

i)

schablonmässigt angivna indirekta kostnader upp till 20 % av de direkta kostnaderna för insatsen,

ii)

schablonmässiga kostnader beräknade genom tillämpning av standardiserade skalor av enhetskostnader som medlemsstaten bestämmer,

iii)

klumpsummor avsedda att täcka alla eller delar av kostnaderna för en insats.”

2.

Följande stycken ska läggas till:

”Alternativen som avses i b i, ii och iii får kombineras endast om vart och ett av dem avser en annan kategori av stödberättigande kostnader eller om de används för olika projekt inom samma insats.

Kostnader som avses i b i, ii och iii ska fastställas på förhand enligt en rättvis, skälig och verifierbar beräkning.

Den klumpsumma som avses i b iii får inte överstiga 50 000 EUR.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 augusti 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 6 maj 2009.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

J. KOHOUT

Ordförande


(1)  Yttrande av den 25 februari 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 2 april 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 5 maj 2009.

(3)  EUT L 210, 31.7.2006, s. 25.

(4)  EUT L 210, 31.7.2006, s. 12.


Top